The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

unit ๅ

unit ๅ

qwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmqwหeน่วยrที่ 1tyuiopasdfg

ความรู้เบ้ืองตน้ เกี่ยวกบั การจดั การฟาร์ม

hjklzxcvbnmqwเบ็ญจางค์ อสู่ วุ รรณ ertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmqwertyuiopasdfg

หน่วยที่ 1
ความรู้เบ้ืองตน้ เกี่ยวกบั การจดั การฟาร์ม

หวั เร่ือง
1. ความสาคญั ของการจดั การฟาร์ม
2. บทบาทและหนา้ ที่ของผจู้ ดั การฟาร์ม
3. ปัจจยั ท่ีมีผลต่อการทาฟาร์ม
4. การเริ่มกิจการฟาร์ม

ความสาคญั ของการจดั การฟาร์ม

ฟาร์ม โดยทว่ั ไปหมายถึง สถานท่ีที่เกษตรกรไดท้ าการถือครองไวเ้ พอ่ื ประกอบการปลูกพชื และเล้ียงสตั ว์
ตลอดจนการจาหน่ายผลิตผลหรือผลิตภณั ฑท์ ี่ฟาร์มผลิตท้งั หมด

การจดั การฟาร์ม โดยทวั่ ไปหมายถึง การตดั สินใจเพ่ือใหก้ ารดาเนินธุรกิจฟาร์มไดผ้ ลกาไรโดยใช้
ทรัพยากรใหน้ อ้ ยท่ีสุด การตดั สินใจดาเนินกิจการตา่ งๆ จะตอ้ งมีเป้ าหมายโดยมีผจู้ ดั การฟาร์มเป็ นผสู้ ่ังการ โดย
การจดั สรรทรัพยากรท่ีมีอยอู่ ยา่ งเหมาะสมเพ่ือใหบ้ รรลุวตั ถุประสงคท์ ่ีต้งั ไว้ รายละเอียดเก่ียวกบั การจดั การฟาร์ม
มีดงั น้ี

1. ความสาคญั ของการจดั การฟาร์มตอ่ ตวั เกษตรกร
การจดั การฟาร์มมีบทบาทและความสาคญั ต่อตวั เกษตรกรโดยตรง ท้งั น้ีเนื่องจากเกษตรกรจะเป็นผผู้ ลิต
โดยตรง หากเกษตรกรมีความรู้ดา้ นการจดั การฟาร์มที่ดีแลว้ การดาเนินกิจการปลูกพืช และเล้ียงสตั วก์ ็จะประสบ
ผลสาเร็จตามที่ตอ้ งการ หากเกษตรกรมีการบริหารจดั การฟาร์มที่ดีแลว้ ยอ่ มนาผลกาไรมาใหอ้ ยา่ งแน่นอน
ความสาคญั ของการจดั การฟาร์มต่อตวั เกษตรกรมีดงั น้ี
1.1 ช่วยปรับแผนการผลิตของเกษตรกรใหส้ อดคลอ้ งกบั สภาวะของตลาด ท้งั ในดา้ นผลผลิตและ
ปัจจยั การผลิต
1.2 สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตตามความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี สังคม
วฒั นธรรม กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล
1.3 หากเกษตรกรมีการจดั การฟาร์มที่ดีกจ็ ะทาให้เกิดผลกาไรจากการทาฟาร์ม ฐานะความเป็นอยขู่ อง
เกษตรกรจะดีข้ึน ซ่ึงส่งผลใหเ้ ศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนตามไปดว้ ย
1.4 สามารถดาเนินการใชป้ ัจจยั การผลิตอยา่ งไดผ้ ลถูกตอ้ ง และประหยดั

2. ปัจจยั ท่ีเป็นองคป์ ระกอบของการบริหารจดั การฟาร์ม
การบริหารจดั การฟาร์มน้นั เป็นหนา้ ท่ีของผจู้ ดั การฟาร์มซ่ึงจะตอ้ งควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจฟาร์ม
เพอื่ มุ่งเนน้ ใหเ้ กิดผลกาไรสุทธิสูงสุด การจดั องคก์ รฟาร์มน้นั จะตอ้ งมีนโยบาย มีระเบียบและวธิ ี

ปฏิบตั ิที่ชดั เจน มีการมอบหมายงาน และสง่ั การจากผบู้ งั คบั บญั ชาไปถึงผใู้ ตบ้ งั คบั บญั ชาวา่ จะทาอะไร ท่ีไหน
เมื่อไร อยา่ งไร และใครรับผดิ ชอบ การบริหารจดั การฟาร์มมีปัจจยั ท่ีเป็นองคป์ ระกอบของการบริหารจดั การดงั น้ี

2.1 นโยบายของฟาร์ม ซ่ึงถกู กาหนดโดยเจา้ ของฟาร์มหรือคณะกรรมการบริหารฟาร์ม นโยบายที่
กาหนดข้ึนจะใชเ้ ป็ นแนวทางในการทาฟาร์ม นโยบายที่ดีตอ้ งยดื หยนุ่ ไดแ้ ละมีการปรับแนวนโยบายอยเู่ สมอ

2.2 วตั ถุประสงคแ์ ละเป้ าหมายของฟาร์ม ผบู้ ริหารฟาร์มจะตอ้ งต้งั วตั ถุประสงคแ์ ละเป้ าหมายไวใ้ ห้
ชดั เจน เช่น วตั ถุประสงคค์ ือ ตอ้ งการกาไรสุทธิสูงสุด โดยการต้งั เป้ าหมายไวว้ า่ ผลกาไรท่ีไดต้ อ้ งเพิ่มปี ละ 10
เปอร์เซ็นต์ เป็นตน้

2.3 การจดั องคก์ ารฟาร์มเป็นส่ิงสาคญั มาก ผจู้ ดั การฟาร์มจะตอ้ งวางตวั บุคคลใหร้ ับผดิ ชอบงานตาม
ความรู้และความสามารถของเขา มีโครงสร้างการบริหารขององคก์ รท่ีชดั เจนเพ่ือการส่ังการและการตดั สินใจ

2.4 อานาจและความรับผดิ ชอบ มีการมอบหมายหนา้ ที่ความรับผดิ ชอบของบุคคล ในฟาร์มระดบั
ตา่ งๆ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิระหวา่ งผบู้ งั คบั บญั ชาและผใู้ ตบ้ งั คบั บญั ชาโดยใชก้ ลั ยาณมิตรใหผ้ ใู้ ตบ้ งั คบั บญั ชา
ทางานดว้ ยใจและทุม่ เทใหก้ บั งานโดยไม่ตอ้ งมีการบงั คบั มีการแบ่งหนา้ ท่ีการรับผดิ ชอบต่องานในส่วนตา่ ง ๆ

2.5 ตาแหน่งและอตั ราเงินเดือน ดาเนินการบรรจุและแต่งต้งั ผปู้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่งตา่ งๆ อยา่ ง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ จดั สรรเงินเดือนในตาแหน่งต่างๆ อยา่ งเหมาะสมโดยพจิ ารณาจากพ้ืน
ฐานความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ของผสู้ มคั ร

2.6 จานวนเจา้ หนา้ ที่ตอ้ งเหมาะสม ตอ้ งไมม่ ากหรือนอ้ ยเกินไป ถา้ มากเกินก็จะเกิดการวา่ งงานทาให้
ตอ้ งสูญเสียเงินเป็ นคา่ จา้ งไปโดยไร้ประโยชน์ หรือหากมีเจา้ หนา้ ท่ีนอ้ ยเกินไปกจ็ ะทางานไดไ้ ม่ครบ ไม่
ครอบคลุม อาจเกิดผลเสียหายต่อฟาร์มได้

2.7 สภาพแวดลอ้ มของการทางาน ผรู้ ่วมงานทุกคนจะตอ้ งมีจิตไมตรีตอ่ กนั เป็นกลั ยาณมิตรตอ่ กนั มี
ความเขา้ ใจกนั เป็ นอยา่ งดีระหวา่ งผบู้ งั คบั บญั ชาและผใู้ ตบ้ งั คบั บญั ชาในทุกระดบั ช้นั ลดความขดั แยง้ ใหม้ ากท่ีสุด
เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อการบริหารจดั การฟาร์มทาใหฟ้ าร์มประสบผลสาเร็จหรือลม้ เหลวกไ็ ด้

บทบาทและหน้าทขี่ องผู้จัดการฟาร์ม

การดาเนินธุรกิจฟาร์มจะประสบผลสาเร็จหรือลม้ เหลวไดน้ ้นั ส่วนหน่ึงมาจากผจู้ ดั การฟาร์ม ท้งั น้ีเพราะวา่
ผจู้ ดั การฟาร์มจะเป็นผบู้ ริหารสูงสุดของฟาร์มในการที่จะตดั สินใจดา้ นตา่ งๆ ของการทาฟาร์ม ซ่ึงจะตอ้ งนา
กระบวนการบริหารเขา้ มาเป็ นพ้ืนฐานในการจดั การท้งั สิ้น หากผจู้ ดั การมีระบบการบริหารท่ีดีและมีกระบวนการ
ตดั สินใจที่ดีแลว้ การดาเนินธุรกิจฟาร์มก็จะประสบผลสาเร็จ บทบาทและหนา้ ท่ีของผจู้ ดั การฟาร์มมีดงั ต่อไปน้ี

1. วางแผนการบริหารจดั การฟาร์ม
ผจู้ ดั การฟาร์มตอ้ งเป็นผทู้ ่ีมีการวางแผนการบริหารท่ีดี เนื่องจากการวางแผนเป็นหวั ใจสาคญั ของการ

จดั การฟาร์มเพือ่ ใหก้ ารดาเนินกิจการฟาร์มเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด หากมีการวางแผนดีการ
ดาเนินกิจการฟาร์มก็จะประสบผลสาเร็จ ซ่ึงการวางแผนการจดั การฟาร์มน้นั ทาไดด้ งั น้ี

1.1 การเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล ตอ้ งมีการเก็บรวบรวมขอ้ มูลในทุกๆ ดา้ น ท้งั ขอ้ มูลดา้ นปัจจยั การผลิต
ไดแ้ ก่ ท่ีดิน ทุน แรงงานที่จะนามาใชใ้ นการทาฟาร์ม ขอ้ มูลดา้ นพนั ธุ์พืชพนั ธุ์สัตว์ เครื่องจกั รเครื่องมือ และ
ขอ้ มูลดา้ นการตลาด

1.2 การวเิ คราะห์ขอ้ มูล ขอ้ มลู ต่างๆ ที่เก็บมาไดท้ ุกดา้ นผจู้ ดั การฟาร์มจะตอ้ งนาขอ้ มลู มาวเิ คราะห์
แยกขอ้ มลู ออกเป็ นหมวดหมู่ เช่น จะผลิตอะไร ขายท่ีไหน มีปัจจยั อะไรบา้ งที่เกี่ยวขอ้ ง เป็นตน้

1.3 ต้งั วตั ถุประสงคแ์ ละเป้ าหมายของฟาร์ม ในฐานะผจู้ ดั การฟาร์มจะตอ้ งต้งั วตั ถุประสงคแ์ ละ
เป้ าหมายของฟาร์มไวอ้ ยา่ งชดั เจน อาจจะตอ้ งเขียนเป็ นลายลกั ษณ์อกั ษรแจกไปตามหน่วยงานตา่ ง ๆ ท่ีรับผดิ ชอบ
วตั ถุประสงคแ์ ละเป้ าหมายตอ้ งสอดคลอ้ งกบั สภาวะเศรษฐกิจ สงั คม และ การเมือง

1.4 กาหนดข้นั ตอนการดาเนินงาน เมื่อวเิ คราะห์ขอ้ มูล ต้งั วตั ถุประสงคแ์ ละเป้ าหมายแลว้ ก็นามา
กาหนดข้นั ตอนการดาเนินงานไดโ้ ดยการกาหนดกิจกรรม วธิ ีการ การจดั สรรปัจจยั การผลิต กาหนดผรู้ ับผดิ ชอบ
ข้นั ตอนดงั กล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไดต้ ามสถานการณ์

2. จดั องคก์ รฟาร์มและบุคลากรของฟาร์ม
การจดั องคก์ รฟาร์มและบุคลากรของฟาร์มเป็ นหนา้ ที่ท่ีสาคญั ของผจู้ ดั การฟาร์มอีกขอ้ หน่ึง ผจู้ ดั การ

ฟาร์มตอ้ งมีการวางแผนการจดั องคก์ ร มีการแบ่งส่วนของฟาร์มออกเป็นส่วนต่างๆ จากส่วนท่ีใหญ่สุดไปถึงส่วน
ที่เล็กสุด เมื่อจดั แบ่งหน่วยงานขององคก์ รแลว้ ก็จดั ผรู้ ับผิดชอบใหด้ ูแล ในแต่ละส่วน โดยแบ่งหนา้ ที่กนั ไวอ้ ยา่ ง
ชดั เจน ซ่ึงการจดั องคก์ รฟาร์มและบุคลากรของฟาร์ม มีข้นั ตอนดงั น้ี

2.1 การจดั หน่วยงานยอ่ ย โดยจดั เป็นฝ่ ายและแผนกตา่ ง ๆ เช่น ฝ่ ายวจิ ยั ฝ่ ายเจา้ หนา้ ท่ี ฝ่ าย
ตา่ งประเทศ เป็นตน้

2.2 กาหนดขอบเขตของหน่วยงาน มีการกาหนดขอบเขตและหนา้ ท่ีของแตล่ ะหน่วยงานไวอ้ ยา่ ง
ชดั เจน เช่น ฝ่ ายการเงินใหด้ ูแลเร่ืองการใชจ้ า่ ยเงินของฟาร์ม หรือฝ่ ายบญั ชีใหด้ ูแลเรื่องบญั ชีต่าง ๆ ของฟาร์ม เป็ น
ตน้

2.3 กาหนดสายการบงั คบั บญั ชา ส่วนใหญแ่ ลว้ จะกาหนดในแนวดิ่งจากบนลงล่าง
2.4 การจดั การดา้ นบุคลากรฟาร์ม ไดแ้ ก่ การบรรจุแต่งต้งั การกาหนดภาระงาน การนิเทศ การ
ฝึกอบรม ซ่ึงอาจจะมอบหมายใหผ้ ใู้ ดผหู้ น่ึงทาหนา้ ท่ี แตบ่ างคร้ังผจู้ ดั การฟาร์มอาจจะตอ้ งดาเนินการเอง เช่น การ
คดั เลือกบุคคลเขา้ สู่ตาแหน่ง เป็นตน้

3. หนา้ ที่ในการดาเนินงานฟาร์ม
ผจู้ ดั การฟาร์มจะตอ้ งเป็นผวู้ างแผนดาเนินงานฟาร์มทุกดา้ น ไดแ้ ก่ การตดั สินใจผลิต การควบคุมการ

ผลิต การประสานงาน และการประเมินผล ส่ิงเหล่าน้ีสาคญั มากเพราะถา้ หาก ผจู้ ดั การฟาร์มดาเนินกิจการฟาร์มได้
อยา่ งถูกตอ้ งแลว้ กจ็ ะทาใหธ้ ุรกิจฟาร์มประสบผลสาเร็จ การดาเนินงานฟาร์มประกอบดว้ ยส่ิงต่อไปน้ี

3.1 การตดั สินใจการผลิต โดยใชเ้ หตุและผล มีขอ้ มลู การตดั สินใจตามท่ีไดก้ าหนดไว้ ในแผนงาน
และเป้ าหมายท่ีต้งั ไว้ เพือ่ การดาเนินกิจการฟาร์มไดอ้ ยา่ งดีท่ีสุด

3.2 การควบคุมการผลิต ผจู้ ดั การฟาร์มตอ้ งติดตามและควบคุมการผลิตอยา่ งใกลช้ ิดและเขม้ งวด หาก
เกิดปัญหาตอ้ งรีบแกไ้ ขทนั ที

3.3 การประสานงาน สร้างเครือข่ายของการประสานงานในทุกระดบั ท้งั ภายในและภายนอกฟาร์ม ซ่ึง
การกาหนดระเบียบงานและกาหนดขอ้ บงั คบั จะเป็นเคร่ืองมือของการประสานงานภายใน ส่วนการจดั ต้งั
คณะกรรมการหรือคณะทางานมกั เป็นเครื่องมือสาหรับการประสานงานภายนอก

3.4 การประเมินผลการผลิต ผจู้ ดั การฟาร์มจะตอ้ งประเมินผลการดาเนินกิจการฟาร์มวา่ บรรลุตาม
วตั ถุประสงคแ์ ละเป้ าหมายท่ีวางไวห้ รือไม่ ถา้ ไม่เป็นไปตามวตั ถุประสงคแ์ ละเป้ าหมายก็ตอ้ งศึกษาดูวา่ เกิดจาก
สาเหตุใด มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ตอ้ งรีบแกไ้ ข และถา้ หากกิจการฟาร์มดาเนินไปตามวตั ถุประสงคแ์ ละไดเ้ กิน
เป้ าท่ีกาหนดไวก้ ็ตอ้ งศึกษาเช่นกนั เพอ่ื ที่จะใหก้ ารดาเนิน กิจการฟาร์มใหผ้ ลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว

4. หนา้ ท่ีในการศึกษาหาความรู้
ปัจจุบนั การทาฟาร์มมกั จะทาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงจะผลิตเพือ่ การบริโภค เป็นการคา้ อุตสาหกรรม

และเพื่อการส่งออก ดงั น้นั ผจู้ ดั การฟาร์มจาเป็นตอ้ งมีความรอบรู้ในทุกๆ ดา้ น ดงั ตอ่ ไปน้ี
4.1 ความรู้ดา้ นการบริหาร การเป็นผจู้ ดั การฟาร์มเปรียบเสมือนกบั เป็ นผนู้ าขององคก์ ร ผจู้ ดั การฟาร์ม

ท่ีดีตอ้ งมีภาวะความเป็นผนู้ า มีจิตวทิ ยาในการบริหาร ตดั สินใจไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งดว้ ยเหตุและผล
4.2 ความรู้ในดา้ นการเกษตร ปัจจุบนั เทคโนโลยดี า้ นการเกษตรกา้ วหนา้ ไปมาก ผจู้ ดั การฟาร์มจะตอ้ ง

ติดตามเทคโนโลยแี ละวชิ าการดา้ นการเกษตรใหท้ นั มิฉะน้นั จะเป็นคนตกยคุ เช่น มีความรู้เร่ือง พนั ธุ์พชื
พนั ธุ์สตั ว์ ปัจจยั การผลิต ข้นั ตอนและวธิ ีการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาด เป็นตน้

4.3 ความรู้ในดา้ นการเงินการบญั ชี ตอ้ งมีความรู้ดา้ นการจดั แหล่งทุน การวางแผนการใชท้ ุน บญั ชี
ฟาร์ม งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ เกบ็ ขอ้ มลู จากบญั ชีฟาร์มมาวเิ คราะห์และวางแผนการผลิต วเิ คราะห์
รายรับรายจา่ ยของฟาร์ม เพื่อนามาวางแผนการผลิตไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง

4.4 ความรู้ในดา้ นการตลาด การตลาดเป็นสิ่งสาคญั มากเน่ืองจากการดาเนินธุรกิจฟาร์มน้นั เมื่อไดผ้ ล
ผลิตแลว้ กต็ อ้ งนาออกจาหน่ายในทอ้ งตลาด ผจู้ ดั การฟาร์มจะตอ้ งศึกษาท้งั ตลาดในประเทศและตลาดตา่ งประเทศ
วา่ ปัจจุบนั ตลาดมีความตอ้ งการสินคา้ ชนิดใด เพ่ือนามาวางแผนการผลิตใหต้ รงกบั ความตอ้ งการของตลาด

4.5 ความรู้ในเร่ืองสังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศและวฒั นธรรม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงสาคญั
เพราะการดาเนินกิจการฟาร์มจะตอ้ งเกี่ยวขอ้ งกบั บุคคลหลายฝ่ าย ปัจจยั บางอยา่ งอาจทาใหต้ น้ ทุนสูงข้ึน ปัจจยั
บางอยา่ งอาจทาใหข้ ายผลผลิตไดร้ าคาดี กฎระเบียบตา่ งๆ ที่ฝ่ ายบา้ นเมืองออกมาก็มีผลต่อธุรกิจฟาร์มท้งั สิ้น
ผจู้ ดั การฟาร์มที่ดีจะตอ้ งศึกษาขอ้ มลู เหล่าน้ีแลว้ นามาวเิ คราะห์และปรับเปลี่ยนการผลิตใหส้ อดคลอ้ งกบั
สถานการณ์

ปัจจยั ทมี่ ผี ลต่อการทาฟาร์ม

การประกอบธุรกิจฟาร์มน้นั จะตอ้ งมีการดาเนินงานที่เกี่ยวขอ้ งกบั ส่ิงตา่ ง ๆ หลายอยา่ งหลายประการ
การใชท้ รัพยากรท่ีมีของฟาร์มอยา่ งมีประสิทธิภาพและประหยดั กจ็ ะทาใหก้ ารดาเนินธุรกิจฟาร์มมีผลกาไรมาก
แตถ่ า้ หากผดู้ าเนินกิจการฟาร์มมีการใชท้ รัพยากรน้นั ไมถ่ ูกตอ้ ง ฟ่ ุมเฟื อย ก็อาจทาใหฟ้ าร์มขาดทุนได้ ดงั น้นั ผู้
ดาเนินธุรกิจฟาร์มจะตอ้ งใชท้ รัพยากรท้งั หมดที่มีอยา่ งถูกตอ้ งและเหมาะสมจึงจะทาใหฟ้ าร์มไดผ้ ลตอบแทนสุทธิ
สูงสุด ปัจจยั ที่มีผลตอ่ การทาฟาร์มมีดงั ต่อไปน้ี

1. ปัจจยั การผลิต (factors of production)
ปัจจยั การผลิตมีหลายอยา่ งซ่ึงทุกอยา่ งลว้ นมีความสาคญั ท้งั สิ้น ไดแ้ ก่ ทุน ที่ดิน แรงงาน และการ

ประกอบการ ปัจจยั การผลิตแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดงั น้ี
1.1 ปัจจยั คงท่ี (fixed factor) คือ ปัจจยั ที่ไมส่ ามารถเปล่ียนแปลงปริมาณการใชไ้ ดต้ ามปริมาณการ

ผลิต เช่น ท่ีดิน โรงเรือน อุปกรณ์ เคร่ืองจกั ร เคร่ืองมือ
1.2 ปัจจยั ผนั แปร (variable factor) คือ ปัจจยั ที่สามารถเปล่ียนแปลงปริมาณการใชไ้ ดต้ ามปริมาณ

ผลผลิต เช่น พนั ธุ์สัตว์ อาหาร ยา วคั ซีน แรงงาน น้ามนั เช้ือเพลิง
2. ค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนินกิจการฟาร์ม
ในการดาเนินกิจการฟาร์มจะมีคา่ ใชจ้ ่ายหลายอยา่ ง ผดู้ าเนินกิจการฟาร์มจะตอ้ งแยกแยะคา่ ใชจ้ า่ ยตา่ งๆ

ออกเป็ นหมวดหมเู่ พ่ือสะดวกต่อการทาบญั ชี และสะดวกตอ่ การควบคุมการ ใชจ้ า่ ยของฟาร์ม ค่าใชจ้ า่ ยในการ
ผลิตแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดด้ งั น้ี

2.1 ค่าใชจ้ า่ ยคงท่ี (fixed costs) เป็นคา่ ใชจ้ ่ายประจาไมว่ า่ จะทาการผลิตหรือไมก่ ็ตาม และไมส่ ามารถ
จะเปลี่ยนผนั ตามปริมาณการผลิตได้ ซ่ึงคา่ ใชจ้ ่ายคงที่แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทดงั น้ี

2.1.1 คา่ ใชจ้ า่ ยท่ีเป็นเงินสด เช่น คา่ แรงงานประจา คา่ ภาษี คา่ ดอกเบ้ีย คา่ เช่า ค่าประกนั ภยั
2.1.2 คา่ ใชจ้ ่ายที่ไม่เป็นเงินสด เช่น คา่ เส่ือมราคาของโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ

2.2 ค่าใชจ้ า่ ยผนั แปร (variable costs) เป็นค่าใชจ้ า่ ยที่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต เช่น
ค่าแรงงานชวั่ คราว ค่าอาหาร ยา วคั ซีน ค่าขนส่ง คา่ ซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าน้ามนั เช้ือเพลิง คา่ ใชจ้ ่ายผนั แปรแบง่ ได้
2 ประเภท คือ

2.2.1 คา่ ใชจ้ า่ ยผนั แปรท่ีเป็ นเงินสด
2.2.2 ค่าใชจ้ ่ายผนั แปรที่ไม่เป็ นเงินสด เช่น คา่ แรงงานของตนเอง
3. ขอ้ มลู ท่ีนามาคิดเป็ นตน้ ทุน
มีขอ้ มลู หลายอยา่ งท่ีตอ้ งนามาคิดเป็นตน้ ทุนในการดาเนินกิจการฟาร์ม ซ่ึงตน้ ทุน กจ็ ดั เป็นปัจจยั การ
ผลิตอยา่ งหน่ึงท่ีมีผลต่อการทาฟาร์ม ผจู้ ดั การฟาร์มจะตอ้ งทาฟาร์มโดยใชต้ น้ ทุนต่าสุดเพื่อใหไ้ ดผ้ ลตอบแทน
สูงสุด ตน้ ทุนท่ีตอ้ งนามาคิดในการทาฟาร์มมีดงั น้ี
3.1 ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน โรงเรือนเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรท่ีใชง้ านไดห้ ลายปี แตโ่ รงเรือนกม็ ีการ
เสื่อมสภาพลงทุกปี ผทู้ าฟาร์มจะตอ้ งคิดค่าเสื่อมราคาของโรงเรือนดว้ ย โดยการคานวณจากอายุ ใชง้ านเบ้ืองตน้
และเงินลงทุนท่ีใชก้ ่อสร้างโรงเรือน
3.2 ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์ เครื่องจกั รและเครื่องมือตา่ งๆ ใหค้ ิดคานวณโดยคิดเป็นคา่ เส่ือมราคา
เช่นเดียวกบั โรงเรือน
3.3 คา่ พนั ธุ์พืช ค่าสตั วเ์ ล้ียงเพ่อื ขาย
3.4 คา่ แรงงาน การใหค้ ่าจา้ งแรงงานกบั พนกั งาน ปัจจุบนั ใหค้ ิดเป็ นรายเดือน
3.5 คา่ อาหารสตั ว์ เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ้ า่ ยที่คอ่ นขา้ งสูงถึง 70 เปอร์เซ็นตข์ อง คา่ ใชจ้ า่ ยผนั แปร
3.6 ค่ายาและค่าวคั ซีน คิดจากราคาปัจจุบนั
3.7 ค่าน้า ค่าไฟ ใหค้ านวณจากการใชจ้ ริง โดยคิดเป็นรายเดือน
3.8 คา่ ภาษีท่ีดิน คิดตามอตั ราเสียภาษีท่ีดิน
3.9 คา่ ดอกเบ้ีย ถา้ การดาเนินกิจการฟาร์มตอ้ งมีการกเู้ งินมาลงทุน
3.10 เงินที่ไดจ้ ากรายไดร้ อง เช่น การขายมูลสตั ว์ ถุงอาหาร กระสอบอาหาร สัตวท์ ่ีคดั ทิ้ง โดยตอ้ งนา
ค่าใชจ้ ่ายส่วนน้ีไปหกั ออกจากค่าใชจ้ ่ายก่อนการคิดตน้ ทุน
3.11 คา่ ใชจ้ ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้ งตน้

การเริ่มกจิ การฟาร์ม

การเร่ิมกิจการฟาร์มทุกประเภทส่ิงสาคญั ท่ีสุดก็คือ ตอ้ งมีความพร้อม มีจิตใจที่มนั่ คงแน่วแน่ มีความต้งั ใจ
โดยเฉพาะผทู้ ี่จะทาฟาร์มเล้ียงสตั วจ์ ะตอ้ งมีใจรักสัตวเ์ ป็นพเิ ศษเนื่องจากงานเล้ียงสัตวเ์ ป็นสิ่งมีชีวติ ที่ตอ้ งมีความ
พิถีพิถนั ในดา้ นการเล้ียง สตั วต์ อ้ งการความรักและความเอาใจใส่จากผเู้ ล้ียง ผทู้ ่ีจะทาฟาร์มจะตอ้ งศึกษาหาความรู้

เพมิ่ เติมอาจจะเริ่มจากการเป็ นลูกจา้ งในฟาร์มเล้ียงสัตวก์ ่อนแลว้ จึงขยบั ฐานะของตนเองไปเรื่อย ๆ ทีละข้นั
จนกระทงั่ เป็ นเจา้ ของฟาร์มไดใ้ นที่สุด ซ่ึงเราเรียกวา่ การไต่บนั ไดกสิกรรม (agricultural ladder) ดงั ภาพ

ภาพบันไดกสิกรรม ถา้ หากการไต่บนั ไดกสิกรรมทาไดช้ า้ ไมท่ นั การ เราก็อาจจะเป็นเจา้ ของฟาร์มโดยวธิ ีลดั ได้
ซ่ึงทาไดห้ ลายวธิ ีดงั ตอ่ ไปน้ี

1. การเช่าฟาร์ม
การเช่าเป็ นการทาขอ้ ตกลงเพอื่ เขา้ ใชป้ ระโยชนใ์ นท่ีดินของผอู้ ื่น ภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยมีขอ้

แลกเปล่ียนหรือใหผ้ ลตอบแทนแก่เจา้ ของที่ดิน ซ่ึงอาจอยใู่ นรูปของเงินสดหรือการแบ่งผลประโยชน์ คือ ผลิตผล
ที่ไดร้ ับการเขา้ ทาประโยชน์ในที่ดินน้นั ระหวา่ งผเู้ ช่ากบั ผใู้ หเ้ ช่า ในสดั ส่วนที่ตกลงกนั ขอ้ ตกลงในการเช่าน้ีไมว่ า่
จะเป็นแบบเงินสดหรือแบบแบง่ ผลิตผล อาจจะจดั ทาข้ึนเป็นลายลกั ษณ์อกั ษร หรืออาจตกลงดว้ ยวาจากไ็ ด้ ซ่ึงการ
เช่าทาไดใ้ นหลายกรณีดงั น้ี

1.1 การเช่าเป็ นเงินสด การเช่าแบบน้ีตอ้ งทาเป็นสัญญาโดยทวั่ ไปจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี โดยท่ีเจา้ ของ
ที่ดินเป็นผรู้ ับผิดชอบท่ีดินและโรงเรือน ผเู้ ช่าจะรับรายไดท้ ้งั หมดและรับผิดชอบ คา่ ใชจ้ ่ายท้งั หมดในฟาร์ม
ยกเวน้ ภาษี คา่ ประกนั ค่าซ่อมแซมโรงเรือน

1.2 เช่าแบบแบง่ ผลผลิตถา้ เป็นสัตว์ ผลผลิตสตั วท์ ี่ไดจ้ ะถูกแบง่ กนั ระหวา่ งผเู้ ช่ากบั เจา้ ของที่ดิน
โดยทวั่ ไปผเู้ ช่าเป็นผรู้ ับผดิ ชอบในส่วนของคา่ จา้ งแรงงาน เครื่องจกั รกล เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร คา่ สัตว์
ท่ีเล้ียง ไดแ้ ก่ ลูกสตั วท์ ่ีนามาขนุ บางส่วนและค่าอาหารสัตวบ์ างส่วน ในขณะท่ีเจา้ ของที่ดินรับผดิ ชอบค่าใชจ้ า่ ยใน
ส่วนของที่ดิน อาคาร โรงเรือน คา่ สตั วท์ ี่เล้ียงบางส่วน และคา่ อาหารสตั วบ์ างส่วน สัญญาเช่าลกั ษณะแบ่งผลผลิต
น้ีส่วนมากใชว้ ธิ ีแบง่ คร่ึง 50 : 50 การแบ่งในอตั ราอ่ืนก็อาจทาไดข้ ้ึนอยกู่ บั ชนิดสตั วเ์ ล้ียงและการหารแบง่ ค่าลงทุน
ตามแตจ่ ะตกลงกนั

1.3 ขอ้ ดีของการเช่าฟาร์ม มีขอ้ ดีหลายประการดงั น้ี
1.3.1 มีทุนสารองมากข้ึนเนื่องจากไม่ตอ้ งเสียเงินไปกบั การซ้ือท่ีดินและโรงเรือน
1.3.2 ไดค้ วามรู้เร่ืองการเล้ียงสตั วแ์ ละการจดั การฟาร์มจากเจา้ ของเดิม
1.3.3 เปลี่ยนแปลงขนาดของฟาร์มไดง้ ่าย
1.3.4 เปลี่ยนขอ้ ตกลงบางอยา่ งไดง้ ่าย

1.4 ขอ้ เสียของการเช่าฟาร์ม การเช่าฟาร์มมีขอ้ เสียดงั น้ี
1.4.1 ขาดความแน่นอน ถา้ หากเป็นการเช่าระยะส้นั ๆ เจา้ ของท่ีดินอาจเรียกที่ดินคืน
1.4.2 เจา้ ของท่ีดินมกั จะไมค่ อ่ ยช่วยเหลือดา้ นคา่ ใชจ้ า่ ยเพราะถือวา่ ผเู้ ช่าไดท้ าการเช่าแลว้
1.4.3 การสะสมทุนเป็นตวั เงินค่อนขา้ งต่า แต่จะสะสมเป็นเครื่องจกั รเครื่องมือและอุปกรณ์
1.4.4 การเพิ่มกาลงั การผลิตทาไดไ้ ม่เตม็ ที่
1.4.5 ขาดอิสระในการบริหารจดั การเนื่องจากตอ้ งตดั สินใจบางอยา่ งร่วมกบั เจา้ ของที่ดิน

2. การเช่าซ้ือฟาร์ม
การเช่าซ้ือฟาร์ม ไดแ้ ก่ การทาขอ้ ตกลงเพ่อื เขา้ ใชป้ ระโยชนใ์ นท่ีดินโดยการชาระเงินล่วงหนา้ จานวน

หน่ึง อาจเป็นร้อยละ 20 ของราคาท่ีดิน แลว้ ผอ่ นคา่ ท่ีดินและดอกเบ้ียต่อไปทุกเดือนในอตั ราคงท่ี เมื่อครบจานวน
งวดท่ี ตกลงกนั ไว้ กรรมสิทธ์ิในท่ีดินกจ็ ะตกเป็นของผเู้ ช่าซ้ือ ซ่ึงการเช่าซ้ือฟาร์มน้นั มีขอ้ ดีและขอ้ เสียดงั ตอ่ ไปน้ี

2.1 ขอ้ ดีของการเช่าฟาร์ม มีขอ้ ดีหลายประการดงั น้ี
2.1.1 ไมต่ อ้ งลงทุนจานวนมากในคร้ังเดียว จึงมีเงินทุนที่จะดาเนินกิจการฟาร์มต่อไปไดต้ ลอดปี
2.1.2 มีการเช่าและซ้ือร่วมกนั ไปโดยการผอ่ นส่งระยะยาวตามสญั ญาเช่าซ้ือฟาร์มในระยะเวลา

ประมาณ 10 – 15 ปี
2.1.3 ไดฟ้ าร์มมาทาประโยชน์ตามความตอ้ งการและนารายไดห้ รือกาไรจากฟาร์มส่วนหน่ึงไป

ลงทุนขยายกิจการฟาร์มต่อไปได้
2.1.4 มีโอกาสเป็นเจา้ ของหรือไดก้ รรมสิทธ์ิในท่ีดินที่เช่าซ้ือมาทาฟาร์มเมื่อผอ่ นชาระครบงวด

ดีกวา่ การเช่าฟาร์ม
2.1.5 เกษตรกรสามารถลงทุนในการปรับปรุงหรือพฒั นาที่ดิน อาคารสถานท่ีและสิ่งก่อสร้างใน

ระหวา่ งการเช่าซ้ือฟาร์มได้ เพราะในบ้นั ปลายเม่ือสิ้นสุดสญั ญาเช่าซ้ือจะไดเ้ ป็นเจา้ ของท่ีดินฟาร์มเช่นเดียวกบั
การซ้ือฟาร์ม

2.1.6 เกษตรกรมีผลกาไรจากการท่ีราคาที่ดินสูงข้ึนในระยะยาว เพราะระยะเวลาท่ีกาหนดใหผ้ อ่ น
ชาระมกั จะอยใู่ นช่วง 10 – 15 ปี ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบราคาท่ีดินที่เริ่มตกลงเช่าซ้ือแมจ้ ะบวกดว้ ยดอกเบ้ียผอ่ นชาระ
กบั ราคาที่ดินผอ่ นชาระครบแลว้ เกษตรกรก็ยงั จะกาไรอยดู่ ี เนื่องจากท่ีดินจะมีราคาสูงข้ึนมาก

2.1.7 เกษตรกรไดร้ ับความภาคภูมิใจในการเป็นเจา้ ของกรรมสิทธ์ิที่ดิน แมจ้ ะเป็นการเช่าซ้ือ แต่
เม่ือชาระเงินดาวน์และเขา้ ทาประโยชน์กไ็ ดช้ ่ือเป็นเจา้ ของที่ดินโดยการเช่าซ้ือ

2.2 ขอ้ เสียของการเช่าซ้ือฟาร์ม มีหลายประการดงั น้ี
2.2.1 เจา้ ของฟาร์มมกั จะขอเงินดาวนก์ ่อนล่วงหนา้ 15 – 20 เปอร์เซ็นต์ ถา้ หากผเู้ ช่าไมม่ ีเงินสารอง

อาจจะตอ้ งไปกยู้ มื เขามาเสียดาวนท์ าใหม้ ีหน้ีสินได้
2.2.2 ผเู้ ช่าซ้ือฟาร์มจะตอ้ งเสียดอกเบ้ียท้งั หมด
2.2.3 ถา้ ผเู้ ช่าฟาร์มดาเนินกิจการฟาร์มขาดทุนหลายปี อาจจะถูกเจา้ ของฟาร์มยดึ ฟาร์มได้
2.2.4 ผเู้ ช่าซ้ือฟาร์มยงั ไม่ไดโ้ ฉนดท่ีดินจนกวา่ จะชาระเงินในงวดสุดทา้ ย ทาใหไ้ ม่สามารถนา

หลกั ฐานไปค้าประกนั เงินกไู้ ด้
3. การซ้ือฟาร์ม
การซ้ือฟาร์ม ไดแ้ ก่ การจา่ ยเงินสดจานวนมากในคร้ังเดียว เพ่ือแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาจจะ

ซ้ือคนเดียวหรือระดมทุนเขา้ หุน้ กนั ซ้ือกต็ าม ก่อนตดั สินใจซ้ือผซู้ ้ือจะตอ้ งตรวจดู ทุกระบบใหล้ ะเอียดไม่วา่ จะ
เป็นโรงเรือน อุปกรณ์ เครื่องจกั ร เครื่องกล ดูความเหมาะสมของพ้นื ที่ในการทาฟาร์มเพ่อื นามาประกอบการ
ตดั สินใจ การซ้ือฟาร์มมีขอ้ ดีและขอ้ เสียดงั น้ี

3.1 ขอ้ ดีของการซ้ือฟาร์ม มีดงั น้ี
3.1.1 มีอิสระในการดาเนินกิจการฟาร์ม
3.1.2 ไดผ้ ลกาไรจากราคาที่ดินที่เพม่ิ ข้ึนทุกๆ ปี
3.1.3 ลดหรือเพ่ิมกาลงั การผลิตไดง้ ่าย
3.1.4 มีการใชป้ ระโยชน์จากที่ดินในระยะยาว
3.1.5 มีความมน่ั คง และขยายกิจการได้

3.2 ขอ้ เสียของการซ้ือฟาร์ม มีดงั น้ี
3.2.1 ถา้ ตอ้ งกเู้ งินมาซ้ือฟาร์มจะตอ้ งมีภาระในการชาระเงินท่ีกมู้ าไดค้ ืน
3.2.2 ใชเ้ งินทุนค่อนขา้ งสูง
3.2.3 หากตดั สินใจผดิ พลาดจะทาให้ขาดทุนได้

........................................................................................


Click to View FlipBook Version