The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-14174726, 2021-03-04 02:25:48

BM021_UPSR2019

BM021_UPSR2019

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MahysLo

UgAJHIAA,NSAPMEENLCAYAUPA- IPANEMSEAKHOALAMHARNENDAH 2OL9 OzL

September

t] 3am Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas peperiksaan ini mengandungi dlua bahagian:Bahagian A danBahagian B.
Z. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian ini-
3. Bagi Bahagian A, sitiap soalan diikuti oleh empat pilihan iawapan, iaitu A, B, C

dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaia. Hitamkan jawapan kamu

pada kertas jawapan objektif ,-ang disediakan. Jika kamu hendak menukar iawapan,
padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkaniawapan yang bahctru.

4. Bagi Bahagian B, jawab semua soalan dalam ruang jawapan yang disediakan.

Ceraikan Bahagian B daripada kertas peperiksaan ini.

5. Serahkan Bahagian B bersama-sama kertas jawapan objektif kepada pengawas

p ep eriks aan p ada akhi r p e p e rik s aan.

Kertas peperiksaan ini mengandungi 8 halaman bercetak dan 4 halaman tidak bercetak

di Bahagian A dan 8 halaman bercetak di Bahagian B.

021, a 2019 Hak Cipta Kerajaan Malaysia fl-ihat halaman sebelah

SULIT

SULIT 2 021

Bahagian A lY3

120 markahl F

Soalan t hingga L0

Isi tempat kosong denganiawapanyang paling sesuai'

1 "Amran, tolong ambilkan buku rekod kehadiran di Pejabat,"

kata Cikgu Nadhirah.

A saya
B anda
C kamu
D engkau

2 Adik berusaha untuk soalan Matematik Yang diberikan

oleh gurunYa.

A keselesaian
B diselesaikan
C penYelesaian
D menYelesaikan

3 Murid-murid mencari maklumat daripada di perpustakaan

untuk menYiaPkan tugasan mereka'

A buku simPanan
B buku rujukan

C buku catatan
D buku latihan

4 Semua pengawas sekolah baru sahaja menerima tugas

daripada guru disiPlin.

A agihan
B agihkan
C diagihkan
D mengagihkan

021 a 2019 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

SULIT 3 021

r 5 Akim tetap mencari jalan bagi mengatasi masalah itu
sukar.

I sementara

AI

B walaupun

C malahan

D jikalau

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

Sebelum membuka pintu pagar, Encik Tan saku seluarnya
untuk mengeluarkan anak kunci.
fl-ihat halaman sebelah
A menyumbat
B menyeluk SULIT
C menyelak
D menyelit

021 ozots Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT supaya nampak cantik.

7 Kakak membalut hadiah itu dengan
A kedap
B ketat
C kuat
D kemas

Mata Julia pedih semasa membantu ibu menghiris

A bebawang
B lelabu
C bebola
D kekacang

Pilih penjodoh bilangan yang paling sesuai. cendawan

Saravanan menolong ibunya mengutip beberapa
di kebun getah.

A tangkai
B batang
C kaki
D biji

10 Pilih peribahasa yang paling sesuai. kepada ayahnya untuk membeli

Daniel meluahkan

sebuah basikal.

A isi hati
B hati budi
C dalam hati
D budi bicara

021 a zo9 F'ak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

SULIT 021

11 "Ilmu pemuda itu sungguh dalam," kata Sivam.

P ilih p e rkat aan antonim b agi dalam.

A malap
B cetek
C nipis
D luas

L2 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi jawapan yang diberikan.

Puan Liew menyiapkan lukisan itu dengan kaedah tiupan.

A Siapakah yang menyiapkan lukisan itu?
B Apakah kaedah yang digunakan oleh Puan Liew?
C Bagaimanakah Puan Liew menyiapkan lukisan itu?
D Mengapakah Puan Liew menggunakan kaedah tiupan?

13 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

Para ibu bapa membantu guru-guru mengecat dinding bilik darjah pada cuti

persekolahan.

A Guru-guru dibantu oleh para ibu bapa mengecat dinding bilik darjah pada

cuti persekolahan.

B Ibu bapa dibantu oleh para guru untuk mengecat dinding bilik darjah pada

cuti persekolahan.

C Para ibu bapa mengecat dinding bilik darjah pada cuti persekolahan sambil

dibantu oleh guru-guru.

D Pada cuti persekolahan, guru-guru membantu ibu bapa mengecat dinding

bilik darjah.

021 a 2019 Hak Cipta Kerajaan Mataysia [Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT 6 O2I III

Soalan 14 dan L5
Pilih ayat yangbetal.

A14 Mereka bermain bola di setiap petang.
B Halim mengucapkan terima kasih pada ibu.
C Kakak menerima sepucuk surat dari rakannya-
D Basikal merah itu hadiah daripada bapa saya'

L5 I Nenek berpesan agar sentiasa prihatin terhadap pantang larang

masyarakat setemPat.

11 Encik Romzi sedang memberikan taklimat ten'nng proEraln ]finggu

Bahasa Melayu.

m Roslina menampal gambar-gambar kepada kertas q-arrla 1'ang diberikan

oleh cikgu.

IV Wong berbakat dalam bidang keusahawanan sejak [email protected] kesil lagi.
A IdanII
B IdanIV
C II dan III
D III dan IV

021 a 2019 Hak cipta Kerajaan Nlalaysia SULIT

SULIT 7 021

fi

F Soalan 16 hingga 20
E

L

t Baca iklan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya,

F I T I I I I II I T I II I I I I I I II'

KEM BINA JATI DIRI

Anjuran Persatuan Penduduk Taman Endah

Murid-murid Tahap Dua yang berminat dijemput untuk menyertai kem ini.

Objektif Kem:

i. Membina keyakinan diri
ii. Memupuk semangat patriotik

iii. Mengeratkan hubungan

Sila dapatkan borang penyertaan daripada urus setia program.

Peserta mesti mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa dengan

mengisi borang yang disertakan bersama-sama borang penyertaan.

Maklumat Kem:
Tarikh: 23 Oktober 2019

Masa: 8.00 pagi - 4.30 petang

Tempat: Dewan Orang Ramai, Taman Endah
Penceramah: Mahasiswa Fakulti Pendidikan
Tarikh tutup penyertaan: 15 Oktober 2019

o Penyertaan: Percuma Daftarlah
a Bilangan: Terhad kepada 100 orang

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi urus setia program:
Encik M uhamad Hafiz (01 5-23456789)

II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I-

L6 Penganjur kem tersebut ialah

A orang ramai.
B Encik Muhamad Hafiz.
C mahasiswa Fakulti Pendidikan.
D Persatuan Penduduk Taman Endah.

021 a 2019 Hak Cipta Kerajaan Mataysia [Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT 8 021

l7 Mengapakah para peserta disarankan supaya segera mendaftar?
A Mendapat tunjuk ajar daripada mahasiswa
B Merebut peluang untuk menyertai kem
C Mendapat ganjaran daripada urus setia
D Mengelakkan daripada dikenakan bayaran

18 Pilih pernyataan yang benar tentang iklan.

A Kem diadakan pada 15 Oktober 2019.
B Semua peserta tidak dikenakan bayaran.
C Ibu bapa tidak perlu menandatangani borang kebenaran.
D Encik Muhamad Hafiz merupakan salah seorang penceramah.

t9

Ahmad berumur 12 tahun. Dia menghantar borang penyertaan yang

lengkap kepada pihak urus setia tiga hari sebelum program

dijalankan tetbpi permohonannya telah ditolak.

Permohonan Ahmad telah ditolak kerana

A borang penyertaan dihantar melalui urus setia.
B lewat menghantar borang penyertaan.
C borang kebenaran disertakan.
D Ahmad murid Tahun 6.

20 Rangkai kata keterangan lanjut dalam iklan bermaksud

A hal-hal tertentu.
B perkara berkaitan.
C penjelasan terperinci.
D pemberitahuanseterusnya.

BAHAGIAN A TAMAT

02I a 2019 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

SULIT

ffi NO. KAD PENGENALAN /

ffi NO. SIJIL KELAHIRAN
ffi ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

tutakysla

UJIAN PENCAPAIAN SBKOLAH RENDAH 2OI9
€ BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN 021

Bahagian B

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan atau Untuk Ke gunaan P eme riks a

nombor sijil kelahiran dan angka giliran Kod Pemeriksa:

knmu pada petakyang disediakan.

2. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada No. Soalan Markah Markah
Penuh Diperoleh
ruang jawapan yang disediakan di dalam (a)
6
ke rt as p ep e riks aan ini. 2t
6
3. Serahknn Bahagian B ini bersama- (b)
4
sama kertas jawapan objektif kepada )) (a)

pengawas peperiksaan pada akhir (b)

peperiksaan. (a)
23

(b)

(a)

(b) 8

24
(c)

@

(a)

25 (b) 6

(c)

Jumlah 30

Kertas peperiksaan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

021 a 2019 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ll-ihat halaman sebelah
SULIT

Untuk SULIT ,, 02t

Kegunaan Bahagian B
Pemeriksa 130 markahl

Soalan 2L

(a) Pilih perkataan Yang Paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam

petikan di bawah.

beliau kami saya kita
engkau mereka kamu
ia

"Tidak lama lagi Pasukan sekolah akan menyertai

pertandingan reka cipta peringkat daerah. Saya harap semua

dapat berlatih bersungguh-sungguh," kata Cikgu Nurul kepada mereka'

"Baiklah cikgu, akan berusaha dengan lebih gigih," kata

Sharvin dan rakan-rakannYa.

'oGuru Besar berharaP agff pasukan ini daPat menjadi juara

2t(a) peringkat daerah. berjanji akan memberikan hadiah yang

istimewa sekiranya pasukan ini menjadi juata," kata Cikgu Nurul.
14 markah)

(b) padankan perkataan sinonim yang betul dengan perkataan yang bergaris

dalam ayat-ayat di bawah. Satu daripadanya telah ditunjukkan sebagai contoh.

Ayah sedang berbual-bual dengan rakannya berhimpun

di ruang tamu.

Murid-murid berkumpul di padang semasa bermanfaat

latihan kebakaran.

2t(b) Kita hendaklah berhati-hati ketika melintas jalan
untuk mengelakkan kemalangan.

Jumlah Amalan bersenam sangat berfaedah untuk berwaspada

2t kesihatan seseorang. 12 markahl
SULIT
021 azots Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT 3 Untuk
Kegunaan
Soalan 22 Pemeriksa

(a) Tandakan 7 bagi penjodoh bilangan yang paling sesuan

berdasarkanffi\dr.

(i) Peniaga itu menggantungkan beberapa untai langsat.
gugus

(ii) Encik Leong membelah sebuah buluh. 22(a\
12 markahl
sebatang
fl-ihat halaman sebelah
021 a zole Hak Cipta Kerajaan Mataysia SULIT

Untuk SULIT 4 021
Kegunaan bergaris
Pemeriksa (b) Tulis BETUL atau SALAH bagi penggunaan perkataan yang

dalam aYat.

Contoh: BETUL

Ramai pelancong ke Pulau Perhentian kerana

pantainya Yang cantik dan bersih'

(i) Burung-burung terbang untuk pulang ke sarang I

tatkala hamPir senja.

(ii) "Selva, iemput sambungkan wayar komputer riba ini

pada suis," kata abang kepada rakannya'

(iii) "Eh, rupa-ruPanya kamu yang menyusun kasut

di hadaPan PerPustakaan ini!" Kata Cikgu Chong

kepada Jason.

22(b) (iv) Lily sangat gembira sementara melihat keputusan

peperiksaannya Yang cemerlang'

14 markahl

Jumlah SULIT

22

021 o 2019 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT 021

Soalan 24
Teliti gambar dan dialog dibawah. Kemudian jawab soalan-soalanyang berikutnya.

_lldbs#,;-G Wah, rajin sungguh kalian!

Selain membantu tuan
rumah, dapat juga kita

berbual mesra.

Tahniah, Encik Karim

dan Puan Azizah kerana

mendapat menantu!

Selamat datang ke majlis
perkahwinan anak kami.

Jemputlah masuk.

Terima kasih Encik Siew kerana

--_Fsudi hadir ke majlis kami.

--

021 o 2019 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

SULIT 7 021 Untuk
Kegunaan
(a) Berdasarkan gambar, majlis yang sedang berlangsung ialah Pemeriksct

24(a)

ll markahl

(b) Nyatakan dua nilai yang boleh dicontohi berdasarkan gambar pertama.

(i)
24(b)

(ii)

ltr12 markahl

(c) Berdasarkan gambar, bagaimanakah layanan Encik Karim terhadap

tetamu-tetamu yang hadir?

24(c)

[tr12 markahl

(d) Selain menghadiri majlis seperti yang ditunjukkan dalam gambar,
apakah amalan-amalan baik yang boleh dilakukan dalam kalangan

jiran tetangga?

Jawapan kamu hendaklah dalam ayatyang lengkap.

021 a 2019 Hak Cipta Kerajaan Malaysia m24(A

13 markahl

Jumlah

24
ll-ihat halaman sebelah

SULIT

Untuk SULIT 8 O2I ffi
Kegrmaan ffi
Penrcriksa ffi

Soalan 25

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan

yang berikutnya.

Puan Siti mempunyai tanah lapang di belakang rumahnya. Puan Siti
berhasrat untuk menghijaukan kawasan itu dengan menanam sayur-sayuran
sebagai sumber makanan keluarga. Di samping itu, Puan Siti akan dapat

menjimatkan pprbelanjaan keluarga. Puan Siti pun menanam sayur-sayuran seperti

serai, cili padi, terung, petola, kangkung dan kacang panjang.

Hasilnya, Puan Siti bukan sahaja tidak perlu membeli sayur-sayuran lagi,
bahkan mereka sekeluarga dapat menikmati sayur-sayuran segar yang dipetik
terus dari kebun. Puan Siti menghabiskan masa di kebun sayurnya pada waktu pagi

dan petang setiap hari.

25(a)

(a) Dibelakang rumah Puan Siti terdapat

ll markahl

(b) Apakah tujuan Puan Siti berkebun?

2s(b)

12 markah)

(c) Selain menanam sayur-sayuran, tanah lapang di belakang rumah boleh

dimanfaatkan untuk pelbagai kegunaan. Pada pendapat kamu, apakah

kegunaan-kegunaan tersebut?
Jawapan kamu hendaklah dalam ayat yang lengkap.

25(c) 13 markahl
SULIT
[E

EJumlah BAHAGIAN B TAMAT
25
021, o 2019 Hak Cipta Kerajaan Malaysia


Click to View FlipBook Version
Previous Book
กจรรมตงครรถ62_Neat
Next Book
Top Class Perniagaan Tg 5