The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KOKO SKTBT, 2020-02-18 01:19:21

Buku Pengurusan Koko 2020

Buku Pengurusan Koko 2020

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

DASAR KOKURIKULUM

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU BESAR TAMPIN

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

1. Dasar kokurikulum sekolah adalah selaras dengan kurikulum kebangsaan.

2. Aktiviti Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum sekolah.

3. Pelaksanaan aktiviti Kokurikulum di sekolah adalah WAJIB.

(Seksyen 18, Akhta Pendidikan 1996(Akhta 550)

4. Setiap murid adalah WAJIB menyertai ketiga-tiga unit kokurikulum iaitu satu badan beruniform,

satu persatuan akademik atau kelab bukan akademik dan satu kelab 1 Murid 1 Sukan.
(SPI Bil 1/1985KP(BS)8591/Jld.11(29)

5. Murid diwajibkan menyertai aktiviti 1Murid 1 Sukan( 1M 1S) dan program-program kokurikulum yang
dianjurkan oleh pihak sekolah seperti merentas desa, sukantara dan olahraga.

6. Hari Rabu pada setiap minggu merupakan HARI KOKURIKULUM.

7. Pada setiap hari Rabu, murid wajib memakai samada pakaian seragam lengkap badan beruniform
atau T-shirt badan beruniform atau T-shirt khas kokurikulum sekolah.
( SPI Bil. 8/2007 : Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum )

8. Penyelaras unit berkenaan adalah bertanggungjawab untuk menyelaraskan perjalanan aktiviti
pada hari tersebut.

9. Waktu perlaksanaan aktiviti kokurikulum adalah mulai pukul 2.15 petang sehingga 4.15 petang.
Murid tidak dibenarkan pulang sehingga tamat waktu aktiviti kokurikulum.
(Warta Kerajaan No. 5652 Jld.11/Bil. 27)

10. Murid yang tidak akur pada peraturan yang ditetapkan atau ponteng aktiviti kokurikulum akan
dikenakan tindakan selaras dengan peraturan sekolah. Kehadiran hendaklah direkodkan.
(SPI Bil. 1/1986KP(BS)8591/Jld.11(41)

11. Guru-guru penasihat wajib melaksanakan program kokurikulum seperti yang telah dirancang dan
bertanggungjawab terhadap murid sepanjang aktiviti berjalan.
(SPI Bil.11985KP(BS)8591/Jld.11(29)

12. Aktiviti yang telah dijalankan hendaklah dilaporkan di dalam buku laporan aktiviti yang disediakan.

13. Buku rekod aktiviti perlu diserahkan/ disimpan di bilik GPK Ko sekolah setiap kali selepas aktiviti
untuk semakan.

14. Guru Besar, GPK Kokurikulum dan Penyelaras Unit Kokurikulum bertanggungjawab menyelia dan
memantau perjalanan aktiviti kokurikulum pada setiap minggu.

1

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

PENGURUSAN KOKURIKULUM

Konsep, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan

1. KONSEP
1.1. Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid
harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut
kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa muridmurid tidak mendapat
pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai
pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani
dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.
1.2. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu,
berasaskan kepada anggapan bahawa:
1.2.1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental
(akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani);
1.2.2. Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan;
1.2.3. Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya;
1.2.4. Sekolah bertanggungjawab melahirkan muridmurid untuk keperluan masyarakat dan
negara;
1.2.5. Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-murid.

2. MATLAMAT
Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara.
Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut:

2.1. Menyemai kesedaran muridmurid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan;
2.2. Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan

emosi muridmurid;
2.3. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara

sekolah;
2.4. Membina dan meningkatkan minat dan bakat muridmurid dalam aktiviti yang diceburi;
2.5. Membina dan meningkatkan disiplin murid;
2.6. Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan;
2.7. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah

dan masyarakat;
2.8. Mewujudkan sekolah berwatak.

2

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

3. STRATEGI

Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi
pelaksanaannya:

3.1. Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan
kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah;

3.2. Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab, kelab sukan
dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang
kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan;

3.3. Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang
sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan;

3.4. Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat;
3.5. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah(JBPS), Persatuan Ibu Bapa

dan GuruGuru(PIBG), guru-guru serta murid-murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti
kokurikulum;
3.6. Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki;
3.7. Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan;
3.8. Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid;
3.9. Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan;
3.10. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa kesemasa.

4. PELAKSANAAN

4.1 Definisi

Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian )
Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan, manakala Warta
Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan
A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan 1996, PeraturanPeraturan ( Kokurikulum Kebangsaan )
mendefinisikan kokurikulum sepertu berikut:

“kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada
proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid
peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran
dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.”

4.2. Jenis-Jenis Aktiviti

Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb. Mei 1998, Jilid 42.No 11 Tambahan No.41
Perundangan P.U (A) 196, pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah daripada
kategori yang berikut:
4.2.1.Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam

PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997;

3

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

4.2.2. Hobi dan rekreasi;
4.2.3. Sukan dan permainan;
4.2.4. Badan beruniform; atau
4.2.5. Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.

4.3. Peruntukan masa
Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, Jilid 11, Bil. 27, No. 5652 telah membuat
ketetapan pembahagian masa untuk Kokurikulum seperti yang berikut.
Sekolah Rendah
Tahun 3 & 4 : 60 minit
Tahun 5 & 6 : 120 minit
( Nota: Peruntukan masa minImum seminggu)

4.4. Tugas dan tanggungjawab guru

Dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ), Bahagian 2, jelas dinyatakan kuasa yang
diberikan kepada Pendaftar, Penolong Pendaftar, menjalankan semua kuasa dan fungsi
yang diberikan kepada Ketua Pendaftar tertakluk kepada apa-apa
sekatan yang dikenakan oleh Ketua Pendaftar.

4.4.1. Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik
guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugastugas dalam aktiviti kokurikulum
berdasarkan peruntukan yang sedia ada.

5. PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah, Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong
Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi
membantu beliau memantau, menilai, memperbaiki, mencemerlangkan aktiviti kokurikulum
sekolah.
Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat
memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah.
5.1 Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli.
5.2 Kekerapan mengadakan mesyuarat.
5.3 Pembentukan jawatankuasa kecil.
5.4 Pelaporan berkala.
5.5 Dokumentasi

6. JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH
Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian:

6.1. PASUKAN PAKAIAN SERAGAM
6.2. PERSATUAN DAN KELAB
6.3. SUKAN DAN PERMAINAN

4

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA KOKURIKULUM

Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum

1. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.

2. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru, perancangan, pelaksanaan dan
penilaian pelajar.

3. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan
beruniform dan sukan/permainan.

4. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi.

5. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik.

6. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi.

7. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan
latihan dengan mereka.

Tanggungjawab Setiausaha Sukan
1. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah.
2. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD/MSSN/MSSM.

3. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan.

4. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan.

5. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.

6. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.

7. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah.

8. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.

9. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.

10. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk
edaran, rujukan dan rekod.

11. Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan
sekolah.

5

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

12. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian
Sukan Sekolah.

13. Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri.

Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform

1. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform.
2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.

3. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.

4. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai
persatuan/kelab/pasukan badan beruniform.

5. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.

6. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang
ditetapkan.

7. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk
diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan.

8. Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod
bilik kokurikulum.

9. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti:
Borang penyertaan persatuan
Borang senarai AJK dan ahli
Buku laporan aktiviti

10. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod.

11. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.

Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin

1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.

2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan

3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.

4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan.

5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.

6

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.

7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab
Persatuan dan Sukan/Permainan.

8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik.

9. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan.

10. Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform, Kelab/Persatuan, Permainan.

11. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.

12. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan
atau projek yang dijalankan.

13. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.

14. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.

15. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.

16. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.

17. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.

18. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa
Kokurikulum Sekolah.

19. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.

20. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan / Pengurus Pasukan

1. Membentuk jawatankuasa.

2. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam permainan.

3. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.

4. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.

5. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.

6. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah.

7

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

7. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
8. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah.
9. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
10. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
11. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.
12. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan

mencukupi untuk digunakan.
13. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.
14. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan.
15. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri, wakil

daerah/negeri dan negara)
16. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, kebudayaan & Sukan; Majlis

Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan.
17. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM

1. Aktiviti pada setiap hari Rabu. hari yang sama
1.1. Persatuan dan Kelab : 2.00 petang - 3.00 petang ( Tahun 3. 4, 5 & 6 )
1 Murid 1 Sukan : 3.00 petang - 4.00 petang ( Tahun 4, 5 & 6 )
1.2. Badan Beruniform : 2.00 petang - 4.00 petang ( Tahun 4, 5 & 6 )

* Penangguhan/Pembatalan aktiviti kokurikulum tertakluk kepada program-program sekolah yang
lain.

2. Khidmat Jurulatih luar untuk Kelab, Persatuan , Kelab Sukan & Permainan dan Pasukan Badan
Beruniform
2.1. Jurulatih dan fasilitator luar ( jika diperlukan ) mesti mendapat kebenaran daripada pihak
pentadbir sekolah.

3. Peserta Luar & Penyertaan Luar
Mana-mana Persatuan, Kelab dan Pasukan Badan Beruniform tidak dibenarkan mengundang
peserta- peserta dari sekolah lain atau menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah lain melainkan
terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis daripada pihak sekolah.

8

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020

SK TUNKU BESAR TAMPIN

4. Perancangan aktiviti
4.1. Semua perancangan aktiviti besar mesti dibuat beberapa minggu lebih awal.
4.2. Guru Penasihat mestilah bersama-sama dengan murid dalam membuat perancangan dan
menjalankan sebarang aktiviti .

5. Patuh pada prosedur membuat permohonan untuk aktiviti-aktiviti besar seperti lawatan
5.1. Untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan, protokol yang perlu diikuti adalah seperti berikut;
5.2. Surat kebenaran untuk mengadakan aktiviti di luar jadual biasa ( jika ada ) hendaklah
ditandatangani oleh Penolong Kanan Kokurikulum dan ditunjukkan kepada guru yang bertugas
pada hari tersebut.
5.3. Semua aktiviti termasuk aktiviti bermalam hanya dibenarkan dengan kebenaran Guru Besar dan
kawalan guru.
5.4. Keadaan sekolah mestilah bersih selepas aktiviti selesai.

6. Buku Laporan Aktiviti Mingguan
6.1. Catat laporan setiap kali aktiviti dijalankan
6.2. Buku ini adalah hak sekolah, hanya boleh disimpan oleh Guru Penasihat dan diletakkan di pejabat.

7. Surat kebenaran ibu bapa
7.1. Sebarang aktiviti-aktiviti lawatan, perkhemahan serta yang melibatkan aktiviti di luar sekolah
mestilah dimaklumkan secara bertulis kepada ibu bapa / penjaga . Surat dari pihak sekolah
kepada ibu bapa / penjaga perlu diisi dalam satu salinan dan dihantar kepada ibu bapa / penjaga
7.2. Keratan / slip kebenaran ibu bapa hendaklah diisi dalam satu salinan untuk aktiviti-aktiviti ini .
7.3. Pastikan keratan / slip kebenaran ini dikutip sebelum murid dibawa keluar / aktiviti dijalankan.
Guru Penasihat hendak membawa bersama slip kebenaran tersebut.

8. Peraturan Berpakaian
Murid hanya dibenarkan memakai pakaian berikut untuk aktiviti kokurikulum;
8.1. Pakaian sekolah ( untuk aktiviti persatuan / kelab berbentuk ‘indoor’)
8.2. T-shirt rumah sukan sekolah atau t-shirt putih ( aktiviti sukan / permainan )
8.3. Seluar track-bottom sekolah berwarna hitam atau biru gelap
8.4. Kasut sekolah / kasut sukan
8.5. Pakaian seragam pasukan badan beruniform ( penuh / separuh ) – digalakkan pada setiap hari
Rabu

9. Latihan permainan
9.1. Latihan permainan tidak boleh diadakan semasa kelas sedang diadakan melainkan mendapat
kebenaran Guru Besar.
9.2. Khidmat Jurulatih luar ( jika perlu ) boleh dicadang kepada pihak pentadbir

9

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020

SK TUNKU BESAR TAMPIN

10. Wakil sekolah
10.1. Murid yang mewakili sekolah tidak boleh mempunyai rekod salahlaku atau ketidakhadiran
sekolah yang tidak memuaskan .

11. Perbelanjaan
Seperti yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan
Nilai tuntutan perjalanan berubah dari tahun ke tahun mengikut bajet semasa.

12. Kehadiran Guru Penasihat
12.1. Kehadiran semua guru penasihat adalah wajib dan hadir pada waktu yang ditetapkan.
12.2. Jangan biarkan murid menunggu kehadiran guru.
12.3. Guru Penasihat diminta menandatangani kehadiran mereka untuk setiap aktiviti Kokurikulum
di Buku Kehadiran Guru Penasihat Kokurikulum yang ada di pejabat.

13. Guru Pengiring / Pembimbing kegiatan di luar kawasan sekolah
13.1. Surat Kebenaran ibu bapa hendaklah diperoleh daripada pihak sekolah dan dilengkapkan serta
ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga. Guru Penasihat hendaklah memastikan perkara ini
dilaksanakan supaya tidak akan timbul sebarang kesulitan selepas aktiviti dijalankan.
13.2. Pastikan surat kebenaran ibu bapa / penjaga sentiasa bersama guru sepanjang aktiviti
dijalankan
13.3. Murid yang TIDAK mendapat kebenaran ibu bapa/penjaga dilarang mengambil bahagian.
13.4. Setiap pertandingan/ program yang disertai hendaklah diuruskan dan disertai oleh Guru
Pengiring/ Pembimbing /Jurulatih/ Pengurus Pasukan.
13.5. Guru Pengiring adalah bertanggungjawab kepada murid sebelum,semasa dan selepas
pertandingan. Guru Pengiring hendaklah memastikan semua pelajar balik sebelum Guru
Pengiring beredar.
13.6. Menjaga kebajikan pelajar, contohnya, menyediakan makanan dan minuman dan lain-lain.

14. Keselamatan
14.1. Pastikan murid dalam keadaan sihat sebelum menyertai kegiatan sukan. Murid yang ada
masalah kesihatan hendaklah mendapatkan surat perakuan kesihatan daripada doktor yang
bertauliah.
14.2. Pastikan peralatan yang digunakan dalam keadaan selamat dan sesuai digunakan.
14.3. Tidak menjalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk seperti hujan, kilat dan petir.
Memberhentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku.
14.4. Sekiranya berlaku kecemasan/ kemalangan, segera lapor dan catat dalam rekod. Hindari
daripada memberi ubat-ubatan yang dimakan atau sapuan ( untuk mengelakkan daripada
elegi). Hanya anduh, plaster dan sahaja yang boleh diguna. Jika perlu dapatkan rawatan di
hospital yang terdekat.

15. Stok barang persatuan / kelab / kelab sukan & permainan / rumah sukan
15.1. Semua barangan yang dibeli/ dipunyai oleh unit-unit kokurikulum yang berkenaan mesti
direkodkan stoknya serta dinyatakan tempat simpanannya .
15.2. Pergerakan setiap alatan hendaklah direkodkan.

10

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020

SK TUNKU BESAR TAMPIN

Akta/Surat Pekeliling Ikhtisas/Surat Siaran

1. Akta Pendidikan 1996
2. SPI Bil. 1/1985 (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah)
3. SPI Bil. 4/1985 (Sekolah sebagai Institusi Masyarakat)
4. SPI Bil. 2/1986 (Rekod kedatangan dan Laporan Gerko)
5. SPI Bil. 6/1988 (Panduan tajaan)
6. SPI Bil. 4/1995 (Pelaksanaan KRS)
7. SPI Bil.2/1997 (Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri sebagai Pasukan
Pakaian Seragam)
8. SPI Bil. 5/1998 (Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta
Pendidikan 1996)
9. SPI Bil. 24/1998 (Penglibatan guru dan murid anjuran GO & NGO)
10. SPI Bil. 9/2000 (Panduan keselamatan diri PJK/Kokurikulum)
11. SPI Bil. 17/2000 (Kelab Rukunegara)
12. SPI Bil. 18/2000 (Panduan Kelab Fotografi)
13. SPI Bil. 5/2002 (Lawatan sekolah pada hari persekolahan)
14. SPI Bil. 9/2004 (Panduan Penglibatan Murid-Murid Sekolah dalam Program
atau Aktiviti
Anjuran Agensi-Agensi Selain daripada Agensi di bawah KPM)
15. SPI Bil. 6/2006 (Pemantapan Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Malaysia Bagi
Semua
Murid Pra Sekolah, Sek.Ren. dan Sek.Men.)
16. SPI Bil. 7/2006 (Panduan Perbelanjaan Peruntukan Kokurikulum Sekolah)
17. SPI Bil 2/2007 (Peruntukan waktu kegiatan kokurikulum di sekolah Rendah
dan Menengah.)
18. SPI Bil. 8/2007 (Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum di Hari
Persekolahan dan Perhimpunan Bulanan Kokurikulum)
19. SPI Bil 3/2008 (Mengundang orang kenaman ke Upacara Sekolah dan
Penggunaan
Premis Sekolah oleh Pihak Luar)
20. SPI Bil. 2/2011 (Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam di Sekolah-Sekolah
Kerajaan dan Bantuan Kerajaan)
21. SPI Bil 10/2010 (Pemansuhan Sewaan Kedai/Premis Koperasi Sekolah
Malaysia Mulai Tahun
2011)
22. SPK Bil 11/2010 (Pemberian Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Badan
Beruniform di Sekolah)
23. SPI Bil 10/2011(Garis Panduan Penglibatan Pihak Sekolah Dalam Program
Atau Aktiviti Anjuran
Pihak Luar Selain Daripada Agensi di bawah KPM)
24. SPK Bil 2/2011 (Kadar Kelayakan Makan dan Penginapan Murid/Atlet di
Kementerian Pelajaran
Malaysia (KPM) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Aktiviti Kurikulum,
Kokurikulum dan Sukan Dalam Atau Luar Negara)

11

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

25. SPK Bil 2/2011 Pindaan 2012 (Pindaan Perenggan 3.1 dan 3.4 SPK Bil 2/2011
bertarikh 13 Julai
2011: Kadar Kelayakan Makan dan Penginapan Murid/Atlet di Kementerian
Pelajaran Malaysia (KPM) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Aktiviti Kurikulum,
Kokurikulum dan Sukan Dalam Atau Luar Negara)
26. SPK Bil 8/2012 (Garis Panduan Pengurusan Kewangan Bantuan Persekolahan
ke Sekolah
Berdasarkan per kapita dan enrolmen murid)
27. Surat siaran KPM Bil 30/2012 (Penilaian 10% Markah Sebagai Syarat
Kemasukan
Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Sesi 2013/2014 Bagi Calon- Calon
SPM, STPM Dan STAM Tahun 2012)

12

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

JADUAL PERLAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

MINGGU MASA SETIAP HARI RABU

1 2.15 ptg – 4.15 ptg UNIT BERUNIFORM
2 2.15 ptg – 4.15 ptg KELAB / PERSATUAN
3 2.15 ptg – 4.15 ptg
1M1S

MINGGU BIL AKTIVITI MINGGU BIL AKTIVITI

M1-8/1/20 1 MESYUARAT AGUNG 1 M20 8 BADAN BERUNIFORM
M2 2 BADAN BERUNIFORM M21 8 KELAB / PERSATUAN
M3 2 KELAB / PERSATUAN M22 8
M4 2 M23 9 1M1S
M5 3 1M1S M24 9 BADAN BERUNIFORM
M6 3 BADAN BERUNIFORM M25 9 KELAB / PERSATUAN
M7 3 KELAB / PERSATUAN M26 10
M8 4 M27 10 1M1S
M9 4 1M1S M28 10 BADAN BERUNIFORM
M10 4 BADAN BERUNIFORM M29 11 KELAB / PERSATUAN
M11 5 KELAB / PERSATUAN M30 11
M12 5 M31 11 1M1S
M13 5 1M1S M32 12 BADAN BERUNIFORM
M14 6 BADAN BERUNIFORM M33 12 KELAB / PERSATUAN
M15 6 KELAB / PERSATUAN M34 12
6 1M1S
M16-12/6 7 1M1S BADAN BERUNIFORM
M17 7 BADAN BERUNIFORM KELAB / PERSATUAN
M18 7 KELAB / PERSATUAN
M19 MESYUARAT AGUNG 2 1M1S
BADAN BERUNIFORM
KELAB / PERSATUAN 34/43

1M1S

13

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

14

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

15

SENARAI PENGERUSI PENGELOLA
TAKWIM KO AKADEMIK & BADAN BERUNIFORM SEKOLAH RENDAH DAERAH

TAMPIN 2020
Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

16

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

17

TAKWIM KEJOHANAN SUKAN & PERMAINAN MSSD, MSSNS DAN MSSM 2020

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

18

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

19

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 2020

PENGERUSI : TN. HJ. MOHD. HANAFI BIN DERIS

GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI : ENCIK ABANG IKHAWAN BIN JAFAR

GPK KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI I : TN.HJ. MAIDIN BIN MOHAMAD

GPK AKADEMIK

NAIB PENGERUSI II : ENCIK MOHD ZAINI BIN ABU BAKAR

GPK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA KOKURIKULUM : NORFAZILLAH BINTI ISMAIL

SETIAUSAHA SUKAN : NORZAITOL AKMAR BINTI AHMAD

PEN. SETIAUSAHA SUKAN : 1. CHEW KENG SENG

2. NURUL IZZATI BINTI MAHDI

AHLI JAWATANKUASA

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM : NORZAITOL AKMAR BINTI AHMAD

PENYELARAS KELAB/PERSATUAN : MUHD SUFIAN B. HASHIM

PENYELARAS KELAB 1 MURID 1 SUKAN : CHEW KENG SENG

20

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

JAWATAN KUASA
PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN
AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN & PERMAINAN

2020

PENGERUSI

TN. HJ. MOHD. HANAFI BIN
DERIS

GURU BESAR
TIMBALAN PENGERUSI

ABANG IKHAWAN BIN JAFAR

GPK KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
TN.HJ. MAIDIN B. MOHAMMAD
MOHD ZAINI BIN ABU BAKAR
GPK KURIKULUM
GPK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA

NORFAZILLAH BINTI ISMAIL

AHLI JAWATAN KUASA

MUHD SUFIAN BIN HASHIM
( PERSATUAN & KELAB )

NORZAITOL AKMAR BINTI AHMAD
( BADAN BERUNIFORM )

CHEW KENG SENG
( KELAB 1 MURID 1 SUKAN )

21

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

JAWATANKUASA PPS SKPMg2
STANDARD 3.2 PENGURUSAN KOKURIKULUM

PENASIHAT : TN. HJ. MOHD. HANAFI B. DERIS
PENGERUSI : ENCIK ABANG IKHAWAN BIN JAFAR

PENYELARAS : NORFAZILLAH BINTI ISMAIL

ASPEK 3.2.1 KETETAPAN PERLAKSANAAN KOKURIKULUM

BIL. NAMA PPS JAWATAN

1. NORFAZILAH BINTI ISMAIL SU KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.2 PENGURUSAN KELAB & PERSATUAN

BIL. KELAB/PERSATUAN NAMA PPS JAWATAN

1 PERSATUAN BAHASA MELAYU AIDAH BT ALI GURU PENASIHAT/AJK

2 PERSATUAN BAHASA INGGERIS (SKK) SITI ROHAYU BT ZAHARI GURU PENASIHAT/AJK

3 PERSATUAN SENI KREATIF LIZA BT HUSMAN GURU PENASIHAT/AJK

4 PERSATUAN SAINS ,TEKNOLOGI & ZAIWATI BT MOHD MASDUKI GURU PENASIHAT/AJK
MATEMATIK

5 PERSATUAN BAHASA ARAB ZULARIN B SENIN GURU PENASIHAT/AJK

6 KELAB TUNAS BUDAYA NORLIZA BT MD YUSOF GURU PENASIHAT/AJK

7 KELAB KOMPUTER & ROBOTIK MAZANITA BT ZAKARIA GURU PENASIHAT/AJK

8 PERSATUAN AGAMA ISLAM RUSSINAR BT MOHD ALI GURU PENASIHAT/AJK

9 KELAB DOKTOR MUDA FAIZAHTUL ZURAIMEE HJ ALI GURU PENASIHAT/AJK

10 KELAB RUKUN NEGARA SITI NUBAILAH BT AMAT RAMLAN GURU PENASIHAT/AJK

11 KELAB PERPUSTAKAAN SALWAH BT SHARIF GURU PENASIHAT/AJK

ASPEK 3.2.3 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

BIL. BADAN BERUNIFORM NAMA PPS JAWATAN
GURU PENASIHAT/AJK
1 PERSATUAN PENGAKAP (SKK) NOOR FOZY BT ABU TALIB GURU PENASIHAT/AJK
GURU PENASIHAT/AJK
2 PERSATUAN PANDU PUTERI TUNAS SURAYA BT ABU GURU PENASIHAT/AJK
GURU PENASIHAT/AJK
3 PERSATUAN PUTERI ISLAM NOOR HAMIZA BT MUSTAPA

4 PERSATUAN BULAN SABIT MERAH NURUL IZZATI BT MAHDI

5 TUNAS KADET REMAJA FARHAD B HASSAN

22

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

ASPEK 3.2.4 PENGURUSAN SUKAN / PERMAINAN

BIL. SUKAN/PERMAINAN NAMA PPS JAWATAN

1 BOLA SEPAK MUHD HAFIZ B. HASNOL GURU PENASIHAT/AJK

2 BOLA JARING NOOR HAMIZA BT MUSTAPA GURU PENASIHAT/AJK

3 KELAB SEPAK TAKRAW ZULAZRIN B. SENIN GURU PENASIHAT/AJK

4 KELAB CATUR ROSLINA BT ZAKARIA GURU PENASIHAT/AJK

5 BOLA BALING (L) LAI HUN HUA GURU PENASIHAT/AJK

6 BOLA BALING (P) AZINAH BT ABDUL AZIZ GURU PENASIHAT/AJK

7 HOKI (L) SUHIDAH BT YASIN GURU PENASIHAT/AJK

8 HOKI (P) SITI ROHAYU BT ZAHARI GURU PENASIHAT/AJK

9 BADMINTON DAYANG AMNAH BT. IBRAHIM GURU PENASIHAT/AJK

10 KELAB MEMANAH MAZANITA BT ZAKARIA GURU PENASIHAT/AJK

ASPEK 3.2.5 PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

BIL. NAMA PPS JAWATAN

1 NORZAITOL AKMAR BINTI AHMAD SU SUKAN

ASPEK 3.2.6 PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA

BIL. NAMA PPS JAWATAN

1 CHEW KENG SENG PENYELARAS 1M1S

ASPEK 3.2.7 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

BIL. NAMA PPS JAWATAN

1 NORFAZILLAH BINTI ISMAIL SU KOKO

23

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

JAWATANKUASA KELAB/PERSATUAN

PENASIHAT : TN. HJ. MOHD. HANAFI BIN DERIS

PENGERUSI : ENCIK ABANG IKHAWAN BIN JAFAR

PENYELARAS : MUHD SUFIAN B. HASHIM

PERSATUAN BAHASA MELAYU AHLI JAWATANKUASA

AIDAH BT ALI (PENGERUSI) KELAB TUNAS BUDAYA
HJ MD YUSRI B MD SAID
ROS AIDA BT ABD MANAP NORLIZA BT MD YUSOF (PENGERUSI)
FARHAD B HASSAN MOHD. HAFIZ B. HASNOL
NOOR FOZY BT ABU TALIB

PERSATUAN BAHASA INGGERIS (KEBITARAAN SKK) KELAB KOMPUTER & ROBOTIK

LIZA BT. HUSMAN (PENGERUSI) MAZANITA BT ZAKARIA (PENGERUSI)
AZINAH BT ABDUL AZIZ RUSNAH BT ABU BAKAR
SITI ROHAYU BT ZAHARI NURUL IZZATI BT MAHDI

KELAB PERPUSTAKAAN / SAINS KEMASYARAKATAN PERSATUAN AGAMA ISLAM

SALWAH BT SHARIF (PENGERUSI) HASNIYATI BT HARUN (PENGERUSI)
LAI HUN HUA SUHIDAH BT YASIN
SURAYA BT ABU AINURAHMATULASMAK BT AHMAD

PERSATUAN SAINS, TEKNOLOGI & MATEMATIK KELAB DOKTOR MUDA

ZAIWATI BT MOHD MASDUKI (PENGERUSI) FAIZAHTUL ZURAIMEE BT HJ ALI (PENGERUSI)
SITI RAHIMAH BT OTHMAN YUSMALIZA BT ISMAIL
INDAH SUHAIDA BT ISMAIL PRAKASH A/L ADHINARAYAN
CHEW KENG SENG SHUA FUI MEAN

PERSATUAN BAHASA ARAB KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
HALIZA BT MOHAMED (PENGERUSI)
NOOR HAMIZA BT MUSTAPA (PENGERUSI) SITI NUBAILAH BT AMAT RAMLAN
INTAN AZIERA BT MOHD RAUS ZURIDAH BT. LOKMAN
ZULARIN B SENIN

PERSATUAN SPBT KELAB ADAT PEPATIH

RUSSINAR BT MOHD ALI (PENGERUSI) SALMY BT. ABU BAKAR (PENGERUSI)
ROSLINA BT ZAKARIA RUSNANIAYU BT MAT YUSOF
HAZIRAH BT. KASIM DAYANG AMNAH BT. IBRAHIM
NORZAITUL AKMAR BT AHMAD

24

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM

PENASIHAT : TN. HJ. MOHD. HANAFI BIN DERIS
PENGERUSI : ENCIK ABANG IKHAWAN BIN JAFAR
PENYELARAS : NORZAITOL AKMAR BINTI AHMAD

AHLI JAWATANKUASA

PERSATUAN PENGAKAP (KEBITARAAN SKK) PERSATUAN TUNAS PUTERI

1. ZULAZRIN B SENIN (PENGERUSI) 1. SURAYA BT ABU (PENGERUSI)
2. MUHD SUFIAN B HASHIM 2. MAZANITA BT ZAKARIA
3. CHEW KENG SENG 3. RUSNANIAYU BT MAT YUSOF
4. NOOR FOZY BT ABU TALIB 4. NORLIZA BT MD YUSOF
5. YUSMALIZA BT ISMAIL 5. AZINAH BT ABDUL AZIZ
6. SALWAH BINTI SHARIF 6. LIZA BT HUSMAN
7. HALIZA BT MOHAMED 7. INDAH SUHAIDA BT ISMAIL
8 MUHD HAFIZ B. HASNOL 8. HAZIRAH BT. KASIM

PERSATUAN PUTERI ISLAM PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

1. NOOR HAMIZA BT MUSTAPA (PENGERUSI) 1. NURUL IZZATI BT MAHDI (PENGERUSI)
2. INTAN AZIERA BT MOHD RAUS 2.TN HJ MD YUSRI BIN MD SAID
3. SITI NUBAILAH BT AMAT RAMLAN 3. LAI HUN HUA
4. RUSSINAR BT MOHD ALI 4. AIDAH BT ALI
5. SUHIDAH BT YASIN 5. ROS AIDA BT ABD MANAP
6. HASNIYATI BT HARUN 6. RUSNAH BT ABU BAKAR
7. AINURAHMATULASMAK BT AHMAD 7. SHUA FUI MEAN
8. ZURIDAH BT LOKMAN 8. SITI RAHIMAH BT OTHMAN
9. DAYANG AMNAH BT. IBRAHIM

TUNAS KADET REMAJA

1. FARHAD B HASSAN (PENGERUSI)
2. PRAKASH A/L ADHINARAYAN
3. ZAIWATI BT MOHD MASDUKI
4. MUHD HAFIZ B. HASNOL
5. ROSLINA BT ZAKARIA
6. SITI ROHAYU BT ZAHARI
7. FAIZATUL ZURAIMEE BT HJ ALI
8. SALMY BT. ABU BAKAR

25

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

JAWATANKUASA 1 MURID 1 SUKAN / PASUKAN SEKOLAH

BOLA SEPAK PENASIHAT : TN. HJ. HANAFI BIN DERIS
PENGERUSI : ENCIK ABANG IKHAWAN BIN JAFAR

PENYELARAS : EN CHEW KENG SENG

BOLA JARING

PENGURUS : SITI NUBAILAH BT AMAT RAMLAN PENGURUS : RUSSINAR BT MOHD ALI
JURULATIH : MUHD.HAFIZ B. HASNOL JURULATIH : INTAN AZIERA BT MOHD RAUS

TN HJ MD YUSRI B MD SAID HASNIYATI BT HARUN
ZAIWATI BT MASDUKI ROS AIDA ABD MANAP
NOOR HAMIZA BT MUSTAPA

KELAB CATUR KELAB SEPAK TAKRAW
PENGURUS : ROSLINA BT ZAKARIA
JURULATIH : ZURIDAH BT LOKMAN PENGURUS : YUSMALIZA BT ISMAIL
JURULATIH : ZULAZRIN B SENIN
LIZA BT HUSMAN
HALIZA BT MOHAMED FARHAD B HASSAN
SALMY BT. ABU BAKAR
BOLA BALING (L)
BOLA BALING (P)
PENGURUS : SITI RAHIMAH BT OTHMAN
JURULATIH : CHEW KENG SENG PENGURUS : AZINAH BT ABDUL AZIZ
JURULATIH : SALWAH BT SHARIF
LAI HUN HUA
SHUA FUI MEAN NOOR FOZY BT ABU TALIB
INDAH SUHAIDA BT ISMAIL
HOKI (L)
HOKI (P)
PENGURUS : RUSNAH BT ABU BAKAR
JURULATIH : NORZAITOL AKMAR BT AHMAD PENGURUS : UST. SUHIDAH BT YASIN
JURULATIH : MUHD SUFIAN B HASHIM
FAIZAHTUL ZURAIMEE BT HJ ALI
RUSNANIAYU BT MAT YUSOF AINURAHMATULASMAK BT AHMAD
AIDAH BT ALI
BADMINTON SURAYA BT ABU

PENGURUS : DAYANG AMNAH BT. IBRAHIM KELAB MEMANAH
JURULATIH : PRAKASH A/L ADHI NARAYAN
PENGURUS : NORZAITOL AKMAR BT AHMAD
NORLIZA BT MD YUSOF JURULATIH : NURUL IZZATI BT MAHDI
SITI ROHAYU BT ZAHARI
MAZANITA BT ZAKARIA
HAZIRAH BT KASIM

26

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

JAWATANKUASA
PADANG DAN BALAPAN, AKUATIK & TENPIN BOLING

PENASIHAT : TN. HJ. MOHD. HANAFI BIN DERIS
PENGERUSI : ENCIK ABANG IKHAWAN BIN JAFAR

PENYELARAS : FARHAD BIN HASSAN
SETIAUSAHA : NORZAITOL AKMAR BINTI AHMAD

JURULATIH

BALAPAN LONTAR PELURU

MUHD. SUFIAN B. HASHIM ZULAZRIN B. SENIN
FARHAD B HASSAN INTAN AZIERA BT MOHD RAUS
PRAKASH A/L ADHINARAYAN
ROSLINA BT ZAKARIA

LOMPAT JAUH LOMPAT TINGGI

NORLIZA BT MD YUSOF MUHD HAFIZ B. HASNOL
YUSMALIZA BT ISMAIL
TN. HJ MD YUSRI B MD SAID

MERENTAS DESA TENPIN BOLING

CHEW KENG SENG FAIZAHTUL ZURAIMEE BT HJ ALI
FARHAD B HASSAN
CIK NURUL IZZATI BT MAHDI

AKUATIK
ABANG IKHAWAN B. JAFAR

27

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN

PENASIHAT : TN. HJ. MOHD. HANAFI BIN DERIS

PENGERUSI : ENCIK ABANG IKHAWAN BIN JAFAR

PENYELARAS : CHEW KENG SENG

RUMAH BIRU RUMAH KUNING

1. MUHD. SUFIAN B. HASIM (KETUA) 1. ZULAZRIN B. SENIN (KETUA)
2. INTAN AZIERA BT MOHD RAUS 2. TN HJ MD YUSRI B. MD SAID
3. RUSNAH BT ABU BAKAR 3. AIDAH BT ALI
4. HASNIYATI BT HARUN 4. ROSLINA BT ZAKARIA
5. NORFAZILLAH BT ISMAIL 5. NOOR HAMIZA BT MUSTAPA
6. SURAYA BT ABU 6. SALWAH BT SHARIF
7. SITI NURBAILAH BT AMAT RAMLAN 7. ZURIDAH BT LOKMAN
8. NORLIZA BT MD YUSOF 8. SALMY BT. ABU BAKAR
9. LAI HUN HUA 9. ROSNANIAYU BT MAT YUSOF
10. MAZANITA BT ZAKARIA

RUMAH HIJAU RUMAH MERAH

1. FARHAD B. HASSAN (KETUA) 1. PRAKASH A/L ADHINARAYAN (KETUA)
2. MUHD. HAFIZ B. HASNOL 2. SITI RAHIMAH BT OTHMAN
2. SITI ROHAYU BT ZAHARI 3. SUHIDAH BT YASIN
3. NOOR FOZY BT ABU TALIB 4. RUSSINAR BT MOHD ALI
4. FAIZAHTUL ZURAIMEE BT HJ ALI 5. ROS AIDA BT ABD MANAP
5 AINURAHMATULASMAK BT AHMAD 6. SHUA FUI MEAN
6. ZAIWATI BT MOHD MASDUKI 7. LIZA BT HUSMAN
7. INDAH SUHAIDA BT ISMAIL 8. YUSMALIZA BT ISMAIL
8. AZINAH BT ABDUL AZIZ 9. HALIZA BT MOHAMED
9. DAYANG AMNAH BT. IBRAHIM 10. HAZIRAH BT. KASIM

28

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

JAWATANKUASA PERTANDINGAN KO AKADEMIK

PENASIHAT : TN. HJ. MOHD. HANAFI BIN DERIS

PENGERUSI : ENCIK ABANG IKHAWAN BIN JAFAR

PENYELARAS : TN.HJ.MD. YUSRI B. HJ. MD. SAID

NAMA PERTANDINGAN NAMA GURU
PENGURUS/JURULATIH
1. PERTANDINGAN BAHASA MELAYU
1.1 PANTUN KETUA PANATIA BM

1.2 SAHIBBA NORLIZA BT. MD. YUSOF
1.3 PIDATO 1 MALAYSIA (THP 2) YUSMALIZA BT. ISMAIL
NURUL IZZATI BT. MAHADI
FAIZAHTUL ZURAIMEE BT. HJ. ALI
FARHAD B. HASSAN
SALWAH BT. SHARIF

1.4 BAHAS (THP2) SURAYA BT. ABU
NORZAITUL AKMAR BT. AHMAD
1.5 BICARA BERIRAMA (THP 2) TN.HJ.MD. YUSRI B. HJ. MD. SAID
SALWAH BT. SHARIF
1.6 BERCERITA THP 1 & 2 THP 1
PN. DAYANG AMNAH BT. IBRAHIM
2. PERTANDINGAN BAHASA INGGERIS THP 2
2.1 STORY TELLING LEVEL 2 AIDAH BT. ALI
2.2 POERTRY RECITATION L2 KETUA PANATIA BI
2.3 ACTION SONG L1 (Y3) PN. SITI ROHAYU BT. ZAHARI
2.4 PUBLIC SPEAKING L2
2.5 SCRABBLE YUSMALIZA BT. ISMAIL
KETUA PANATIA MUZIK
3. PERTANDINGAN B.UNIFORM NORLIZA BT. YUSOF
3.1 P.KAWAT KAKI MUHD HAFIZ B. HASNOL

4. PESTA MUZIK KETUA PANATIA SAINS
4.1 PERTANDINGAN KOIR INDAH SUHAIDA BT. ISMAIL
4.2 PERTANDINGAN TARIAN KREATIF
4.3 KOMPANG FORMASI PN. MAZANITA
4.4 NYANYIAN SOLO MINUS ONE

5. PERTANDINGAN SAINS & TEKNOLOGI
5.1 BERCERITA SAINS
5.2 SAINTIS MUDA
5.3 ROBOTIK

29

Buku Pengurusan Kokurikulum 2020
SK TUNKU BESAR TAMPIN

6. KARNIVAL BAHASA TAMIL KETUA PANATIA BAHASA TAMIL
6.1 PERTANDINGAN BERCERITA TAHAP 1 (T3) PRAKASH A/L ADHINARAYAN
6.2 PERTANDINGAN MENDEKLAMASI SAJAK THP 2
6.3 PERT. PENGUCAPAN AWAM THP 2 KETUA PANATIA BAHASA CINA
6.4 NYANYIAN BERKUMPULAN (SK) LAI HUN HUA
SHUA FUI MEAN
7. KARNIVAL BAHASA CINA
7.1 PERT. MENDEKLAMASI SAJAK (KUMP) ZULAZRIN B SENIN
7.2 PERT. MENULIS FARHAD BIN HASAN
7.3 PERT. BERCERITA NOOR HAMIZA BT MUSTAPA
7.4 PERT. KALIGRAFI CINA NURUL IZZATI BT MAHDI
SURAYA BT ABU
8. PERTANDINGAN AGENSI LUAR
8.1 PERKHEMAHAN PENGAKAP
8.4 PERKH. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
8.6 PERKH. PUTERI ISLAM
8.7 PERKH. PBSM
8.9 PERKH. PANDU PUTERI TUNAS

JAWATANKUASA PAJSK & SEGAK SEKOLAH

PENASIHAT : TN. HJ. HANAFI B. DERIS
PENGERUSI : ENCIK ABANG IKHAWAN BIN JAFAR

PAJSK

PENYELARAS : NORFAZILLAH BINTI ISMAIL

SEMUA GURU PENASIHAT SEMUA GURU PENASIHAT
KELAB & PERSATUAN 1M1S

SEMUA GURU PENASIHAT
UNIT BERUNIFORM

SEGAK

PENYELARAS : EN CHEW KENG SENG
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI

GURU PENDIDIKAN JASMANI KELAS 6 ELIT GURU PENDIDIKAN JASMANI KELAS 5 ELIT
GURU PENDIDIKAN JASMANI KELAS 6 GENIUS GURU PENDIDIKAN JASMANI KELAS 5 GENIUS
GURU PENDIDIKAN JASMANI KELAS 6 INTELEK GURU PENDIDIKAN JASMANI KELAS 5 INTELEK

GURU PENDIDIKAN JASMANI KELAS 4 ELIT
GURU PENDIDIKAN JASMANI KELAS 4 GENIUS
GURU PENDIDIKAN JASMANI KELAS 4 INTELEK

30


Click to View FlipBook Version