The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookrayong, 2021-03-20 07:04:12

กลูต้าไธโอน

กลูต้าไธโอน

กลตู าไธโอนคืออะไร และทำหน้าทีอ่ ยา่ งไร
กลูตาไธโอนมแี หล่งกำเนิดมาจากอะไร
กินกลูต้าแล้วทำไมผิวขาว
กลูตาไธโอนถูกนำมาใช้ในดา้ นไหนบา้ ง
การบำบัดดว้ ยกลตู าไธโอนถกู นำมาใช้อยา่ งไร
ประโยชนท์ ไี่ ด้รับการพิสจู น์แลว้ ของการบำบัดด้วยกลตู าไธโอนคืออะไร
อาการผลข้างเคียงของการบำบัดดว้ ยกลตู าไธโอนคอื อะไร
ผกั ทจ่ี ะเสรมิ ให้รา่ งกายมกี ลตู ้า
เน้อื สตั วท์ ่ีจะเสริมให้รา่ งกายมีกลตู า้
ผลไมท้ ่จี ะเสรมิ ให้รา่ งกายมีกลตู ้า
ข้อควรระวงั สำหรบั การให้กลตู าไธโอน

กลูตาไธโอนคอื อะไร และทำหนา้ ที่อยา่ งไร

กลตู าไธโอนถอื เป็นสารตา้ นอนุมลู อสิ ระท่ีมีประสิทธภิ าพมาก ซึ่งจะชว่ ยปกปอ้ ง
รา่ งกายโดยการพุง่ เป้าและทำลายโมเลกุลท่ไี ม่เสถยี ร, ไวตอ่ ปฏกิ ิรยิ าเคมแี ละต้านอนมุ ลู อสิ ระ
มันจะเขา้ ไปช่วยลดปริมาณอนุมลู อสิ ระทีเ่ ปน็ อันตราย ขับสารพษิ ช่วยคงสภาวะและ
สุขภาพของเซลล์ มหี นา้ ท่สี ำคัญในดเี อ็นเอ และการสงั เคราะหโ์ ปรตนี กลตู าไธโอนจะถูกให้
ผ่านทางหลอดเลือดดำและสามารถใช้เปน็ อาหารเสริมได้ตลอดชีพ

กลูตาไธโอนมีแหล่งกำเนิดมาจากอะไร

กลตู าไธโอนถกู สรา้ งขน้ึ มาเชน่ เดยี วกบั การผลิตทางวิศวกรรมชวี ภาพชนดิ อ่นื ๆ โดย
การใหส้ ารอาหารชนดิ หนึง่ แกเ่ ชอื้ จุลนิ ทรยี ์และปลอ่ ยใหม้ นั ผลิต กลูตาไธโอนขึ้นมา

กินกลูต้าแลว้ ทำไมผวิ ขาว

จริง ๆ แล้วการกนิ กลตู า้ หรอื การฉดี กลูตา้ เขา้ สรู่ า่ งกายมีผลข้างเคยี ง คือ ทำใหเ้ มด็ สี
ของผิวหนงั เปลี่ยนจากเม็ดสีนา้ ตาลเป็นเมด็ สชี มพขู าว กลายเปน็ ว่าผลข้างเคียงนี้
เปลี่ยนเปน็ จดุ เดน่ หลกั ของการโฆษณาขายผลิตภัณฑจ์ ากกลตู า้ ไธโอน ท่ีชว่ ยสร้างให้มีผวิ
ขาวใสอมชมพู ท้ังที่จริง ๆ แลว้ ประโยชนห์ ลักของมันมีมากกวา่ น้ัน

กลตู าไธโอนถูกนำมาใช้ในด้านไหนบ้าง

กลตู าไธโอนถูกนำมาใชใ้ นการรกั ษาอาการต่าง ๆ ของโรคทเี่ กีย่ วขอ้ งกบั ระบบประสาท
ไดแ้ ก่ โรคพารก์ ินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรคปลอกหมุ้ ประสาทอักเสบ เส้นเลือดในสมองตีบ
โรคกลา้ มเนอื้ อ่อนแรง(ALS) โรคลำไส้แปรแรวน กลุ่มอาการออ่ นเพลยี แบบเร้ือรงั โรค
เกี่ยวกบั ตบั และอน่ื ๆ

การบำบดั ดว้ ยกลตู าไธโอนถกู นำมาใช้อย่างไร

เป็นการใหท้ างหลอดเลือดดำ
การผลกั ตวั ยามกั อยู่ทร่ี าว 10 – 15 นาที
มขี นาดของการให้สารละลายอยูท่ ่ี 6 คร้ัง.
สามารถเข้ารบั สารละลาย 2 หรือ 3 ครั้งต่อสปั ดาห.์
ภายหลงั จาก 6 ครงั้ ลกู คา้ สามารถเข้ารับสารละลายไดห้ นึ่งคร้งั ต่อเดอื น.

ประโยชนท์ ไ่ี ดร้ บั การพสิ จู น์แล้วของการบำบดั ด้วยกลตู าไธโอนคืออะไร

เปน็ สารทีช่ ่วยในการขจดั สารพษิ ที่มปี ระสิทธภิ าพสงู
ป้องกันเซลล์สมองและร่างกายจากอนุมูลอิสระทเี่ ป็นอนั ตราย
มบี ทบาทสำคญั ในดเี อ็นเอและการสงั เคราะหโ์ ปรตีน
เปล่ยี นสารพษิ และสารก่อมะเรง็ ให้เฉื่อยตอ่ ปฏิกิริยา และช่วยกำจัดสารเหล่านัน้ ออก
จากรา่ งกาย
เสรมิ สร้างระบบภูมิต้านทานของร่างกาย
มผี ลดา้ นการชะลอวัย
ช่วยลดอาการหลงๆลมื ๆ และเพมิ่ สมาธิ
ชว่ ยปอ้ งกนั การก่อเกดิ โรคต่างๆไดถ้ ึง 70 โรค
ขจัดสารพิษในตับและชว่ ยให้อวยั วะภายในอื่น ๆ ทำงานได้อย่างเป็นปกตแิ ละมี
ประสิทธภิ าพ
การอดอาหารแบบดื่มแต่น้าเปล่า (Water Fasting) และการสวนล้างลำไสด้ ว้ ย
กาแฟ(Coffee enema) มีส่วนช่วยอยา่ งมากในการผลติ กลูตาไธโอน

อาการผลขา้ งเคียงของการบำบัดด้วยกลตู าไธโอนคืออะไร

ไม่มีผลอาการขา้ งเคยี งใดๆท่ีเกีย่ วขอ้ งกับการใชก้ ลตู าไธโอน กลูตาไธโอนนั้นถูกจัดอยู่
ในหมวดของ GRAS หรอื เป็นสารท่ีผา่ นการรับรองโดยองค์การอาหารและยาวา่ ปลอดภัย
(FDA)

ผกั ท่จี ะเสรมิ ให้รา่ งกายมีกลูต้า

อะโวคาโด, บร็อกโคล่ี, ผักโขม, เหด็ ,มะเขอื เทศ, หนอ่ ไม้ฝร่งั

เน้อื สตั ว์ท่ีจะเสรมิ ใหร้ า่ งกายมีกลูต้า

ปลาแซลมอน, เนอ้ื ววั , เน้อื หมู

ผลไมท้ จ่ี ะเสริมให้ร่างกายมีกลตู า้

สตรอเบอร์ร,ี่ สม้ , เกรปฟร้ตุ , แอปเปิ้ล, องุ่น, แตงโม

ขอ้ ควรระวงั สำหรบั การใหก้ ลูตาไธโอน

ไม่แนะนำให้ใชก้ ลูตาไธโอนในขณะเดียวกับที่ให้สารสะลายชนิดอ่ืน ๆ ทางหลอด
เลือดดำ

ไม่แนะนำการใหก้ ลูตาไธโอนเม่ือผเู้ ข้ารับบรกิ ารมกี ารใหย้ าเคมีบำบดั เพอื่ รักษาโรคมะเรง็
เนือ่ งจากกลูตาไธโอนจะเขา้ ไปเพม่ิ ความสามารถในการขจดั สารพิษของตบั ซึ่งอาจเป็น
ผลให้ประสทิ ธิภาพในการใชเ้ คมีบำบดั ลดลง
ไมแ่ นะนำการใหส้ ารละลายชนดิ นแี้ ก่สตรีมคี รรภ์
ไม่แนะนำการใหส้ ารละลายชนิดนี้แกเ่ ดก็ (ยกเวน้ กรณที อี่ ยใู่ นความดูแลของแพทย)์ทป่ี รึกษา

นายเสกสรร รตั น์จนิ ดามขุ ผ้อู ำนวยการสำนกั งาน กศน. จงั หวดั ระยอง

นางวนมน รตั นจนี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมอื งระยอง

นางสาววารที พิ ย์ อนิ บัว ศึกษานเิ ทศกช์ ำนานการพเิ ศษ

ผจู้ กั ทำ/ผรู้ วบรวมข้อมูล/จดั พิพพต์ น้ ฉบบั /รูปเลม่

นางสาวสทุ ธดิ า อินทะนนท์


Click to View FlipBook Version