The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by JT_Janejira, 2022-07-11 10:27:44

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

รายงานผลการดาเนินงาน

ประจาปีงบประมาณ 2565

โครงการศนู ย์ดิจทิ ัลชมุ ชน หลักสูตรการคา้ ออนไลน์

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอเชยี งดาว

สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัยจงั หวดั เชยี งใหม่
สำนกั งำนสง่ เสรมิ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั
สำนกั งำนปลัดกระทรวงศกึ ษำธกิ ำร

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนย์ดจิ ิทลั ชมุ ชน

คำนำ

รายงานผลการจัดอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ 2565 จัดทาข้ึน เพื่อรวบรวมผลการ
ดาเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิ ัติราชการประจาปี โดยแสดงให้เห็นถึงภาพความสาเร็จและความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
ในการขับเคลื่อนนโยบายสกู่ ารปฏบิ ตั อิ ยา่ งเป็นรปู ธรรม

ท้ังน้ี ขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ท่ีได้สนับสนุนข้อมูลผลการดาเนินงาน ส่งผลให้รายงานผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวสาเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดาเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในเชิง
วิชาการและเป็นเอกสารสาหรับเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่สาธารณชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป

กศน.อาเภอเชยี งดาว

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชียงดาว ก

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศนู ยด์ จิ ิทลั ชุมชน

สำรบัญ หนำ้

เรอื่ ง ข
คานา 1
สารบญั 5
สว่ นที่ 1 นโยบายและจดุ เน้นการดาเนนิ งาน สานักงาน กศน. ปี 2565 6
สว่ นที่ 2 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิ ตั ิการ ประจาปีงบประมาณ 2565 7
ส่วนท่ี 3 ผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2565 14
ส่วนท่ี 4 ผลการดาเนนิ งานโครงการ/กจิ กรรม 53
ส่วนที่ 5 ผปู้ ระสบความสาเร็จจากการอบรม
ภาคผนวก

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว ข

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชุมชน

สว่ นที่ 1
นโยบำยและจุดเน้นกำรดำเนินงำน สำนักงำน กศน. ปี 2565

ยทุ ธศาสตรช์ าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กาหนดแผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต โดยมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนได้แก่ แผนย่อยประเด็น
การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ท่ีมุ่งเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง
ปฐมวัย การพฒั นาช่วงวยั เรียน/วยั รุ่น การพัฒนาและยกระดบั ศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพ
วัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญญา
ของมนุษยท์ ่ีหลากหลาย ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบาย
หลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วนเรื่อง
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนแผนพัฒนาประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2562 - 2568) โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประชาชนจะได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง
และย่ังยืน และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบายและจุดเน้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้ึน เพื่อ
เป็น เขม็ ม่งุ ของหนว่ ยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคล่ือนการดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
แผนต่าง ๆ ดังกล่าว

สานักงาน กศน. เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ได้มุ่งม่ันขับเคล่ือนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ประเทศ และนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่คานึงถึงหลักการบริหารจัดการทั้งในเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล หลักการกระจายอานาจ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ และปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร การสร้างบรรยากาศในการทางานและการเรียนรู้ ตลอดจนการ
ใช้ทรัพยากรด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน 4 ประเด็นใหญ่ ประกอบด้วย การ
จัดการเรียนรู้คุณภาพ การสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ องค์กร สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้คุณภาพ
และการบริหารจัดการคุณภาพ อันจะนาไปสู่การสร้างโอกาสและลดความเหล่ือมล้า ทางการศึกษา การ
ยกระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผูร้ ับรกิ าร โดยได้กาหนดนโยบายและจุดเน้นการดาเนนิ งาน สานกั งาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดังน้ี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอเชยี งดาว 1

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศนู ยด์ จิ ทิ ัลชมุ ชน

หลกั กำร
กศน. เพ่ือประชาชน “กา้ วใหม่ : ก้าวแหง่ คุณภาพ”

นโยบำยและจดุ เนน้ กำรดำเนินงำน สำนกั งำน กศน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1. ด้ำนกำรจัดกำรเรยี นรูค้ ณุ ภำพ
1.1 น้อมนำพระบรมรำโชบำยสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน

โครงการ อันเนอ่ื งมาจากพระราชดารทิ กุ โครงการ และโครงการอนั เกีย่ วเน่อื งจากราชวงศ์
1.2 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สนองตอบยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบายของ

รัฐมนตรีว่าการ และรฐั มนตรชี ว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธกิ าร
1.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคง การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ท่ีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และ
อดุ มการณ์ ความยดึ ม่นั ในสถาบันหลักของชาติ รวมถงึ การมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่างๆ

1.4 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท ให้สอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง ความต้องการและความหลากหลายของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
รวมถึงปรับลด ความหลากหลายและความซา้ ซ้อนของหลักสูตร เช่น หลักสูตรการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมาย
บนพน้ื ท่สี ูง พ้นื ทพ่ี เิ ศษ และพืน้ ทชี่ ายแดน รวมท้งั กลมุ่ ชาติพนั ธ์ุ

1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ เพ่ือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ให้
ความสาคัญกับ การเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พัฒนาระบบการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน ให้ตอบโจทย์การประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เช่น การประเมิน
สมรรถภาพผใู้ หญ่ ตลอดจนกระจายอานาจ ไปยังพ้ืนที่ในการวดั และประเมินผลการเรยี นรู้

1.6 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้ ในระบบออนไลน์ด้วยตนเอง
ครบวงจร ตง้ั แตก่ ารลงทะเบยี นจนการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การศึกษาต่อเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ
กล่มุ เปา้ หมายท่สี ามารถเรยี นรู้ไดส้ ะดวก และตอบโจทย์ความตอ้ งการของผูเ้ รยี น

1.7 พัฒนำ Digital Learning Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของสานักงาน กศน.
ตลอดจนพฒั นาสอื่ การเรยี นรทู้ ั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และให้มีคลังส่ือการเรียนรู้ที่เป็นส่ือที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ง่ายตอ่ การสบื คน้ และนาไปใช้ในการจดั การเรยี นรู้

1.8 เร่งดำเนินกำรเร่ือง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอน
หนว่ ยกติ เพื่อการสรา้ งโอกาสในการศึกษา

1.9 พัฒนำระบบนิเทศกำรศึกษำ การกากับ ติดตาม ท้ังในระบบ On-Site และ Online
รวมทงั้ ส่งเสริมการวิจยั เพ่ือเป็นฐานในการพฒั นาการดาเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธั ยาศัย

2. ดำ้ นกำรสร้ำงสมรรถนะและทกั ษะคณุ ภำพ
2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต ที่เน้นการพัฒนาทักษะท่ีจาเป็นสาหรับแต่ละช่วง

วัย และการจัดการศึกษาและการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมกบั แตล่ ะกลุม่ เป้าหมายและบรบิ ทพ้นื ท่ี
2.2 พัฒนำหลักสูตรอำชีพระยะส้ัน ที่เน้น New skill Up skill และ Re skill ท่ีสอดคล้อง

กับบรบิ ทพ้ืนท่ี ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ท่ีรองรับ
Disruptive Technology

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 2

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศนู ยด์ จิ ทิ ลั ชุมชน

2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้ำ บริกำรจำกโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ที่เน้น “ส่งเสริม
ความรู้ สรา้ งอาชพี เพ่ิมรายได้ และมคี ณุ ภาพชวี ติ ท่ีดี” ใหม้ คี ณุ ภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด ต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางการจาหนา่ ย

2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของผู้สูงอำยุ เพื่อให้เป็น Active Ageing Workforce และมี
Life skill ในการดารงชีวิตท่เี หมาะกับชว่ งวยั

2.5 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่พัฒนำทักษะท่ีจำเป็นสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ เช่น ผู้
พิการ ออทสิ ตกิ เดก็ เรร่ อ่ น และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ

2.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลและทักษะด้ำนภำษำให้กับบุคลากร กศน. และผู้เรียน
เพอื่ รองรบั การพฒั นาประเทศ

2.7 สง่ เสรมิ กำรสรำ้ งนวตั กรรมของผูเ้ รยี น กศน.
2.8 สร้ำง อำสำสมัคร กศน. เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต ในชมุ ชน
2.9 ส่งเสรมิ กำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมของบุคลำกร กศน. รวมทง้ั รวบรวมและเผยแพร่
เพอื่ ให้หน่วยงาน / สถานศึกษา นาไปใชใ้ นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รว่ มกัน
3. ด้ำนองคก์ ร สถำนศกึ ษำ และแหล่งเรยี นรู้คณุ ภำพ
3.1 ทบทวนบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน สถำนศึกษำ เช่น สถาบัน กศน.ภาค
สถาบันการศึกษา และพัฒนาต่อเน่ืองสิรินธร สถานศึกษาขึ้นตรงสังกัดส่วนกลาง กลุ่มสานักงาน กศน.จังหวัด
ศูนย์ฝึกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตลอด
ชวี ติ ในพื้นที่
3.2 ยกระดับมำตรฐำน กศน.ตำบล และศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำ
หลวง” (ศศช.) ให้เปน็ พน้ื ทกี่ ารเรยี นรตู้ ลอดชีวติ ท่ีสาคญั ของชมุ ชน
3.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมในห้องสมุดประชำชน ท่ีเน้น Library Delivery เพ่ือเพิ่มอัตรา
การอ่านและการรู้หนงั สือของประชาชน
3.4 ให้บริกำรวิทยำศำสตร์เชิงรุก Science@home โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนา
วทิ ยาศาสตร์ สูช่ ีวติ ประจาวนั ในทกุ ครอบครวั
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงพื้นที่กำรเรียนรู้ ในรูปแบบ Public Learning Space/
Co- learning Space เพอื่ การสรา้ งนเิ วศการเรียนรใู้ ห้เกดิ ข้ึนสงั คม
3.6 ยกระดับและพัฒนำศูนย์ฝึกอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดน ให้เป็นสถาบันพัฒนา
อาชพี ระดับภาค
3.7 สง่ เสริมและสนบั สนนุ กำรดำเนินงำนของกลุ่ม กศน. จังหวัดให้มปี ระสทิ ธภิ ำพ
4. ด้ำนกำรบรหิ ำรจดั กำรคณุ ภำพ
4.1 ขับเคลื่อนกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนทบทวนภารกิจ
บทบาทโครงสร้างของหน่วยงานเพอ่ื รองรบั การเปล่ียนแปลงตามกฎหมาย
4.2 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ คำส่ัง และข้อบังคับต่ำง ๆ ให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อการ
บรหิ ารจดั การ และการจัดการเรียนรู้ เชน่ การปรับหลักเกณฑ์ค่าใชจ้ ่ายในการจดั หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง
4.3 ปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง รวมท้ังกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการนาคนเข้าสู่ตาแหน่ง
การย้าย โอน และการเลอื่ นระดับ

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 3

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศนู ยด์ จิ ทิ ลั ชุมชน

4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่งให้
ตรงกบั สายงาน และทกั ษะที่จาเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

4.5 ปรบั ปรงุ ระบบกำรจดั สรรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำให้มีความครอบคลุม เหมาะสม เช่น
การปรับคา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดการศกึ ษาของผพู้ ิการ เดก็ ปฐมวัย

4.6 ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ เชน่ ข้อมลู การรายงานผลการดาเนินงาน ข้อมลู เด็กตกหลน่ จากการศกึ ษาในระบบ เดก็ เรร่ อ่ น ผพู้ กิ าร

4.7 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการอย่างเต็ม
รูปแบบ

4.8 สง่ เสรมิ พัฒนำคุณภำพกำรบรหิ ำรจัดกำรภำครฐั สูร่ ะบบรำชกำร 4.0 และการประเมิน
คณุ ภาพ และความโปรง่ ใสการดาเนนิ งานของภาครัฐ (ITA)

4.9 เสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น ประกาศ เกียรตคิ ณุ การมอบโล่ / วุฒิบตั ร

4.10 ส่งเสรมิ กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน เพ่ือสร้างความพร้อมในการจัด
การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั และการสง่ เสรมิ การเรียนรู้ตลอดชวี ติ สาหรบั ประชาชน

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอเชยี งดาว 4

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนย์ดจิ ิทัลชมุ ชน

สว่ นที่ 2
โครงกำร/กจิ กรรม ตำมแผนปฏบิ ัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2565

ที่ โครงกำร/ วตั ถุประสงคข์ อง ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ กลมุ่ เป้ำหมำย พน้ื ที่ งบประมำณ
กจิ กรรม โครงกำร ประเภท จำนวน ดำเนินกำร

1 โครงการศูนย์ 1. เพอ่ื ใหป้ ระชาชนมี ร้อยละ 80 ของ ประชาชน 175 คน กศน.ตาบล 23,100

ดจิ ิทลั ชมุ ชน ทักษะความเข้าใจ ประชาชนผรู้ บั บริการ ท่วั ไป 7 แห่ง

กจิ กรรมหลกั : และใชเ้ ทคโนโลยี สามารถปรบั ตัวเท่า

จัดอบรม ดิจิทลั ทีส่ ามารถ ทันความ

ประชาชน นาไปใช้ประโยชน์ เปลยี่ นแปลงของ

หลักสตู ร ในชวี ิตประจาวนั สังคมเศรษฐกิจยคุ

Digital รวมท้งั สรา้ งรายได้ ดิจทิ ัล

Literacy ใหก้ บั ตนเองได้

2. เพื่อสร้างเครือข

ผลติ ภัณฑ์ของ

ชมุ ชนผา่ น

ชอ่ งทางออนไลน์

รวม 23,100

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอเชยี งดาว 5

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศนู ยด์ จิ ทิ ัลชุมชน

ส่วนท่ี 3
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2565

กศน.อาเภอเชียงดาว ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมประชาชน โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจาปี
งบประมาณ 2565 โดยมผี ลการเบกิ จ่ายงบประมาณ ดงั น้ี

ท่ี ช่อื งำน / โครงกำร จดั สรร เบิกจ่ำย จ่ำย% คงเหลอื

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกจิ และสังคมดิจิทัล

1 โครงการศูนย์ดจิ ิทลั ชุมชน : อบรมประชาชน- 25,200 25,200 100 0
หลักสตู รการคา้ ออนไลน์ 25,200 25,200 100 0

รวม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชียงดาว 6

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ ิจิทัลชุมชน

สว่ นท่ี 4
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม

โครงกำรศนู ยด์ จิ ิทลั ชุมชน : อบรมประชำชน-หลักสูตรกำรค้ำออนไลน์
แผนงำนยุทธศำสตร์พฒั นำเศรษฐกิจและสังคมดจิ ิทัล

สอดคลอ้ งกับนโยบำยและจุดเน้นกำรดำเนนิ งำน สำนักงำน กศน. ปงี บประมำณ 2565
2. ด้ำนกำรสรำ้ งสมรรถนะและทกั ษะคณุ ภำพ
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่เน้น “ส่งเสริม

ความรู้ สร้างอาชีพ เพมิ่ รายได้ และมีคณุ ภาพชวี ิตที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของตลาด ต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางการจาหน่าย

2.6 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากร กศน. และผู้เรียน
เพอ่ื รองรบั การพัฒนาประเทศ

หลักกำรและเหตุผล
กศน. อำเภอเชียงดำว ได้ดำเนินโครงกำรดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพครูในด้ำนดิจิทัลและขยำยผลอบรมประชำชนให้มีควำมรู้ และทักษะด้ำน
ดิจทิ ลั สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยดี ิจิทัลในกำรเผยแพรแ่ ละจำหนำ่ ยผลิตภณั ฑข์ องตนเองและชุมชนได้
โดยกำหนดให้ กศน.ตำบล เป็นฐำนในกำรจัดกิจกรรมอบรมประชำชน หลักสูตรกำรเข้ำใจดิจิทัลและกำรค้ำ
ออนไลน์ (Digital Literacy & E-Commerce)

ทงั้ นี้ สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทำง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สำนักงำน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรังปรุงและพัฒนำหลักสูตรดังกล่ำว
(ทเี่ นน้ Up skill และ Re skill) ใหส้ อดคลอ้ งตำมบริบทปัจจุบนั และควำมต้องกำรของกลมุ่ เป้ำหมำย

หลกั สตู รกำรเข้ำใจดจิ ิทัลและกำรคำ้ ออนไลน์ เป็นหลกั สตู รซึ่งม่งุ เน้นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
ทักษะกำรใช้ดิจิทัลเพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรเรียนรู้ ดำเนินชีวิตประจำวันและกำรประกอบอำชีพ ตลอดจน
จำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ผ่ำน E-Commerce/ S-Commerce ที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนต่อยอดกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ กศน.ออนไลน์ โดยเน้นภำคปฏิบัติเป็นสำคัญ
เพ่ือให้เกดิ สัมฤทธ์ผิ ลในกำรนำใช้งำนจรงิ ของผเู้ รียน

วัตถปุ ระสงค์
เพื่อใหป้ ระชาชนมคี วามรู้ โดยใช้หลกั สตู รการค้าออนไลนส์ ร้างรายไดจ้ ากการขายสนิ คา้ และบริการ

เป้ำหมำย
เปำ้ หมำยเชิงปรมิ ำณ
จดั อบรมประชาชน หลักสูตรการค้าออนไลนใ์ ห้กบั ประชาชนท่ัวไป จานวน 105 คน
เปำ้ หมำยเชิงคณุ ภำพ
ประชาชนไดร้ บั ความร้คู วามเข้าใจตามหลักสูตรการคา้ ออนไลน์

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชียงดาว 7

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน

ตวั ชี้วดั ควำมสำเรจ็
ตวั ชี้วดั ผลผลิต
รอ้ ยละ 100 ของประชาชนทไ่ี ด้รับบริการ ได้รบั ความรคู้ วามเข้าใจเรอ่ื งหลกั การคา้ ออนไลน์
ตัวช้ีวดั ผลลพั ธ์
ร้อยละ 80 ของประชาชนท่ีได้รับบริการ สามารถนาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน

การดาเนินชีวติ ได้

กำรดำเนินงำน
การดาเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ อบรมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ตาบลละ 15 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 105 คน ประกอบด้วยเนอื้ หา จานวน 5 เร่อื ง ดังน้ี
1. การเข้าใจดจิ ิทลั
2. หลักการตลาด
3. การสรา้ งเน้อื หา Content Marketing เพ่ือเพมิ่ มลู ค่าทางธุรกิจ
4. การสรา้ งสือ่ และการใช้แอปพลิเคชนั เพ่ือนาเสนอขายผลิตภัณฑ์
5. การสง่ เสรมิ การขายและปิดการขายด้วยแอปพลเิ คชนั

ผลกำรดำเนินงำน
กศน.อาเภอเชียงดาว ดาเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน จัดการอบรมประชาชนในหลักสูตรดิจิทัล

จานวน 12 ชวั่ โมง ในพื้นที่ กศน.ตาบล 7 ตาบล เพ่ือขยายผลการอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดิจิทัล (Digital Literacy) ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ดาเนินชีวิตประจาวัน
และประกอบอาชีพได้อย่างรู้เท่าทัน ได้แก่ สังคมดิจิทัล กฎหมาย ภัยคุกคาม และให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะการค้าออนไลน์ สร้างรายได้จากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (E-Commerce) อาทิ
หลกั การตลาด การสร้างเน้ือหา การสร้างส่ือและการใช้แอปพลิเคชัน เพ่ือนาเสนอขายผลิตภัณฑ์ การส่งเสริม
การขายและปิดการขายด้วยแอปพลเิ คชนั

ผลการดาเนินงานตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ เป้าหมาย จานวน 15 คน
จบตามหลักสูตร รวมท้ังส้ินจานวน 105 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100

ผู้เข้าอบรม ร้อยละ 100 ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเร่ือง ดิจิทัลและหลักการค้าออนไลน์ และร้อยละ
80 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถนาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้ จาแนก
ออกเป็นรายตาบล ดังนี้

ตารางผลการดาเนนิ งาน โครงการศูนย์ดจิ ิทัลชุมชน

ท่ี กศน.ตำบล โครงกำร เป้ำหมำย ผลกำรดำเนนิ งำน ร้อยละ

1 เชยี งดาว หลักสูตรดิจิทัล 12 ชว่ั โมง 15 15 100

2 แม่นะ หลักสตู รดจิ ทิ ัล 12 ชั่วโมง 15 15 100

3 เมืองคอง หลักสูตรดจิ ทิ ัล 12 ชว่ั โมง 15 15 100

4 เมืองงาย หลักสตู รดิจิทลั 12 ช่ัวโมง 15 15 100

5 ปิงโค้ง หลกั สตู รดจิ ิทัล 12 ช่วั โมง 15 15 100

6 ทุง่ ขา้ วพวง หลกั สูตรดิจทิ ัล 12 ชั่วโมง 15 15 100

7 เมอื งงาย หลกั สูตรดิจิทัล 12 ชวั่ โมง 15 15 100

รวม 105 105 100

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 8

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ ิจิทัลชุมชน

ปัญหำ/อปุ สรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้กลุ่มเป้าหมายใน

การอบรม มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20190 (COVID-19) ซึ่งในการอบรมต้องมีการรวมกลุ่มทา
กิจกรรมร่วมกัน

แนวทำงแก้ไข
การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชียงดาว 9

ภำพกิจกรรม รายงานผลการจดั อบรมโครงการศนู ยด์ ิจิทลั ชมุ ชน

หลักสตู รดจิ ทิ ัล ตาบลท่งุ ข้าวพวง วนั ที่ 25-26 มิถุนายน 2565
ณ กศน.ตาบลทุ่งขา้ วพวง มีผู้เขา้ อบรม 15 คน

หลักสตู รดิจิทลั ตาบลเมอื งนะ วันท่ี 25-26 มิถนุ ายน 2565
ณ กศน.ตาบลท่งุ ข้าวพวง มผี เู้ ข้าอบรม 15 คน

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชียงดาว 10

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศนู ยด์ จิ ทิ ัลชมุ ชน

หลกั สูตรดิจิทลั ตาบลแม่นะ วนั ที่ 25-26 มถิ นุ ายน 2565
ณ กศน.ตาบลแมน่ ะ มีผเู้ ข้าอบรม 15 คน

หลักสูตรดิจิทัล ตาบลเชียงดาว วนั ท่ี 25-26 มิถุนายน 2565
ณ กศน.ตาบลเชยี งดาว มผี เู้ ข้าอบรม 15 คน

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอเชยี งดาว 11

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนย์ดจิ ิทลั ชุมชน

หลักสตู รดจิ ทิ ัล ตาบลเมอื งงาย วันที่ 26-27 มถิ ุนายน 2565
ณ กศน.ตาบลเมืองงาย มีผูเ้ ข้าอบรม 15 คน

หลักสูตรดิจิทัล ตาบลเมืองคอง วันท่ี 26-27 มถิ ุนายน 2565
ณ กศน.ตาบลเมืองคอง มผี เู้ ข้าอบรม 15 คน

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 12

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศนู ย์ดจิ ิทลั ชุมชน

หลักสตู รดจิ ทิ ลั ตาบลปิงโคง้ วนั ท่ี 27-28 มิถนุ ายน 2565
ณ กศน.ตาบลปิงโค้ง มผี ู้เข้าอบรม 15 คน

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 13

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนย์ดจิ ทิ ัลชุมชน

สว่ นที่ 5
ผปู้ ระสบควำมสำเรจ็ จำกกำรอบรม
โครงกำรศูนย์ดิจทิ ลั ชมุ ชน หลกั สูตรกำรคำ้ ออนไลน์

จากการอบรมประชาชน โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ กศน. อาเภอเชียงดาว
ปีงบประมาณ 2565 มีผลการดาเนินงาน จานวน 105 คน โดยกาหนดให้ กศน.ตาบลคัดเลือกผู้ประสบ
ความสาเร็จจากการอบรมตามโครงการ ตาบลละ 5 คน ส่งรายช่ือและผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับ
อาเภอ ผู้ประสบความสาเร็จจากการอบรมในระดับอาเภอ คอื นางสาวอาหม่ี งวั ผะ กศน.ตาบลเมอื งนะ

ผูป้ ระสบควำมสำเร็จจำกกำรอบรม ระดบั อำเภอ
ช่อื -สกุล นางสาวอาหมี่ งัวผะ กศน.ตาบลเมอื งนะ
อายุ 24 ปี อาชพี รบั จ้าง
ช่อื ผลงาน ครมี เววิกา Wawika Night Cream
ชอ่ งทางการติดตอ่ 062-4495124
Tiktok @armee150140

คลิปผลงาน

Facebook Tiktok

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอเชยี งดาว 14

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน

คลิปผลงาน

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชียงดาว 15

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ ิจทิ ลั ชมุ ชน

คลปิ ผลงาน

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอเชยี งดาว 16

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน

คลิปผลงาน

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชียงดาว 17

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศนู ยด์ ิจิทลั ชุมชน

ผู้ประสบควำมสำเร็จจำกกำรอบรม ระดับตำบล

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชียงดาว 18

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 19

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 20

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 21

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 22

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 23

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 24

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 25

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 26

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 27

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 28

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 29

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 30

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 31

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 32

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 33

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 34

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 35

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 36

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 37

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 38

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 39

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 40

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 41

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 42

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 43

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 44

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 45

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 46

รายงานผลการจดั อบรมโครงการศูนยด์ จิ ทิ ลั ชมุ ชน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเชยี งดาว 47


Click to View FlipBook Version