The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นำเสนองานห้องสมุดไตรมาส1-2ปจง.2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

นำเสนองานห้องสมุดไตรมาส1-2ปจง.2564

นำเสนองานห้องสมุดไตรมาส1-2ปจง.2564

ยนิ ดตี ้อนรับ

พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี
รองผูอํานวยการ

สํานักงาน กศดน้ว.จยังคหววาัดมขยอนิ นดแยี กง่ิ น พรอมคณะ

สรปุ ผลการดําเนินงาน
เกย่ี วกับกิจกรรมสงเสรมิ การอา น
หองสมุดประชาชนอําเภอภูผามาน

ศนู ยการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อําเภอภผู ามา น

การดาํ เนินงานห้องสมุดประชาชนอาํ เภอภูผาม่าน
ดาํ เนนิ งานตามแผนและนโยบายโดยมุงเนน สงเสริมกิจกรรมการอา น
ประกอบไปดว ยกจิ กรรมการจัดการศึกษาตามอธั ยาศยั ไมม ีรปู แบบการศึกษา หรือ
การเรียนรทู ีต่ ายตวั ไมมีหลักสตู รเปนตวั กาํ หนดกรอบกิจกรรมหรือขอบขายสาระ
การเรยี นรู การเรียนรูขึ้นอยกู บั ความตอ งการ และแรงจูงใจใฝรูของแตล ะบุคคล
อยา งไรกด็ ี เราสามารถจดั กจิ กรรม/โครงการ เพ่อื เสรมิ ใหเ กดิ การเรียนรูต าม
อัธยาศยั ได ดงั นี้

- โครงการชมุ ชนแหง การอา นรว มกบั บา นหนังสอื ชมุ ชน
- โครงการผูนาํ อาสาสมัคร นาํ กลอ งความรสู ูชุมชน ประจําปง บประมาณ 2563
- กจิ กรรมสง เสริมการอานเคล่อื นทร่ี ว มกับภาคเี ครอื ขายอาํ เภอย้ิมเคลืน่ ท่ี
- โครงการอบรมคอมพวิ เตอรแ ละการใชง านอินเตอรเ นต็ เบอ้ื งตน
- โครงการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานราชการและภาคีเครือขายในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.
อําเภอภูผามา น ประจาํ ปงบประมาณ 2564

ด้านการปฏิบตั กิ าร

1. คัดเลือกวิเคราะห จําแนกหมวดหมูทรัพยยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อส่ิงพิมพ โสต
ทัศนและส่ืออิเล็กทรอนิกส ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขปและบันทึกลง
ฐานขอ มูลระบบหองสมดุ อตั โนมตั ิเพือ่ เปน แหลงจัดเก็บและใหบริการ
2. จัดทําส่ือประชาสัมพันธ การใชหองสมุดและกิจกรรมในรูปแบบตางๆเพื่อเผยแพร
ขอ มูลขาวสารและสง เสริมใหผใู ชเ กดิ ความสนใจในการเขา ใชบ รกิ าร
3. ใหคําแนะนํา และบริการตอบคําถามเก่ียวกับขอมูล และการใชทรัพยยากรสารสนเทศ
ในหอ งสมุดเพอ่ื เกิดความสะดวกแกผูใชบริการ
4. ใหบ รกิ ารยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศและบรกิ ารอินเตอรเ น็ตฟรี (Free Wifi)

ดานการวางแผน

1. จดั ทาํ ฐานขอมลู ผา นแหลง เช่อื มโยงหองสมุดประชาชนเพือ่ ใหเ กดิ ความสะดวก
แกผ ูร ับบริการพรอมกจิ กรรมหองสมดุ ผานระบบดงั กลาว

2. วางแผนการทํางานรว มกับผบู รหิ าร กศน.ตาํ บล ศรช. ในการลงพนื้ ท่ีพรอ มทั้ง
ภาคเี ครือขา ย อาสาสมัครฯสง เสริมการอา นในระดบั ตําบล

3. วางแผนการทาํ งานท่รี บั ผดิ ชอบ เชน วางแผนการจดั กจิ กรรมสงเสรมิ การอา น
เปนรายป รายเดอื น รายสปั ดาห รายวัน

ด้านการจดั กจิ กรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการชุมชนแหงการอา นรว มกับบา นหนังสอื ชมุ ชน

จดั กจิ กรรมสง เสริมการอานและการเรยี นรูตลอดชีวติ ในเชิงรกุ สู
ชุมชนในรูปแบบตา งๆ อาทิจัดบริการหองสมดุ ประชาชนเคลื่อนทสี่ ูชมุ ชน
รวมกับกศน.ตาํ บล โดยใหบรกิ ารหนงั สือพิมพร ายวนั และสือ่ เพ่อื นาํ ไป
ใหบริการบานหนังสือชุมชนทงั้ 5 ตําบล จาํ นวน 1 ฉบับตอวนั

งบประมาณทไ่ี ด้รับ กลุ่มเป้าหมาย

กศน.ตาํ บล ไดร้ บั ใชไ้ ป คงเหลือ ชาย แผน รวม ชาย ผล แหง่
หญิง หญิง 2
ตาํ บลโนนคอม 2
ตาํ บลภูผาม่าน 1,056 1,056 0 20 20 40 23 31 2
ตาํ บลนาฝาย 2
ตาํ บลวังสวาบ 1,056 1,056 0 20 20 40 32 34 2
ตาํ บลหว้ ยม่วง 10
1,056 1,056 0 20 20 40 29 35
รวม
1,056 1,056 0 20 20 40 37 23

1,056 1,056 0 20 20 40 40 32

5,280 5,280 0 100 100 200 181 155โครงการผูนาํ อาสาสมัคร นาํ กลองความรสู ูช ุมชน ประจาํ ปงบประมาณ 2563
วตั ถปุ ระสงค

1. เพอื่ สงเสริม สนับสนุน การอา น/การเรียนรู และปลูกฝงนิสยั รกั การอานใหกบั
กลมุ เปา หมายอยางท่วั ถึงในทกุ พ้นื ท่ี

2. เพ่ือเพิม่ ชองทาง และโอกาสการอา น/การเรียนรูใหก ลมุ เปา หมาย
3. เพอ่ื เปนการประชาสมั พนั ธกจิ กรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั
เปาหมาย ผนู ําอาสาสมคั รนําความรสู ชู มุ ชน จาํ นวน 42 คน
วิธีดําเนินการ - ผูนําอาสาสมัครนําความรูสูชุมชนท่ีเขารวมในโครงการนํากลองความรูสูชุมชนที่
เขารวมโครงการนํากลองหนังส่ือ ลงในพ้ืนท่ีพรอมหมุนเวียนใหเกิดการอานในชุมชน เดือนละ
1 ครงั้
ผลที่ได 1.หองสมุดประชาชนไดรับการพัฒนาใน 4 มิติ ไดแก หนังสือ/ส่ือดี บรรยากาศดี
บรรณารกั ษดี กิจกรรมดี
2. ผนู าํ ชมุ ชนทสี่ มัครเขา รว มโครงการสามารถนาํ ความรูทไ่ี ดมาพฒั นาตนเอง ครอบครัว
และชมุ ชน สามารถดาํ เนนิ ชีวติ ไดอยางมมี ีคณุ ภาพ
3. มผี ูเ ขา มาใชบรกิ ารสง เสริมการอาน ยืม-คนื และใชอ นิ เตอรเ นต็ ภายในหอ งสมดุ เพิ่มมากข้ึนกิจกรรมสงเสริมการอานเคลอื่ นทรี่ ว มกับภาคีเครอื ขา ยอาํ เภอย้ิมเคลน่ื ที่
กจิ กรรมสงเสรมิ การอา นเคล่ือนท่ตี ามโครงการเพือ่ พัฒนาการใหบริการเชิง

รุกของอําเภอภูผามาน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการกับประชาชนตาม
และสงเสริมประสิทธิภาพของอําเภอในการบําบัดทุกข บํารุงสุข อําเภอย้ิม
เคลื่อนที่ และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตามแนวทางนโยบายสงเสริม
การอานในเชิงรุก ปงบประมาณ 2563 หองสมุดประชาชนอําเภอภูผามาน ใน
ฐานะสวนราชการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกลาว จึงไดจัด
กิจกรรมสงเสรมิ การเรยี นรูต ลอดชวี ติ เชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย และตอเน่ือง
ตอบสนองความตองการของประชาชน การบริการประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบาน
ตําบล ชุมชนตอไป ซึ่งเปนการใหบริการเชิงรุกรวมกับหนวยงานราชการตางๆ
ในอําเภอภูผามาน ใหการบริการหมุนเวียนไปทุกตําบลในเขตพื้นท่ี ในการออก
หนวยใหบรกิ ารดงั กลาว

เขา รว มกิจกรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่รวมกับสวนงานราชการทุกภาคสวน
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้ง ๕ ตําบลตามหนังสือเชิญใหรวมจัด
กิจกรรมจากที่วาการอําเภอภูผามาน

ผลการดําเนนิ โครงการ

วันท่ี สถานที่ เปา ผล หมายเหตุ
20พ.ค.63
17ม.ิ ย.63 โรงเรียนบา นนาฝายวิทยา ม.5 ต.นาฝาย 60 115
22ก.ค.63 60 109
19ส.ค.63 โรงเรยี นบา นนาน้าํ ซาํ ม.5 ต.ภูผามา น 60 113
10ก.ย.63 60 128
โรงเรยี นบา นวงั สวาบ ม.1 ต.วงั สวาบ 60 122

ศาลากลางบา นปากลว ย ม.6 ต.โนนคอม 300 585

วดั บานหว ยซอ ม.5 ต.หวยมวง

รวม

กิจกรรม –บริการหนังสือดที น่ี า อาน – ไอติมแบบโบราณ – บิงโกภผู ามาน 4.0
– บริการตัดผมฟรี -รับสมัครสมาชกิ หองสมดุ

ออกใหบรกิ ารตามแผนอําเภอยิ้มเคล่อื นในพ้นื ท่ที ้งั 5 ตาํ บล

โครงการอบรมคอมพิวเตอรแ ละการใชง านอินเตอรเนต็ เบ้อื งตน

หอ้ งสมุดประชาชนอาํ เภอภูผาม่านโดยบรรณารักษไ์ ดร้ ับมอบหมายจากผูบ้ ริหารในคาํ ส่ังแต่งต้งั ให้
เป็นวิทยากรดาํ เนินการ ใหค้ วามรู้กบั ผูน้ าํ ชุมชนท้งั 60 คน ในอาํ เภอภูผาม่าน พร้อมจดั ทาํ คู่มือในการใชง้ าน
คอมพวิ เตอร์เบ้ืองตน้ และการใชอ้ ินเตอร์เน็ตในการสืบคน้ ขอ้ มูลอยา่ งง่าย ใหก้ บั ผนู้ าํ ชุมชนที่เขา้ ร่วมโครงการ
เพ่อื ประโยชน์ในการทาํ งานจริงในพ้ืนท่ี โดยไดร้ ับการสนบั สนุนจากนายอาํ เภอภูผาม่านใหผ้ นู้ าํ ท้งั 60 คนเขา้
ร่วมในการอบรมคร้ังน้ีและขยายผลในพ้ืนท่ีชุมชน ตาํ บล ต่อไป

กจิ กรรมส่งเสริมการอ่าน ...ห้องสมุดสําหรับชาวตลาด
กศน.อําเภอภูผามาน ไดจัดหองสมุดเพื่อชาวตลาดอําเภอภูผามาน จัดใน
บรเิ วณตลาดนดั วนั พธุ ดานหนาบริเวณกศน.อําเภอภูผามาน เพ่ือสรางบรรยากาศ
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ท่ีเขาถึงทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งหองสมุด
ประชาชน ชาวตลาดแหงนี้ทาง กศน.อําเภอภูผามาน ไดจัดหาหนังสือพิมพรายวัน
หนังสือทั่วไป นิตยสาร เร่ืองส้ัน ตลอดรับการบริการหนังสือหมุนเวียนจาก
หองสมุดประชาชนอําเภอภูผามาน การดําเนินงานตลอดปงบประมาณที่ผานมา
ใหบริการพอคา แมคา และประชาชนทีมาจับจายซื้อของภายในตลาดตลอด
กลุมเปาหมาย เขามาใชบริการเปนจํานวนมากโดยในแตละวันทุกวันพุธ จะมี
บรรณารักษหองสมุดฯ คณะครู หมุนเวียนมาบริการในตลาดนัดวันพุธ ทุกวันพุธ
ณ บรเิ วณลานดา นหนา กศน.อาํ เภอภูผามา นโครงการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานราชการและภาคี
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธั ยาศัย กศน.อําเภอภูผามา น ประจาํ ปง บประมาณ 2564

กศน.อําเภอภูผามาน ไดจัดหองสมุดเพ่ือชาวตลาดอําเภอภูผามาน จัดใน
บรเิ วณตลาดนดั วนั พธุ ดานหนา บรเิ วณกศน.อําเภอภูผามาน เพ่ือสรางบรรยากาศให
เปนสังคมแหงการเรียนรู ท่ีเขาถึงทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งหองสมุด
ประชาชน ชาวตลาดแหงน้ีทาง กศน.อําเภอภูผามาน ไดจัดหาหนังสือพิมพรายวัน
หนงั สอื ทว่ั ไป นิตยสาร เร่ืองส้ัน ตลอดรับการบริการหนังสือหมุนเวียนจาก หองสมุด
ประชาชนอําเภอภูผามาน การดําเนินงานตลอดปงบประมาณท่ีผานมาใหบริการ
พอคา แมคา และประชาชนทีมาจับจายซ้ือของภายในตลาดตลอดกลุมเปาหมาย
เขา มาใชบรกิ ารเปน จํานวนมากโดยในแตละวันทุกวันพุธ จะมีบรรณารักษหองสมุดฯ
คณะครู หมุนเวียนมาบริการในตลาดนัดวันพุธ ทุกวันพุธ ณ บริเวณลานดานหนา
กศน.อาํ เภอภผู ามาน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรู ความเขา ใจเกี่ยวกบั บทบาทหนาทข่ี องหนวยงานตางๆทเี่ กยี่ วขอ งกบั การ

ปฏิบตั งิ านแกบุคลากรของ ศูนยก ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาํ เภอภผู ามา นเพือ่ ใชเปน
ขอมลู ในการวางแผนการปกบิ ัตงิ าน

2. เพือ่ เสริมสรางความสัมพนั ธอ ันดีระหวา งหนว ยงาน อันจะสง ผลใหประสิทธิภาพในการปฏบิ ตั ิ
หนา ท่ขี อง ครู กศน.เพิ่มขึ้นสงผลใหป ระชาชนไดร ับประโยชนสูงสุดจากทางราชการ

ด้านการจดั สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องสมุด

1. จัด และดูแลรักษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุดใหมี
บรรยากาศในการสงเสริมการอานและใหผูรับบริการมีความรูสึกผอนคลาย
เหมือนอยบู า น

2. จัดบรรยากาศภายในหองสมุดโดยใหมีมุมสงเสริมการอานที่มีชีวิต สอดคลอง
กับความตองการของกลุมเปาหมายผูรับบริการและชุมชนรวมท้ังใหมีความ
ทนั สมยั และเปน ปจ จุบันด้านการทาํ งานร่วมกบั ชุมชน และเครือข่ายการเรียนรู้

1. ประสานการทํางานดา นการจัดการศกึ ษาตามอธั ยาศยั รว มกบั ชุมชน
2. จัดกิจกรรมสงเสรมิ การอา นในชมุ ชนโดยเชือ่ มโยงกบั เครือขา ยการเรยี นรู
3. แสวงหาเคร่ือขายรว มจดั กจิ กรรมสงเสริมการอา นและการเรยี นรูและ

พัฒนาการดาํ เนนิ งานภายในหอ งสมุดเพอื่ เปนการประชาสัมพนั ธและสนใจ
เขา มาใชบรกิ ารเพม่ิ มากข้นึ

หอ้ งสมดุ ประชาชนอาํ เภอภผู าม่านไดม้ ีการอาศยั ความรว่ มมือในการจดั
กิจกรรมรว่ มกบั ภาคีเครอื ขา่ ยในการดาํ เนินการจดั กิจกรรมทงั้ ในระดบั ตาํ บล และ
ระดบั อาํ เภอ หนว่ ยงานราชการ รฐั วิสาหกิจท่ีไดด้ าํ เนินการขอความอนเุ คราะหใ์ นการ
จดั กิจกรรม โดยมีทีมวิทยากร จากทาง กศน.เขา้ ดาํ เนินการจดั กิจกรรมรว่ ม อนั สง่ ผล
ใหเ้ กิดการสง่ เสรมิ การอา่ นและการเรยี นรูท้ ่ีจะเกิดขนึ้ กบั ประชาชนอยา่ งแทจ้ รงิ ท่วั ถงึ
ทงั้ ยงั เป็นการประชาสมั พนั ธห์ น่วยงานของ กศน.และหอ้ งสมดุ อีกชอ่ งทางท่ีเกิดขนึ้

รว่ มเป็นคณะกรรมการประกวดรอ้ งเพลง
โครงการตอ่ ตา้ ยยาเสพติด

เป็นวิทยากรศนู ยเ์ ดก็ เลก็ วดั เฉลียงทองในโครงการหนนู อ้ ย เป็นวิทยากรโรงเรยี นผสู้ งู อายุ
วยั ใสใสใ่ จสขุ ภาพ บา้ นเซนิ เหนือ วดั เฉลยี งทองบา้ นเซินเหนือ

รูปแบบการใหบริการหองสมดุ ในปจ จบุ นั

•-บริการการอาน - บริการหนังสือพิมพร ายวัน

•-บริการยมื -คนื - บรกิ ารซอมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน

•-บริการหนังสอื จองผา นระบบฯ - บริการตอบคําถาม ชว ยคน ควา
-บรกิ ารกาแฟพรอ มนํา้ ดื่ม - บริการอนื่ ๆตามท่ไี ดร บั มอบหมาย

•-บริการแนะแนวการอานและการเรียนรู

•-บริการถา ยเอกสาร/ปรน้ิ เอกสาร

•-บริการสง เสรมิ การอา นในชมุ ชน

•-บริการอนิ เตอรเนต็ (Free Wifi)

สถิตผิ เู ขา รับบริการสงเสรมิ การอา นหองสมดุ ประชาชนอาํ เภอภูผามา น

วัน/เดือน/ป ชาย หญงิ จํานวนผเู ขา ใชบรกิ าร/
คน
ตุลาคม 2563 58
พฤศจกิ ายน 2563 39 85 143
ธันวาคม 2563 45 79 118
มกราคม 2564 52 71 116
กุมภาพันธ 2564 46 89 141
- 78 124
มีนาคม 2564
-
รวม 642

กจิ กรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด

รางวัลแหง ความสําเรจ็

รางวัลหอ งสมดุ ประชาชนอาํ เภอ
ยอดเย่ยี ม เนือ่ งในวนั ครู ป 2564

รางวัลการพฒั นาบุคลากรเพอ่ื
สงเสริมและสนบั สนนุ การอานการ
เรียนรตู อเน่ืองตลอดชีวิต ป 2564

โดย นายธนกฤต ธรรมประโชติ
หอ งสมุดประชาชนอําเภอภผู ามาน จังหวัดขอนแกน
สังกัด ศนู ยการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอภูผามา น


Click to View FlipBook Version