The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Pengurusan Panitia Bahasa Melayu yang dibina khas di bawah rekaan dan cetusan idea Ketua Panitia Bahasa Melayu, cukup bermanfaat buat guru-guru bahasa Melayu untuk menjadikannya sebagai rujukan dan panduan utama dalam melaksanakan tugas dengan lebih terarah dan berkesan.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sarannraj123, 2022-04-11 07:38:53

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU SESI AKADEMIK 2022 / 2023

Buku Pengurusan Panitia Bahasa Melayu yang dibina khas di bawah rekaan dan cetusan idea Ketua Panitia Bahasa Melayu, cukup bermanfaat buat guru-guru bahasa Melayu untuk menjadikannya sebagai rujukan dan panduan utama dalam melaksanakan tugas dengan lebih terarah dan berkesan.

PN.C.MALLIKA
GURU BESAR

PN.V.NIRMALA
PK PENTADBIRAN

EN.S.SARANN RAJ EN. T.BASKARAN EN. R.UTHAYARAJAH PN.A.JAMUNA
KETUA PANITIA BM GURU PEMULIHAN GURU BM GURU BM

Dari Meja Guru Besar

Saya bersyukur kepada Tuhan kerana dengan limpah kurnia-Nya, kita diberi peluang dan
kesempatan untuk terus bekerja menabur bakti, menyumbang idea dan tenaga untuk
meneruskan kecemerlangan pendidikan negara secara amnya dan SJK(T) Ladang Braunston
secara khususnya.

Ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih saya tujukan kepada Panitia Bahasa
Melayu bagi sesi akademik 2022 / 2023 atas inisiatif yang diambil untuk menyiapkan Buku
Pengurusan Panitia Bahasa Melayu yang menjadi tunjang utama kepada pembangunan
panitia ini. Sudah menjadi kenyataan bahawa usaha yang diambil ini sudah tentunya
membawa suatu anjakan yang cukup besar dalam menguruskan panitia secara berkesan
dan sistematik ke arah pengurusan kualiti yang mapan. Dalam hal ini, buku pengurusan yang
dibina khas di bawah rekaan dan cetusan idea Ketua Panitia Bahasa Melayu iaitu Encik Sarann
Raj a/l Somasakaran cukup bermanfaat buat guru-guru bahasa Melayu untuk menjadikannya
sebagai rujukan dan panduan utama dalam melaksanakan tugas dengan lebih terarah dan
berkesan.

Justeru, saya berharap agar semua ahli Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu sentiasa
komited dan mengamalkan kerja berpasukan dengan membudayakan ”Budaya Kerja
Cemerlang” ke arah meningkatkan imej sekolah kita. Seiring dengan kemajuan serta arus
perkembangan pendidikan di negara kita, beberapa strategi telah dirancang demi
kecemerlangan anak didik sekolah ini.

Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Panitia Bahasa
Melayu yang sentiasa komited ke arah melakukan perubahan yang berterusan bagi
meningkatkan mutu pendidikan serta dapat merealisasikan pencapaian murid yang lebih
optimum. Maka, perubahan yang akan dilakukan ini adalah sangat relevan dengan moto
panitia ”Panitia Cemerlang, Murid Terbilang”. Semoga segala usaha murni yang dilakukan
akan mendapat keberkatan daripada Tuhan yang Maha Esa.

Sekian, terima kasih.

”SJK(T) LADANG BRAUNSTON : TOWARDS EXCELLENCE”
”PANITIA CEMERLANG, MURID TERBILANG”

PN. MALLIKA A/P CHAMOO
Guru Besar
SJKT Ladang Braunston, Selangor

1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik,
bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan
budaya negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara
suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan
berdisiplin.

WAWASAN DAN MISI PENDIDIKAN NEGARA

”Wawasan dan misi sistem pendidikan di Malaysia bermatlamat
untuk menjadikan institusi dan gerak kerja pendidikan sebagai pusat
pembangunan manusia cemerlang, sebagai sumber pemantapan
nilai-nilai murni bangsa, sebagai arena penyuburan watak
masyarakat penyayang dan sebagai kerangka penghayatan
semangat cintakan negara”

2

11 ANJAKAN TRANSFORMASI
(PPPM 2013-2025)

Anjakan 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan
Anjakan 2 berkualiti bertaraf antarabangsa
Anjakan 3 Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa
Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa
tambahan.

Melahirkan rakyat yang menghayati nilai

Anjakan 4 Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan

Anjakan 5 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap
sekolah

Anjakan 6 Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan
penyelesaian khusus berasaskan keperluan

Anjakan 7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di
Malaysia

Anjakan 8 Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian
Anjakan 9 kementerian
Anjakan 10
Anjakan 11 Bekerjasama dengan ibu bapa, Maklumat
komuniti, dan sektor swasta secara Lanjut
meluas

Memaksimumkan keberhasilan murid
bagi setiap ringgit

Meningkatkan ketelusan untuk
kebertanggungjawaban awam secara
langsung

3

5 ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN DAN 6 ASPIRASI MURID
(PPPM 2013-2025)

ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN

AKSES
100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada
prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2022

KUALITI
Negara dalam kelompok sepertiga teratas dengan pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

EKUITI
50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar - luar
bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020

PERPADUAN
Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman
dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

KECEKAPAN
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada

ASPIRASI MURID

Pengetahuan •Kemahiran •Kemahiran
memimpin berfikir
•Etika dan
kerohanian •Identiti •Kemahiran
nasional dwibahasa

4

PEMBELAJARAN ABAD KE-21

CRITICAL THINKING (Pemikiran Kritis)
Pemikiran kritis adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat
membantu manusia menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan dan
menyesuaikan diri dengan persekitaran. Manusia mempunyai kecenderungan
untuk menggunakan proses kognitif apabila berhadapan dengan sesuatu
keadaan atau masalah, tetapi tidak atau kurang mempunyai kemahiran untuk
mengaplikasikan kecenderungan tersebut.

CREATIVE THINKING (Pemikiran Kreatif)
Pemikiran kreatif adalah kecekapan menggunakan minda untuk menghasilkan
idea yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai. Komponen pemikiran
kreatif juga termasuk kebolehan seseorang berfikir secara kreatif dan inovatif
dalam menyelesaikan masalah.

COLLABORATION (Kolaborasi)
Kolaborasi adalah satu proses yang melibatkan kerjasama oleh beberapa
individu dalam satu kumpulan atau pasukan untuk mencapai hasil yang
diinginkan dan sekaligus melahirkan kepercayaan antara ahli-ahli yang terlibat.
Pendek kata, kolaborasi merupakan satu bentuk kerjasama yang melibatkan
dua atau sekelompok individu dalam melengkapkan sesuatu aktiviti atau
menyelesaikan sesuatu permasalahan.

CHARACTER (Perwatakan)
Watak adalah satu corak tingkah laku, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip-
prinsip kekuatan moral dan integriti. Perwatakan yang baik adalah perkara yang
paling berharga yang boleh dimiliki oleh seseorang kerana ia mencermin jati diri
dan sahsiah peribadi.

COMMUNICATION (Komunikasi)
Kemahiran komunikasi adalah penting dalam proses penyampaian maklumat,
perkongsian pendapat dan interaksi antara dua pihak. Dengan adanya
kemahiran komunikasi yang berkesan, perkongsian maklumat menjadi lebih
mudah dan efektif.

CITIZENSHIP (Kewarganegaraan)
Merujuk kepada sikap patriotisme dalam diri iaitu cinta akan negara
dan mempunyai identiti nasional.

5

PETA PEMIKIRAN i-THINK

Lapan Proses Pemikiran dibangunkan melalui alat berfikir visual, iaitu
Peta Pemikiran yang memudahkan murid-murid dalam memahami
konsep, menganalisis masalah dan mencari penyelesaian.

Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Peta Pokok
Menerangkan Berganda
Menefinisikan Membuat
mengikut Membanding pengelasan
konteks beza

Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Urutan
Hubungan Sebab dan Analogi
seluruh akibat ( Hubungan yang
bahagian sama, mencari faktor
penghubungan

6

VISI KPM

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik

Negara Sejahtera

MISI KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan
yang Berkualiti untuk Membangunkan

Potensi Individu
bagi Memenuhi Aspirasi Negara

7

VISI SEKOLAH

Pendidikan Holistik
Insan Cemerlang
Sekolah Berkualiti

MISI SEKOLAH

3C

CHOICES CHANGES

CHANCES

8

HALATUJU SEKOLAH

Melahirkan Modal Insan
yang Unggul Menerusi

Guru Berkualiti

MOTO SEKOLAH

“Towards Excellence”

9

VISI PANITIA

Pengurusan Panitia yang Holistik
Pembentuk Generasi Berkualiti

MISI PANITIA

Melahirkan Murid yang Berdaya Saing
dalam Semua Aspek Menerusi Pendidikan

yang Berkualiti

MOTO PANITIA

“Panitia Cemerlang, Murid Terbilang”

10

MINGGU PERSEKOLAHAN 2022 / 2023

11

PERANAN JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

RUJUKAN
i. ISurat Pekeliling Ikhtisas KPM Bilangan 4/1986: Panitia Mata Pelajaran.
ii. Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bilangan 7/2016: Pelaksanaan Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan (Semakan 2017).
iii. Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bilangan 8/2016: Pelaksanaan Kurikulum Standard
Sekolah. Rendah (Semakan 2017) Secara Berperingkat Mulai Tahun 2017.

iv. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2019:
Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017)
Pendidikan Seni Visual dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi
Menggantikan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian mulai 2020.

v. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2019:
Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) di Sarawak mulai 2020.

A) PENGURUSAN PANITIA
1. Menentukan penggunaan DSKP yang dikemas kini.

2. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah
pengajaran/ pembelajaran yang dikemas kini.

3. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pengajaran tahunan.

4. Menyelaraskan penyediaan soalan-soalan peperiksaan dalaman dan
pemeriksaan kertas-kertas jawapan.

5. Menganalisis keputusan peperiksaan dan mengkaji serta mencari jalan
untuk memajukan tahap pencapaian dari semasa ke semasa.

6. Menentukan jenis-jenis buku yang perlu ada di sekolah (perpustakaan)
untuk rujukan guru.

7. Memberi kerjasama kepada jawatankuasa SPBT untuk menjaga
keselamatan buku-buku teks yang digunakan.

8. Bertanggungjawab menyediakan bahan-bahan atau alat-alat untuk
pameran, jika diperlukan.

9. Mengkaji dan menentukan jenis buku latihan/buku kerja bagi setiap kelas,
jika diperlukan.

12

10. Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan baharu yang
diperlukan seperti sukatan baru, kaedah pengajaran dan pembelajaran
baru, jika ada.

11. Membuat anggaran perbelanjaan tahunan dengan persetujuan pihak
sekolah.

12. Bersama-sama memikul tanggungjawab mengekalkan dan
meningkatkan prestasi murid-murid.

13. Melaksanakan peraturan-peraturan panitia sedia ada.

14. Mengadakan mesyuarat panel sekurang-kurangnya satu (1) dalam
sepenggal atau lebih kerap, jika perlu.

15. Memastikan penyeliaan penyemakan buku latihan murid dilaksanakan
sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun.

16. Merancang dan melaksanakan program-program serta intervensi untuk
kemajuan murid dan program di bawah arahan KPM.

(B) PENGOPERASIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)

1. Bersama Ketua Panitia merancang ketetapan yang menjadi pegangan
Komponen Pengurusan Kurikulum Sekolah.

2. Memastikan semua data pentaksiran setiap tahun dikumpul dan dianalisa
untuk digunakan dalam perancangan tahun semasa.

3. Memastikan analisa headcount dibuat untuk digunakan dalam
perancangan PdP oleh guru-guru mengikut mata pelajaran.

4. Memastikan pencerapan dijalankan dan menganalisa semua dapatan
pencerapan untuk menambah baik pengoperasian PdP.

5. Memastikan guru-guru merancang dan melaksanakan intervensi dalam
PdP untuk menghasilkan PdP cemerlang.

6. Memastikan murid-murid yang terlalu lemah dalam kemahiran 3M dirujuk
kepada Guru Pemulihan dan membekalkan maklumat mereka apabila
diperlukan.

7. Memastikan guru-guru melaksanakan pemulihan, pengukuhan dan
pengayaan di dalam bilik darjah.

8. Memastikan tugasan disemak oleh guru-guru dan pembetulan
dilaksanakan sebagai penambah baik PdP.

13

(C) PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK
1. Memberi peluang kepada murid-murid untuk meningkatkan potensi diri
dan bermotivasi dalam menghadapi persediaan peperiksaan.
2. Memberikan peluang kepada guru dan murid-murid untuk berinteraksi
dan bertukar pandangan.
3. Memberi pendedahan tentang kaedah bimbingan ke arah kejayaan
murid-murid.
4. Memantapkan matlamat dan hala tuju selepas peperiksaan.
5. Memberikan pengetahuan serta memahami situasi pembelajaran di
rumah.
6. Memberikan pendedahan tentang ransangan dan dorongan terbaik ke
arah kejayaan murid-murid.

14

PERANAN DAN TUGAS KETUA PANITIA

1. Memperoleh sukatan pelajaran yang terbaharu atau kemas kini untuk
kegunaan ahli-ahli panitia.

2. Menyediakan rancangan mengajar untuk setiap penggal dalam tahun
persekolahan. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru
dalam sesuatu kelas dan juga di antara kelas di mana ada kaitan.

3. Memilih dan mencadangkan kepada PGB buku tambahan (jika
diperlukan) untuk digunakan oleh murid berdasarkan kepada
kesesuaian buku itu dari segi kehendak standard kandungan dan
standard pelajaran yang terdapat dalam DSKP dan tahap kebolehan
murid.

4. Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau bahan bacaan
tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran murid dan
kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di pusat sumber sekolah.

5. Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan pentaksiran (berasaskan
sekolah) yang disediakan bagi tiap-tiap kelas dan jika perlu
menubuhkan bank soalan.

6. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan murid dalam tiap-
tiap peperiksaan berasaskan sekolah (khususnya peperiksaan
pertengahan dan akhir tahun) dan mengambil langkah-langkah untuk
mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan pembelajaran.

7. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala, sekurang-kurangnya
empat (4) kali setahun dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan
secara 'ad hoc' jika perlu.

8. Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara
formal atau tidak formal) untuk membincangkan masalah-masalah atau
isu-isu yang berkaitan.

9. Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baharu yang diperoleh
setelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain.

10. Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di
sekolah dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi
mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.

15

11. Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran
dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau
sekawasan.

12. Bekerjasama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha
ke arah memajukan murid yang lemah dalam mata-mata pelajaran
tertentu.

13. Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit
mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia.

14. Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan
mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.

15. Mengurus Latihan Dalam Perkhidmatan untuk ahli-ahli panitia.
16. Memastikan semua ahli panitia mendapat maklumat terkini tentang

mata pelajaran masing-masing.
17. Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh PGB/pentadbir dari

semasa ke semasa.

16

CARTA ORGANASASI PANITIA BAHASA MELAYU
SESI AKADEMIK 2022 / 2023

Barisan Peneraju Panitia Bahasa Melayu

PENGERUSI

PN. MALLIKA A/P CHAMOO
(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI

PN. NIRMALA A/P VELAYUTHAM
(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2

PN. THANALAKSHMI A/P BALAKRISHNAN PN. BATHMAH A/P SANGAPALLAI
(PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID) (PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA

EN. SARANN RAJ A/L SOMASAKARAN
(KETUA PANITIA BAHASA MELAYU)

(GURU BAHASA MELAYU TAHUN 1, 3, & 4)

AHLI JAWATANKUASA

EN. UTHAYARAJAH A/L RAJAH PN. JAMUNA A/P ARUMUGAM

(GURU BAHASA MELAYU TAHUN 2 & 5) (GURU BAHASA MELAYU TAHUN 6)

EN. BASKARAN A/L THANGGIAH

(GURU PEMULIHAN)

17

BIODATA GURU BAHASA MELAYU
SESI AKADEMIK 2022 / 2023

1. NAMA GURU SARANN RAJ A/L SOMASAKARAN
2. NO KAD PENGENALAN 970310-08-6039
3. JAWATAN DAN GRED GURU AKADEMIK BIASA / DG41
4. TARIKH LAHIR 10 MAC 1997
5. e-MEL [email protected]
6. BANGSA INDIA
7. AGAMA HINDU
8. NO FAIL PERIBADI A97615
9. TARIKH LANTIKAN 15 FEBRUARI 2021
1. TARIKH SAH JAWATAN -
11. KELULUSAN AKADEMIK SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
IJAZAH SARJANA MUDA
12. KELULUSAN IKHTISAS IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
13. OPSYEN (MAJOR) BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
14. OPSYEN (MINOR) MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH
15. PENGALAMAN MENGAJAR 1 TAHUN

DALAM PERKHIDMATAN 1 TAHUN
16. PENGALAMAN MENGAJAR
TAHUN 1, 3 DAN 4
SUBJEK INI
17. KELAS YANG DIAJAR -

SEKARANG
18. KEPAKARAN YANG BERKAITAN

18

BIODATA GURU BAHASA MELAYU
SESI AKADEMIK 2022 / 2023

1. NAMA GURU JAMUNA A/P ARUMUGAM
2. NO KAD PENGENALAN 850731-10-5676
3. JAWATAN DAN GRED GURU AKADEMIK BIASA / DG44
4. TARIKH LAHIR 31 JULAI 1985
5. e-MEL [email protected]
6. BANGSA INDIA
7. AGAMA HINDU
8. NO FAIL PERIBADI
9. TARIKH LANTIKAN 26 JANUARI 2011
1. TARIKH SAH JAWATAN 26 JANUARI 2012
11. KELULUSAN AKADEMIK SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
IJAZAH SARJANA MUDA
12. KELULUSAN IKHTISAS DIPLOMA PERGURUAN
13. OPSYEN (MAJOR) PENGAJIAN TAMIL
14. OPSYEN (MINOR) MATEMATIK
15. PENGALAMAN MENGAJAR 8 TAHUN

DALAM PERKHIDMATAN 8 TAHUN
16. PENGALAMAN MENGAJAR
TAHUN 6
SUBJEK INI
17. KELAS YANG DIAJAR -

SEKARANG
18. KEPAKARAN YANG BERKAITAN

19

BIODATA GURU BAHASA MELAYU
SESI AKADEMIK 2022 / 2023

1. NAMA GURU UTHAYARAJAH A/L RAJAH
2. NO KAD PENGENALAN 670621-10-5423
3. JAWATAN DAN GRED GURU AKADEMIK BIASA / DG44
4. TARIKH LAHIR 21 JUN 1967
5. e-MEL [email protected]
6. BANGSA INDIA
7. AGAMA HINDU
8. NO FAIL PERIBADI 79373
9. TARIKH LANTIKAN 1 JANUARI 1991
1. TARIKH SAH JAWATAN 1 JANUARI 1994
11. KELULUSAN AKADEMIK SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
IJAZAH SARJANA MUDA
12. KELULUSAN IKHTISAS SIJIL PERGURUAN ASAS
13. OPSYEN (MAJOR) BAHASA TAMIL
14. OPSYEN (MINOR) -
15. PENGALAMAN MENGAJAR 30 TAHUN

DALAM PERKHIDMATAN 10 TAHUN
16. PENGALAMAN MENGAJAR
TAHUN 2 & 5
SUBJEK INI
17. KELAS YANG DIAJAR -

SEKARANG
18. KEPAKARAN YANG BERKAITAN

20

BIODATA GURU BAHASA MELAYU
SESI AKADEMIK 2022 / 2023

1. NAMA GURU BASKARAN A/L THANGGIAH
2. NO KAD PENGENALAN 850605-10-5499
3. JAWATAN DAN GRED GURU AKADEMIK BIASA / DG44
4. TARIKH LAHIR 5 JUN 1985
5. e-MEL [email protected]
6. BANGSA INDIA
7. AGAMA HINDU
8. NO FAIL PERIBADI A-40078
9. TARIKH LANTIKAN 16 OGOS 2010
1. TARIKH SAH JAWATAN 16 OGOS 2011
11. KELULUSAN AKADEMIK SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
IJAZAH SARJANA MUDA
12. KELULUSAN IKHTISAS DIPLOMA PENDIDIKAN
13. OPSYEN (MAJOR) BAHASA TAMIL
14. OPSYEN (MINOR) KEMAHIRAN HIDUP
15. PENGALAMAN MENGAJAR 13 TAHUN

DALAM PERKHIDMATAN 8 TAHUN
16. PENGALAMAN MENGAJAR
TAHUN 2, 3 & 4 (PEMULIHAN)
SUBJEK INI
17. KELAS YANG DIAJAR -

SEKARANG
18. KEPAKARAN YANG BERKAITAN

21

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA BAHASA MELAYU
BAGI SESI AKADEMIK 2022 / 2023

BIL PROGRAM / AKTIVITI SASARAN TINDAKAN
1 Mesyuarat Panitia Guru-guru Bahasa KETUA PANITIA
Melayu
2 Minggu Bahasa Pentadbir sekolah KETUA PANITIA &
Murid-murid tahun 1-6 AHLI PANITIA
3 Bulan Bahasa Kebangsaan KETUA PANITA &
Murid-murid tahun 1-6 AHLI PANITIA
4 Program Perkongsian Ilmu KETUA PANITIA/
(PLC) Guru-guru BM AHLI PANITIA
GURU PEMULIHAN
5. Program Pemulihan Murid-murid pemulihan GPM /
6. Program NILAM Murid-murid tahun 1-6 AHLI PANITIA
KETUA PANITIA &
(Kerjasama dengan PSS) Guru-guru BM AHLI PANITIA
7. Bengkel Pemugaran dan Murid-murid Tahap 2
KETUA PANITIA &
Pengaplikasian Murid-murid Tahap 1 & AHLI PANITIA
Kit Celik Mengarang Murid-murid kategori TP1
Selangor (KCMS) dan TP2 KETUA PANITIA &
8. Program Adikku Bijak Murid-murid tahun 1-6 AHLI PANITIA
Membaca GURU BAHASA
Murid-murid tahun 1-6 MELAYU TAHUN
9. Program Sinar Pagi (15 1-6
Minit Bacaan Awal) Guru-guru Bahasa KETUA PANITIA &
Melayu AHLI PANITIA
10 Program Pendidikan Murid-murid Tahap 2
Keselamatan Jalan Raya Guru-guru Bahasa KETUA PANITIA &
(PKJR) Melayu AHLI PANITIA
Murid-murid Tahap 2
11. Kajian Tindakan Murid-murid tahun 1-6 KETUA PANITIA &
AHLI PANITIA /
12 Inovasi dalam PdPc GPM

13 Pameran Bertema
(Kerjasama dengan PSS)

22

JADUAL PENGGUBAL DAN PEMERIKSA KERTAS SOALAN
UJIAN / PENTAKSIRAN SESI AKADEMIK 2022 / 2023

SENARAI PEPERIKSAAN / UJIAN :
 PENTAKSIRAN SETARA STANDARD 1
 PENTAKSIRAN SETARA STANDARD 2

TAHUN NAMA PENGGUBAL DAN PEMERIKSA KERTAS CATATAN
SOALAN

1 VAIRAM EN. SARANN RAJ A/L SOMASAKARAN

2 MAANICKAM EN. UTHAYARAJAH A/L RAJAH

3 MUTHU EN. SARANN RAJ A/L SOMASAKARAN

4 PAVALAM EN. SARANN RAJ A/L SOMASAKARAN

5 RATHINAM EN. UTHAYARAJAH A/L RAJAH

6 VAIDOORIAM PN. JAMUNA A/P ARUMUGAM

23

TAKWIM PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SETARA STANDARD (PSS)
SEKOLAH DAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
SESI AKADEMIK 2022 / 2023

BIL UJIAN / PEPERIKSAAN / TARIKH MINGGU
PBD PELAKSANAAN PELAKSANAAN

PENTAKSIRAN SETARA 4 JULAI 2022 – 15
1 STANDARD SEKOLAH 8 JULAI 2022

BIL. 1

PENTAKSIRAN SETARA 28 NOVEMBER 2022 – 35
2 STANDARD SEKOLAH 2 DISEMBER 2022

BIL. 2

PENTAKSIRAN BILIK 25 JULAI 2022 – 18
3 DARJAH (PBD) 29 JULAI 2022

PERTENGAHAN TAHUN

PENTAKSIRAN BILIK 30 JANUARI 2022 – 03 41
4 DARJAH (PBD) FEBRUARI 2022

AKHIR TAHUN

24

JADUAL PENYERAHAN BUKU LATIHAN MURID UNTUK PEMERIKSAAN
PENTADBIR DAN KETUA PANITIA
SESI AKADEMIK 2022 / 2023

BIL BULAN & TARIKH TINDAKAN
MINGGU PENYERAHAN
 GURU BESAR /
1 JUN 13 – 17 JUN PENOLONG KANAN
MINGGU 3 2022
 KETUA PANITIA BM
2 NOVEMBER 14 – 18 NOVEMBER
MINGGU 3 2022

25

JADUAL PELAKSANAAN NILAI TERAS PENDIDIKAN SIVIK
BAGI SESI AKADEMIK 2022 / 2023

BULAN MINGGU TARIKH NILAI

PERSEKOLAHAN PELAKSANAAN

MAC MINGGU 2 28.3.2021 – BERTANGGUNGJAWAB
01.4.2022

APRIL MINGGU 6 25.4.2022 – KEGEMBIRAAN
29.4.2022

MEI MINGGU 10 23.5.2022 - KASIH SAYANG

27.5.2022

JUN MINGGU 14 27.6.2022 – HORMAT-

01.7.2022 MENGHORMATI

JULAI MINGGU 18 25.7.2022 – BERTANGGUNGJAWAB
29.7.2022
2022

OGOS MINGGU 22 22.8.2022 – KEGEMBIRAAN
26.8.2022

SEPTEMBER MINGGU 26 26.9.2022 – KASIH SAYANG
30.9.2022

OKTOBER MINGGU 30 24.10.2022 – HORMAT-
28.10.2022 MENGHORMATI

NOVEMBER MINGGU 34 21.11.2022 – BERTANGGUNGJAWAB
25.11.2022

DISEMBER KEGEMBIRAAN

JANUARI MINGGU 40 23.1.2023 – KASIH SAYANG
27.1.2023
2023
FEBRUARI HORMAT-
MENGHORMATI

26

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PLC
BAGI SESI AKADEMIK 2022 / 2023

BIL PERTANDINGAN KPI / SASARAN TARIKH TINDAKAN
2 kali perjumpaan PELAKSANAAN
1 Perjumpaan Mac 2022 GURU BESAR /
dengan pasukan Kerangka Julai 2022 PK/ KETUA
ahli pasukan pelaksanaan PLC PANITIA/
pemikir Rujuk carta AHLI PANITIA
gantt KETUA PANITIA/
2 Perancangan pelaksanaan AHLI PANITIA
pelaksanaan
pembangunan Menghasilkan RPH Rujuk carta KETUA PANITA/
program PLC – Lesson Study gantt AHLI PANITIA
pelaksanaan
3 Pelaksanaan PLC 1 Pelaksanaan Video Rujuk carta KETUA PANITIA/
Critique gantt AHLI PANITIA
4 Pelaksanaan PLC 2 pelaksanaan
PBD Pertengahan Rujuk carta KETUA PANITIA/
5. Pelaksanaan PLC 3 Tahun - Data gantt AHLI PANITIA
Analysis pelaksanaan
6. Pelaksanaan PLC 4 PBD Akhir Tahun - Rujuk carta KETUA PANITIA/
Data Analysis gantt AHLI PANITIA
7. Pelaksanaan PLC 5 pelaksanaan
Teaching Sharing Rujuk carta KETUA PANITIA/
8. Regroup dan Session di antara gantt AHLI PANITIA
perbincangan ahli panitia pelaksanaan
Menghasilkan Rujuk carta KETUA PANITIA/
9. Pelaporan pelan gantt AHLI PANITIA
penambahbaikan pelaksanaan
Dokumentasi Rujuk carta KP/ PENYELARAS
setiap aktiviti di gantt PLC
serah setiap akhir pelaksanaan
bulan kepada
penyelaras PLC

27

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PLC
BAGI SESI AKADEMIK 2022 / 2023

BIL SESI AKADEMIK 2022 2023

BULAN MAC
APR
PROGRAM MEI
JUN
1 Perjumpaan JUL
dengan pasukan OGO
pemikir PLC SEP
OKT
2 Perancangan NOV
pelaksanaan PLC DIS
JAN
3 Lesson Study (LS) FEB

4 Video Criique of
Teaching (VC)

5 Data Analysis
(DA)

6 Teaching Sharing
Session (TSS)

7 Pelan
penambahbaikan

8 Pelaporan

28

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

SENARAI BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) DAN KEDUDUKANNYA
BAGI SESI AKADEMIK 2022 / 2023

BIL NAMA BAHAN TAHUN KUANTITI KEDUDUKAN
PEROLEHAN 1 SET 
1. SET PERMAINAN DALAMAN YANG RAK BBM PANITIA
INOVATIF DAN POPULAR TAHAP 1 DAN 2 2020 M/P
(PERMAINAN TULIS DAN PADAM ) –
SILANG KATA / MENCARI PERKATAAN

2. SET KAD BACAAN & AKTIVITI BAHASA 2020 1 SET  RAK BBM PANITIA
MALAYSIA (TAHAP 2) M/P

3. SET COP ULASAN GURU VERSI BAHASA 2020 1 SET  RAK BBM PANITIA
MELAYU M/P

4. SET PUKAL PENGAJARAN DAN 1 SET  RAK BBM PANITIA
PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU M/P
BERUNSUR SAINS TAHAP 1 SET 3 (SIRI
KESEPADUAN UNSUR SAINS)

5. SET PUKAL PENGAJARAN DAN 1 SET  RAK BBM PANITIA
PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU M/P
BERUNSUR ALAM SEKITAR TAHAP 2
TAHUN 6 (SIRI KESEPADUAN UNSUR ALAM
SEKITAR)

6. BUKU SET EFEKTIF PEMBELAJARAN ASAS 1 SET – 2020 4 SET  GURU M/P BM
BAHASA MELAYU TERBITAN UPM, 3 SET – 2021  RAK BBM PANITIA
SERDANG
M/P

29

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

SENARAI NAMA MURID TIDAK MENCAPAI TP MINIMUM (TP1 & TP2)
DALAM BAHASA MELAYU BAGI PERTENGAHAN TAHUN 2021

BIL NAMA MURID TAHAP CATATAN

PENGUASAAN

TAHUN 1 VAIRAM

1. JANISHA A/P NATAN TP1

2. JAYCHANDRAN A/L RAVI CANDARAN TP1

3. PUGUNESWARY TP1

4. SHASVIN A/L MUNIANDY TP2

5. SHAVINDRAN A/L SURENTIRAN TP1

6. SHITHARTH A/L UTHYA SEELAN TP2

7. THANUSWARAN A/L MURALI TP2

TAHUN 2 MAANICKAM

1. SANTHOSH A/L KUNASEGARAN TP1

2. SUHASHANA VIJAY SUBRAMANIAM TP2

3. TAMILMARAN A/L MANIMARAN TP2

4. UGANEAS A/L RUBENTHERAN TP1

5. UTHAYA KUMAR A/L SEEVA TP2

6. VIKNESWARAN A/L PANEARSELVAM TP1

TAHUN 3 MUTHU

1. DINESH TP1

2. RISENRAJ A/L S. SURESH TP1

3. SARAVANAN TP1

4. SATIS A/L SELVA KUMAR TP2

5. THEENAGAREN A/L VENAYAGAM TP1

6. THARUNRAAJH A/L RUBENTHERAN TP2

7. TIBAKDASS TP2

TAHUN 4 PAVALAM

1. DHANISHWRAN A/L MURALI TP1

2. DIVINESHWARAN A/L SURENTIRAN TP2

3. KANNAN A/L VIJAYANATHAN TP1

4. SUBITHRA SRI A/P KRISHNA MOORTHY TP2

TAHUN 5 RATHINAM

1. DHIVENKUMAR A/L S.SURESH TP1

TAHUN 6 VAIDOORIAM

1. LARISSA A/P RAVICHANDRAN TP2

2. LOGA A/L SELVA KUMAR TP2

3. VAGESWARY A/P MUNIANDY TP1

JUMLAH 15 13

30

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

RUMUSAN MURID TIDAK MENCAPAI TP MINIMUM (TP1 & TP2)
DALAM BAHASA MELAYU BAGI PERTENGAHAN TAHUN 2021

TAHUN / KELAS TAHAP PENGUASAAN JUMLAH MURID
TP 1 TP 2 ( TP1 + TP2 )
1 VAIRAM 7
2 MAANICKAM 43 6
3 MUTHU 33 7
4 PAVALAM 43 4
5 RATHINAM 22 1
6 VAIDOORIAM 1- 3
12 28
JUMLAH 15 13

ANALISIS JUMLAH DAN PERATUS MURID TIDAK MENCAPAI TP MINIMUM
DALAM BAHASA MELAYU BAGI PERTENGAHAN TAHUN 2021

TAHUN / KELAS JUMLAH JUMLAH MURID PERATUS MURID
ENROLMEN MURID TIDAK MENCAPAI TIDAK MENCAPAI
1 VAIRAM
2 MAANICKAM 14 TP MINUMUM TP MINUMUM
3 MUTHU 16 ( TP1 + TP2 ) ( TP1 + TP2 )
4 PAVALAM 19
5 RATHINAM 11 7 50 %
6 VAIDOORIAM 11
12 6 37.5 %
JUMLAH 83
7 36.84 %

4 36.36 %

1 9.09 %

3 25 %

28 33.73 %

31

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

GRAF ANALISIS KESELURUHAN TAHAP PENGUASAAN MURID
DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
BAGI PERTENGAHAN TAHUN 2021

100 90.9

90
80 75

70 62.5 63.16 63.64

PERATUS 60 50 50
50
40 37.5 36.84 36.36 TIDAK MENGUASAI
MENGUASAI

30 25

20 9.1
10

0 1 VAIRAM 2 MAANICKAM 3 MUTHU 4 PAVALAM 5 RATHINAM 6 VAIDOORIAM

KELAS

KATEGORI TAHAP PENGUASAAN PERATUS
TAHAP PENGUASAAN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN JUMLAH PENCAPAIAN

TP1 + TP2 1 2 3 4 5 6 MURID 33.73 %
TIDAK MENCAPAI TAHAP
7 6 7 4 1 3 28 66.27 %
MINIMUM
TP3 + TP4 + TP5 + TP6 7 10 12 7 10 9 55

MENCAPAI TAHAP 14 16 19 11 11 12 83
MINIMUM

BILANGAN MURID
KESELURUHAN

32

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

ANALISIS TAHAP PENGUASAAN MURID TAHUN 1 HINGGA 6
PERTENGAHAN TAHUN / AKHIR TAHUN

DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2021

TAHUN ENROLMEN TAHAP PENGUASAAN JUMLAH
MURID MURID
TP TP TP TP TP TP
1 VAIRAM 14 1 2 34 5 6 14
2 MAANICKAM 16 4 3 43 0 0 16
19 3 3 73 0 0 19
3 MUTHU 11 4 3 75 0 0 11
4 PAVALAM 11 2 2 43 0 0 11
5 RATHINAM 12 1 0 55 0 0 12
6 VAIDOORIAM 1 2 53 1 0 83
83
BILANGAN 15 13 32 22 1 0 83
MURID

KESELURUHAN

TP1 + TP2 TP3 + TP4+ TP5 + TP6
28 33.73 % 55 66.27 %

33

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

SENARAI NAMA MURID TIDAK MENCAPAI TP MINIMUM (TP1 & TP2)
DALAM BAHASA MELAYU BAGI AKHIR TAHUN 2021

BIL NAMA MURID TAHAP CATATAN
PENGUASAAN

TAHUN 1 VAIRAM

1. JANISHA A/P NATAN TP1

2. JAYCHANDRAN A/L RAVI CANDARAN TP1

3. PUGUNESWARY TP1

4. SHASVIN A/L MUNIANDY TP1

5. SHAVINDRAN A/L SURENTIRAN TP1

6. SHITHARTH A/L UTHYA SEELAN TP2

TAHUN 2 MAANICKAM

1. SANTHOSH A/L KUNASEGARAN TP1

2. SUHASHANA VIJAY SUBRAMANIAM TP2

3. TAMILMARAN A/L MANIMARAN TP2

4. UGANEAS A/L RUBENTHERAN TP1

5. UTHAYA KUMAR A/L SEEVA TP2

6. VIKNESWARAN A/L PANEARSELVAM TP1

TAHUN 3 MUTHU

1. DINESH TP1

2. RISENRAJ A/L S. SURESH TP1

3. SARAVANAN TP1

4. SATIS A/L SELVA KUMAR TP2

5. THEENAGAREN A/L VENAYAGAM TP2

6. THARUNRAAJH A/L RUBENTHERAN TP2

TAHUN 4 PAVALAM

1. DHANISHWRAN A/L MURALI TP2

2. DIVINESHWARAN A/L SURENTIRAN TP2

3. KANNAN A/L VIJAYANATHAN TP1

TAHUN 5 RATHINAM

1. DHIVENKUMAR A/L S.SURESH TP1

TAHUN 6 VAIDOORIAM

1. LARISSA A/P RAVICHANDRAN TP2

2. LOGA A/L SELVA KUMAR TP2

3. VAGESWARY A/P MUNIANDY TP1

JUMLAH 14 11

34

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

RUMUSAN MURID TIDAK MENCAPAI TP MINIMUM (TP1 & TP2)
DALAM BAHASA MELAYU BAGI AKHIR TAHUN 2021

TAHUN / KELAS TAHAP PENGUASAAN JUMLAH MURID
TP 1 TP 2 ( TP1 + TP2 )
1 VAIRAM 6
2 MAANICKAM 51 6
3 MUTHU 33 6
4 PAVALAM 33 3
5 RATHINAM 12 1
6 VAIDOORIAM 10 3
12 25
JUMLAH 14 11

ANALISIS JUMLAH DAN PERATUS MURID TIDAK MENCAPAI TP MINIMUM
DALAM BAHASA MELAYU BAGI AKHIR TAHUN 2021

TAHUN / KELAS JUMLAH JUMLAH MURID PERATUS MURID
ENROLMEN MURID TIDAK MENCAPAI TIDAK MENCAPAI
1 VAIRAM
2 MAANICKAM 14 TP MINUMUM TP MINUMUM
3 MUTHU 16 ( TP1 + TP2 ) ( TP1 + TP2 )
4 PAVALAM 19
5 RATHINAM 11 6 42.86 %
6 VAIDOORIAM 11
12 6 37.5 %
JUMLAH 83
6 31.58 %

3 27.27 %

1 9.09 %

3 25%

25 30.12 %

35

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

GRAF ANALISIS KESELURUHAN TAHAP PENGUASAAN MURID
DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
BAGI AKHIR TAHUN 2021

100 90.91

90 75

80 68.42 72.73
70
60 57.14 62.5

PERATUS 50 42.86 37.5 31.58 TIDAK MENGUASAI
40 MENGUASAI
30 27.27
25

20 9.09
10

0 1 VAIRAM 2 MAANICKAM 3 MUTHU 4 PAVALAM 5 RATHINAM 6 VAIDOORIAM

KELAS

KATEGORI TAHUN TAHAP PENGUASAAN TAHUN JUMLAH PERATUS
TAHAP PENGUASAAN 1 6 MURID PENCAPAIAN
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
TP1 + TP2 6 2345 3 25 30.12 %
TIDAK MENCAPAI TAHAP 6631

MINIMUM 8 10 13 8 10 9 58 69.88 %
TP3 + TP4 + TP5 + TP6 14 16 19 11 11 12 83
MENCAPAI TAHAP MINIMUM

BILANGAN MURID
KESELURUHAN

36

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

ANALISIS TAHAP PENGUASAAN MURID TAHUN 1 HINGGA 6
PERTENGAHAN TAHUN / AKHIR TAHUN

DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2021

TAHUN ENROLMEN TAHAP PENGUASAAN JUMLAH
MURID MURID
TP TP TP TP TP TP
1 VAIRAM 14 1 2 34 5 6 14
2 MAANICKAM 16 5 1 33 2 0 16
19 3 3 37 0 0 19
3 MUTHU 11 3 3 74 2 0 11
4 PAVALAM 11 1 2 53 0 0 11
5 RATHINAM 12 1 0 55 0 0 12
6 VAIDOORIAM 1 2 15 3 0 83
BILANGAN 83
14 11 24 27 7 0 83
MURID
KESELURUHAN

TP1 + TP2 TP3 + TP4+ TP5 + TP6
25 30.12 % 58 69.88 %

37

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

PLATFORM PENGAKSESAN DATA DAN MAKLUMAT /
BAHAN / PANDUAN

PANITIA BAHASA MELAYU

https://linktr.ee/sarannraj

38

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

STRATEGI, TIPS & BORANG
PELAKSANAAN PLC

PLC adalah merupakan singkatan kepada Professional Learning Community
atau Komuniti Pembelajaran Profesional. PLC menggalakkan kolaborasi yang
lebih aktif dalam kalangan guru bagi menambahbaik kualiti PdPc dalam bilik
darjah. Saya percaya semua guru pasti sudah maklum bahawa setiap PLC yang
dilaksanakan boleh didaftarkan dalam laman e-SPLKPM. Rugi jika kita
laksanakan PLC tapi tidak didaftarkan sebagai LaDaP.

Terdapat banyak strategi yang digunakan dalam PLC, boleh rujuk dalam laman
e-SPLKPM. Cuma di negara kita setakat ini lebih berfokuskan kepada 6 strategi
berikut:

1. Lesson Study

Lesson Study boleh dikatakan antara strategi PLC yang paling rumit dan
mengambil masa. Namun, sebenarnya ia akan menjadi lebih mudah apabila
kita sudah biasa menjalankannya. Dalam strategi Lesson Study, kita berbincang
kaedah PdPc terbaik melalui rancangan pengajaran (RPH).

Lesson Study melibatkan 3 fasa:

i. Pembinaan RPH melalui perbincangan guru dalam kumpulan (biasanya
satu panitia)
- pemilihan aktiviti

ii. Pelaksanaan PdPc menggunakan RPH yang telah dibina bersama &
pemerhatian oleh ahli-ahli kumpulan Lesson Study

iii. Refleksi PdPc dan penambahbaikan RPH
- adakah aktiviti yang dipilih dapat membantu pelajar menguasai tajuk
yang diajar ?

Sekiranya objektif yang disenaraikan dalam RPH tersebut dapat dicapai melalui
aktiviti yang dijalankan, maka kitaran Lesson Study boleh dihentikan setakat fasa
(iii) dan boleh diteruskan dengan perbincangan RPH untuk tajuk yang lain pula.
Namun, jika banyak kekurangan yang dikenal pasti dan penambahbaikan
dibuat, maka RPH yang telah dikemaskini diuji semula melalui kitaran yang
seterusnya dengan mengulang semula proses (i) - (iii).

39

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

Tips : Strategi Lesson Study boleh digabungkan dengan strategi lain seperti
Teacher Sharing dan Video Critique.

2. Peer Coaching

Melibatkan 2 orang guru, biasanya guru senior dan guru junior yang bertindak
selaku Coach dan Coachee. Ada 3 pendekatan yang boleh dipilih:

a. Coachee mengajar, Coach menjadi pemerhati
b. Coach mengajar, Coachee menjadi pemerhati
c. Coach dan Coachee mengajar bersama.

Tips: Boleh dijalankan semasa proses pencerapan, juga boleh digabungkan
dengan strategi Teacher Sharing.

3. Teacher Sharing Session

Sebenarnya, kita selaku guru sudah tentu selalu berbincang tentang kaedah
PdPc sesama ahli panitia, cuma tak buat laporan saja kan. Jangan risau, laporan
TSS senang sahaja, hanya isi sahaja borang yang telah disediakan dalam tool kit
TSS. Jangan lupa ambil gambar dan lampirkan dalam laporan.

Tips: TSS boleh dijalankan secara berkumpulan mahupun antara 2 orang guru
sahaja pun boleh. Setiap kali berbincang, ambil gambar terus, laporan
boleh disediakan kemudian.

4. Learning Walks

Strategi PLC yang paling rileks. Apa tidaknya, sambil-sambil berjalan sahaja
sudah boleh hasilkan satu laporan PLC. Tapi, pastikan ada ilmu yang dikutip
melalui pemerhatian terhadap pengajaran guru lain. Bukan berjalan kosong
sahaja ye. Jika bosan atau mengantuk dalam bilik guru, jalan-jalan ambil angin
sambil menimba ilmu. Best kan..?

Tips: Masa berjalan tu, terus bawa siap-siap borang Learning Walks, isikan terus.
Jika tidak nanti lupa apa yang diperhatikan dan laporan jadi bertangguh.
Akhir sekali, laporan tidak dibuat, maka rugi lah.

5. Video Critiques

Video diambil semasa proses PdPc, kemudian ahli kumpulan PLC menonton
semula video tersebut. Sambil-sambil itu, ahli kumpulan menilai kaedah yang
digunakan serta membincangkan penambahbaikan terhadap kaedah PdPc
sedia ada.

40

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

Tips: Video Critique boleh menjadi alternatif sekiranya tidak semua ahli kumpulan
/ ahli panitia dapat hadir semasa pelaksanaan Lesson Study atau Peer
Coaching. Malah boleh dikongsi melalui aplikasi mudah alih seperti
Telegram / WhatsApp / Skype dll. Proses perbincangan lebih meluas dan
lebih fleksibel.

6. Data Analysis
Data Analysis biasanya melibatkan proses penilaian terhadap ujian/peperiksaan
melalui analisis item yang dibuat. Kita tengok tajuk mana yang sukar dikuasai
oleh pelajar, pelajar mana yang perlu diberikan perhatian lebih. Ini pun dah
biasa sangat kita buat kan, cuma tak dokumentasikan saja, betul tak?
Catatan :
Perlu diingat bahawa setiap strategi PLC yang dijalankan adalah bertujuan untuk
menilai dan menambah baik pedagogi dalam bilik darjah. PLC dilaksanakan
BUKAN untuk menilai guru yang mengajar. Guru-guru dalam kumpulan PLC juga
perlu lebih bersikap terbuka dan bersedia untuk memberikan kerjasama dalam
memastikan kejayaan pelaksanaan PLC secara berkualiti.

41

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

KEMAHIRAN PEMBELAJARAN
ABAD KE-21

42

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

43

BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA MELAYU
SJKT LADANG BRAUNSTON SESI AKADEMIK 2022 / 2023

SEKALUNG PENGHARGAAN
DAN TERIMA KASIH

Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu sesi akademik 2022 /
2023 amat berharap program-program yang dirancang ini
dapat dilaksanakan dengan jayanya selain mendapat
kerjasama yang padu daripada semua pihak sama ada
secara langsung atau tidak langsung. Tidak lupa juga,
setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada barisan pentadbir, para guru Bahasa Melayu yang
sentiasa komited dalam menjayakan segala program yang
dirancang. Semoga usaha murni yang akan kita lakukan
membuahkan hasil yang tinggi dalam meningkatkan kualiti
guru ke arah kemenjadian murid selaras dengan moto
Panitia Bahasa Melayu “Panitia Cemerlang, Murid
Terbilang”.

Cetusan idea, direka cipta dan disediakan oleh : 44

Encik Sarann Raj Somasakaran
Ketua Panitia Bahasa Melayu SJKTLB 2022 / 2023


Click to View FlipBook Version