The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบประเมินคัดเลือก สาขาบุคลากร กศน.จังหวัด/กทม ประเภท ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม ประจำปีงบประมาณ 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookrayong, 2021-02-24 23:52:06

แบบประเมินคัดเลือก กศน.จังหวัดระยอง

แบบประเมินคัดเลือก สาขาบุคลากร กศน.จังหวัด/กทม ประเภท ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม ประจำปีงบประมาณ 2563

Keywords: แบบประเมินคัดเลือก

คำนำ

เอกสารรายงานการประเมินคัดเลือก สาขา บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ประเภท
ผ้อู ำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวดั /กทม. ดีเดน่ ประจำปี 256๓ ฉบับน้ี จัดทำขึ้นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
การประเมิน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับรางวัลผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น สำหรับใช้ประกอบการ
ประเมนิ และพิจารณาคัดเลอื ก ประจำปี ๒๕๖๓

แบบประเมินคัดเลือก สาขาบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม ประเภท ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัด/กทม ดีเด่น ประจำปี 256๓ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานใน 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม
256๒ – 30 กันยายน 256๓) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ผลการปฏบิ ตั งิ าน และผลงานท่ปี ระสบความสำเรจ็ ตามที่เกณฑ์ท่ีสำนกั งาน กศน. กำหนด

หวังเปน็ อย่างย่งิ ว่าเอกสารฉบับน้ีจะเปน็ ประโยชนต์ อ่ คณะกรรมการการประเมนิ และผู้เกยี่ วขอ้ ง

นายเสกสรรค์ รตั นจ์ ินดามขุ
ผอู้ ำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวดั ระยอง

สารบัญ

ตอนที่ ๑ ขอ้ มลู ทว่ั ไป หนา้
ตอนท่ี 2 1
ขอ้ มลู การประเมนิ 2 ดา้ น
ตอนที่ 3 - ด้านท่ี 1 การมีวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม 4
- ดา้ นท่ี 2 ผลการปฏิบตั ิงาน 10
14
- เชงิ ปริมาณ 16
- เชิงคุณภาพ

ผลงานทีป่ ระสบความสำเรจ็

1

ตอนที่ 1 : ขอ้ มลู ท่วั ไป

1. ชื่อ นายเสกสรรค์ รัตน์จนิ ดามขุ อายุ 46 ปี

ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวดั ระยอง

สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ 038 617 317 โทรสาร 038 613 662

โทรศพั ท์มือถอื 081 863 6943 E-mail [email protected]

2. ระดบั การศึกษา วฒุ ิการศกึ ษา สถาบันการศึกษา
การเงินและการธนาคาร ม.วงษ์ชวลิตกลุ
ระดับการศึกษา การบรหิ ารการศึกษา ม. ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ปรญิ ญาตรี ในพระบรมราชปู ถมั ถ์
ปริญญาโท

3. อายุราชการ 19 ปี

4. ระยะเวลาปฏบิ ตั งิ านในตำแหนง่ ที่ขอรับการประเมนิ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จงั หวดั ระยอง
ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ณ สำนักงาน กศน. จงั หวดั ระยอง

5. ผลงานทภ่ี าคภมู ิใจ ในปีงบประมาณทผ่ี ่านมา
ภายใต้การบริหารของนายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาเกิดผลงานเป็นที่

ประจักษ์ตอ่ สาธารณชนในหลายเรอื่ ง ดงั นี้
1. คณะทำงานหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด

สำนักงานกศน. ระหวา่ งวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2563 ณ บา้ นปูรีสอร์ท อำเภอเมอื งตราด จังหวัดตราด
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน

เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ
สังกัดสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1/2563 ณ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน
จังหวดั นครปฐม

3. ผู้อำนวยการผลิตสื่อวีดีทัศน์รายวิชาบังคับสาระการประกอบอาชีพหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 รายวชิ าช่องทางการขยายอาชีพ รหัสวิชา อช 31001 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และสื่อวดี ทิ ศั น์เพื่อการจัดการศกึ ษาหลักสตู รอาชพี ออนไลน์

4. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการการแข่งขันกีฬา/กรีฑา ในการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ครั้งที่ 5 ระหว่าง
วันท่ี 19-21 กุมภาพนั ธ์ 2563 ณ จงั หวัดอบุ ลราชธานี

5. รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้มีอุปการคุณ และผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในโอกาสที่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้อ งสมุด
ประชาชน "เฉลิมราชกมุ ารี" อำเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2

6. รางวัล “ครูดีศรีระยอง” ประจำปี 2564 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการ
จงั หวดั ระยอง

7. รางวัล ผู้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครู
และบคุ ลากรทางการศึกษา

8. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน
ในการปฏิบัติหน้าท่ีและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จากสำนักงาน สกสค.
จงั หวัดระยอง

ดา้ นองคก์ ร
1. เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 (COVID -19)
นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มองเห็นแนวทางการดำเนินงานการจัด
กิจกรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัยและการจัดการศึกษาต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
คู่มือการจดั การศึกษาออนไลนเ์ พ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ านของครูและบุคลากรทางการศกึ ษาจังหวัดระยอง
2. สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองดำเนินการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน ผู้รับบริการ เพื่อนำทักษะการเรียนรู้ที่ทันยุคสมัยมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20ปี และนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในทุกระดับ มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรม และทักษะอาชีพที่สูงขึ้นมีความรบั ผิดชอบ ต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงการใช้วัสดุใน
ท้องถิ่นเปน็ วัตถุดิบในการผลติ สินคา้ ส่งเสริมให้ประชาชนนำเทคโนโลยีดิจิทลั ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพและ
ผลิตภณั ฑข์ องตนเอง เพิม่ ช่องทางในการจดั จำหนา่ ย ตอ่ ยอดอาชพี และการขยายผลการพฒั นาอาชีพและผลิตภัณฑ์
ให้ประชาชน

3. สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินกิจกรรม
อาสายุวกาชาดเพื่อ ปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการ
อาสาสมคั รและการส่งเสรมิ การมสี ัมพันธภาพทดี่ ี มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้มีความซื่อสัตยส์ ุจรติ รจู้ ักเสียสละและมีจิต
อาสาพรอ้ มทจ่ี ะรว่ มกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเพอื่ นมนุษย์ สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

3

ด้านสถานศกึ ษา
1. รางวัลผลการปฏิบัตงิ าน กศน. ดีเด่น ประจำปี 2563 อันดับ 1 ประเภท สำนักงาน กศน.
จงั หวัด/กทม.ดีเด่น ระดบั กลมุ่ สำนักงานจังหวัด:กลุม่ สุดฝงั่ บรู พา
2. รางวลั ผลการปฏบิ ัตงิ าน กศน. ดเี ดน่ ประจำปี 2563 อนั ดบั 1 ประเภท สำนกั งาน กศน.
จังหวดั /กทม.ดเี ด่น ระดับ ภาคตะวันออก
3. รางวลั อนั ดับ 2 ของภาคตะวนั ออก เป็นหน่วยงานทม่ี ีระดับคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบั ชาติ ดา้ นการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2562

ดา้ นบคุ ลากรในสงั กดั
การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ความชำนาญเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ส่งผลให้ บุคลากร
ในสงั กดั ผา่ นการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้
1. ครชู ำนาญการ กศน.อำเภอ สามารถสอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน
2. ครู กศน. ตำบลในสังกัด สอบคัดเลือกในตำแหนง่ ครผู ้ชู ว่ ย จำนวน 6 คน

ดา้ นผู้เรยี น
1. สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กศน.อำเภอเมืองระยอง ปลวกแดงและกศน.อำเภอวังจันทร์ได้
เขา้ ร่วมการประกวดการเดนิ สวนสนาม เนอ่ื งในพธิ ีปฏิญาณตนและสวนสนามของยวุ กาชาด ในงานวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานครฯ
โดยได้รับรางวลั ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดบั ๑ และ ๒ ตามลำดบั

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดบั พน้ื ที่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรบั นักศกึ ษา กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดา้ นการใชแ้ ละอนุรักษ์พลงั งานไฟฟ้าเพ่ือชีวติ และสังคม ได้แก่ ศนู ย์การศกึ ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอเมืองระยอง

4

ตอนท่ี 2 : ขอ้ มูลการประเมิน

ด้านท่ี 1 การมวี นิ ยั คณุ ธรรม จริยธรรม (30 คะแนน)

ตัวชวี้ ดั กิจกรรม หลกั ฐาน หนา้

องคป์ ระกอบท่ี 1 การมีวินยั (5 คะแนน)

1.ตรงต่อเวลา - ปฏิบตั ิงานตามเวลาราชการ ตรงเวลา ทงั้ เวลามา -สมุดลงเวลา 23

และเวลากลบั รายงานสรปุ วันลา -สรุปวนั ลา 25

- ตรงตอ่ เวลาในการไปเข้าร่วมพิธี การเข้าประชุม -หนงั สอื เชญิ

การเขา้ รับการอบรมสมั มนา ตรงตอ่ เวลาในการนดั -ภาพถา่ ย

หมาย ทีม่ ีการเจรจาติดต่อ เตรยี มพรอ้ ม และไปก่อน

เวลานัดหมายอกี ดว้ ย หรือแม้แต่การนดั หมาย

ในตา่ งจังหวดั จะไปตรงต่อเวลาทุกครงั้

- การเป็นประธานในพิธเี ปิดต่างๆ

2.ใช้ทรัพยากรอย่าง - จัดโครงการลดค่าใชจ้ า่ ยดา้ นสาธารณูปโภคใน - รายงานผลการ 24

ประหยดั หนว่ ยงาน ดำเนนิ งานมาตรการ 2 25

-ช่วยประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า และใหบ้ คุ ลากรในสงั กัด ประหยดั

ชว่ ยกนั ประหยดั ทรพั ยากร เช่น การเริ่มเปดิ สาธารณปู โภค

เคร่อื งปรับอากาศ เวลา 10.00 น. และปดิ ตามเวลา -ควบคมุ การใช้ งปม.

ทก่ี ำหนด ปดิ ไฟดวงท่ีไมจ่ ำเป็น รวมทง้ั ควบคมุ ดูแล และเบิกจ่ายเงิน

การดำเนนิ การตามมาตรการประหยดั พลงั งานของ - ภาพกิจกรรม

สำนกั งาน

- ใช้กระดาษ A4 2 ดา้ น เพื่อลดการใชท้ รัพยากร

- ควบคมุ การใชร้ ถยนต์ และน้ำมันอยา่ ง

ประหยัดตามระยะทางท่ีใช้จรงิ

3.ซ่ือสัตยต์ ่อตนเอง - รู้จักยบั ยัง้ ชัง่ ใจในส่งิ ท่ไี มถ่ ูกต้อง รจู้ กั ควบคมุ อารมณ์ - คณะกรรมการสอบ 23

และจติ ใจตนเอง ประพฤติปฏิบัตติ นโดยยดึ มั่น ขอ้ เทจ็ จรงิ

คณุ ธรรม ความดี ทั้งตอ่ หน้า และลบั หลังผอู้ ่ืน ไม่คดิ - คณะกรรมการ

คดโกง คดิ หลอกลวงผู้อ่ืน ประเมนิ พนักงาน

- มีความเปน็ ธรรม มีใจเปน็ กลาง ไม่มีอคติ ลำเอียง ราชการ,

มีสัจจะ พดู แตค่ วามจริง ไมพ่ ูดรา้ ยผอู้ ืน่ ใหเ้ ดือดรอ้ น คณะกรรมการ

กลน่ั กรอง,

คณะกรรมการ

พจิ ารณาเลื่อน

ขน้ั เงินเดือน

ตวั ชี้วัด กิจกรรม หลกั ฐาน 5

4.ซ่อื สัตย์ต่อครอบครัว - ใหเ้ กียรตยิ กยอ่ งภรรยา ดูแล ตามสมควรแก่โอกาสท่ี - ภาพครอบครวั หนา้
25
เหมาะสม มีความจรงิ ใจ ไม่คิดทรยศ ไม่พูดปด

- ดแู ลบดิ า มารดาให้มีความสุข เยีย่ มเยียนในโอกาส

สำคญั และวนั หยุดตา่ งๆ อย่างสม่ำเสมอ

- ดูแลเอาใจใส่ สง่ เสยี ให้การศึกษาท่ดี ีต่อบตุ ร

5.ซื่อสตั ย์ตอ่ ชุมชนและ - ยอมรบั นับถือในศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคล ให้ - คำส่งั ตา่ งๆ 23
สงั คม
เกยี รตซิ ่ึงกนั และกนั ในการปฏิบัตงิ านในสายบงั คับ - คณะกรรมการอ่ืนๆ 27
บัญชา โดยเทา่ เทียมกนั - คณะกรรมการสืบ

- จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เปิดโอกาสให้บุคลากร ข้อเทจ็ จรงิ ต่างๆ

ได้แสดงความคิดเห็น - ภาพถา่ ย

- ยึดม่นั ในสจั จะความจรงิ ซื่อตรง จริงใจ พูดจรงิ

ทำจริง ใหเ้ ปน็ ท่เี ชอ่ื ถอื ไวว้ างใจได้ มคี วามอดทน

ไม่หวน่ั ไหว

- มงุ่ ม่นั ในจดุ หมาย ไม่ท้อถอย และรูจ้ ักการเสยี สละ

เออ้ื เฟื้อเผ่อื แผ่ มีน้ำใจ บำเพ็ญประโยชนเ์ พ่อื ส่วนร่วม

ไมเ่ ห็นแก่ตวั

6.ปฏบิ ัติตามกฎ ระเบียบ - มีความรบั ผดิ ชอบต่อหน้าที่ ตัง้ ใจปฏิบตั ิหนา้ ที่ของ - คำส่งั และการ 23

ข้อบงั คบั ตนเองให้สำเร็จลลุ ่วงอยา่ งดีท่ีสดุ รายงานการเงนิ 23
25
- มีความเข้าใจงานในหน้าท่ีทั้งท่ีเปน็ งานประจำและ บัญชี พสั ดุ

งานท่ไี ด้รับมอบหมายตามนโยบายของหน่วยงาน - ภาพถ่าย

ต้นสังกัด มคี วามสามารถวางแผนการทำงานได้อยา่ ง

มีขนั้ ตอน และทำงานเปน็ ระบบตามแผนจนประสบ

ผลสำเร็จ และมีประสทิ ธภิ าพ

- มีความละเอียดรอบคอบและป้องกันความบกพร่อง

เส่อื มเสยี ในการปฏิบัติงานที่ตนรบั ผดิ ชอบ

- ปฏบิ ตั ติ ามกฎและระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ และปฏิบัติตามกฎหมายอยา่ งเคร่งครัด

ไมเ่ คยกระทำผิดกฎหมายเลยแม้แต่ครั้งเดยี ว

- ปฏบิ ตั ิตนตามคำนยิ มขององคก์ ร

7. มจี ิตอาสา - จดั โครงการจิตอาสา เราทำความดีดว้ ยหัวใจ - โครงการฯ
จิตสาธารณะ
ในสำนักงาน กศน.จงั หวัดระยอง เข้ารว่ มทุกกจิ กรรม - ภาพกจิ กรรม
ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชนใ์ นโอกาสตา่ งๆ - ขา่ ว

-มอบหมายใหบ้ ุคลากรเขา้ ร่วมกิจกรรม จติ อาสา

รว่ มกับหนว่ ยงานภาคเี ครือข่ายต่างๆ

6

ตัวชี้วดั กิจกรรม หลักฐาน หน้า

องค์ประกอบท่ี 2 การปฏิบตั ติ นเปน็ แบบอยา่ งทด่ี ี (10 คะแนน)

1. แต่งกายไดเ้ หมาะสม - ทกุ วันจนั ทรใ์ ส่เครอ่ื งแบบข้าราชการ - ภาพถา่ ยการแต่ง 26
ถูกกาลเทศะ - ใสช่ ดุ สุภาพเรยี บรอ้ ยมาปฏิบัตงิ าน กาย
- ทกุ วันศกุ ร์ ใส่ชุดผ้าไทย - ภาพการเขา้ รว่ ม
- แต่งตัวตามระเบยี บและสภุ าพ ในการรว่ มพธิ ี และ ประชุมตา่ งๆ
ร่วมการประชุมกับหนว่ ยงานต่างๆ

2. ปฏิบัติตนไดเ้ หมาะสม -รกั ษากฎ และปฏบิ ัตติ ามระเบยี บ มารยาท และ -ภาพถ่าย 23
28
กับบทบาทและ ธรรมเนียมปฏบิ ตั ิ ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู
23
สถานการณ์ และผ้บู รหิ าร 25
26
- เข้าใจและเรยี นรู้ทจ่ี ะปรบั ตัวเขา้ กับผอู้ ื่น
23
- ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 26

ไวรัสโคโรน่า -19 (COVID -19)

3. มีมารยาทเป็นที่ - ในการเข้ารว่ มประชมุ และพิธีการ ตา่ งๆ จะเปน็ -รายงานการประชมุ

ยอมรบั ของสงั คม ผรู้ ับฟังความคดิ เหน็ ของผอู้ ื่นอย่างสงบ ไม่แสดงกิริยา การนิเทศกจิ กรรม

กา้ วรา้ ว อวดรู้ อวดฉลาด อวดมง่ั มี และยอมรบั ในมติ ตา่ งๆ

ของทีป่ ระชุม

4. ใชค้ ำพูดท่ีไพเราะ - การเสนอความคิดเห็น ในการประชุมตา่ ง ๆ จะใช้ - รายงานการประชุม
ไม่ใสร่ า้ ยผ้อู น่ื ไม่พดู โกหก ถอ้ ยคำท่สี ภุ าพ พดู ในส่ิงท่ีถูกตอ้ ง ไมท่ ำใหผ้ ู้อน่ื เดือน การนเิ ทศ

รอ้ นรำคาญ
- ใช้คำพดู สุภาพกับบุคลากรในสังกดั ไม่พูดวา่ รา้ ย
หรือพดู โกหก

5. กลา้ แสดงออก และพูด - เป็นวิทยากรกระบวนการจัดกจิ กรรม -ภาพถา่ ย 26
อย่างสรา้ งสรรค์

6. เป็นแบบอย่างตาม - ใหค้ ำปรึกษา แนะนำกบั ภรรยาในการเลีย้ งดบู ุตรให้ - หนงั สือแจ้งแนวทาง 23
บทบาทสถานภาพของ
ตนเอง(เชน่ เปน็ พ่อทด่ี ี เหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของเด็ก ปฏบิ ตั ิงานตา่ งๆ 25
เปน็ สามที ี่ดี เปน็ ครูท่ดี ี)
- ปรกึ ษา หารือ กับครอบครัวในเรื่องของการวางแผน - ภาพถ่าย 26

อนาคต การลงทนุ ซื้อท่ีอย่อู าศยั และการใช้จ่ายเงินให้ - ภาพกจิ กรรมนิเทศ

เกิดประโยชน์สูงสดุ ติดตามงาน

- เป็นสามีทีด่ ขี องภรรยา ดูแลเอาใจใส่

- ให้แนวทางการบรหิ ารงานและปฏบิ ัติงานใหถ้ ูกต้อง

ตามระเบยี บของผบู้ ริหาร

- ให้คำปรกึ ษาแนะนำผู้ใตบ้ งั คบั บัญชาให้ปฏิบัตงิ าน

ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ และให้การบริหารสถานศึกษา

ดว้ ยความเต็มใจ

7

ตวั ชวี้ ดั กิจกรรม หลกั ฐาน หนา้

7. เมตตากรุณาต่อศิษย์ - ใหค้ วามเมตตาต่อผมู้ าตดิ ต่องาน ผมู้ าใช้บรกิ าร และ - บันทึกการให้ 23
และผรู้ ่วมงาน
ผูอ้ ยใู่ ต้บังคับบญั ชาเปน็ อย่างดี คำแนะนำ ในเอกสาร

- ช่วยเหลอื ให้คำแนะนำผใู้ ต้บังคับบญั ชา เม่ือมีเหตใุ ห้ ตา่ งๆ

ต้องชว่ ยเหลือ และช่วยแกป้ ัญหาในการทำงาน

8. ความละอายและความ - การละเวน้ ความช่ัว ไมป่ ระพฤติผดิ ศีลธรรม มีความ - บนั ทึกความดี 24

เกรงกลวั ต่อบาป เชอ่ื ว่าบุญ บาป มจี ริง ทำดยี ่อมได้รับผลดตี อบแทน 23
24
หากทำความชั่ว
26
9. ควบคุมอารมณ์ได้ -การบริหารงานไม่แสดงอารมณ์โกรธ โมโห ฉุนเฉยี ว - บันทกึ สัมภาษณ์ 28

เมื่อมีเร่ืองขดั ใจ ไม่แสดงความดใี จจนออกนอกหน้า - หนงั สอื เชิญ

เม่ือมีความพอใจ หรือเป็นไปตามทตี่ นเองตนการ

ใช้สติ น่งิ สุขุมในการบริหารงาน

-คณะกรรมสบื หาข้อเท็จจริง

10. มอี ดุ มการณ์เพื่อ -มแี นวคิด หลกั การ การทำงานท่ีเนน้ สว่ นรวม - ภาพถ่าย

สว่ นรวม เป็นหลัก การทำงานเปน็ ทีม การระดมความคิด

11. อดทนต่อการทำงาน -เสียสละเวลาส่วนตัวในการปฏิบัติหนา้ ทขี่ องทาง - ภาพถ่าย 26
ราชการอย่างเต็มกำลงั ความสามารถ 27
-บรจิ าคทรพั ยส์ ่วนตวั เพื่อใหก้ ารปฏิบัติงานเป็นไป
อยา่ งเรยี บร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

องคป์ ระกอบท่ี 3 การดำรงชีวติ อย่างเหมาะสม (5 คะแนน)

1. ปฏบิ ัติตนตามหลัก - มคี วามตระหนักในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า - เกียรตบิ ัตร 23
ศาสนา
เร่อื ง อริยสจั ส่ี คือทกุ ข์ สมุหทยั นิโรธ และมรรค - ใบอนโุ มทนาบตั ร 24
2. ดำเนนิ ชีวิตตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิ ได้นำหลกั คำสอนของพระพทุ ธเจา้ มายดึ ถอื ปฏิบัติใน - ภาพถา่ ย 27
พอเพียง
ชวี ติ ประจำวนั คอื เม่ือมคี วามทุกข์ ตอ้ งหาสาเหตุ

ของทกุ ข์ รทู้ ุกข์ คือความไมส่ บายกาย ไม่สบายใจ

พลดั พรากจากของรัก หาหนทางหรือส่งิ ทจ่ี ะชว่ ยดบั

ทุกข์ วธิ ีการท่ีพระพุทธเจ้าทรงแนะนำ ไดแ้ ก่ มรรค 8

คือ หนทางสายกลางสูค่ วามดับทกุ ข์

- มคี วามตระหนักในแนวทางงการดำเนนิ ชวี ติ - บัญชีรายรับ-รายจา่ ย 24

บนความพอเพยี ง ไดแ้ ก่พอประมาณ มเี หตผุ ล และ - ภาพถา่ ย 28

มีภูมคิ ้มุ กนั ในตัวท่ดี ี ภายใต้ความรูค้ ูค่ ณุ ธรรม การ

นำมาใช้ในชีวิตประจำวนั ไดแ้ ก่ การกนิ อยู่อยา่ ง

พอประมาณเพียงพอเหมาะสมกับรายรับท่ีมอี ยู่

ไม่ฟุ่มเฟือย การวางแผนการใชจ้ า่ ยเงินอย่างเหมาะสม

การออม และวางแผนอนาคตให้มชี ีวติ อย่างมีความสขุ

8

ตัวชีว้ ดั กิจกรรม หลกั ฐาน หน้า

3. ปฏิบตั ติ นตามระบอบ - เคราพความคิดเห็นของเสยี งสว่ นใหญ่ มตปิ ระชุม - หนังสือเชิญประชมุ 23

ประชาธปิ ไตย - การมสี ่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหนว่ ยงาน - ภาพถา่ ย 26

- การเข้ารว่ มกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมประชาธปิ ไตย

-การวางตนเปน็ กลาง และเป็นแบบอย่างท่ดี ีให้กบั

ผู้ใต้บังคบั บัญชา

- การใชส้ ทิ ธิ ของตนเองตามกฎหมาย และเคราพสิทธิ

ของผู้อื่น

4. หลีกเลี่ยงจากการพนนั - หลีกเล่ยี งการเทยี่ วกลางคืน จนเป็นนสิ ยั เคยชิน - ออกกำลงั กายเป็น 23

และสง่ิ เสพติด ใชเ้ วลาวา่ งในการศกึ ษาความรเู้ พมิ่ เตมิ ในงานให้มี ประจำ 28

ความเชี่ยวชาญและความแม่นยำมากขึ้น - ร่วมงานบุญต่างๆ

- หลีกเลย่ี งการดมื่ สุราของมึนเมา ทกุ ชนิด ทเี่ ปน็ - คำสั่งคณะกรรมการ

สาเหตขุ องการประพฤตผิ ิดศีลธรรมในเร่ืองอ่นื ๆ ป้องกันยาเสพตดิ

ตามมา เชน่ การทะเลาะวิวาท การเสยี ทรพั ย์ - รว่ มประชมุ จัด

กิจกรรม TO BE

NUMBER ONE

5. มีสขุ ภาพและ - ออกกำลงั กายอยา่ งสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ - กจิ กรรมออกกำลงั 28

พลานามยั ทดี่ ี รบั ประธานอาหารตรงเวลาและมีประโยชน์ ควบคมุ กาย

อารมณ์ไม่ใหเ้ กิดความเครียด รจู้ ดั การปล่อยว่าง - เอกสารตรวจสุขภาพ

- ตรวจสุขภาพประจำปี ควบคุมนำ้ หนกั ความดนั และ

นำ้ ตาลใหป้ กติ

องคป์ ระกอบท่ี 4 ความรักและศรทั ธาในวิชาชีพ (5 คะแนน)

1.ยึดมนั่ ในอุดมการณ์แห่ง - ยึดม่ันในจรรยาบรรณวชิ าชพี ของผูบ้ รหิ าร ประพฤติ - รว่ มกิจกรรมวนั ครู 25
วิชาชีพ ปฏิบัตติ นเปน็ แบบอย่างทด่ี ี พัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ - ร่วมกจิ กรรมทำบุญ 27

ความสามารถในการบริหารงาน อุทิศตนเพ่ือหนา้ ท่ี ตักบาตร 28
มีความเสียสละ มีความซ่อื สตั ย์ ตอ่ ตนเอง ต่อวิชาชีพ
ละเว้นการใชอ้ ำนาจหนา้ ที่ของตนหาผลประโยชน์ 23
มคี วามยตุ ิธรรม มีใจเป็นกลาง รกั ษาความสามัคคี 26
มเี หตผุ ล ให้ความสำคญั และความภกั ดตี อ่ หน่วยงาน 28

2. ยกย่องชน่ื ชมบคุ คลท่ี - แสดงความยินดีตอ่ ผู้ท่ปี ระสบความสำเรจ็ ในโอกาส - ภาพกจิ กรรมแสดง
ปะสบความสำเร็จใน ตา่ งๆ ทัง้ ภายในหนว่ ยงาน และภายนอกหน่วยงาน ความยินดใี นโอกาส
วชิ าชพี ต่างๆ

3.ปกปอ้ งเกียรติภูมขิ อง - กล่าวถงึ อาชพี ของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ -ภาพถา่ ย
วชิ าชพี แตง่ เคร่ืองแบบขา้ ราชการในโอกาสตา่ งๆ ประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลกั จรรยาบรรณของผู้บริหาร และเป็น
แบบอย่างท่ดี ใี ห้กับผูใ้ ต้บงั คับบญั ชา ใหบ้ ริการ
ประชาชนดว้ ยความเตม็ ใจ

9

ตวั ชี้วัด กิจกรรม หลกั ฐาน หนา้

4. ส่งเสรมิ สนบั สนนุ หรือ - เขา้ รว่ มประชุม สมั มนาทางวิชาการ เพอื่ นำความรู้ -หนงั สือเชญิ ประชมุ 23

เขา้ ร่วมกิจกรรมการ มาใชใ้ นการพฒั นาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาบุคลากร 23
25
พัฒนาวิชาชพี ให้มีความร้คู วามสามารถในการทำงานให้มากขน้ึ
23
5. เสยี สละและอุทศิ ตน - อาศยั ในบ้านพกั ของหน่วยงาน เพ่อื สามารถ -หนังสอื เชิญ 23
29
เพอ่ื ประโยชน์ตอ่ วชิ าชพี ปฏบิ ัติงานได้อย่างเต็มที่ และเตม็ เวลา -ภาพถ่าย

- เขา้ รว่ มกจิ กรรมต่างๆ ของหนว่ ยงาน และ

สถานศกึ ษาจดั ขึ้น ออกนเิ ทศตดิ ตามงาน ทั้งในเวลา

งาน นอกเวลางาน รวมทั้ง ในวันหยดุ ราชการ

6.เปน็ ผ้เู ข้ารับการพฒั นา - เข้ารว่ มการประชมุ สัมมนา ทางวชิ าการ -หนงั สอื เชิญประชุม

ทดี่ ขี ององค์กรวชิ าชีพ - เขา้ รับการอบรม

7. พฒั นาตนเองให้มี - การพัฒนาขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา -หนังสือเชญิ ประชุม

ความก้าวหนา้ ในวชิ าชีพ กอ่ นแต่งต้งั ให้ดำรงตำแหนง่ ผู้อำนวยการสำนักงาน - ภาพถ่าย

กศน.จงั หวดั

- การพฒั นาขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตัง้ ให้มีและเล่ือนเปน็ วทิ ยฐานะผอู้ ำนวยการ

สำนกั งาน กศน.จังหวดั เชย่ี วชาญ

- เตรยี มความพร้อม ด้วยการหาความรู้ จากผรู้ ู้ จาก

การปฏิบัติงานจริง เกบ็ เก่ียวประสบการณ์ทีไ่ ด้รับ เพื่อ

นำไปปรับใช้ เมื่อได้พฒั นาคตนเองใหม้ ีตำแหน่งสูงขนึ้

- ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมดว้ ยตนเองอย่างสมำ่ เสมอ

องคป์ ระกอบท่ี 5 ความรบั ผดิ ชอบในวิชาชีพ (5 คะแนน)

1. ปฏิบตั ิตนตามบทบาท - ปฏิบตั ิหนา้ ทีใ่ นตำแหนง่ ผู้อำนวยการสำนักงาน - คำส่งั 23
26
หน้าท่ที ไ่ี ด้รับมอบหมาย กศน. จงั หวัดระยอง อยา่ งเต็มความสามารถ - หนงั สือเชิญประชมุ
23
- ปฏิบตั ิหนา้ ท่ใี นตำแหนง่ คณะกรรมการของ 26
27
หนว่ ยงานอน่ื

2. มีการปฏบิ ตั ทิ ี่แสดงถึง - ศึกษาหาความรู้ สร้างแนวทาง คูม่ อื ปฏบิ ัติงาน สรา้ ง - ภาพถ่าย

ความพยายามในการ ทกั ษะใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานทัง้ ของตนเอง และ

ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ใหเ้ กิดผลดี ผู้ใตบ้ ังคับบญั ชา

- มอบหมายบคุ ลากรให้ปฏบิ ัตหิ นา้ ทต่ี ามตำแหน่ง

หนา้ ทอ่ี ย่างเตม็ ความสามารถ ใหค้ ำแนะนำ ปรกึ ษา

3. แก้ไขปัญหาอปุ สรรคท่ี - ใหค้ ำปรกึ ษาแนะนำการปฏิบตั ิงาน ช่วยแกป้ ญั หา - เอกสารายงาน 23
- ภาพถา่ ย 28
เกดิ ขน้ึ ในวิชาชีพ การทำงานในพ้นื ท่ี

- ให้คำปรกึ ษาแนะนำการปฏิบัติงานของกล่มุ งาน

ต่างๆ ในสำนกั งาน

10

ตัวชี้วดั กิจกรรม หลกั ฐาน หนา้

4. ปฏิบตั ิงานตามหน้าท่ี - มแี ผนการปฏิบตั ิงาน ปฏบิ ัติการทำงาน การกำหนด - เอกสารรายงาน 23
28
ทนั ต่อเวลาและ ขนั้ ตอน และระยะเวลาของการทำงาน ไวอ้ ย่างชัดเจน
23
สถานการณ์ ในทุกกลุ่มงาน พร้อมทงั้ มีการกำกบั ตดิ ตามงาน ให้ 26

เสรจ็ ตามกำหนดเวลาทุกกจิ กรรม

- รายงานผลการจดั กิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดเวลา

5. ม่งุ ม่นั พฒั นาวชิ าชีพให้ - เข้าร่วมประชมุ เพื่อเสนอแนวคิด ทนี่ ำไปสูก่ าร -หนงั สือเชิญประชมุ

กา้ วหน้า พัฒนางาน พฒั นาองคก์ รให้มีความก้าวหนา้ และมี

ประสทิ ธภิ าพ

ด้านท่ี 2 ผลการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)

2.1 เชิงปริมาณ (20 คะแนน)

ตัวช้ีวดั กิจกรรม หลกั ฐาน หน้า

องคป์ ระกอบที่ 1 ระบบการบรหิ ารงานท่ัวไป (5 คะแนน)

1. มผี ลการปฏิบัตงิ าน - ในปงี บประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จงั หวดั -แผน ผลการ 30

ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อย ระยอง มีแผนการดำเนนิ งาน ดำเนินงานจาก ระบบ
ละ 90 - มผี ลการดำเนินงานบรรลุตามวตั ถปุ ระสงค์และ
DMIS

ตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่ารอ้ ยละ 90 ทกุ โครงการ

2. มีผลของการพัฒนา - ไดจ้ ัดอบรมพฒั นาโครงการพฒั นาและปรับปรุง - ภาพถา่ ย 30
30
ระบบเทคโนโลยี เว็บไซตห์ นว่ ยงาน / สถานศกึ ษาทุกแห่งในสังกัด -โครงการ

สารสนเทศไม่น้อยกวา่ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล -เอกสาร

รอ้ ยละ 90 ข่าวสารการจดั กิจกรรมทางการศกึ ษาของหน่วยงาน ประชาสมั พนั ธ์

- ในชว่ งสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรสั โคโนนา 2019 (Covid-19) ได้ส่งเสรมิ

สนับสนนุ ให้บุคลากรในสงั กัดจัดการศึกษาออนไลน์

Google class room พบกลุ่มดว้ ยการใช้เทคโนโลยี

Social Media Application เชน่ Facebook, วดิ ีโอ

คอล, Line กลุม่ , Google meet การมอบหมายงาน

แบบฝกึ หัดหรอื แบบทดสอบ

3. มรี ะบบงานสารบรรณ - นำระบบงานสารบรรณ อิเล็คทรอนิค มาใช้ในการ -ภาพถา่ ย

ปฏิบตั ิงาน (E-Office) และโปรแกรมสารบรรณมาใช้

ในการบนั ทึกทะเบยี นรับหนังสอื

ตัวช้วี ัด กจิ กรรม หลักฐาน 11

4. มีการประชาสมั พนั ธ์ - ไดจ้ ัดทำคำส่ังแตง่ ตงั้ คณะกรรมการประชาสัมพนั ธ์มี - คำสัง่ หนา้

การประชาสัมพันธ์ กจิ กรรมของหนว่ ยงาน - เวบ็ ไซต์ 30
31
ทกุ กจิ กรรม ผ่านสอื่ ออนไลน์ - ภาพถ่าย
31
- มีการประชาสมั พันธ์ขา่ วสาร/กจิ กรรมต่าง ๆ ของ 31

สำนกั งาน กศน.จงั หวดั ระยอง อย่างต่อเนือ่ ง ทำให้ 31
32
นักศึกษาสามารถตดิ ตาม รับข่าวสารกจิ กรรมโครงการ

ทจ่ี ัดขนึ้ อย่างทนั เวลา มีแอดมิน คอยบริการตอบ

คำถามผรู้ ับบริการ

5. มีระบบการายงานผล - ควบคุมดูแล งานสารสนเทศ ในการเกบ็ ข้อมลู และ - เว็บไซต์

การปฏิบัตงิ านและ การรายงานผลการดำเนินในกิจกรรมต่างๆ อยา่ งเป็น

สารสนเทศ ระบบ ขอ้ มลู เปน็ ปัจจบุ ัน และสามารถรายงานผลได้

อยา่ งรวดเร็ว

6. มรี ะบบสวสั ดกิ าร - ควบคมุ ดูแล ระบบสวัสดิการใหเ้ อ้ือตอ่ ผรู้ ว่ มงานทกุ - คมู่ อื

คนอย่างท่วั ถึง และเป็นธรรม - ภาพถ่าย

- มกี องทนุ สวัสดกิ ารชว่ ยเหลือบุคลากร และนกั ศึกษา

เพอ่ื เปน็ ทุนใหก้ บั ข้าราชการ เจา้ หน้าท่ี นักศึกษาใน

สังกดั เพ่ือบำบดั ทุกข์ บำรงุ สุข ดูแลคณุ ภาพชวี ิตของ

บุคลากรในกรณฉี ุกเฉิน เปน็ กองทนุ ชว่ ยเหลือการจัด

งานศพของบิดามารดา การจ่ายค่าการศกึ ษาบตุ ร

หรือตามความจำเป็นอ่นื ๆ ตามความเหมาะสม การ

เจ็บป่วย ค่ารกั ษาพยาบาล

- มกี ารจัดทำเปน็ เอกสารคมู่ ือปฏบิ ตั งิ านการเงินและ

บญั ชีเพอ่ื เปน็ แนวทางในการปฏิบตั ิ ในการเบิกจา่ ยคา่

การศกึ ษาบตุ ร คา่ รักษาพยาบาลและคา่ เช่าบา้ น ของ

ขา้ ราชการ ลกู จ้างประจำ ขา้ ราชการบำนาญ ตาม

สิทธสิ วัสดิการท่คี วารไดร้ ับ ตรงตามระเบยี บ

กรมบญั ชกี ลางทำใหด้ ำเนนิ การได้อย่างรวดเรว็

7. มีการประสานงานกับ - การทำงานรว่ มกับภาคเี ครือข่าย โดยมขี อ้ ตกลง -บันทกึ

ภาคเี ครอื ข่าย ความร่วมร่วมมอื การทำงานในทกุ หนว่ ยงาน ขอ้ ตกลง

MOU

องค์ประกอบท่ี 2 การบรหิ ารวชิ าการ (5 คะแนน)

1. พฒั นาหลักสูตร ไม่ - จดั ประชุมชแ้ี จง ให้แก่ บุคลากร คณะกรรมการ - ภาพถา่ ย

น้อยกว่า 5 หลกั สูตรต่อปี สถานศึกษา ผบู้ ริหาร ครผู สู้ อน ผู้ปกครอง ชมุ ชน - โครงการ

นกั ศกึ ษา เพ่ือทำความเข้าใจหลักสตู รการศกึ ษาชน้ั

พ้ืนฐาน หลกั สตู รการศึกษาต่อเนอ่ื ง รว่ มมอื กนั

บริหารจดั การหลักสูตรการศึกษาชน้ั พืน้ ฐาน

การศกึ ษาต่อเน่ืองของสถานศึกษา

12

ตัวชีว้ ัด กิจกรรม หลกั ฐาน หน้า

2. ประกนั คณุ ภาพ - มีการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ท้งั 8 แห่ง - คำสง่ั 32

สถานศกึ ษาในสงั กดั ทุก ครบทกุ สถานศึกษา - ภาพถ่าย

แห่ง - การประชมุ เพื่อสรา้ งความเขา้ ใจในการประกัน

คณุ ภาพของทกุ สถานศึกษา

3. พัฒนาสอ่ื และ - พัฒนาการจัดทำสื่อคลิปวิดโี องานการศึกษาขนั้ -วิดโี อ รายวชิ า 32

นวัตกรรม อยา่ งน้อย 3 พ้นื ฐาน ให้มีประสิทธิภาพมากยงิ่ ขนึ้ ชอ่ งทางการขยาย 33

รายงาน - การพฒั นาแอปพลเิ คชั่น NFE Rayong อาชีพ อช 31001

Knowledge ท่ีมคี วามพร้อมการการเรียนรู้ -

ผ่านมือถือได้อย่างมปี ระสิทธิภาพ แอปพลิเคช่ั

- การพฒั นาเวบ็ ไซต์สถานศึกษา สำนกั งาน น

กศน.จังหวัดระยอง ไดด้ ำเนนิ การพฒั นา - เว็บไซตส์ ถานศกึ ษา

เว็บไซต์สถานศึกษาทุกแห่ง ใหเ้ ปน็ ขอ้ มูลท่ี - เวบ็ ไซต์

ทนั สมัย และเปน็ ปัจจุบัน ระบบ

- พฒั นาเว็บไซต์ระบบเชอ่ื มโยง เช่อื มโยง

4. วัดผลและประเมนิ ผล - มีการวัดผลและประเมนิ ผลทุกกจิ กรรม/โครงการ -สรปุ ผลการปฏบิ ัติ 33

กิจกรรม/โครงการ ไม่ ดำเนนิ การโดยสรปุ ผลการดำเนินงาน ประจำปี แผนประจำปี 2563

นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 90 งบประมาณ 2563

5. วิจัยและพัฒนาอย่าง - โครงการพฒั นาบคุ ลากร กศน.หลกั สูตรการวิจัย - ภาพถา่ ย 33

น้อย 1 รายการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รยี นโดยสถาบัน กศน.ภาค - ผลงานวิจัย

ตะวันออก

- บุคลากรดำเนินการวิจัย จำนวน 1 เร่ือง

6. สง่ เสรมิ สนบั สนนุ - การประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา - รปู เลม่ 33

สถานศกึ ษาทุกแหง่ ในการ - นิเทศการเรียนการสอน การสอบ และการจดั - สรุปโครงการ 34

พัฒนางานวิชาการ กิจกรรม - ภาพถา่ ย

สถานศึกษา - โครงการจัดทำส่ือเพ่ือการเรียนการสอน

- โครงการพัฒนาหลกั สตู ร

องค์ประกอบท่ี 3 การบรหิ ารงบประมาณและสนิ ทรัพย์ (5 คะแนน)

1. เบิกจา่ ยเงนิ เปน็ ไปตาม - ตรวจสอบการรายงานงบเดือนจากระบบบญั ชี และ - สรปุ ผลการเบกิ จ่าย 34

ไตรมาส ความเคล่อื นไหวทางการเงิน GFMIS แตล่ ะไตรมาส

- รายงานข้อมูลระบบ DMIS - ขอ้ มลู ระบบ DMIS

2.รายงานทางการเงนิ ทกุ - การจดั ทำงบการเงนิ และการรายงาน - รายงานทางการเงิน 34

สน้ิ เดอื นตามกำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลา ประจำเดือน

3. รายงานการตรวจนับ - การแตง่ ตงั้ คณะกรรมการตรวจสอบพสั ดุ - รายงานผลการ 34

พสั ดุ ประจำปี ประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบตาม ตรวจสอบพัสดุ

กำหนด ประจำปี 2563

13

ตวั ชว้ี ดั กจิ กรรม หลักฐาน หน้า

4. บริหารการใชจ้ า่ ย - การจัดสรรงบประมาณ การควบคุมการบริหารการ - การจดั สรรงบประมาณ 34

งบประมาณเป็นไปตาม เบิกจา่ ยงบประมาณดว้ ยโปรแกรม E –budget - แผนการจดั กิจกรรม

แผนงานและโครงการ - รายงานการประชุม

ตดิ ตาม

5. ใช้และพัฒนาอาคาร - การตรวจสอบ ซอ่ มบำรุง การรกั ษาความปลอดภัย - คำส่งั มอบหมายงาน 35

สถานทีไ่ ด้อยา่ งเหมาะสม การรกั ษาความสะอาด และการพัฒนา การมอบหมาย - ภาพถ่าย

หน้าท่ีความรบั ผิดชอบในงานอาคารสถานที่ และ

มาตรการรกั ษาความปลอดภัย

6. ดูแลยานพาหนะและ - มีมาตรการควบคมุ การใชร้ ถยนต์ และน้ำมัน - สมดุ การคุมการมใช้ 35

ทรพั ยส์ ินให้สามารถใช้ เชอ้ื เพลงิ ใหใ้ ช้อยา่ งประหยดั รถยนต์

งานได้ - มกี ารตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรงุ ให้สามารถ - คำสั่งมอบหมายงาน

พร้อมใช้งาน โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกขออนุญาตใช้

รถยนต์

7. มกี ารควบคมุ ภายใน - มแี ผนการตรวจสอบ มีการตรวจสอบภายใน มกี าร - คำสั่งบคุ ลากร 35

บรหิ ารความเส่ยี ง การประเมินความเสย่ี ง การ - รายงานการควบคมุ

ตรวจสอบสถานศกึ ษาในสังกัด เพอื่ ลดความเส่ียงใน ภายใน

การปฏิบตั ิงาน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ

อยา่ งเป็นระบบ

8. มีการบรหิ ารความ - มีการวเิ คราะห์ความเสี่ยง วางแผนการบริหารความ - รายงานการบรหิ าร 35

เสีย่ ง เส่ยี งจัดทำโครงการเพ่ือลดความเสยี่ ง และรายงานผล ความเสี่ยง

ตามกำหนดเวลา

องคป์ ระกอบที่ 4 การบริหารบคุ ลากร (5 คะแนน)

1. มแี ผนพฒั นาบคุ ลากร - มแี ผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563 - แผนงาน/โครงการ 35

ปะจำปี

2. มผี ลของการพัฒนา - มกี ารสำรวจความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร - รายงานผลการ 36

บุคลากร/ครู และ มกี ารประเมนิ สมรรถนะความสามารถในการ ปฏิบัติงานประจำปี

บคุ ลากรทางการศึกษาตอ่ ปฏิบัติงานวิเคราะหค์ วามตอ้ งการและผลการประเมิน 2563

ปี ไมน่ ้อยกวา่ ร้อยละ 90 ออกแบบพฒั นา ท้งั พัฒนาตนเอง สถานศึกษา

สนบั สนนุ บคุ ลากรเข้ารับการอบรม และจดั กจิ กรรม

การฝกึ อบรมในภาพรวมจนครบ 100 %

3. มกี ารสรรหา บรรจุ - การสรรหาพนกั งานราชการ - ประกาศรบั สมัคร 36

แตง่ ต้งั โยกย้าย และการ - การเลอ่ื นเงนิ เดือนข้าราชการ ลกู จา้ งประจำ การ - ประกาศรายชื่อผู้

พน้ จากราชการ เลอ่ื นคา่ ตอบแทนพนักงานราชการ ผา่ นการคัดเลอื ก

- การบรรจแุ ต่งต้งั และการยา้ ย - คำสั่งบรรจุแตง่ ต้ัง

- คำสงั่ ยา้ ย

14

ตัวชีว้ ดั กิจกรรม หลักฐาน หนา้

4. ประเมนิ บคุ ลากร - กาประเมินพนกั งานราชการ ปีละ 2 คร้ัง - ประกาศผลการ 36
- การพิจารณาความดีความชอบบคุ ลากร
- การพจิ ารณาจดั สรรเครื่องราชฯ ประเมิน

- การเลื่อนเงินเดือน

- หนังสือแจง้ การ

พจิ ารณาเครอื่ งราชฯ

5. สร้างขวัญและกำลังใจ - การพิจารณาคดั เลือกผรู้ ับรางวัลพระราชทานและ - ทะเบียนคุมเคร่ือง 37
เครือ่ งราชฯ
- การมอบเกยี รตบิ ัตรต่างๆ ราชฯ

6. มนี วตั กรรมในการ - การพฒั นาบคุ ลากรผ่านเทคโนโลยี - ภาพมอบเกยี รติบตั ร
พฒั นาบุคลากร
- ภาพถ่าย

- ภาพถ่าย 37

ด้านท่ี 2 ผลการปฏบิ ตั งิ าน (40 คะแนน)

2.2 เชิงคณุ ภาพ (20 คะแนน)

ตวั ช้ีวัด กจิ กรรม หลกั ฐาน หน้า

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารงานทั่วไป (5 คะแนน) 37

1. มกี ารนำระบบ - โปรแกรมสำเร็จรูป E- Budget - โปรแกรม 38

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ - จดั การเรยี นการสอนออนไลน์ - ภาพถ่าย 38
ทันสมัยและเหมาะสมใช้ - พัฒนาและปรบั ปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน
ในการปฏบิ ตั งิ าน 39
39
2. มแี ผนและผลการ - แผนการดำเนินงาน และการใชเ้ งนิ งบประมาณปี - แผนปฏบิ ตั ิงาน

ดำเนินงานการบรหิ าร 2563 ประจำปี 2563
- แผนการใช้
ทวั่ ไปทชี่ ดั เจน - แผนการปฏบิ ัติงานประจำปี 2563 งบประมาณ

3. มีการบรหิ ารงาน - การบริหารงานธรุ การการรับส่งหนังสอื ของ - ภาพถ่ายโปรแกรม

ธรุ การ สารบรรณ และ หนว่ ยงานและสถานศึกษาให้เกิดความรวมเรว็ และมี - ภาพถา่ ยเวบ็ ไซต์

ประชาสัมพันธ์ ข้อผดิ ผลาดน้อยทส่ี ุด โดยใช้ระบบ E-Office - facebook/Line

- website สำนกั งาน กศน. จังหวดั ระยอง facebook - จดหมายข่าว

ไลนก์ ลมุ่ เพื่อแจ้งข่าวสารตา่ งๆ

4. มีการบรหิ ารสวสั ดิการ - มกี องทนุ สวัสดิการ กศน. - บัญชกี องทนุ
สวัสดกิ าร

5. มีการประสานงานภาคี - มีการทำบันทึกข้อตกลงความรว่ มมอื กบั หน่วยงาน - MOU

เครอื ข่าย ต่างๆ เพ่ือทำงานรว่ มกัน - ภาพถ่าย

- ยกยอ่ งเชดิ ชูเกยี รติ ให้กบั หนว่ ยงานภาคีเครือขา่ ย
- สง่ เสรมิ ใหภ้ าคเี ครือขา่ ยจัดกิจกรรม

15

ตัวชี้วัด กิจกรรม หลกั ฐาน หน้า

6. มแี ผนงานโครงการ - แผนการปฏิบัตงิ านประจำปี การจดั ทำข้อมลู - แผนการปฏบิ ตั ิงาน 40

และสารสนเทศ สารสนเทศและการรายงานอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2563

- รายงานผลการ

ปฏิบตั ิงาน 2563

องคป์ ระกอบที่ 2 การบริหารวิชาการ (5 คะแนน)

1. มีการพัฒนาหลักสตู ร - การพฒั นาหลักสูตรโดยวเิ คราะหค์ วามต้องการของ - ภาพถ่าย 40

กลมุ่ เปา้ หมาย หลกั สตู รการจัดกิจกรรมการศึกษา - สรปุ ผลการพัฒนา

ตอ่ เน่อื ง หลกั สูตร

2. มีการส่งเสริมการ - จดั ประชมุ อบรม เพ่ือพัฒนาบคุ ลากรในสถานศกึ ษา - สรุปผลโครงการ 41

ประกนั คุณภาพของ ใหม้ คี วามรู้ ความเขา้ ใจในการประกันคุณภาพ - คำส่งั

สถานศกึ ษา - ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการดำเนนิ งานของ - รายงานการประเมนิ

สถานศกึ ษาท้งั 8 แหง่ อพั โหลดเผยแพรข่ ้อมลู SAR SAR

3. มีการพฒั นาส่ือและ - พฒั นาการจัดทำส่ือคลิปวิดีโองานการศกึ ษาข้นั -วิดีโอ รายวิชา 41

นวตั กรรม พื้นฐาน ชอ่ งทางการขยาย 42

- การพัฒนาแอปพลเิ คช่นั NFE Rayong อาชีพ อช 31001

Knowledge -แอปพลเิ คช่นั

-การพฒั นาเวบ็ ไซต์สถานศึกษา สำนกั งาน กศน. -เว็บไซต์สถานศึกษา

จงั หวัดระยองไดด้ ำเนนิ การพัฒนาเวบ็ ไซต์ -รปู เล่ม

- การจัดทำคมู่ ือออนไลน์

4. มกี ารวัดผลและ - การสรปุ ผลการปฏบิ ัติงานตามแผนงาน และ - สรุปผลการ 42

ประเมินผลกจิ กรรม/ โครงการ ประจำปงี บประมาณ 2563 ปฏบิ ตั ิงานประจำปี

โครงการ 2563

5. มกี ารนิเทศตดิ ตาม - การนิเทศสนามสอบ และกิจกรรมการเรยี นการสอน - ภาพถ่าย 42

ประเมินผล ตา่ งๆ 43

6. มีการวจิ ัยและพัฒนา - บคุ ลากรมกี ารจัดทำวจิ ยั - ภาพถ่าย 43

องค์ประกอบที่ 3 การบรหิ ารงบประมาณและสนิ ทรัพย์ (5 คะแนน)

1. มแี ผนการใชจ้ ่าย - มีการจัดทำแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจำปี - แผนการใช้จา่ ย 43

งบประมาณ 2563 งบประมาณปี 2563

2. มกี ารบรหิ ารงาน - มีการกำกบั ตดิ ตามระบบการบริหารหารเงนิ และ - คำสั่งมอบหมายงาน 43

การเงินและบญั ชี บญั ชี - รายงานการประชมุ

3. มกี ารเบิก-จา่ ย - มกี ารจดั ทำรายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส - สรปุ ผลการเบกิ จ่าย 43

งบประมาณตามกำหนด รายไตรมาส

4. มีการบรหิ ารงานพัสดุ - แตง่ ตั้งเจ้าหน้าท่ี และหัวหัวหน้าเจ้าหนา้ ท่พี ัสดุ - คำสงั่ แต่งต้ัง 43

- การแตง่ ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบพสั ดปุ ระจำปี - รายงานผลการ

และรายงานผลการตรวจสอบตามกำหนด ตรวจสอบพัสดุ

ประจำปี 2563

16

ตัวชีว้ ดั กิจกรรม หลักฐาน หน้า

5. มกี ารบริหารอาคาร - การตรวจสอบ ซ่อมบำรุง การรกั ษาความปลอดภัย - คำส่ังแตง่ ตง้ั 44

สถานท่ี การรักษาความสะอาด และการพฒั นา การมอบหมาย - ภาพถา่ ย

หน้าทค่ี วามรับผิดชอบในงานอาคารสถานที่ และ

มาตรการรักษาความปลอดภัย

6. มกี ารควบคุมภายใน - มแี ผนการตรวจสอบ มีการตรวจสอบภายใน มกี าร - คำสง่ั แตง่ ตัง้ 44

บริหารความเส่ยี ง การประเมินความเส่ยี ง การ - รายงานการควบคุม

ตรวจสอบสถานศึกษาในสงั กัด เพือ่ ลดความเส่ียงใน ภายในปี 2563

การปฏิบตั ิงาน และมกี ารรายงานผลการตรวจสอบ

อยา่ งเปน็ ระบบ

องค์ประกอบที่ 4 การบรหิ ารบุคลากร (5 คะแนน)

1. มีการนำเทคโนโลยีมา - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรระดบั กรม - เว็บไซต์ 44

ใชใ้ นการบรหิ ารบุคลากร - การใช้ ไลน์ ในการช้ีแจง ตดิ ตามงาน - ภาพถ่าย

2. มีแผนการบริหาร - มีการวางแผนดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง - ประกาศ 45

อัตรากำลงั โยกย้ายบุคลากร - คำสั่ง

3. มอบหมายการปฏิบตั ิ - จดั ทำคำสงั่ มอบหมายงาน - คำสงั่ 45

ราชการตามตำแหน่ง

หนา้ ท่ี

4. มแี ผนการพฒั นา - มีการสำรวจขอ้ มลู ความตอ้ งการ - โครงการพัฒนา 45

บคุ ลากรอย่างเป็นระบบ - จัดทำแผนงานโครงการ บคุ ลากร

5. มีการจดั เกบ็ ข้อมลู - แฟ้มประวตั /ิ กพ.7 - ภาพถา่ ย 45

บุคลากรอย่างมรี ะบบ - การจดั เกบ็ ข้อมูลบคุ ลากร

6. มีการสร้างขวัญและ - การพิจารณาคดั เลอื กผรู้ ับรางวัลพระราชทานและ - ภาพถา่ ย 46

กำลังใจ เครอื่ งราชฯ

- การแสดงความยนิ ดีในโอกาสตา่ งๆ

- การแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ

ด้านที่ 3 ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (30 คะแนน)
ช่อื ผลงาน กาส่งเสริมผลิตภัณฑอ์ าชีพดีเด่น กลมุ่ “ผา้ ใยสบั ปะรด หรือผ้าใยลักกะตา”

การทำงานเชงิ ระบบ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ภายใต้การบริหารงานของนายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข ผู้อำนวยการ

สำนกั งาน กศน. จงั หวัดระยอง ได้สง่ เสริม สนบั สนนุ ให้มีการพัฒนาความรู้ ให้กบั สมาชกิ โดยมอบนโยบายในการจัด
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเรื่องการทอผ้าฝ้ายย้อมสีจากธรรมชาติ อบรมและฝึกปฏิบัติการย้อมผ้าจากใบและ
เปลือกมังคุด การดำเนินงานของกลุ่ม ยังต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพขึ้นเรื่อย ๆ และจำเป็นต้องมีการบริหารด้าน
การตลาด การต่อยอดอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ รวมทั้งการแปรรูป ออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เป็นสินค้าที่เพ่ิม
มูลค่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก และที่สำคัญ เป้าหมายของกลุ่มยังมีวัตถุประสงค์หลักที่จะพัฒนาให้เป็น

17

การทอผ้าจากใยสับปะรด ซึ่งใช้ วัสดุในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดของการดำเนินงานของกลุ่ม รวมทั้งเป็นการสร้าง
งานสรา้ ง อาชพี และเป็นผลติ ภณั ฑป์ ระจำถน่ิ ของชมุ ชน ของอำเภอปลวกแดง หรือของจงั หวดั ระยอง

"ผลิตภัณฑ์ผ้าใยสับปะรด หรือ "ใยลักกะตา" ตามภาษาถิ่นระยองที่แปลว่าสับปะรด เกิดจากการส่งเสริม
หลักสูตรอาชีพของ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง โดยพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
พรีเมียม OOCC แบรนด์ ONIE เป็นการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ ก่อเกิดงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน
และเมื่อนำมาตัดเสื้อผ้าสวมใส่ ก็มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ในระดับชุมชนแล้ว
ยงั เปน็ การส่งเสรมิ ผลติ ภัณฑ์ของคนไทย และสืบสานภูมิปญั ญาท้องถิน่ ดว้ ย

1. ดา้ นการวางแผน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหารูปแบบของผ้าใยสับปะรด รวมถึงการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจำหน่ายสินค้า ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายเพื่อหาแนวทางในการพั ฒนา
ต่อยอดผลิตภณั ฑใ์ หม้ คี วามเหมาะสมกบั การใชง้ านมากทส่ี ดุ

2. การดำเนนิ การตามแผน และจดั กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ผ้าใยสับปะรด

รวมถงึ ช่องทางการจำหน่าย มกี ารพาบุคลากรในกลุ่มไปศึกษาดูงาน เพอ่ื สร้างเสริม แลกเปลย่ี นประสบการณ์กับกลุ่มทอ
ผ้าอื่นๆ รวมถึงการพัฒนารูปแบบของลายผ้าสี และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด เหมาะกับคนทุกวยั

3. การนเิ ทศตดิ ตามการดำเนินงานตามแผน
นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้นิเทศ

กำกับ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทอผา้ แสนใย คนแสนวิถี เพ่ือให้คำแนะนำในการดำเนินงาน

18

4. ปรับปรุง และพัฒนาอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง
นายเสกสรรค์ รตั นจ์ ินดามุข ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จงั หวัดระยอง ไดร้ ว่ มประชุม

กบั กล่มุ วสิ าหกจิ ชมุ ชนทอผ้าแสนใย คนแสนวถิ ี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพอ่ื พฒั นาผลิตภณั ฑค์ รั้งใหม่กับผา้
ทอผสมเสน้ ใยพลาสตกิ รีไซเคิล โดยไดร้ บั ความร่วมมือระหว่างกล่มุ วสิ าหกจิ ชมุ ชนและธุรกจิ เคมิคอลส์ เอสซจี ี ที่มุ่ง
สง่ เสรมิ หลักเศรษฐกจิ หมุนเวียนเพื่อการใช้ทรัพยากรอยา่ งคมุ้ ค่า ควบคู่ไปกับการพฒั นาอาชพี สร้างรายไดแ้ ละ
คุณภาพชวี ิตท่ดี ีแกช่ ุมชน

กระบวนการพฒั นาเส้นใยสับปะรดเริ่มต้นจากความพยายามลองผิดลองถูก การศึกษาจุดดี
จุดด้อย จากตัวอย่างผ้าใยสับปะรดของประเทศฟิลิปปินส์ สู่การปรับกระบวนการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ
ผู้ใช้งาน ข้อดีของผ้าใยสับปะรดคือความเหนียว ทนต่อน้ำยาซักผ้าและการปั่นซักด้วยเครื่อง จึงช่วยยืดอายุการใช้
งานของผ้าได้มากกว่า รวมทั้งเนื้อผ้าก็จะมีเสน่ห์ที่สีของใยสับปะรดจะอยู่ในเนื้อผ้า พร้อมกับคุณสมบัติช่วยขัดผิว
ระหว่างการสวมใส่ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบง่ายๆ ด้วยการนำเส้นใยไปตำในครกหนิ เพื่อกำจัดความคมของปลาย
ใย ทำให้ผ้านุ่มขึ้น แก้ปัญหาเนื้อผ้าขูดผิวจนระคายเคืองจากเดิมที่พบในผ้าใยสับปะรดของฟิลิปปินส์ อีกอย่างหน่ึง
คอื เสน้ ใยสับปะรดจะดดู ซบั เหงื่อของเราไดด้ ี จึงสวมใสส่ บาย

5.1 รายงานผลตามแผน
5.2 สรุปรายงานผลการดำเนนิ งานอาชพี ดเี ด่น กลุม่ “ผา้ ใยสับปะรด หรอื ผา้ ใยลักกะตา”
โดยรวบรวมปัญหาและอปุ สรรค และแนวทางแก้ไข
5.3 รายงานผ้บู รหิ าร แจ้งผูเ้ กยี่ วข้อง และกศน.อำเภอ เพื่อพฒั นาคุณภาพกจิ กรรมให้ได้ตาม
เกณฑ์ทห่ี นว่ ยงานและสถานศึกษากำหนด
การยอมรับของสังคมและชุมชน
การดำเนินงานของกลุ่มมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา การทอผ้าจากใยสับปะรด
ซึ่งใช้วัสดุในท้องถิ่นมาต่อยอดการดำเนินงานของกลุ่มได้รับมาตรฐาน OTOP /มผช. และได้รับรางวัล
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 หัตถกรรมประเภท
ผ้าและสิ่งทอ จัดโดย มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผ้าสืบสาน
อนุรกั ษศ์ ิลปผ์ า้ ถิน่ ไทย จากกรมพฒั นาชุมชน

19

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งที่ 2/2563 กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก
เมอื่ วันอังคารท่ี 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชน่ั อำเภอเมอื งระยอง จังหวดั ระยอง ดร.กนกวรรณ
วลิ าวลั ย์ รฐั มนตรชี ว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำ พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์ อชา นายกรัฐมนตรี และ นายณัฐฏพล
ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ชมผลิตภัณฑ์ OOCC แบรนด์ ONIE "ผ้าใยลักกะตา" สินค้าพรีเมียม กศน.อำเภอปลวกแดง
จังหวดั ระยอง ซึง่ เกดิ จากการส่งเสรมิ อาชพี ตามนโยบาย กศน. WOW ก้าวส่ยู ุคดิจิทัล

ผลงานมปี ระโยชน์ตอ่ องค์กรและมกี ารขยายผล
การดำเนนิ งานของกลุ่มผ้าทอแสนใย คนแสนวิถี ยงั ตอ้ งมกี ารพฒั นาให้มีคุณภาพข้ึนเร่ือย ๆ และจำเปน็ ต้อง
มีการบริหารด้านการตลาด การต่อยอดอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ รวมทั้งการแปรรูป ออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหเ้ ป็นสินค้าทเี่ พ่ิมมูลค่าเปน็ การสร้างรายได้ให้กบั สมาชิก

วนั ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเสกสรรค์ รัตนจ์ ินดามขุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จงั หวัดระยอง
ได้ลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความรว่ มมือ โครงการ “สบื สานอนุรักษศ์ ลิ ปผ์ า้ ถิ่นไทย ดำรงไว้ใน
แผ่นดิน” ระหว่าง จังหวัดระยอง กับภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและเครือข่ายองค์กร
ชุมชนโครงการรวมพลังสตรรี ะยอง สบื สาน อนรุ ักษศ์ ลิ ป์ผา้ ถิ่นไทย ใส่ใจสง่ิ แวดล้อม

20

วนั ท่ี 25 สิงหาคม 2563 ผ้าใยลกั กะตา ได้มีโอกาสใหท้ ่านนายกประยุทธ จนั ทร์โอชา นายกรฐั มนตรี
และท่านดร.กนกวรรณ วลิ าวัลย์ รมช.กระทรวงศกึ ษาธกิ าร สวมใสใ่ นการเข้าร่วมประชมุ ครม.สัญจร ทีจ่ .ระยอง

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักงาน กศน.มอบหมายให้ ศูนย์เทคโนโลยที างการศึกษาลงถ่ายทำรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ "ผ้าใยลักกะตา (สับปะรด) " ของ กศน.อำเภอปลวกแดงเพ่ื อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนเ์ พื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ETV) ดิจิทัลทีวี ช่อง
52 ในรายการ"ONIE Me Dee" ทนี่ ำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าดีเด่นของสำนักงาน กศน. ที่จังหวัดคัดเลือก
ใหไ้ ด้รบั ตราสัญลักษณแ์ บรนด์ กศน.(ONIE) ณ บา้ นหนองอา้ ยร่ืน ม.2 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จงั หวัดระยอง

21

วนั ที่ 28 สิงหาคม 2563 กล่มุ ทอผ้าแสนใย คนแสนวถิ ี ไดม้ ีโอกาสตอ้ นรบั คณะเจ้าหน้าท่จี ากกระทรวงการ
ต่างประเทศในการดูงานทอผ้าใยลักกะตา ผ้าถน่ิ ระยอง

จดั นิทรรศการงานOTOPและรับรางวลั ชนะเลศิ การประกวดผ้าไทยจงั หวัดระยอง
(ภาพเพ่ิมเตมิ ที่ facebook.com/sanyaisanwitee)

22

เอกสาร/หลกั ฐาน
ประกอบการประเมนิ

23

ดา้ นที่ 1 การมวี ินยั คุณธรรม จรยิ ธรรม (30 คะแนน)

สมดุ ลงเวลา ปฏิทินตารางนดั หมาย

หนงั สอื เชิญประชมุ หนังสอื ขอบคุณ คำส่งั

รายงานการประชมุ รายงานการนิเทศ หนังสือแจง้ แนวทางปฏิบัตงิ านตา่ งๆ

เกยี รตบิ ัตร การดำเนินงานโครงการต่างๆ

24

บนั ทึกความดี บันทึก สัมภาษณ์
ใบอนโุ มทนาบัตร รายงานผลการดำเนนิ งานมาตรการประหยดั สาธารณปู โภค

ทะเบยี นประวัติ ก.พ. 7 ประกาศเจตนารมณ์ เอกสารตรวจสขุ ภาพ
สำนักงาน กศน.จงั หวดั ระยอง

บนั ทึกการใหค้ ำแนะนำ บัญชีรายรับ-รายจา่ ย
ในเอกสารต่างๆ

- รว่ มงานกจิ กรรมวันครู 25

-การประชุมแนวทางการดำเนนิ งานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

- โครงการจติ อาสา เราทำความดดี ว้ ยหัวใจ พฒั นาหนว่ ยงาน สถานศึกษา พืน้ ท่สี าธารณะประโยชนใ์ ห้
สวยงาม สะอาด ร่มร่นื

- นิเทศการจัดกจิ กรรมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย นเิ ทศการจดั กจิ กรรมภายใน กศน.
ตำบล นเิ ทศการดำเนนิ การจัดสอบปลายภาคเรยี นและการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติ (N NET)

- ภาพถ่ายครอบครัว ใหค้ วามสำคญั กับครอบครัว กตญั ญูกตเวที ดูแลอุปการะบดิ า มารดาทำหนา้ ท่ีของ
บตุ รท่ดี ี เปน็ สามีทดี่ ี บิดาท่ดี ีของลูก ใหเ้ วลากับครอบครวั เม่ือพ้นจากภาระหน้าท่ีราชการ

26

- แตง่ กายได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ ถูกต้องตามประเพณี เหมาะสมกับบทบาทหน้าทท่ี ่ีไดร้ บั มอบหมาย

- ภาพถา่ ยกิจกรรมเขา้ รว่ มประชมุ กับหน่วยงานตา่ งๆ ใหค้ วามสำคัญกบั หนา้ ท่ที ่ีได้รับมอบหมายตามคำส่งั
หากไม่มีภารกิจเรง่ ดว่ นจำเป็น จะเข้ารว่ มประชุมในคณะกรรมการเองทกุ ครัง้

- เข้าร่วมกิจกรรมรฐั พธิ ีตา่ งๆ ให้ความเทิดทูนสถาบันพระมหากษตั ริยร์ วมถึงพระบรมวงศานวุ งศท์ ุก
พระองค์ ให้ความสำคญั ในการเข้าร่วมรบั เสด็จ รว่ มกิจกรรมเกี่ยวกบั สถาบันพระมหากษตั ริยท์ ุกครง้ั

27

- ภาพกิจกรรมแบ่งปนั สง่ิ ของให้แก่เด็กนกั เรียน ในพ้ืนที่หา่ งไกล คำนึงถงึ ความแตกตา่ งทางด้านฐานะ รวมบริจาค
แบง่ ปนั ให้กับนักเรียนท่ีอย่ใู นพ้ืนท่ีหา่ งไกล ทุรกันดาร

- ภาพกิจกรรมการร่วมงานของ กศน./เครอื ข่าย/ชุมชน

- ภาพปฏบิ ตั ติ นตามหลักพระพทุ ธศาสนา ร่วมกจิ กรรมพิธีถวายผ้าพระกฐนิ พระราชทาน นำบคุ ลากร
สำนักงาน กศน.จังหวดั ระยองรว่ มเปน็ เจา้ ภาพจดั ทำโรงทาน ณ วัดหนองสนม

28

- ภาพกิจกรรมการปฏิบัตติ นได้เหมาะสมกบั บทบาทและสถานการณ์ และกับผ้ใู ต้บังคับบัญชา ให้คำแนะนำ
สร้างขวัญกำลังใจใหบ้ ุคลากรในการปฏบตั ิหนา้ ท่ี อยู่รว่ มปฏิบัตหิ นา้ ทก่ี บั บุคลากรจนเสรจ็ สน้ิ ภาระกจิ

- ภาพกจิ กรรมเกี่ยวกบั การต่อตา้ นยาเสพตดิ ในสถานศึกษา ใช้เวลาว่างใหเ้ ป็นประโยชน์ ออกกำลงั กายอยู่
เสมอ

- ดำเนนิ ชวี ติ ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ปลกู ผักสวนครวั ในบรเิ วณบ้านพักสำนักงาน

- ภาพกจิ กรรมแสดงความยินดี และความเสยี ใจในโอกาสต่างๆ มีเมตตา ใส่ใจ กบั บุคลากรในทุกโอกาส ให้
ความสำคัญกับบุคลากรทกุ ประเภทไมแ่ บง่ แยก

29

- ภาพการอบรมการพฒั นาตนเอง
- การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่ นแตง่ ตงั้ ให้มีและเลื่อนเปน็ วิทยฐานะผอู้ ำนวยการ

สำนักงาน กศน.จงั หวัดเช่ียวชาญ

- การพฒั นาขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสำนักงาน
กศน.จงั หวดั

30

ด้านท่ี 2 ผลการปฏบิ ตั งิ าน (40 คะแนน)
2.1 เชิงปริมาณ (20 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 ระบบการบริหารงานทว่ั ไป (5 คะแนน)

1. มีผลการปฏิบัตงิ านตามแผนไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 90

2. มผี ลของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมน่ ้อยกวา่ รอ้ ยละ 90
- อบรมพฒั นาโครงการพฒั นาและปรบั ปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน / สถานศกึ ษาทุกแห่งในสงั กัด เพ่ือใชเ้ ป็น

ช่องทางในการประชาสมั พนั ธ์ข้อมลู ข่าวสารการจัดกจิ กรรมทางการศึกษาของหน่วยงาน

- ในชว่ งสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโนนา 2019 (Covid-19) ได้ส่งเสรมิ สนบั สนนุ ให้
บคุ ลากรในสังกดั จัดการศึกษาออนไลน์

3. มรี ะบบงานสารบรรณ
- ใช้ระบบ E-Office ในการการรับ – สง่ หนังสอื ราชการของกลมุ่ บริหารงานทัว่ ไป

4. มกี ารประชาสัมพันธ์

คำส่ัง จดหมา่ ยข่าวประชาสมั พนั ธ์ จัดบอรด์ ประชาสัมพนั ธ์

31

- มีการวางแผน และติดตามผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบลทั้ง 58 แห่ง รวมถงึ
กศน.อำเภอทงั้ 8 แห่ง

5. มรี ะบบการรายงานผลการปฏิบตั งิ านและสารสนเทศ
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายของงานหรือกิจกรรมต่างๆ และพร้อมให้บริการเมื่อมีผู้ต้องการ

แยกเปน็ รายเดอื น และมีระบบการจัดเกบ็ เอกสารและสามารถค้นหาไดอ้ ย่างรวดเรว็

6. มีระบบสวัสดกิ าร

คำสัง่ เอกสารคมู่ ือปฏบิ ัตงิ าน

7. มกี ารประสานงานกับภาคีเครอื ข่าย
- มีการแสวงหาภาคเี ครือข่าย สำนักงาน กศน.จังหวดั ระยอง ไดล้ งนามความรว่ มมือกับภาคี

เครือข่าย ในการทำงานร่วมกับหนว่ ยงานหรอื องคก์ าร

32

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารวชิ าการ (5 คะแนน)
1. พฒั นาหลักสตู ร ไม่นอ้ ยกว่า 5 หลกั สตู รต่อปี

- ประชุมจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ทำการจัดพิมพ์ และเผยเผยแพร่
หลักสตู รสถานศึกษา ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา ผปู้ กครอง และบคุ ลากรในสังกัดทราบและนำไปใช้อย่างทัว่ ถงึ

2. ประกันคณุ ภาพสถานศึกษาในสังกดั ทุกแห่ง
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนำเสนอรายงาน

ประจำปีการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตอ่ คณะกรรมการสถานศึกษา พรอ้ มทั้งดำเนินการจัดประชุมโครงการ
ชแี้ จงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน กศน.

3. พฒั นาสอ่ื และนวตั กรรม อยา่ งนอ้ ย 3 รายงาน
- พัฒนาการจดั ทำส่ือคลปิ วิดีโองานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีประสทิ ธิภาพมากยิ่งขึ้น

- พัฒนาแอปพลิเคช่นั NFE Rayong Knowledge

- การพฒั นาเวบ็ ไซตส์ ถานศึกษา สำนกั งาน กศน.จงั หวัดระยอง

33

- พัฒนาเว็บไซตร์ ะบบเช่อื มโยงแหลง่ การเรียนรู้

4. วดั ผลและประเมนิ ผลกจิ กรรม/โครงการ ไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 90

5. วิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 1 รายการ
- โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.หลกั สูตรการวจิ ัย เพอ่ื พฒั นาการเรียนรขู้ องผ้เู รยี นโดย

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก มกี ารวจิ ยั จำนวน 1 รายการ

6. สง่ เสรมิ สนบั สนนุ สถานศกึ ษาทุกแห่งในการพฒั นางานวิชาการสถานศึกษา

- โครงการจัดทำส่อื เพื่อการเรียนการสอน

34

- โครงการพฒั นาหลกั สูตร

องคป์ ระกอบที่ 3 การบรหิ ารงบประมาณและสนิ ทรัพย์ (5 คะแนน)
1. เบกิ จา่ ยเงนิ เป็นไปตามไตรมาส

ระบบ GFMIS

2.รายงานทางการเงนิ ทกุ สน้ิ เดือนตามกำหนด รายงานขอ้ มลู ระบบ DMIS

รายงานทางการเงินประจำเดอื น

3. รายงานการตรวจนับพัสดุประจำปี

4. บรหิ ารการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและโครงการ

- การจดั สรรงบประมาณ - แผนการจัดกิจกรรม

- รายงานการประชุมตดิ ตามโครงการ

35

5. ใช้และพฒั นาอาคารสถานทไี่ ด้อยา่ งเหมาะสม
6. ดูแลยานพาหนะและทรพั ย์สินใหส้ ามารถใช้งานได้

7. มีการควบคมุ ภายใน
8. มีการบรหิ ารความเส่ยี ง

องค์ประกอบท่ี 4 การบริหารบคุ ลากร (5 คะแนน)
1. มแี ผนพฒั นาบุคลากรปะจำปี

36

2. มีผลของการพฒั นาบุคลากร/ครู และบุคลากรทางการศกึ ษาตอ่ ปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
- อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลกั สตู ร "เพมิ่ ศกั ยภาพการเรยี นการสอนไรข้ ีดจำกัดดว้ ย Google Classroom”
- โครงการอบรมการใชร้ ะบบเช่อื มโยงแหล่งการเรียนรู้
- โครงการพฒั นาบคุ ลากรด้านคณุ ธรรม จริยธรรม สู่ ครู กศน.WOW WOW ประจำปี 2563
- โครงการประชุมปฏบิ ัตกิ ารจัดทำและบรรณาธิการตน้ ฉบับข้อสอบรายวิชาเลอื กภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2562
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุ

ภณั ฑเ์ พอ่ื สรา้ งเครอื ข่ายดจิ ทิ ลั ชุมชนระดับตำบล
- โครงการประชุมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารจดั ทำสอ่ื วิดที ัศนร์ ายวิชาบังคับ หลกั สูตรการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน พทุ ธศักราช2551
- โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลและบรรณาธิการแบบทดสอบกลางภาค

ประจำภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
- โครงการประชมุ ปฏิบัติการจัดทำและบรรณาธิการต้นฉบบั ข้อสอบรายวิชาเลอื ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

3. มกี ารสรรหา บรรจุ แตง่ ตง้ั โยกยา้ ย และการพ้นจากราชการ

ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชอ่ื ผผู้ ่านการคัดเลือก คำสงั่ บรรจแุ ตง่ ตงั้ คำส่ังย้าย

4. ประเมนิ บุคลากร

ประกาศผลการประเมิน การเล่อื นเงินเดอื น หนงั สอื แจ้งการพจิ ารณาเครือ่ ง
ราชฯ

37

5. สรา้ งขวัญและกำลงั ใจ

ทะเบยี นคุมเคร่ืองราชฯ

6. มีนวตั กรรมในการพัฒนาบุคลากร

ดา้ นที่ 2 ผลการปฏบิ ัตงิ าน (40 คะแนน)
2.2 เชงิ คณุ ภาพ (20 คะแนน)

องคป์ ระกอบที่ 1 ระบบการบริหารงานทว่ั ไป (5 คะแนน)

1. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมใชใ้ นการปฏิบัตงิ าน
- ได้นำระบบบรหิ ารงานงบประมาณ โปรแกรมสำเร็จรูป E- Budget เพ่ือใช้ในการบริหารงบประมาณ

ควบคุมการเบกิ จ่าย ใหเ้ ป็นไปตามเป้าหมายทกี่ ำหนด ทำใหส้ ถานศึกษาสามารถตดิ ตามสถานะการเบิกจา่ ย
ได้สะดวกรวดเร็วพร้อมทง้ั แจ้งเตอื นไปยงั ไลน์กลมุ่

- ได้จดั อบรมพัฒนาโครงการพัฒนาและปรบั ปรุงเว็บไซตห์ นว่ ยงาน / สถานศกึ ษาทุกแห่งในสังกัด
เพอื่ ใช้เป็นชอ่ งทางในการประชาสัมพนั ธข์ อ้ มูลข่าวสารการจัดกจิ กรรมทางการศึกษาของหน่วยงาน

38

- ในชว่ งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ส่งเสรมิ
สนับสนนุ ให้บุคลากรในสงั กัดจัดการศกึ ษาในรปู แบบออนไลน์

2. มีแผนและผลการดำเนินงานการบรหิ ารทั่วไปที่ชัดเจน

3. มีการบรหิ ารงานธรุ การ สารบรรณ และประชาสัมพันธ์

39

4. มกี ารบรหิ ารสวัสดกิ าร
- มีกองทนุ สวสั ดิการช่วยเหลือบคุ ลากร และนกั ศกึ ษา เพือ่ เป็นทนุ ใหก้ ับข้าราชการ เจ้าหนา้ ท่ี นักศึกษา

ในสังกัด เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรในกรณีฉุกเฉิน เป็นกองทุนช่วยเหลือการจัด
งานศพของบิดามารดา การจ่ายค่าการศึกษาบุตร หรือตามความจำเป็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม การเจ็บป่วย
คา่ รกั ษาพยาบาล

5. มกี ารประสานงานภาคเี ครอื ขา่ ย
- มีการแสวงหาภาคีเครอื ข่าย สำนกั งาน กศน.จังหวัดระยอง ไดล้ งนามความรว่ มมือกับภาคีเครือข่าย

ในการทำงานร่วมกับหนว่ ยงานหรือองคก์ ารอื่น

- มกี ารปฏบิ ตั ิงานรว่ มกบั ภาคเี ครอื ขา่ ย

เขา้ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหวิชาชพี
ณ ตึกอำนวยการศนู ยฝ์ ึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวดั ระยอง

- ยกย่องเชิดชูเกยี รติ ให้กับหนว่ ยงานภาคีเครือข่าย -สง่ เสริมให้ภาคเี ครอื ข่ายจดั กิจกรรม

40

6. มีแผนงานโครงการและสารสนเทศ

ประชุมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารการจดั ทำแผนปฏบิ ตั กิ าร กศน.ตำบล และกศน.อำเภอ
ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2562
ณ บรคุ ไซต์ วลั เลย์ รสี อร์ท จงั หวัดระยอง

- มกี ารใช้เทคโนโลยีในการจดั ทำแผนการดำเนินงานรถห้องสมุดเคล่ือนที่ เพ่ือลดความซ้ำซ้อน ในการ
ขอใช้รถห้องสมุดเคลื่อนท่ี มีแผนการพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัตกิ ารประจำปี ของงานการศึกษาตามอธั ยาศัย

องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารวิชาการ (5 คะแนน)
1. มีการพัฒนาหลักสูตร

- ประชุมชี้แจง ให้แก่ บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน นักศึกษา เพื่อทำ
ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา
ขนั้ พ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนอ่ื งของสถานศกึ ษา

จัดประชุมพฒั นากลนั่ กรองหลกั สตู รการศกึ ษา
ตอ่ เนอ่ื ง วนั ท่ี 13 ธันวาคม 2563

ณ หอ้ งประชมุ สนุ ทรภู่ สำนกั งาน กศน.จงั หวดั
ระยอง

2. มีการส่งเสริมการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 41

-การจดั ทำคำสง่ั แตง่ ตง้ั คณะกรรมการจดั ทำระบบประกันคุณภาพการศกึ ษาของสถานศึกษา และนำเสนอรายงานผล

การประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี (SAR) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมทั้งดำเนินการจัดประชุมโครงการ

ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน กศน. พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9- 10 กันยายน 2563

ณ โรงแรมสตาร์ จงั หวดั ระยอง

3. มีการพฒั นาสื่อและนวตั กรรม
- ศึกษา/วเิ คราะห์ปญั หาและความต้องการใช้สอ่ื และนวัตกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

ดว้ ยแอปพลิเคชน่ั ออนไลน์ โดยมี ผบู้ ริหาร บรรณารกั ษ์ทุกแหง่ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม

- ออกแบบการจดั ทำสอื่ และนวัตกรรม นำส่ือและนวัตกรรมไปใช้
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่อการเรียนการสอน ด้วยแอปพลิเคช่ัน
ออนไลน์ เพอ่ื ดำเนนิ การจัดออกแบบแอปพลิเคชั่น เช่น การสรา้ งเมนู ปุม่ กดเมนู และภาพประกอบภาพในแอปพลเิ คชัน่

คำสง่ั แตง่ ตงั้ คณะทำงาน คณะทำงานออกแบบแอปพลิเคชนั่

- นำสื่อและนวตั กรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองได้ ประสานงานและขอความอนุเคราะห์กับหน่วยงานต่างๆ ในการขอใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และได้ให้คณะทำงาน ดำเนินการจัดหาข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใส่บนแอปพลิชั่น
ออนไลน์ NEF Rayong Knowledge
- พัฒนาปรับปรงุ สื่อ และนวัตกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการนำปัญหาและอุปสรรคของการใช้แอปพลิเคชั่น NEF Rayong
Knowledge มาพัฒนาและปรับปรงุ สื่อตอ่ ไป

42

- เผยแพรส่ ื่อและนวตั กรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น NEF Rayong Knowledge
ทัง้ ในสถานศึกษา บ้านหนงั สอื ชมุ ชน หอ้ งสมดุ เคล่ือนสำหรับชาวตลาด เพจหอ้ งสมุดประชาชนทุกแห่ง

- จัดประชุมปรับปรุงคู่มือ แนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 30 เมษายน 2563
ณ หอ้ งประชมุ สุนทรภู่ สำนกั งาน กศน.จังหวดั ระยอง

คู่มือแนวทางการจัดการศกึ ษาออนไลน์ กศน.จังหวดั ระยอง
********************
ค่มู ือแนวทางการจดั การศกึ ษาข้นั พน้ื ฐานออนไลน์
https://anyflip.com/mjfhv/wnzq/
คู่มอื แนวทางการจดั การศึกษาต่อเนอ่ื งแบบออนไลน์
https://anyflip.com/mjfhv/iznl
คูม่ ือแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั แบบออนไลน์
https://anyflip.com/mjfhv/ibfs

4. มกี ารวดั ผลและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
- มีการประชมุ สรุปผลการดำเนนิ งานกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดทำในรปู แบบวีดิทศั น์

สรุปผล นำเสนอในการประชุมผ้บู รหิ าร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาเปน็ ประจำทุกเดือน พร้อมทั้งจดั ทำ
รายงานผลการดำเนนิ งาน เสนอตอ่ ผบู้ ริหารสถานศึกษา

5. มกี ารนิเทศตดิ ตามประเมินผล
-ประชุมการวางแผนการนิเทศติดตามผล - สร้างเครอื่ งมือการนเิ ทศและประเมินผลการจัดการศึกษา

43

- แต่งตงั้ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการจัดกจิ กรรม - จัดทำหนังสือแจ้ง กศน.อำเภอทุกแหง่ ในสังกัด

6. มีการวจิ ัยและพัฒนา

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารงบประมาณและสินทรพั ย์ (5 คะแนน)
1. มแี ผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

- มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศกึ ษา กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
ใหถ้ ูกต้องตามระเบยี บ แนวทางที่เกีย่ วข้องกบั ภาระงาน จัดทำแผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

2. มกี ารบรหิ ารงานการเงนิ และบัญชี 3. มกี ารเบกิ -จา่ ยงบประมาณตามกำหนด
4. มีการบรหิ ารงานพสั ดุ

44

5. มีการบรหิ ารอาคารสถานท่ี
- มกี ารทำคำสัง่ แตง่ ต้งั รักษาความปลอดภัยเป็นประจำทกุ เดอื น จดั บรรยากาศส่ิงแวดลอ้ มภายในและ

ภายนอก สภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน สะอาด เรยี บร้อย จดั บรรยากาศสง่ิ แวดล้อมภายนอกรม่ รื่น

- มีสถานทที่ ี่มีความปลอดภยั ในการปฏบิ ัติงาน มีการตดิ ตัง้ กลอ้ งวงจรปิดภายใน ภายนอก สำนักงาน
ตดิ ตัง้ อปุ กรณ์ดับเพลิง ซ่อมและบำรุงรักษาให้พร้อมใชง้ าน ตรวจสอบซอ่ มแซมอุปกรณส์ ำนักงาน อาคาร
สถานที่ ยานพาหนะให้พร้อมสำหรบั การปฏิบัตหิ นา้ ท่ีตลอดเวลา

6. มีการควบคุมภายใน

องคป์ ระกอบที่ 4 การบริหารบคุ ลากร (5 คะแนน)
1. มีการนำเทคโนโลยมี าใชใ้ นการบริหารบุคลากร

2. มีแผนการบริหารอัตรากำลัง 45

ขออัตรากำลังพนกั งานจ้างเหมาบริการ การจัดกรอบอัตรากำลงั พนักงานราชการ

3. มอบหมายการปฏบิ ตั ิราชการตามตำแหนง่ หนา้ ที่

4. มแี ผนการพฒั นาบคุ ลากรอยา่ งเปน็ ระบบ - มีแผนการประเมนิ และพัฒนาบุคลากร
- เคร่อื งมือและหลักเกณฑ์การประเมินบคุ ลากร

- รายงานผล การประเมนิ และพฒั นาบุคลากร
5. มีการจดั เก็บข้อมลู บคุ ลากรอย่างมีระบบ

46

6. มีการสรา้ งขวญั และกำลังใจ
- สร้างขวัญและกำลังใจอย่างต่อเนื่อง เกียรติบัตรจากการประกวด งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานการศึกษาต่อเน่ือง และงานการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น รางวัลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) เพิ่มขึ้น รางวัล กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม
และ รางวัล กศน.อาชพี พรีเมีย่ ม จาก สำนกั งาน กศน.จังหวัดระยอง

- ประกาศยกย่องเชดิ ชูเกียรติบุคลากรต่อสาธารณชน เผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ผา่ นเวปไซต์ แจง้ รายชอ่ื
สถานศกึ ษา รางวัลต่างๆ เพ่ือรบั เกียรติบตั รจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

- ส่งเสรมิ สนบั สนนุ ให้บุคลากร ไดร้ ับโอกาสในการยกย่องเชิดชเู กียรติ เชน่ เสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การขอรับเขม็ ชเู กยี รตคิ รู กศน. ประจำปี 2563 การขอรับรางวัลครูดศี รรี ะยอง ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและ การดแู ลให้กำลงั บุคลากรยามเจบ็ ป่วยรวมถึงการสงเคราะห์ครอบครวั
ของบุคลากรท่ีเสียชีวติ


Click to View FlipBook Version