The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือครู รร.วัดอินทาราม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by intaram, 2021-01-08 03:10:30

คู่มือครู รร.วัดอินทาราม

คู่มือครู รร.วัดอินทาราม

โรงเรียนวดั อินทาราม

ค่มู อื การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาด COVID-19
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563
สาหรบั ครู

กลมุ่ บริหารวิชาการ โรงเรียนวดั อนิ ทาราม

แนวทางการจดั การเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

นโยบายการจดั การเรยี นการสอน

ดว้ ยสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย
โรงเรียนวัดอนิ ทารามจึงได้กาหนดนโยบายการเรียนการสอน

ใหส้ อดคล้องกับ สพฐ. ดังน้ี

ON-SITE ON-AIR ON Demand

เรยี นทโ่ี รงเรยี น แตใ่ ห้ เรยี นท่บี า้ นดว้ ย DLTV เรยี นผา่ นแอปพลิเคชัน
มมี าตรการปอ้ งกนั การ โดยผา่ นระบบ KU-Band ด้วย DLTV ผา่ นช่องทาง
แพร่ระบาดของโรค ช่อง 186-200
ติดเชื้อไวรสั โคโรนา  www.dltv.ac.th
(Covid-19) ตามแนวทาง  แอปพลเิ คชัน
ที่ ศบค. กาหนด*  Youtube

(DLTV Channel)

ONLINE ON Hand

เรียนผา่ นอนิ เทอร์เน็ต โดย เรยี นโดยการนาหนงั สือ
ใช้ระบบ Video Conference แบบฝกึ หดั ใบงานไปเรยี นรู้
หรือ Platform ต่าง ๆ ทบี่ ้าน ภายใต้ความช่วยเหลอื
ของผู้ปกครองและครู

*เม่อื สถานการณป์ กติ

กลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ โรงเรยี นวัดอนิ ทาราม

แนวทางการจดั การเรยี นการสอนออนไลน์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัตสิ าหรับครูประจาวิชา

1. ขนั้ เตรยี มการกอ่ นสอน

1.1 จดั ทาแผนการจัดการเรยี นรผู้ า่ นระบบออนไลน์ โดยใชแ้ บบฟอร์ม และส่งทาง
Google drive ภายในระยะเวลาที่กลมุ่ บริหารวิชาการกาหนด เพื่อใหท้ ราบ
กระบวนการในการจดั การเรียนรู้ในแตล่ ะคาบเรียน

1.2 จดั เตรยี มสอื่ การสอน และภาระงานเพ่ือเตรียมความพรอ้ มสาหรบั การสอนตาม
ตาราง

1.3 ส่งช่องทางการสอนของทกุ รายวชิ า ผา่ นครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรยี นรูท้ ่เี ป็น
คณะกรรมการขบั เคลื่อนการจดั การเรยี นการสอนออนไลน์

2. ข้นั สอน

2.1 เชค็ ชือ่ นักเรียนท่เี ขา้ เรยี นในชั้นเรยี นออนไลน์ ดว้ ยแอปพลเิ คชัน Student Care
2.2 เข้าสอนนกั เรียนใน Google Classroom หรือแอปพลิเคชนั อืน่ ตามตารางสอน โดย

ใช้สือ่ การสอน และมอบหมายภาระงานใหแ้ ก่นกั เรยี น
2.3 กากบั ดูแลนกั เรียนให้ศึกษาเน้อื หา และสง่ ภาระงานใหต้ รงตามเวลาทก่ี าหนด

3. ขั้นหลงั สอน

3.1 กรอกขอ้ มูลรายงานผลการจดั การเรียนการสอนรายคาบในแบบฟอร์มออนไลน์
ภายในเวลา 18.00 น. ของวนั ทท่ี าการสอน

3.2 ตรวจภาระงานท่ีได้มอบหมายใหน้ กั เรียนทา รวมท้ังตดิ ตามการส่งงานของนกั เรียน
กรณีท่ีนักเรียนยังไมไ่ ด้สง่ งานตามเวลาทก่ี าหนด และประสานงานกับครทู ปี่ รกึ ษาเพอื่
ช่วยกากบั ตดิ ตามนกั เรียน

กลมุ่ บริหารวชิ าการ โรงเรียนวัดอนิ ทาราม

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563
สง่ิ ที่ครูต้องสง่

ที่ รายการ ชอ่ งทางการสง่ กาหนดส่ง

1 แบบสารวจช่องทางการ สง่ ครูตัวแทนกลมุ่ สาระฯ สง่ ภายใน 31 ธ.ค. 63

สอนออนไลน์ ทคี่ ณะกรรมการขบั เคลอื่ น ส่งภายใน
เวลา 18.00 น.
การสอนออนไลน์ ของวันท่ที าการสอน
สง่ วนั สุดท้าย
2 รายงานผลการสอน สง่ ทาง Google Forms ของการสอนออนไลน์
ออนไลน์

3 แผนการจัดการเรยี นรู้ บนั ทกึ เปน็ ไฟล์ .pdf
ผา่ นระบบออนไลน์ สง่ ทาง Google drive

ดาวน์โหลดเอกสารได้ทล่ี ิ้งคน์ ้ี
https://sites.google.com/view/ir-academic

กลุม่ บริหารวชิ าการ โรงเรียนวัดอนิ ทาราม

แนวทางการจดั การเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แนวปฏบิ ตั ขิ องครทู ี่ปรกึ ษา

แจ้ง/ทาความเขา้ ใจผปู้ กครองเกี่ยวกับแนวทาง
การจดั การเรียนการสอนของโรงเรยี น

สารวจความพรอ้ มของนักเรียนในการเรยี นออนไลน์

(กรณีนักเรยี นไมม่ ีอุปกรณส์ าหรบั การเรียนออนไลน์
ใหป้ ระสานงานกับครปู ระจาวิชา เพ่ือใหน้ ักเรียนสามารถเรียน

ท่บี า้ นได้โดยหนงั สือเรยี นหรือแบบฝกึ หดั )

ส่งแบบสรุปช่องทางการสอนให้นกั เรียน
เพ่อื ให้นกั เรียนเตรียมความพร้อมสาหรับการเรยี น

กากบั และติดตามนกั เรยี นใหน้ กั เรยี นเขา้ เรยี นออนไลน์
ตามตารางเรยี น

(แจง้ ผ้ปู กครองกรณีนกั เรยี นไมเ่ ขา้ เรยี น)

กลมุ่ บริหารวชิ าการ โรงเรยี นวัดอินทาราม

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563

กรณีนักเรยี นไม่สามารถเรยี นออนไลน์ได้

นกั เรยี น ผูป้ กครอง

แจง้ ครทู ่ปี รึกษา ครูทีป่ รึกษานัดหมายนกั เรียน
กรณที นี่ ักเรยี นไมส่ ามารถ มาที่โรงเรยี น หรอื เดนิ ทาง
ไปเยยี่ มบ้านนกั เรยี น
เขา้ เรียนออนไลนไ์ ด้ เพื่อมอบหมายภาระงาน
เนื่องจากไม่มีความพรอ้ ม ให้แก่นกั เรยี น

ดา้ นอุปกรณ์ มอบหมายภาระงาน
หรือชิ้นงาน
ครูที่ปรกึ ษา ใหน้ ักเรียนไดเ้ รยี น
และทางานทบี่ า้ นได้
แจง้ รายชอ่ื นักเรียน
ท่ีไม่สามารถเข้าเรียน

ออนไลนไ์ ด้
ให้ครูประจาวชิ าทราบ

ครูประจาวิชา

กลุ่มบริหารวชิ าการ โรงเรียนวัดอินทาราม

แนวทางการจดั การเรยี นการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แผนการดาเนนิ งานของโรงเรียนวัดอนิ ทาราม

ธันวาคม 2563 ฝา่ ยบริหารและครรู ับฟังนโยบายและแนวทาง
ดาเนนิ การจากการประชมุ ชีแ้ จงของ สพฐ.

ฝ่ายบรหิ ารและคณะกรรมการขบั เคล่ือนฯ
ประชุมเพ่ือวางแนวทางการดาเนินการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรยี นกาหนดและประกาศ
แนวทางการดาเนนิ งาน

มกราคม 2564  ครูสือ่ สารกบั นักเรียนเกย่ี วกบั แนวทาง
การดาเนินงานของโรงเรียน

 ครูเตรียมการจดั การเรยี นการสอน
ออนไลน์

ครจู ัดการเรียนการสอนออนไลน์

สรปุ ผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

กลุม่ บริหารวชิ าการ โรงเรยี นวัดอินทาราม

ภาคผนวก

กลุ่มบรหิ ารวชิ าการ โรงเรยี นวัดอินทาราม

ประกาศโรงเรยี นวัดอนิ ทาราม

เรอ่ื ง แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
ในชว่ งปดิ สถานศกึ ษาดว้ ยเหตพุ ิเศษ

กลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ โรงเรียนวัดอินทาราม

ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

เร่อื ง แนวทางการจดั การเรยี นการสอนในชว่ งปดิ สถานศกึ ษาดว้ ยเหตพุ เิ ศษ

กลุม่ บรหิ ารวชิ าการ โรงเรียนวัดอินทาราม

ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

เร่อื ง แนวทางการจดั การเรยี นการสอนในชว่ งปดิ สถานศกึ ษาดว้ ยเหตพุ เิ ศษ

กลุม่ บรหิ ารวชิ าการ โรงเรียนวัดอินทาราม

เอกสารทเี่ กยี่ วข้อง

กลุ่มบรหิ ารวิชาการ โรงเรียนวัดอินทาราม

แบบสารวจช่องทางการสอนออนไลน์

กลุ่มบรหิ ารวิชาการ โรงเรยี นวัดอนิ ทาราม

แผนการจดั การเรียนร้ผู ่านระบบออนไลน์

กลมุ่ บริหารวชิ าการ โรงเรยี นวัดอินทาราม

คณะผู้จัดทา

นายอานวย พลชัย คณะทปี่ รกึ ษา
นายเชาวลติ รตั นศิลปกร
นายสุเทพ เกดิ กรรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาโรงเรยี นวัดอินทาราม
นางธัญจริ า โชตพิ งศก์ ุล นายกสมาคมผ้ปู กครองและครโู รงเรียนวัดอนิ ทาราม
ประธานเครอื ข่ายผูป้ กครองโรงเรยี นวดั อินทาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอนิ ทาราม

นางสาวเฉลมิ ชนม์ คณะดาเนนิ งาน ประธาน

นายสุภกิตต์ิ ฉนั ทวีพร รองผอู้ านวยการโรงเรยี น กรรมการ
นางสาวลลิตา กลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ กรรมการ
นางสาวจงกลณี กรรมการ
นายพล ธนร่งุ สุขใจ ครู คศ. ๒ กรรมการ
นางสาวเสาวภา นธิ ิสภุ า ครู คศ. ๑ กรรมการ
นางสาวทัศนีย์ ภทั รกังวาน ครู คศ. ๑ กรรมการ
นายณัฐพล พมิ พโ์ พธ์ิ ครู คศ. ๑ กรรมการ
นางสาวปภชั ญา เขมะสมบรู ณ์ ครู คศ. ๑ กรรมการ
นางสาวภานุมาศ ตระกลู ศุภชัย ครู คศ. ๑ กรรมการ
นายวรพงษ์ สร้อยมาตร ครู คศ. ๑ กรรมการ
นายสาโรจน์ รตั นบุญยกร ครู คศ. ๑ กรรมการ
นางสาวกันยารัตน์ ชาตทิ องแดง ครูผ้ชู ่วย กรรมการและเลขานกุ าร
สวสั ดแิ พทย์ ครอู ัตราจา้ ง
บญุ จอื ครูอตั ราจา้ ง
วงษว์ บิ ูลย์สนิ ครู คศ. ๒

กลุ่มบรหิ ารวิชาการ โรงเรียนวัดอินทาราม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PKN BAB VI KELAS X
Next Book
วิชาธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ 30200-0003