The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ratchanon.lik1995, 2022-05-24 03:18:23

พฤษภา 65

พฤษภา 65

สารจากอธิการบดี

สวสั ดที กุ ทา่ นครบั RMUTR NEWSLETTER ฉบบั ประจ�ำ เดอื น มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
น�ำ โดยพลเอก จรลั กลุ ละวณชิ ย์ นายกสภามหาวทิ ยาลยั พรอ้ มดว้ ย วสิ ยั ทัศน์
คณะผบู้ รหิ าร รว่ มบนั ทกึ เทปโทรทศั นก์ ลา่ วอาเศยี รวาท ถวายพระพร
ชยั มงคล สมเดจ็ พระนางเจา้ สทุ ดิ า พชั รสธุ าพมิ ลลกั ษณ พระบรมราชนิ ี เปน็ มหาวิทยาลยั ชนั้ นำ�แหง่ สังคมการประกอบการ
เนอ่ื งในวโรกาสมหามงคลเฉลมิ พระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มถิ นุ ายน (SMART Entrepreneur University)
2565 เพ่อื แสดงความจงรักภกั ดี ณ สถานีวทิ ยโุ ทรทัศน์กองทพั บก
ชอ่ ง 5 กรงุ เทพมหานคร พันธกจิ
  มทร.รตั นโกสนิ ทร์ รว่ มลงนามความรว่ มมอื สหกจิ ศกึ ษา (MOU)
กบั สถานประกอบการ เพอ่ื พฒั นาบณั ฑติ ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพตรงตามสาย 1. ผลติ บัณฑติ ดา้ นศิลปวิทยาทม่ี ีคุณภาพ
งานวชิ าชพี ทเ่ี รยี นโดยผา่ นกระบวนการของสหกจิ ศกึ ษา ณ หอ้ งประชมุ สามารถก้าวสู่สงั คมการประกอบการ
1 ชน้ั 2 อาคารส�ำ นกั งานอธกิ ารบดี มทร.รตั นโกสนิ ทร์ 2. สรา้ งงานวจิ ัย สิ่งประดิษฐ์ นวตั กรรม และ
ทา้ ยนข้ี อใหท้ กุ คนรว่ มมอื รว่ มใจในการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาด งานสร้างสรรคท์ ่ีมีคณุ คา่ สามารถตอบสนอง
ของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั COVID-19 ไมป่ ระมาท การด์ อยา่ ตก เราจะผา่ น ต่อความตอ้ งการของชุมชนและสังคม
วกิ ฤตนิ ไ้ี ปดว้ ยกนั และขอชน่ื ชมอาจารยแ์ ละนกั ศกึ ษาทส่ี รา้ งชอ่ื เสยี ง 3. เป็นศนู ย์กลางบรกิ ารวชิ าการแกส่ งั คมท่ี
ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้เป็นท่ีรู้จัก ตอบสนองความตอ้ งการของชมุ ชนในเขตทอ้ งถน่ิ
ในสงั คม 4. ท�ำ นบุ �ำ รงุ ศลิ ปวฒั นธรรม และรกั ษาสง่ิ แวดลอ้ ม
และให้ความส�ำ คญั กบั ภูมิปญั ญาไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกยี รติ 5. บริหารจดั การเพอื่ พัฒนาองคก์ รเขา้ สู่องค์กร
อธกิ ารบดี มทร.รัตนโกสนิ ทร์ คณุ ภาพ
6. พฒั นาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
7. เพ่มิ ขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั ในเวทรี ะดับ
นานาชาติ

อัตลักษณ์

“บณั ฑิตนกั ปฏบิ ตั ิ”

สารจากผจู้ ดั การ สารจากบรรณาธกิ าร

สวัสดีผู้อ่าน RMUTR NEWSLETTER ทุกท่าน จดหมายข่าว RMUTR NEWSLETTER ฉบับประจำ�เดือน
ฉบบั ท่ี 5 ปที ่ี 17เดอื นพฤษภาคม 2565 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยี พฤษภาคม 2565 มทร.รตั นโกสนิ ทร์ จดั โครงการสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร
ราชมงคลรตั นโกสินทร์ เปิดชอ่ งทางการประชาสัมพนั ธเ์ พ่อื เครอื ขา่ ยกจิ การนกั ศกึ ษา 9 มทร. ครง้ั ท่ี 5 และโครงการสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั ิ
รบั รขู้ อ้ มลู ขา่ วสารของมหาวทิ ยาลยั ไดท้ ี่ https://rmutr.ac.th, การเครอื ขา่ ยสภานกั ศกึ ษา 9 ราชมงคลแหง่ ประเทศไทย (9R) ครง้ั ท่ี 11
pr.rmutr.ac.th Face book : www.rmutr.ac.th ณ โรงแรมพีลูส ตำ�บลปากแพรก อำ�เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
Youtube : RMUTR CHANNAL IG : RMUTR_R โดยมทร.รัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติจากสถาบันสมาชิกเครือข่าย
Twitter : @rmutr, @pr_rmutr และผ่านช่อง DLTV13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัด
https://www.dltv.ac.th/DLTV13 โครงการทั้งสองในปีการศึกษา 2565 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการดำ�เนินงานด้านการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.อาครี า ราชเวียง นักศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนา
รองอธกิ ารบดี นกั ศกึ ษาสบู่ ณั ฑติ ทม่ี คี ณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงคอ์ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพซง่ึ กนั
และกนั
ขอฝากหน่วยประชาสัมพันธ์ทุกพ้นื ท่ี ส่งข่าวมาได้ท่สี ำ�นักงาน
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซ่งึ เป็นประโยชน์กับ
ผทู้ ส่ี นใจ และท�ำ ใหม้ หาวทิ ยาลยั ของเราเปน็ ทร่ี จู้ กั มากยง่ิ ขน้ึ

นางสาวณัณทนัณณ์ ชรู าศรี
ผูอ้ �ำ นวยการส�ำ นักงานประชาสัมพนั ธ์

คณะผู้จดั ท�ำ ผู้จัดการ กองบรรณาธิการ กราฟกิ ดไี ซน์ เจา้ ของ
รศ.ดร.อาครี า ราชเวยี ง อนิ ทริ า ไทยศรี ณฏั ฐา สนิ โป๋
คณะท่ีปรกึ ษา บรรณาธิการ เบญจวรรณ ชวี านนท์ พสิ จู นอ์ ักษร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลรตั นโกสินทร์
นางสาวณัณทนณั ณ์ ชูราศรี ธนัชชา เทศพทิ กั ษ์
อธิการบดี ผอู้ �ำ นวยการส�ำ นกั งานประชาสมั พนั ธ์ ณัชกรณ์ อยสู่ งค์ ชญภัสร์ ทองเสริม 96 หมู่ 3 ถ.พทุ ธมณฑลสาย 5
รองอธิการบดี ธนานพ ธปู บชู า ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
ผู้ชว่ ยอธกิ ารบดี ว่าที่ร้อยตรีอมรเทพ อยู่คำ� กองจดั การ จ.นครปฐม 73170
คณบดี นายรัชชานนท์ ลิขิตธนานุกิจ โทร. 0 2441 6000 ตอ่ 2001-8
ผอู้ ำ�นวยการสำ�นัก สาทริศา อิสระกลู โทรสาร. 0 2889 4588
ผูอ้ �ำ นวยการกอง ชาญศักดิ์ มปี นิ่ www.rmutr.ac.th
http://pr.rmutr.ac.th

มทร.รตั นโกสินทร์ บนั ทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนีอ่ งในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็ พระนางเจ้าสทุ ิดา
พชั รสธุ าพิมลลักษณ พระบรมราชนิ ี

เมือ่ วนั ศุกรท์ ี่ 29 เมษายน มทร.รัตนโกสนิ ทร์ นำ�โดย
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าว
อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สทุ ดิ า พชั รสธุ าพมิ ลลกั ษณ พระบรมราชนิ ี เนอื่ งในวโรกาส
มหามงคลเฉลมิ พระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มถิ ุนายน
2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทพั บก ช่อง 5 กรุงเทพมหานคร

RMUTR Newsletter 04

พิธสี ง่ มอบธงเจา้ ภาพเครือขา่ ย กจิ การนกั ศกึ ษา 9 มทร. คร้ังท่ี 6 (มทร.อสี าน)
และเครือขา่ ยสภานักศึกษา 9 มทร. ครง้ั ท1ี่ 2 (มทร.อีสาน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 (ช่วงเย็น) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงต้อนรับและพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพเครือข่าย กิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 6 (มทร.อีสาน)
และเครือข่ายสภานักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 12 (มทร.อีสาน) ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมพีลูส ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี

RMUTR Newsletter 05

กิจกรรม มทร.รตั นโกสนิ ทร์ ประจ�ำ เดอื น พฤษภาคม 2565

การประชมุ นายกสภามหาวิทยาลยั และอธกิ ารบดี ครงั้ ท่ี 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ นำ�โดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย
พร้อมด้วยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี และทีมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ครงั้ ท่ี 2/2565 ณ ห้องประชมุ Ball Room ศูนยน์ วตั กรรมและความรู้ มทร.ธญั บุรี ชน้ั 7 อาคารบางซ่อื จงั ช่ันถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงจตจุ ักร
เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร และผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting
มทร.รัตนโกสินทร์ เขา้ ศกึ ษาดูงาน ณ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื

เมื่อวันพฤหสั บดที ี่ 5 พฤษภาคม 2565 มทร.รัตนโกสนิ ทร์ น�ำ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมดว้ ยคณะผบู้ รหิ าร
เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
คณบดีวิทยาลยั เทคโนโลยอี ตุ สาหกรรม และรศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารยแ์ ละพนกั งาน ให้การต้อนรบั

RMUTR Newsletter 0ุ6

อธิการบดี ให้สัมภาษณ์ รายการแนวหน้าวาไรตี้

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกลุ เกยี รติ อธิการบดี ใหส้ ัมภาษณ์ รายการแนวหนา้ วาไรตี้ ชอ่ ง NBT (กรมประชาสมั พนั ธ์) เกี่ยวกบั การ
ก้าวเขา้ สู่ RMUTR Transformation การสร้างอาชีพท่เี ป็นทต่ี ้องการของประเทศ ต้องท่นี ี่ RMUTR ออกอากาศเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2565
มทร.รตั นโกสนิ ทร์ (MOU) กบั สถานประกอบการ

ในวันศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ณัฏฐ์
ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU) กับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ
ตรงตามสายงานวิชาชีพทเ่ี รยี นโดยผา่ นกระบวนการของสหกจิ ศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชน้ั 2 อาคารสำ�นกั งานอธกิ ารบดี มทร.รัตนโกสินทร์

RMUTR Newsletter 07

01 พน้ื ทีศ่ าลายา

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์
น�ำ โดย รศ.ดร.อดุ มวทิ ย์ ไชยสกลุ เกยี รติ อธกิ ารบดี เปน็ ประธานเปดิ โครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรพืชท่ีทรงคุณค่าและการจัดการเกษตรอินทรีย์ และ
ดึงประโยชน์ของทรัพยากรพืชประจำ�ท้องถ่ินแบบย่ังยืนในวิถีอนุรักษ์
สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน
โดยยดึ หลกั การใชท้ รพั ยากรเหลา่ นนั้ บนแนวคดิ ของการอนรุ กั ษเ์ พอื่ ใหเ้ กดิ
การดำ�รงอยู่ของทรัพยากรอย่างย่ังยืนด้วย อีกทั้งเป็นการสร้างประโยชน์
แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไปในอนาคต ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
ทา่ มะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา และผู้นำ�นักศึกษา
มทร.รัตนโกสินทร์ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
ประจำ�ปีการศึกษา 2565

เม่ือวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์
โดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้
ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด เป็นประธานเปิดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา และ
ผู้นำ�นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การองคก์ ารนกั ศกึ ษาและสโมสรนกั ศกึ ษา ประจ�ำ ปกี ารศกึ ษา 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาท หน้าท่ี สิทธิของนักศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน และการสร้างเครือข่ายระหว่างสโมสรนักศึกษา และ
องค์การนักศึกษา ตลอดจนกระบวนการด้านการเงิน การดำ�เนิน
โครงการตา่ ง ๆ ทงั้ น้ี ไดร้ บั เกยี รตจิ าก อ.นลนิ ี แสงอรญั รองอธกิ ารบดี
และบุคลากรกองคลัง มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ
อีกท้ังได้รับเกียรติจากอ.คณิต เรืองขจร รองผู้อำ�นวยการงาน
วิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นวิทยากร ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ในระหว่างวนั ที่ 27 - 29 เมษายน 2565 ณ สมฤดรี สี อร์ท อ.เมอื ง
จ.นครนายก

RMUTR Newsletter 08

พิธีส่งมอบสวนหย่อม และอาคารอเนกประสงค์ รอบเขตพระราชฐานชุมชนสุโขทัย

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ นำ�โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บรหิ าร และอาจารย์ ร่วมตอ้ นรบั พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตตแ์ ก้วแท้ ผู้บญั ชาการทหารบก ในพิธีส่งมอบสวนหยอ่ ม และอาคารอเนกประสงค์
รอบเขตพระราชฐานชุมชนสุโขทัย (ซอยราชวิถี 26 ตรงข้ามสวนจิตรลดา) ทั้งน้ี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เข้ารับมอบทุน
สนับสนุนโครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนสุโขทัย สำ�หรับกำ�แพงภาพวาดจิตรกรรมบริเวณรอบสวนหย่อม และ
อาคารอเนกประสงค์ จากผบู้ ัญชาการทหารบก และร่วมพดู คยุ ถึงแนวทางในการพัฒนาปรบั ภมู ิทศั นใ์ นพ้ืนท่ีอนื่ ต่อไป

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา
2565

เม่อื วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศกึ ษาทกุ สโมสร จัดกิจกรรมเลือกต้ังนายกองคก์ ารนกั ศกึ ษา
มทร.รัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2565 โดยผลการลงคะแนนเสียง
เลือกตงั้ ปรากฏดงั ตอ่ ไปน้ี
อันดับท่ี 1 นางสาวสาวิตรี พรมบล ได้รับคะแนนเสียง
34 คะแนน ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิ ทร์ ปกี ารศกึ ษา 2565
อันดับที่ 2 นายจิธาวัช เอ่ียมสะอาด ได้รับคะแนนเสียง 6
คะแนน ให้ดำ�รงตำ�แหนง่ อปุ นายกองคก์ ารนักศึกษา คนท่ี 1
อันดับที่ 2 นายกำ�แพงเมือง ฉันทะสถานทร์ ได้รับคะแนน
เสียง 6 คะแนน ใหด้ ำ�รงต�ำ แหน่งอุปนายกองคก์ ารนักศกึ ษา คนท่ี 2
อนั ดบั ท่ี 3 นางสาวจริ าพร พนั ธจ์ุ ยุ้ ไดค้ ะแนนเสยี ง 2 คะแนน
ให้ดำ�รงต�ำ แหนง่ อปุ นายกองคก์ ารนกั ศกึ ษา คนท่ี 3
ทง้ั นนี้ ายทปี กร รองรตั น์ นายกองคก์ ารนกั ศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา
2563-2564 ได้ทำ�พิธีมอบตำ�แหน่งและแสดงความยินดีกับว่าท่ีนายก
องค์การนกั ศึกษาประจำ�ปี 2565 มทร.รตั นโกสินทร์ ณ สมฤดรี สี อร์ท
จังหวัดนครนายก

RMUTR Newsletter 09

02 พนื้ ทีบ่ พิตรพมิ ุข จกั รวรรดิ

ประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ นำ�โดย
ผศ.ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานบพิตรพิมุข
จกั รวรรดิ พรอ้ มดว้ ยอาจารยว์ ชั รพลบญุ สมบรู ณ์คณบดีคณะบรหิ ารธรุ กจิ
และ อาจารยท์ รงสทิ ธ์ิ สอนรอด คณบดคี ณะศลิ ปศาสตร์ เขา้ รว่ มประชมุ
กล่ันกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อดุ มศกึ ษาโดยมีดร.ฟา้ ใสสามารถรองอธกิ ารบดีเปน็ ประธานในการประชมุ
ณ ห้องประชุมสำ�นักงานรองอธิการบดี ช้ัน 2 อาคาร 115 ปี
มทร.รตั นโกสนิ ทร์ บพติ รพมิ ขุ จกั รวรรดิ

มทร.รัตนโกสินทร์ รับมอบแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฏหมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 มทร.
รั ต น โ ก สิ น ท ร์ นำ � โ ด ย ด ร . ฟ้ า ใ ส ส า ม า ร ถ
รองอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ
ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
พร้อมด้วย ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ รองคณบดี ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และ ดร.พิมพร วัฒนากมล
กุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
รับมอบแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ
ตามกฏหมายควบคมุ ผลติ ภณั ฑย์ าสบู จาก นางสาวอาทติ ยา
โช ค กิ จ ม นั ส ชั ย ผู้ อำ � น ว ย ก า ร เข ต สั ม พั น ธ ว ง ศ์
ณ สำ�นักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

RMUTR Newsletter 10

รบั มอบหนงั สอื ภาษาจนี

เม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 มทร.
รัตนโกสินทร์ โดย คณะศิลปศาสตร์ นำ�โดย
อาจารย์ทรงสิทธิ์ สอนรอด คณบดีคณะศิลปศาสตร์
พร้อมด้วย อาจารย์ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล
รองคณบดฝี า่ ยกจิ การนกั ศกึ ษา และ อาจารย์ ดร.สพุ จน์
ไทยสรุ ยิ ะ รองคณบดฝี า่ ยวชิ าการและวจิ ยั เปน็ ตวั แทน
ของคณะศลิ ปศาสตร์ รบั มอบหนงั สอื ภาษาจนี ซง่ึ ไดร้ บั
ความอนุเคราะห์โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
ประเทศจีน ณ ห้องสมุด ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี
มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพมิ ขุ จักรวรรดิ

ประชุมคณบดี/ผู้อำ�นวยการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.
(ทปบธ.มทร.)

ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ นำ�โดย
อาจารยว์ ชั รพล บญุ สมบูรณ์ คณบดคี ณะบริหารธุรกิจ พรอ้ มดว้ ย รองคณบดี
ฝา่ ยกิจการนักศึกษา รองคณบดีประจำ�พื้นที่ศาลายา อาจารย์กิตติ
ธารอุดมโชค นางสาวปรีชยา ปิ่นมะณี นางสาวมนทกานต์ พิระพงศ์
และ นางสาวณิชกร คล่องการ เข้าร่วมประชุมคณบดี/ผู้อำ�นวยการ
ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ทปบธ.มทร.) เพ่ือหารือแนวทางการ
พัฒนาและ เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสัมมนาและการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. คร้ังต่อไป
ณ หอ้ งมงคลประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน (อาคาร 18 ชั้น 3)
มทร.อีสาน วทิ ยาเขตขอนแก่น

RMUTR Newsletter 11

03 วิทยาลัยเพาะช่าง

อธกิ ารบดสี ่งมอบทนุ สนับสนุนโครงการจติ อาสา
ปรบั ภูมิทศั น์เพือ่ การเรยี นรศู้ ลิ ปวัฒนธรรมชมุ ชน
สุโขทยั ฯ

เม่ือวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์
นำ�โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นตัวแทน
พลเอก ณรงคพ์ นั ธ์ จติ ตแ์ กว้ แท้ ผบู้ ญั ชาการทหารบก สง่ มอบทนุ สนบั สนนุ
โครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
สุโขทัยฯ สำ�หรับกำ�แพงภาพวาดจิตรกรรมบริเวณรอบสวนหย่อม และ
อาคารเอนกประสงค์ รอบเขตพระราชฐานชุมชนสุโขทัยฯ (ซอยราชวิถี
26 ตรงขา้ มสวนจติ รลดา) ให้กับ ผศ.บรรลุ วริ ิยาภรณ์ประภาส ผ้อู ำ�นวย
การวิทยาลัยเพาะช่าง ซ่ึงดำ�เนินการโดยนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง
ทงั้ น้ีรับมอบทุนสนบั สนุน ณ อาคารส�ำ นกั งานอธกิ ารดี มทร.รตั นโกสินทร์

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง จัดพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน
รนุ่ เยาว์ ครงั้ ที่ 38 โดยมี ศ.ดร.คณติ เขยี ววชิ ยั รองอธกิ ารบดพี ระราชวงั
สนามจันทร์ ให้เกียรติเปน็ ประธานในพิธี และมอบรางวลั ให้กับศิลปนิ
ทไี่ ด้รบั รางวลั พรอ้ มด้วย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำ�นวยการ
หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานแจ้งรายนามศิลปิน
ผู้ได้รับรางวัล ผู้ให้การสนับสนุน กรรมการคัดเลือกและตัดสิน
เข้ารับเกียรติบัตรจากประธานในพิธี พร้อมมอบของที่ระลึก
แก่ประธานในพิธี ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จ.นครปฐม เม่ือนิทรรศการส้ินสุด จะสัญจรไปยัง
สว่ นภมู ภิ าคตา่ ง ๆ ต่อไป

RMUTR Newsletter 12

นิทรรศการ “มนต์รักจิตรกรรม”

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 มทร.
รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง โดยนักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 สาขาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์
จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “มนต์รักจิตรกรรม”
ทั้งน้ี นิทรรศการจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 6 พฤษภาคม
- 21 พฤษภาคม 2565 ณ หอศิลปเ์ ฉลมิ พระเกยี รติ
วิทยาลัยเพาะชา่ ง

RMUTR Newsletter 13

04 วิทยาเขตวังไกลกงั วล

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2565

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ นำ�โดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขตวังไกลกังวล
มอบหมายให้ อ.พงศ์ภมู ิ ศรชมแก้ว ผูอ้ ำ�นวยการศูนยเ์ ทคโนโลยเี กษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovative center : AIC) ร่วมเปิดงาน
วนั ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่อื เรม่ิ ต้นฤดกู าลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ครั้งท่ี 2 โดยมี นายเสถยี ร เจรญิ เหรียญ ผู้วา่ ราชการจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศนู ยเ์ รยี นรู้การเพ่มิ ประสิทธภิ าพการผลติ สนิ คา้ เกษตร (ศพก.) หมู่ 11 ต.หนิ เหลก็ ไฟ อ.หวั หนิ จ.ประจวบครี ีขนั ธ์
ท้ังนี้ จ.ประจวบฯ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ทุกอำ�เภอ รวม 8 ศูนย์ และมีศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
จ�ำ นวน 155 ศนู ย์ โดยมวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอ่ื เปน็ แหลง่ เรยี นรดู้ า้ นการเกษตรของชมุ ชนทสี่ อดคลอ้ งกบั สนิ คา้ เกษตรหลกั และเหมาะสมกบั ศกั ยภาพของพน้ื ท่ี
ซึ่งองค์ความรู้ ของ ศพก.นั้น เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยี ง เพอื่ เป็นแนวทางในการท�ำ การเกษตรและการดำ�เนินชีวติ ของเกษตรกรและขยายผลนำ�ไปประยกุ ตใ์ ช้ได้กวา้ งขวางยิง่ ข้นึ

ทีมงานช่างภาพและการแสดงลงพื้นที่การจัดโครงการ WINS

เมอื่ วนั พฤหสั บดที ี่ 21 เมษายน
2565 มทร.รัตนโกสินทร์ น�ำ โดย
อ.พงศภ์ มู ิ ศรชมแกว้ หวั หนา้ ส�ำ นกั
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิทยาเขต
วงั ไกลกงั วล พรอ้ มดว้ ยผศ.คมสนั ต์
ทับชัย ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
การศึกษาทางไกล และนางจัน
ทรท์ ณยี เ์ ทวี จนั ทรส์ วัสดิ์ หวั หนา้
ฝ่ายงานบริการการศึกษา น�ำ ทมี
งานช่างภาพและส่วนการแสดง
เข้าเตรียมความพร้อมสนับสนุน
การจัดโครงการพัฒนาเครือข่าย
และศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน
2565 ณ โรงแรมเชอราตนั หวั หนิ
รีสอร์ท แอนด์สปา

RMUTR Newsletter 14

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
ผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 14

เม่อื วนั จันทรท์ ่ี 25 เมษายน 2565 มทร.รัตนโกสนิ ทร์
นำ�โดยผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำ�วิทยาเขต
วังไกลกังวล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รบั พสั ดแุ ละผู้ควบคมุ งาน ครั้งที่ 14 เพ่อื ตดิ ตามความคบื หนา้
ใ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
เฉลิมพระเกียรติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี
บรษิ ทั เจริญวิภาค จำ�กัด เป็นผู้รับจ้าง เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชมุ ช้นั 1 อาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มทร.รัตนโกสนิ ทร์ วทิ ยาเขตวังไกลกังวล

การประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ฯ

เ ม่ื อ วั น อั ง ค า ร ท่ี 2 6 เ ม ษ า ย น 2 5 6 5
มทร.รตั นโกสนิ ทร์ น�ำ โดยผศ.นภาพร นาคทมิ รองอธกิ ารบดี
ประจ�ำ วทิ ยาเขตวังไกลกังวล พรอ้ มดว้ ยคณะผบู้ รหิ าร และ
บคุ ลากรทางศกึ ษาสายสนับสนนุ สังกัด มทร.รัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมการประชุมเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายสนับสนุน
ณ ห้องประชุม ทค.101 เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ
แกบ่ คุ ลากรสายสนับสนุน ในการจัดทำ�แบบประเมินผล
การปฏบิ ตั ิราชการรอบที่ 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564
- 31 มีนาคม 2565

RMUTR Newsletter 15

CONGRAT

ULATIONS

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยนิ ดี

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ ผ ศ . ป ร ะ น อ ม
ต้ังปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี ท่ีได้รับรางวัล
ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ดี เ ด่ น ป ร ะ จำ � ปี 2 5 6 4
ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ช้ัน 6 อาคารสถานศึกษาเคมี
ปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร โดยมี
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวไิ ล ปลดั กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวง
การอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม (รมว.อว.)
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ใหแ้ กข่ า้ ราชการพลเรอื นดเี ดน่ ในโครงการยกยอ่ งเชดิ ชเู กยี รติ
ค น ดี มี คุ ณ ธ ร ร ม ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำ�ปี พ.ศ.2564
เม่ือวนั ท่ี 2 พฤษภาคม 2565

RMUTR Newsletter 16

CONGRAT

ULATIONS

ขอแสดงความยินดี

ศิษยเ์ กา่ ไดร้ บั รางวัลเกียรตนิ ยิ ม

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายอมรมงคล แถมทอง ศิษย์เก่าสาขาวิชาประติมากรรม
ไดร้ ับรางวัลเกียรตนิ ิยม เหรยี ญเงิน ศิลป์ พีระศรี ศิลปกรรมรว่ มสมัยของศลิ ปนิ รุ่นเยาว์ คร้งั ที่ 38

RMUTR Newsletter 17

CONGRAT

ULATIONS

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยนิ ดี

ขอแสดงความยินดกี บั ทีม YOLO นักศกึ ษาสาขาการบรหิ ารธุรกจิ ระหวา่ งประเทศ (หลักสูตรภาษาองั กฤษ)
คณะบริหารธรุ กจิ พนื้ ทีศ่ าลายา ได้แก่

1. นายวษิ ณุกร สนิ ธุพรชยั ช้ันปีท่ี 2
2. นางสาวณัฐปรียา มงั กร ช้ันปที ่ี 1
ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแขง่ ขัน DRU English Speech Contest 2022 เมือ่ วนั พธุ ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โดยมดี ร.รพีภัทร มานะสนุ ทร และ อ.ปวรศิ ร์ มาเกดิ เปน็ อาจารย์ควบคมุ ทีม

RMUTR Newsletter 18

CONGRAT

ULATIONS

ขอแสดงความยินดี

นักศกึ ษาได้รับรางวลั ชนะเลศิ อันดับ 3

มทร.รัตนโกสนิ ทร์ ขอแสดงความยนิ ดีกับ นายสัจธรรม อุตสาพรหม นกั ศึกษาชั้นปที ่ี 2 สาขาออกแบบผลติ ภัณฑอ์ ตุ สาหกรรม
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตรแ์ ละการออกแบบ ที่ไดร้ บั รางวัลชนะเลศิ อนั ดบั 3 ในการประกวดโครงการ Thai Microbrand Watch Design
Contest

RMUTR Newsletter 19

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN

เปด การเรย� นการสอนใน 4 พ้ืนที่ 7 คณะ 4 วท� ยาลัย

คณะว�ศวกรรมศาสตร
คณะสถาปต ยกรรมศาสตรและการออกแบบ
คณะอตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเทย่ี ว
คณะบร�หารธุรกิจ
คณะศลิ ปศาสตร
คณะวท� ยาศาสตรและเทคโนโลยี

วท� ยาลัยเพาะชาง
ว�ทยาลัยผูป ระกอบการสรา งสรรคนานาชาติ
รัตนโกสินทร
ว�ทยาลยั นวัตกรรมการจัดการ
(ปรญ� ญาโท และปรญ� ญาเอก)
วท� ยาลยั พลงั งานและสิง่ แวดลอ มอยางยง่ั ยืน
รตั นโกสินทร (ปร�ญญาโท และปรญ� ญาเอก)

1

AB C ประชาสัมพันธ
มหาวท� ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลรัตนโกสินทร
สำนกั สงเสรม� ว�ชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2441 6000 ตอ 2001 - 2005
มหาว�ทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิ ทร

โทร. 0 2441 6000 ตอ 2304 - 5


Click to View FlipBook Version