The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ใหม่ล่าสุด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natne_01, 2022-04-22 03:20:42

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ใหม่ล่าสุด

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ใหม่ล่าสุด


SCAN ME


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 1

คำนำ

ด้วยสานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม กาหนดให้มีการประเมินพนักงานราชการทุก
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยประเมินผล
การปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมาเพื่อนาผลการประเมินไปใชป้ ระกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
ประจาปี การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจา้ งและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพนกั งานราชการ รวมทัง้ ใหเ้ ปน็ ไปตาม
ระเบยี บของทางราชการกาหนด

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจาปีงบประมาณ เล่มน้ี
ข้าพเจ้า นางกุลณัฐ นิยมทรัพย์ ตาแหน่ง ครูกศน.ตาบล สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองนครปฐม จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซง่ึ ไดร้ วบรวมผลการปฏิบัตงิ านท้งั หมด และเรียบเรียงเน้อื หารายละเอียดตามแบบประเมนิ ทีส่ านกั งาน
การศึกษานอกระบบและตามอธั ยาศัยจงั หวดั นครปฐมกาหนด

นางกุลณฐั นยิ มทรัพย์
ครู กศน.ตาบล


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 2

สำรบญั

หนำ้

คำนำ ก

สำรบัญ ข

ประวตั สิ ว่ นตวั ค

ข้อมูลพนื้ ฐำนตำบลลำพยำ ๔

ตัวชว้ี ัดท่ี ๑ จานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพอื่ การบริหารจดั การ (DMIS) ๙

ตัวชี้วัดท่ี ๒ ระดบั ความสาเรจ็ ของการจดั ทาแผนปฏิบตั ิการ กศน.ตาบล/แขวง ๒๘

ตวั ชวี้ ัดท่ี ๓ จานวนความสาเร็จของการดาเนินงานการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน

ตัวชว้ี ัดท่ี ๔ ร้อยละของงผจู้ บหลักสูตรการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน

ตวั ชว้ี ัดที่ ๕ รอ้ ยละผู้เข้าสอบปลายภาค

ตัวชว้ี ัดท่ี ๖ ร้อยละของผเู้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิ าบงั คบั

ตัวชว้ี ัดที่ ๗ จานวนผู้เข้าร่วมกจิ กรรมการศกึ ษาตอ่ เนื่อง เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย

ตวั ชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของผู้จบหลกั สูตรการศึกษาต่อเนือ่ งทนี่ าความร้ไู ปใช้ เม่อื เทยี บกบั เป้าหมาย

ตัวชี้วัดท่ี ๙ จานวนผ้รู บั บรกิ ารการศกึ ษาตามอัธยาศยั

ตวั ชี้วัดท่ี ๑๐ จานวนกิจกรรมทจ่ี ัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสอื ชุมชนเม่อื เทยี บเปา้ หมาย

ตวั ชี้วัดที่ ๑๑ ระดบั ความสาเร็จของการมีส่วนร่วมกบั ภาคเครือขา่ ยในชุมชน

ตัวชว้ี ัดท่ี ๑๒ งานอืน่ ๆท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

ตวั ชี้วัดที่ ๑๓ ระดบั ความสาเร็จในการจดั ทาผลการปฏบิ ัตงิ านทีด่ ี (Best Paractice)

ตวั ชี้วัดท่ี ๑๔ งานอนื่ ๆท่ไี ดร้ ับมอบหมาย


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 3

แบบประเมนิ ผลการปฏิบตั งิ านพนกั งานราชการทว่ั ไป
ตาแหน่งครู กศน.ตาบล

สงั กัด สานักงาน กศน.จงั หวดั นครปฐม

ส่วนที่ ๑ ขอ้ มูลของผู้รับการประเมนิ

รอบการประเมนิ คร้งั ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตลุ าคม ๒๕๖๔ ถงึ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ชื่อผรู้ บั การประเมิน นางกุลณฐั นยิ มทรพั ย์

ประวัติผู้รบั การประเมิน

ช่อื – สกุล นางกลุ ณัฐ นยิ มทรพั ย์

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ๓๓๒๐๙๐๐๐๕๘๑๒๑

วัน เดือน ปเี กิด วันองั คาร ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓

เชือ่ ชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

ทอ่ี ยปู่ จั จุบนั ๔๐ หมู่ท่ี ๗ ตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จงั หวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบล

การศึกษา ปรญิ ญาตรี มหาวิทยาลัยรังสติ หลกั สตู ร บริหารธรุ กจิ บัณฑิต

สาขาการเงนิ การธนาคาร

ช่ือบิดา นายเพง็ สมฤทธ์ิ

ชื่อมารดา นางบัว สมฤทธ์ิ

ประวตั กิ ารทางาน
ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ครูศูนย์การเรียนชมุ ชน
ปี ๒๕๕๗ - ปจั จบุ นั ครู กศน.ตาบล

สงั กดั / สถานที่ทางาน ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอเมืองนครปฐม

กลุ่มงาน บริหารงานทว่ั ไป

วนั /เดอื น/ปที เี่ รมิ่ สญั ญาจ้าง วนั ที่ ๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓

วนั /เดือน/ปที ่ีส้นิ สุดสญั ญาจา้ ง วนั ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

อัตราคา่ ตอบแทน ๒๓,๘๗๐ .-


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 4

ข้อมลู พ้นื ฐำนตำบลลำพยำ
สภำพทว่ั ไป และข้อมูลพื้นฐำนสำคัญ ของตำบลลำพยำ

******************************

ข้อมูลเก่ียวกบั สภำพทั่วไป สภำพทำงเศรษฐกจิ และ สงั คม
สถำนทีต่ งั้ ตงั้ อยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ (เกา่ ) หมู่ที่ ๔ ตาบลลาพยาอาเภอเมอื งนครปฐม จงั หวัดนครปฐม
ประวตั ิศูนยก์ ำรเรยี นชุมชนตำบลลำพยำ

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนตาบลลาพยา ศูนย์การเรียนชุมชนตาบลลาพยา มีสถานท่ีพบ
กลุ่มเดิมอยู่ท่ี ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลลาพยา หมู่ท่ี ๔ ตาบลลาพยา อาเภอ
เมอื งนครปฐม จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ กศน.ตาบลลาพยา ไดย้ ้ายมาอยู่ท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า หมู่ท่ี ๔ ตาบลลาพยา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จนถึงปัจจุบัน
เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดกจิ กรรมการศกึ ษานอกโรงเรียน ในด้านงานกิจกรรมการศึกษา สายสามัญ
งานกิจกรรมการศึกษาตามอธั ยาศัย และงานการศึกษาสายอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชนแ์ ละเหมาะสม
กับความ ต้องการของนกั ศกึ ษาและประชาชนในชุมชนพน้ื ท่ตี าบลลาพยา
บคุ ลำกรกศน.ตำบลลำพยำ

นางกุลณฐั นิยมทรัพย์
รปู แบบกำรจัดกำรศกึ ษำในศูนยก์ ำรเรียนชุมชน

๑. กำรศึกษำข้ันพ้นื ฐำน
๑.๑ ระดบั ประถมศกึ ษา
๑.๒ ระดับมธั ยมศึกษาตอนต้น
๑.๓ ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

๒.กำรศึกษำเพือ่ พฒั นำทักษะอำชพี ดำเนินกำรโดย
- สารวจความตอ้ งการของกล่มุ เปา้ หมาย
- จดั หาภูมปิ ัญญาท้องถิน่ /ชาวบา้ น
- จดั หากลุม่ เป้าหมายและประสานงานกบั วิทยากร
- จัดการเรียนการสอน

๓. กำรศึกษำเพอ่ื พฒั นำทักษะชีวติ
๔. กำรศึกษำเพื่อพฒั นำสงั คมและชมุ ชน
๕. กำรจัดศึกษำตำมหลักปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพียง
๖. กำรศึกษำตำมอธั ยำศัย
๗.ดำเนินกำรจัดกจิ กรรมอนื่ ๆ ที่ไดร้ บั มอบหมายจากหนว่ ยงานทง้ั ภาครฐั และเอกชน โดย
ประสานงาน กับเครือขา่ ยการศึกษานอกโรงเรียนในตาบลและหม่บู ้านท่ีรับผดิ ชอบ


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 5

สภำพท่ัวไปของ กศน.ตำบลลำพยำ
ลกั ษณะทำงภูมิศำสตร์
ตาบลลาพยาตง้ั อยทู่ างทศิ ตะวันตกของอาเภอเมืองนครปฐม อย่หู ่างจากทีว่ า่ การอาเภอเมอื งนครปฐม
ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลลาพยามีเนอื้ ทีใ่ นเขตความรับผิดชอบ
ทัง้ หมด ๒,๙๑๗ ไร่ หรือ ๔.๗๖ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตตดิ ต่อกับเทศบาล และตาบลข้างเคียง

อาณาเขต
ทศิ เหนือ ตดิ ตอ่ กบั ตาบลลาพยา
ทิศใต้ ตดิ ตอ่ กบั ตาบลบางแขม และตาบลวังเย็น
ทศิ ตะวันออก ติดต่อกบั เทศบาลนครนครปฐม
ทศิ ตะวนั ตก ตดิ ต่อกบั เทศบาลตาบลโพรงมะเดอื่ และตาบลหนองดินแดง
ในสมยั รัชกาลท่ี ๖ แห่งกรุงรัตนโกสนิ ทรไ์ ด้ตัง้ กองลูกเสือท่ีพระราชวงั สนามจนั ทร์ เดินตาบล
ลาพยา มีพ้ืนท่ีเป็นลารางคล้ายคลอง และพระองค์เสด็จผ่านไปเจองตาคต อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี และมีหนองน้าซึ่งเช่ือกันวา่ หนองประพาสจนทุกวันนี้ ปัจจบุ ันเรียกว่า ทุ่งประพาส เต็มตาบล
สพยาเขียนว่า "สาพญา” สมัยจอมพลแปลกได้ตัดพยัญชนะไทยต่างๆ สงเหลือ “ย” ตัวเดียว จึง
เปลี่ยนจาก "ญ” เป็น “ย” เป็นลาพยา และทเ่ี รยี กว่าลาพยา เพราะเจ้าขุนมูลนายต่างๆ เสดจ็ ผ่านสา
ราง ซ่งึ มลี ักษณะ คล้ายคลองชาวบ้าน จงึ เรียกตาบลน้วี ่า “ถา้ พยา”
องค์การบริหารส่วนตาบลลาพยา ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา
๔๐ และมาตรา ๙๕ แหง่ พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารสว่ นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๓๘
ปัจจุบนั เป็นองคก์ าร บรหิ ารสว่ นตาบลขนาดกลาง
ปกครอง จำนวน ๘ หมู่บำ้ นคอื
หมู่ท่ี ๒ บ้านลาพยา
หมทู่ ่ี ๓ บา้ นลาพยา
หมทู่ ่ี ๔ บา้ นลาพยา
หมทู่ ี่ ๕ บา้ นหนองหิน
หมทู่ ่ี ๖ บ้านพลับ
หมู่ท่ี ๗ บ้านรางยอ
หมทู่ ่ี ๘ บ้านหนองจอก
หมู่ที่ ๙ บา้ นเจรญิ ดี

หมำยเหตุ : ปจั จบุ นั หมูท่ ี่ ๑ อยใู่ นเขตพน้ื ท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 6

แผนที่


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 7

ขอ้ มลู ด้ำนประชำกร
ตาบลลาพยา แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ซ่ึงมีประชากรในเขตการ ปกครองของ

องค์การบริหารส่วนตาบลลาพยา ท้ังส้ิน ๗,๙๖๗ คน แยกเป็นชาย ๓,๗๘๑ คน หญิง ๔,๑๘๖ คน
จานวน ๓,๘๐๘ ครัวเรอื น ดังนี้

หมบู่ ำ้ น ชอ่ื หมู่บำ้ น ชำย หญิง รวมจำนวน ครวั เรือน
(คน) (คน) ประชำกร
๒ บา้ นลาพยา ๒๙๔ ๓๒๑ ๔๓๖
๓ บา้ นลาพยา ๑๙๖ ๒๕๐ ๖๑๕ ๑๙๕
๔ บา้ นลาพยา ๙๙๗ ๑,๑๔๘ ๔๔๖ ๑,๐๖๑
๕ บา้ นหนองหิน ๕๘๖ ๖๗๗ ๒,๑๔๕ ๘๔๓
๖ บา้ นพลบั ๒๐๘ ๔๔๙ ๑,๒๖๓ ๒๗๐
๗ บา้ นรางยอ ๒๓๖ ๒๓๒ ๘๕๗ ๒๑๑
๘ บ้านหนองจอก ๕๗๓ ๕๘๗ ๔๖๘ ๓๓๙
๙ บ้านเจริญดี ๔๙๑ ๕๒๒ ๑,๑๖๐ ๔๕๓
รวม ๓,๗๘๑ ๔,๑๘๖ ๑,๐๑๓ ๓,๘๐๘
๗,๙๖๗

ภมู ปิ ระเทศ

องค์การบรหิ ารส่วนตาบลลาพยามีสภาพพ้ืนท่ีเป้นที่ราบลมุ่ ไมม่ ีปา่ ไม้ และภูเขา พน้ื ที่สมบรู ณ์

สภำพเศรษฐกจิ

๑) อาชพี ประชากรส่วนใหญใ่ นเขตพ้นื ท่ขี ององค์การบริหารสว่ นตาบลลาพยา ส่วนใหญจ่ ะ

ประกอบอาชีพรบั จา้ ง รองลงมาเปน็ อาชพี เกษตรกรรม ปลกู ผัก เล้ยี งสตั ว์ และประกอบอาชีพอ่นื ๆ

เชน่ รบั ราชการ รับจ้างทัว่ ไป คา้ ขาย ฯลฯ

๒) หน่วยธุรกจิ ในเขตองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบลลาพยา

โรงงานอตุ สาหกรรม ๑๔ แหง่

แหง่ บรษิ ทั /หา้ งหนุ้ ส่วน ๓๙ แหง่

ร้านค้าทว่ั ไป ๕๕ แหง่

ปั้มํน้ามนั และกา๊ ซ ๖ แห่ง

โรงสี ๑ แห่ง

อูซ่ ่อมรถ ๒๔ แหง่


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 8

สภำพสงั คม

๑. กำรศึกษำ

โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แหง่ (โรงเรียนบ้าน

หนองหิน)

หอกระจายข่าว ๑ แห่ง

๒ สถำบนั และองคก์ รทำงศำสนำ วัดลำพยำ

วัดลาพยา ๑ วดั

ศาลเจา้ ๖ แหง่

(ศาลเจ้าเทียงซีเบ้ยี ว หมู่ ๔, ศาลเจา้ แปะกง หมู่ ๔ , ศาลเจ้าส่องแสงฟา้ ดนิ หมู่ ๕ ,

ศาลเจา้ พอ่ สิงหห์ ารสายฟ้าแลบ หมู่ ๕ , ศาลเจ้าพ่อหลกั ตอ หมู่ ๘, ศาลเจ้าซู้อว้ ง หมู่ ๙)

๓ กำรสำธำรณสุข

โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตาบล ๑ แห่ง

ศูนยส์ าธารณสุขมลู ฐาน ๘ แห่ง

อตั ราการมสี ้วมใช้น้าราด ๑๐๐ เปอรเ์ ซ็นต์

๔ ควำมปลอดภยั ในชวี ิตและทรัพย์สิน

ท่ีพักตารวจสายตรวจ ๑ แห่ง

๕ แหลง่ นำ้ ธรรมชำติ

องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลลาพยา มแี หล่งน้าอยู่ จานวน ๑ แหง่ ไดแ้ ก่ หนองจอกมีเน้อื ที่ ๑๑ ไร่

๖ แหลง่ น้ำทสี่ ร้ำงขึน้

คลองชลประทาน จานวน ๓ สาย

บอ่ น้าบาดาล จานวน ๒๐ บอ่

๗ กำรประปำ มีหอถังนา้ ประปา จานวน ๑๗ หอถงั และประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๘

แหล่งเรยี นรใู้ นชมุ ชน

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ ที่ตงั้
๑ วดั ลาพยาสุทธาราม หมู่ท่ี ๘ ตาบลลาพยา อ.เมอื งนครปฐม จ.นครปฐม
๒ ศูนย์เรยี นรตู้ ามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตาบลลาพยา อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม
ประจาตาบลลาพยา หมทู่ ี่ ๔ ตาบลลาพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
๓ องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลลาพยา ตาบลลาพยา อ.เมอื งนครปฐม จ.นครปฐม
๔ โรงเรยี นบา้ นลาพยา


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 9

ตวั ช้ีวัดที่ ๑

จำนวนขอ้ มลู ในระบบฐำนขอ้ มูล
เพ่ือกำรบริกำร (DMIS)


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 10

สรปุ ผลกำรดำเนนิ งำนไตรมำส ๑ – ๒

ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕

ตวั ช้วี ัดท่ี ๑ จำนวนข้อมูลในระบบฐำนขอ้ มลู เพ่อื กำรบริกำร (DMIS)
๑.ขอ้ มูลสถำนที่ต้งั และลกั ษณะพ้ืนทีต่ ัง้

๑. ชอ่ื กศน.ตาบลลาพยา
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอเมืองนครปฐม
สานกั งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงั หวดั นครปฐม

๒. สถานท่ีตง้ั อาคารศนู ย์พฒั นาเดก็ เล็กหลงั เก่า เลขท่ี ๔๕ หมู่ ๔ ตาบลลาพยา
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เบอร์ ๐๖๖-๑๕๖๖๖๓๓
E-mail : [email protected]


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 11

๓. ชอื่ -สกุล ครูกศน.ตาบลลาพยา นางกลุ ณฐั นิยมทรัพย์
เบอร์ ๐๖๖-๑๕๖๖๖๓๓
E-mail : [email protected]

ข้อมูลพนื้ ฐำนของ กศน.ตำบลลำพยำ

ควำมเป็นมำ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลลาพยา ได้เปิดบริการให้กับประชากรในชุมชนตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๑ โดยใช้สถานที่โรงจอดรถของ องค์การบริหารส่วนตาบลลาพยา เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมธั ยมศึกษาตอนต้น และระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ภายใตก้ ารควบคมุ ดูแลของ
ศูนยบ์ ริการการศึกษานอกโรงเรยี นอาเภอเมืองนครปฐม ซ่ึงไดร้ บั ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลเปน็ อยา่ งดี


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 12

ตอ่ มา ในปี ๒๕๕๗ ได้ย้ายสถานที่ จากโรงจอดรถของ องคก์ ารบริหารส่วนตาบลลาพยา
มาดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ณ อาคารศูนย์เด็กเล็ก(หลังเก่า) ทั้งยังได้
ประสานงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาพยา ชุมชนและองค์กรนกั ศกึ ษารวมท้ังศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวดั นครปฐมและศนู ย์บรกิ ารการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอเมอื งนครปฐมในการจดั ทา
โครงการรว่ มเพื่อจัดหาวสั ดุอุปกรณแ์ ละส่ิงอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
นอกระบบ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถปุ ระสงค์ของกรมการศึกษานอกโรงเรยี นในการพัฒนาศูนย์การเรียน
ชุมชนใหเ้ ป็นแหล่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีทันสมัยและก้าวทันยุคโลกาภิวัฒน์ในด้านการ
สอ่ื สารไร้พรมแดน

ปัจจุบัน กศน.ตาบลลาพยา ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ นางกุลณัฐ นิยมทรัพย์
ได้ใช้สถานที่ของอาคารศูนย์เด็กเล็กหลังเก่า หมู่ ๔ ตาบลลาพยา เป็นสถานท่ีพบกลุ่มนักศึกษาทุก
ระดับโดยมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การสอนเสริม การทัศนศึกษา
และการเขา้ รว่ มกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ท้งั ของสานักงานการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองนครปฐม
และเครือข่ายท่ีขอความร่วมมือมา เพ่ือแสดงถึงความมีมนุษยสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์งานของ
การศึกษานอกระบบให้เป็นท่ีรู้จักของคนทั่วไป ท้ังยังได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของ
ศูนย์การเรยี นเพอ่ื สรา้ งบรรยากาศในการเรยี นการสอนรวมท้ังเปน็ ทช่ี น่ื ชอบของบุคคลท่ีผ่านไปมา


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 13
๑. ข้อมลู สถำนท่ตี ้ัง และลักษณะพ้นื ท่ีตั้ง

๒. พกิ ดั ตำแหน่ง
๓. ข้อมูลบคุ ลำกร


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 14
๔. ชื่อและเบอรต์ ดิ ตอ่ ของหัวหน้ำ กศน.ตำบล

๕. ลงิ ค์ เว็บไซต์ หรอื Fanpage กศน.ตำบล

ลงิ ค์เว็บไซตก์ ศน.ตาบลลาพยา
http://nkp.nfe.go.th/730119/


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 15

ลิงค์เพจFacebookกศน.ตาบลลาพยา
https://www.facebook.com/ksnlumpaya


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 16

๖. ข้อมูลสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ น้ำประปำ โทรศพั ท์ และอนิ เทอร์เนต็
กศน.ตาบลลาพยา มีสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ จากองค์การบริหาร

ส่วนตาบลและมีอินเทอร์เน็ต จาก TOT มีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบและปรับปรุงระบบการใช้งาน
อยเู่ สมอ

๗. มีส่ือ อปุ กรณ์ และสงิ่ อำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรยี นรู้
กศน.ตาบลลาพยา มีสื่อ อุปกรณ์ และส่ิงอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

ประกอบด้วย ช่อง ETV เพื่อการศึกษา อินเทอร์เน็ต โต๊ะ เก้าอี้ สื่อหนังสือเรียน ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือผ่าน
ควิ อาร์โคด้ (QR Code) พรอ้ มให้บริการกบั ผเู้ รียนละประชาชนทว่ั ไป


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 17

๘. จำนวนผใู้ ชส้ ่อื อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนรู้เฉลีย่ ต่อวัน
กศน.ตาบลลาพยา มกี ารใหบ้ รกิ ารสือ่ ผ่าน (QR Code) อปุ กรณ์ และส่งิ อานวยความสะดวก

ในการจัดการเรียนรู้


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 18
ตัวช้วี ัดที่ ๙. จำนวนวนผ้เู ขำ้ รับบริกำรท่ี กศน.ตำบลเฉลี่ยตอ่ เดือน
กศน.ตาบลลาพยา เป็นศูนย์รวมให้บริการอินเทอร์เน็ต wifi ฟรี เพื่อให้นักศึกษาและ

ประชาชนในพนื้ ท่เี ข้ามาใชบ้ รกิ าร

ตวั ชี้วัดท่ี ๑๐. ขอ้ มูลบุคลำกร กศน.ตำบลลำพยำ


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 19
ตัวชวี้ ัดที่ ๑๑. ขอ้ มูลคณะกรรมกำรคณะกรรมกำร กศน.ตำบลลำพยำ


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 20

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชอื่ – สกุล บทบาท
รปู ถา่ ย ประธานคณะกรรมการ

นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ

นายสุประดษิ ฐ์ คงวัฒนกลุ รองประธานคณะกรรมการ

นางสาวราพรรณ์ สัติภราภพ กรรมการสถานศึกษา

นางสาวทองดี มรกตจินดา กรรมการสถานศกึ ษา

นายวชิ ยั อังกูลอัจฉรา กรรมการสถานศึกษา
นายสุบญั ชา สินบวั ทอง กรรมการสถานศึกษา

นายวัชรพร โสทน กรรมการสถานศึกษา


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 21

คณะกรรมกำร กศน.ตำบลลำพยำ (ต่อ) บทบาท
กรรมการสถานศกึ ษา
รูปถา่ ย ชอื่ – สกุล

นายอภวิ ันท์ สมั ฤทธ์โิ ชค

นายอดศิ ักด์ิ ฟกั โต กรรมการสถานศึกษา

นายสขิ รินทร์ แผ้วตนั กรรมการสถานศกึ ษา

นายสิรณัฏฐ์ ลมิ้ วรรณดี กรรมการสถานศกึ ษา

นายบุญมา เปรมสุข กรรมการสถานศกึ ษา

นางสาวจฑุ ารตั น์ คงสฒั นกุล กรรมการสถานศกึ ษา


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 22

คณะกรรมกำร กศน.ตำบลลำพยำ (ตอ่ ) บทบาท
กรรมการสถานศกึ ษา
รปู ถา่ ย ช่อื – สกุล

นายสมนกึ เบ๋าอู๋

นายอภชิ าต ชยั พรหมนฤทัย กรรมการสถานศกึ ษา

นางพกิ ลุ จนั ทรบ์ ญุ นาค กรรมการสถานศึกษา

นายนพพร เปมะวัฒนะ กรรมการสถานศึกษา

นางกุลณัฐ นยิ มทรัพย์ กรรมการและเลขานุการสถานศกึ ษา


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 23

อำสำสมคั รสง่ เสรมิ กำรอ่ำน ช่ือ – สกุล บทบาท

รูปถ่าย นางสาวณัฐนิชา ศรีโชติ ประสานความร่วมมอื กับสื่อทุก
อาสาสมัครส่งเสริมการอา่ น แขนงในชุมชน เพ่ือรณรงค์

ประชาสมั พนั ธ์สง่ เสริมการอา่ น

นางสาวภัทรวรนิ ทร์ สามงามแสน ประสานความร่วมมอื กับสอื่ ทุก
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน แขนงในชมุ ชน เพ่อื รณรงค์

ประชาสมั พันธ์ส่งเสรมิ การอ่าน

บคุ ลำกรใน กศน.ตำบลลำพยำ

นายสุริยญั มจี นั ทร์
ผอู้ านวยการศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอเมอื งนครปฐม

นางสาวเสาวนี เพิม่ เจริญวงศ์ นางกลุ ณฐั นิยมทรพั ย์
ครู อาสาสมัครฯ ครู กศน.ตาบล


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 24


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 25

องคก์ รนกั ศึกษำ กศน. ตำบลลำพยำ บทบาท
ประธานองคก์ รนกั ศกึ ษา
รูปถ่าย ช่อื – สกุล

นายเอกชัย โพธ์ิศรี

นางสาวเต้ พิณแก้ว รองประธานและการเงนิ
และบญั ชี

นางสาวณฐั นชิ า ศรโี ชติ เลขานกุ าร

นางสาวปรียานชุ แก้วดิษฐ์ หัวหน้ากจิ กรรมนกั ศึกษา

นายพงษ์สนั ต์ เจียรพันธ์ ผู้ช่วยกิจกรรมนกั ศกึ ษา


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 26

องคก์ รนักศกึ ษำ กศน. ตำบลลำพยำ (ต่อ) บทบาท
นกั ประชาสมั พนั ธ์
รปู ถ่าย ชอ่ื – สกุล

นางสาววชั รินทร์ หงส์พงษ์

นายสมภพ เจรญิ หงสษ์ า ผชู้ ่วยประชาสัมพนั ธ์

นายอาพล โตเฟ่ืองฟงุ้ ตาแหนง่ หัวหนา้ ปฎิคม
และสวัสดิการ

นายเหรียญ ขยันกจิ ผู้ชว่ ยปฎิคม
และสวสั ดิการ


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 27
๑๒. มกี ำรรำยงำนผลขอ้ มลู พ้นื ฐำนให้ครบถ้วนและเปน็ ปัจจบุ นั


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 28

ตัวชว้ี ัดที่ ๒
ระดบั ควำมสำเรจ็ ของกำรจัดทำ
แผนปฏบิ ตั กิ ำร กศน.ตำบล/แขวง


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 29

ตวั ชีว้ ัดที่ ๒ ระดับควำมสำเร็จของกำรทำแผนปฏิบัตกิ ำรกศน.ตำบล

กศน.ตาบลลาพยา มกี ารวบรวม ศึกษาข้อมลู พน้ื ฐานของพน้ื ทพี่ รอ้ มทัง้ วิเคราะห์ข้อมูล บริบท
สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็น ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการให้เป็น
ปัจจุบัน และได้นาข้อมูลท่ีได้ศึกษารวบรวมไว้น้ัน มาจัดโครงการท่ีสามารถแก้ปัญหาตามบริบทและ
ความจาเป็น โดยจัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นได้เสร็จตามกาหนดเวลา
มีการนาแผนไปสู่การปฏบิ ัตแิ ละดาเนินการตามกาหนดโดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน มีการ
รายงานผลการดาเนนิ งานตามแผนปฏบิ ัตกิ ารและจดั ทาแผนในระบบ DMIS เป็นปัจจุบนั

SCAN ME

คำรบั รองกำรปฏบิ ตั ิรำชกำร DMIS


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 30

ตวั ชี้วัดท่ี ๓
จำนวนควำมสำเรจ็ ของกำร
ดำเนินงำนกำรศึกษำขน้ั พนื้ ฐำน


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 31

ตวั ช้ีวัดที่ ๓ จำนวนควำมสำเรจ็ ของกำรดำเนนิ งำนกำรศึกษำข้นั พื้นฐำน

๑. มีจำนวนนักศึกษำที่รับผิดชอบตำมเกณฑท์ ส่ี ำนักงำน กศน.กำหนด
(ครู กศน.ตำบล/แขวง ๑ คน ตอ่ นักศกึ ษำ ๔๐ คน)

จำนวนนกั ศกึ ษำ ปีกำรศกึ ษำ ๒/๒๕๖๔

ระดบั ชัน้ นักศึกษำเก่ำ นกั ศกึ ษำใหม่ รวมทั้งสิน้
มัธยมศกึ ษำตอนตน้ ๑๓ ๔ ๑๗
มัธยมศกึ ษำตอนปลำย ๒๑ ๗ ๒๘
๓๔ ๑๑ ๔๕
รวมทง้ั ส้นิ

นางกุลณัฐ นิยมทรัพย์ ครูกศน.ตาบลลาพยา มีรายงานสรุปการลงทะเบียนเรียน ในภาค
เรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจานวนนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แยกเป็นนักศึกษาเก่า
จานวน ๑๓ คน นักศึกษาใหม่ ๔ คน รวม ๑๗ คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกเป็น
นักศกึ ษาเก่า จานวน ๒๑ คน นักศกึ ษาใหม่ ๗ คน รวม ๒๘ คน รวมทง้ั สน้ิ ๔๕ คน


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 32

๒. มีจานวนนักศึกษาที่รบั ผิดชอบมากกวา่ ๔๐ คน
รำยงำนสรุปกำรลงทะเบยี น ปกี ำรศกึ ษำ 2/2564


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 33

๓ . มีกำรวิเครำะหศ์ กั ยภำพของกลมุ่ เป้ำหมำยและสำรวจควำมต้องกำรของผเู้ รยี น เพ่ือรว่ ม
จดั วธิ กี ำรเรียนใหเ้ หมำะสมกบั นักศกึ ษำ

กศน.ตาบลลาพยา มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสารวจความต้องการของ
ผเู้ รียน เพ่ือร่วมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษา โดยวธิ ีการสอบถามความต้องการของผู้เรียน
ในระหว่างการสอนและสังเกตลักษณะของผู้เรียนไปพร้อมๆกัน และนามาจัดทาแผนการเรียน
แผนพฒั นาคุณภาพผ้เู รียน เป็นต้น

๔. มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยสัปดำห์ / แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์
บันทึกกำรเรยี นรู้และจัดทำขอ้ มลู กำรลงทะเบียนของผูเ้ รียน และแจ้งใหผ้ เู้ รยี นทรำบ โดยท่ัวกนั

กศน.ตาบลลาพยา มีการจัดทา แนวทางการจัดการเรยี นการสอนออนไลน์ แผนการ
จัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ / แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ บันทึกการเรียนรู้และจัดทาข้อมูลการ
ลงทะเบียนของผู้เรยี น และแจ้งใหผ้ ู้เรียนทราบโดยทั่วกัน ครูได้ร่วมวางแผนการเรียนการสอน ตามท่ี
มาตรฐานกาหนดไว้ รวมทงั้ เขา้ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการครู กศน.ในการจัดการเรียนรูอ้ อนไลน์
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ ระยะท่ี ๑ การให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ วาง
แผนการจดั กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ครูสรา้ งบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ให้ผเู้ รียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีเข้ามาส่วน
ช่วยในการสอน เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ Smart phone โปรแกรมส่ือ Powerpoint ,Google
from , Google site ,, Facebook , Line เป็นตน้


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 34

แผนกำรจดั กำรเรียนร้รู ำยสปั ดำห์

แผนกำรจดั กำรเรียนร้อู อนไลน์


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 35

บันทกึ กำรเรยี นรู้

จัดทำข้อมลู กำรลงทะเบียนของผเู้ รยี นและแจ้งให้ผู้เรียนทรำบโดยท่วั กัน
,


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 36
แจง้ แนวกำรจดั กำรเรยี นรู้แบบพบกลมุ่ ออนไลนใ์ ห้นกั ศึกษำทรำบ

๕ . มกี ำรจัดทำปฏทิ ินกำรพบกลุ่มท้งั ภำคเรียนและแจง้ ใหผ้ เู้ รยี นทรำบโดยท่ัวกนั
กศน.ตาบลลาพยา มีการจัดทาปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔
ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาตอนต้น และระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลายและแจง้ ใหผ้ ู้เรยี นทราบโดยทั่วกนั


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 37

๖ . ผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภำคเรียนนั้น
เข้ำร่วมกิจกรรมพฒั นำผเู้ รยี น ๒๐ ชัว่ โมงข้ึนไป

ภำคเรยี นที่ ๒/๒๕๖๔

ท่ี กจิ กรรม จำนวนผู้เรียน กจิ กรรมพฒั นำ
ผูเ้ รยี น
๑. กำรศึกษำขั้นพ้นื ฐำน
๑.๒ ระดับประถมศึกษา ๒๐ ชม. (รอ้ ยละ)
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้
๑.๔ ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย - --
๑๗ ๑๗ ๑๐๐
รวม ๒๘ ๒๘ ๑๐๐
๔๕ ๔๕ ๑๐๐

๑) โครงการเรียนรู้การทาโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือการคิดเป็นสาหรับนักศึกษา กศน. ใน
วนั ที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ. กศน.ตาบลลาพยา โดยมีนักศึกษา ตาบลลาพยา เขา้ ร่วม
โครงการ จานวน ๓๐ คน ส่งผลให้ผ้เู ข้าร่วมได้รับความรู้/ประโยชน์ทีไ่ ดร้ บั ) เพ่ือส่งเสริมให้นกั ศกึ ษามี
ความรู้ ความสามารถและทักษะการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรบั ใช้ในชีวิตประจาวันได้

รม าพกจิ กรรม
1)


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 38
2) โครงการอบรมส่งเสรมิ คุณธรรม จรยิ ธรรม กับการดาเนินชวี ิตสาหรบั นักศกึ ษา

จานวน ๓ ช่วั โมง ในวันท่ี ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ กศน.ตาบลลาพยา โดยมี นกั ศกึ ษา
กศน.ตาบลลาพยา เข้ารว่ มโครงการ จานวน ๒๕ คน ส่งผลใหผ้ ู้เข้ารว่ มได้รับความรู/้ ประโยชนท์ ่ไี ดร้ ับ
เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการนามาปรบั ใชด้ าเนินชวี ิตประจาวนั

๓) โครงการอบรม STEM ศึกษาในชีวิตประจาวัน จานวน ๕ ชั่วโมง ในวันที่ ๒๒
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ กศน.ตาบลลาพยา โดยมี นักศึกษา กศน.ตาบลลาพยา เข้าร่วม
โครงการ จานวน ๓๐ คน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้/ประโยชน์ที่ได้รบั เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มุ่งสู่
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างแท้จริง เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้
ขดี จากดั ฝึกฝนการคิดเชิงวเิ คราะห์กระตนุ้ ใหแ้ ก้ไขปญั หาอย่างเปน็ ระบบ มีความรู้ความเขา้ ใจเก่ียวกับ
การเรียนรดู้ ้วยสะเต็ม รวมทงั้ สามารถนาความร้ไู ปใชใ้ นชวี ิตประจาวนั ได้

SCAN ME


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 39

๗. นักศกึ ษำไม่นอ้ ยกวำ่ ร้อยละ ๘๐ ของนกั ศึกษำทงั้ หมดท่ีรับผดิ ชอบในภำคเรียนน้นั เข้ำสอบ
ปลำยภำคเรยี น มำกกวำ่ หน่ึงรำยวชิ ำข้นึ ไป (กรณีท่ีนักศกึ ษำลงทะเบยี นเรียนในภำคเรยี นนนั้ ดพี
ยงหนงึ่ รำยวิชำและเข้ำสอบปลำยภำคเรยี นวชิ ำนัน้

จำนวนผ้เู ข้ำสอบปลำยภำคเรยี น ภำคเรียนท่ี 2/2564

ท่ี กิจกรรม ภำคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๔

๑ การศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐาน ลงทะเบียน เข้ำสอบ
๑.๑ ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้
๑.๒ ระดับมธั ยมศึกษาตอนต้น (คน) (คน) ร้อยละ

รวม ๑๗ ๑๒ ๗๖.๕๐
๒๘ ๒๕ ๘๙.๒๘
๔๕ ๓๗ ๘๒.๒๒

๘. ผูเ้ รียนร้อยละ ๗๕ ของผเู้ ขำ้ เรยี นท่ีคำดว่ำจะจบ ที่รบั ผดิ ชอบในภำคเรยี นนน้ั เขำ้
ทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดบั ชำติ (N-NET) และ E-Exam

ภำคเรยี นท่ี 2/2564 รายงานผลผ้เู ขา้ สอบ N-net หมายเหตุ

ที่ ระดับ เป้ำผู้เข้ำสอบ ผเู้ ข้ำสอบ รอ้ ยละ
N-net (คน) (คน)
๑.๑ ระดับประถมศกึ ษำ
๑.๒ ระดับมธั ยมศึกษำตอนต้น - --
๑.๓ ระดับมัธยมศกึ ษำตอนปลำย ๒ ๑ ๕๐
๘ ๘ ๑๐๐
รวม ๑๐ ๙ ๙๐


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 40
๙. ผเู้ รียนร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภำคเรียนน้นั มี Username และ

password และมีกำรเข้ำใช้สื่อกำรเรียนรู้ จำกรำยกำรโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำผ่ำนเว็บไซต์
www.etvthai.tv หรือส่ือออนไลนอ์ ่ืนๆ

๑๐. มกี ำรช่วยเหลือผู้เรียน เช่น บันทกึ ผลกำรตดิ ตำม กำรขำดเรียนของผู้เรียนที่ไม่มำพบกลุ่ม
ครูมกี ารชว่ ยเหลือผู้เรียนและบนั ทกึ การติดตามการขาดเรียนของนักเรียนท่ไี ม่มาพบกล่มุ ผ่าน

ช่องทางLine และ กลุ่ม Facebook ของกศน.ตาบลลาพยา อยา่ งสม่าเสมอ


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 41
๑๑ . มีบญั ชีลงเวลำของผู้เรียนและบัญชีลงเวลำของครูผู้สอน

๑๒. มกี ำรรำยงำนประเมนิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ชองผเู้ รยี น


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 42

๑๓. มบี นั ทกึ กำรตรวจรำยงำนกิจกรรม กพช.ของผ้เู รียน
ก ศ น .ต าบ ลล าพ ย า มี บั น ทึ ก ก าร ท ากิ จก ร รม ก พ ช .ข อ งผู้ เรีย น ได้ แ ก่

โครงการปรับปรงุ ห้องเรยี น กศน.ตาบลลาพยา, โครงการปรับภูมิทศั น์บรเิ วณภายนอกของกศน.ตาบล
ลาพยา, โครงการทาแบบทดสอบออนไลน์ , กิจกรรมเรียนรู้เร่ืองการเรียนรู้ “กัญชาและกัญชง อย่าง
ชาญฉลาดสาหรับประชาชน ” , กิจกรรมทดสอบความรู้วัฒนธรรมจีนเรื่อง “วันตรุษจีน” ,
กจิ กรรมทดสอบความรู้วันสาคญั ทางพระพทุ ธศาสนา “วนั มาฆบชู า”


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 43

๑๔. จัดผเู้ รยี นเขำ้ รว่ มกจิ กรรมกับหนว่ ยงำนอน่ื ทปี่ ระสำนขอควำมร่วมมือ อยำ่ งน้อย ๒
กิจกรรม/ภำคเรยี น

นักศึกษากศน.ตาบลลาพยา เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติและวันพ่อแหง่ ชาติ

นกั ศึกษา กศน.ตาบลลาพยาเขา้ รว่ มงานลอยกระงประจาปี วดั ลาพยา จัดทากระทงและขาย
ดอกไม้ธปู เทยี น


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 44
๑๕ มกี ำรวจิ ยั ช้นั เรียนเพอ่ื พฒั นำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอยำ่ งนอ้ ย ๑ เร่ืองตอ่ ภำคเรียน

กศน.ตาบลลาพยามีการทาวิจัยช้ันเรียน (หน้าเดียว) ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง
ในปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ได้ทาวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการแก้ปัญหา นักศึกษาไม่มาพบกลุ่ม โดย
การเยี่ยมบ้านนักศึกษา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของกศน.ตาบลลาพยาอาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม”

๑๖. มกี ารใชส้ อ่ื เทคโนโลยีในการจดั การเรียนการสอน


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 45

๑๗. ผนู้ กั ศกึ ษำรอ้ ยละ ๙๐ ของผ้เู รียนทงั้ หมดที่รับผิดชอบในภำคเรียนน้นั มีคุณธรรม
จรยิ ธรรม ค่ำนิยมและคุณลกั ษณะที่ดีตำมทีส่ ถำนศกึ ษำกำหนด

กศน.ตาบลลาพยา มีการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน โดยมีรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน
ได้แก่ แบบ ประเมินคุณธรรมรายบุคคล วิธีการเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล โดยการสัมภาษณ์ สังเกต
พฤติกรรม สอบถาม รายบุคคลแล้วนามาสรุปผลในแบบประเมินคุณธรรม โดยงานทะเบียนผู้เรียน
นาข้อมูลในแบบสรุปผล การ ประเมินคุณธรรมบันทึกลงในฐานระบบข้อมูลโปรแกรม ITW๕๑ ของ
ผเู้ รยี นทุกคน และ งานวัดผลประเมินผล การศกึ ษา นาผลทปี่ ระเมินคุณธรรมจากระบบขอ้ มูล รายงาน
เสนอผู้บริหารลงนามรับทราบ เพ่ือนาผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ในการพฒั นาปรับปรุงในภาคเรียน
ต่อไป

ผู้เรียนทงั้ หมดทรี่ บั ผิดชอบในภำคเรยี น มสี ุขภำวะทำงกำยและสนุ ทรยี ภำพ
กศน.ตาบลลาพยา มีการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีความร่าเริงแจม่ ใส และมี

สุนทรยี ภาพในการรว่ มกิจกรรมตา่ งๆ ของ กศน.ตาบลลาพยา


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 46

ตวั ชว้ี ัดที่ ๔
รอ้ ยละผจู้ บหลักสตู ร
กำรศึกษำข้ันพ้นื ฐำน

ขั้นพ้นื ฐำน


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 47

ตัวชีว้ ดั ที่ ๔ รอ้ ยละของผจู้ บหลักสตู รกำรศกึ ษำขั้นพนื้ ฐำน

จำนวน รำยงำนผลผ้จู บหลักสูตร

ผ้เู รยี น

ท่ี ระดับ ๒/ เป้ำผูล้ งทะเบยี น ผู้จบหลกั สูตร หมำยเหตุ

๒๕๖๓ ๔ ภำคเรียน (คน) คน รอ้ ยละ
(คน)

๑. กำรศกึ ษำขน้ั พ้นื ฐำน

๑.๑ ระดบั ประถมศกึ ษำ - - --

๑.๒ ระดบั มัธยมศึกษำตอนตน้ ๑๗ ๒ ๑ ๕๐

๑.๓ ระดบั มธั ยมศึกษำตอนปลำย ๒๘ ๘ ๘ ๑๐๐

สรุปรำยชือ่ ผู้จบหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพน้ื ฐำน

ท่ี รหสั ประจำตวั นกั ศึกษำ ช่อื -นำมสกลุ หมำยเหตุ
ระดบั ชนั้ มัธยมศึกษำตอนตน้
๑ ๖๓๑๒-๐๐๐๒๘-๓ นายณฐั วุฒิ ศรเี พชร
ระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษำตอนปลำย
๑ ๖๒๒๓๐๐๑๙๘๘ นายอาทิตย์ เพชรสมบัติ
๒ ๖๒๒๓๐๐๑๙๙๗ นายจิระวิน ฉิมแดง
นางสาวอรพรรณ อมฤตโอฬาร
๓ ๖๓๑๓๐๐๐๖๓๓ นางสาวซ่ิวก่ี อายะศิริ
๔ ๖๓๑๓๐๐๐๖๔๒ นางจันทรา อุดมธรรมรกั ษ์
นางสนัน่ เปลง่ เจรญิ ศิรชิ ยั
๕ ๖๓๑๓๐๐๐๖๕๑ นางสาวดรุณี วงษ์ชาวนา
นางพิกุล จันทรบ์ ุญนาค
๖ ๖๓๑๓๐๐๐๖๖๐

๗ ๖๓๑๓๐๐๑๐๔๑

๘ ๖๓๑๓๐๐๑๐๕๐


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 48

ตวั ชว้ี ดั ที่ ๕
รอ้ ยละของผเู้ ขำ้ สอบปลำยภำคเรียน


สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส -2 ประจาปีงบประมาณ 2565 กศน.ตาบลลาพยา หน้า | 49

ตวั ชว้ี ัดท่ี ๕ รอ้ ยละของผู้เข้ำสอบปลำยภำค

ท่ี กจิ กรรม ภำคเรยี นที่ ๒/ ๒๕๖๔

๑ การศึกษาข้ันพนื้ ฐาน ลงทะเบยี น เขา้ สอบ
๑.๑ ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้
๑.๒ ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น (คน) (คน) รอ้ ยละ

รวม ๑๗ ๑๒ ๗๖.๕๐
๒๘ ๒๕ ๘๙.๒๘
๔๕ ๓๗ ๘๒.๒๒


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Mind Palace - How to Memorize & Surmise Like Sherlock Holmes ( PDFDrive )
Next Book
Best Digital Nomad Guide To Montenegro - Get Top Remote Online Worker Travel Tips