The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมแฟ้มประเมิน 61

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by บุญธรรม สิมะลี, 2019-04-04 00:43:09

รวมแฟ้มประเมิน 61

รวมแฟ้มประเมิน 61

แฟ้มการปฏิบตั ิงาน
(PORTFOLIO)

โดย
นางสาวบญุ ธรรม สมิ ะลี
ตาแหน่ง เจา้ หน้าท่ีงานพัสดุ

วิทยาลยั เทคนิคระยอง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

1

ประวตั ิสว่ นตัว

1. ประวตั ิส่วนตวั

1. ช่อื – สกุล นางสาวบุญธรรม สมิ ะลี...................................................................................................................
(ภาษาองั กฤษ) BOONTAM SIMALEE….……....................................................................................................
2. เลขประจาตัวประชาชน (13 หลกั )
5420200004155............................................................................................
3. วนั เดอื น ปี เกิด ..15 กุมภาพันธ์ 2524....................อายุ......38 ...ป.ี .......2.....เดอื น (นับถงึ 30 มีนาคม 2562)
4. ภูมลิ าเนา (สถานทเ่ี กิด) บ้านเลขที่ 207/1 หมทู่ ่ี 4 ตาบลนาดว้ ง อาเภอนาดว้ ง จังหวัดเลย 42210…...............
5. ที่อยูป่ ัจจบุ นั (ตามสาเนาทะเบยี นบ้าน)
บา้ นเลขที่ 207/1 หมทู่ ี่ 4 ตาบลนาดว้ ง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210………………….....................................
6. หมายเลขโทรศัพทท์ ีบ่ า้ น ...-...............................................................................................................................
7. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ..0925418382..............................................................................................................
8. E-mail : [email protected]…………………………................................………………………....
9. ความสามารถพิเศษ

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การร่างพิมพ์ โต้ตอบจดหมายราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ
3. จัดซือ้ /จดั จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ ด้วยการจัดซอ้ื จดั จา้ งและการบรหิ ารพัสดภุ าครฐั พ.ศ.

2560
10. การปฏิบตั งิ านในวทิ ยาลัยเทคนิคระยอง

10.1 เร่มิ มาปฏบิ ตั ิหนา้ ทีเ่ มื่อ (วนั เดือนป)ี ..4 กรกฎาคม 2559................ในตาแหนง่ เจา้ หน้าท่งี านพสั ด.ุ ..........
10.2 อตั ราเงินเดือนในปจั จบุ นั .................11,000.-...................บาท

2

2. ประวัตกิ ารศกึ ษา

ปี พ.ศ. ที่สาเรจ็ วฒุ กิ ารศกึ ษาท่ีสาเร็จ สถานศกึ ษา/สถาบัน

2536 ประถมศกึ ษา 1- 6 โรงเรยี นชุมชนบ้านนาดว้ ง
โรงเรียนนาด้วงวทิ ยา
2539 มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเลย
วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาเลย
2542 ประกาศนยี บัตรวิชาชพี ปวช. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิ ทร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
2545 ประกาศนียบัตรวิชาชพี ช้นั สูง ปวส.

2552 ปริญญาตรี

2553 ประกาศนียบตั รวิชาชีพครู

3. ประวัตกิ ารทางาน หรือประสบการณก์ ารทางาน

ช่วงปี พ.ศ. ตาแหน่ง/หนา้ ท่ี หนว่ ยงาน/สถานศกึ ษา
2545-2548 พนักงาน บรษิ ัท ยาโน่อิเล็กทรอนิกส์ ไทยแลนด์
2548-2557 เจ้าหนา้ งานสารบรรณ วทิ ยาลัยการอาชีพวังน้าเย็น
เจา้ หน้าทบ่ี ุคลากร
2558-2559 เจา้ หนา้ ที่ธุรการ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เรืองวิทย์คอนสตรัคช่นั
แอนดซ์ พั พลาย
2559-ปัจจบุ นั เจ้าหนา้ ที่งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนคิ ระยอง

4. ผลงานดเี ด่นทีเ่ คยไดร้ ับ หรือความภาคภมู ิใจที่ผ่านมา
4.1 ไดร้ บั โล่รางวลั “คนดศี รอี าชีวะ” ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับอาชวี ศกึ ษาจงั หวัดสระแก้ว
4.2 ไดร้ บั เกียรติบัตรเจา้ หน้าทีด่ เี ด่นประจาปีการศึกษา 2561 ระดบั อาชีวศกึ ษาจังหวัดระยอง
4.2 ได้รบั เกยี รติบตั รเจ้าหน้าทด่ี ีเด่นประจาปกี ารศกึ ษา 2562 ระดับวิทยาลัยเทคนิคระยอง

1 ด้านวนิ ัย

ชือ่ -สกุลนางสาวบุญธรรม สิมะลีตาแหนง่ เจ้าหนา้ ที่งานพสั ดุ วทิ ยาลัยเทคนคิ ระยอง
สงั กัดสานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษาตังแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ วนั ที่ 31 มีนาคม 2562

ลาดบั ท่ี ผลงาน/รายการปฏบิ ตั ิ หลกั ฐานอ้างอิง

1 การลา ใบสรุปการลา-มาสาย งานบุคลากร.....1........ครัง้
2 การมาสาย ใบสรปุ การลา-มาสาย งานบคุ ลากร.....1........ครัง้2. ดา้ นการครองตน

2 ดา้ นการครองตน

ช่ือ- ตาแหน่ง เจ้าหนา้ ที่งานพสั ดุ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สกลุ นางสาวบญุ ธรรม สิมะลี

สงั กดั สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา ตงั แต่วนั ท่ี 1 ตลุ าคม 2561 ถึง วนั ท่ี 31 มีนาคม 2562

ลาดับ หลกั ฐานอา้ งอิง
ท่ี ผลงาน/รายการปฏบิ ัติ

2.1 คุณธรรม จรยิ รรม

-การประพฤตปิ ฏิบัติตน ในการครองตน การครองชพี การ -ไดร้ ับคดั เลือกเปน็ เจ้าหน้าท่ีผปู้ ฏบิ ตั งิ านดเี ด่นประจาปี
ดารง 2561

ฐานะตนอย่างเหมาะสม พอใจในส่งิ ท่ีตนมีอยู่ ไม่เบยี ดเบยี น

ตนเองและผู้อนื่ ร้จู กั ประพฤติปฏบิ ัตติ นใหส้ มควรแกฐ่ านะ

การเปน็ ผู้มีคุณธรรม จรยิ ธรรม มคี วามซ่ือสตั ย์สจุ รติ อดทน

อดกล้ัน ขยันหมน่ั เพยี ร ใช้สติในการแกป้ ัญหา

- ประพฤติปฎิบัติตนบนทางสายกลาง ใหส้ มควรแก่ฐานะ - รูปภาพทาบุญตักบาตรเนอื่ งในวันสาคัญทาง

การเป็นผ้มู ีคุณธรรม จรยิ ธรรม ไม่ว่าในสถานทที่ างานหรอื การ
ใช้ พระพทุ ธศาสนาท้ังในและนอกสถานท่ที างาน

ชวี ิตประจาวนั ทั้งในและนอกสถานทท่ี างานตักบาตรเนื่องในวนั ข้นึ ปีใหม่
ทาบุญเนอื่ งในวนั สาคญั ทางพระพุทธศาสนา

2.2 จรรยาบรรณและเจตคตติ ่อวชิ าชพี

ผลงาน/รายการปฏิบตั ิ หลักฐานอา้ งอิง

ประพฤตติ นปฏบิ ัตติ ามข้อกาหนดในจรรยาบรรณ 5 ดา้ น ไดแ้ ก่

1. จรรยาบรรณแก่ตนเอง ได้แก่ มวี นิ ัยในตนเอง การพัฒนา -โครงการฝกึ อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการหลกั สตู ร “การจดั ซือ้ จดั

ตนเองด้านวิชาชีพ การมวี ิสยั ทศั นต์ อ่ การพฒั นาทางวิชาการ จ้างดว้ ยวธิ ที างอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปฏิบตั หิ น้าทดี่ ้วยความซื่อสัตยต์ อ่ หนา้ ทีแ่ ละเพือ่ นร่วมงาน

ศกึ ษาหาความรเู้ พอื่ นามาพัฒนางานใหด้ ยี ่งิ ขน้ึ ปฏบิ ัตติ ามกฎ -เขา้ รว่ มอบรมโครงการอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการเสรมิ สร้าง

ระเบียบของวิทยาลยั ทีว่ างไว้ ศกั ยภาพบุคลากรอาชีวศกึ ษาด้านการจดั ซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

2. จรรยาบรรณตอ่ วิชาชีพ มีความรักและศรทั ธาต่อวิชาชพี

มคี วามซื่อสตั ยส์ ุจรติ และรับผิดชอบตอ่ วชิ าชีพ การจดั ซ้อื จัด
จา้ ง

ทุกครงั้ ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบงานพสั ดุ ไม่มีเจตนาทาให้
กระบวน

การจดั ซอื้ จดั จ้างเปลย่ี นไป ไม่ทจุ ริต หรือมสี ว่ นรู้เห็นทางอ้อม

กับรา้ นค้า เพอ่ื ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่แอบอา้ งเอาหน้าที่

เป้นแหล่งหาผลประโยชน์ส่วนตวั

3. จรรยาบรรณตอ่ ผรู้ บั บริการ มีความเป็นกลางในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง ไม่นาเอาเสน่หาส่วนตัวมาเป็นเหตผุ ลในการจดั ซ้ือจัด
จ้าง

4. จรรยาบรรณตอ่ ผู้ร่วมประกอบวชิ าชพี การช่วยเหลอื เกื้อกลู

ซึง่ กนั และกันอยา่ งสรา้ งสรรค์ มคี วามสามคั คีในหมู่คณะ

ซ่อื ตรงซ่ือสัตยไ์ มน่ นิ ทาวา่ ร้ายตอ่ เพื่อนรว่ มงาน มคี วามเอ้อื เฟือ้

เผือ่ แผ่ อย่รู ว่ มกนั ดว้ ยความสมานฉนั ท์ ไมฟ่ ้องนาย ไมข่ าย
เพือ่ น

5. จรรยาบรรณตอ่ สังคม ประพฤตติ นให้เปน็ ประโยชนแ์ ก่ส่วน

รวม ไมท่ าลายทรัพย์สนิ ท่เี ปน็ สว่ นรวม เสียสละผลประโยชน์

สว่ นตัวเพือ่ สว่ นรวม

-โครงการฝกึ อบรมเชงิ ปฏิบัติการหลกั สตู ร “การจัดซอื้ จัด
จ้างด้วยวธิ ที างอิเลก็ ทรอนกิ ส์ e-GP ดว้ ยวธิ เี ฉพาะเจาะจง

-เข้ารว่ มอบรมโครงการอบรมเชงิ ปฏิบัติการเสรมิ สรา้ ง
ศักยภาพบุคลากรอาชวี ศึกษาด้านการจดั ซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสั ดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

2.3 บคุ ลิกภาพและการวางตัวอย่างเหมาะสม หลักฐานอ้างอิง
ผลงาน/รายการปฏบิ ัติ -ได้รับคัดเลือกเปน็ เจา้ หน้าที่ผปู้ ฏบิ ตั งิ านดเี ด่นประจาปี
2561
การประพฤตปิ ฏบิ ัติตน ในการครองตน การครองชพี การดารง
ฐานะตนอย่างเหมาะสม พอใจในส่งิ ทตี่ นมีอยู่ ไม่เบียดเบียน -เอกสารประกอบการลา-มาสาย งานบคุ ลากร
ตนเองและผู้อ่นื รจู้ ักประพฤติปฏบิ ัติตนให้สมควรแก่ฐานะ
การเป็นผู้มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม มีความซ่ือสตั ยส์ จุ ริต อดทน - ประกาศวทิ ยาลัยเทคนคิ ระยอง เรอ่ื งการแต่งกายประจา
อดกลน้ั ขยันหมัน่ เพยี ร ใชส้ ติในการแก้ปญั หา วัน วิทยาลยั เทคนิคระยอง วนั ท่ี 16 ตุลาคม 2561
1. การตรงต่อเวลา การมาทางานสมา่ เสมอไม่เคยสาย
การทางานทไี่ ด้รับมอบหมาย ข้าพเจา้ ได้ปฏิบัตหิ น้าที่อย่างเต็ม - คาส่ังวิทยาลัยเทคนคิ ระยองท่ี 0218/2562 เรอื่ ง มอบ
ความสามารถและทนั ตามระยะเวลาท่ีกาหนด หมายหน้าที่ เวรยามของ ผู้ควบคุม ข้าราชการพลเรอื น
2. การแต่งกายตามระเบยี บ ข้าพเจา้ แต่งการตามระเบยี บ ลกู จา้ งประจา พนักงานราชการ เจา้ หน้าท่ี
ท่วี ทิ ยาลัยกาหนด ลงวันที่ 23 มกราคม 2562
วนั จนั ทร์ แต่งกายชดุ สีกากี - คาสง่ั วิทยาลัยเทคนิคระยองท่ี 2129/2561
วันอังคาร แตง่ กายชดุ สแี ดงเลือดหมู สอศ. เรอื่ ง แตง่ ตัง้ ขา้ ราชการครู ลูกจ้าง พนกั งานราชการ
วันพุธ แต่งกายชดุ เสื้อ ทูบนี ัมเบอร์วนั ของจงั หวัดระยอง และลูกจา้ งช่ัวคราวให้ทาหน้าที่และปฏิบัติหนา้ ที่รบั ผดิ ชอบ
วันพฤหสั บดี แต่งกายชุดสุภาพ ลงวันที่ 28 พฤศจกิ ายน 2561
วนั ศกุ ร์ แตง่ กายชดุ ผา้ ไทย
3. การปฏิบตั ิหนา้ ทีต่ ามคาสั่ง เวร-ยาม ไดม้ าปฏิบตั หิ น้าที่
อยู่เวรยามตามคาสงั่ มอบหมายหนา้ ท่ีเวรประจาเดือน หาก
ขา้ พเจา้ มภี าระกจิ ไมส่ ามารถมาปฏิบตั ิหน้าทเี่ วรยามไดข้ ้าพเจา้
จะต้องทาบันทึกขอเปลีย่ นเวรทุกครัง้
4. การปฏบิ ัตหิ น้าทต่ี ามกฎระเบยี บ แนวปฏิบตั ิท่วี ิทยาลยั
กาหนด3 ดา้ นการปฏิบตั หิ น้าท่ี

3 ดา้ นการปฏบิ ตั หิ น้าท่ี

ชอื่ -สกลุ นางสาวบุญธรรม สิมะลี ตาแหน่ง เจา้ หน้าท่ีงานพัสดุ วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง

สังกดั สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา ตังแตว่ ันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2562

ผลงาน/รายการปฏบิ ัติ หลกั ฐานอ้างอิง

3.1 มีการจัดทาโครงสร้างในสายการปฏบิ ตั งิ านตนเอง -โครงสร้างสถานศกึ ษาและโครงสรา้ งงานพสั ดุ

3.2 การจดั ทาภาระงานในหนา้ ท่ี

ภาระงานในหนา้ ที่

ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง

ฝา่ ยบรหิ ารทรัพยากร

งานบริหารงาน งานบุคลากร งานการเงนิ งานบัญชี งานพสั ดุ งานอาคาร งานทะเบยี น งาน
ทว่ั ไป สถานท่ี
ประชาสมั พนั ธ์

นางสาวบญุ ธรรม สิมะลี

ภาระงานในหน้าท่ี
รับผดิ ชอบงบลงทุน คา่ ครุภัณฑ์ ทีด่ ิน และสงิ่ กอ่ สรา้ ง
มีหน้าทแ่ี ละความรับผดิ ชอบดังน้ี
1. จดั ทาเอกสารจดั ซือ้ จดั จา้ ง งบลงทนุ คา่ ครภุ ัณฑ์ ท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง แยกตามวธิ ี
จดั ซ้ือจดั จ้างดงั นี้
- วธิ ีเฉพาะเจาะจง มรี ายละเอยี ดขน้ั ตอนดงั ต่อไปนี้
1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทาคณุ ลักษณะเฉพาะครภุ ัณฑ์ หรือ แตง่ ตั้ง
คณะกรรมการ จัดทา รปู แบบรายการและราคากลาง BOQ.
2. รับ สผ. จากฝ่ายแผนงาน
3. ประกาศเชญิ ชวนรว่ มทาคุณลกั ษณะเฉพาะครภุ ณั ฑ์
4. รายงานผลการรว่ มจดั ทาคุณลักษณะเฉพาะครภุ ัณฑ์
5. บันทกึ ขออนุมตั ิดาเนินการประชาพิจารณค์ ุณลักษณะครุภณั ฑ์
6. ประกาศประชาพจิ ารณร์ ายละเอียดร่างคุณลักษณะครุภณั ฑ์
7. นาประกาศประชาพจิ ารณ์ขึน้ เว็บไซตว์ ทิ ยาลัยเทคนิคระยอง
8. บันทึกรายงานผลการประชาพจิ ารณ์ และขออนุมตั ิใช้คณุ ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์
9. กรอกขอ้ มูลเขา้ ระบบจดั ซื้อจัดจ้างภาครฐั (e-GP)
10. จัดทารายงานขอซอ้ื ขอจา้ ง
11. แต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินการจัดซ้อื จดั จ้างและตรวจรับพัสดุ
12. จัดทาบันทกึ พจิ ารณาผลการจดั ซอื้ จดั จ้างของคณะกรรมการจัดซ้ือ
13. กรอกขอ้ มลู เขา้ ระบบจดั ซื้อจดั จา้ งภาครฐั (e-GP)
14. นาประกาศผชู้ นะข้ึนเวบ็ ไซต์วิทยาลยั เทคนิคระยอง
15. กรอกข้อมูลเขา้ ระบบจัดซอื้ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
16. จัดทาหนงั สอื แจ้งทาสัญญาซ้อื ขาย
17. กรอกข้อมลู เข้าระบบจดั ซอื้ จัดจา้ งภาครัฐ (e-GP)
18. บริษทั จัดทาหนังสอื แจ้งสง่ ครภุ ัณฑ์พรอ้ มสง่ ครภุ ณั ฑ์
19. คณะกรรมการดาเนนิ การตรวจรับตามคณุ ลกั ษณะเฉพาะครุภัณฑ์
20. กรอกขอ้ มูลเข้าระบบจดั ซื้อจดั จ้างภาครฐั (e-GP)
21. นาเอกสารชุดเบิกส่งการเงิน


Click to View FlipBook Version