The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ
ม.ปลาย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookrayong, 2020-05-03 08:15:54

อช31001

อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ
ม.ปลาย

Keywords: มปลาย

17. นางสปุ รารถนา ยุกตะนนั ทน 94
18. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน
19. นางพรทิพย เข็มทอง โรงเรยี นบดนิ ทรเ ดชา
20. นางสาวเยาวรตั น คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
21. นางพชิ ญาภา ปต ิวรา กลุมพัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
22. นางกนกพรรณ สุวรรณพทิ ักษ กลมุ พัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
23. นางอจั ฉราภรณ โควคชาภรณ กลุมพฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
24. นางสาวกฤษณา โสภี กลมุ พฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
ศกึ ษานิเทศก
25. นายวิเชยี ร ใจจิตร ศูนยฝ กและพัฒนาอาชพี ราษฎรไทยบรเิ วณชายแดน
สระแกว
26. นายเรงิ กองแกว ศนู ยฝก และพฒั นาอาชพี ราษฎรไทยบรเิ วณชายแดน
27. นางสาวอมรรตั น ศรกี ระจบิ สระแกว
28. นางสาวพิมพาพร อนิ ทจักร สํานกั งาน กศน.จ.นนทบรุ ี
29. นางสาวสุรตั นา บูรณะวทิ ย สถาบัน กศน.ภาคกลาง
30. นางสาวสุปรดี า แหลมหลัก สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
31. นางสาวสาลนิ ี สมทบเจรญิ กลุ สถาบัน กศน.ภาคตะวนั ออก
32. นางนวลพรรณ ศาสตรเ วช สถาบัน กศน.ภาคะวนั ออก
33. นางดษุ ฎี ศรวี ฒั นาโรทยั สถาบัน กศน.ภาคตะวนั ออก
34. นางรุงอรุณ ไสยโสภณ สถาบัน กศน.ภาคตะวนั ออก
35. นางนนั ฐิณี ศรีธัญญา กลุม พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
36. นางพัฒนส ดุ า สอนซ่ือ กลุมพฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
37. นายสรุ พงษ ม่ันมะโน กลมุ พฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
38. นายศภุ โชค ศรรี ตั นศิลป กลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
กลุมพัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
กลุม พัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น

95

เจ้าหน้าทจี ัดพมิ พ์ต้นฉบบั สํานักงาน กศน.จ.นครปฐม
39. นางสาวศริ นิ ทิพย สุขลอม สาํ นกั งาน กศน.จ.นครปฐม
40. นางสาวอญั ชลพี ร แกว พจิ ิตร สํานักงาน กศน.จ.สมุทรสาคร
41. นางสาวสริ นิ ธร นาคคุม สาํ นักงาน กศน.จ.สมุทรสาคร
42. นางสาวบบี ฮี ารา สะมัท กลุมพฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
43. นางรุง ลาวัณย พไิ ลวงค กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
44. นางวันวสิ าข ทองเปรม กลมุ พัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
45. นางสาวเพชรนิ ทร เหลืองจติ วัฒนา กลมุ พัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
46. นางสาวกรวรรณ กววี งษพ ิพฒั น

96

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการสือหนงั สือเรียน กศน.

ตามหลกั สูตรการศึกษานอกระบบ ระดบั การศึกษาขันพนื ฐาน พทุ ธศักราช 2551
ภาคเรยี นท่ี 1/2552 ระหวางวันที่ 12-14 มกราคม 2553
ณ โรงแรมอทู องอนิ ทร จังหวัดพระนครศรอี ยุธยา

1. นายอภชิ าติ จรี ะวฒุ ิ เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
2. นายวมิ ล จํานงบตุ ร ผอู ํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
ทปี่ รกึ ษาดา นการพัฒนาหลกั สตู ร กศน.
3. นางพรทิพย กลา รบ สํานักงาน กศน.อาํ เภอบางปะกง
สํานักงาน กศน.อําเภอโขงเจยี ม
4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนอ่ื งสริ นิ ธร
สํานักงาน กศน.จ.สมุทรสงคราม
5. นายกัญจโชติ สหพัฒธนสมบตั ิ สาํ นักงาน กศน.จ.สมทุ รสงคราม
สาํ นกั งาน กศน.จ.ชยั นาท
6. นายศกั ดอ์ิ ดุ ม วรรณทวี สํานกั งาน กศน.จ.นนทบรุ ี
สํานักงาน กศน.จ.สมทุ รสงคราม
7. นางณัฐพร เช้ือมหาวนั สํานกั งาน กศน.จ.สมทุ รสงคราม
สํานกั งาน กศน.อ.หลงั สวน
8. นายธวัชชยั ใจชาญสกุ ิจ สํานกั งาน กศน.จ.กระบี่
สาํ นักงาน กศน.จ.พงั งา
9. นางอัจฉรา ใจชาญสุกจิ สาํ นกั งาน กศน.จ.นครราชสมี า
สาํ นกั งาน กศน.จ.นครปฐม
10. นายวทิ ยา แกว เวยี งเดช สํานกั งาน กศน.จ.นครปฐม
สํานกั งาน กศน.จ.นครปฐม
11. นายเรงิ กองแกว

12. นางสาวบบี ฮี ารา สะมัท

13. นางสาวสริ นิ ธร นาคคุม

14. นายอุชู เช้อื บอ คา

15. นางสาวพัชรา ศิริพงษโ รจน

16. นายวทิ ยา บูรณะหิรญั

17. นางภาวนิ ันท สริ วิ ัฒนาไกรกุล

18. นางสาวสวลพรรณ ศาสตรเ วช

19. นางสาวอัญชลีพร แกว พจิ ติ ร

20. นางศริ นิ ทรท ิพย สุขลอม

21. นางอมรรัตน ศรกี ระจิบ 97
22. นางชยั ยันต มณีสะอาด
23. นายสฤษดช์ิ ยั ศริ พิ ร สถาบัน กศน.ภาคกลาง
24. นางชอ ทพิ ย ศริ ิพร สถาบนั กศน.ภาคใต
25. นายเรอื งเวช แสงรตั นา สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
26. นายพชิ ติ แสงลอย สถาบนั กศน.ภาคตะวันออก
27. นายวิเชยี ร ใจจติ ร สถาบนั กศน.ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ
ผูอาํ นวยการสํานักงาน กศน.อําเภอนครชยั ศรี
28. นางกฤษณา โสภี ศูนยฝ ก และพัฒนาอาชพี ราษฎรไทยบริเวณชายแดน
สระแกว
29. นางสาวสภาพร บญุ มา ศนู ยฝ ก และพฒั นาอาชพี ราษฎรไทยบริเวณชายแดน
สระแกว
30. นายเสกขภัทร ศรเี มอื ง ศนู ยฝก และพัฒนาอาชพี ราษฎรไทยบริเวณชายแดน
อตุ รดติ ถ
31. นางสาววิไล แยม สาขา ศนู ยฝ ก และพัฒนาอาชพี ราษฎรไทยบริเวณชายแดน
อตุ รดติ ถ
32. นางสาววาสนา โกลียวัฒนา สถาบันการศกึ ษาทางไกล
สถาบันการศึกษาทางไกล
33. นางทองพนิ ขันอาสา ศกึ ษานเิ ทศก
ศกึ ษานเิ ทศก
34. นางสาวสภาพรรณ นอ ยกาํ แหง ศึกษานิเทศก
สํานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษา กทม. เขต 2
35. นางอชั ราภรณ โควค ชาภรณ ศนู ยเ ทคโนโลยที างการศกึ ษา
กศน.เฉลมิ พระเกยี รติ จ.บรุ รี มั ย
36. นางสปุ รารถนา ยุกตะนนั ทน ขา ราชการบาํ นาญ
ขาราชการบาํ นาญ
37. นางเอ้ือมพร สเุ มธาวฒั นะ ขา ราชการบาํ นาญ
ขา ราชการบาํ นาญ
38. นางสรญั ณอร พฒั นาไพศาล

39. นางสาวพิมพใจ สิทธิสุรศกั ดิ์

40. นายทวี โอมาก

41. นางศริ ิพรรณ สายหงส

42. นายชมุ พล หนูสงู

98

43. นายไชโย มวงบุญมี ขาราชการบาํ นาญ
ขา ราชการบาํ นาญ
44. นายอรา ม คมุ ทรัพย ขา ราชการบาํ นาญ
ขาราชการบาํ นาญ
45. นางพฒั นสุดา สอนซ่อื ขา ราชการบาํ นาญ
ขา ราชการบาํ นาญ
46. นายจาํ นง วันวชิ ยั ขา ราชการบาํ นาญ
กลุมพฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
47. นางธัญญาวดี เหลา พาณชิ ย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
กลุม พัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
48. นายอุทยั หนูแดง กลุมพัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
กลุม พัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
49. นางนพรตั น เวโรจนเสรีวงษ กลุม พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
กลมุ พฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
50. นางดุษฎี ศรวี ัฒนาโรทยั กลุม พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
กลุมพฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
51. นางสาวเยาวรตั น คําตรง กลุมพัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
กลุมพฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
52. นางพรทิพย เขม็ ทอง กลมุ พัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
กลุมพัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
53. นางรงุ อรณุ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
54. นางสาวกนกพร อมรเดชาวฒั น กลุมพฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น

55. นายววิ ัฒนไ ชย จันทนส ุคนธ

56. นายสรุ พงษ มนั่ มะโน

57. นายศภุ โชค ศรรี ตั นศิลป

58. นางพิชญาภา ปติวรา

59. นางสาววรรณพร ปทมานนท

60. นางรงุ ลาวัลย พไิ ลวงค

61. นางสาวปย วดี คะเนสม

62. นางสาวเพชรรนิ ทร เหลอื งจิตวัฒนา

63. นางสาวกรวรรณ กววี งษพพิ ัฒน

64. นางสาวชาลนิ ี ธรรมธษิ า

65. นางสาวอลิศรา บานชี

คณะผู้บรรณาธิการครังที 1 99

(วนั ที 7-10 กนั ยายน 2552) กลมุ พฒั นาการศึกษานอกโรงเรียน
ศนู ยฝ กและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1. นางดษุ ฎี ศรีวัฒนาโรทัย สระแกว
ศนู ยฝก และพัฒนาอาชพี ราษฎรไทยบรเิ วณชายแดน
2. นายวิเชียร ใจจติ ร สระแกว
ศนู ยฝ กและพฒั นาอาชีพเกษตรกรรม วดั ญาณสงั วรา
3. นางสาวกฤษณา โสภี รามวรมหาวิหาร อันเนอ่ื งมาจากพระราชดาํ ริ

4. นางสาวทพิ ยวรรณ สิทธริ งั สรรค กลมุ พฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
ขา ราชการบาํ นาญ
คณะผู้บรรณาธกิ ารครังที 2 ศูนยฝ กและพฒั นาอาชพี ราษฎรไทยบริเวณชายแดน
อุตรดติ ถ
(วนั ที 12-15 มกราคม 2553)

1. นางดุษฎี ศรีวฒั นาโรทัย

2. นายอุทยั หนแู ดง

3. นายเสกขภทั ร ศรีเมอื ง

4. นางสาวสภุ าพร บญุ มา ศูนยฝกและพฒั นาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
อุตรดิตถ
5. นางสาวกฤษณา โสภี ศนู ยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบรเิ วณชายแดน
สระแกว
6. นายวเิ ชยี ร ใจจติ ร ศูนยฝ กและพัฒนาอาชพี ราษฎรไทยบริเวณชายแดน
สระแกว
7. นายพิชติ แสงลอย ผอู าํ นวยการสาํ นกั งาน กศน.อาํ เภอนครชยั ศรี

คณะผู้บรรณาธิการครังที 3 กลมุ พฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
ขา ราชการบาํ นาญ
(วนั ที 2-5 มนี าคม 2553) ผอู าํ นวยการสาํ นกั งาน กศน.อาํ เภอนครชัยศรี

1. นางดุษฎี ศรีวฒั นาโรทยั

2. นายอทุ ยั หนแู ดง

3. นายพิชิต แสงลอย

4. นายวเิ ชียร ใจจติ ร 100

5. นางสาวกฤษณา โสภี ศูนยฝ ก และพฒั นาอาชพี ราษฎรไทยบริเวณชายแดน
สระแกว
6. นายสธุ ี วรประดษิ ฐ ศนู ยฝ กและพฒั นาอาชพี ราษฎรไทยบริเวณชายแดน
7. นางอุบล ทศั นโกวิท สระแกว
8. นายสกล พรหมภิญโญ สาํ นกั งาน กศน.จ.ตราด
ผอู าํ นวยการสาํ นักงาน กศน.อาํ เภอสนั ทราย
กศน.อาํ เภอบา นธิ

ทีปรึกษา คณะผู้จดั ทํา

1. นายประเสรฐิ บุญเรือง เลขาธกิ าร กศน.
รองเลขาธกิ าร กศน.
2. ดร.ชยั ยศ อ่ิมสวุ รรณ รองเลขาธกิ าร กศน.
ทปี่ รึกษาดา นการพฒั นาหลกั สตู ร กศน.
3. นายวัชรนิ ทร จาํ ป ผูอ าํ นวยการกลมุ พัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น

4. ดร.ทองอยู แกว ไทรฮะ ขา ราชการบาํ นาญ

5. นางรักขณา ตณั ฑวุฑโฒ

ผู้เขยี นและเรียบเรียง

1. นายอุทัย หนูแดง

คณะทาํ งาน กลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
กลุมพฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
1. นายสุรพงษ ม่ันมะโน กลุมพฒั นาการศึกษานอกโรงเรียน
2. นายศภุ โชค ศรีรตั นศลิ ป กลมุ พฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
3. นางสาววรรณพร ปท มานนท กลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรียน
4. นางสาวศรญิ ญา กลุ ประดษิ ฐ
5. นางสาวเพชรนิ ทร เหลืองจติ วฒั นา

101

ผ้พู ฒั นาและปรับปรุงครังที (วนั ที - พฤศจกิ ายน )

1. นางอัญชลี ธรรมวธิ กี ุล

2. นางดุษฎี ศรีวฒั นาโรทัย

3. นายสธุ ี วรประดษิ ฐ

4. นางสาวกฤษณา โสภี

5. นายสภุ าพ เมอื งนอ ย

6. นางสาวทพิ วรรณ วงคเ รอื น

ผู้พมิ พ์ต้นฉบบั กลุมพฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรียน
กลุม พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรียน
1. นางสาวปย วดี คะเนสม กลุมพฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
2. นางเพชรนิ ทร เหลอื งจติ วฒั นา กลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรียน
3. นางสาวกรวรรณ กววี งษพ ิพัฒน กลุม พฒั นาการศึกษานอกโรงเรียน
4. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา
5. นางสาวอริศรา บานชี

ผู้ออกแบบปก ศรรี ัตนศลิ ป กลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรียน

1. นายศภุ โชค

102

คณะผปู รบั ปรุงขอมูลเก่ียวกบั สถาบนั พระมหากษตั ริย ป พ.ศ. 2560

ทีป่ รกึ ษา จาํ จด เลขาธกิ าร กศน.
หอมดี ผตู รวจราชการกระทรวงศึกษาธกิ าร
1. นายสุรพงษ ปฏบิ ัติหนา ทรี่ องเลขาธิการ กศน.
2. นายประเสรฐิ สขุ สุเดช ผูอาํ นวยการกลุมพฒั นาการศกึ ษานอกระบบ
และการศกึ ษาตามอัธยาศัย
3. นางตรีนุช
กลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั
ผปู รบั ปรงุ ขอมลู
กลุม พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั
นางเยาวรตั น ปน มณวี งศ กลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั
กลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั
คณะทาํ งาน กลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย
กลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั
1. นายสรุ พงษ ม่ันมะโน กลุมพฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย
กลุมพฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
2. นายศภุ โชค ศรรี ตั นศิลป กลุม พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

3. นางสาวเบญ็ จวรรณ อําไพศรี

4. นางเยาวรัตน ปน มณีวงศ

5. นางสาวสลุ าง เพช็ รสวา ง

6. นางสาวทพิ วรรณ วงคเ รอื น

7. นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒั น

8. นางสาวชมพูนท สังขพชิ ยั


Click to View FlipBook Version
Previous Book
suku kata
Next Book
English 2 - Ii