The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-15 03:45:03

Hírlevél-extra 2018

Hírlevél-extra 2018

Avas-Déli
Református Hírlevél - Extra

2018. December

„Maradjon velünk, Uram, szereteted,
mert mi is Benned reménykedünk!”

Zsoltárok 33, 22.

ADVENTI GONDOLATOK

„Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz,
a kik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé.

Vigyázzatok azért, mertsemanapot,semazórátnemtudjátok,
amelyenazembernekFia eljő.” Máté 25,1.

„… a tíz szűz nem a modern ember akár optimista, akár
pesszimista utópisztikus váradalmában élt. Nem! Itt valami
egészen másról van szó! Itt arról van szó, hogy Valaki jön! Valaki
érkezik,Valakiszembejönvelükatúlsó oldalról. És ezek az emberek,
akikről a példázatban van szó, semmit nem tehetnek azért, hogy
ennek a Valakinek az érkezését, és a Vele való találkozást akár
siettessék, vagy késleltessék, vagy akár elhárítsák. Mert itten nem arról
van szó, hogy ők akarnak elérni valamit, valami olyan célt, amit ők
kitűztek maguk elé, hanem itt arról van szó, hogy másnak van célja
ővelük. Mert Valaki útban van feléjük, Valaki már elindult szembe
velük, csak még nem érkezett meg. De jön! És ők erre várnak. Ők
ezért várnak, ők ebben a bizonyos váradalomban élnek. Ez a mi
adventi váradalmunk is, Testvérek! Ez a jellegzetes adventi
váradalom. Várniabeteljesedésétannak azígéretnek, amelyet Jézus
tett, amikor azt mondotta, hogy Ő visszajön.”

„… milyen nagyszerűdolog így élni! Abban a bizonyosságban élni,
hogy Jézus jön! Tehát az éltető, a visszatérő Jézus elé mintegy
kimenve élni. Hiszen másképp él az, aki tudja, hogy mire vár, és aki
tudja,hogymirevárhat.

Minden eseménynek, ami történik, akár kellemes, akár kellemetlen,
akár örvendetes, akár tragikus az az esemény, mindennek egyszerre
megváltozik az értelme, megváltozik a jelentősége abban a
pillanatban, hogyha tudom, hogy egy áldott, hatalmas és engem
nagyon szerető Valaki jön szembe velem, jön elém és én megyek
Felé. Az egész történelem az Ő lábai elé torkollva fut célba és ér
véget Testvérek, ha tudom, hogy hol végződik egy út és miként
végződik egy út, akkor a közbül lévő útszakaszokat is egészen más
lélekkel és egészen más reménységekkel élem át és teszem meg.

Hol végződik az út? Jézus lábainál.
És hogyan végződik az út? Nos - jelképesen - menyegzővel! Tehát
valami kimondhatatlanul nagy örvendetes eseménnyel, amire mi
meg vagyunk híva.”

„Olvastam egyszer valahol, hogy valaki Amerikába utaztában egy
kutyát is látott a hajón. Egy nagy juhászkutya volt, amelyiket a gazdája
rábízott a hajó legénységére, míg őmaga repülőgéppel utazott. A
kutya ebben a nagy idegen környezetben kutyarosszul érezte magát. El
sem tudta képzelni, hogy hol van. Szokatlan volt a számára minden
szag, minden helyzet, az egész imbolygó világ. Szegény kutya el sem
tudtaképzelni,hogymiazahajózásés hogy van iránytű ésvanvégcélés
van egyszer megérkezés. Mintegy nagy állati nihilizmusban élt. Nem
is lehetett megvigasztalni az egész úton. Visszafelé utazóban megint
voltahajónegykutya,egykisöleb,deannakott voltagazdája.Ezakutya
is idegenül érezte magát ebben a teljesen szokatlan környezetben, ez
sem tudta elképzelni, hogy mi történik ottan vele, ez is szűkölt és ez
is félt, de amikor már nagyon hangosan dobogott a kis kutyaszíve a
félelemtől, akkor nagy kutyabizalommal ránézett a gazdájára, mintha
csak azt mondotta volna:

ha te is itt vagy, akkor nem is lehet olyan reménytelen ez a
helyzet.
És ebben megnyugodott. Meg van írva valahol a Bibliában, hogy a
csecsemők szája által szereztél magadnak dicsőséget. Hát én úgy
érzem, hogy a kutyák tekintete által is szerez az Isten magának
dicsőséget. Mi sem tudjuk azt, hogy a nagy hajózási terv milyen
törvényszerűségei szerint történik ez vagy az az életünkben. De
ismerjük azt a Valakit, Aki ott áll a parancsnoki hídon és Aki ott vár
a túlsó parton, a kikötőben. Mert Jézus a kapitány, akinek a hullámok
és szél engednek, Aki jár a vízen és egyúttal Ő az a Valaki is, Aki a túlsó
parton,akikötőbenvárránk. Mindenbizonytalan,csakezazegyValaki
a bizonyos. Aki velünk hajózik és Aki felé hajózunk, és Aki elé meg
fogunk érkezni.” – Joó Sándor

Köszöntés 2018 Adventjén

Kedves Gyülekezet!

2018 adventjének időszakában szeretettel hozzuk a Lévay József
Református Gimnázium és Diákotthon egész közösségének
köszöntését! Kérjük és köszönjük, ha imádságban hordozzák
intézményeink – köztük a Lévay - életét, működését. Az egyik áhítatos
kiadvány szerinti Szenteste napi Ige a következő:

„Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében
forgatta.”(Lk 2,19.)

Ha felelevenítjük a történetet, mindazt, amit Mária átélt, bizton
megállapíthatjuk, hogy szokatlan, új helyzetbe került. Hasonlóan
szokatlan helyzeteket élhetünk át manapság mi is; olyan dolgok
indultak változásnak körülöttünk, amiket eddig biztosnak ismertünk és
éltünk meg. Legyen számunkra példa Mária hozzáállása; elfogadó,
befogadó módon tudja a szokatlan helyzetet megélni abban a

bizonyosságban, hogy a teremtő, mindenható Isten „jó” tervében van.
Később kiderül az is, hogy ez a jó terv nem csak örömöt hordoz
számára. Szerette őt ezen keresztül is az Isten? Hogyne szerette
volna!!! Milyen fájdalmasan szép és különleges lehetett, ahogyan Isten
engedett többet érteni számára a megváltás mélységeiből, fájdalmaiból.
Adja a Lélek, hogy ezzel a látással tudjuk érteni az életünkben jelen
lévő áldásokat, akár örömként, akár fájdalomként éljük is azokat meg a
jelenben.
Azt tudjuk kívánni és kérni, hogy tartsa Isten jó tervében a
Gyülekezetet!
Áldott adventet és majd békés, Istent magasztaló Karácsonyt kívánunk,
szeretetteljes köszöntéssel!

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
teljes közössége

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház
minden gyülekezete és intézménye számára

„Kezdetben teremtette Isten az
eget és a földet... És látta Isten,
hogy ez jó.“ (1Móz 1,1.25b)
„Kezdetben volt az Ige... Az Ige
testté lett... és láttuk az ő
dicsőségét...“ (Jn 1,1.14)

Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreink!

Kezdetben minden jól indult. Kezdetben minden a helyén volt. A Nap,
a Hold és a csillagok, a föld, a szél, a tengerek és a folyók, a
gyümölcstermő fák és a nyüzsgő állatok. Minden tette a dolgát az ő
neme szerint. Kezdetben béke és harmónia volt az ember és ember, az
ember és Isten között. Kezdetben...

Aztán elromlott. Szétesett. Messzire sodródtunk.
Aztán egy régi halászfaluban, a Genezáret-tó partján a názáreti
ács fia megszólította Jánost. És ekkor Jánosnál új kezdődött el.
Később, amikor az általunk karácsonynak ismert ünnepet a Lélek
által megfogalmazza és a betű kalodájába kényszeríti, a végesbe a
végtelent, a torzóba a teljeset – tudja, hogy ez egy új teremtés, ez egy új
kezdet neki és mindenkinek, aki hiszi és éli, hogy mit is jelent az, hogy
Kezdetben volt az Ige és az Ige testté lett, és nála nélkül semmi sem lett,
ami lett.
Az új kezdet új törvénye: a hetvenszer hétszeres megbocsátás, a
ne tudja a te bal kezed, mit tesz a jobb Isten dicsőségét munkáló
törvénye, a bűnbánat útjának alázata, a belső szobák imádságos csendje
és a közösségi istentiszteletek felcsendülő hitvallása. És tudja, ehhez a
törvényhez már nem kő kell, hanem a szívek hústáblája, belevésve a
szeretet parancsa, teljes szívből, értelemből és akaratból fölfelé, és
körülöttünk szeretve az embert, mint magunkat.

Új kezdődik el, egy új teremtés Őbenne, Jézus Krisztusban,
akinek mi is megláthatjuk dicsőségét. Túl a gyertyák fényén, a
megterített asztal mindennapi kenyerén, túl gyermekeink ragyogó
szemén, túl az itt kegyelemben bővölködő életen, és túl a halálon, az
örök élet és feltámadás valóságát kiteljesítő halálon.

2018 karácsonyán is megláthatjuk ezt a dicsőséget hit által, bár
tükör által, homályosan. De hálát adva, énekelve, asztalt terítve és
mellé ülve, ajándékozva, és megköszönve az Istennek, hogy mi
vagyunk a megajándékozottak Krisztusban. A mi életünkben is vele,
általa új kezdődött el, hogy majd színről-színre is láthassuk az Ő
dicsőségét.

Addig is buzdítsuk a magunk lelkét és egymást:

Jöjjetek Krisztust dicsérni, Küldte Őt az Úr kegyelme
bízó szívvel hozzá térni, öröklétre, győzelemre,
énekekkel zengve kérni, hogy szívünket felemelje
Krisztus népe, jöjjetek. boldogságos ég felé.

(328. dicséret 1. és 3. verse)

Áldott karácsonyt! 2018 adventjén

A MISKOLC–AVAS–DÉL LAKÓTELEPI
REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG
ÜNNEPI ALKALMAI AZ AVASI GIMNÁZIUM

SZÍNHÁZTERMÉBEN

Istentisztelet Advent 4. vasárnapján – december 23-án fél 10-től!

Ökumenikus fáklyás „felvonulás” (az Avastetői buszvégállomástól a
református templomig) – december 23-án délután 4 órától!

Karácsonyi Istentisztelet a konfirmandusok szolgálatával – december
24-én délután 2 órától

Ünnepi Úrvacsorás Istentiszteletek – 25-én és 26-án délelőtt 9 órától
(délután nem tartunk Istentiszteletet!)

Istentisztelet – december 30-án délelőtt fél 10-től

Óévi Hálaadó Istentisztelet – december 31-én délután 2 órától

Újévi Úrvacsorás Istentisztelet – január 1-én délután 4 órától!

KAPCSOLAT

www.facebook.com/refavasdel
Tel.: 20-409-5080

„Szikla”: Klapka 9-11. (korábbi Kenguru)
E-mail: [email protected]
Gyülekezeti számlaszám: 10918001-00000023-43720001
Adomány templomépítésre: 54500181-10026926
Alapítványi számlaszám: 54500181-10026548


Click to View FlipBook Version