The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ภูมิปัญญา-ปราชญ์ชาวบ้านพนมสารคาม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nfeeast_korai, 2019-12-19 21:23:58

ภูมิปัญญา-ปราชญ์ชาวบ้านพนมสารคาม

ภูมิปัญญา-ปราชญ์ชาวบ้านพนมสารคาม

-๑-

ตอนท่ี ๑ ขอ้ มลู ทว่ั ไป
1. ช่ือ นายปัญญา สุขศริ ิ อายุ 48 ปี
ระดับการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวชิ าชพี ช้นั สูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลยั การอาชีพพนมสารคาม
ภมู ปิ ญั ญา/ปราชญ์ชาวบ้านดา้ นแพทย์แผนไทย

- ดา้ นพืชสมุนไพรและการแปรรูปสมนุ ไพร
- ดา้ นการแพทยแ์ ผนไทย การรักษาดว้ ยการนวด

2. ทอ่ี ยู่
ท่ีอยปู่ จั จุบัน
- บ้านเลขท่ี 169/3 หมทู่ ่ี 10 บ้านหว้ ยพลู ตำบลเกาะขนนุ อำเภอพนมสารคาม จงั หวดั ฉะเชิงเทรา
24120 โทรศัพท์มือถอื . 099-048-4497. E-mail.... [email protected]

3. อาชีพ
เกษตรกร ทำนาปลูกขา้ ว ปลกู ผักสวนครวั และเลี้ยงสัตว์ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยี ง สถานท่ีทำงาน บ้านเลขท่ี 169/3 บ้านห้วยพลู ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารรคาม
ซ่ึงน้อมนำเอาศาสตร์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหิน
ซอ้ น อำเภอพนมสารคาม จงั หวัดฉะเชงิ เทรา และมีสวนทดลองในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นสถานท่ีศึกษา
เรยี นรู้ของคนทัว่ ไปและอนุรกั ษไ์ วซ้ ่ึงศาสตรแ์ ละศิลป์ของบรรพชนที่สืบทอดกันมายาวนานและนำความรใู้ หม่ๆ
มาปรับให้เข้ากับภูมิปัญญาที่มีอยู่ นั้นคือสมุนไพรไทย นอกจากนี้ยังทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆท่ีเกิดจากสมุนไพรที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสมุนไพรท่ีส่ังสมมาจากบรรพชน และมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท่ีไม่มีสารเคมหี รือ

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภมู ิปัญญา/ปราชญช์ าวบา้ นดีเด่น

-๒-
อันตรายต่อร่างกายละสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ตลอดจนการนวดเพ่ือผ่อนคลาย
นวดฝ่าเท้า แก้ปวดเมื่อย และยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการทำผลิตภัณฑ์จากสมุม
ไพรท่ีใช้ใกล้ตัว เช่น สเปร์ไล่ยุง ครีมบำรุงผิว และการนวดฝ่าเท้า นวดใบหน้า การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ตลอดจนการทำเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์

๔. ประวัติ ผลงาน ทีใ่ ห้การสนบั สนนุ กจิ กรรมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

๔.๑ เป็นวทิ ยากรโครงการฝกึ อบรม “เกษตรธรรมชาตปิ ลอดภยั ก้าวไกลส่อู นิ ทรีย์”
การทำนำ้ ยาสมุนไพรไล่แมลง ปราบศัตรูพืช กศน.อำเภอพนมสารคาม จงั หวัดฉะเชิงเทรา

ในวนั ที่ 29 มถิ ุนายน 2562

๔.๒ เป็นวทิ ยากรสาธิตการทำสเปรย์ไล่ยุง กับน้ำยาบ้วนปากจากสมุนไพร ทศ่ี าลาประชาคมบ้านไร่
หมู่ 8 ตำบลบ้านซ่อง และ โรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม
จังหวดั ฉะเชงิ เทรา

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภูมิปญั ญา/ปราชญ์ชาวบ้านดเี ด่น

-๓-

๔..๓ เอือ้ เฟื้อสถานท่ีทำกจิ กรรมหลักสูตรการทำหมวกปกี แฟชั่น
ไดร้ ับการสนับสนนุ ค่าวัสดุและวิทยากรจาก

กศน.อำเภอพนมสารคาม โครงการฝกึ อาชีพระยะสั้น จำนวน 2 วัน
ในวันท่ี ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔.๔ เอ้ือเฟื้อสถานท่ีทำกิจกรรมหลักสูตรการทำกุนเชียง
ไดร้ ับการสนับสนุน คา่ วสั ดุ และวิทยากรจากการฝกึ อบรมอาชีพจาก
กศน.อำเภอพนมสารคาม โครงการฝึกอาชพี ระยะสนั้ จำนวน ๑ วนั ในวนั ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โดยผู้สนใจกลุ่มเกษตรอนิ ทรียบ์ ้านหว้ ยพลู

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภมู ปิ ัญญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดเี ด่น

-๔-

๔.๕ เอ้อื เฟ้ือสถานที่ทำกจิ กรรมหลกั สูตรการพรมเชด็ เทา้
ได้รบั การสนบั สนุน คา่ วสั ดุ และวิทยากรในการฝึกอบรมอาชพี จาก กศน.อำเภอพนมสารคาม

โครงการฝกึ อาชพี ระยะสน้ั จำนวน ๑ วนั ในวนั ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โดยผู้สนใจกลุ่มเกษตรอนิ ทรยี บ์ ้านห้วยพลู

๔.๖ เอ้อื เฟื้อสถานที่ทำกจิ กรรมหลกั สตู รการทำขนมปยุ ฝา้ ย
ได้รบั การสนบั สนนุ คา่ วัสดุ และวิทยากรในการฝึกอบรมอาชพี จาก กศน.อำเภอพนมสารคาม

โครงการฝกึ อาชีพระยะสัน้ จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
โดยผสู้ นใจกลุม่ เกษตรอินทรีย์บา้ นห้วยพลู

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภูมิปัญญา/ปราชญช์ าวบา้ นดีเด่น

-๕-

๔.๗ นายปัญญา สุขศิริ ยงั ได้รบั การเชิญเข้าอบรมโครงการ Smart ONIE เพ่อื สร้าง Smart
farmer เพือ่ เปน็ เกษตรกรตวั อยา่ งและสามารถเป็นวทิ ยากรในการถา่ ยทอดองคค์ วามรู้ และเพอื่ เป็นMaster

Trainer เกษตรกรตน้ แบบของตำบลเกาะขนนุ ที่สามารถเผยแพร่องค์ความรใู้ หก้ ับผู้ที่สนใจต่อไปได้

๕. ชื่อสถานศกึ ษา/หนว่ ยงานท่ีเสนอขอเข้ารบั การประเมิน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม
สงั กดั การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยจงั หวัดฉะเชิงเทรา

ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมนิ
ด้านที่ ๑ ความรเู้ ช่ยี วชาญ เฉพาะด้าน

๑.๑ มคี วามรู้เร่ืองพืชสมนุ ไพร ที่สืบทอดมาจากรุ่น ๑.๒ สามารถนำพชื สมุนไพรมาแปรรปู เป็นผลิตภัณฑ์
ใชป้ ระโยชน์ได้เปน็ อย่างดี สรา้ งคุณคา่ ใหก้ บั ตนเองและ
ปยู่ า่ ตายายและ องคค์ วามรู้เรอ่ื งเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสาน ส่ิงท่มี ใี นชมุ ชนเพือ่ ชมุ ชน

สาขา ภาคีเครือขา่ ย | 5.3 ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดเี ด่น

-๖-

๑.๔ นำเทคโนโลยีสมัยใหมม่ าประชาสัมพันธใ์ นกับ
มวลชนไดร้ บั รู้ และบนั ทกึ ถ่ายทอดความรู้
เผยแพรอ่ งคค์ วามรใู้ หม่ๆ ผา่ นชอ่ งมางของ
FACBOOK ซึ่งได้รบั การตอบรับและตอบคำถาม
แสดงความคิดเห็น ใหก้ ับผู้ท่ีสนใจ

๑.๕ ประสบผลสำเรจ็ ในการทดลองนำสมุนไพรมาสรา้ งเป็นผลิตภัณฑท์ ี่มีคุณภาพและได้รับการ
ยอมรบั ในด้านการเป็นวิทยากร ผลิตภัณฑท์ ี่มีคุณค่าจากการนำสมนุ ไพรไทยทจ่ี ะเลอื นหายไป

จากวิถีชวี ติ ของคนไทยใหก้ ลบั มามีคณุ ค่าอกี คร้ัง

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภมู ิปญั ญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดีเดน่

-๗-
ดา้ นท่ี ๒ การถ่ายทอดความร้ใู หแ้ ก่ชุมชน/สังคม

๒.๑ เปน็ เกษตรกรตวั อยา่ งท่ีประสบผลสำเร็จในการน้อมนำหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี งมาใช้ และ
ศึกษาเรียนรจู้ ากแหล่งเรยี นรศู้ ูนย์การศกึ ษาพฒั นาการศึกษาเขาหนิ ซอ้ น จนสามารถนำพชื สมุนไพรมาทำ

เป็นผลิตภัณฑม์ าใชใ้ นชวี ติ ประจำวันได้หลายอย่าง ไดร้ บั เชิญใหไ้ ปออกรายการโทรทัศน์ ทางช่อง 9
รายการบา่ ยนม้ี ีคำตอบ ออกอากาศเมอื่ วนั ที่ 12 เดือนมถิ ุนายน 2561 ทีผ่ ่านมา

๒.๑.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ ประชาสมั พนั ธใ์ หก้ ับกล่มุ สมาชกิ ไดร้ บั รู้ เพือ่ สร้างองคค์ วามร้ใู หม่ๆ เม่อื มี
ข่าวสารใหมๆ่ กจ็ ะนำมาแลกเปลย่ี นเรยี นรูซ้ ่งึ กนั และกนั ดังทว่ี า่ ถา้ มีแอปเปิ้ลคนละลูก แล้วนำมาแลกกนั
กจ็ ะไดแ้ อปเปิ้ลคนละ ๑ ลกู แต่ถา้ แตล่ ะคนมีองคค์ วามรู้คนละองคค์ วามร้นู ำมาแลกเปลย่ี นเรยี นรซู้ ่ึงกนั

และกนั ก็จะได้หลายๆองคค์ วามรู้

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภมู ปิ ัญญา/ปราชญช์ าวบา้ นดเี ด่น

-๘-

๒.๒ เปน็ วทิ ยากรใหค้ วามรูโ้ ครงการฟันสวย ยิม้ ใส สงู วัยแขง็ แรง เม่ือวนั ท่ี 29 เดือนมถิ ุนายน 2562
ณ ศาลาประชาคมตำบลบ้านซ่อง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุ ภาพตำบลหนองยาว และอีกหลาย

โครงการโดยการสนับสนุนจาก กศน.อำเภอพนมสาคาม กศน.ใกลเ้ คียง วิทยาลัยการอาชีพ
พนมสารคาม และหน่วยงานอนื่ ๆในจงั หวัดฉะเชงิ เทราและจงั หวดั ใกลเ้ คยี ง เป็นประจำทุก ๆเดือน

๒.๓ มีผรู้ ับบริการจากการไปเป็นวิทยากร มาศกึ ษาหาขอ้ มูลท่ี แหลง่ เรยี นรสู้ วนสมุนไพรที่บ้านของ
คุณปญั ญาเองซงึ่ ผูท้ ีเ่ ขา้ มาศึกษาดงู านตา่ งประทบั ใจและบนั ทกึ ข้อความไวเ้ ป็นท่รี ะลกึ ในสมดุ เย่ียม

ตลอดจนผู้ทีส่ นใจสอบถามทางออนไลน์ กม็ ี

สาขา ภาคีเครือขา่ ย | 5.3 ภมู ปิ ัญญา/ปราชญช์ าวบา้ นดเี ดน่

-๙-

๒.๔ ในหน่วยงาน องค์กร หรอื บุคคล ตา่ งก็ประทับใจทไี่ ด้เชญิ คุณปญั ญา สุขศิริ ไปเป็นวิทยากร
ซ่งึ คุณปัญญาเปน็ คนท่ีมีรอยยิ้มคอยต้อนรบั อยเู่ สมอ ไม่วา่ จะใกลห้ รอื ไกลที่เคยได้รบั ความรจู้ าก
วทิ ยากรท่านนก้ี ็จะเดินทางมาเยย่ี มคุณปญั ญาและสวนเรียนรู้สมุนไพร ท่านใดท่ีเคยมาแล้วก็ตดิ ใจ

อยากมาศึกษาสมุนไพรกบั คุณปญั ญาอยู่บ่อย ๆ ครัง้

๒.๕ นายปัญญา สขุ ศิริ ยังไดร้ ับการเชญิ เข้าอบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสรา้ ง Smart farmer
เพอื่ เปน็ เกษตรกรตัวอย่างและสามารถเป็นวทิ ยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเพื่อเป็น Master
Trainer เกษตรกรต้นแบบท่ีสามารถเผยแพร่องคค์ วามรู้ให้กบั ผู้ท่ีสนใจตอ่ ไปไดแ้ ละยังเปน็ ผู้ที่ศึกษา

หาความรอู้ ยู่ตลอดเวลา สามารถรูจ้ กั ผู้คนอย่างกว้างขวางทางโลกออนไลน์ สามารถนำความรมู้ า
ถา่ ยทอดได้ และสนใจศึกษาเรียนรู้เพ่ือนำความรู้ทีไ่ ดศ้ ึกษามาปรับใช้ และถา่ ยทอด

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภูมิปญั ญา/ปราชญช์ าวบ้านดีเดน่

- ๑๐ -

๒.๖ นอกจากสวนสมนุ ไพรแลว้ ภายในศาลา และบริเวณสวน คุณปัญญา ยงั มปี ้ายเพอื่ ให้ผู้ที่เข้ามา
เยยี่ มชมได้อ่าน เป็นความรู้ เพ่อื ให้เขา้ ใจงา่ ยขึ้น มีสมดุ บนั ทกึ ผู้เยีย่ มชมสวนสวนเกษตรทฤษฎใี หม่
และสวนเศรษฐกจิ พอเพียง และแบ่งปันความรูแ้ ละแลกเปล่ียนเรียนร้กู ันผ่าน Facebook เพ่อื เปน็

ช่องทางสะดวกและรวดเร็ว

เผยแพร่กิจกรรม การดำเนินงานตา่ ง ๆผ่านโลกออนไลน์ใหผ้ ้ทู ่สี นใจเขา้ มาเย่ยี มชมศกึ ษาเรยี นรู้

ด้านที่ ๓ การเป็นแบบอยา่ งทด่ี ขี องภูมปิ ญั ญา/ปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภูมิปญั ญา/ปราชญ์ชาวบ้านดเี ดน่

- ๑๑ -

๓.๑ คณุ ปัญญา สุขศริ ิ เป็นผู้ให้ความสำคญั ในการให้ความรู้ ทมุ่ เทในการถา่ ยทอดความรทู้ ีต่ นเองมี
และตนเองกเ็ รยี นรูอ้ ยู่ตอลดเวลาทำให้เปน็ ผู้ที่มากดว้ ยความสามารถและไดร้ บั แต่ส่งิ ดดี เี สมอ

๓.๒ เป็นผู้มีจิตอาสาทำสวนสมนุ ไพร ใหผ้ ู้ที่มาเยี่ยมชมได้มสี ่วนรว่ มเรยี นรู้ ไดเ้ หน็ เปน็ รปู ธรรม
สามารถทดลองได้ และยงั สร้างสื่อไว้สำหรบั ผู้เย่ียมชมจะได้เรยี นรไู้ ดง้ า่ ย นับว่าเปน็ แหล่งเรียนรทู้ ีเ่ ผยแพร่
ความรูท้ งั้ ทางด้านสมนุ ไพร ดา้ นเกษตร ตลอดทงั้ การดแู ลรกั ษาสุขภาพซ่งึ ปจั จบุ นั ผู้คนหันมาใหค้ วามสนใจ
การดูแลรักาสขุ ภาพมากข้นึ เนื่องจากประเทศไทยกา้ วเข้าสู่สังคมผู้สงู อายุ การดูแลรักษาสขุ ภาพจึงเป็นเรอื่ ง
สำคัญ

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภมู ปิ ญั ญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดีเดน่

- ๑๒ -
๓.๓ มเี ครือข่ายมารว่ มในการจัดการเรยี นรู้

๓.๓.๑ จะมีหน่วยงานจากศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหนิ ซอ้ นอนั เน่อื งมาจาก
พระราชดำริ ทุกสาขา ภาควชิ า มาเย่ยี มชม ใหก้ ำลังใจ สนบั สนนุ และแลกเปล่ียน

เรยี นรู้ พร้อมท้งั จดั ตั้งกลุ่มเป็นรูปธรรม

๓.๓.๒ โรงพยาบาลส่งเสรมิ สขุ ภาพตำบลบ้านห้วยพลู เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานทมี่ ี
สว่ นร่วมในการให้การสนบั สนุน และเป็นกล่มุ รกั สุขภาพและดูแลผู้สงู อายุ ซงึ่ นาง

ทรัพยถ์ วลิ สุขศริ ิ กเ็ ปน็ อสม.เป็นผู้มีจิตอาสาชว่ ยเหลอื สังคมในสว่ นนี้ด้วย

สาขา ภาคีเครือขา่ ย | 5.3 ภมู ปิ ญั ญา/ปราชญช์ าวบ้านดีเดน่

- ๑๓ -

๓.๓.๔ วทิ ยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ทใี่ หก้ ารสนบั สนนุ การสร้างผลติ ภัณฑ์ ออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์
ให้กบั คุณปญั ญา ให้เปน็ สนิ ค้าทไ่ี ด้มาตรฐานและเปน็ ที่รจู้ ักแพร่หลาย

๓.๓.๕ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอพนมสารคามสนับสนุนในเรือ่ งของโครงการ
อาชีพตา่ ง ๆ และโครงการพัฒนาสงั คม ชมุ ชน โครงการทกั ษะชีวิต และเศรษฐกจิ พอเพียง ฯลฯ

๓.๓.๖ นอกจาก กศน.อำเภอพนมสารคามแลว้ ยงั มี กศน.อำเภอราชสารน์ ทเ่ี รียนเชญิ คณุ ปญั ญา สุขศริ ิ
ไปเปน็ วิทยาให้และหน่าวยงาน อบต. สถานตี ำรวจภธู รอำราชสารน์ กย็ งั เป็นองค์กรท่สี นับสนุนเปน็

วิทยากรใหก้ บั ผู้สูงอายุ และผพู้ ิการอีกดว้ ย

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภูมิปญั ญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดีเด่น

- ๑๔ -
4. ไดร้ บั โล/่ ใบประกาศเกยี รตคิ ุณ/ เขม็ เชดิ ชูเกียรติ

๔.๑ ไดร้ ับใบประกาศเกยี รติคุณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวดั ฉะเชิงเทราในการแขง่ ขนั ผลงานวชิ าการ
เร่อื งเบญจนาวา พิชติ ผดผืน่ คัน โดยโรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตำบลบ้านหว้ ยพลูส่งเข้าประกวดผลงานวจิ ัย

และวชิ าการดเี ดน่ ไดร้ างวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม ระดับจงั หวดั ฉะเชิงเทรา ปี 2559

๔.๒ ได้ประกาศนยี บตั รจาก รางวัลชนะเลิศ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหนิ ซอ้ นอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ ในการประกวดผกั ครุ ภาพปลอดภัยจากสารเคมี ประเภทผัก แตงกวา ในงานวนั พ่อแห่งชาติและ

วันดนิ โลก ณ วนั ท่ี 5 เดอื นธันวาคม 2562

สาขา ภาคีเครอื ขา่ ย | 5.3 ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดีเดน่

- ๑๕ -

๕. มชี าวบ้านท่เี ปน็ เกษตรกรในหมู่ท่ี 10 บา้ นหว้ ยพลู มารว่ มกันเรยี นรู้เพ่อื นำไปปรบั ใชแ้ ละเปน็ ท่ีพอใจ
ทำให้ ทกุ วนั นี้มกี ลมุ่ ที่ทำข้ึนใชเ้ องภายในกลมุ่ และจำหนา่ ย ทงั้ ปุย๋ และผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ใน
ชวี ติ ประจำวนั มากมาย

๖. เปน็ บคุ คลท่ีดี เปน็ แบบอย่างให้กบั สังคม มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม มีครอบครัวทอ่ี บอุ่นตามหลัก
ฆราวาสธรรม มรี อยย้มิ และเสียงหวั เราะ อย่เู สมอทำให้เปน็ ผู้ทม่ี ีอัธยาศัยดี มีจิตใจเอ้ือเฟือ้ สมถะ
ไมย่ ึดติด มีความเปน็ ครูและนักเรียนอยูเ่ สมอ คือสามารถรับความรแู้ ละถ่ายทอดความรูไ้ ดต้ ลอดเวลา
ยึดหลักศีล 5 เป็นมรรคทายคประจำวัดบ้านหว้ ยพลู เปน็ ทร่ี ักใคร่ของชาวบา้ น

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภูมปิ ัญญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดเี ด่น

- ๑๖ -
๓. ผลงานท่ปี ระสบความสำเร็จ

๔.๑ ไดร้ ับประกาศนยี บัตร จาก กองอำนวยการรกั ษาความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อแสดงวา่ เปน็ ผ้ผู า่ นการอบรม
ปราชญ์เพือ่ ความม่นั คงระดบั จงั หวดั

๔.๒ ไดศ้ กึ ษาสำเร็จหลักสตู รวชิ าชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทย จากกรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทยท์ างเลือก

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภูมปิ ัญญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดเี ดน่

- ๑๗ -

๔.๓ ศึกษาสำเรจ็ หลกั สตู รฝึกยกระดบั ฝีมือ สาขาการนวดฝ่าเท้าเพอ่ื สขุ ภาพ
จากกรมพฒั นาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

๔.๔ ได้รับประกาศนยี บตั รจากศนู ย์ประสานการปฏบิ ัตทิ ่ี 1 กองอำนวยการรกั ษาความม่นั คงภายใน
ราชอาณาจักร ได้เข้าร่วมการสมั มนาเชงิ ปฏิบัตกิ ารปราชญ์เพือ่ ความมั่นคงระดบั จังหวดั สนบั สนุนศนู ยก์ าร

เรียนรปู้ รชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งและเกษตรทฤษฎีใหม่

สาขา ภาคีเครือขา่ ย | 5.3 ภมู ปิ ญั ญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดีเดน่

- ๑๘ -

๔.๕ ไดร้ บั เกียรติบัตรจากกองอำนวยการรกั ษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
สำนกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

สำนกั งานการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั
เพอ่ื แสดงว่าได้รว่ มดำเนนิ กจิ กรรมโครงการอาชวี ะพฒั นาค่านยิ มไทย :เกษตรทฤษฎใี หม่และวัฒนธรรมทอ้ งถิ่น

๔.๖ ไดร้ ับประกาศนียบัตร จากสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซอ้ น) เพือ่ แสดงว่าไดผ้ า่ นการ
ฝกึ อบรมโครงการพัฒนาผลติ ภณั ฑ์สมุนไพร รุ่นที่ 2

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภมู ปิ ัญญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดเี ด่น

- ๑๙ -

๔.๗ ไดร้ บั เกียรตบิ ตั รจากคณะกรรมาธิการการศกึ ษาและการกฬี า สภานติ ิบัญญตั ิแหง่ ชาติ ไดเ้ ข้าร่วมประชุม
รับฟังและแลกเปลยี่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับ แนวทางการน้อมนำศาสตรพ์ ระราชาไปสกู่ ารปฏิบัติในการเดนิ ทาง
ไปศึกษา กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเน่อื งมาจากพระราชดำริ ณ หอ้ งประชุม

พอเพียง ศูนย์ศกึ ษาพัฒนาการเขาหนิ ซอ้ นอันเนอ่ื งมาจากพระราชดำริ

๔.๘ ไดร้ บั เกียรตบิ ัตร จากศูนย์ศึกษาพัฒนาการเขาหินซ้อนอนั เน่ืองมาจากพระราชดำริเพ่ือแสดงวา่ ไดผ้ ่านการ
ฝกึ อบรมหลกั สูตร เกษตรกรตน้ แบบกบั การพฒั นาแบบพอเพยี ง ณ ศนู ยศ์ ึกษาพฒั นาการเขาหินซอ้ นอนั
เนื่องมาจากพระราชดำริ

สาขา ภาคเี ครือขา่ ย | 5.3 ภมู ิปัญญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดเี ดน่

- ๒๐ -

๔.๙ ไดร้ บั เกยี รติบตั ร จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา รว่ มกับ กองอำนวยการรกั ษาความมั่งคง
ภายในราชอาณาจกั ร และสำนกั งานสง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย เพื่อแสดงว่า
ศนู ยช์ มุ ชนบน้ ห้วยพลู วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามได้รับคัดเลอื กเป็นศูนย์การเรยี นรเู้ กษตรทฤษฎใี หมแ่ ละ

วัฒนธรรมท้องถ่ินดีเดน่ ระดบั ภาค ภาคตะวนั ออกและกรงุ เทพมหานคร

นอกจากนศี้ นู ย์การเรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหมบ่ ้านห้วยพลโู ดยการนำของปราชญ์ชาวบา้ น คุณปัญญา สุขศิริ
ยงั ยินดีตอ้ นรับแขกผทู้ ่เี ขา้ มาศึกษาเรียนร้ธู รรมชาตแิ กน่ แท้ครบวงจร สำหรับผูท้ มี่ าเยอื นแลว้ จะรู้สึกประทบั ใจ

และอยากกลบั มาอกี แน่นอน

สาขา ภาคเี ครอื ขา่ ย | 5.3 ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบา้ นดีเดน่


Click to View FlipBook Version