The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือรับรอง1-2เสร็จดี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kittiyakorn Tyghb, 2020-02-19 00:19:32

หนังสือรับรอง1-2เสร็จดี

หนังสือรับรอง1-2เสร็จดี

ที่ /๒๕๕๕ องค์กรบริหารสว่ นตาบลเกาะยอ

หมูท่ ี่ ๙ ตาบลเกสะยอ สข ๙๐๑๐๐

หนังสอื รับรองเงนิ เดอื น

หนงั สือรับรองฉบบั น้ี ให้ไวเ้ พ่อื แสดง นางธมลวรรณ กาลานุสรธิ์ บ้านเลขที่ ๑๕/๒ หมทู่ ่ี๑ ตาบล

เกาะยอ อาเภอเมอื งสงขลา จังหวัดสงขลา ตาบลแห่งคนงานทั่งไปสั่งกัดองค์การบรหิ ารสว่ นตาบลเกาะยอ

อาเภอเมงื สงขลา จังหวสั งขลาไดร้ บั อตั ราเงินเดอื น ๕,๓๔๐ บาท เงินค่าครองชีพช่วั คราว ๓,๖๖๖๐ บาท รวม

เปน็ เงินทง้ั สิ้น ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพนั บาทถ้วน) จริง

จึงออกหนังสือรบั รองฉบบั นี้ให้ไว้เพ่อื ป็นหลังฐาน

ออกให้ ณ วนั ท่ี ๑๔ เดือนสงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายณลิต พหรมมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยอ

ท่ี ๒๒๓/๒๕๕๙ ท่ีว่าการอาเภอกระสัง

ถนนเทศบาล ๑ บร ๓๑๑๖๐

หนงั สอื รับรอง

หนงั สอื รบั รองฉบับน้ใี หไ้ วเ้ พื่อรับรองว่า นางเพย วงคเ์ ดชา เลขประจาตวั ประชาชน

๓-๓๓๒๑-๐๑๒๓๑-๖๑-๐ เกดิ วันที่ ๒๐ กนั ยายน ๒๕๕๑ อายุ ๒๓ ปี สญั ชาติไทย อยบู่ ้านเลขที่ ๒ หมู่ท๖่ี

ตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสงั จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จดทะเบียนอยา่ กบั นายชยั ฤกษ์ อมุ ดมแดง สญั ชาติไทย

ตามใบสาคัญกาการจดทะเบยี นการหยา่ เลขทีท่ ะเบียน ๒๔/๘๐๕ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ สานัก

ทะเบียนอาเภอกระสงั จงั หวดั บุรรี มั ย์ แตเ่ น่อื งจากใบสาคัญการอย่าสูญหาย อาเภอจงึ ดาเนนิ การคัดรบั รอง

สาเนาทะเบียนการหยา่ (คร.๖) เลขทะเบียนที่ ๒๔/๘๐๕ เพือ่ ใช้ใบสาคญั การหยา่ (คร.๗) ท่ีสูญหาย

เนอื่ งจากใบสาคัญการหยา่ (คร.๗)มม่ รี ะเบยี บหรือหนงั สือสง่ั การใหอ้ อกใบแทนได้ และสามารถใช้ทะเบียน

การหย่า(คร.๖) ซึ่งคดั และรับรองจกสานกั ทะเบียนทีจ่ ดทะเบยี นไว้ใชเ้ ป็นหลักฐานได้

จึงออกหนงั สอื รับรองฉบับนไี้ ว้เปน็ หลกั ฐาน

ใหไ้ ว้ ณ วนั ท่ี ๔ เดอื นตุลคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลงชื่อ
(นายชยั ณรงค์ เจรญิ ด)ี
ปลดั อาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชานาญการรกั ษาราชการแทน)
นายอาเภอกระสัง
ประทับตราประจาตาแหนง่ เป็นสาคัญ


Click to View FlipBook Version