The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอำเภอปากช่อง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by P'Poowanath YodphuEn, 2020-02-20 00:53:27

ปากช่อง

อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอำเภอปากช่อง

Keywords: ปากช่อง

Pakchong
ปากช่อง

นาย ภูวนาท ยอดปืน ชนั้ รม.3/5 เลขท่1ี 3

E-book อำเภอปำกช่อง
1.ประวตั ิควำมเป็นมำของอำเภอปำกช่อง

พทุ ธศกั ราช 2430 ชาวบ้านปากชอ่ งขนึ ้ กบั ต.ขนงพระ อ.จนั ทกึ
ต่อมาปีพ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกล้าเจ้าอยหู่ วั
รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ให้ก่อสร้างทางรถไฟสายแรก กรุงเทพฯ -
โคราช สร้างทางผ่านกลางหม่บู ้าน จาเป็นต้องระเบิดภเู ขาเพือ่ วางทาง
รถไฟ จงึ ทาให้หมบู่ ้านถกู ระเบดิ หนิ ทาทางรถไฟเป็นชอ่ ง จงึ เรียกวา่
"บ้านปากชอ่ ง"

http://district.cdd.go.th/pakchong/about-
us/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%

E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%
B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/

2.ภูมิประเทศอำเภอปำกช่อง

อาเภอปากชอ่ งลกั ษณะ ภมู ิประเทศ จะเหมือนแอง่ กระทะที่
ล้อมรอบไปด้วยภเู ขาน้อยใหญ่ ถนนมิตรภาพเจาะผ่านช่องเขา
จงึ มีช่ือเรียกวา่ "ปากช่อง" หรืออีกชอ่ื ท่ีคนในพนื ้ ท่ีเรียกกนั คอื "ดง
พญาเยน็ " สมยั ทเ่ี รายงั เด็ก อากาศตอนกลางคนื ในชว่ งปลาย
กนั ยายน จนถึงปีใหม่ จะหนาวมาก ขนาดเวลาพดู จะมีไอ
ออกมาทางปากเลยท่เี ดียว แตด่ ้วยความค้นุ ชนิ จงึ ทาให้เราไมไ่ ด้
รู้สกึ หนาวเย็นเหมือนกบั คนท่มี าจากทอี่ ่นื เขาจะหนาวขนาดอยู่
กนั ไม่ได้เลยทเี่ ดยี ว ต้องกอ่ กองไฟ นง่ั ล้อมวงกนั เป็นที่สนกุ สนาน

https://www.facebook.com/metopup/posts/691981250812051/

3.อำณำเขตอำเภอปำกช่อง(เหนือ/ใต/้ ออก/ตก)

เป็นอาเภอแรกสดุ ของการเดินทางจากถนนมิตรภำพเข้าสภู่ ำค
ตะวนั ออกเฉียงเหนือ เป็นอาเภอขนาดใหญ่ มเี นือ้ ทีป่ ระมาณ
1,825.2 ตารางกิโลเมตร อย่หู า่ งจากตวั เมอื งประมาณ 85
กิโลเมตร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%
E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87

4.ขนำดพ้ืนท่ี/ประชำกร/ควำมหนำแน่น

เป็นการวดั ปริมาณประชำกรในหนว่ ยพนื ้ ทห่ี น่ึง ๆ โดยขนึ ้ อยกู่ บั
กลมุ่ ตวั อย่างทเี่ ลอื กนามาสารวจ เช่น ความหนาแนน่ ของ
ประชากรในประเทศ หรือความหนาแนน่ ประชากรในเขตที่อยู่
อาศยั และในบางครัง้ จะเป็นการยากในการวดั ท่ไี ด้ค่าความ

หนาแนน่ ที่แน่นอน หน่วยที่ใช้ในการวดั ความหนาแน่น ได้แก่
จานวนประชากรตอ่ ตารางกิโลเมตร หรือ จานวนบ้านต่อพนื ้ ท่ี
ตำรำงกิโลเมตร หรือในบางกรณีพเิ ศษ จะใช้เป็นจานวนประชากร
ตอ่ หน่วยความยาว เช่น จานวนประชากรตอ่ บริเวณความยาว
ชายหาด

ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลย่ี ต่อพนื ้ ท่ี1 ตาราง กิโลเมตร พบวา่ ประเทศไทยมีจานวน
ประชากรโดยเฉล่ยี ประมาณ 127.6 คนตอ่ พนื ้ ท่ี1 ตารางกิโลเมตรซง่ึ เพ่ิมขน่ึ จากปี 2543
ซง่ึ มคี วามหนาแนน่ ของประชากร โดยเฉลยี่ 118.7 คนตอ่ พนื ้ ท่ี 1 ตารางกิโลเมตร เมื่อ
เปรียบเทยี บเป็นรายภาค พบวา่ ปี 2553 ในพนื ้ ที่1 ตารางกิโลเมตร

อำ้ งอิง :

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%
B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E
0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3

5.กำรปกครอง (ตำบล/หมู่บำ้ น)

ช่ือ ปี ท่ีจัดต้งั พน้ื ที่ จำนวนประชำกร ควำมหนำแน่น จำนวนบ้ำน
เทศบำลเมอื งปำกช่อง (ตร.กม.) (ธนั วำคม 2555) (คน/ตร.กม.) (ธันวำคม 2555)
เทศบำลตำบลกลำงดง
เทศบำลตำบลสีมำมงคล 2548 (2524) 15.25 36,121 2,368.59 16,761

2542 14.11 5,132 363.71 2,200

2550(...) 185 8,256 44.62 3,445

ช่ือ ปี ทจ่ี ดั ต้งั พนื้ ที่ จำนวนประชำกร ควำมหนำแน่น จำนวนบ้ำน
(ตร.กม.) (ธันวำคม 2555) (คน/ตร.กม.) (ธันวำคม 2555)

เทศบำลตำบลหมสู ี 25 (25..) 378 12,402 32.8 7,463

เทศบำลตำบลวงั ไทร 25 (25..) 134.34 11,358 84.54 3,906

องคก์ ำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง 2538 148 16,773 113.33 8,157

องคก์ ำรบริหำรส่วนตำบลจนั ทกึ 2538 165.71 16,833 101.58 6,021

องคก์ ำรบริหำรส่วนตำบลวงั กะทะ 2538 110.12 9,501 86.27 3,957

องคก์ ำรบริหำรส่วนตำบลหนองสำหร่ำย 2538 174.68 29,045 166.27 11,702

องคก์ ำรบริหำรส่วนตำบลขนงพระ 2538 94.54 12,230 129.36 5,436

องคก์ ำรบริหำรส่วนตำบลโป่ งตำลอง 2538 108.69 5,192 47.76 2,566

องคก์ ำรบริหำรส่วนตำบลคลองมว่ ง 2539 112.85 10,149 89.93 4,093

องคก์ ำรบริหำรส่วนตำบลหนองน้ำแดง 2539 77 9,804 127.32 4,972

องคก์ ำรบริหำรส่วนตำบลพญำเยน็ 2539 85.56 7,156 83.63 4,029

ท้งั หมด 1,825.2 189,952 104.07 84,708

กำรปกครองส่ วนภูมิภำค

แบง่ ปกครองแบง่ ออกเป็น 32 อาเภอ 289 ตาบล 3743
หมบู่ ้าน เนอื ้ ที่รวม 20,493.968 ตารางกิโลเมตร

อ้างองิ : https://www.ect.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php?nid=43&filename=index

6.อำชีพหลกั ประชำกรอำเภอปำกช่อง

ประชำกรส่วนใหญ่มอี ำชีพเกษตรกรรม โดยมีกำรเพำะปลูกพชื หลำยชนิด โดย
เฉพำะท่ีเป็นผลไมท้ ่ีข้ึนชื่อของอำเภอและมีกำรจดั งำนประจำปี ข้ึนทุกปี
คือ นอ้ ยหน่ำ ส่วนพชื ผลอื่น ๆ คือ ขำ้ วโพด มนั สำปะหลงั ออ้ ยมะมว่ ง องุ่น และ
ลิ้นจ่ี พชื ผกั อื่น ๆ ที่เพำะปลูกมำก คือ มะละกอ พริก ผกั ชี แตงกวำ และ
ตน้ หอม นอกจำกน้ี กำรทำปศสุ ตั วก์ ็เป็นอีกอำชีพท่ีไดร้ ับควำมนิยม คอื กำรเล้ียง

ไก่ สุกร และโคนม โดยมีโรงงำนฟักไขข่ นำดใหญ่อยใู่ นสำหรับดำ้ นพำณิชยกรรมและ
อุตสำหกรรมหลกั โดยทว่ั ไปจะอยใู่ นเขตตวั เมืองซ่ึงเป็นเขตกำรคำ้ ท่ีไมก่ ระจุกตวั แต่
จะมีท่ีต้งั ตำมแนวถนนท้งั สองฝั่งของถนนมิตรภำพ มีตลำดในตวั เมอื งเพอื่ แลกเปลี่ยน
สินคำ้ หลำยแห่ง แต่มีเขตติดต่อกนั จนดูเหมือนเป็นแห่งเดียวกนั
อำ้ งอิง : http://www2.amphoe.com/menu.php?am=235&pv=20&mid=1

7.คำขวั ญอำเภอปำกช่อง

อำเภอปำกช่อง

คำขวญั "เขำใหญช่ วนชม ววั นมพนั ธุ์ดี หินออ่ นหลำกสี ขำ้ วโพดหวำนมำกมี นอ้ ยหน่ำ
ดีท่ีปำกช่อง"
วนั ท่ี 1 มกรำคม 2500 ต้งั กิ่งอำเภอปำกช่อง โดยแยกออกจำกอำเภอสีคิ้ว วนั ที่ 23
กรกฎำคม 2501 ยกฐำนะเป็นอำเภอปำกช่อง มีเน้ือท่ีประมำณ 1,825.2 ตำรำงกิโลเมตร
มีจำนวนประชำกรรวมท้งั สิ้น 185,620 คน

อำเภอปำกช่องแบง่ พ้นื ที่กำรปกครองออกเป็น 12 ตำบล 217 หม่บู ำ้ น มีเทศบำล ท้งั สิ้น
5 แห่ง องคก์ ำรบริหำรส่วนตำบล ท้งั สิ้น 9 แห่ง
รู้หรือไม่ - อำเภอปำกช่อง เป็นเมืองใหญ่อนั ดบั ที่ 2 ของจงั หวดั นครรำชสีมำ และยงั
เป็นเมืองแห่งคำวบอยของประเทศไทยอีกดว้ ย

อำ้ งอิง : https://www.facebook.com/289212667789691/posts/290576634319961/

8.สถำนที่ท่องเท่ียวสำคญั อำเภอปำกช่อง

1.ฟำร์มโชคชัย

แหลง่ ทอ่ งเที่ยวฟำร์มขนำดใหญ่ ท่ีเปิ ดพ้นื ที่ใหน้ กั ทอ่ งเท่ียวไดเ้ ขำ้ มำเรียนรู้เชิงเกษตร
ตลอดจนทำกิจกรรมตำ่ ง ๆ ไมว่ ำ่ จะเป็น กำรแสดงควำมสำมำรถของคำวบอย, กำรรีด
นมววั , กำรทำไอศกรีม, โชวข์ ี่มำ้ รวมถึงมีพพิ ธิ ภณั ฑใ์ หเ้ ขำ้ ชมอีกดว้ ย สิ่งหน่ึงท่ี
นกั ทอ่ งเท่ียวจะไดร้ ับกลบั ไปแน่นอนเลย ก็คือบรรยำกำศ ประสบกำรณ์ และสำระ

ควำมรู้ ตลอดจนควำมเพลิดเพลินในกำรเยย่ี มชมวิถีชีวิตเกษตรกร เทย่ี วสนุกไดท้ ้งั
ครอบครัว ยง่ิ ถำ้ พำเด็ก ๆ มำดว้ ย รับรองวำ่ ถูกใจแน่ ๆ

2.ข้ำวโพดหวำนไร่สุวรรณ

ศูนยว์ ิจยั ขำ้ วโพดและขำ้ วฟ่ ำงแห่งชำติ เป็นอกี หน่ึงจุดยอดนิยมสำหรับนกั ทอ่ งเที่ยว
เดินทำงขำกลบั จำกปำกช่องเขำ้ มำยงั กรุงเทพฯ เป็นสถำนท่ีที่ใหบ้ ริกำรงำนดำ้ น
วชิ ำกำรแก่สงั คม ท้งั ยงั เป็นท่ีฝึกงำนของนิสิตของมหำวิทยำลยั เกษตรศำสตร์ และจำก
สถำบนั กำรศึกษำตำ่ ง ๆ มำกมำย พลำดไมไ่ ดก้ บั กำรแวะซ้ือขำ้ วโพดหวำนและน้ำนม
ขำ้ วโพดแสนอร่อย ขำ้ วโพดหวำนมีใหเ้ ลือกท้งั แบบขำ้ วโพดดิบและตม้ แต่เลือกอนั
ไหน กอ็ ร่อยหมดทุกอยำ่ ง รสชำติหวำนอร่อย ไม่แปลกใจเลยวำ่ ทำไมขำ้ วโพดของที่นี่
ถึงไดร้ ับควำมนิยมจำกนกั ท่องเท่ียวเป็นจำนวนมำก

3.น้ำพธุ รรมชำติบ้ำนท่ำช้ำง

แหลง่ ท่องเท่ียวธรรมชำติของอำเภอปำกช่อง มีลกั ษณะเป็นตำน้ำท่ีมีน้ำผดุ
ออกมำตลอดท้งั ปี น้ำมีสีฟ้ำเขียว คลำ้ ยกบั สระมรกตที่กระบ่ี เรียกวำ่ ใสน่ำเลน่
มำก ๆ บริเวณสระน้ำผดุ มีช้นั ที่ลดหลนั่ ลำดบั ลงไป และยงั มีกำรสร้ำงฝำยก้นั
น้ำ เพ่ือเป็นน้ำตกใหไ้ ดเ้ ล่นน้ำกนั ไดอ้ ีกดว้ ย หำกแต่บริเวณตำน้ำ จะเป็นบริเวณ
ที่นกั ท่องเที่ยวไมส่ ำมำรถลงเล่นน้ำได้ ลอ้ มรอบดว้ ยทิวทศั น์สวยงำม ตน้ ไม้
เขียวขจีและร่มรื่น เหมำะแก่กำรมำเที่ยวพกั ผอ่ นสุด ๆ ไปเลย

อำ้ งอิง : https://travel.kapook.com/view204222.html


Click to View FlipBook Version