The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กศน.พรีเมี่ยมตำบลเนินพระ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookrayong, 2021-01-20 08:02:09

กศน.พรีเมี่ยยมเนินพระ

กศน.พรีเมี่ยมตำบลเนินพระ

Keywords: วชิรพรรณ อุทรส

ผ ล ติ ภ ณั ฑ อ์ า ช พัี ก ศ น . พ ร เี ม ยี่ ม ั

การแปรรปู อาหารทะเลก ศ น . ต า บ ล เ น นิ พ ร ะ

ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั ั โ ด ย ั น า ง ว ช ริ พ ร ร ณ ั อ ทุ ร ส ั ค ร ัู ก ศ น . ต า บ ล
ก ศ น . อ า เ ภ อ เ ม อื ง ร ะ ย อ ง จ ง ห ว ด ร ะ ย อ ง ั
ส า น ก ง า น ัก ศ น .จ ง ห ว ด ร ะ ย อ งเอกสารฉบับนัีจดทาขึันเพืัอประกอบการพิัจาณา คัดเลืัอกผลิัตภัณฑัอาชีัพ กศน. พรีัเมีัยม ของัสำนกงานสงเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและ
การศึักษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ประจำปีังบประมาณ ๒๕๖๒ กศน. อำเภอเมืัองระยอง ไดัคัดเลืัอกผลิัตภัณฑัอาชีัพ การทำ “แปรรปู อาหารทะเล” ซงัึ เปัน
ผลิัตภัณฑัอาชีัพท่ี กศน.อำเภอเมืัองระยองไดัสังเสริัมและสนับสนุันตามโครงการศูันยัฝึักอาชีัพชุัมชน และเนืัองจากเปันผลิัตภัณฑัทีัมีัวัตถุัดิับในัชุัมชน และจาก
การสังเสริัมอาชีัพจึังไดัจัดหาวัตถุัดิับทีมั ีัอยูัในชุัมชนมาแปรรูัปเพืัอการบริัโภค และจัดจำหนัายเพืัอเพิัมรายไดัใหักับตนเองั ครอบครัวและชุัมชนั เอกสารฉบับนีั
ประกอบดัวยเนืั้อหาในสัวนของภูัมิัปัญญาทัองถัินักระบวนการและขันตอนในการผลิัต รวมถึงัการจัดจำหนัายและชัองทางการตลาดซัึงจัดทำขึนั เพืัอประกอบการั
พิัจารณาคัดเลืัอกผลิัตภัณฑัอาชีัพ กศน. พรีัเมีัยม ของสำนักงานสังเสริัมการศึกั ษานอกระบบและการศึักษาตามั อัธยาศยจงหวดระยอง ในปงี บประมาณ ๒๕๖๒ััั
หวงเป็นอยางยิ่งวาเอกสารฉบบน้ีจะเป็นประโยชนในการพิจารณาคดเลือกผลิตภณฑัอาชีพักศน.พรเี มี่ยมและัผทู สี่ นใจในการประกอบอาชีพน้ี

คณะผูจัดทาัเมษายน 256๔

เนื้อหา หนา

บทนา 1

การใชวตั ถุดบิ ในทัองถน่ิ มาแปรรปู เปันผลิตภณั ฑั 3

หลกสูตรการแปรรูปอาหารทะเล ๖

รูปแบบบรรจภุ ณั ฑั ๘

การรกษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต ๙

ัััััััััััััััััั สามารถผลิัตไดในปริมาณและคุณภาพคงเดิมและสามารถขยายการผลิตัในเชิงัพาณิชย ััััััััััััััััััััั๑๐

การตลาดััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั๑๑




ภมูั ิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชืัอ่ ที่นัามาไปสูัการปฏิบตั ิเพอ่ืั ัแกไัขปัญหาของมนุษย หรอืั
ภูมั ปิ ญั ญา คอื พัื้นความรูัของปวงชนในสงคมน้น ๆ และปวงชนในสงคมยอมรบรัู เชืั่อถือ เขาใจ รวมกนั เรียกวัา ภมูั ิปัญญา

ภมูั ิปัญญาไทย หมายถึง องคความรู ความสามารถและทกษะของคนไทยอนั เกิดจากการส่งสมัประสบการณท่ีผาน
กระบวนการเรียนรูัเลือกสรรัปรุงแตงัพฒนาัและถายทอดสืบตอกนมาัเพ่ือใชแกปัญญาัและพัฒนาวัิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกบ
สภาพแวดลอัมและเหมาะสมกบยุคสมย ภมัู ิปัญญาไทยน้ีมีลกษณะัเป็นองครัวม มีคุณคาทางวฒนธรรมเกิดขึ้นั ในวัิถีชีวิัตไทย ซึ่งภัูมิปัญญา
ทองถิ่นอาจเป็นท่ีมาขององคความรูที่ังอกงามขน้ึั ใหมที่จะชัวยในการเรียนรู การแกัปัญหา การจดการและการปรบตวในการดัาเนินวัิถีชีวติั
ของคนัไทย ลกั ษณะองครวมของภูมิปัญญามีความเดนชดในหลายดานเชัน ดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม และัหตถกรรมัดาน
การแพทยแผนไทยัดานการจดการทรพยากรและสิ่งแวดลอมัดานกองทุนและธุรกิจชุมชนัดานศิลปกรรม ดานภาษาและวรรณกรรม ดาน
ปรชั ญา ศาสนา และประเพณี และดานโภชนาการ วฒั นธรรมัพฒนาการทางประวติศาสตรัเอกลกษณะและภูมปิ ญั ญา

ภมูั ิปัญญาชาวบัาน หรืัอภัูมิปญั ญาทัองถิ่น (Folk Wisdom) หมายถึงั ความรูท่ีเกิดั จากประสบการณัในชวีัิตของคนเราผานกระบวนการ
ศึกษา สังเกตคิดวิเคราะหจนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองคัความรูที่ัประกอบกนข้ึนมาจากความรูเฉพาะหลาย ๆ เร่ือง ความรูัดงักลาวไมไัด
แยกยอยออกมาเป็นศาสตรัเฉพาะัสาขาวิชั าตาง ๆ อาจกลาวไววาั ภมูั ิปัญญาทองถ่ินจดเป็นพืันฐานขององคัความรูสมยใหมทั ่ีจะชวัยในการเรียนรัู
การแกัปัญหา การจดการ แลการปรบตวในการด าเนินชัวี ิตของคนเรา ภมัู ิปัญญาทองถ่ินเป็นความรูที่มีอั ยูัท่วไปในสงคม ชุมชนและในการตวของผูรัู
เอง หากมีัการสืบคนหาเพืัอศึกั ษา และนามาใชกจะเป็นท่ีรูจักกันเกิดัการยอมรบ ถายทอด และพัฒนาไปสูคนรุนใหมตั ามยุคตามสมยได
(กระทรวงศึกษาธัิการ (2539 : 2))

ัััััการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการชวยป้องกนปัญหาผลผลติั ลนตลาด หรือผลผลตกเกรดัไมไดขนาดตามท่ี
ลกู คาตองการัทาใหสามารถยกระดบราคาผลิตผลไมใหตกต่าัและการสรางเพ่ิมมูลคาใหแกัผลิตั ผลทางการเกษตร การแปรรัปู ผลผลิตทาง
การเกษตรใหเป็นผลิตภณั ฑัอาหาร หรือวตถุดิบอาหาร จะทา ใหัสามารถขยายตลาดการคัาออกไปสูัตางประเทศ จะชวยเพ่ิมพนัู รายได
ใหแกัประเทศไดเป็นอยางดี

เทคนิคในการแปรรปู ผลผลิตทางการเกษตรมีหลายข้นตอนัและหลายรูปแบบัแตที่สัาคญัผลัิตภัณฑัอาหารแปรรูปน้นๆจะตองมี
ความอรอย ผัูบริโภครบประทานแลวตองติดใจในรสชาติ ซ่ึงผลตัิ ภัณฑัอาหารแปรรูปสามารถทำรายไดใหแกเกษตรกรักลุมประมงเรือเลก และ
ผปู ระกอบการ ไมัวัาจะจาหนัายในประเทศ หรือการสงออกที่สามารถเป็นรายไดนาเขาสูประเทศ

การแปรรปู ปลาทะเลภูมปิ ัญญาจากท้องถิน่ เดิม มกี ารพฒั นาสร้างสรรค์ และมคี วามเปน็ อัตลกั ษณ์จาก ภูมิปัญญาดั้งเดิม การแปรรปู อาหารเปนภูมิ
ปญั ญาไทยทคี่ นไทยรจู้ ักเป็นอยา่ งดี ดว้ ยประเทศไทยเป็นประเทศ เกษตรกรรม ประชาชนเปน็ เกษตรกร คนไทยรู้จกั การแปรรูปอาหารเพื่อถนอมอาหารจากวิธกี าร
ดั้งเดิมง่ายๆ เช่นการอบแหง้ การตากแห้ง และเรม่ิ มีความซับซ้อนมากข้ึนเช่น การอบ ทอด มีการใชค้ วามรอ้ นเขา้ มา เก่ยี วข้อง ตลอดจนมีการใช้กรรมวธิ ี อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์มาช่วย เช่นการใชต้ ู้อบลมร้อน การทาแห้งแบบเยือก แขง การใชไ้ มโครเวฟ

การทอดและเคลือบด้วยนา้ ตาลเปน็ วธิ กี ารถนอมอาหาร เป็นวธิ กี ารดง้ั เดิม สามารถนาไปใช้ ผลติ ผลทางการเกษตรหลากหลายชนิด เชน่
หอยแมลงภู่ ปลาหมึก สาหรา่ ย ไมย่ กเว้นแมแ้ ต่กุ้ง ปลาทะเลชนิดตา่ งๆ สว่ นรสชาติความอร่อยขนึ้ อยกู่ ับชนิดของผลติ ผลทางการเกษตรท่ี
นามาใช้เป็นวตั ถดุ บิ

ััััััััััััััััััััััััปลาทะเล ดยปลาทะเลและสตวน้าท่ีจบไดัเชนัปลาอินทรียสดจากกลุมประมงพื้นบานสตูลัและรานคนจบ
ปลาัท่ีนามาแปรรูปทาปลาอินทรียเคมแดดเดียวักลุมประมงเรือเลกหาดสุชาดาัหมูั4ัตาบลเนินพระัอาเภอเมือง
ระยองัจงหวดระยองััโดยปลาดาบัถือเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีสาคญของอาวไทยในพ้ืนที่ัจ.ระยองัโดยท้งหมดเป็นการ
ถนอมอาหารตามภูมิปัญญาชาวบานันอกจากนี้ัสมาคมประมงพื้นเรือเลกหาดสุชาดาัจ.ระยองักไดนาปลาที่ไมนิยมใน

เชิงการคาัมาทาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา และความหลากหลายใหกบผูบรัโิ ภค โดยเกิดจากการเรียนรูใันหลักสูตรัอาชัีพระยะส้น รัปู แบบ
กลุมสนใจ ของ กศน.อาเภอเมืองระยอง น ไปตอยอดเปน็ อาชพีั เสริัม เพม่ิ รายไดใหกบัครอบครว

การใชว้ ตั ถุดบิ ในทอ้ งถน่ิ มาแปรรูปเป็ นผลติ ภณั ฑ์
จุดเร่มิ ต้นของการทาการแปรรูปปลาทะเลเนื่องจากมองเหนช่องทางการพัฒนาต่อยอดผลผลิตที่มีอยู่แล้ว ของตัวเองนอกเหนือจากการทาประมงเรือเลก ของกลุ่ม

ประมงเรอื เลก หมู่ 4 ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง ที่มีบรบทของอสณาเขตติดชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ปลาน้ันเป็นอาหารที่มีความสาคัญ และมีบทบาท
ในการดารงชวี ติ ของคนไทยมานานนบั แตอ่ ดตี จนถึงปัจจุบัน นับว่าคนไทยรู้จักเลือกอาหารจากแหล่งธรรมชาติมาบริโภค
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลานั้นเป็นอาหารที่มีคุณค่ามากมายมีคุณค่าโภชนาการสูง มีไขมันต่าหาง่าย ทาอาหารได้
อร่อยหลายอย่าง จึงเหมาะสมสาหรับนามาประกอบเป็นอาหารของคนทุกเพศ ทุกวัย ต้ังแต่ทารกอายุ 4 เดือน ขึ้นไป
จนถงึ ผสู้ ูงอายุคุณคา่ ทางโภชนาการของปลาทส่ี าคญั ไดแ้ ก่ โปรตนี ไขมัน วิตามนิ และแร่

หลกสูตรัการทาลูกชิน้ ปลาััจานวนั5ัชว่ โมง
กลมุ่ พาณชิ ย์และบริการ
ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธยาศยอาเภอเมืองระยอง
ความเปน็ มา
ปลาน้นเป็นอาหารทมี่ คี วามสาคญัและมบี ทบาทในการดารงชีวติ ของคนไทยมานานนบแต่อดีตจนถงึ ปจั จบุ นันบวา่ คนไทยรู้จกเลือกอาหาร
จากแหล่งธรรมชาตมิ าบรโิ ภคไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งเหมาะสมัปลานน้ เปน็ อาหารที่มีคณุ คา่ มากมายมคี ณุ ค่าโภชนาการสงู ัมไี ขมนตา่ หางา่ ยั
ทาอาหารไดอ้ รอ่ ยหลายอยา่ งัจึงเหมาะสมสาหรบนามาประกอบเปน็ อาหารของคนทกุ เพศัทุกวยัต้งแต่ทารกอายุั4ัเดือนัขน้ึ ไปจนถึงั
ผู้สงู อายคุ ณุ ค่าทางโภชนาการของปลาทส่ี าคญัได้แก่ัโปรตนี ัไขมนัวติ ามินัและแร่
ลกู ช้นิ ปลาเปน็ กระบวนการแปรรปู เพื่อเพม่ิ มูลค่าตอ่ ผต็ อ้ งการมีอาชพี ัมรี ายไดเ้ สริมัสามมารถเก็บไว้ได้นานัสามารประกอบอาหารไดห้ ลาย
ชนิดัเชน่ ัก๋วยเตยี วัแกงเขียวหวานันา้ ยายัสรา้ งอาชีพสร้างรายได้ท่ีหลากหลายั
หลกการของหลกสูตร
ลกู ชนิ้ ปลาเป็นกระบวนการแปรรปู เพอ่ื เพม่ิ มูลคา่ ตอ่ ผต็ ้องการมอี าชีพัมีรายได้เสริมัสามมารถเก็บไว้ได้นานัสามารประกอบอาหารไดห้ ลาย
ชนดิ ัเช่นัก๋วยเตยี วัแกงเขยี วหวานันา้ ยาขนมจนี ัสรา้ งอาชพี สร้างรายไดท้ หี่ ลากหลายััเป็นหลกสูตรทีเ่ น้นการบูรณาการเน้อื หาสาระ
ภาคทฤษฎีควบคูไ่ ปกบการฝกึ ปฏิบตจิ รงิ ั

จดุ มงุ่ หมาย
1. เพ่อื ให้ผู้เรียนมีความรูั้ มีทกษะในการทาลกู ช้ินปลา
2. เพ่อื ใหผ้ ู้เรียนประกอบอาชีพอยา่ งมคี ณุ ธรรมัสามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตนเองและครอบครวได้

ักลมุ่ เปา้ หมาย
มีั2ักลุ่มเป้าหมายัคือั
1. ผูท้ ่ีไม่มีอาชพี
2. ผ้ทู ่มี อี าชพี และตอ้ งการพฒนาอาชพี

ระยะเวลา

ัััััััััจานวนัััััััััั5ัััััช่วโมง
ัััััััััภาคทฤษฎีัััััั1ััััชว่ โมงั
ัััััััััภาคปฏิบตัิ ััััั4ัััััช่วโมง

โครงสรา้ งหลกสูตร จานวนช่วโมง
ท่ี เรอ่ื ง จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ เน้ือหา การจดกระบวนการเรียนรู้

ทฤษฎี ปฏบิ ติ
1 ชอ่ งทางการประกอบอาชพี
การทาลูกชิน้ ปลา 1. เพือ่ ใหผ้ เู้ รยี นอธิบายความสาคญในการประกอบอาชีพ

2. เพอ่ื ใหผ้ เู้ รียนสามารถวเิ คราะห์ความเปน็ ไปได้ในการประกอบอาชพี
1. ความสาคญในการเลอื กประกอบอาชีพการทาลูกชนิ้ ปลา

2. ความเป็นไปไดใ้ นการประกอบอาชีพการทาลูกชิน้ ปลาัั -ัการบรรยายด้วยเอกสารประกอบการสอนพร้อมตวอยา่ งและยูทปู

1

2 ทกษะการประกอบอาชีพ

การทาลูกชนิ้ ปลา รู้และเข้าใจถงึ ขน้ ตอนการเตรยี มการกอ่ นการประกอบอาชีพ 1ัขน้ ตอนการเตรียมการก่อนการประกอบอาชีพ
2ัจดสร้างอุปกรณ์
การทาลูกช้ินปลาได้แก่ัเป้งมนัเน้ือปลาัเกลือ
3ัการเตรียมอปุ กรณ์
ข้นตอนการทานาเน้อื ปลาที่แลไ่ ว้มาสบใหล้ ะเอยี ดัแล้วบดใหเ้ หนยี วัจากน้นละลายเกลือกบน้าเข้าดว้ ยกน

4. . เอาเนื้อปลาทีบ่ ดแล้วมาตีัหรือันวดัหรือัฟาดแรงัๆักบภาชนะัโดยขณะที่ตีใหเ้ จือดว้ ยนา้ เกลอื ทีล่ ะลายไวท้ ีละนอ้ ยัในระหวา่ งทน่ี วด
ต้องใส่นา้ แข็งปน่ ลงไปนวดดว้ ย(คอ่ ยัๆใสท่ ีละนอ้ ย)ัเพื่อทาให้ปลาสดและเหนยี วัลองนาเน้อื ปลาท่ีผสมแลว้ เปน็ ชิ้นเล็กัๆัลงลวกในน้า
เดอื ดเพื่อชิมรสัถ้าได้รสถูกใจและส่วนผสมเหนยี วดีแล้วัก็ใหป้ นั้ สว่ นผสมเปน็ กอ้ นกลมัๆัหรือกอ้ นรีัๆัตามใจชอบันาลงไปตม้ ในน้าเดอื ด
แตไ่ มเ่ ดอื ดพลา่ นัเม่อื สุกแลว้ ให้ตกขน้ึ มาแช่นา้ เยน็ พกไวั้ นามาบรรจใุ ส่แพต็ เก็จัถงุ สูญญากาศหรอื ซีลปากถงุ

- การบรรยายัพร้อมเอกสารประกอบการสอน
- ฝึกให้ประชาชนได้ปฎิบติการทาลูกชิ้นปลา

การบริหารจดการในการประกอบอาชีพั
-สามารถแสดงรายรบรายจ่ายและบญชีตน้ ทนุ คา่ ใชจ้ า่ ยได้ััััััั
1. การเลอื กทาเลท่ีต้ง
1.ลงบญชรี ายรบได้
2.ลงบญชีรายจ่ายได้

ผ ล ตัิ ภ ณั ฑ แั์ ป ร ร ปู อ า ห า ร ท ะ เ ล ั บ ร ร จ ภุ ณั ฑ ัใ์ ส ถ่ งุ พ ล า ส ต ิก ใ ส แ ล ะ ถ งุ ซ ปัิ ล อั็ ค ใ ส ท ั า ใ ห ม้ อ ง เ ห น็ ก ล ว้ ย ก ร อ บ ั แ ก วั้ ท ่ี
บ ร ร จ อัุ ย ภู่ า ย ใ น แ ล ะ ต ดิ ต ร า ส นิ ค า้ ( b r a n d n a m e ) ใ ส ซ่ อ ง บ ร ร จ ภัุ ัณ ฑ ั์ เ พ อัื่ เ ป น็ ส ญ ล กั ษ ณ ท์ แี่ ส ด ง ถ งึ ั เ อ ก ล ก ษ ณ ขั์ อ ง ผ ล ิต ภ ณั ฑ ์
โ ด ย ไ ม ซ่ า้ ก บ ช อัื่ ส นิ ค า้ ข อ ง ท อี่ นัื่ แ ล ะ ใ ช ค้ า ท จี่ า ไ ด ง้ า่ ย เ พ อั่ื ช วั่ ย ใ ห ผ้ บัู้ ร ิโ ภ ค ส า ม า ร ถ ั จ ด จ ั า ใ น ต ว ส นิ ค า้ ไ ด ้

ก า ร ร ก ษ า ส งิ่ แ ว ด ล อ้ ม ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ติ

เ น อ่ื ง จ า ก ก า ร ผ ล ิต ก ล ้ว ย ก ร อ บ แ ก วั้ ท ั า ใ ห ม้ เี ป ล อัื ก ก ล ว้ ย จ ั า น ว น ม า ก แ ล ะ เ พ อัื่ เ ป น็ ก า ร ร ก ษ า ส ง่ิ แ ว ด ล อ้ ม ั ก า ร ล ด ข ย ะ ั
ก า ร ใ ช ว้ ส ด ดุ บิ ใ ห เ้ ก ดิ ค ว า ม ค มุ้ ค า่ แ ล ะ เ ก ดิ ป ร ะ โ ย ช น ส์ งู ส ดุ ั จ งึ ไ ด น้ ั า เ ป ล อื ก ก ล ว้ ย ท เ่ี ห ล อื จ า ก ก า ร ท ั า ั ก ล ว้ ย ก ร อ บ แ ก ว้ ม า ท ั า ป ยุ๋
ห ม ก โ ด ย ว ธัิ อัี ย า่ ง ง า่ ย ค อื

1 . ก า ร ท า ป ยุ้ ห ม ก จ า ก เ ศ ษ อ า ห า ร เ พ อ่ื เ ป น็ ก า ร ล ด ค า่ ใ ช จ้ า่ ย ใ น ก า ร ซ อัื้ ป ยุ๋ แ ล ะ ย ัง ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช กั้ บ ั ผ ก ส ว น ค ร ว
แ ล ะ ต น้ ไ ม ั้ไ ด ท้ กัุ ช น ดิ

ก า ร ท ำ ป ยุ้ ห ม ก จ า ก เ ศ ษ ช นิ้ ส ว่ น ป ล า แ ล ะ เ ศ ษ อ า ห า ร

สามารถผลติ ซ้ าไดใ้ นปรมิ าณ และคุณภาพคงเดิม และสามารถขยายการผลติ ในเชงิ พาณิชย

การผลติ
การแปรรปู สามารถแปรรูปไดห้ ลากหลาย ไมซ่ า้ มรี สชาติทห่ี ลากหลาย เช่นรสพิซซ่า รสหมาลา่ นากา้ งปลามาอบและใส่ผงรสชาด

ต่างๆสาไปตามการนยิ มของตลาด และมรี สชาตคิ งเดิมถึงแมจ้ ะมกี ารแปรรปู ทเ่ี พิ่มมากขนึ้ กตาม มจี ุดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาด

การรกั ษาคุณภาพ
การแปรรปู อาหารทะเลตอ้ งเริม่ จากการคดั เลือกวัตถดุ บิ ทใี่ ชใ้ นการท า จะตอ้ งใช้ท่ี สด ใหม่ เพ่ือคงความหอมและรสชาตขิ องปลา

เอาไวจ้ นถงึ กระบวนการอบ ทอด เนอ่ื งจากมีการใช้นา้ มนั เมือ่ เวลาทอดแต่ละครัง้ นา้ มนั จะมีการเปลย่ี นสี เพือ่ เป็นการรักษาคุณภาพของปลาให้คงเดิมน้ามัน
หน่งึ กระทะจะท การทอดกล้วยเพยี งสองครั้ง เท่าน้นั เพ่อื ท่ีจะรกั ษาความหวานให้คงท่ี และเหมือนกันทุกรอบ

การผลติ ในเชิงพาณิชย
เนอื่ งจากในปัจจุบนั กรแปรรูปอาหารทะเล เป็นทีน่ ิยมของประชาชนโดยทั่วไป เพราะเป็นของวา่ งที่ ทานงา่ ยและเปน็ ท่นี ิยมของ

ตลาด จงึ มีคนในชมุ ชนมารบั เพ่ือจะนาไปขายตอ่ เป็นสร้างรายไดใ้ ห้กบั คนในชุมชน และยังสง่ เสรมิ สนิ คา้ ภายในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้
ผ้ผู ลติ ยังมีบรรจุภัณฑท์ ีส่ วยงามเหมาะแกก่ ารจา หน่าย โดยบรรจุภณั ฑ์ใส่ถุงพลาสตกิ ใส และถงุ ซิปลอคใส ทาให้มองเหนสินคา้ ทบ่ี รรจุอยู่ภายใน และติดตรา
สินค้า (brand name) ใสซ่ องบรรจภุ ัณฑ์เพ่ือเปนสญั ลกั ษณท์ ี่แสดงถึง เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยไมซ่ ้ากับชื่อสินค้าของที่อ่ืนและใชค้ าท่ีจาได้ง่าย เพื่อช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถ จดจำในตวั สินค้าได้

ช อ่ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด

ผ ล ตัิ ภ ณั ฑ กั์ ล ว้ ย ก ร อ บ แ ก วั้ ม ัีก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ต ล า ด ใ น ก า ร ก ร ะ จ า ย ส นัิ ค า้ ส ชู่ มัุ ช น แ ล ะ พ นัื้ ท ัใี่ ก ล เ้ ค ยี ง โ ด ย ั ก า ร ฝ า ก ข า ย ห น า้
ร ั้า น ค าั้ ใ น ช มัุ ช น แ ล ะ บ ร กิ า ร ช ั่อ ง ท า ง ก า ร ส ั่ง ซ อื้ ใ ห ั้ค ร อ บ ค ล มุ ท ัุก ด า้ น ท ้ง ท า ง ด าั้ น แ อ พ พ ล ัิเ ค ช น่ ั ไ ล น ั์ เ ฟ ช บ คุ๊ ั ก า ร ก ั า ห น ด ร า ค า ั ไ ด ก้ ั
า ห น ด ร า ค า ไ ว ั้ 2 ั ช น ดิ ั ข น า ด น ั้ า ห น ก ั 2 0 0 ก ร ม ั ร า ค า ั 4 0 บ า ท ั 1 0 0 ก ร ม ั ร า ค า ั 5 0 บ า ท ั

ก ารกัาหนด ราคา

- ก า้ ง ป ล า ป ร งุ ร ส ั 2 0 0 ก ร ม ราคา 35 บาท

- เ น อ้ื ป ล า ด า บ แ ด ด เ ด ยี ว ท อ ด ั ข น า ด 1 0 0 ก ร ม บ ร ร จ กุ ล อ่ ง ั ร า ค า 5 0 บ า ท

-
ช อ่ ง ท า ง ก า ร ส ง่ ซ อั้ื

1 . แ อ พ พ ล เิ ค ช น ไ ล น ั์ 089-0462942

2 . เ ฟ ช บ คุ๊ - แ ฟ น เ พ จ

ก ล ว้ ย ห อ ม ด อี ย า่ ง ไ ร ? ข อ้ ม ลู ส า ร อ า ห า ร แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น (์ อ อ น ไ ล น )์ . ( 2 5 6 3 ) . ส บื ค น้ จ า ก ั
h ttp s:/ / w w w .h o n e std o cs.co / b e n e fits- o f- b a n a n a - a n d - ca u tio n (2 9 เม ษ า ย น 2 5 6 3 )

ก ล ว้ ย ห อ ม ( อ อ น ไ ล น )์ . ( 2 5 6 3 ) . ส บื ค น้ จ า ก h t t p s : / / t i n y u r l . c o m / y b m 3 w d x c ( 2 9 เ ม ษ า ย น 2 5 6 3 ) ภ มัู ปิ ญั ญ า ท อ้ ง ถ น่ิ ภ มัู ิ
ป ญั ญ า ไ ท ย ( อ อ น ไ ล น )์ . ( 2 5 6 3 ) . ส บื ค น้ จ า ก :

h ttp :/ / w w w .ip e sp .a c .th / le a rn in g / th a isto ry / co n te n t1 .h tm l (2 9 เม ษ า ย น 2 5 6 3 )

ท ปี่ ร กึ ษ า ผ อู้ า น ว ย ก า ร ส า น ก ง า น ก ศ น . จ ง ห ว ด ร ะ ย อ ง ั
น า ย เ ส ก ส ร ร ค ั์ ร ต น จ์ นิ ด า ม ขุ ศ ึก ษ า น เิ ท ศ ก ์ั ส ั า น ก ง า น ก ศ น . จ ง ห ว ด ร ะ ย อ ง
น า ง ส า ว ว า ร ที พิ ย ์ อ นิ บ ว
น า ง ว ร ม น ร ต น จ นี ผ อู้ า น ว ย ก า ร ก ศ น . อ า เ ภ อ เ ม อื ง ร ะ ย อ ง
น า ง จ า ร ทุ ศ น ์ ป ยิ ะ บ ร ร ห า ร ค ร ัู ก ศ น . อ า เ ภ อ เ ม อื ง ร ะ ย อ ง

ข อ้ ม ลู
ค ร ัู ก ศ น . ต า บ ล ั ก ศ น . อ ั า เ ภ อ เ ม อื ง ร ะ ย อ ง

เ ร ยี บ เ ร ยี ง เ น อื้ ห า ค ร ัู ก ศ น . ต า บ ล
น า ง ว ช ริ พ ร ร ณ ั อ ทุ ร ส

ภ า พ แ ล ะ ร ปู เ ล ่ม
ค ร ปู ร ะ จ ั า ศ นู ย ์ก า ร เ ร ยี น ช มุ ช น ั ก ศ น . อ ั า เ ภ อ เ ม อื ง ร ะ ย อ ง
Click to View FlipBook Version