The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-14174726, 2021-03-04 01:57:43

BM Pra UPSR_IMG

BM Pra UPSR_IMG

't 'l KEB-TA$ tuuggEb PRAUFSR

ffi.,,,,,,,W

Kertas Pemaha
l?!,,,,,,,,,,,,,

Kertos soolon ini mengandungi duo bohoglon; Bohqgion A don Bqhogion B. Komu
dikehendoki menjowob semuq soolon dalom keduo-duo bohogian ini.

;S*\*GIA.N...,a
120 morkahl

Soolon I hinggo 8 Soolqn 5 berdosorkon gombordi bawah.
Isi tempot kosong dengon jowopon Aong
poling sesuoi.

1. Kempen Sekoloh Cerio itu teloh 5. Peserto lowoton berpeluong melihot
proses
dirosmikon oleh Guru Besor SJKC botik.
Poh Lom, ioitu

A murid
B pengowos
C Encik Lom
D ketuo murid

A menconteng
B menconting
Sulton : Momondo menteri, C mencontos

ingin D mengecop

mencemor duli melihot

kehidupon rokgot Komi bertolok

jeloto. sekoloh podo pukul 7:30 pogi.

A beto B potik A doripodo B kepodo
D bogindo C podo D dori
C tuonku

3. Mereko sedong memosong 7. Sebelum ke pejobot, Encik Johori

se koin rentong ..,. ! pintu rumohngo

tentong kesihoton moto. dikunci.
A noskhoh B bidong
C biloh D heloi A memostikon B dipostikon
C kepostion D terposti

4. Beberopo orong pemudo memboiki Petong itu, Puon Rohogo memosok
bubur don mi
pondok di tomon itu gong kelihoton
goreng.
A kemos
B honcur A terung
B tougeh
C lopuk C kocong
D usong D tembikoi

@*. _73 ,,, BM .44

Kertos Mgdel Pro-UPSRT :: C Di monokoh Nek Timoh tidok

Soqlon 9 don l0 dopot melihot dengon jelos?
Pilih peribohqso Aong poling sesuoi.
D Bilokoh Nek Timoh tidok dopot
9. Jurujuol itu memong pondoi
melihot dengon jelos?
poro pelonggonngo.
14. Pilih ogot-ogot gong menggunokon
A ombil mudoh perkotoon bergoris dengon betul.
B ombil ongin
I Kuih itu sungguh lembut.
C ombil hoti
D ombil olih II Godis itu lembut perongoingo.

10. Muko Mei fung songot pucot lll Worno lembut menjodi pilihon

kerono tidok bersoropon sebelum Jofri.
ke sekoloh pogi todi.
lV Bodonngo lembut seteloh
A Agom berok kopur
B Duri dolom doging sehorion bekerlo.
C Kero keno belocon
D Cicok mokon kopur A ldonll
B Il don lll

C Idon IV
D lll don IV

11. Puon Rohogo memiliki sebuoh 15. Pilih ogot Aong somo mqksud

butik pokoion di bondor. dengon ogot gang diberikon.
"Jemputloh dotong ke rumoh sogo
Pilih perkotoon sinonim bogi esok, Aimon," ojok Dinesh.

memiliki. A Dinesh menjemput Aimon dotong

A membeli ke rumohngo esok.
B membino
B Aimon dotong ke rumohngo esok
C mendopot
D mempungoi menjemput Dinesh.

L2. Dio membuot lotihon Sistem C Esok Aimon okon menjemput

Bohoso dengon teliti. Dinesh dotong ke rumohngo.

Pilih perkotoon anlonim bogi teliti, D Dinesh don Aimon menjemput

A hoti-hoti B cermot dotong ke rumohngo esok.

C jimot D cuoi 16. Pilih ogot gong betul.

13. Pilih ogot tongo Aong sesuoi bogi A Tolong jongon letok gunting
jowopon gong diberikon.
meroto-roto.
Nek Timoh tidok dopot melihot podo
B Tolong hodirin sekolion menjomu
woktu molom kerono robun ouom.
seleso.
A Siopokoh gong robun ogom?
B Mengopokoh Nek Timoh tidok C Silo berotur sebelum mosuk ke

dopot melihot podo woktu mokmol soins.

molom? D Horop jongon berlori semoso

BM.4A 74 menoiki don menuruni tonggo.

eq$uBs^ry"

Soqlon 17 hinggo 20
Bqco petikon di bawoh, kemudion jowob soolon-soalan gong berikutngo.

Menurut cerito orqng tuo-tuo, osql usul doeroh Kluong di Johor
diombil doripodo nomo sejenis hoiwon, ioitu keluong. Hoiwon ini

merupokon sejenis kelowor Uong bersoiz besor.
Podo zomon dohulu, pendudukdikowoson itu mengusohokon

dusun buoh-buohon. Terdopot pelbogoi jenis buoh-buohon Uong
ditonom. Apobilo musim buoh-buohon tibo, bongok hoiwqn Uong
dotong untuk memokon buoh termosukloh keluong.

Poro penduduk berusoho mengholou keluong doripodo

memokon hosil tonomon mereko. Nomun begitu, mereko mosih
gogol mengholounuo.

Seteloh mencopoi koto sepokot, mereko pergi meminto
bontuon seorqng powong gong hondol di kowoson itu. Akhirngo,

powong itu ber.logo mengholou keluong itu. Sejok hori itu, kowoson
itu diponggil Kluong oleh penduduk setempot.

S11:e*

*€ir6{ Mo"del P. r,c-i9P'5Bl:'::::1i

17. Doeroh Kluong dinomokon bersempeno dengon nomo

A kelowor.
B powong.

C keluong.
D Johor.

18. Apokoh Uong diusohokon oleh penduduk di kowoson itu?

A Menongkop kelowor
B Memelihoro keluong

C Mengusohokon dusun buoh
D Mengusohokon lodong ternokon

19. Berikut merupokon sikop penduduk kowoson itu, kecuoli

A gigih.
B putus oso.
C muofokot.
D bekerjosomo.

20. Apokoh Uong okon berloku sekirongo keluong itu gogol diholou?

A Keluong qkon terus dotong
B Pokok buoh-buohon okon moti

C Keluong mencederokon penduduk
D Buoh-buohon hobis dimokon keluong

Bl .4A ;26-"", csmsaNc

r, fgtg,r, !Vl.cd€!: Fi0.,1!f p{Rr,: if

BAHAGIAN,,B.rlllt,::

l3O morkohl

Soqlon 2t

(o) Pilih perkotoon gong poling sesudi bogi mengisi tempat kosong dolom ogot di
bawoh.

ir$r*$'&- ...1.! f*rc#s1qe1i931|1lll,wqry a re

iIto.lom;rmonisiilkeros$ e. '-- t
**/ 1olwq;qr;*;;;*..q-."'

i2 slffE#sryrw.r@rylqery?ryrTqf::ry!.s drry=Fe"t€a#qtR!ryqi:ft):rye%..
!i#d

! lobuh t$''L: hopok ; f surutq i
i@,i;@!{!iig6,js6*-#a@J' M

(i) Boju kurung Uong dipokoi oleh Nojwo songot

(ii) Poros oir sungoi itu kion okibot kemorou.

(iii) lsi buoh kelopo mudo itu songot rosonuo.

Uong(iv) Jori Pok Abu luko terkeno duri buoh durion ,-._ .-_- itu.
14 markahl

(b) Podonkqn perkataon Aong betul bogi melengkopkon ogot-agat gang berikut.

Sotu doripodongo teloh ditunjukkon sebagoi contoh.

(i) Posu Sorqwok itu mendopot sombuton don

keunikon corokngo.

(i i) Puon Soh membeli sebuoh bingkoi

cermin sebuoh kotok opobilo

hioson. kerono

(iii) Encik Nizom mengelop mejo Uong Supouo
diperbuot doripodo kogu cengol itu l
l
kekol contik. [2 morkoh]
BM.44
(iv) Encik Ming beroso sedih
kerusi kogu idomonngo sudoh dibeli

orong.

@SsANc ,77

!(ertqs. M.9del Prq:uPSB ,,

Soqlqn 22

(o) Goris jowopon Aang poling sesuoi bagi ogat di bowqh '

(,,lll', Progrom menceriokon kowoson sekoloh (i) diodokon, mengodokon ) ,iill.ttlf

seboik sohojo sesi persekolohon bermulo. Guru don murid bergotong-rotong

ti.!s,&: (ii) ( kebersihon, membersihkon ) sekoloh. Aidil don Chun Hon membontu

,$:hl

Cikgu Yozid (iii) (memperboikkon, memboiki ) kerusi Uong rosok, Ado murid

&s Uong mengecof dinding, menuopu sompoh don mengutip sompoh. Semuo t*F

oktiviti tersebut (iv) ( dilokukon, melokukon ) bersomo dengon guru. .4ilr

lSl :.x.,!rlllr

l4 morkohl

(b) Tandakan (/) bogi koto odjektif ukuron Aong poling sesuoi berdqsorkon gambor.

(i) Dinesh memokoi seluor pendek ponJong semoso bermoin

di podong.

(ii) Chun Ming membowo sebiji buoh tembikoi gong niOil :'. ' ,'.
. besor
BM.44
. ......,... --................... . :::..'

12 morkohl

efuFomc

Kertos, Model Pr,q:UPsB

Soqlon 23

(o) Lengkopkan froso berikut supoAo menjodi peribahoso.

(i) Bogoi isi

(ii) rrr Bogoi our 12 morkohl

(b) Tulis jowopon Aong sesuoi bagi soolan Aong diberi.

Bolehkoh komu memberitohu souo

bogoimono dopot menghosilkon

tsebuoh korongon Uong cemerlong? :

a{SsI&ANc 12 morkahl

-79 BM.44

fl,fal.t*iliiid{giidffiW6

Soolon 24
Baca moklumot di bowah dengan teliti , kemudion jowob soolon-soolon gong berikutngo.

,tl,:,:KGbOiltgll. .,i. r,:r!'.:,!: :::rr:rir :':i',

. Menggolokkon murid Mengihotkon bodon don
mencerdoskon mindo
mengertoi sotu jenis
sukon di sekoloh Mengosoh bokot murid :
dolom bidong sukon
. Diloncorkon di setiop a
Mengisi moso lopong
sekoloh di seluruh negoro dengon berfoedoh :
l
i

(o) Apokoh tujuon utomo Progrom Sotu Murid Sotu Sukon?

12 morkahl

(b) Ngotokon duo foedoh progrom tersebut kepodo murid-murid.

(i)

(c) Podo pendopot komu, opokoh Uong okon berloku sekirongo murid-murid tidok

didedohkon dengon kegioton sukon di sekoloh?

B^ .4l 13 morkohl

..t.,::8O

"@Gi'*u

l.(ertqg Model Pro-t'PSR ;,

Soolon 25 di bAwoh, kemudioniowab soolon-sooton gong berikutngo'
Boca maklumot

I : Podo zomon Purbo, dibuot l

Sejenis olot muzik Uong ! 1
;
menggunokon tulong, l
I :
t
poling PoPulor di negoro kini teloh diuboh suoi
I cnino.ri
*I : 'Clbuluh Mmenggunokon ','t i
.T.d#i #1,' I
I

\_*._ W

a'i \.\ f

: Diperbuot doriPodo i Aliron tiuPon Uong

mosukke dolom buluh

okon menghosilkon

bungi. w#&.j"$i

Dibowo mosuk oleh Blv\. 4r

*4'imigron Chino ke Tonoh

Melogu sebelum merdeko'

.81

",ffiGi*u

. . |i,er,toa;. M.Cde!: Prq.UP.lnluluit'

(o) Apokoh itu seruling?

12 morkahl

(b) Podq pendopot komu, seloin olot muzik trodisionql, opokoh worison budogo loin

gong perlu dipelihoro oleh generosi hori ini?

13 morkohl

(c) Tondokon (/) bogi perngotoon Uong betul don (X) bogi perngotoon Uong soloh.

I Seruling podo zomon purbo dibuot menggunokon tulong.
i

l Seruling dibuot doripodo sebotong buluh don mempungoi )

lopon lubong.

Seruling dibowo mosukoleh imigron Chino selepos merdeko.

12 morkohl

BM.44 ';9?* @gBs^*.


Click to View FlipBook Version