The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuncute_b, 2022-03-26 07:39:55

Portfolio' Suthatip

PORTFOLIO

แฟ้มสะสมผลงาน

นางสาว สุธาทิพย์ ชูศักดิ์

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ภาค ค
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคำPนำreface

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ภาค ค
ตำแหน่งครูผู้ช่วยสาขาอุตสาหกรรมอาหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
เนื้ อหาประกอบไปด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ รวมไปถึงภาพ
กิจกรรมประกาศนียบัตรการเข้าร่วมฝึกอบรม และผลงานต่างๆ

ขอขอบคุณบิดา มารดา ที่ให้การอบรมสั่งสอน คอยบ่มเพาะให้ข้าพเจ้าได้เติมโตอย่างมี
คุณภาพ สนับสนุนในด้านการศึกษา และทุกๆ ด้านเสมอมา รวมไปถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ ทักษะทางวิชาการต่างๆ อีกทั้งยังให้คำปรึกษา ขัดเกลา นิสิตนักศึกษาให้หมั่น
พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้นั้นออกมา และ
ปรับใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ
ทุกท่านในการพิจารณา หรือทำความรู้จักในตัวตน ทัศนคติ ทักษะความสามารถของข้าพเจ้ายิ่งขึ้น
หากผิดพลาดประการใด กราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และน้อมรับคำแนะนำ ข้อชี้แนะ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป

สุธาทิพย์ ชูศักดิ์

สาCรบoัญntent 1


ประวัติส่วนตัว 3
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ประกอบอาชีพ 7
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ

วิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา 9
การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ21

Resume

สุธาทิพย์
ชูศักดิ์

ชื่ อ เ ล่ น น้ำ
เ กิ ด วั น ที่ 1 5 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 3 5
อ า ยุ 3 0 ปี 1 เ ดื อ น

เ ชื้ อ ช า ติ ไ ท ย สั ญ ช า ติ ไ ท ย

CONTACT ป ร ะ วั ติ ค ร อ บ ค รั ว

090-9831992 บิ ด า น า ย สุ ร ศั ก ดิ์ ชู ศั ก ดิ์
suthatip[email protected] ม า ร ด า น า ง สุ ภ า รั ต น์ ชู ศั ก ดิ์
suthatipnam
52/6 ม.1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ มี พี่ น้ อ ง 2 ค น ไ ด้ แ ก่
จ.สุราษฎร์ธานี น า ง ส า ว วั ล ย์ ลี ย า ชู ศั ก ดิ์
น า ย ศุ ภ ณั ฐ ชู ศั ก ดิ์
MY SKILLS
ภู มิ ลำ เ น า เ ดิ ม
อำ เ ภ อ ก า ญ จ น ดิ ษ ฐ์ จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี

Computer Skills ป ร ะ วั ติ ก า ร ทำ ง า น
2 5 5 8 - 2 5 6 1 ผู้ ช่ ว ย วิ จั ย แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย ส อ น ค ณ ะ
Stat Analysis (SPSS, Minitab) อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร ม . เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์
Video editor (Proshow gold etc.)
2 5 6 2 - 2 5 6 3 ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ผู้
Language Skills ช่ ว ย นั ก วิ จั ย ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม . ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ

2 5 6 4 - ปั จ จุ บั น เ จ้ า ข อ ง กิ จ ก า ร ร้ า น เ บ เ ก อ รี่

Thai >> Native ง า น อ ดิ เ ร ก
English >> Basic ดู ห นั ง , ป ลู ก ผั ก , อ่ า น ห นั ง สื อ , ทำ อ า ห า ร , พั ฒ น า
สู ต ร ข น ม , ศึ ก ษ า อั พ เ ด ต ส กิ ล เ ท ค โ น โ ล ยี
Soft skills น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่ ๆ เ กี่ ย ว กั บ F O O D S C I E N C E

งานวิทยากร แ ล ะ เ บ เ ก อ รี่ ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก ป ร ะ เ ท ศ
ดนตรีไทย (ขิม)

1

Skills

Skills ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมด้านงานเอกสารและ Presentation ต่างๆ

โปรแกรมตัดต่อภาพ งานกราฟฟิก
โปรแกรมการประชุมหรือการเรียนการสอนออนไลน์

โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ (Stat Analysis)

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอและภาพ (Video editor)

Language Skills

Thai >> Native

English >> Basic

Soft skills และอื่นๆ

งานวิทยากรด้าน Creative Design thinking การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Design
thinking ในการวิจัย และกระบวนการคิด

ดนตรีไทย (ขิม)

2

ประวัติการศึกษา

ร ะ ดั บ ชั้ น อ นุ บ า ล - ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 6
โ ร ง เ รี ย น ธิ ด า แ ม่ พ ร ะ จ . สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี

ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 - 6
โ ร ง เ รี ย น สุ ร า ษ ฏ ร์ พิ ท ย า จ . สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี

วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ( ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร อ า ห า ร ) ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้

วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ( ส า ข า พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร ) ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์

3

ส่วนประวัติการศึกษา

Degree Certificate

4

ส่วนประวัติการศึกษา

B.S. Transcript

5

ส่วนประวัติการศึกษา

M.S. Transcript

6

ประสบการณ์ประกอบอาชีพ

Work Experience

ส ห กิ จ ศึ ก ษ า
ธั น ว า ค ม - มี น า ค ม 2 5 5 6
บ ริ ษั ท บี ฟู้ ด ส์ โ ป ร ดั ก ส์ อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล จำ กั ด เ ค รื อ เ บ ท า โ ก ร

ตำ แ ห น่ ง F O O D S U P P O R T P R O D U C T I O N ( K A I Z E N T E A M )

นำเสนอโปรเจคสัมมนา

7

ประสบการณ์ประกอบอาชีพ

Work Experience

ป ร ะ วัติ ก า ร ทำ ง า น

2558-2561
ผู้ ช่ว ย วิจัย แ ล ะ ผู้ ช่ว ย ส อ น ( T A )
ภ า ค วิช า พัฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร ม . เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์

2562-2563
ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ผู้ ช่ว ย นั ก วิจัย
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยีแ ล ะ น วัต ก ร ร ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม . ศ รีน ค ริน ท ร วิโ ร ฒ

2 5 6 4 - ปั จ จุ บัน
เ จ้า ข อ ง กิ จ ก า ร ร้า น เ บ เ ก อ รี่ ( S I S A B E A K C A F E T E R I A )

8

ประสบการณ์ประกอบอาชีพ

Work Experience

ผ ล ง า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ห น้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ
Research Assistant

โครงการ Innovation Hub-Agriculture & Food เรื่อง การพัฒนากระบวนการ
ผลิตสารสกัดจากข่อยเพื่ ออุ ตสาหกรรมทางการแพทย์
โครงการทะเลไทย วช. เรื่อง การจำลองกระบวนการใช้งาน รวบรวมและย่อยสลาย
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ พ ล า ส ติ ก ชี ว ภ า พ แ บ บ ฝั ง ก ล บ ต้ น แ บ บ ใ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ป ร ะ เ ภ ท ช า ย ห า ด

Researcher

การวิจัยการตลาด พฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการของผู้ใช้โรงพยาบาลบาง
ปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

Admin Co-Project

โครงการประเมินความเป็นไปได้ในการออกแบบและการพัฒนาระบบปัญญา
ประดิษฐ์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ ของบริษัทน้ำตาลมิตรผล
โครงการประเมินความเป็นไปได้ในการใช้และออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ในการ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเมล็ดข้าวโพด ของบริษัทไทยฟู้ดส์กรุ๊ป

R&D Researcher

พัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตโดยใช้โปรตีนพืช ของบริษัทไทยฟู้ดส์กรุ๊ป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเรียลอัดแท่งโดยใช้ Isomalt แทนน้ำตาล ของบริษัท Evonik
Industries

9

ประสบการณ์ประกอบอาชีพ

Work Experience

ง า น วิ ท ย า ก ร แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย วิ ท ย า ก ร

ผู้ช่วยวิทยากร การทำ WORKSHOP
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล ISOMALT ของบริษัท EVONIK

STAFF > CREATIVE THINKING AND INNOVATION WORKSHOP
ใ ห้กั บ นิ สิ ต ชั้น ปี 2 - 3 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์

S T A F F แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย วิ ท ย า ก ร > C R E A T I V E D E S I G N T H I N K I N G W O R K S H O P
สำ ห รับ ก า ร วิ จั ย โ ค ร ง ก า ร " C L U S T E R ด้ า น อ า ห า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ สุ ข ภ า พ "
ใ ห้กั บ ค ณ ะ อ า จ า ร ย์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ วิ ท ย า เ ข ต กำ แ พ ง แ ส น

10

ประสบการณ์ประกอบอาชีพ

Work Experience

SPEAKER AND STAFF FOSTAT
FOOD INGREDIENT ASIA CONFERENCE 2015

ร่ ว ม อ อ ก บู ธ นำ เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย

ออกบูธนำเสนอผลงานวิจัยในงานนิทรรศการวิชาการ งานเกษตรแฟร์

ออกบูธนำเสนอผลงานวิจัยงานตลาด ออกบูธนำเสนอผลงานวิจัย เสนอ
รมว.อุตสาหกรรม ณ กระทรวง
นัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

11

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

นำ เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย ภ า ค โ ป ส เ ต อ ร์ ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ค รั้ ง ที่ 5 7

12

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

ก า ร ป ร ะ ก ว ด S T A R T U P ไ ด้ ผ่ า น เ ข้ า ร อ บ ใ น ขั้ น นำ เ ส น อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ข อ ทุ น
ต่ อ ย อ ด ธุ ร กิ จ จ า ก ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ ไ ด้ รั บ เ งิ น ร า ง วั ล ส นั บ ส นุ น
8 0 , 0 0 0 บ า ท ใ น ก า ร ต่ อ ย อ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

13

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

ร า ง วั ล จ า ก ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น อ า ชี พ เ ส น อ ผ ล ง า น เ ค รื่ อ ง ผ ลิ ต ถ่ า น อั ด แ ท่ ง
จั ด โ ด ย สำ นั ก จั ด ห า ง า น จั ง ห วั ด แ พ ร่ ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ต่ อ ย อ ด จ า ก ร า ย วิ ช า ก า ร เ ขี ย น

แ บ บ เ บื้ อ ง ต้ น ใ น ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ อ อ ก แ บ บ เ ค รื่ อ ง มื อ

14

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ใ น ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น วิจั ย ด้ า น อ า ห า ร เ พื่ อ ผู้ สู ง อ า ยุ สำ นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ( ส ส ส . ) ใ ห้ นั ก เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย
โ ร ง เ รี ย น ธิด า แ ม่ พ ร ะ จั ง ห วัด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี
( ไ ด้ รั บ ร า ง วัล ช ม เ ช ย ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ )

15

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
วิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมและการฝึกอบรม

16

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
วิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมและการฝึกอบรม

ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ พื่ อ ร่ ว ม ค่ า ย ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม อ า ห า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
( น วั ต ก ร ร ม วั ต ถุ ดิ บ ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ โ ป ร ตี น แ ห่ ง อ น า ค ต )
ณ บ ริ ษั ท บุ ญ ร อ ด บ ริ ว เ ว อ รี่ จำ กั ด

PROTEIN SHAKE WORKSHOP

17

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
วิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง

18

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
วิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง

19

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
วิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง

20

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง ฝ า ย แ ล ะ ท่ อ ส่ ง น้ำ จ า ก ต้ น น้ำ สู่ ห มู่ บ้ า น บ น ด อ ย ช น เ ผ่ า ม ล ะ
ห รื อ ม ล า บ รี ( ต อ ง เ ห ลื อ ง ) บ้ า น ห้ ว ย ฮ่ อ ม จั ง ห วั ด แ พ ร่

กิ จ ก ร ร ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ช า ว ช น เ ผ่ า อ า ข่ า ใ น ก า ร ติ ด ตั้ ง แ ผ ง โ ซ ล่ า เ ซ ล ล์ เ พื่ อ
ใ ห้ มี ไ ฟ ฟ้ า ใ ช้ ณ บ้ า น แ ม่ พ ร้ า ว อำ เ ภ อ ส อ ง จั ง ห วั ด แ พ ร่

21

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิ จ ก ร ร ม ค่ า ย S E E D เ ม ล็ ด พั น ธ์ แ ห่ ง ค ว า ม ดี ร่ ว ม ส ร้ า ง ห้ อ ง ส มุ ด
ส น า ม บ า ส เ ก ต บ อ ล แ ล ะ บ่ อ ปุ๋ ย ห มั ก ก๊ า ซ ชี ว ภ า พ ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น บ้ า น แ ป้ น
อำ เ ภ อ ล อ ง จั ง ห วั ด แ พ ร่

กิ จ ก ร ร ม บ ว ช ต้ น ไ ม้ เ พื่ อ เ ป็ น กุ ศ โ ล บ า ย ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ รั ก ษ า ต้ น ไ ม้ แ ล ะ ป่ า
ณ อำ เ ภ อ ร้ อ ง ก ว า ง จั ง ห วั ด แ พ ร่

22

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

กิ จ ก ร ร ม เ ฝ้ า ฯ รั บ เ ส ด็ จ ฯ ง า น B I K E F O R M O M
ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์

กิ จ ก ร ร ม จุ ด เ ที ย น น้ อ ม รำ ลึ ก ถึ ง พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม
อ า ลั ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช " วั น ที่ ร ะ ลึ ก
วั น น น ท รี ท ร ง ป ลู ก ด น ต รี ท ร ง โ ป ร ด สื บ ส า น วั น ท ร ง ด น ต รี ”

23

การให้การศึ กษาถือว่าเป็นการให้สิ่ งสำคัญที่สุด เพราะ
เป็นการหล่อหลอมวางรูปแบบให้แก่อนุชน ทั้งทางความรู้
ความสามารถ ทั้งทางจิตวิญญาณ ผู้มีหน้าที่ให้การศึ กษาทุก
ตำแหน่งหน้าที่ จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้าน

เมือง ในการสร้างพลเมืองที่ดี…

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[20 มิถุนายน 2520]


Click to View FlipBook Version