The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ภูมิปัญญา-ปราชญ์ชาวบ้านอำเภอราชสาส์นล่า

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nfeeast_korai, 2019-12-19 21:25:26

ภูมิปัญญา-ปราชญ์ชาวบ้านอำเภอราชสาส์นล่า

ภูมิปัญญา-ปราชญ์ชาวบ้านอำเภอราชสาส์นล่า

-๑-

ตอนที่ ๑ ขอ้ มลู ทัว่ ไป

1. ชื่อ นายปรีชา ดวงมณี อายุ ๔๗ ปี
ระดบั การศึกษา
- ปรญิ ญาตรี สาขาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ จากมหาวทิ ยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธริ าช
ภมู ิปัญญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดา้ นแพทย์แผนไทย
- ดา้ นการแพทย์แผนไทย 1. เวชกรรมไทย ๒. เภสชั กรรมไทย
2. ท่อี ยู่
ทอี่ ยู่ปัจจบุ ัน
- บา้ นเลขท่ี ๑ หม่ทู ี่ ๒ บา้ นหนองจอก ตำบลดงนอ้ ย อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชงิ เทรา 24120
โทรศพั ทม์ อื ถือ. 099-4677359 [email protected]

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภมู ิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดเี ด่น

-๒-

3. อาชพี

คุณปรชี า ดวงมณี จากพนกั งานบรษิ ทั แหง่ หนึง่ ทต่ี ้องทำงานเขา้ -ออก สแกนลายนวิ้ มือใหต้ รง
ตอ่ เวลา อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของหนว่ ยงานบริษัท แต่ทำไปได้ระยะหนงึ่ ก็รสู้ ึกว่าไม่เป็นอสิ ระ

จงึ ได้ลาออก แล้วกลับมาอยบู่ ้านเกิดปลกู พชื ผักสวนครวั ปลกู สมุนไพร ศึกษาหาข้อมลู คน้ คว้าสูตรตา่ งๆใน
การทำยาสมุนไพรแก้โรคต่างๆ จากน้ันได้มีชาวบ้านปวดเส้นปวดเอ็น เนื่องจากพ้ืนท่ีอำเภอราชสาส์น

ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลูกข้าว เม่ือทำไปมากๆก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยร่างกาย จึงได้เข้าไป
ปรึกษาคุณปรีชา นำยาสมุนไพรไปนวดอาการเหลา่ น้ันก็หายไป คณุ ปรชี า เล็งเห็นว่าการท่ีกลับมาอยู่บ้าน
เกิดแล้วได้ช่วยเหลือคนในชุมชนก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจ จึงได้เปิดร้านแผนไทยข้ึนเพื่อให้บริการประชาชน

ทั้งน้ียังได้มีการแจกจ่ายยาสมุนไพรพญาไพรให้กับประชาชนทั่วไป สิ่งท่ีคุณปรีชา ใช้เป็นแนวคิดในการ
ดำเนินชีวิตอยู่ตลอดคือ การตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ด้วยการใช้ความรู้และคุณธรรม เพ่ือให้เกิดการ

พ่ึงพาตนเองได้และเผ่ือแผ่ไปถึงสังคม ซึ่งคุณปรีชาสามารถนำหลักการปฏิบัติไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตการ
ทำงานและการดำรงชวี ิตของตนเองต่อไป

๔. ประวัติ ผลงาน ที่ใหก้ ารสนับสนนุ กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย

๔.๑ เป็นวิทยากรโครงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ 4.2 เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการส่งเสริมการ
สง่ เสรมิ พฒั นาคุณภาพชีวติ คนพกิ ารตำบลดงน้อย บรโิ ภคผกั ผลไมแ้ ละโภชนาการ
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอราชราชสาสน์ เม่ือวันที่ 18 เดือนกันยายน 2562 ณ โรงเรียน

วดั เกาะแกว้ เวฬวุ ัน

สาขา ภาคีเครอื ขา่ ย | 5.3 ภูมปิ ัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดเี ด่น

-๓-

4.3 เปน็ วิยากรสาธิตการปรุงยาสมุนไพร 4.4 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ 1 หมู่ 2 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น มาปรับใช้ในการดำเนนิ ชีวติ
จงั หวัดฉะเชิงเทรา

4.5 เป็นวิทยากร โดยใช้น้ำมันพญาไพรคลาย
เส้น ท่ไี ดค้ ดิ คน้ ขน้ึ เปน็ ผลิตภัณฑข์ องตนเอง

ไปเผยแพร่องค์ความรู้ และทดลองใช้ให้กับ
ผ้รู บั บริการ

๕. ชื่อสถานศกึ ษา/หนว่ ยงานท่ีเสนอขอเข้ารบั การประเมิน
ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอราชสาสน์
สงั กัดการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยจังหวดั ฉะเชงิ เทรา

ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน

ด้านท่ี ๑ ความรู้เชย่ี วชาญ เฉพาะด้าน

สาขา ภาคีเครอื ขา่ ย | 5.3 ภมู ิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดีเดน่

-๔-

ผลงาน/รายการปฏิบตั ิ

ตัวชี้วัด (ระบขุ ้อมูล/เอกสาร/ภาพถ่าย/โล่/รางวัล/เกยี รติบัตร/หลกั ฐานที่สะทอ้ น

ถงึ ความรู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้ น)

๑. มีองคค์ วามรูด้ ้านใดด้านหน่งึ ข้าพเจ้านายปรีชา ดวงมณี มีความรู้เช่ียวชาญ เฉพาะด้าน ดังรายละเอียด

๒. สืบสานและพฒั นาต่อยอด ดงั นี้

องค์ความรู้ 1.1 มีองค์ความรู้ด้านใดด้านหน่ึง ข้าพเจ้ามีองค์ความรู้เร่ืองพืช

3. นำเทคโนโลยพี นื้ บา้ นมา สมุนไพร ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบ

พัฒนาองคค์ วามรู้ พืน้ บ้านด้ังเดิมท่ีอยคู่ ูก่ ับประเทศไทยมาตงั้ แต่ก่อนสมยั กรงุ สุโขทยั ซงึ่ มคี วาม

4. นำเทคโนโลยีท่ีทนั สมัยมา หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ทีแ่ ตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม วฒั นธรรม

พฒั นาองค์ความรู้ กล่มุ ชาติพันธ์ุ และรปู แบบการรกั ษามที ัง้ การใช้ยาสมนุ ไพร

5. นำองคค์ วามร้ไู ปใช้ในการ การนวด

ปฏิบตั ิจรงิ และเกดิ เปน็ รปู ธรรม 1.2 สืบสานและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ข้าพเจา้ นำชนิดพันธ์ุพืช

สมุนไพรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินที่หลากหลาย นำมาทดลอง ลองผิดลองถูก

สมุนไพรชนิดตา่ งๆ จนไดผ้ ลิตภณั ฑ์ น้ำมนั พญาไพร ซ่ึงเปน็ น้ำมันนวดคลาย

เส้น

1.3 นำเทคโนโลยีพ้ืนบ้านมาพัฒนาองค์ความรู้ เป็นองค์ความรู้ท่ี

ข้าพเจ้าได้รับการส่ังสม ถ่ายทอดและพัฒนามาจากประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถของชาวบ้านจากอดีตกาลมาจนถงึ ปัจจุบัน โดยอาศยั ศักยภาพ

ที่มีอยู่ในตนเอง และในธรรมชาติมาก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตใน

แนวทางทีส่ อดคล้องกบั ธรรมชาติ และวิถชี ีวติ ของชาวบา้ น

1.4 นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาองค์ความรู้ ข้าพเจ้าได้นำ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อใช้เป็นส่ือในการ

ประชาสัมพันธ์ให้กับมวลชนได้รับรู้ และบันทึก ถ่ายทอดองค์ความรู้

เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านช่องทางของ FACEBOOK และเพจซ่ึงเป็น

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีราคาลดลงอย่าง

มากเม่ือเทียบกับในอดีตเม่ือประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา ได้ทำให้จำนวนผู้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพ่ิมข้ึนทุกวนั และได้กลายมาเป็นส่วนหน่งึ ท่ีจำเป็น

ต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่

อินเทอร์เน็ต การประชุมวิดีโอทางไกล ระบบเครือข่าย และระบบ

สารสนเทศเพอื่ การวเิ คราะห์และตดั สนิ ใจ เป็นตน้

ผลงาน/รายการปฏิบตั ิ
ตัวช้วี ัด (ระบุขอ้ มูล/เอกสาร/ภาพถ่าย/โล/่ รางวัล/เกียรตบิ ตั ร/หลกั ฐานทีส่ ะท้อน

ถงึ ความรู้เชีย่ วชาญเฉพาะดา้ น)

สาขา ภาคีเครือขา่ ย | 5.3 ภูมิปญั ญา/ปราชญช์ าวบ้านดเี ดน่

-๕-
1.5 นำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงและเกิดเป็นรูปธรรม
ข้าพเจ้าได้ใช้องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชนจ์ นประสบผลสำเร็จใน
การทดลองนำพืชสมุนไพรมาสรา้ งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุ ภาพและได้รับการ
ยอมรับ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าจากการนำสมุนไพรไทยท่ีจะเลือนหายไปจาก
วิถีชีวิตของคนไทยให้กลับมามีคุณค่าอีกคร้ัง เน่ืองจากปัจจุบันประชาชน
สว่ นใหญ่บริโภคผลติ ภัณฑ์ทีน่ ำเขา้ จากต่างประเทศเปน็ จำนวนมาก แต่กลับ
มองข้ามสิ่งท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่า และราคาถูก ในประเทศไทยของเราไป
คุณปรีชา เห็นความสำคัญและได้ยกย่องพืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ให้เกิดคุณค่า
มากยง่ิ ขนึ้

ดา้ นที่ ๒ การถ่ายทอดความรู้ให้แกช่ มุ ชน/สังคม

สาขา ภาคีเครอื ขา่ ย | 5.3 ภมู ิปญั ญา/ปราชญช์ าวบา้ นดเี ด่น

ตัวชว้ี ัด -๖-

1. เผยแพรอ่ งคค์ วามรู้ อย่าง ผลงาน/รายการปฏิบัติ
น้อย 1 ครงั้ /เดอื น (ระบุข้อมลู /เอกสาร/ภาพถ่าย/โล/่ รางวัล/เกียรติบัตร/หลกั ฐานทสี่ ะท้อน
2. ไดร้ บั เชญิ เปน็ วทิ ยากร ถงึ ความรเู้ ช่ียวชาญเฉพาะดา้ น)
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่น้อย
กว่า 5 ครง้ั /ตอ่ ปี ขา้ พเจา้ นายปรีชา ดวงมณี มีการถา่ ยทอดความรู้ใหแ้ กช่ ุมชน/สังคม
3. มจี ำนวนผูร้ บั บรกิ าร เฉล่ยี ดงั รายละเอยี ดดงั นี้
30 คน/เดอื น
4. วัดความพงึ พอใจของ 2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ อย่างน้อย 1 คร้ัง/เดือน ข้าพเจ้าได้รับ
ผรู้ ับบรกิ าร แต่งต้ังเป็นแพทย์ประจำตำบล ได้มีการเผยแพร่การสาธิต การทำยา
5. นำเทคโนโลยมี าใช้ในการ สมุนไพร ตามหมู่บ้านและมีการจัดโครงการอำเภอเคลื่อนท่ีแต่ละเดือน
ถา่ ยทอดองค์ความรู้ ข้าพเจ้าก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ทุกเดือน
6. มีส่อื เพ่อื ใช้ในการเผยแพร่ โดยมสี มุดตรวจเยี่ยมในการจดั เก็บข้อมลู
องคค์ วามรู้
2.2 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 5
คร้ัง/ต่อปี ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้ง
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังน้ี

- เป็นวิทยากร โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพกิ ารตำบลดงน้อย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น

- เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้และ
โภชนาการ เมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
เวฬุวนั อำเภอราชสาส์น

- เป็นวิทยากรสาธติ การปรงุ ยาสมนุ ไพร ณ หน่วยบริการแพทย์แผน
ไทย 1 หมู่ 2 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- เป็นวิทยากร โดยใช้น้ำมันพญาไพรคลายเส้น ที่ได้คิดค้นขึ้นเป็น
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ไปเผยแพร่องค์ความรู้ และทดลองใช้ให้กับ
ผู้รับบริการ

- เป็นวิทยากรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

2.3 มีจำนวนผู้รบั บริการ เฉล่ีย 30 คน/เดือน ข้าพเจา้ มีประชาชน
มารับบริการ มาศึกษาหาข้อมูลท่ีแหล่งเรียนรู้และหน่วยบริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป ซ่ึงผู้ที่เข้ามาศึกษาดู

งานต่างประทับใจและบันทึกภาพ ตลอดจนผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลทาง
ออนไลน์

2.4 วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในหน่วยงาน องค์กร หรือ
บคุ คล ตา่ งก็ประทบั ใจท่ไี ด้เชิญข้าพเจา้ ไปเป็นวิทยากรซ่ึงข้าพเจา้ เปน็ ผทู้ ่ีมี
จิตใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ มีรอยยิ้มสดใส จึงทำให้ท้ังหน่วยงานราชการและ
เอกชนเข้ามาใช้บรกิ ารและเชิญชวนให้เปน็ วทิ ยากรอยูต่ ลอด

ตัวชีว้ ัด ผลงาน/รายการปฏิบตั ิ
(ระบุข้อมูล/เอกสาร/ภาพถา่ ย/โล/่ รางวลั /เกยี รตบิ ตั ร/หลกั ฐานทีส่ ะท้อน
ถึงความรเู้ ช่ียวชาญเฉพาะดา้ น)

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภูมิปญั ญา/ปราชญช์ าวบ้านดีเดน่

-๗-

2.5 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้าพเจ้าได้นำ
กระบวนการเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการนำ
เคร่ืองจักรมาใชใ้ นการผลติ และสาธิตท่ีไมไ่ ด้มคี วามซบั ซ้อนมากนัก เป็นการ
ถ่ายทอดทางเทคโนโลยีท่ีได้รับความนิยม จงึ ทำให้พบเห็นได้บ่อยมากท่ีสุด
ซึ่งการถ่ายทอดประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพมากเพราะได้รับการถ่ายทอด
จากผู้เชยี วชาญโดยตรง ความผดิ พลาดต่างๆ ก็มนี อ้ ยลง

2.6 มีส่ือเพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ ข้าพเจ้าได้จัดทำส่ือใน
การเผยแพร่องค์ความรู้ ท้ังส่ือท่ีเป็นเอกสาร หลักฐาน และส่ือออนไลน์
เพ่อื ใหเ้ หมาะกับวัยวุฒิ เป็นการประชาสัมพนั ธก์ ิจกรรมและเป็นขอ้ มลู ใหผ้ ู้ท่ี
เขา้ มารับบรกิ ารสามารถศกึ ษาหาข้อมลู ได้

ดา้ นที่ ๓ การเป็นแบบอยา่ งท่ีดขี องภมู ิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน

ตัวช้วี ัด ผลงาน/รายการปฏิบตั ิ
(ระบุขอ้ มลู /เอกสาร/ภาพถ่าย/โล/่ รางวลั /เกยี รตบิ ตั ร/หลกั ฐานทสี่ ะทอ้ น

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภูมิปัญญา/ปราชญช์ าวบา้ นดีเดน่

๑. มีแนวทางในการพัฒนา -๘-
ตนเอง
ถงึ ความรเู้ ชย่ี วชาญเฉพาะดา้ น)
2. มีจติ อาสาท่ีจะเผยแพร่องค์
ความรู้ ข้าพเจ้านายปรีชา ดวงมณี เป็นแบบอย่างที่ดีของภูมิปัญญา/ปราชญ์
ชาวบ้าน ดังรายละเอยี ดดังน้ี
3. มีเครือขา่ ยมาร่วมในการ
จัดการเรยี นรู้ 3.1 มแี นวทางในการพัฒนาตนเอง ขา้ พเจา้ มีแนวทางในการพัฒนา
4. ได้รบั โล/่ ใบประกาศเกยี รติ ตนเองอยู่ตลอดเวลา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมต่อไปการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพิ่ม
คุณ/ เขม็ เชิดชูเกียรติ ความสามารถในการทำงานให้เกิดทักษะและมีความชำนาญในงานนั้น ๆ
5. มผี ู้เรยี นนำองค์ความรไู้ ป และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีความสอดคล้องกับตนเอง
ไดอ้ ย่างเหมาะสม
ปฏบิ ตั ิ
6. มกี ารประพฤตติ นเปน็ ท่ี 3.2 มจี ิตอาสาทีจ่ ะเผยแพรอ่ งคค์ วามรู้ ขา้ พเจ้าเป็นผู้ท่มี ีจติ ใจที่เป็น
ยอมรับของคนในชุมชน ผู้ให้ เช่น ให้ความรู้ ให้ส่ิงของ ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย
แรงสมอง ซ่ึงเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระท่ังเวลา เพ่ือเผื่อแผ่
ให้กับส่วนรวม อีกทั้ง ยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวเป็นตนของ
ตนเองลงได้บ้าง เป็นการให้โดยเต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซ้ึงใจ ปิติสุขท่ี
พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสตปิ ญั ญาเพ่ือสาธารณประโยชน์ในการ
ทำกจิ กรรม หรือส่งิ ท่ีเปน็ ประโยชน์ต่อผอู้ ่ืน โดยไม่หวงั ผลตอบแทน
และรู้สึกมีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน ไม่น่ิงดูดายเม่ือพบเห็นปัญหาหรือ
ความทุกขย์ ากท่เี กดิ ขน้ึ และมีความสุขเมอื่ ไดท้ ำความดี

3.3 มีเครือข่ายมาร่วมในการจัดการเรียนรู้ ปัจจุบันการบริการ
อาชีพต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลาแพทย์ประจำตำบลมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนอื่ ง การสรา้ งเครอื ข่ายเปน็ รูปแบบความรว่ มมือในการจดั กจิ กรรม เช่น
ดร.เกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอราชสาสน์ มาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ

สนบั สนุนและแลกเปล่ยี นเรียนรู้ พร้อมทง้ั จดั ตัง้ กลุม่ เปน็ รูปธรรม
3.4 ไดร้ ับโล่/ใบประกาศเกยี รติคณุ / เข็มเชดิ ชูเกียรติ ขา้ พเจ้าไดร้ ับ

ใบประกาศเกียรตคิ ุณ ดงั น้ี
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ท่ีได้

ทำความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์

สมควรได้รับการยกย่อง สรรเสริญ และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามสืบไป
จงึ ได้รบั รางวัลแพทย์ประจำตำบล ช้ันท่ี 2 ประจำปีพทุ ธศักราช 2562 ให้
ไว้ ณ วนั ที่ 10 สิงหาคม 2562

ผลงาน/รายการปฏบิ ัติ
ตวั ชว้ี ัด (ระบขุ อ้ มูล/เอกสาร/ภาพถ่าย/โล/่ รางวัล/เกียรติบตั ร/หลกั ฐานทีส่ ะทอ้ น

ถงึ ความรู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้ น)

สาขา ภาคีเครือขา่ ย | 5.3 ภูมปิ ัญญา/ปราชญช์ าวบ้านดีเดน่

-๙-
- ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด กลุ่มผู้ผลิตหรือ
จำหน่ายยาแผนไทย โดยมี ดร.เกรียงไกร ปัญญาพงษธร นายอำเภอราช
สาสน์ เปน็ ผ้มู อบ
3.5 มผี ู้เรยี นนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ จากที่ขา้ พเจ้าไดเ้ ป็นวิทยากร
สอน ประชาชนได้นำองค์ความรู้ท่ีได้รับจากท้ังทฤษฎีและลงมือปฏิบัติเพื่อ
นำไปปรับใช้และเป็นท่ีพอใจทำให้ผู้ที่มาร่วมนำไปขยายผลและปรับใช้ใน
ชีวติ ประจำวนั ได้
3.6 มีการประพฤติตนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ข้าพเจ้า
ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ ปฏิบัติตนด้วย
ความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ และตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งม่ันอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม รักษาคำพูด และยิ้มแย้ม
แจ่มใส พูดจาไพเราะและเป็นกันเองกับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ
และใหค้ ำปรึกษาทกุ งานหากพบปัญหาขัดข้องไม่เข้าใจ หรือมีขอ้ สงสยั อยา่ ง
เป็นกันเอง ใช้คำพูดท่ีไพเราะและเป็นกันเองกับประชาชนท่ัวไปท่ีเข้ามาใช้
บริการไม่ใสร่ ้ายผู้อ่ืน

ตอนท่ี 3 ผลงานทป่ี ระสบความสำเรจ็

สาขา ภาคีเครอื ขา่ ย | 5.3 ภมู ิปญั ญา/ปราชญช์ าวบ้านดเี ดน่

- ๑๐ -

ผลงานท่ปี ระสบความสำเร็จ

ผลงาน/รายการปฏบิ ตั ิ

ตัวชว้ี ัด (ระบุข้อมลู /เอกสาร/ภาพถ่าย/โล่/รางวลั /เกยี รตบิ ตั ร/หลกั ฐานที่

สะทอ้ น ถึงความร้เู ช่ียวชาญเฉพาะดา้ น)

มผี ลงานเดน่ ที่เป็นประโยชนต์ ่อ ข้าพเจ้านายปรีชา ดวงมณี มีผลงานท่ีประสบความสำเร็จ ดังรายละเอียด

ผ้รู ับบริการ ดงั นี้

1. ได้รบั ประกาศนียบตั ร จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์

แผนไทย เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

ประเภทเวชกรรมไทย และมีสิทธปิ ระกอบโรคศิลปะตามสาขาและประเภท

ดงั กล่าว

2. ได้รับประกาศนียบัตร จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขา

การแพทย์

แผนไทย เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

ประเภทเภสัชกรรมไทย และมีสิทธิประกอบโรคศิลปะตามสาขาและ

ประเภทดงั กล่าว

3. ได้รับแต่งตั้งเป็นแพทย์ประจำตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น

จงั หวดั ฉะเชิงเทราให้ไว้ ณ วันท่ี 29 มิถนุ ายน 2560

4. ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด กลุ่มผู้ผลิตหรือ

จำหน่ายยาแผนไทยโดยมี ดร.เกรียงไกร ปัญญาพงษธร นายอำเภอราช

สาสน์ เปน็ ผูม้ อบ

สรปุ ผลการดำเนนิ งาน ตอนที่ 2 ขอ้ มลู การประเมิน
ด้านที่ ๑ ความรู้เช่ยี วชาญ เฉพาะดา้ น

สาขา ภาคีเครอื ขา่ ย | 5.3 ภูมปิ ญั ญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดีเด่น

- ๑๑ -

ข้าพเจ้ามีองคค์ วามรู้เร่ืองพืชสมุนไพร ได้นำชนิดพันธ์ุพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถ่ินท่ีหลากหลาย
นำมาทดลอง ลองผิดลองถูก สมุนไพรชนิดต่างๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ น้ำมนั พญาไพร ซึ่งเป็นน้ำมันนวดคลาย
เส้น โดยการนำเทคโนโลยีพ้ืนบา้ นมาพฒั นาองคค์ วามรแู้ ละไดน้ ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผคู้ นสามารถเขา้ ถึงได้

ง่าย เพื่อใชเ้ ปน็ ส่อื ในการประชาสัมพนั ธ์ให้กับมวลชนได้รบั รู้ และบันทึก ถา่ ยทอดองคค์ วามรู้ เผยแพร่องค์
ความรู้ใหม่ๆ ผ่านช่องทางของ FACEBOOK และเพจ จนประสบผลสำเร็จในการทดลองนำพืชสมุนไพรมา

สรา้ งเปน็ ผลิตภัณฑท์ ่มี คี ุณภาพและไดร้ บั การยอมรบั ผลติ ภัณฑ์ท่ีมคี ณุ คา่ จากการนำสมุนไพรไทยท่จี ะเลือน
หายไปจากวิถีชวี ิตของคนไทยใหก้ ลบั มามีคณุ คา่ อีกครง้ั

๑.๑ มีความรู้เรอ่ื งพชื สมนุ ไพร ที่สืบทอดมา ๑.๒ นำพืชสมุนไพรต่างๆ โดยการคิดค้น ทดลอง
จากรุ่นสู่รุ่น โดยน้อมนำองค์ความรู้เรื่อง ลองถูกลองผิด เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถใช้ได้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีและเกดิ ผลประโยชน์แก่ตนเองและประชาชน

๑.๓ นำพืชสมุนไพรท่ีมีในชุมชนมาสร้าง ๑.๔ นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผู้คนสามารถเข้าถึง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ ต น เอ ง แ ล ะ ได้ง่าย เพ่ือใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ชมุ ชน โดยการใช้กระบวนการเทคโนโลยี
ม าผ ลิ ต เพื่ อ ก้ าว ทั น โล ก ทั น ส มั ย ท่ี มวลชนได้รับรู้ และบันทึก ถ่ายทอดองค์ความรู้
เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านช่องทางของ
เปล่ยี นแปลงไป FACBOOKและเพจ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น

อยา่ งดี

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภูมปิ ญั ญา/ปราชญช์ าวบา้ นดเี ดน่

- ๑๒ -

๑.๕ ประสบผลสำเร็จในการทดลองนำพืชสมุนไพรมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ ีคุณภาพและได้รับ
การยอมรับ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าจากการนำสมุนไพรไทยที่จะเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของคน
ไทยให้กลับมามีคุณค่าอีกคร้ัง เนื่องจากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่บริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีนำเข้า
จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แต่กลับมองข้ามสิ่งท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่า และราคาถูก ใน
ประเทศไทยของเราไป คุณปรชี า เหน็ ความสำคัญและไดย้ กยอ่ งพชื สมนุ ไพรท่มี ีอยใู่ ห้เกดิ คุณค่า
มากย่ิงข้ึน

สรปุ ผลการดำเนนิ งาน ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน
ด้านท่ี 2 การถ่ายทอดความรใู้ ห้แก่ชมุ ชน/สงั คม

สาขา ภาคีเครือขา่ ย | 5.3 ภูมปิ ัญญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดเี ดน่

- ๑๓ -
ข้าพเจ้าได้มีการเผยแพร่การสาธิต การทำยาสมุนไพร ตามหมู่บ้านและมีการจัดโครงการ
อำเภอเคล่ือนท่ีแต่ละเดอื น ข้าพเจ้าก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเผยแพรอ่ งค์ความรู้ทกุ เดือนโดยมี
สมุดตรวจเย่ียมในการจัดเก็บข้อมูล และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีประชาชนมารับบริการ มาศกึ ษาหาขอ้ มลู ที่แหลง่ เรียนรู้และหน่วยบริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป ต่างก็ประทับใจที่ได้เชิญข้าพเจ้า ไปเป็นวิทยากรซึ่ง
ข้าพเจ้า เป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ มีรอยย้ิมสดใส จึงทำให้ท้ังหน่วยงานราชการและเอกชนเข้ามาใช้
บริการและเชญิ ชวนให้เปน็ วิทยากรอยตู่ ลอด ได้นำกระบวนการเทคโนโลยีท่ีมีอยู่แล้วมาถา่ ยทอดองคค์ วามรู้
โดยการนำเคร่ืองจักรมาใช้ในการผลิตและสาธิตท่ีไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก เป็นการถ่ายทอดทาง
เทคโนโลยีท่ีได้รับความนยิ ม และจัดทำส่อื ในการเผยแพร่องค์ความรู้ ทงั้ สอ่ื ท่ีเป็นเอกสาร หลักฐาน และสื่อ
ออนไลน์ เพอื่ ใหเ้ หมาะกบั วยั วฒุ ิ

๒.๑ เผยแพร่องค์ความรู้ ประชาสมั พนั ธ์ใหก้ บั กลุ่มสมาชกิ ไดร้ บั รู้ เพอ่ื สร้างองคค์ วามรู้ใหมๆ่ เมือ่ มีขา่ วสาร
ใหม่ๆ ก็จะนำมาแลกเปล่ียนเรยี นรซู้ ง่ึ กนั และกนั

สาขา ภาคีเครอื ขา่ ย | 5.3 ภูมิปญั ญา/ปราชญช์ าวบา้ นดเี ดน่

- ๑๔ -

๒.๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการส่งเสริม ๒.2.1 เป็นวยิ ากรสาธติ การปรุงยาสมนุ ไพร
การบริโภคผัก ผลไมแ้ ละโภชนาการ เม่ือวันท่ี ณ 1 หมู่ 2 ตำบลดงนอ้ ย อำเภอราชสาสน์
18 เดือนกันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัด จังหวดั ฉะเชิงเทรา ซึ่งมผี ู้สนใจเขา้ รว่ ม
เกาะแก้วเวฬุวัน และอีกหลายโครงการโดย กิจกรรมและดกู ารสาธิตเปน็ จำนวนมาก
การสนับสนุนจาก กศน.อำเภอราชสาส์น
กศน.ใกล้เคียง และหน่วยงานอื่น ๆ ใน
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง เป็น
ประจำทุก ๆ เดือน

๒.๓ มีผ้รู บั บรกิ ารจากการให้เปน็ วิทยากร มา ๒.๔ ในหนว่ ยงาน องคก์ ร หรอื บคุ คล ต่างก็
ศึกษาหาข้อมูลท่ีแหลง่ เรยี นร้ขู องคุณปรชี า
ดวงมณี ซ่งึ ผู้ทเ่ี ข้ามาศกึ ษาดูงานต่าง ประทบั ใจท่ไี ดเ้ ชญิ คุณปรีชา ดวงมณี ไปเปน็
ประทับใจและบนั ทกึ ภาพถา่ ย ตลอดจนผ้ทู ่ี วิทยากร ซ่งึ คณุ ปรีชา ดวงมณี เปน็ ผู้ที่มจี ิตใจ
เอือ้ เฟอ้ื เผือ่ แผ่ มรี อยย้ิมสดใส จงึ ทำให้ทัง้
สนใจสอบถามทางออนไลน์
หนว่ ยงานราชการและเอกชนเขา้ มาใช้บรกิ าร
และเชิญชวนให้เป็นวทิ ยากรอยูต่ ลอด

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภมู ิปญั ญา/ปราชญช์ าวบา้ นดีเดน่

- ๑๕ -

2.5 ไดน้ ำเทคโนโลยสี มยั ใหม่ สำธติ กำรปรงุ ๒.๖ นอกจากหนว่ ยบรกิ ารรา้ นยาแผนไทย
ยำสมนุ ไพร เพ่อื มำถำ่ ยทอดองคค์ วำมรู้
ใหก้ บั ผทู้ ส่ี นใจ แล้ว ภายในหนว่ ยบรกิ ารคณุ ปรชี า ดวงมณี
ยังมีป้ายเพอ่ื ใหผ้ ทู้ ่ีเขา้ มาเยยี่ มชมได้อ่าน
เป็นความรู้ เพอ่ื ให้เข้าใจงา่ ยข้ึน

เผยแพร่กจิ กรรม การดำเนนิ งานตา่ ง ๆผา่ น
โลกออนไลนใ์ ห้ผู้ทีส่ นใจเขา้ มาเยีย่ มชม
ศึกษาเรียนรู้

สรปุ ผลการดำเนนิ งาน ตอนท่ี 2 ข้อมลู การประเมนิ
ดา้ นท่ี 3 การเป็นแบบอย่างทีด่ ีของภมู ิปญั ญา/ปราชญ์

ชาวบา้ น

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภูมิปัญญา/ปราชญช์ าวบ้านดเี ดน่

- ๑๖ -
ข้าพเจ้ามีแนวทางในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือนำความรู้ท่ี
ได้รับมาพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมต่อไป และเป็นแบบอย่างให้กับสังคม มีจิตอาสา สาธารณะ
ชว่ ยเหลอื สงั คม มรี อยย้ิม และเสยี งหวั เราะอยู่เสมอ ทำใหเ้ ป็นผทู้ ม่ี ีอัธยาศยั ดี มีจติ ใจเอือ้ เฟื้อ ทั้งนด้ี ร.เกรียง
ไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอราชสาสน์ มาเยย่ี มชม ให้กำลังใจ สนับสนุนและแลกเปล่ียนเรยี นรู้ พร้อม
ทั้งจัดตั้งกลุ่มเป็นรูปธรรม และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประชาชนที่มาเรียนรู้ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติเพ่ือนำไปปรบั ใชแ้ ละเป็นที่พอใจทำให้ผู้ท่ีมาร่วมนำไปขยายผลและปรับใช้ใน
ชวี ติ ประจำวันได้

๓.๑ คุณปรีชา ดวงมณี เปน็ ผู้ทใี่ ห้ความสำคญั ในการใหค้ วามรู้ มีแนวทางการพฒั นาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ค้นคว้าหาขอ้ มูลเพ่ิมเตมิ เพื่อนำความรทู้ ่ไี ด้รับมาพัฒนาตนเอง ชมุ ชนและสงั คมตอ่ ไป

๓.1.1 คณุ ปรีชา ดวงมณี นำผลิตภณั ฑ์ของตนเองท่ีได้คิดคน้ ขึน้ เปน็ ผลิตภัณฑ์ OTOP เดน่
ระดับจงั หวัดฉะเชงิ เทรา

๓.๓ มเี ครือขา่ ยมารว่ มในการจดั การเรยี นรู้

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภูมปิ ัญญา/ปราชญช์ าวบา้ นดเี ดน่

- ๑๗ -

๓.2 เป็นผู้มจี ิตอาสาท่ีจะเผยแพร่องค์ความรู้สนับสนุน ๓.๓.๑ นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้แก่ ราชสาส์น มาเย่ียมชม ให้กำลังใจ สนับสนุนและ
ชาวบ้านในอำเภอราชสาส์น และอำเภอใกล้เคียง ให้ผู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดต้ังกลุ่มเป็น
ทีม่ าเยีย่ มชมไดม้ ีส่วนร่วมเรยี นรู้ รูปธรรม

ไดเ้ หน็ เป็นรูปธรรม สามารถทดลองได้

4. 4. ได้รับโล่/ใบประกาศเกียรตคิ ุณ/
เข็มเชิดชูเกียรติ

๓.๓.๒ สำนักงานสาธารณสุข เปน็ อีกหนึ่ง
หน่วยงานที่มีสว่ นร่วมในการใหก้ ารสนับสนนุ

และเปน็ กลุ่มรักสุขภาพและดแู ลผู้สงู อายุ

๔.๑ ได้รบั ใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นผู้ที่ได้ทำความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี มี

ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการยกย่อง
สรรเสริญ และยึดถือเป็นแบบอย่างท่ีดีงามสืบไป จึง
ได้รับรางวัลแพทย์ประจำตำบล ชั้นที่ 2 ประจำปี

พทุ ธศักราช 2562 ใหไ้ ว้ ณ วันที่ 10 สงิ หาคม 2562

สาขา ภาคีเครอื ขา่ ย | 5.3 ภูมปิ ัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดีเดน่

- ๑๘ -

๔.๒ ได้รบั แต่งตงั้ เปน็ ผ้ทู รงคณุ วฒุ ริ ะดบั จังหวดั 5. มหี น่วยงานสาธารณสขุ อำเภอและ
กลุ่มผู้ผลิตหรอื จำหน่ายยาแผนไทย โดยมีนาย ชาวบ้านทเ่ี ป็นเกษตรกร มารว่ มกันเรยี นรู้
เกรียงไกร ปัญญาพงษธร นายอำเภอราชสาสน์ เพอื่ นำไปปรบั ใชแ้ ละเป็นท่พี อใจทำใหผ้ ู้
เป็นผู้มอบ
ทม่ี าร่วมนำไปขยายผลและปรับใช้ใน
ชวี ิตประจำวันได้

6. เป็นบุคคลท่ดี ี เป็นแบบอย่างให้กบั สงั คม 6.1 เปน็ บคุ คลประพฤตติ นเป็นทยี่ อมรับของ

มจี ิตอาสา สาธารณะ ช่วยเหลอื สังคม คนในชมุ ชนท่ดี ี เป็นแบบอย่างใหก้ ับสังคม
มีรอยย้ิม และเสียงหัวเราะ อยู่เสมอทำให้เป็น มีจิตอาสา สาธารณะ ช่วยเหลือ ทำนุบำรุง
ผ้ทู ่ีมีอัธยาศัยดี มีจิตใจเออ้ื เฟื้อ เปน็ ผู้ท่ไี ม่เป็น ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรมไทย

น้ำเต็มแก้วอยู่เสมอ คือสามารถรับความรู้และ
ถา่ ยทอดความรู้ไดต้ ลอดเวลา

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภมู ปิ ัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดเี ดน่

- ๑๙ -

สรปุ ผลการดำเนนิ งาน
ตอนที่ 3 ผลงานทป่ี ระสบความสำเรจ็

ขา้ พเจา้ นายปรชี า ดวงมณี มีผลงานท่ีประสบความสำเรจ็ ดงั รายละเอยี ดดงั นี้
1. ได้รับประกาศนียบัตร จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เพื่อแสดงว่าเป็นผู้

ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย และมีสิทธปิ ระกอบโรคศิลปะตามสาขา
และประเภทดังกลา่ ว

2. ได้รับประกาศนียบัตร จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เพื่อแสดงว่าเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย และมีสิทธิประกอบโรคศิลปะตาม
สาขาและประเภทดงั กล่าว

3. ได้รับแต่งต้ังเป็นแพทย์ประจำตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทราให้ไว้ ณ วันที่
29 มถิ ุนายน 2560

4. ได้รบั แต่งต้งั เปน็ ผู้ทรงคณุ วฒุ ริ ะดบั จังหวัด กลมุ่ ผู้ผลติ หรือจำหน่ายยาแผนไทยโดยมี
ดร.เกรียงไกร ปญั ญาพงษธร นายอำเภอราชสาสน์ เปน็ ผู้มอบ

๔.๑ ได้รับประกาศนยี บตั ร จากคณะกรรมการ ๔.๒ ได้รับประกาศนียบัตร จากคณะกรรมการ

วชิ าชพี สาขาการแพทย์แผนไทย เพ่อื แสดงวา่ เป็น วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เพอื่ แสดงว่าเป็น
ผูป้ ระกอบโรคศลิ ปะสาขาการแพทยแ์ ผนไทย ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย และมสี ิทธปิ ระกอบโรค ประเภทเภสัชกรรมไทย และมีสิทธิประกอบโรค
ศลิ ปะตามสาขาและประเภทดังกล่าว ศลิ ปะตามสาขาและประเภทดงั กล่าว

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภูมปิ ญั ญา/ปราชญช์ าวบ้านดเี ด่น

- ๒๐ -

๔.๓ ไดร้ บั แต่งต้งั เปน็ แพทยป์ ระจำตำบลดงนอ้ ย อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชงิ เทรา
ให้ไว้ ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2560

4.4 ได้รับแตง่ ตัง้ เป็นผู้ทรงคณุ วุฒริ ะดับจงั หวัด กลมุ่ ผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย
โดยมีนายเกรียงไกร ปัญญาพงษธร นายอำเภอราชสาส์น เป็นผมู้ อบ

สาขา ภาคีเครือขา่ ย | 5.3 ภมู ิปญั ญา/ปราชญช์ าวบา้ นดีเด่น


Click to View FlipBook Version