The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แหล่งเรียนรู้ อ.บางน้ำเปรี้ยว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nfeeast_korai, 2019-12-19 21:38:04

แหล่งเรียนรู้ อ.บางน้ำเปรี้ยว

แหล่งเรียนรู้ อ.บางน้ำเปรี้ยว

แหล่งเรียนรู้อา้ เภอบางน้าเปรยี้ ว

ความเปน็ มา
ความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ได้ว่า แหล่งการเรียนรู้ช่วยเช่ือมโยงเรื่องราวในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้สากล

พัฒนาคุณลักษณะและความคิด ความเข้าใจในคุณค่า และทัศนคติ ค่านิยม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้ มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ สามารถจดั การความรู้ ซง่ึ มคี วามสาคัญและมีความหมายอยา่ งมากสาหรบั ผูเ้ รยี น ดงั น้ี

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพชีวิตจริง สามารถนาความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาคณุ ภาพชวี ติ ของตน ครอบครัว ท้องถิน่

2. ผู้เรียนไดเ้ รียนในสงิ่ ทีม่ ีคณุ คา่ มีความหมายตอ่ ชวี ิต ทาให้เห็นคณุ ค่า เห็นความสาคญั ของสง่ิ ที่เรยี น
3. ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ท้องถ่ินสู่ความรู้สากลสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งท่ีอยู่ไกลตัวได้อย่างเป็น

รปู ธรรม
4. เหน็ ความสาคัญของการอนุรกั ษแ์ ละพัฒนาภมู ิปัญญาทอ้ งถ่นิ วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถ่นิ ไดอ้ ยา่ งตอ่ เนอ่ื ง
5. มีสว่ นร่วมในองค์กร ทอ้ งถนิ่ บุคคล และครอบครัวในการพัฒนาท้องถ่นิ
6. ไดเ้ รยี นรูจ้ ากแหลง่ การเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้ เกิดทักษะการแสวงหาความรู้

เปน็ บุคคลแหง่ การเรียนรู้
โครงสรา้ งฐานอาชีพของชมุ ชน อาชีพหลักของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสิงโตทอง คือ การ
ทานา ผลผลิตโดยเฉลีย่ 864.28 กิโลกรมั /ไร่ โดยมีพ้นื ทที่ าการเกษตร ประมาณ 17,957 ไร่ อาชีพรองลงมาได้แก่ การ
เลย้ี งสตั ว์ไวข้ าย การประมงน้าจืด และอาชีพค้าขาย ตามลาดับ
จากเหตุผลดงั กลา่ วทาให้หนว่ ยงานตา่ งๆ สง่ เสริมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รชั กาลที่ 9 ใหก้ ับประชาชน เพือ่ ใหป้ ระชาชนไดน้ าไปใช้ในชีวิตประจาวนั และเผยแพรใ่ หก้ ับคนในชุมชน

แหล่งเรยี นรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพยี ง
แหลง่ เรียนรดู้ ้านเศรษฐกิจพอเพียง จานวนทัง้ สิ้น 2 แหง่ ประกอบด้วย
แหลง่ เรยี นรูเ้ ศรษฐกจิ พอเพยี ง
- ชอ่ื สกุลเจ้าของ/ผดู้ แู ล นายอาลี มะลูลมี
- ชอ่ื สกลุ ครู กศน.ตา้ บลทีร่ ับผิดชอบ นางสาววาสนา เอ่ยี มริด
- ทอ่ี ยู่ บา้ นเลขท่ี หมู่ 2 ตาบลสิงโตทอง อาเภอบางน้าเปรยี้ ว จงั หวัดฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 0939560869
- ประวตั แิ หลง่ เรยี นรู้
เกิดจากการส่งเสรมิ ของเกษตรอาเภอบางนา้ เปร้ียว ประกอบกับเจา้ ของแหลง่ เรยี นรสู้ นใจเร่อื งเศรษฐกจิ
พอเพียง จึงสนใจเขา้ ร่วมโครงการ จนเป็นบา้ นต้นแบบ
- การบรหิ ารจัดการแหล่งเรยี นรู้
แหล่งเรยี นรู้เศรษฐกจิ พอเพียง สามารถให้ศกึ ษาดูงานได้ ไมเ่ กิน 30 คน
- คา่ ใชจ้ า่ ย
ค่าวิทยากร และคา่ วสั ดุ

- องคค์ วามรู้
1. การทากา๊ ซชวี มวล

2. การทาปยุ๋ หมัก / นา้ หมัก
3. การดแู ลดิน

4. การทาบัญชีครวั เรอื น
5. การเลย้ี งสตั ว์
6. การเผาถ่าน

7. การทานา้ ยาเอนกประสงค์

ภาพแหลง่ เรียนรู้

ดา้ นประวตั ิศาสตร์
แหลง่ เรียนรมู้ ัสยดิ ร้อยปี
- ช่อื สกลุ เจ้าของ/ผดู้ แู ล นายจารึก เซ็นเจรญิ
- ชือ่ สกุล ครู กศน.ต้าบลที่รบั ผดิ ชอบ นางสาววาสนา เอ่ียมริด
- ท่อี ยู่ มัสยดิ อลั อซั ฮาร์ หมู่ 2 ตาบลสงิ โตทอง อาเภอบางนา้ เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เบอรโ์ ทรศพั ท์ 0915065362
- ประวตั ิแหลง่ เรียนรู้
สร้างจากแรงศรัทธาของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีอลั มัรฮมู อหิ มา่ มฮจั ยยี ฟี ัด กาสรุ งค์ คอเตบ๊ ฮจั ยีฮาซนั
และอ่มิ เปน็ อิหม่าม และคอเต๊บคนแรกของมสั ยิด
- การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ให้ศึกษาดงู านได้ ไม่เกนิ 50 คน
- ค่าใช้จ่าย
ไม่มี
- องค์ความรู้
การสรา้ งมัสยิด วัฒนธรรมและประเพณดี ้านศาสนาอิสลาม

แหลง่ เรียนร้อู าชีพ ผา้ คลุมผมสตรีไทยมุสลิมแบบปกั ลวดลายดว้ ยจกั ร
ตา้ บลดอนฉิมพลี

แมบ่ ้านว่างงานท่ีผ่านการฝกึ อาชีพกบั กศน.ต่อยอดอาชีพด้วยการเข้ารว่ มกล่มุ

ผ้ผู ่านการฝึกอาชพี กบั กศน.ตอ่ ยอดอาชพี โดยการเขา้ ร่วมการตัดเยบ็ ผ้าคลุม ณ ท่ีทาการกลมุ่
การตอ่ ยอดอาชีพของกลมุ่ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอาชพี เพ่ือการมีงานทา
แม่บ้านว่างงานทผ่ี ่านการฝึกอาชีพกับ กศน.ต่อยอดอาชีพ

แมบ่ า้ นว่างงานท่ผี า่ นการฝึกอาชพี กับ กศน.ตอ่ ยอดอาชีพและนาผ้าคลุมที่ตัดเยบ็ จากท่บี ้านมาฝากขาย
กลุม่ ผ้แู มบ่ ้านต่อยอดอาชพี ดว้ ยการร้อยมกุ ทาลวดลายผ้าคลุม เพื่อเพม่ิ มลู ค่า

แม่บ้านว่างงานที่ผ่านการฝึกอาชีพกับ กศน.ต่อยอดอาชพี
สมาชกิ กลุ่มทาการตรวจสอบคุณภาพของสนิ คา้ ก่อนเตรยี มออกจาหนา่ ยใหล้ กู คา้

โดย คุณสาวณยี ์ มะลวิ ลั ย์ หัวหน้ากลุม่ ตัดเย็บผา้ คลมุ ผมสตรไี ทยมสุ ลมิ

ตวั อยา่ งสนิ คา้ ผา้ คลมุ ผมสตรไี ทยมสุ ลิมแบบปกั ลวดลายด้วยจกั ร


Click to View FlipBook Version