The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการสัปปุรุษ2021 27.3.22 complete

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-03-26 06:57:47

รายงานการสัปปุรุษ2021 27.3.22 complete

รายงานการสัปปุรุษ2021 27.3.22 complete

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

การประชุมสปั ปุรุษ
คริสตจกั รราชบุรี ประจาปี 2021

“ทา่ นทงั้ หลายเป็ นความสวา่ งของโลก”

วันอาทติ ยท์ ่ี 27 มนี าคม 2022
ณ ครสิ ตจกั รราชบรุ ี

1

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

สารบญั หน้า

คานา 3
ทะเบียนสมาชกิ สมบรู ณค์ รสิ ตจกั รราชบรุ ปี ระจาปี 2022 4
ระเบยี บวาระการประชมุ สปั ปรุ ุษครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาปี 2021 9
รายงานการประชมุ สปั ปรุ ุษ ครสิ ตจกั รราชบรุ ปี ระจาปีงบประมาณ 2020 11
รายงานการประชมุ สปั ปรุ ุษ ครงั้ ท่ี 1/2021 17
การดาเนนิ งานพนั ธกิจครสิ ตจกั รราชบรุ ี ปี 2021 21
ปฎทิ ินงานพนั ธกิจครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาปี 2022 26
มตคิ ณะธรรมกิจครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาปีงบประมาณ 2021 27
งบประมาณรายรบั -รายจ่าย ปีงบประมาณ 2022 41

2

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

คานา

ขอบคณุ พระเจา้ ท่ีทรงประทานโอกาสในการรบั ใช้ ขอบคุณพระองคท์ ่ีทรงโปรดใหข้ า้ พเจา้
มีส่วนรว่ มในคณะธรรมกิจคริสตจักรราชบุรี ขอบคณุ พ่ีนอ้ งทกุ ท่านท่ีรว่ มรบั ใชม้ าดว้ ยกนั ขอบคณุ สมาชิก
คริสตจักรราชบุรีท่ีไวว้ างใจในการรบั ใชว้ นั เวลาไดผ้ ่านไป วาระของการเปล่ียนแปลงก็มาถึง แมน้ สิน้ สุด
วาระในตาแหน่ง แตไ่ มไ่ ดห้ มายถงึ สิน้ สดุ วาระในการรบั ใช้ ตราบใดท่ีต่ืนนอนตอนเชา้ และยงั คงมลี มหายใจ
หนา้ ท่ีการรบั ใชอ้ งคพ์ ระผเู้ ป็นเจา้ ยงั คงดาเนินต่อไป การประกาศข่าวประเสริฐ การนาคนกลบั มาคืนดีกับ
พระบิดา การยอมจานน การถ่อมตน ขอพระองคท์ รงเปลี่ยนแปลงเราจากขา้ งในใหเ้ ป็นเหมือนพระองคท์ ่ี
ทรงเป็น มีความรกั เหมอื นท่ีพระองคท์ รงรกั เรา เพ่อื เป็นพยานชวี ิตใหก้ บั คนอ่นื ได้

เชา้ วนั ท่ี 16 มีนาคม 2022 ผมไดร้ ว่ มฟังการเสวนารายการหนงึ่ ไดม้ ีทา่ นหน่งึ แบ่งปันคาว่า
Moderator (MOD) ท่านกล่าวถึง ประธานธรรมกิจคริสตจักร , ประธานมัคนายก , ประธานธรรมกิจ
คริสตจกั รภาค หรอื ประธานสภาครสิ ตจกั รในประเทศ ตาแหน่งเหล่านีเ้ ป็นเพียง MOD ในสถานะนนั้ และ
อีกคาคือ Chief Executive Officer (CEO) ตาแหน่งทัง้ 2 มีความแตกต่างอย่างสิน้ เชิง MOD ไม่ใช่ CEO
(ผบู้ ริหารสูงสดุ ของบริษัท) การตัดสินใจของ CEO ถือเป็นสิน้ สุด อาจเป็นความตอ้ งการของ CEO แต่ไม่
ถกู ตอ้ งตามระเบียบท่ีมีก็เป็นได้ ส่วน MOD เป็นผดู้ าเนินรายงานและควบคมุ การดาเนินการใหเ้ ป็นไปตาม
กฎระเบยี บ โดยถือความถกู ตอ้ งและเสยี งสว่ นมากของสมาชิกองคก์ ร MOD ท่ีดตี อ้ งเป็นผสู้ รา้ งสนั ติ

ขอพระเจา้ โปรดนาพ่นี อ้ งใหม้ ีใจยดึ ม่นั ท่จี ะสืบสานความเช่ือ อดทนในความหวงั ปรนนิบตั ิ
รว่ มรบั ใชพ้ ระเจา้ เพ่อื เป็นแบบอย่างท่จี ะส่องสวา่ งแกค่ นท่วั ไปไดเ้ ห็นความรกั ขององคพ์ ระเยซคู รสิ ต์

ขอพระเจา้ ทรงสถิตกบั ทา่ น

ผป.พรชยั วรี ะเศรษฐ์ศิริ
(ประธานธรรมกิจครสิ ตจกั รราชบรุ ี)

3

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

ทะเบยี นสมาชิกสมบูรณค์ รสิ ตจกั รราชบรุ ปี ระจาปี 2022

ลาดบั ที่ ชื่อ – นามสกุล ลาดับท่ี ชอ่ื – นามสกุล

1 ผป.พรเทพ วรี ะเศรษฐศ์ ริ ิ 28 นางลติ า้ ภมู ิราช

2 ผป.สชุ าดา วีระเศรษฐศ์ ิริ 29 นายครสิ ตมาส ภมู ิราช

3 ทพญ.ลินจง วรี ะเศรษฐศ์ ริ ิ 30 น.ส.เอลิตา ภมู ริ าช

4 นพ.จรี ะวฒุ ิ วีระเศรษฐ์ศริ ิ 31 นายธนวฒั น์ ภมู ริ าช

5 ผป.นิภา ลกั ขณาชยั 32 น.ส.วนั วสิ า สอนอาจ

6 น.ส.โอปอ ลกั ขณาชยั 33 นายวิชติ ฟจู ิตนริ นั ดร์

7 น.ส.สนุ ีย์ บญุ เพ็ญ 34 ผป.สรุ นิ ทร์ ฟจู ติ นิรนั ดร์

8 ผป.บญุ ชยั วรี ะเศรษฐ์ศริ ิ 35 พญ.แอนจนา ตงั้ ชวลติ

9 นางกรองทอง วรี ะเศรษฐ์ศริ ิ 36 นพ.ครสิ ฟจู ิตนริ นั ดร์

10 พญ.รุง่ ทวิ า วรี ะเศรษฐศ์ ิริ 37 นายปัญญา วงศว์ รกลุ

11 นายรุง่ โรจน์ วีระเศรษฐ์ศริ ิ 38 นางพรเพ็ญ วงศว์ รกลุ

12 นางนงลกั ษณ์ วีระเศรษฐศ์ ิริ 39 นายปรชั ญา วงศว์ รกลุ

13 นพ.เอกภพ กาญจนวีระ 40 น.ส.พนั ธิตรา วงศว์ รกลุ

14 พญ.ธิดารตั น์ กาญจนวรี ะ 41 นายพล เจรญิ สขุ

15 นางบญุ ศรี ลกั ขณาชยั 42 นางสนุ ีย์ เจรญิ สขุ

16 นายทองปอนด์ ลกั ขณาชยั 43 น.ส.รุง่ นภา เจรญิ สขุ

17 นายนนท์ ลกั ขณาชยั 44 น.ส.นนั ทกานต์ เจรญิ สขุ

18 นายทิวากร รุง่ รกั ษา 45 นายสรุ พล ลกั ขณาชยั

19 นางอลนิ รุง่ รกั ษา 46 นางจนั ทรท์ ิพย์ ลกั ขณาชยั

20 ผป.พรชยั วรี ะเศรษฐศ์ ิริ 47 น.ส.นารดา ลกั ขณาชยั

21 นางสายชล วีระเศรษฐศ์ ิริ 48 น.ส.มารนาธา ลกั ขณาชยั

22 นพ.ปฐมพร วรี ะเศรษฐ์ ศ์ ริ ิ 49 นายศลิ า ลกั ขณาชยั

23 พญ.ศรนิ ทิพย์ วรี ะเศรษฐ์ศริ ิ 50 นางสวุ สิ า พนั ธชุ งค์

24 นายทวพิ ร วีระเศรษฐศ์ ิริ 51 นายมีน ลกั ขณาชยั

25 นายวฒุ พิ ร วีระเศรษฐ์ศริ ิ 52 นายธนั วา ลกั ขณาชยั

26 ผป.อารยี า ภมู ริ าช 53 นางรุง่ ทพิ ย์ กนั ทรวรากร

27 นายธนานนั ท์ ภมู ริ าช 54 นางซงุ่ เอ็ง แซต่ งั้

4

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

55 นายศริ พิ งษ์ มนสั ฉตั รโสภณ 85 นางสมุ าลี วฒุ ิอดุ มเลศิ
56 นางวริ ยิ า มนสั ฉตั รโสภณ 86 นางวภิ าดา วฒุ ิอดุ มเลิศ
57 น.ส.ศศิภา มนสั ฉตั รโสภณ 87 น.ส.ญาณนนั ท์ วฒุ ิอดุ มเลิศ
58 นายพเิ ชษฐ์ มนสั ฉตั รโสภณ 88 นายพพิ ฒั น์ วฒุ ิอดุ มเลศิ
59 นางกานตพ์ ิชชา มนสั ฉตั รโสภณ 89 นางวไิ ลลกั ษณ์ วฒุ อิ ดุ มเลศิ
60 นายเจรญิ คลงั พรคณุ 90 นายประวิทย์ ตรวิ ิวฒั นก์ ลุ
61 นางรุจิรตั น์ คลงั พรคณุ 91 นางทตั ติกา ตรวิ วิ ฒั นก์ ลุ
62 น.ส.นิตยา คลงั พรคณุ 92 น.ส.ปฏญิ ญา ตรวิ ิวฒั นก์ ลุ
63 น.ส.พรพณิ คลงั พรคณุ 93 นางสธุ าทิพย์ ตรวิ ิวฒั นกลุ
64 นายมงกฎุ คลงั พรคณุ 94 นายสมนึก จาดคา
65 นางพรรณทพิ า วฒั นารมย์ 95 นางราแพน ขายศ
66 น.ส.จติ ตวดี วฒั นารมย์ 96 น.ส.แสงดาว ขวญั เกิด
67 น.ส.ศศิพิชญ์ วฒั นารมย์ 97 นายไพฑรู ย์ ณรงศเ์ ลิศฤทธิ์
68 นางนยั นา คาดี 98 นางศลิษา ณรงคเ์ ลศิ ฤทธิ์
69 น.ส.พรรณวดี คาดี 99 น.ส.นติ ยา ณรงคเ์ ลศิ ฤทธิ์
70 นางอนพิ ร อดุ มพฒั น์ 100 น.ส.พนิดา โรจนาพนั ธพุ์ ฒั น์
71 น.ส.ดวงใจ ตน้ สมสกลุ 101 นายศตายุ ณรงศเ์ ลศิ ฤทธิ์
72 นางพรจนั ทร์ ครรชิต 102 นางระนอง หนเู อียด
73 พญ.ชนตั ถ์ ครรชติ 103 ศจ.ภวู นยั แผลงฤทธิ์
74 นายชชั วาล รม่ โพธิ์ทอง 104 คศ.รตั นา แผลงฤทธิ์
75 นางเสรมิ ศรี รม่ โพธิ์ทอง 105 นายภรู พิ ฒั น์ แผลงฤทธิ์
76 นายภราดร รม่ โพธิ์ทอง 106 นายวาทะทรง ศิลาม่นั คง
77 นายตะลนั ต์ รม่ โพธิ์ทอง 107 นายจิรายุ ศลิ าม่นั คง
78 นางอภริ ดี รม่ โพธิ์ทอง 108 นางยวุ ดี โชคศภุ จนิ ดา
79 นางรุง่ ลกั ษณ์ อตุ ตะมะ 109 น.ส.ศรนิ ทิพย์ โชคศภุ จนิ ดา
80 นายพงษศ์ กั ดิ์ มนสั ฉตั รโสภณ 110 นางอนงคน์ าถ โชคศภุ จนิ ดา
81 นางภาวณิ ี มนสั ฉตั รโสภณ 111 นายวฒุ พิ งษ์ โชคศภุ จินดา
82 ทพญ.เพชรรตั น์ มนสั ฉตั รโสภณ 112 นางสธุ าสินี สระทองพนู
83 น.ส.กมลรตั น์ มนสั ฉตั รโสภณ 113 นางฤทธาพร มงุ้ หลง
84 นายจรูญเกียรติ วฒุ ิอดุ มเลศิ 114 นายทรงรกั ศรแี กว้

5

ครสิ ตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

115 นางพสิ มยั ศรแี กว้ 145 นางสมศรี ตงั้ วีรชาตกลุ
146 น.ส.กลุ ธิดา ตงั้ วรี ชาตกลุ
116 น.ส.ประทานพร ศรแี กว้ 147 นายชยั ธวชั ตงั้ วีรชาตกลุ
148 นางสมยงศ์ หมอกจนั ทร์
117 นายพรสถิตย์ ศรแี กว้ 149 น.ส.พิศมยั ดวงรตั น์
150 น.ส.สรติ า แยม้ สรวล
118 นายจิระเดช นงษร์ กั 151 พนั เอกพิเศษโสฬส แยม้ สรวล
152 นางกาญจนา แยม้ สรวล
119 นางจตุ พิ ร นงษร์ กั 153 นายประสทิ ธิชยั สมบญุ
154 นางสวุ ชิ าดา อบรองผาด
120 นางนฤมล ก๋ารามญั 155 นางชชู าติ อินไทย
156 นางรชั นี อินโต
121 นายยทุ ธภณั ฑ์ ก๋ารามญั 157 น.ส.ปรชั ญานี หอยสกลุ
158 น.ส.ปรชั ญาภา หอยสกลุ
122 น.ส.นิศารตั น์ รุง่ วิวฒั นกลู 159 น.ส.สทุ ธิดา วงศส์ นุ ทรทรพั ย์
160 นายสิรภิ พ เสารเ์ กิด
123 นางเบญจรตั น์ เกรยี งไกรนิยม 161 น.ส.สนุ ทรี ดาราศกั ดิ์
162 นางหนู บญุ ใบ
124 นายสมหมาย กะนีจิตร์ 163 นางนนั ทวนั บญุ ใบ
164 น.ส.บญุ ชู อทุ ยั มาศ
125 นางศรากร สองเมือง 165 นายอนพุ งษ์ อรรถสิทธิไพศาล
166 นายสิรชิ ยั ปานมา
126 นางประนอม หม่นื ศกั ดา 167 นายกะแจ วงศท์ อง
168 นางเปรมจติ ร์ สาลตี ดิ
127 นายเจษฎา หม่นื ศกั ดา 169 น.ส.สวุ มิ ล สาลีติด
170 นางเสาวภา โชตปิ ญุ โญ
128 น.ส.นฐั รกิ า กิจธนะวรกลุ 171 นางนนั ทการ นิติธญั ญารตั นา
172 น.ส.ดวงพร โชตปิ ญุ โญ
129 น.ส.ณิชกานต์ กิจธนะวรกลุ 173 นายเทดิ พงษ์ โชติปญุ โญ
174 นายปราโมทย์ พลอยมนตรี
130 คศ.นนทภ์ พ ศรวี ิชยั

131 นางกมลณชั ศรวี ิชยั

132 นายสทุ ิน คโู่ ชตกิ ลุ

133 นางวนิดา ค่โู ชตกิ ลุ

134 นายคเชนทร์ มกรกิจวิบลู ย์

135 นางจฬุ าภรณ์ แกว้ โชติ

136 น.ส.จฬุ าวดี แกว้ โชติ

137 น.ส.พลิ าสลกั ษณ์ ธรรมสมบรู ณ์

138 นายเฉลา เชดิ ชู

139 นางลาไย เชดิ ชู

140 นายอดศิ ยั เลาเศรษฐกลุ

141 นางวลั ยา เลาเศรษฐกุล

142 นายอรรถยา เลาเศรษฐกลุ

143 นายธนกร เลาเศรษฐ์กลุ

144 นายชยั ยา ตงั้ วรี ชาตกลุ

6

ครสิ ตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

175 น.ส.พาพร พลอยมนตรี 205 นาย สนั ตสิ ขุ บตุ รนอ้ ย
176 คศ.รตั ตกิ าล กอ้ นเงนิ
177 นางฤกษร์ กั ษ์ สนิทนาม 206 นาย สมชาย เจนสถิตยไ์ พบลู ย์
178 น.ส.นนั ทิยา สนทิ นาม
179 น.ส.มณีวรรณ สนิทนาม 207 นางผสุ ชา เจนสถิตไพบลู ย์
180 นางสงั วาล ไชยคา
181 น.ส.พลอยวรรณ สอนไม้ 208 นายทองดี ดีเลอ้
182 นายพภิ พ สอนไม้
183 นายพชิ ติ เจนวถิ ีสขุ 209 น.ส.ป่ินแกว้ คาโม
184 นางทองดี หน่อทองคา
185 นายวงศกร อ่ิมสาราญ 210 น.ส.ปัณชญา ดวงช่นื
186 นางนรสิ รา อม่ิ สาราญ
187 นายนนทวฒั น์ รุง่ เมือง 211 นางชฎาธร อย่กู าเนิด
188 น.ส.อนญั ญา ไชยสา
189 น.ส.ทรงกมล ปลมื้ อารมณ์ 212 นาย ศราวฒุ ิ วงศม์ ณี
190 น.ส.สปุ ราณี บญุ เลศิ
191 น.ส.อรพรรณ ทองยุ 213 นางปฐมพร ฟงุ้ ทศธรรม
192 น.ส.วณิษา ไทรชมภู
193 นายเลศิ ชยั จริ ากร 214 นายศกั ดา เพ่งอนุ่
194 นางวรญั ญา จรี ะวิธพร
195 นางจริ าภรณ์ เพชรรอด 215 นายยศอนนั ต์ โรจนาพนั ธพุ์ ฒั น์
196 น.ส.กลั ยา ปญุ ญธรรม
197 น.ส.ลาวลั ย์ พลู สอน 216 นายชานนท์ อนิ โต
198 น.ส.สพุ รรษา บญุ ณรงค์
199 น.ส.เสาวลกั ษณ์ พทุ ธสาวงษ์ 217 นายปัณณธร อิม่ สาราญ
200 นายพรประสิทธิ์ เขม็ มา
201 นาย แสงชยั บตุ รนอ้ ย 218 ด.ญ.ณธิชา เจนสถิตไพบลู ย์
202 นาง ผอ่ งศรี บตุ รนอ้ ย
203 นาย ศิรสิทธิ์ บตุ รนอ้ ย 219 นายภรู ชิ สขุ รนิ ทร์
204 นาย สนั ตพิ งศ์ บตุ รนอ้ ย
220 นางสาวสภุ นิดา จนั ทรม์ ลู

221 นายอนวุ ฒั น์ ปล่งั แสงไพฑรู ย์

222 นางวนสั นนั ท์ ปล่งั แสงไพฑรู ย์

223 นายจเิ ร ปล่งั แสงไพฑรู ย์

224 นายจนุ่ แหวนมงคล

225 นางสภุ าพ เพ็ญพานชิ

226 นางนงลกั ษณ์ นพิ ธิ ชนานนั ท์

227 นางกนกพร พิลาศพงษ์

7

ครสิ ตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

สมาชิกสมบูรณ์ ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2022

จานวน 227 คน
ชายจานวน 88 คน
หญิงจานวน 139 คน

สมาชกิ สารอง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2022

จานวน 40 คน
ชายจานวน 21 คน
หญิงจานวน 19 คน

* สมาชกิ สมบูรณ์ (ตามระเบยี บปฏบิ ตั ขิ องธรรมนญู ฯ) ขอ้ ท่ี 88 “สมาชกิ สมบรู ณ”์ หมายถงึ
88.2.1 ผทู้ ่ีมีอายไุ ม่ต่ากว่า 12 ปี บรบิ รู ณ์
88.2.2 คณะธรรมกิจครสิ ตจกั ร มีมตริ บั เขา้ เป็นสมาชิกสมบรู ณ
88.2.3 ผทู้ ่ีไดร้ บั บพั ติศมาแลว้ และประกาศตนในท่ปี ระชมุ นมสั การปกตขิ องครสิ ตจกั รวา่ เช่อื วางใจในพระ
เยซูครสิ ต์

8

ครสิ ตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

ระเบยี บวาระการประชุมสัปปุรุษครสิ ตจกั รราชบรุ ี
ประจาปี งบประมาณ 2021

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานกลา่ วตอ้ นรบั และ อญั เชญิ พระวจนะ 2 ทิโมธี บทท่ี 1 : 5
เปิดการประชมุ ดว้ ยการอธิษฐาน โดย ผป.พรชยั วรี ะเศรษฐศ์ ิริ
ระเบยี บวาระที่ 2 เลขาฯ ขานช่อื สมาชิกครสิ ตจกั ร (นบั องคป์ ระชมุ )
ระเบียบวาระที่ 3 พจิ ารณารบั รองระเบียบวาระการประชมุ สปั ปรุ ุษครสิ ตจกั รประจาปี 2021

ระเบยี บวาระที่ 4 เร่อื งท่ีประธานแจง้ ใหท้ ราบ ทา่ น
4.1 จานวนสมาชกิ สมบรู ณ์ รวม 227 ทา่ น
จานวนสมาชิกสารอง รวม 40 ท่าน
รวมจานวน 267
4.1.1. สมาชิกเสียชีวติ - ท่าน ปล่งั แสงไพฑรู ย์
4.1.2 สมาชิกยา้ ยเขา้ 7 ทา่ น ปล่งั แสงไพฑรู ย์
1.นายอนวุ ฒั น์ ปล่งั แสงไพฑรู ย์
2.นางวนสั นนั ท์ แหวนมงคล
3.นายจิเร เพ็ญพานชิ
4.นายจ่นุ นิพิธชนานนั ท์
5.นางสภุ าพ พิลาศพงษ์
6.นางนงลกั ษณ์
7.นางกนกพร จนั ทรม์ ลู
4.1.3 สมาชกิ รบั บพั ตศิ มา 6 ท่าน สขุ รนิ ทร์
1.คณุ สภุ นิดา โรจนาพนั ธพุ์ ฒั น์
2.คณุ ภรู ชิ อนิ โต
3.คณุ ยศอนนั ต์ เจนสถิตไพบลู ย์
4.คณุ ชานนท์ อม่ิ สาราญ
5.ด.ญ.ณนชิ า
6.คณุ ปัญญธร

9

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

ระเบียบวาระท่ี 5 5.1 พิจารณารบั รองรายงานการประชมุ สปั ปรุ ุษครสิ ตจกั ร ปี 2020
5.2 พิจารณารบั รองรายงานการประชมุ สปั ปรุ ุษครสิ ตจกั รราชบรุ ี ครงั้ ท่ี 1/2021

เรอ่ื งการพจิ ารณาต่อวาระการทางานของศษิ ยาภิบาลครสิ ตจกั รราชบรุ ีศจ.ภวู นยั และคศ.รตั นา แผลงฤทธิ์
ระเบียบวาระที่ 6 เร่อื งท่แี จง้ ใหท้ ราบ/เสนอเพ่อื พจิ ารณา และขออนมุ ตั ิ

6.1 ผลการดาเนินงานพนั ธกิจของครสิ ตจกั ร ปี 2021
6.2 เร่อื งงบประมาณรายรบั -รายจ่ายครสิ ตจกั ร ปีงบประมาณ 2021
6.3 เร่อื งงบประมาณรายรบั -รายจ่ายครสิ ตจกั ร ปีงบประมาณ 2022
ระเบียบวาระที่ 7 พจิ ารณาเร่อื งอ่นื ๆ
7.1 การเลือกตงั้ มคั นายก
ระเบียบวาระที่ 8 ปิดการประชมุ ดว้ ยการอธิษฐาน โดยผป.สรุ นิ ทร์ ฟจู ิตนิรนั ดร์

10

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

รายงานการประชุมสัปปุรุษคริสตจักรราชบุรี

ประจาปี งบประมาณ 2020 วนั อาทติ ยท์ ี่ 28 มีนาคม 2021

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางกรองทอง วีระเศรษฐศ์ ริ ิ 26.ผปู้ กครองพรชยั วรี ะเศรษฐศ์ ิริ

2.นางสาวกลุ ธิดา ตงั้ วรี ชาติกลุ 27.นางพรเพญ็ วงศว์ รกลุ

3. นางสาวกลั ยา ปญุ ญธรรม 28.มน.พล เจรญิ สขุ

4.นายจิระเดช นงษร์ กั 29.นางสาวพรพิณ คลงั พรคณุ

5.มน.จตุ ิพร นงษร์ กั 30.นางพรจนั ทร์ ครรชติ

6.นางชฎาธร อย่กู าเนดิ 31.นางสาวพลิ าศลกั ษณ์ ธรรมสมบรู ณ์

7.นางสาวณิชกานต์ กิจธนะวรกลุ 32.นางสาวพิศมยั ดวงรตั น์

8.นายทรงรกั ศรแี กว้ 33.นางสาวพาพร พลอยมนตรี

9.นายทองดี ดีเลอ้ 34.นางพิสมยั ศรแี กว้

10. นางนงลกั ษณ์ วีระเศรษฐ์ศิริ 35.นางพรรณวดี คาดี
11.ผปู้ กครองนภิ า ลกั ขณาชยั 36.ศจ.ภวู นยั แผลงฤทธิ์

12.นางสาวนิตยภา คลงั พรคณุ 37.ด.ช.ภรู ิพฒั น์ แผลงฤทธิ์

13.นางนยั นา คาดี 38.นางยวุ ดี โชคศภุ จนิ ดา

14.นางสาวณฐั รกิ า กิจธนะวรกลุ 39.มน.รุง่ โรจน์ วีระเศรษฐ์ศริ ิ

15.นายนนทวฒั น์ รุง่ เมอื ง 40.มน.รุง่ ทพิ ย์ กนั ทรวรากร

16.นางสาวนติ ยา ณรงคเ์ ลิศฤทธิ์ 41.นางรุง่ ลกั ษณ์ อตุ ตะมะ

17.นางนรสิ รา อมิ่ สาราญ 42.นางรุจริ ตั น์ คลงั พรคณุ
18.ผปู้ กครองบญุ ชยั วรี ะเศรษฐ์ศริ ิ 43.คศ.รตั นา แผลงฤทธิ์

19.นายแพทยป์ ฐมพร วีระเศรษฐ์ศิริ 44.นางระนอง หนเู อยี ด

20.มน.ปัญญา วงศว์ รกลุ 45.คศ.รตั ติกาล กอ้ นเงนิ

21.นางเปรมจติ ร์ สาลีติด 46.ทพญ.ลินจง วรี ะเศรษฐศ์ ิริ

22.มน.ปราโมทย์ พลอยมนตรี 47.นางลิตา้ ภมู ิราช

23.นางสาวประทานพร ศรแี กว้ 48.นางสาวลาวลั ย์ พลู สอน

24.นางสาวปรชั ญาภา หอยสกลุ 49.นายวชิ ติ ฟจู ติ นริ นั ดร์

25.ผปู้ กครองพรเทพ วีระเศรษฐ์ศิริ 50.นายวงศกร อม่ิ สาราญ

11

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

51.นางศริ นิ ทิพย์ วรี ะเศรษฐ์ศริ ิ (สมาชิกสารอง)
52.นายศราวฒุ ิ วงศม์ ณี (สมาชิกสารอง)
53.นางศรากร สองเมอื ง (สมาชิกสารอง)
54.ผปู้ กครองสชุ าดา วีระเศรษฐ์ศริ ิ
55.นางสนุ ีย์ บญุ เพ็ญ
56.นางสายชล วรี ะเศรษฐศ์ ิริ
57.ผปู้ กครองสรุ นิ ทร์ ฟจู ิตนิรนั ดร์
58.นางเสาวภา โชตปิ ญุ โญ
59.นายสมหมาย กะนีจติ ร์
60.นางสาวเสาวลกั ษณ์ พทุ ธสาวงษ์
61.แพทยห์ ญิงแอนจนา ตงั้ ชวลติ
62.นางสาวเอลิตา ภมู ริ าช
63.ด.ญ.รตั ชนา แผลงฤทธิ์
64.นายปญุ คมุ้ มี
65.นายพีรยศ โชคศภุ จินดา
เรมิ่ ประชุม เวลา 11.30 น.

ระเบยี บวาระท่ี 1 ประธานกลา่ วตอ้ นรับ
ผป.พรชัย วีระเศรษฐศ์ ิริ ประธานคณะธรรมกิจคริสตจกั ร กล่าวตอ้ นรบั สมาชิกและขอบคุณสมาชิกทกุ
ท่านท่ีมีส่วนในการกระทาพันธกิจของคริสตจกั รราชบุรีรว่ มกัน และหนุนใจสมาชิกไม่ว่าปัจจุบนั จะเกิด
เหตกุ ารณใ์ ดๆ หรือพบเจอสถานการณต์ ่าง ๆ มากมาย แต่ขอใหส้ มาชิกทกุ ท่านท่ีจะติดสนิทกบั องคพ์ ระผู้
เป็นเจา้ ทกุ เวลา

อญั เชิญพระวจนะของพระเจา้ : พระธรรมสดดุ ี 134:1-2

“มาเถิด มาถวายสาธุการแด่พระเจา้ บรรดาท่านผรู้ บั ใชท้ งั้ สิน้ ของพระเจา้ ผยู้ นื อย่ใู นพระนเิ วศของ

พระเจา้ ในกลางคืน จงยกมือของทา่ นขนึ้ ตรงต่อสถานนมสั การและถวายสาธุการแด่พระเจา้ ”

เปิ ดการประชุมด้วยการอธษิ ฐาน โดย ผป.พรชยั วรี ะเศรษฐ์ศริ ิ ประธานคณะธรรมกิจครสิ ตจกั รราชบรุ ี

ประธานไดแ้ ตง่ ตงั้ ผบู้ นั ทกึ รายงานการประชมุ 2 ท่าน คอื

1. นางสาวลาวลั ย์ พลู สอน

2. นางสาวเสาวลกั ษณ์ พทุ ธสาวงษ์

และแต่งตงั้ ผปู้ ระสานงานท่วั ไป 1 ท่าน คอื

12

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

1.นางสาวกลุ ธิดา ตงั้ วรี ชาตกลุ

ระเบียบวาระท่ี 2 เลขาฯ ขานช่ือสมาชกิ คริสตจักร (นับองคป์ ระชุม)
โดยวิธีใหท้ ่ีประชมุ เซ็นช่ือในเอกสารผทู้ ่ีมารว่ มประชมุ และกรรมการท่ีไดร้ บั การ

แต่งตงั้ นบั องคป์ ระชมุ สมาชกิ สมบูรณไ์ ด้ 62 ท่าน ซง่ึ องคป์ ระชมุ ไมถ่ ึงกึ่งหนึ่ง ของสมาชกิ ทงั้ หมด จงึ ขอมติ
ท่ีประชมุ ดาเนนิ การประชมุ ประจาปี 2020 ตอ่ และท่ปี ระชมุ มีมติ

มติที่ ส.คร.01/2020 “ท่ีประชมุ รบั รององคป์ ระชมุ และใหด้ าเนนิ การประชมุ สปั ปรุ ุษประจาปี 2020 วนั ท่ี
อาทติ ยท์ ่ี 28 มนี าคม 2021 ใหแ้ ลว้ เสรจ็ ต่อไปจนสนิ้ สดุ วาระการประชมุ ”

ระเบียบวาระที่ 3 พจิ ารณารับรองระเบียบวาระการประชุมสปั ปุรุษคริสตจกั รราชบุรี ประจาปี 2020

มติที่ ส.คร.02/2020 “ท่ีประชมุ รบั รองระเบยี บวาระการประชมุ สปั ปรุ ุษครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาปี 2020
วนั อาทติ ยท์ ่ี 28 มีนาคม 2021”

ระเบียบวาระท่ี 4 เรอื่ งทปี่ ระธานแจง้ ให้ทราบ

4.1 จานวนสมาชกิ สมบรู ณ์ รวม 214 ท่าน
ท่าน
จานวนสมาชกิ สารอง รวม 42 ท่าน

รวมจานวน 256 ทา่ น
ทา่ น
4.1.1 สมาชกิ เสยี ชวี ิต 3 ทา่ น คอื

1.ผป.สนั ติ ลกั ขณาชยั

2.นางธนั ยพร พลอยมนตรี

3.ดร.สมเกียรติ กนั ทรวรากร

4.1.2 สมาชกิ ยา้ ยเขา้ -

4.1.3 สมาชิกรบั บพั ตศิ มา -

ระเบียบวาระที่ 5 พจิ ารณารับรองรายงานการประชุมสัปปุรุษครสิ ตจักร ประจาปี 2019
มตทิ ี่ ส.คร.03/2020 “ รบั รองรายงานการประชมุ สปั ปรุ ุษครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาปีงบประมาณ 2019 วนั
อาทติ ยท์ ่ี 19 กรกฎาคม 2020”

13

คริสตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจง้ ใหท้ ราบ/เสนอเพอื่ พจิ ารณาและขออนุมตั ิ
6.1 ผลการดาเนินงานพนั ธกิจของครสิ ตจักร ปี 2020

นาเสนอผลการดาเนินงานพนั ธกิจครสิ ตจกั รฯ ประจาปี 2020 โดย ศจ.ภวู นยั แผลงฤทธิ์ ท่ีประชมุ รบั ชมวีดี
ทศั นส์ รุปผลการดาเนนิ ฯ โดยแยกเป็น 2 หวั ขอ้ ดงั นี้

1. การดาเนินงานลกั ษณะงานประจา (รายละเอียดตามเอกสาร หนา้ ท่ี 17)
2. การดาเนินงานตอบสนองนโยบายสภาครสิ ตจกั รฯ ประกอบดว้ ย 3 ดา้ น

1) ดา้ นการประกาศพระกิตตคิ ณุ
2) ดา้ นความเขม้ แขง็ ม่นั คงในความเช่อื
3) ดา้ นพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ และเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพของมนษุ ย์
4) นโยบายดา้ นการพฒั นาคณุ ภาพและเพ่มิ ศกั ยภาพใหค้ รสิ ตจกั ร
5) ดา้ นการบรหิ ารจดั การและพฒั นาทรพั ยส์ ินใหเ้ กิดประโยชน์
6) ดา้ นการพฒั นาและบรกิ ารสงั คม
7) ดา้ นความรว่ มมอื การทาพนั ธกิจทงั้ ในและตา่ งประเทศ
**รายละเอยี ดพนั ธกิจ ดา้ นท่ี 1-7 แสดงตามเอกสารหนา้ 18-21

มตทิ ่ี ส.คร.04/2020 “ ท่ีประชมุ รบั รองผลการดาเนินงานพนั ธกิจครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาปี 2020”

6.2 เร่ืองงบประมาณรายรับ-รายจ่ายครสิ ตจักร ปี งบประมาณ 2020 (หน้า 33-37)
รายงานโดย เหรญั ญิกครสิ ตจกั ร และขอแกไ้ ขดงั นี้
- หนา้ ท่ี 33 หวั ขอ้ หลกั ในบรรทดั ท่ี4 เปลี่ยนจาก “ปีงบประมาณ 2019 (1 พ.ค.

2019-30 เมษายน 2020)” แกไ้ ขเป็น “รายรบั -รายจ่าย ปีงบประมาณ 2020 (1 พ.ค.2020-31 ธ.ค.2020)

- หนา้ ท่ี 33 แกไ้ ขชอ่ งท่ี 5 ดงั นี้ หมวดรบั ท่วั ไป เปลี่ยนจาก “387,879.50” แกไ้ ข
เป็น “1,262,669.50” และแกไ้ ขยอดรวมรายรบั เปล่ียนจาก “462,430.58” แกไ้ ขเป็น “1,337,220.58”

- หนา้ ท่ี 33 แกไ้ ขรายการจ่ายชอ่ งท่ี 5 เปลี่ยนจาก “งบประมาณรายจ่าย” แกไ้ ข
เป็น “รายจ่าย” และชอ่ งท่ี 6 เปลี่ยนจาก “รายจา่ ย” แกไ้ ขเป็น “งบประมาณรายจ่าย” และแกไ้ ขรายรบั สงู
(ต่า) กวา่ รายจา่ ย เปลยี่ นจาก “-665,164.59” แกไ้ ขเป็น “209,625.41”

- หนา้ ท่ี 34 ช่องท่ี 5 หมวดรายรบั จรงิ ยอดรวมรบั หมวดท่ี 1 เปลยี่ นจาก
“387,879.50” แกไ้ ขเป็น “1,262,669.50” และยอดรวมรบั หมวด 1-3 ช่องท่ี 5 รายรบั จรงิ เปลี่ยนจาก
“462,430.58” แกไ้ ขเป็น “1,337,220.58”

14

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

มติท่ี ส.คร.05/2020 “ รบั รองรายงานการเงินครสิ ตจกั รราชบรุ ี สิน้ สดุ ณ เดือน ธนั วาคม 2020 ประจาปี

งบประมาณ 2020 ดงั นี้

งบประมาณรบั ปี 2020 2,030,000.00 บาท

งบประมาณจ่าย ปี 2020 2,180,000.00 บาท

รายรบั จรงิ ณ 31 ธนั วาคม 2020 1,337,220.58 บาท

รายจา่ ยจรงิ ณ 31 ธนั วาคม 2020 1,127,595.17 บาท

รายรบั (สงู ) กว่ารายจา่ ย ณ 31 ธนั วาคม 2020 209,625.41 บาท”

6.3 เรอ่ื งงบประมาณรายรับ-รายจา่ ยคริสตจักร ปี งบประมาณ 2021
มติที่ ส.คร.06/2020 “รบั รองงบประมาณรายรบั -รายจา่ ยครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาปี 2021 ดงั นี้

งบประมาณรบั 2,125,000.00 บาท

งบประมาณจ่าย 2,104,900.00 บาท

รายรบั สงู (ต่า) กวา่ รายจ่าย 20,100.00 บาท”

ขอ้ เสนอแนะ :

1) ท่ีประชมุ ไดซ้ กั ถามเร่อื งการบนั ทกึ บญั ชีเงินถวายทศางคอ์ ย่างไร เหรญั ญิกครสิ ตจกั รได้

ชีแ้ จงรายละเอียดและตอบคาถามขอ้ สงสยั แก่สมาชิกเพ่ือใหไ้ ดร้ ับทราบ และไดแ้ จง้ ท่ีประชุมเก่ียวกับเร่ือง

การโอนเงินถวาย ขอความร่วมมือสมาชิกท่ีมีความประสงคโ์ อนเงินถวายหรือเงินทศางคผ์ ่านมายงั บัญชี

ของคริสตจกั ร ขอแจง้ ใหช้ ดั เจนว่าตอ้ งการถวายแบบใดและส่งสลิปช่ือบุคคลถวายใหก้ ับคริสตจักรอย่าง
ชดั เจน เพ่อื เป็นขอ้ มลู ในการบนั ทกึ บญั ชไี ดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง

2) ท่ีประชมุ ไดน้ าเสนอเรอ่ื งเงินคงเหลอื ในบญั ชีหมนุ เวียนท่วั ไปไมค่ วรมมี ากเกินไป

เสนอแนะใหโ้ อนไปอย่ใู นบญั ชีเงินฝากกองทนุ ของครสิ ตจกั ร

6.4 การขยายเวลาทางานของคณะธรรมกจิ ครสิ ตจักรราชบรุ ี จากวาระ 2 ปี เป็ น 4 ปี
ประธานไดห้ ารอื ในท่ปี ระชมุ เร่อื งการขยายเวลาทางานของคณะธรรมกิจครสิ ตจกั รราชบรุ ี

จากวาระ 2 ปี เป็นวาระ 4 ปี เพ่ือใหเ้ กิดการปฏิบตั ิหนา้ ท่ีและพนั ธกิจท่ไี ดว้ างแผนใหเ้ กิดผลไดอ้ ยา่ งตอ่ เนื่อง
และขอความเห็นจากท่ปี ระชมุ ดงั นี้
ขอ้ เสนอแนะ : สมาชิกในท่ปี ระชมุ ไดม้ ีความเห็นตา่ งกนั ดงั นี้

1) สมาชกิ ในท่ีประชมุ ไดน้ าเสนอวา่ หากขยายเวลาทางานจาก 2 ปี เป็น 4 ปี มีความคิดเห็นวา่ เป็น
ระยะเวลาท่ียาวนานเกนิ ไป ควรเปิดโอกาสใหช้ ดุ ใหมท่ างาน

2) สมาชกิ ในท่ีประชมุ เสนอความคิดเหน็ ว่า ควรขยายระยะเวลา 4 ปี โดยมีเหตผุ ลวา่ การปฏิบตั ิ
หนา้ ท่ีของคณะกรรมการธรรมกิจสามารถปฏิบตั งิ านไดอ้ ยา่ งต่อเน่ือง และสว่ นใหญ่วาระการทางานของ

15

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

คณะกรรมการต่าง ๆ ในสงั กดั มลู นธิ ิแห่งสภาครสิ ตจกั รในประเทศไทยสว่ นใหญ่ มีวาระ 4 ปี ตลอดจน
สงั เกตจากบรบิ ทของครสิ ตจกั รฯ เม่อื มกี ารเลือกตงั้ คณะธรรมกิจ การท่สี มาชกิ จะสมคั รใจ หรอื การสรรหาผู้
ท่ีจะเขา้ มาเป็นกรรมการนนั้ สว่ นใหญ่เป็นบคุ คลท่านเดิม ดงั นนั้ จงึ มีความเห็นวา่ ควรมวี าระการทางาน 4 ปี

ประธานการประชมุ จงึ เห็นสมควรใหม้ กี ารโหวตเพ่ือลงมตใิ นการเลือกจากสมาชกิ ดงั นี้
- สมาชกิ เหน็ ดว้ ยกบั วาระการทางานของคณะธรรมกิจ วาระ 2 ปี จานวน 27 เสยี ง

- สมาชกิ เหน็ ดว้ ยกบั วาระการทางานของคณะธรรมกิจ วาระ 4 ปี จานวน 25 เสียง

มติท่ี ส.คร.07/2020 “รบั รองวาระการทางานของคณะธรรมกิจครสิ ตจกั รราชบรุ ี ท่ีประชมุ มีมติเร่อื งวาระ
การทางานของคณะธรรมกิจครสิ ตจกั รราชบรุ ี วาระละ 2 ปี”

ระเบยี บวาระท่ี 7 พจิ ารณาเรอ่ื งอ่นื ๆ
- วนั ท่ี 31 ตลุ าคม 2021 กาหนดวนั ประชมุ สปั ปรุ ุษ วิสามญั ครงั้ ท่ี 1/2021

ระเบียบวาระที่ 8 ปิ ดการประชุม เวลา 12.45 น.
ประธานกลา่ วขอบคณุ สมาชิกครสิ ตจกั รราชบรุ ที กุ ท่านท่ีเสียสละเวลาในการ

ประชมุ และฝากสมาชกิ ท่จี ะอธิษฐานเผ่อื ผสู้ งู อายุ ผเู้ จบ็ ป่วย และผทู้ ่ีกาลงั รูส้ กึ ทอ้ แทใ้ นชวี ติ ขอฝากพ่นี อ้ ง
ทกุ คนไวใ้ นคาอธิษฐานซ่งึ กนั และกนั ดว้ ย

อธิษฐานปิดโดย ผป.สรุ นิ ทร์ ฟจู ิตนิรนั ดร์

นางสาวลาวลั ย์ พลู สอน ผบู้ นั ทกึ
ผบู้ นั ทกึ
นางสาวเสาวลกั ษณ์ พทุ ธสาวงษ์ ผบู้ นั ทกึ

มน.จตุ พิ ร นงษร์ กั

คณะธรรมกิจ ตรวจทาน

16

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

รายงานการประชุมสัปปรุ ุษคริสตจกั รราชบุรี ครัง้ ที่ 1/2021
เรอื่ ง การพจิ ารณาตอ่ วาระการทางานของศษิ ยาภบิ าลครสิ ตจักรราชบุรี

ศจ.ภวู นัย และคศ.รัตนา แผลงฤทธ์ิ
วาระการทางาน 4 ปี ตงั้ แต่ 1 พ.ค.2022 – 30 เมษายน 2026

วนั อาทติ ยท์ ี่ 26 ธันวาคม 2021

รายนามผู้เขา้ ร่วมประชุม

1.ศจ.ภวู นยั แผลงฤทธิ์ 23.นางสาวณิชกานต์ กิจธนะวรกลุ

2.คศ.รตั นา แผลงฤทธิ์ 24.นางสมศรี ตงั้ วรี ชาตกิ ลุ

3.ด.ช.ภรู พิ ฒั น์ แผลงฤทธิ์ 25.นางสาวกลุ ธิดา ตงั้ วีรชาติกลุ

4.ผป.พรเทพ วีระเศรษฐศ์ ิริ 26.นายไพฑรู ย์ ณรงคเ์ ลศิ ฤทธิ์

5.ผป.สชุ าดา วรี ะเศรษฐ์ศิริ 27.นายศตายุ ณรงคเ์ ลศิ ฤทธิ์

6.ผป.พรชยั วรี ะเศรษฐศ์ ริ ิ 28.นางสาวนิตยา ณรงคเ์ ลศิ ฤทธิ์

7.นางสายชล วรี ะเศรษฐศ์ ริ ิ 29.นางสาวศลษิ า ณรงคเ์ ลิศฤทธิ์

8.นางกรองทอง วรี ะเศรษฐ์ศริ ิ 30.นางสาวพนดิ า ณรงคเ์ ลศิ ฤทธิ์

9.นพ.จรี ะวฒุ ิ วีระเศรษฐศ์ ิริ 31.นายปราโมทย์ พลอยมนตรี

10.นายรุง่ โรจน์ วีระเศรษฐ์ศริ ิ 32.นางสาวพาพร พลอยมนตรี

11.นางนงลกั ษณ์ วีระเศรษฐศ์ ิริ 33.นายทรงรกั ศรแี กว้

12.ทพญ.ลนิ จง วีระเศรษฐศ์ ิริ 34.นางพสิ มยั ศรแี กว้

13.นายปฐมพร วีระเศรษฐศ์ ิริ 35.นายวงศกร อ่มิ สาราญ

14.นายวฒุ พิ ร วีระเศรษฐ์ศริ ิ 36.นางนรสิ รา อมิ่ สาราญ

15.นางรุง่ ทพิ ย์ วีระเศรษฐศ์ ริ ิ 37.นายจริ ะเดช นงษร์ กั

16.นาย วชิ ิต ฟจู ิตนริ นั ดร์ 38.นางจตุ ิพร นงษร์ กั

17.ผป.สรุ นิ ทร์ ฟจู ิตนริ นั ดร์ 39.นางลติ า้ ภมู ริ าช

18.นายครสิ ตมาส ภมู ริ าช 40.นางสาวเอลติ า้ ภมู ิราช

19.นางเปรมจิตร์ สาลตี ดิ 41.นายพชิ ิต เจนวิถีสขุ

20.นางสาวนนั ทกานต์ เจรญิ สขุ 42.นางพรรณวดี คาดี

21.นายพล เจรญิ สขุ 43.นางสาวพลอยวรรณ สอนไม้

22.นางนยั นา คาดี 44.นายชานนท์ อินโต

17

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

45.นางสาวป่ินแกว้ คาโม 61.นายปันณธร อิ่มสาราญ
62.นายยศอนนั ต์ โรจนาพนั ธพุ์ ฒั ม์
46.นางสาวปรชั ญาภา หอยสกลุ 63.นางชชู าติ อินไทย
64.นางพรจนั ทร์ ครรชติ
47.นายคเชนทร์ มกรกิจวิบลู ย์ 65.นางสาวพิศมยั ดวงรตั น์
66.นายพภิ พ สอนไม้
48.นางจฬุ าภรณ์ แกว้ โชติ 67.นางระนอง หนเู อียด
68.นางสาวสพุ รรษา บญุ ณรงค์
49.นางนศิ ารตั น์ รุง่ ววิ ฒั นก์ ลุ 69.นางสาวสปุ ราณี บญุ เลิศ
70.นายศราวฒุ ิ วงศม์ ณี
50.นายชชั วาล รม่ โพธิ์ทอง 71.นายสมนกึ จาดคา
72.นางเสาวภา โชตปิ ญุ โญ
51.นางเสรมิ ศรี รม่ โพธิ์ทอง 73.นายธนกร เลาเศรษฐกลุ
74.นางทองดี หน่อทองคา
52.นางสาวสรติ า แยม้ สรวล 75.นางกมลณชั ศรวี ิชยั
76.นางชฎาธร อยกู่ าเนิด
53.นางสาวเสาวลกั ษณ์ พทุ ธสาวงษ์

54.นางสงั วาล ชยั คา

55.นายนนทวฒั น์ รุง่ เมือง

56.นางศรากร สองเมอื ง

57.นายสมหมาย กะนีจิตร์

58.นายทองดี ดเี ลอ้

59.นายนนทภ์ พ ศรวี ชิ ยั

60.นายเจษฎา หม่นื ศกั ดา

เริม่ ประชุม เวลา 11:30 น.
ระเบยี บวาระที่ 1 ประธานกล่าวตอ้ นรับ
ผป.พรชยั วีระเศรษฐ์ศิริ ประธานคณะธรรมกิจครสิ ตจกั ร กลา่ วตอ้ นรบั สมาชิกครสิ ตจกั ร เน่ืองจากการ

ประชมุ ครงั้ นี้ กาหนดเดมิ คือ เดอื นตลุ าคม ดว้ ยเน่ืองจากสถานการณก์ ารระบาดของเชอื้ โควิด 19 จึงไดเ้ ลือ่ น

การประชมุ ออกไป

อัญเชญิ พระวจนะของพระเจ้า : พระธรรม สดดุ ี 15:1-2
“ขา้ แตพ่ ระยาหเ์ วห์ ผใู้ ดจะอาศยั อยใู่ นพลบั พลาของพระองค์ ผใู้ ดจะอย่บู นภเู ขาบรสิ ทุ ธิ์ของพระองค์ คอื ผู้

ดาเนนิ ชวี ติ อย่างหาท่ตี มิ ิไดแ้ ละทาสงิ่ ท่ชี อบธรรมและพดู ความจรงิ จากใจของตน”
เปิ ดการประชุมด้วยการอธษิ ฐาน โดย ผป.พรชัย วีระเศรษฐศ์ ริ ิ

ประธานไดแ้ ตง่ ตงั้ ผบู้ นั ทกึ รายงานการประชมุ 2 ทา่ น คือ

1. นางจตุ ิพร นงษร์ กั

และแต่งตงั้ ผนู้ บั องคป์ ระชมุ รวม 4 ทา่ น ดงั นี้

1. นางสาวกลุ ธิดา ตงั้ วีรชาตกลุ 3. นางสาวปรชั ญาภา หอยสกลุ

18

ครสิ ตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

2. นางสาวพศิ มยั ดวงรตั น์ 4. นายครสิ ตมาส ภมู ิราช

ระเบยี บวาระที่ 2 ประธานและเลขาฯ นับองคป์ ระชุม
โดยวิธีใหท้ ่ีผูท้ ่ีมาเขา้ รว่ มประชุมเซ็นช่ือ รวมนบั องคป์ ระชมุ สมาชิกสมบูรณ์ได้ 74 ท่าน (ณ เวลา

11.35 น.) ทงั้ นีว้ ิธีการท่ีจะพิจารณาการต่อวาระการทางานของศิษยาภิบาล ภวู นยั แผลงฤทธิ์ และคศ.
รตั นา แผลงฤทธิ์ ศจ.ภูวนัย และคศ.รตั นา แผลงฤทธิ์ (วาระการทางาน 4 ปี ตั้งแต่ 1 พ.ค.2022 – 30
เมษายน)2026 นนั้ สมาชิกสมบรู ณส์ ามารถลงคะแนนโดยกากบาทในช่อง “ต่อวาระ” หากเหน็ ดว้ ยในการ
ต่อวาระการทางาน และกากบาทในช่อง “ไม่ต่อวาระ” หากไม่เห็นด้วย และถ้าสมาชิกสมบูรณ์ไม่
ประสงคอ์ อกความเห็น ไม่ตอ้ งกากบาทในช่องใดๆเลย ทงั้ นีผ้ ลการลงคะแนนตอ้ งมีคะแนนสนับสนุนไม่
นอ้ ยกวา่ หรอื เท่ากบั 38 คะแนน

-นบั องคป์ ระชมุ ครงั้ ท่ี 1 จานวน 74 คน ณ เวลา 11.35 น.
โดยหากมสี มาชิกมาเขา้ รว่ มประชมุ เพ่มิ ตอ้ งมีการเซน็ ช่ือและผทู้ ่ีนบั องคป์ ระชมุ ตอ้ งนบั องคป์ ระชมุ เพ่ิมให้
เรยี บรอ้ ยก่อนจะลงคะแนนเลอื กตงั้ มคั นายกตอ่ ไป

-ในท่ีประชมุ มีการนบั องคป์ ระชมุ ครงั้ ท่ี 2 จานวน 76 คน ณ เวลา 11.56 น.
จากนนั้ ขอมติท่ีประชมุ ดาเนนิ การประชมุ สปั ปรุ ุษครงั้ ท่ี 1 ประจาปี 2021 ต่อ และท่ปี ระชมุ มีมติรบั รอง

มตทิ ี่ ส.คร.01/2021 “รบั รององคป์ ระชมุ และใหด้ าเนนิ การประชมุ สปั ปรุ ุษครงั้ ท่ี 1 ประจาปี 2021 ใน
วนั อาทติ ยท์ ่ี 26 ธนั วาคม 2021 ใหแ้ ลว้ เสรจ็ ตอ่ ไปจนสนิ้ สดุ วาระการประชมุ ”

นพ.จรี ะวฒุ ิ วรี ะเศรษฐ์ศิริ เสนอใหท้ างศจ.ภวู นยั แผลงฤทธิ์ แสดงวิสยั ทศั น์ ถึงการทางานในอนาคต
ศจ.ภวู นยั แผลงฤทธิ์ เร่ิมตน้ การทางานพนั ธกิจ ณ ครสิ ตจกั รราชบรุ ใี นปี 2003 ซ่งึ ความตงั้ ใจใน
อนาคต คอื พยายามจะพฒั นาและปรบั ปรุงและทาทกุ อยา่ งใหด้ ีท่สี ดุ และจะทาหนา้ ท่ีตวั เองใหด้ ที ่สี ดุ
คศ.รตั นา แผลงฤทธิ์ จะพฒั นาในเร่อื งเทคโนโลยี สรา้ งสตรรี ุน่ ใหม่ เพ่อื จะไดท้ างานตอ่ ไปได้
และเสรมิ สรา้ งเดก็ ใหเ้ ขม้ แขง็ และเตบิ โตขนึ้ และพ่นี อ้ งทกุ ท่านในครสิ ตจกั รสามารใหค้ าแนะนาเพ่มิ เติมได้

และเวลา 11.56 น. นบั องคป์ ระชมุ อีกครงั้ มีสมาชกิ จานวน 76 ท่าน
ประธานไดแ้ ตง่ ตงั้ ผนู้ บั คะแนนจานวน 3 ท่าน คอื

1. นางสาวกลุ ธิดา ตงั้ วีรชาตกลุ
2. นางสาวพศิ มยั ดวงรตั น์
3. นายครสิ ตมาส ภมู ริ าช

19

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

สรุปผลการต่อวาระของเร่อื ง การพจิ ารณาต่อวาระการทางานของศษิ ยาภบิ าลครสิ ตจกั รราชบรุ ี

ศจ.ภวู นยั และคศ.รตั นา แผลงฤทธิ์ วาระการทางาน 4 ปี ตงั้ แต่ 1 พ.ค.2022 – 30 เมษายน 2026

จากมตทิ ่ปี ระชมุ ดงั นี้

- ต่อวาระ 72 คะแนน

- ไม่ต่อวาระ 2 คะแนน

- ไม่ออกเสีย 2 คะแนน

- บตั รเสีย ไม่มี

มตทิ ่ี ส.คร.02/2021 “ รบั รองการตอ่ วาระการทางานของศิษยาภบิ าลครสิ ตจกั รราชบรุ ี ศจ.ภวู นยั
และคศ.รตั นา แผลงฤทธิ์ วาระการทางาน 4 ปี ตงั้ แต่ 1 พ.ค.2022 – 30 เมษายน 2026”

ระเบยี บวาระที่ 3 ปิดการประชมุ เวลา 12:15 น.
ประธานกลา่ วขอบคณุ สมาชกิ ครสิ ตจกั รราชบรุ ที กุ ทา่ นท่ีเสยี สละเวลาในการประชมุ และมสี ว่ น

รว่ มในการรบั ใชพ้ ระเจา้ ใหเ้ กิดผล

อธิษฐานปิดโดย ผป.สรุ นิ ทร์ ฟจู ิตนริ นั ดร์

นางจตุ พิ ร นงษร์ กั ผบู้ นั ทกึ /ผพู้ มิ พ์
ผป.พรชยั วีระเศรษฐ์ศริ ิ ตรวจทาน

20

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

การดาเนินงานพนั ธกจิ ของคริสตจกั รราชบุรี ประจาปี 2021

ข้อมลู พนื้ ฐาน
ทต่ี ัง้ / สถานทตี่ ิดตอ่

เลขท่ี 2/5 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้ เมือง อ.เมือง จ.ราชบรุ ี 70000 โทรศพั ท์ : 0–3232–5007

ศษิ ยาภิบาล : ศจ.ภวู นยั แผลงฤทธิ์ โทรศพั ทม์ ือถือ : 081-340-8463

ศิษยาภิบาลฝ่ายครสิ เตยี นศกึ ษา : คศ.รตั นา แผลงฤทธิ์ โทรศพั ทม์ ือถือ : 094-6013207

รายนามคณะธรรมกิจ (วาระ 2 ปี ต้ังแต่ 1 พฤษภาคม 2020 – 30 เมษายน 2022)

รายนาม ตาแหน่ง โทรศัพท์
ประธานคณะธรรมกิจ 081-491-2011
1. ผป.พรชยั วรี ะเศรษฐศ์ ริ ิ

2 ผป.สรุ นิ ทร์ ฟจู ิตนริ นั ดร์ รองประธานคณะธรรมกิจและฝ่ายสสุ าน 086-998-9639

3 มน.จตุ พิ ร นงษร์ กั เลขานกุ าร 098-558-0254

4 มน.รุง่ ทพิ ย์ กนั ทรวรากร รองเลขานกุ าร 081-358-2473

5 มน.รุง่ โรจน์ วรี ะเศรษฐศ์ ิริ เหรญั ญิก 089-254-1449
ผชู้ ่วยเหรญั ญิก 062-2800085
6 มน.พล เจริญสขุ ฝ่ายทรพั ยส์ ินและอาคารสถานท่ี
ศิษยาภบิ าล 081-340-8463
7 ศจ.ภวู นยั แผลงฤทธิ์ ศิษยาภิบาลและฝ่ายครสิ เตียนศกึ ษา 094-601-3207
8 คศ.รตั นา แผลงฤทธิ์ ประธานฝ่ายประกาศพระกิตตคิ ณุ 081-8487002
ฝ่ายเย่ยี มเยียนและสงเคราะห์ 032-337-173
9 มน.ปราโมทย์ พลอยมนตรี

10 ผป.สชุ าดา วีระเศรษฐ์ศริ ิ

11 มน.ปัญญา วงศว์ รกลุ ฝ่ายบา้ นและครอบครวั 086-806-6458

12 มน.พญ.แอนจนา ตงั้ ชวลิต ฝ่ายนมสั การและดนตรี 089-6151717

13 ผป.พรเทพ วรี ะเศรษฐศ์ ิริ กรรมการ 086-880-1833

21

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

ผลการดาเนินงานพนั ธกจิ คริสตจกั ร

1 การดาเนินงานตามหน้าทแ่ี ละวัตถุประสงค์ (งานประจา)

1.1 เย่ยี มเยยี นในวนั พฤหสั บดี
1.2 อธิษฐานทกุ คืนวนั ศกุ รใ์ นระบบออนไลน์ เวลา 19.30 น.
1.3 ซอ้ มดนตรใี นวนั เสาร์
1.4 ชนั้ เรยี นรววี ารศกึ ษา ในวนั อาทติ ย์ เวลา 09.30 – 10.10 น.
1.5 นมสั การพระเจา้ ทกุ วนั อาทิตย์ เวลา 10.10 -12.00 น.
1.6 กลมุ่ นมสั การเดก็ รวีวารศกึ ษา
1.7 ชนั้ เรยี นบพั ตศิ มา
1.8 กลมุ่ สามคั คธี รรมของคณะต่างๆ ในบ่ายวนั อาทติ ย์
1.9 พิธีมหาสนทิ เดือนละครงั้
1.10 ประชมุ คณะธรรมกิจครสิ ตจกั รเดือนละครงั้
1.11 วนั ครบรอบครสิ ตจกั ร

22

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

2. การดาเนินงานที่ตอบสนองนโยบายสภาคริสตจกั รในประเทศไทย

นโยบายดา้ น ยุทธศาสตร์ กิจกรรม / โครงการ ผลทเี่ กดิ ขนึ้
บรรลุตวั ชีว้ ัด
1. ดา้ นการประกาศ สง่ เสรมิ ใหม้ กี ารประกาศ การประกาศพระกิตติ
พระกิตติคณุ ข่าวประเสรฐิ และสรา้ ง คณุ ผา่ นทางระบบ มผี ไู้ ดย้ ินถึงขา่ วประเสรฐิ
สาวกของพระเยซคู รสิ ต์ และสนใจเร่อื งพระเจา้
อยา่ งท่วั ถงึ ออนไลน์
แจกใบปลวิ ผเู้ ขา้ รว่ มอบรมไดย้ ิน
ถึงพระกิตติคณุ

สง่ เสรมิ ใหม้ กี ารรว่ มมือ รว่ มรบั ใชพ้ ระเจา้ ครูและนกั เรยี นไดร้ บั
การทาพนั ธกิจการ ในการเทศนา การหนนุ ใจจากพระวจนะ
ประกาศระหวา่ ง ในสถาบนั โรงเรยี น
ครสิ ตจกั รทอ้ งถิ่น ของพระเจา้

ครสิ ตจกั รภาค หนว่ ยงาน
สถาบนั

2.ดา้ นความเขม้ แข็ง สง่ เสรมิ การเรยี นการ มกี ลมุ่ ศกึ ษาพระคมั ภีร์ สมาชิกไดเ้ รยี นรูพ้ ระคา
ม่นั คงในความเช่อื สอนครสิ เตยี นศกึ ษา รวีวารศกึ ษา ในแตล่ ะ ของพระเจา้ ทาใหเ้ กิด
อยา่ งเป็นระบบ ครบทกุ ความเขา้ ใจมากขนึ้
วยั และปลกู ฝังจรยิ ธรรม กลมุ่ (ออนไลน)์
บนรากฐานของพระ
ครสิ ตธรรมคมั ภรี ์

ชนั้ เรยี นบพั ติศมา ผเู้ ช่อื มคี วามรูแ้ ละความ
(ออนไลน)์ เขา้ ใจในการดาเนินชวี ิต

ครสิ เตียน

กลมุ่ สามคั คธี รรม สมาชิกไดร้ บั การหนนุ ใจ
ออนไลน์ ผ่านทางพระวจนะ

23

ครสิ ตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

รที รตี อนชุ น อนชุ นไดร้ บั การเสรมิ สรา้ ง
จ.นครราชสีมา ในความเช่อื ใหต้ ดิ สนทิ กบั

พระเจา้

3.ดา้ นพฒั นาคณุ ภาพ การพฒั นาคณุ ภาพชีวติ มอบขา้ วสารอาหารแหง้ สมาชกิ ไดร้ บั การบรรเทา
ชีวิตและเสรมิ สรา้ ง แก่สมาชิกและผมู้ ารว่ ม จากผลกระทบโควดิ -19
ศกั ยภาพของมนษุ ย์
นมสั การ

ใหก้ ารสนบั สนนุ เยาวชนของครสิ ตจกั ร

ทนุ การศกึ ษาแก่เยาวชน ไดร้ บั โอกาสในการศกึ ษา

ในครสิ ตจกั ร ในระดบั ต่างๆมากขนึ้

ครสิ ตจกั รไดส้ นบั สนนุ ทาใหเ้ ยาวชนไดร้ บั โอกาส

ทนุ การศกึ ษาในสถาบนั และพรอ้ ม

พระครสิ ตธรรม ท่ีจะรบั ใชพ้ ระเจา้

4.นโยบายดา้ นการ การพฒั นาศกั ยภาพ พฒั นาเสรมิ เยาวชนการ เยาวชนของครสิ ตจกั ร
พฒั นาคณุ ภาพและเพ่มิ รบั ใชพ้ ระเจา้ ดา้ นดนตรี ไดใ้ ชข้ องประทาน
ศกั ยภาพใหค้ รสิ ตจกั ร ทางดา้ นดนตรี

รบั ใชน้ มสั การพระเจา้

ฝึกเยาวชนรุน่ เลก็ ฝึก เดก็ ๆไดร้ บั การพฒั นา
ทกั ษะในการเลน่ ดนตรี ทกั ษะในการเลน่ ดนตรี
เพ่อื นมสั การพระเจา้ และพรอ้ มท่ีจะรบั ใช้

5.ดา้ นการบรหิ ารจดั การ ดา้ นการบรหิ ารจดั การ พฒั นาและปรบั ปรุง ครสิ ตจกั รดาเนนิ พนั ธกิจ
และพฒั นาทรพั ยส์ ินให้ ระบบบรหิ ารใหม้ ี ภายใตร้ ะบบและระเบยี บ
ประสิทธิภาพให้
เกิดประโยชน์ สอดคลอ้ งตามหลกั อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ
พระครสิ ตธรรมคมั ภรี ์
และธรรมนญู

24

คริสตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

สภาครสิ ตจกั รฯ

6.ดา้ นการพฒั นาและ สง่ เสรมิ ใหค้ รสิ ตจกั รเป็น งานกิจเมตตารว่ มกบั คริ ชาวบา้ นไดร้ บั การเยียวยา
บรกิ ารสงั คม ศนู ยก์ ลางการเรยี นรู้ การ สตชนภาคตะวนั ตก มอบ จากการระบาดโควดิ -19
พฒั นาและบรกิ ารสงั คม ถงุ ยงั ชพี แกช่ มุ ชนใน

เทศบาลหลกั เมอื ง

7.ดา้ นความรว่ มมอื การ สง่ เสรมิ ความรว่ มมือ รว่ มงานวนั ภาวนาเพ่อื มกี ารจดั กิจกรรม
ทาพนั ธกิจทงั้ ในและ ในการทาพนั ธกิจ เอกภาพครสิ ตชน และรว่ มมือระหว่าง
กบั องคก์ รต่างๆ ภาคตะวนั ตกในงาน องคก์ รอ่นื ทาใหเ้ กิดความ
ตา่ งประเทศ ต่างๆ เป็นเอกภาพมากขนึ้

3.ผลงานของพนั ธกจิ ทเ่ี ดน่ เป็ นตวั อย่างและนาช่อื เสยี งมาสคู่ ริสตจกั ร

-

4.ความสาเร็จและปัญหาอุปสรรค
4.1 ความสาเรจ็
พนั ธกิจของครสิ ตจกั รไดด้ าเนินอยา่ งต่อเนื่องและบรรลสุ คู่ วามสาเรจ็ เน่ืองดว้ ยความรว่ ม

แรงรว่ มใจของสมาชิกในครสิ ตจกั ร การทรงนาขององคพ์ ระผเู้ ป็นเจา้
4.2 ปัญหา / อุปสรรค

_

25

ครสิ ตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

ปฏทิ นิ คริสตจกั รราชบรุ ี ปี 2022

วนั ระลกึ ดนตรีครสิ ตจกั ร 3 กรกฎาคม 2022
วนั แม่ 14 สิงหาคม 2022
วนั สภาครสิ ตจกั รฯ 4 กนั ยายน 2022
วนั ระลกึ รววี ารศกึ ษา 11 กนั ยายน 2022
วนั ระลกึ เยาวชน 25 กนั ยายน 2022
วนั ระลกึ สถาบนั กรุงเทพครสิ ตศาสนศาสตร์ 2 ตลุ าคม 2022
วนั ขอบพระคณุ พระเจา้ 27 พฤศจกิ ายน 2022
วนั ครบรอบคริสตจกั ร 11 ธนั วาคม 2022
วนั ครสิ ตมาส 25 ธนั วาคม 2022
นมสั การสง่ ทา้ ยปีเก่า ตอ้ นรบั ปีใหม่ 31 ธนั วาคม 2022
สปั ดาหศ์ กั ดิส์ ิทธิ์ 3 -9 เมษายน 2023

26

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

มตคิ ณะธรรมกิจคจ.ราชบุรี ประจาปี 2020-2021

มตทิ ่ี คร.062/2020 “รบั รองระเบยี บวาระการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 8 ปีงบประมาณ2020’’

มตทิ ่ี คร.063/2020 “รบั รองรายงานการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 6 และครงั้ ท่ี 7 ปีงบประมาณ

2020”

มติท่ี คร.064/2020 “รบั รองรายงานการเงินครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาเดือนธนั วาคม 2020 และมอบหมาย

ใหม้ น.รุง่ โรจน์ วีระเศรษฐศ์ ิริ แกไ้ ขรายงานการเงินครสิ ตจกั รสาหรบั เดอื นมกราคม

โดยใหร้ ายงานในการประชมุ ครงั้ ตอ่ ไปดว้ ย”

มติที่ คร.065/2020 “อนมุ ตั ิในหลกั การจดั ชอื้ คอมเพรสเซอรแ์ อร์ หรอื เปลยี่ นแอร์ โดยใหศ้ กึ ษา

รายละเอยี ดของความคมุ้ ค่าของการใชง้ าน , ราคาโปรโมช่นั ตา่ งๆ”

มตทิ ี่ คร.066/2020 “อนมุ ตั ิ เพ่มิ รายละเอียดในระเบียบการใชส้ สุ านของครสิ ตจกั รราชบรุ ี

ดา้ นท่ี 2 ค่าใชจ้ า่ ยในการใชส้ สุ าน

ขอ้ 2.5.3 สาหรบั กรณีผทู้ ่ีเป็นครสิ เตียนแต่ไม่ไดเ้ ป็นสมาชกิ ของครสิ ตจกั รราชบรุ ี

-คอนโดเกบ็ อฐั ิ/ช่องบรรจอุ ฐั ิพรอ้ มปา้ ยช่อื 10,000 บาท

มติท่ี คร.067/2020 “อนมุ ตั ิใหม้ ีจดั การนมสั การวนั อสี เตอร์ วนั ท่ี 4 เมษายน 2021 ดงั นี้
1.ใหม้ ีการนมสั การวนั อสี เตอร์ ณ สสุ านครสิ ตจกั รราชบรุ ี พรอ้ มกบั นมสั การในระบบ
ออนไลนค์ วบค่ไู ปดว้ ย พรอ้ มกบั จดั กิจกรรมในชว่ งเชา้ ของวนั อาทติ ยท์ ่ี 4 เมษายน
โดยยงั ไม่ระบสุ ถานท่ี
2. จดั นมสั การในสปั ดาหศ์ กั ดสิ์ ทิ ธิ์ , อาหารมือ้ สดุ ทา้ ย , พิธีศีลมหาสนทิ โดย
สปั ดาหศ์ กั ดสิ์ ทิ ธิ์ เรม่ิ ตงั้ แตว่ นั ท่ี 29 มีนาคม -2 เมษายน 2021 ณ ครสิ ตจกั ร
ราชบรุ ี และทงั้ นี้ หากมปี ระกาศ/คาส่งั เพ่มิ เตมิ จากทางจงั หวดั ราชบรุ ี ค่อย
ปรบั เปล่ียนรูปแบบตามสถานการณ”์

มติท่ี คร.068/2020 “มีมติไมอ่ นมุ ตั ใิ หค้ ณะกรรมการอนชุ นครสิ ตจกั รภาคท่ี 8 มาเย่ยี มเยียนเนื่องดว้ ย
สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของเชือ้ โควดิ 19 ยงั ไมค่ ลีค่ ลาย”

มติที่ คร.069/2020 “ อนมุ ตั ิให้ คศ.รตั นา แผลงฤทธิ์ ไปประชมุ ในวนั ท่ี 29-31 มนี าคม 2021
ณ บา้ นพกั สมั มนา สภาครสิ ตจกั รในประเทศไทย หาดเจา้ สาราญ จ.เพชรบรุ ี ”

27

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

มตทิ ่ี คร.01/2021 “รบั รองระเบยี บวาระการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 1 ปีงบประมาณ2021
และมมี ตอิ นมุ ตั เิ พ่ิมเติมวาระการประชมุ 2 เรอ่ื ง โดยใหอ้ ยใู่ นการพิจารณาของระเบียบวาระท่ี 9 ดงั นี้

9.1.สถานประกาศตลาดนา้ ดาเนินสะดวก
9.2.การช่วยเหลอื เยียวยากสมาชกิ ครสิ ตจกั รราชบรุ ที ่ีไดร้ บั ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ 19

มตทิ ่ี คร.02/2021 “รบั รองรายงานการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 8 ปีงบประมาณ 2020”

มติที่ คร.03/2021 “รบั รองรายงานการเงินครสิ ตจกั รราชบรุ ปี ระจาเดอื นธนั วาคม 2020”

ยอดบญั ชีกองทนุ ณ วนั ท่ี 30/12/2020 2,107,611.73 บาท

ยอดยกมาจากเดือน พฤศจิกายน 2020 1,632,835.69 บาท

รวมรายรบั เดอื นธนั วาคม 2020 359,434.02 บาท

รวมรายจา่ ยเดือนธนั วาคม 2020 292,727.94 บาท

รายรบั มากกวา่ รายจา่ ย 66,706.08 บาท

ยอดคงเหลือยกไปเดอื นมกราคม 2021 1,699,541.77 บาท

มตทิ ี่ คร.04/2021 “รบั รองรายงานการเงินครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาเดือนมกราคม 2021”

ยอดบญั ชกี องทนุ ณ วนั ท่ี 30/01/2021 2,107,836.96 บาท

ยอดยกมาจากเดือน ธนั วาคม 2020 1,699,541.77 บาท

รวมรายรบั เดอื นมกราคม 2021 88,695.00 บาท

รวมรายจ่ายเดือนมกราคม 2021 103,393.20 บาท

รายรบั น้อยกว่ารายจ่าย - 14,698.20 บาท

ยอดคงเหลือยกไปเดือนกมุ ภาพนั ธ์ 2021 1,684,843.57 บาท

มตทิ ่ี คร.05/2021 “รบั รองรายงานการเงินครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาเดือนกมุ ภาพนั ธ์ 2021”

ยอดบญั ชีกองทนุ ณ วนั ท่ี 28/02/2021 2,107,743.13 บาท

ยอดยกมาจากเดือน มกราคม 2021 1,684,843.57 บาท

รวมรายรบั เดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2021 126,247.00 บาท

รวมรายจา่ ยเดือนกมุ ภาพนั ธ์ 2021 79,437.66 บาท

รายรบั มากกวา่ รายจา่ ย 46,809.34 บาท

ยอดคงเหลือยกไปเดือนมนี าคม 2021 1,731,652.91 บาท

28

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

มติท่ี คร.06/2021 “รบั รองรายงานการเงนิ ครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาเดือนมีนาคม 2021”

ยอดบญั ชกี องทนุ ณ วนั ท่ี 30/03/2021 2,109,376.16 บาท

ยอดยกมาจากเดือน กมุ ภาพนั ธ์ 2021 1,731,652.91 บาท

รวมรายรบั เดอื นมนี าคม 2021 134,585.00 บาท

รวมรายจ่ายเดอื นมีนาคม 2021 105,851.98 บาท

รายรบั มากกว่ารายจา่ ย 28,733.02 บาท

ยอดคงเหลือยกไปเดือนเมษายน 2021 1,760,385.93 บาท

มตทิ ี่ คร.07/2021 “รบั รองรายงานการเงินครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาเดือนเมษายน 2021”

ยอดบญั ชกี องทนุ ณ วนั ท่ี 30/04/2021 2,110,371.00 บาท

ยอดยกมาจากเดอื น มีนาคม 2021 1,760,385.93 บาท

รวมรายรบั เดอื นเมษายน 2021 95,937.00 บาท

รวมรายจ่ายเดือนเมษายน 2021 122,365.10 บาท

รายรบั น้อยกว่ารายจา่ ย - 26,428.10 บาท

ยอดคงเหลือยกไปเดือนพฤษภาคม 2021 1,733,957.83 บาท

มติที่ คร.08/2021 “รบั รองรายงานการเงนิ ครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาเดอื นพฤษภาคม 2021”

ยอดบญั ชกี องทนุ ณ วนั ท่ี 31/05/2021 2,111,534.71 บาท

ยอดยกมาจากเดือน เมษายน 2021 1,733,957.83 บาท

รวมรายรบั เดอื นพฤษภาคม 2021 71,630.00 บาท

รวมรายจ่ายเดือนพฤษภาคม 2021 75,436.98 บาท

รายรบั น้อยกวา่ รายจ่าย - 3,806.98 บาท

ยอดคงเหลอื ยกไปเดือนมถิ นุ ายน 2021 1,730,150.85 บาท

มตทิ ี่ คร.09/2021 “ ท่ีประชมุ มมี ติอนมุ ตั ินาเงิน 1,000,000 บาทจากยอดเงินหมนุ เวียนครสิ ตจกั ร

ราชบรุ เี พ่อื ลงทนุ และเพ่ิมมลู คา่ และมอบหมาย มน.รุง่ ทพิ ย์ กนั ทราวรากร และมน.ปราโมทย์ พลอยมนตรี

รว่ มศกึ ษาขอ้ มลู รายละเอยี ดเก่ียวกบั การลงทนุ ในกองทนุ ประเภทต่าง ๆ พรอ้ มกบั นาเสนอในการประชมุ

คณะธรรมกิจเพ่อื พิจารณาในวาระสืบเนื่องครงั้ ต่อไป”

มติที่ คร.010/2021 “อนมุ ตั ิใหส้ มาชิกของครสิ ตจกั รราชบรุ สี ามารถย่นื เอกสารขอทนุ การศกึ ษาผา่ น
ทางคศ.รตั นา แผลงฤทธิ์ได้ ภายในวนั ท่ี 15 มถิ นุ ายน 2021 นี้ และมอบหมายใหป้ ระธานเย่ยี มเยียน /

29

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

สงเคราะห์ และคณะกรรมการพิจารณาการใหท้ นุ สรุปรายช่อื ผขู้ อทนุ การศกึ ษา นาเสนอตอ่ คณะธรรมกิจใน
การประชมุ ครงั้ ตอ่ ไป”

มตทิ ี่ คร.011/2021 “ ท่ีประชมุ มอบหมายฝ่ายสสุ าน ในการหารอื กบั ฝ่ายคอทอลกิ ในการรว่ ม
พิจารณาถงึ แนวทางการบรหิ ารท่ีดินหนา้ สสุ านครสิ ตจกั รราชบรุ ี ”

มตทิ ี่ คร.012/2021 “ อนมุ ตั แิ นวทางการการขอใชห้ อ้ งนมสั การของครสิ ตจกั รราชบรุ ี ดงั นี้
1.การขอใชห้ อ้ งนมสั การตอ้ งจดั ทาหนงั สือขอใชเ้ ป็นลายลกั ษณอ์ กั ษรย่นื ผ่านศิษ

ยาภบิ าลของครสิ ตจกั รกอ่ นวนั ใชห้ อ้ งนมสั การไมน่ อ้ ยกวา่ 7 วนั เพ่อื นาเสนอคณะธรรมกิจผา่ นการเหน็ ชอบ
และอนมุ ตั กิ อ่ นจึงสามารถเขา้ ใชห้ อ้ งนมสั การได้

2.กรณีขอใหห้ อ้ งนมสั การในชว่ งสถานการณท์ ่ีไมป่ กติ และมคี าส่งั จากทาง
ราชการ ตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามคาส่งั ของทางราชการอย่างเครง่ ครดั และจาเป็นตอ้ งมหี นงั สืออนญุ าตจิ ากทาง
ราชการก่อนจึงจะทาการขอใชห้ อ้ งนมสั การตามขอ้ 1 ได้

มติที่ คร.013/2021 “ มีมติปิดสถานประกาศตลาดนา้ ดาเนินสะดวก และโอนยา้ ยสมาชิกของ
สถานประกาศมาเป็นสมาชกิ ของครสิ ตจกั รราชบรุ ี “

มติท่ี คร.014/2021 “อนุมัติให้มีการช่วยเหลือเยียวยาสาหรับสมาชิกคริสตจักรราชบุรีท่ีได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคโควิด 19 ”

มติที่ คร.015/2021 “รบั รองระเบยี บวาระการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 2 ปีงบประมาณ
2021 โดยเพ่ิมวาระท่ี 8.5 การแจง้ ยา้ ยสมาชิกภาพจานวน 7 ทา่ นจากสถานประกาศตลาดนา้ ดาเนิน และ
วาระ 9.1 พิจารณาโครงการพระเจา้ ทรงห่วงใยแก่คณุ สภุ าพ เพ็ญธานิน

มติท่ี คร.016/2021 “มมี ติรบั รองรายงานการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 1 ปีงบประมาณ
2021”

มตทิ ่ี คร.017/2021 “มีมตริ บั รองรายงานการประชมุ คณะธรรมกิจวิสามญั ครงั้ ท่ี 1 ปีงบประมาณ
2021”

30

ครสิ ตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

มติที่ คร.018/2021 “ท่ีประชมุ มีมตอิ นมุ ตั ถิ อนเงนิ จานวน 1,000,000 บาท ฝากเขา้ ในกองทนุ เดิมท่ี
มีอยซู่ ง่ึ มี สภาพคลอ่ งและความเสีย่ งต่า”

มตทิ ่ี คร.019/2021 “ ท่ีประชมุ มีมติยกเลิก มติท่ีคร.064/2020 เร่อื ง “รบั รองรายงานการเงิน
ครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาเดอื นธนั วาคม 2020” โดยรบั รองรายงานการเงินประจาเดอื นธนั วาคมในมติท่ี คร.
3/2021 แทน(จากรายงานการประชมุ คณะธรรมกิจครสิ ตจกั รราชบรุ สี มยั สามญั ครงั้ ท่ี 1 ปีงบประมาณ
2021)”

มติที่ คร.020/2021 8.1 เห็นชอบตามมตทิ ่ี คร.ว.1/2021 การจดั ตงั้ คณะอนกุ รรมการโครงการพระเจา้

ทรงหว่ งใย รายช่ือคณะอนกุ รรมการ

1. มน.ปราโมทย์ พลอยมนตรี

2.ผปู้ กครองสรุ นิ ทร์ ฟจู ติ นิรนั ดร์

3.ผปู้ กครองสชุ าดา วีระเศรษฐศ์ ริ ิ

4.ศจ.ภวู นยั แผลงฤทธิ์

5.มน.รุง่ โรจน์ วีระเศรษฐศ์ ิริ

6.มน.จตุ พิ ร นงษร์ กั

7.คณุ พรจนั ทร์ ครรชติ

8.คณุ เสาวภากร โชติปญุ โญ

มติท่ี คร.021/2021 8.2 เหน็ ชอบตามมติท่ี คร.ว.2/2021 “สาหรบั ผทู้ ่ีไดร้ บั การเยยี วยา/ชว่ ยเหลอื นนั้
ไม่ตอ้ งมีการทาสญั ญาและไม่มกี ารคิดดอกเบยี้ ”

มตทิ ี่ คร.022/2021 “อนมุ ตั ิงบประมาณสาหรบั รว่ มถวายการสรา้ งครสิ ตจกั รผาเจรญิ อ.ปางมะผา้ จ.
แมฮ่ ่องสอน ภาคท่ี 18 เป็นจานวนเงนิ 1,000 บาท”

มติท่ี คร.023/2021 “อนมุ ตั ิงบประมาณสาหรบั รว่ มถวายการสรา้ งครสิ ตจกั รบา้ นดอยเวยี ง อ.ไชย
ปราการ จ.เชียงใหม่ ภาคท่ี 21 เป็นจานวนเงนิ 1,000 บาท”

มติท่ี คร.024/2021 “มีมติรบั ยา้ ยสมาขกิ จากหมวดครสิ เตียนตลาดนา้ ดาเนินเขา้ เป็นสมาชกิ ครสิ ตจกั ร
ราชบรุ ”ี

31

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

1.นายอนวุ ฒั น์ ปล่งั แสงไพฑรู ย์

2.นางวนสั นนั ท์ ปล่งั แสงไพฑรู ย์

3.นายจเิ ร ปล่งั แสงไพฑรู ย์

4.นายจดุ แหวนมงคล

5.นางสภุ าพ เพ็ญพานิช

6.นางนงลกั ษณ์ นพิ ธิ ชนานนั ท์

7.นางกนกอร พิลาศพงษ์

มติท่ี คร.025/2021 “อนมุ ตั งิ บประมาณจานวน 10,000 บาท สาหรบั การชว่ ยเหลอื ครอบครวั คณุ

สภุ าพ เพญ็ ธานนิ ในโครงการพระเจา้ ทรงหว่ งใย”

มตทิ ่ี คร.026/2021 “อนมุ ตั ิงบประมาณจานวน 10,000 บาท สาหรบั การช่วยเหลือครอบครวั คณุ ชฎา
ธร อยกู่ าเนิด ในโครงการพระเจา้ ทรงหว่ งใย”

มตทิ ี่ คร.027/2021 “อนมุ ตั งิ บประมาณ จานวน 36,000 บาท สาหรบั ภาคเรยี นท่ี 1 /2564 เพ่อื เป็น

ทนุ การศกึ ษาของนกั เรยี นและนกั ศกึ ษาครสิ ตจกั รราชบรุ ”ี

1.ด.ญ.ฤทธา โชคศภุ จนิ ดา ระดบั ชนั้ ม.3 จานวนเงนิ 6,000 บาท

2.นายศราวฒุ ิ วงศม์ ณี ระดบั ชนั้ ปวส.2 จานวนเงิน 10,000 บาท

3.นายจเิ รห์ ปล่งั แสวไพฑรู ย์ ระดบั ชนั้ ม.5 จานวนเงิน 10,000 บาท

4.ด.ญ.ป่ินแกว้ คาโม ระดบั ชนั้ ม.4 จานวนเงนิ 10,000 บาท

5.ด.ช.ปัณณธร อ่มิ สาราญ ระดบั ชนั้ ม.3 จานวนเงิน 6,000 บาท

6.นายนนทวฒั น์ รุง่ เมอื ง ระดบั ชนั้ ม.6 จานวนเงิน 10,000 บาท

7.นายชานนท์ อนิ โต ระดบั ชนั้ ม.4 จานวนเงิน 10,000 บาท

8.น.ส.ปรชั ญาภา หอยสกลุ ระดบั ชนั้ ม.5 จานวนเงิน 10,000 บาท

รวมจานวนเงิน 36,000 บาท (เฉพาะภาคเรยี นท่ี 1)

*ทงั้ นี้ การใหท้ นุ จะแบง่ จา่ ยเป็น 2 ครงั้ คือ เทอมท่ี 1 และเทอมท่ี 2

มตทิ ่ี คร.028/2021 “รบั รองระเบยี บวาระการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 3 ปีงบประมาณ2021”

มติท่ี คร.029/2021 ท่ีประชมุ มีมตแิ กไ้ ข มติท่ี คร.24/2021 เรอ่ื งการยา้ ยสมาชกิ จากหมวดครสิ เตยี น
ตลาดนา้ ดาเนนิ เขา้ เป็นสมาชกิ ครสิ ตจกั รราชบรุ ”ี โดยมีการแกไ้ ขรายช่อื ดงั นี้

32

ครสิ ตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

ลาดบั ท่ี 4 นายจดุ แหวนมงคล แกไ้ ขเป็น “นายจ่นุ แหวนมงคล”
ลาดบั ท่ี 7นางกนกอร พิลาศพงษ์ แกไ้ ขเป็น “นางกนกพร พลิ าศพงษ์ ”
และรบั รองรายงานการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 2 ปีงบประมาณ 2021

มตทิ ่ี คร.030/2021 “รบั รองรายงานการเงนิ ครสิ ตจกั รราชบรุ ปี ระจาเดือนมิถนุ ายน 2021”

ยอดบญั ชีกองทนุ ณ วนั ท่ี 30/6/2021 2,112,604.69 บาท

ยอดยกมาจากเดอื นพฤษภาคม 2021 1,730,150.85 บาท

รวมรายรบั เดือนมถิ นุ ายน 78,002.32 บาท

รวมรายจ่ายเดอื นมถิ นุ ายน 117,032.68 บาท

รายรบั น้อยกว่ารายจา่ ย -38,832.36 บาท

ยอดคงเหลือยกไปเดือนกรกฎาคม 2021 1,691,318.49 บาท

มติท่ี คร.031/2021 “รบั รองรายงานการเงนิ ครสิ ตจกั รราชบรุ ปี ระจาเดือนกรกฎาคม 2021”

ยอดบญั ชีกองทนุ ณ วนั ท่ี 30/7/2021 2,113,242.89 บาท

ยอดยกมาจากเดอื นมถิ นุ ายน 2021 1,691,318.49 บาท

รวมรายรบั เดอื นกรกฎาคม 40,605.00 บาท

รวมรายจ่ายเดือนกรกฎาคม 79,179.53 บาท

รายรบั น้อยกว่ารายจา่ ย -38,574.53 บาท

ยอดคงเหลือยกไปเดอื นสิงหาคม 2021 1,652,743.96 บาท

มติท่ี คร.032/2021 “อนมุ ตั งิ บประมาณ จานวน 10,000 บาท (งวดละ 5,000 บาท) สาหรบั การ
ชว่ ยเหลอื ครอบครวั คณุ ลติ า้ ภมู ิราช ในโครงการพระเจา้ ทรงหว่ งใย” (line 1 ส.ค.2021)

มตทิ ่ี คร.033/2021 “อนมุ ตั งิ บประมาณ จานวน 10,000 บาท (งวดละ 5,000 บาท) สาหรบั การ
ช่วยเหลือครอบครวั คณุ ยวุ ดี โชคศภุ จนิ ดา ในโครงการพระเจา้ ทรงห่วงใย”

มตทิ ่ี คร.034/2021 “กาหนดการประชมุ วิสามญั สปั ปรุ ุษปี 2021 เร่อื งพจิ ารณาการต่อวาระการทางาน
ของศิษยาภบิ าลในวนั อาทติ ยท์ ่ี 24 ตลุ าคม 2021 ”

มตทิ ี่ คร. 035/2021 “รบั รองระเบยี บวาระการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 4ปีงบประมาณ 2021

33

คริสตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

ใหเ้ พ่มิ ระเบียบวาระการประชมุ ท่ี 3.1.ผลการประชมุ คณะกรรมการดาเนนิ งานภาคท่ี 8 วนั ท่ี 18กนั ยายน
2021

6.1.รายงานการเงินเดือนสงิ หาคม 2021
8.1.เสนอช่อื ผทู้ ่ีจะรบั บพั ติศมา
8.2.พจิ ารณาการเปิดนมสั การท่ีครสิ ตจกั ร
8.3.การเปล่ยี นเคร่อื งปรบั อากาศบา้ นพกั ศษิ ยาภบิ าล
8.4.การถวายเงนิ ในวนั ระลกึ สถาบนั กรุงเทพครสิ ตศาสนศาสตร์ (BIT) และใหด้ าเนินการ
ประชมุ ตามวาระท่ีเสนอ ”

มตทิ ี่ คร. 036/2021 “รบั รองรายงานการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 3ปีงบประมาณ 2021”

มติท่ี คร. 037/2021 “รบั รองรายงานการเงนิ ประจาเดอื นสิงหาคม 2021 2,114,369.12 บาท
ยอดบญั ชีกองทนุ ณ วนั ท่ี 31/08/2021 1,652,743.96 บาท
ยอดยกมาจากเดอื นกรกฎาคม 2021
รวมรายรบั เดอื นสิงหาคม 2021 76,840.00 บาท
รวมรายจา่ ยเดอื นสงิ หาคม 2021 89,172.25 บาท
รายรบั นอ้ ยกวา่ รายจา่ ย (12,332.25) บาท
ยอดคงเหลอื ยกไปเดือนกนั ยายน 2021 1,640,411.71 บาท ”

มติท่ี คร. 038/2021 “อนมุ ตั ใิ หผ้ ทู้ ่ีจะรบั บพั ติศมาจานวน 6 ท่านตามรายนามดงั นี้

1.คณุ สภุ นดิ า จนั ทรม์ ลู

2.คณุ ภรู ชิ สขุ รนิ ทร์

3.คณุ ยศอนนั ต์ โรจนาพนั ธพุ์ ฒั น์

4.คณุ ชานนท์ อนิ โต

5.ด.ญ.ณนิชา เจนสถิตไพบลู ย์

6.คณุ ปัญญธร อม่ิ สาราญ

มตทิ ี่ คร. 039/2021 “ครสิ ตจกั รราชบรุ ยี งั ไม่เปิดการนมสั การท่ีครสิ ตจกั รแบบปกติ แตจ่ ะมีการผอ่ นปรน
ใหผ้ ไู้ มส่ ะดวกในการนมสั การผา่ นทาง online ไดม้ ารว่ มในจานวนท่ีทางราชการกาหนดและมมี าตรการใน
การปอ้ งกนั โควิด 19อยา่ งเครง่ ครดั ”
มตทิ ่ี คร. 040/2021 “อนมุ ตั ิใหม้ กี ารเปลยี่ นเคร่อื งปรบั อากาศท่บี า้ นพกั ศษิ ยาภิบาล ในราคา 19,500บาท”

34

ครสิ ตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

มติที่ คร. 041/2021 “ใหม้ ีการถวายเน่ืองในวนั ระลกึ สถาบนั กรุงเทพครสิ ตศาสนศาสตรจ์ านวน 1,000 บาท”

มติที่ คร. 042/2021 “ รบั รองระเบียบวาระการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 5 ปีงบประมาณ2021
และใหเ้ พ่มิ ระเบียบวาระการประชมุ ดงั นี้

วาระท่ี 8
8.1 พจิ ารณายกเลิกมติท่ี คร.34/2021 เร่อื งการประชมุ สปั ปรุ ุษสมยั วสิ ามญั ครงั้ ท่ี 1
8.2 พิจารณางบประมาณเพ่อื การเยยี วยาในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของเชอื้ โควิด 19 เพ่มิ จาก
งบท่ไี ดร้ บั จากธรรมกิจครสิ ตจกั รภาคท่ี 8 และสภาครสิ ตจกั รในประเทศไทย
8.3 พจิ ารณาแจกถงุ ยงั ชีพสาหรบั คณุ ครู และเจา้ หนา้ ท่ีของโรงเรยี นสรุ ยิ วงศ์
วาระท่ี 9
9.1 พิจารณาคา่ เดนิ ทางและคา่ ใชจ้ ่ายสว่ นตวั ในการเขา้ อบรมหลกั สตู รประกาศนียบตั รอภิบาลศิลป์
รุน่ ท่ี 16 ครงั้ ท่ี 3 ของคศ.รตั นา แผลงฤทธิ์
9.2 พจิ ารณาผเู้ ขา้ รว่ มประชุมคณะธรรมกิจคริสตจกั รภาคท่ี 8 สมยั สามญั ในวนั ศกุ รท์ ่ี 3 ธนั วาคม
2021

มติที่ คร. 043/2021 “มมี ติรบั รองรายงานการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 4 ปีงบประมาณ 2021”

มตทิ ี่ คร. 044/2021 “ มมี ติใหเ้ ลอื่ นการประชมุ วิสามญั สปั ปรุ ุษครงั้ ท่ี 1 ออกไปกอ่ นโดยไมม่ กี าหนด
จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง”

มติท่ี คร. 045/2021 “อนมุ ตั ิการจดั สรรถงุ ยงั ชีพจานวน 140 ชดุ ชดุ ละ 400 บาท รวมเป็นเงนิ 56,000 บาท
เป็นงบประมาณจากสภา ฯ และภาคท่ี 8 รวมเป็นเงิน 14,500 บาท และงบประมาณจากครสิ ตจกั รราชบรุ เี ป็นเงนิ
41,500 บาทโดยใหเ้ บิกจ่ายตามจรงิ ”

มตทิ ี่ คร. 046/2021 “อนมุ ตั แิ จกถงุ ยงั ชีพสาหรบั ครู และเจา้ หนา้ ท่ีของโรงเรยี นสรุ ยิ วงศท์ กุ คน”

มตทิ ่ี คร. 047/2021 “อนมุ ตั ิค่าเดนิ ทางและคา่ ใชจ้ า่ ยสว่ นตวั ของคศ.รตั นา แผลงฤทธิ์ เป็นจานวนเงนิ
1,000 บาท”
มติที่ คร. 048/2021 “อนมุ ตั ิแจง้ ช่อื ผแู้ ทนของครสิ ตจกั รราชบรุ เี ขา้ รว่ มประชมุ รวม 3 ท่าน ไดแ้ ก่

ผแู้ ทนสามญั จานวน 2 ทา่ น คือ ผปู้ กครองสรุ นิ ทร์ ฟจู ิตนิรนั ดร์ และ คศ.รตั นา แผลงฤทธิ์

35

คริสตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

ผแู้ ทนสมทบจานวน 1 ทา่ น คอื นางสาวกลุ ธิดา ตงั้ วรี ชาตกลุ ”

มตทิ ่ี คร. 049/2021 “รบั รองระเบียบวาระการประชุมคณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 6 ปีงบประมาณ2021”

มติที่ คร. 050/2021 “มีมติรบั รองรายงานการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 5 ปีงบประมาณ 2021”

มติที่ คร. 051/2021 “รบั รองรายงานการเงินครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาเดือนกนั ยายน”

ยอดบญั ชีกองทนุ ณ วนั ท่ี 30/09/2021 2,113,881.09 บาท

ยอดยกมาจากเดือน สิงหาคม 2021 1,640,411.71 บาท

รวมรายรบั เดอื นกนั ยายน 2021 147,090.00 บาท

รวมรายจ่ายเดือนกนั ยายน 2021 106,715.01 บาท

รายรบั มากกว่ารายจ่าย 40,374.99 บาท

ยอดคงเหลอื ยกไปเดอื นตลุ าคม 2021 1,680,786.70 บาท

มตทิ ่ี คร. 052/2021 “รบั รองรายงานการเงินครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาเดือนตลุ าคม”

ยอดบญั ชีกองทนุ ณ วนั ท่ี 31/10/2021 2,113,730.93 บาท

ยอดยกมาจากเดือน กนั ยายน 2021 1,680,786.70 บาท

รวมรายรบั เดอื นตลุ าคม 2021 48,731.00 บาท

รวมรายจ่ายเดือนตลุ าคม 2021 110,186.39 บาท

รายรบั น้อยกว่ารายจ่าย - 61,455.39 บาท

ยอดคงเหลือยกไปเดอื นพฤศจกิ ายน 2021 1,619,331.31 บาท

มติท่ี คร. 053/2021 อนมุ ตั ิมาตรการสาหรบั ผทู้ ่ีมานมสั การท่คี รสิ ตจกั รราชบรุ ี ดงั นี้
1.ครสิ ตจกั รราชบรุ ยี งั คงดาเนนิ การถา่ ยทอดสดในการนมสั การในวนั อาทิตย์
2.ครสิ ตจกั รราชบรุ จี ะดาเนนิ การจดั ท่ีน่งั ในการนมสั การในพระวหิ ารและดา้ นลา่ ง

ของพระวิหารและบรเิ วณดา้ นลา่ งพระวิหาร จะมีการถ่ายทอดสดภาพและเสยี ง
3.ครสิ ตจกั รราชบรุ ี ดาเนินการตามมาตรการของรฐั โดยขอใหผ้ ทู้ ่ีจะเขา้ รว่ ม

นมสั การในพระวิหารตอ้ งผา่ นเกณฑต์ อ่ ไปนี้
3.1 ผทู้ ่ีมารว่ มนมสั การตอ้ งไมเ่ ดนิ ทางไปหรอื มาจากพืน้ ท่ีมีความเส่ยี ง

ของการระบาดของเชอื้ โควดิ 19 ภายใน 7 วนั กอ่ นมารว่ มนมสั การท่คี รสิ ตจกั ร
3.2 ไม่เป็นหวดั หรอื ติดเชอื้ โควดิ 19 กอ่ นหนา้ 14 วนั

36

คริสตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

3.3 ผมู้ ารว่ มนมสั การไมม่ อี าการไอ นา้ มกู ไหล เจ็บคอ มไี ขส้ งู กวา่ 37.5 องศาเซลเซียส
3.4 ไดร้ บั วคั ซีนโควดิ 19 ครบ 2 เข็ม หรอื ถา้ ยงั ไมไ่ ดร้ บั วคั ซนี ตอ้ งมกี าร

ตรวจ ATK เป็นลบ โดยการตรวจกอ่ นหนา้ นีไ้ ม่เกิน 2 วนั
4. เม่อื อย่ใู นพระวหิ ารตอ้ งปฏิบตั ิดงั นี้
4.1 วดั อณุ หภมู ติ อ้ งต่ากว่า 37.5 องศาเซลเซยี ส
4.2 ลา้ งมือดว้ ยเจลแอลกอฮอล์ หรอื สเปรยแ์ อลกอฮอลท์ ่ีจดั ไวใ้ ห้
4.3 สวมหนา้ กากอนามยั หรอื หนา้ กากผา้ ตลอดเวลาในสถานนมสั การ
4.4 น่งั ตามท่กี าหนดให้ เนน้ การรกั ษาระยะห่าง
4.5 หา้ มพดู คยุ เพ่อื แสดงความเคารพใหเ้ กียรตพิ ระเจา้ และลดความเส่ยี ง

มติท่ี คร. 054/2021 “อนมุ ตั กิ ารจดั ฉลองครบรอบ 89 ปี ครสิ ตจกั รราชบรุ ี ปี 2021 ในวนั ท่ี 12 ธนั วาคม
2021 และจดั นมสั การภายในโดยเชญิ ผบู้ รหิ ารและบคุ ลากรครูหวั หนา้ ฝ่ายรว่ มนมสั การ และจดั ทาขา้ ว
กลอ่ งจานวน 100 กลอ่ งสาหรบั ผทู้ ่ีมารว่ มนมสั การ”

มตทิ ี่ คร. 055/2021 “1.อนมุ ตั ิใหม้ ีการจดั ครสิ ตมาสของครสิ ตจกั รราชบรุ ี ในวนั เสารท์ ่ี 25 ธนั วาคม 2021
โดยเร่ิมนมสั การเวลา 18.00 น. โดยไม่มีการจดั เลีย้ งอาหาร แต่มีการแสดงจากคณะต่างๆ และจบั ฉลาก
ของขวัญร่วมกัน โดยคณะสตรีและคณะอนชุนเป็ นผู้ดูแลภาพรวมการจัดกิจกรรม และให้จัดทาถุง
ของขวญั เพ่ือแจกใหก้ บั สมาชิกคริสตจกั รราชบุรใี นวนั ท่ี 25 ธันวาคม 2021 จานวน 200 ชุด โดยประมาณ
การราคา 60 บาท /ชดุ ”

มตทิ ี่ คร. 056/2021 “ อนมุ ตั ิการนมสั การขา้ มปี ในวนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2021 เรม่ิ เวลา 23.00 น. และมี
การถา่ ยทอดสดออนไลนด์ ว้ ย”

มติที่ คร. 057/2021 “ อนมุ ตั ิจดั ทาปฏิทนิ ของครสิ ตจกั รราชบรุ ี ปี 2021 จานวน 100 ชดุ ”

มติท่ี คร. 058/2021 “ อนมุ ตั ิ จดั ประชมุ สปั ปรุ ุษสมยั สามญั ครงั้ ท่ี 1 / 2021 ในวนั ท่ี 26 ธนั วาคม 2021
โดยใหเ้ ร่มิ ประกาศใหส้ มาชกิ รบั ทราบตงั้ แตส่ ปั ดาหห์ นา้ เป็นตน้ ไป”

มติที่ คร. 059/2021 “อนมุ ตั ิจดั การรอ้ งเพลงอวยพรของครสิ ตจกั รราชบรุ แี บบ new normal โดยเป็น
คลิปวีดโี อการรอ้ งเพลงอวยพรของแต่ละคณะ ผ่านทางช่องทางกลมุ่ ครสิ ตจกั รราชบรุ ี ตงั้ แต่เวลา 19.00 น.
เป็นตน้ ไป”

37

คริสตจักรราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

มตทิ ี่ คร. 060/2021 “รบั รองระเบียบวาระการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 7 ปีงบประมาณ2021
และ เพ่มิ เติมระเบยี บวาระท่ี 3 เรอ่ื งท่ปี ระธานแจง้ ใหท้ ราบ ดงั นี้

3.2 สภาครสิ ตจกั รแหง่ ประเทศไทย เร่อื งขอความรว่ มมือประชาสมั พนั ธห์ า้ มมใิ หส้ มาชิกและ
บคุ ลากรในสงั กดั กระทาการหลอกหลวง ข่มขู่ บงั คบั ใหม้ ีการบรจิ าค

3.3 การขอรบั การถวายเพ่อื สนบั สนนุ พนั ธกิจหอ้ งชนั้ บน
3.4 การขอรบั ทนุ การประจาปี นคท. ประจาปีการศกึ ษา 2021-2022
3.5 สานกั งานวฒั นธรรมจงั หวดั ราชบรุ ี ไดจ้ ดั สง่ หนงั สือศาสนาสถานทส่ี าคญั คู่แผน่ ดินครงั้ ท่ี 2
3.6 จดหมายจาก กปจ.จากจงั หวดั ราชบรุ ี

มติที่ คร. 061/2021 “มมี ตริ บั รองรายงานการประชมุ คณะธรรมกิจสามญั ครงั้ ท่ี 6 ปีงบประมาณ 2021”

มติท่ี คร. 062/2021 “รบั รองรายงานการเงินครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาเดอื นพฤศจกิ ายน”

ยอดบญั ชีกองทนุ ณ วนั ท่ี 30/11/2021 2,114,988.55 บาท

ยอดยกมาจากเดือน ตลุ าคม 2021 1,619,331.31 บาท

รวมรายรบั เดือนตลุ าคม 2021 190,658.00 บาท

รวมรายจา่ ยเดือนตลุ าคม 2021 83,328.43 บาท

รายรบั มากกวา่ รายจา่ ย 107,329.57 บาท

ยอดคงเหลือยกไปเดอื นธนั วาคม 2021 1,726,660.88 บาท

มติท่ี คร. 063/2021 “รบั รองรายงานการเงินครสิ ตจกั รราชบรุ ี ประจาเดอื นธนั วาคม”

ยอดบญั ชกี องทนุ ณ วนั ท่ี 31/12/2021 2,115,852.00 บาท

ยอดยกมาจากเดอื นพฤศจิกายน 2021 1,726,660.88 บาท

รวมรายรบั เดอื นธนั วาคม2021 124,424.22 บาท

รวมรายจา่ ยเดือนธนั วาคม 2021 111,572.26 บาท

รายรบั มากกวา่ รายจ่าย 12,851.96 บาท

ยอดคงเหลอื ยกไปเดอื นมกราคม 2022 1,739,512.84 บาท

มตทิ ี่ คร. 064/2021 “อนมุ ตั ิงบประมาณสาหรบั การซอ่ มเปียโนและจนู เสียง จานวนเงนิ 4,000 บาท”

มติท่ี คร. 065/2021 “อนมุ ตั ิงบประมาณซอื้ ไมคล์ อยชดุ ใหม่จานวนเงนิ 15,215 บาท”

38

คริสตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

มติที่ คร. 066/2021 “อนมุ ตั ิงบประมาณซอ่ มลิฟตจ์ านวนเงิน 3,000 บาท”

มติท่ี คร. 067/2021 “อนมุ ตั ิงบประมาณซอ่ มแอรจ์ านวนเงนิ 3,200 บาท”

มติที่ คร. 068/2021 “กาหนดวนั ประชมุ สปั ปรุ ุษสมยั สามญั ครงั้ ท่ี 2 ในวนั อาทติ ยท์ ่ี 27 มีนาคม 2022”

มติท่ี คร. 069/2021 “อนมุ ตั กิ ารพิจารณาสรรหามคั นายกชดุ ใหม่จานวน 7 คน โดยจะเสนอช่อื ผทู้ ่ีครบ 1
วาระในรายช่อื มคั นายกและสรรหาเพ่มิ สาหรบั ผูท้ ่ีครบ 2 วาระแลว้ ”

มตกิ ารประชุมวสิ ามญั ของคณะธรรมกจิ

เรอื่ ง การพจิ ารณาอนุมัตเิ งนิ เยียวยาเพอื่ ชว่ ยเหลือสมาชิกครสิ ตจักรราชบรุ ีทไ่ี ดร้ ับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19

มตทิ คี่ ร ว.01/2021 “มมี ตใิ นการจดั ตงั้ คณะอนกุ รรมการเพ่อื พจิ ารณากล่นั กรองโครงการพระเจา้ ทรง

ห่วงใย ดงั นี้

ประธานคณะอนุกรรมการ มน.ปราโมทย์ พลอยมนตรี

คณะกรรมการ 1. ผปู้ กครองสรุ นิ ทร์ ฟจู ติ นิรนั ดร์

2. ผปู้ กครองสชุ าดา วรี ะเศรษฐศ์ ิริ (ประธานฝ่ายเย่ยี มเยยี น)

3. ศจ.ภวู นยั แผลงฤทธิ์

4. มน.รุง่ โรจน์ วรี ะเศรษฐ์ศริ ิ

5. มน.จตุ พิ ร นงษร์ กั

6. คณุ พรจนั ทร์ ครรชิต

7. คณุ เสาวภากร โชตปิ ญุ โญ

มติทค่ี ร ว.02/2021 ท่ีประชมุ มีมติดงั นี้
1.สาหรบั ผทู้ ่ีไดร้ บั การชว่ ยเหลอื เยยี วยา ไม่ตอ้ งมกี ารทาสญั ญา
2.ไมต่ อ้ งระบรุ ะยะเวลาในการคืนเงิน

39

คริสตจกั รราชบุรี THE RATCHABURI CHURCH

2 / 5 ถ.ไกรเพชร อ.เมอื ง จ.ราชบรุ ี 70000 2 / 5 Kraipetch Rd Muang, Ratchaburi 70000
โทร (032) 325 – 007 Tel. (032) 325 – 007

การประชมุ วสิ ามัญคณะธรรมกจิ คริสตจักรราชบรุ ี
ครงั้ ที่ 2 ปงี บประมาณ 2021

วนั อาทิตย์ที่ 20 มนี าคม 2022 ผา่ นระบบออนไลน์

มติทค่ี ร.ว.03/2022 “ อนุมัติให้มีการเลอื กมคั นายกท้งั หมด 7 ตำแหนง่
1.กรณีทต่ี ำแหนง่ สุดท้ายไดร้ บั คะแนนเสมอกนั และเกินตำแหน่งท่ี 7 จะขอรับเป็น

ตำแหน่งมคั นายกทงั้ หมดทม่ี คี ะแนนเทา่ กันในการเลือกลำดบั สดุ ทา้ ย
2.กรณีพบผู้ท่ีได้รบั เลอื ก ได้รับคะแนนเกินคร่ึงหน่งึ ขององค์ประชมุ แต่ไม่ถึง 7

ตำแหนง่ จะมกี ารเลือกตง้ั รอบสองสำหรับผูท้ ี่ไดค้ ะแนนไมเ่ กนิ ครง่ึ หนึง่ ขององค์ประชุม และเมอื่ เลือกตง้ั รอบที่
สองนน้ั ถ้าพบคะแนนท่ไี ด้รบั ยงั ไม่เกนิ ครึ่งขององค์ประชมุ จะขอยุติการเลอื กตั้งเพยี งเท่านั้น และถา้ การ
เลอื กตั้งในรอบที่ 2 พบผทู้ ไ่ี ด้คะแนนเทา่ กนั และได้รบั คะแนนเกนิ ครึง่ หนงึ่ ขององคป์ ระชมุ จะใชว้ ธิ กี ารจับ
ฉลากในกลมุ่ ที่ไดร้ บั คะแนนเทา่ กนั แทน”

มตทิ ี่คร.04/2022 1. อนมุ ตั ใิ หม้ ีการจดั นมัสการแบบออนไลนใ์ นช่วงสัปดาห์ศักด์ิ และจดั นมัสการวนั
พฤหัสศกั ดสิ์ ทิ ธิ์ในชว่ งเยน็ ณ ครสิ ตจักรราชบุรี

2.อนุมัติการนมัสการเน่ืองในวันอีสเตอร์ 17 เมษายน 2022 ณ สุสานคริสตจักร
ราชบุรี โดยการจดั เตรียมอาหารเปน็ ขา้ วกลอ่ ง สำหรบั สมาชิกครสิ ตจกั รและผมู้ าร่วมนมัสการจากต่างจังหวดั
และจดั ใหม้ กี ารนมัสการรงุ่ อรุณในเชา้ อาทติ ยส์ ำหรับกลมุ่ อนชุ น

40


Click to View FlipBook Version