The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 คณิตศาสตร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mr. Thanarak, 2019-11-27 01:10:55

O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 คณิตศาสตร์

O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 คณิตศาสตร์

v <=II <=II c!
"jfitf11fl 04 rlW~ftltf~"j

[1ii'tr'l,!~..Yennl1J 1oo ]

rv 'c! -=t -=t

~Hl'U11-Utll"J'YI 3 lJUlrUJ 2561

r:l~l 11.30 - 13.30 u.

I II
~ ~~

'tf'fl••••••••••••••••••••••••••••••••••••1-AllJ~fJ~ ...•.•.•••.•.•........•....•....... !'£1EtJflU~~ellJ .•...............•..••...•.....

I
~~

tl'tll.U'YlfffltJ ........................................................................ l"ifl'ltl'fltJ .......•.•.................•.....••.•

0~

fllA~ek!

1. 1M'~t'l11'ffButl iiu~m:u"J~!uf.Ju ft''Vlff. 11~1m!'W1'Vll~tliiu~t~f.J1nu m'i~l!'uunn

'Vl~ft'BU 'W.ff. 2557 mh~!fl~~flf~

!''JJUl''JIJ 1B~ft'BU "i d
!~f.J!~~'Ul~

3. MUJfl~flBfl uuYinmv. 'li~B U:·WU'W~UUU'Vl~ft'BU 'li~B m~~lf:Hh\91BU 1~m~~'Ul~

M1nr!t'li'1!;nmrhNwuvtl~tWi 'if'YIH. m'ilv'il!'u'U.m'J ~~d

1. 1aJtJ"J~tllff~flft'BU1'W11f.Jl"'f1U"'W'l 'li~B 'Y•lmlf.ll"'f1

2. u ~~ lUV·HYm'Wfrfl£J1'UB~~!'lhffBU !~B~l!'U'Wtll'i 'Vl1~1uf.l

3. u ~~'Wfl~tll'JW~l~'W itlv~ft'muu nnfrfl£J1 !~BU'i~flBUm"Ji'ut'l11frfl£Jll'iB

uu u w4. ~1! fl ~m:u nt;J '11lJ1f.J1 n 'j ~!n~ fl 11mfff.J'Iilf.Ju n1~uu m'i'Yl ~ ft'Bu u fl~ ft''Vlff.

wflft'11 iJ"'!~ 'W ft'U ff'Vli,('UB~ ft'mu'W 'VI ~ft'BU 'Yl1~ fll'i frfllJ 1!!M~"'fl~ (B~Am1 lJ 'lil"'f'W)

uunnl11ci1"'11~ml'~uUfl~'li~m~f.Ju v.~ ~l'W ~~ ncin u~\Jfl~ 1! fl ~\911:JJ flt;J 'li:JJ 1f.J

., .,
fll'ift<fSl'Ml'UQ'JU'W"' 'U!l'U 'n.ft. 2551

., .
H'lJ'lJ'YI~Hftl'lCJl1'lfl.e'lU.e~:l'lHllti'J!YI ~ ~ ~.c:!\ o 'i~'Ultl1~fltl~'H'UiJl\1IV11&tl'U.c'::Yl _i:h'IJ'U'i'HQ..ltf'l! iJ
.3. A'H A'lfYI'UtftlYil 2B
YI'Utltftl'U

.:1 1!11 1J 'U 'U el-:j fl'J ~ ~ 1'M 0 l v W ~!II !II ' i -:j v QJ ti'U ' i '1Q1Jt1' 1.( ~ !II tl'el1J1J 'U '11 !11_1 fl

'Yitl~~ 1'U fl U A'H \} flVJel-:jVJ flU Vl1! 'U el 'U1u

H1J1Jfl~tl'el1J ..,

4. I follA!'U~'Uo1""1.f: l Sol ~SIS/~ l A!tSoll 1VItl'lJ'SoUl tltftl'lJSoYl I1tJVI'U&tl~A!tl~lAJ~J&ft"l'tl~S!I'tS'/i~"t1l'Uf'vIYI tltlfl

tll'U i fll'iV!tl'lJ'Utltftl'lJ A'H&'Ul h

rllV!tl'lJ,~

5. .,j .. ~!S'otl'itTBYifl'i~Yil'Mf'0llVI lJJ~
&~tltTB'lJ&tT'i~
B'U n t'UH'lJ'lJ'YIYitTB'lJ

1. 4 - 5 + -J5 - 1 i1fll!fll01JoUtl1Vl

Ts Ts

1. 5
2. 2-JS

3. 3-JS

4. 2 + 3-JS

5. s-JS- 25
5

'.., de:!. e:J.
1tml'l'ill 3 lJ'WUUJ 2561

27~ !r2. [ Vl. leJ:Jf.lt l!lllleflvU'i\/1~~
+ 94

1. 6

2. 6~
3. 9
4. 9~
5. 12

[i Vl£3.il+ 11 =
125
til -

20

1mn w1hil 'fll"l.m~ X ~r.n ~ Vl
"'

1. [ 0' 2)

2. [ 2' 4)

3. [ 4' 121 )

4. [ 121 ' 7)

5. [ 7' 8)

I rnn 11.30 - 13.30 u.

OJ r! "'{ "'{

1'Ult1TH1 3 l-J'Ulfll-J 2561

4. fll't'i'U~1'11 a = 612
b = 29 X 314
1~9t1:l ~\}fl~9t1:l~ c = 215 X 310

1. a < b < c
2. a < c < b
3. b < c < a
4. c < a < b
5. c < b < a

n~n n.3o- 13.30 u.

I

5. 0 ~ X '""Y'itlt:IVIf'!HIIlt:l~..f,ltJ{ItllJfll'j

illU1U&VIlJ

5 2x + 1 -x+-2 ~ 11
12 4 3 12

.,
iJ'lilU1Ull~'MlJVI!'tll ntJ'tJt:~1VI

1. 3 0

ill'U1U

2. 4 0

ill'U1U

3. 5 0

ill'U1U

4. 0

6 illU1U

5. 7 'lilU1U

11.30- 13.30 'U.

..

6. flTt'iUVI1M ABC &U'UlU1Y11J&'t1Qti1J~1Jillfl fiii~lJ c &U'U~ltillfl

~ 1\ 1\ &U~l1"U~ 6~ V~gfl~~6.:J

til A= 2B

1. a= -b

2

2. a= -Jib
3

3. a= -Jib
2

4. a -Jib

5. a = 2b

-

tlMt'i ( £.{'- £)0Z ·s

tlMt'i £f'OZ •to
tl.Mt'i £.{'01


t~lt'i 0£ ·z

t~lt'i oz •t

~ i @fUW LIA,'iUtHU1h11JLITt- @fl.H [email protected] H,~'[email protected]
b!'!i"'l 1-f I l'!i

.t-L~Ut-U~~t-l'[email protected]~'[email protected]~Ut-U~~UU~t-Ut::m~tt~'i'i [email protected] St' ~Lrtfl.ltfJLIT
!'P !P l'!i !P I l'!i
1=7k-

. .t'@[email protected]@fl.H~Ut-U~~t'@ftlA,H,IJt'[email protected][email protected]'ilttt~~'i'i [email protected]
l'!i !P "" "" ,

. .~l [email protected] [email protected] H,~'it- @fl. t- L~U t-U ~~ f;[email protected],H,IJ t 'iUrtt- @fl.L~IJL~ t- @fl.flt-'ittttl l'l
"" n 1 l'!i . '"" "" "" , l'!i

.t~lt'i 09 t'LIA,~IJ~trtn'[email protected]'iUrt rtMI1Urtlrtfl.
I,;' !P I I "" !P "" , ,"." ,

IJLJ}t'@[email protected]~IJ~1 t-1\U~t'L,Q-rtl~r~~~t-~M.rt~L~rt~ltfJ~M.'igfttU~R~1flll} •L
I & II

;=.~~~~~~~·n, o£·H- o£·u L~t'i 19SZ: ltYLrt"l"t £ U, t l m r,t t

~,.

L Lrt!A. to~~~~.~~~y u~>t~,t-tt
l'!i

"" !t fl j'Ifte1:'t 3 le:Jt UlfllJ 2561 n~n 11.30 - 13.30 u.

1U

8.

... ... ...
tll HllJ ~t)!ffij 25 ~1 AUUA1un,H1lJVI a 1Jl't1

... ... ...

H~~ ulJ ~tnffe> 3o ~1 AiluA1un~'t1lJVI b 1Jl't1

1. a = b - 200 2. a = b + 200
3. a = b 4. a = b - 1,000
5. a = b + 1,000

9. th't1UVI1..1 f(x) = I x -51 - 5

91,,, 91

"\Jel VI lJ\)fWiel~

1. f( -6) = 6

2. f( -5) = 5
3. f(O) = 0
4. f( 5) = -5

5. f( 6) -6

I 11.30 - 13.30 u.

.., .!d. d.

1U!~l1'YI 3 lJUlfllJ 2561

10. flTt'iUVIfl1l'VJ

y
y=f(x) '

0~------------------~--------------~·-~ X

·····················································=1 ·················--·~----::.-.:.:~----~----:".:".!".:~--- -- =- -=----~·-········

~lJfll11WUtl1VI~!UU,tf1vl~11~ilfl1l'VJ~~~tJ

1. y 3-x + 1
2. y 3-x - 1

3. y = 3x

4. y 3x + 1

5. y = 3x - 1

'<V t!-=t d. 11.30 - 13.30 u.
1UHJl'ifl 3 lJUlflll 2561

1. (-2,-1)
2. ( -1' 1)
3. ( 1 ' 1 )
4. ( 2' 2)
5. ( 4' 4)

1. 1 ' 1.1 ' 1.11 ' 1.111,1.1111

2. 1 -1 ' 1 ' -1 ' 1

3. -5 7 -9 ' 11 ' -13

4. -5 -1-9 18 17 ' -4
4' 4' 4

5. -5 + 10 ' -5 + 102 ' -5 + 103 ' -5 + 104 ' -5 + 105

I 'Hih 11
rnn 11.30- 13.30 u.
1OJU!a'l':i<'Y1""I' 3 l"J"' UlfllJ 2561

.,

U~T~~1lr;i'Ju·hwue~ihvl'uun·h OUoUel1Yl

1

1. 4

2. 1

~

3. -1
2

4. Vi

5. 2

rnn 11.30- 13.30 u.

I

B AiJuAcu~"Ufl~~lu1uil~·:rrh.nnn11 3

I

C !iJU!CU~ih~fl'U"UfHfflJnl~ f( x) = 1 1V~tlfl f AiJufl~~<ti'U

n. "" f(x)0 =1 !iJU~l\.!1\.!!~lJ

fll~fl'U~t1~11Jfl~ff')Jt)l~

.. f(x)""0 -=! I I
= 1 ')Jfll')Jlt1t111 3
'U. fll~fl'U'Yit1~11Jfl~ff')Jt)l~

fl. 4 &iJurh~fl'U"Ufl~«lJm~ f(x) = 1

~. s ,thiJuth~fl'U"Ufl~«lJm~ f(x) = 1

"" nilnu,; 1ill\.!1U"Uflfl1llJ'YI~t1~6~I

0 !iJ !iJ fl VI

1. 0 'U!iJ flfl11')J ( , ')J1-'=)!J'vUflfl11')J~ VJ~t)) 2. !iJ

1 1Jflfl11')J

3. 2 v 4. 3 v
'Uflfl11')J 'Uflfl11')J

5. 4 !iJ

'Uflfl11')J

'v
.!1:4 1:4
1l!AtT11'tl 3 lJl!lfllJ 2561 11.30 - 13.30 1-!.

15. 8lfl1l'VJ'U3~ y1 = f(x) AVlfl1l'VJ'lJ3~ y2 = g(x) ' (1, 3) u~;~~ (4, 5)
tl'\]Vl

y

Y2 = g(x)

---------------~or----------------------------------------------_.x

1. (1,4)
2. ( 3' 5)
3. (-00' 4)

4. (- 00 ' 1) u (4 ' 00 )
5. (- 00 ' 3 ) u ( 5 ' 00 )

1..',1-!!~l~<'!YdI'. 3 l""l"'Ulflll 2561 ~VNIIEfTlSt "'~ao,uunoaoumomsono1ooio"o (oonnlSuH,.ul n~n 11.30 - 13.30 '1-!•

'[email protected] !i«vvcef~Or.....JIIIion)

t!ViWlfVIfl0 lVJetJ'Ue.:.Je~llfll~ x2 + 2cx - 6c < 0 ~ ' '::'1 (- 3c , c)

fie 'lf1.:.J!uVI

1 2. -1
2
1. 4
4. -3
3. 1 2
5. 2

1. (-00' --hO)

2. (-00, -J2())

3. (--hO' -J2())

4. [0, 00)
5. (-00' 0]

111~h 15

...

18. ~1~11' r.n0n "1Q.m.l J'Ufll'W" r~Wif' llUt:1:l, Tn1 2 uuu f4ie>

uuu~ 1 ~flfl~~,t-i!iJ'U~lll~fl ft~rh1.U~1~··huJ1 40 Ul'YI~e>flf~

' 2 ~flfl~n' &iJu~lll~n ft~rh~lll~fl11£JiJ 2,ooo Ul'YI
&mun

u~~r-h1<ti~1~i1uJ1 15 Ul'YI~e>flf~ fllu1u 1 iJ

'\il'U1'U~fl-'r~n'l!'e>unq~1'Um11oU~1~1lm~h1'U 1 iJ '
nih111'

'\il'U1'U&~'U~vle>~~lf.J~~Mll~'Ue>~~flfl~~&iJ'U~lll~fl 'l!e>uni1

'Uel~~flfl~n',t.hiJ'U~lll~fl !'YI ilf"l"U'Uilel~~

.......

1. 79 fl1~

.......
2. 81 fl1~

...

QJ

3. 101 fl1..:.l

.......

4. 133 fl1..:.l

...

QJ

5. 134 fl1~

-

l't,.t. sz ·s

l't,..t t'Z ..,

l't,.t. £Z .£

l't,..t zz ·z

l',t.t. IZ .I

..~'I @[email protected]~Y~'i ttU·@I't"'i l'tYI'tt-Hll~:i:~ l'tttMttl'ttl'ttl'tl~
l!> IIi ,.. I "" IIi II\"" l!il!i I!> I;> "" I """""" ,.. o

:i:~l'ttll't"l'[email protected]'ttUL~I'tR.ttMil'tt-il'tY:i:~m @~l'ttl't'i :i:~ii
bl'ttULt lUll Z
I ,.. b
.,..
,.. IIi I ,.. ,.1;7 "" "" I;> 1-11\

.LUll Zl "'I l'tt-il'tY:i:[email protected]!ltl'tt ttlll 0 I "'I l'tt-il'tY:i:~U~HI'ttrl~l
llil!>""lr """" t!il!>""lr ,..

l'[email protected]'t"'il'tYI'tt-Hll~:i:~Ltl'tUt-~U~:i:~H LUll 0£9 [email protected]'tUL~I'tt-ittrJI'tttM .6I
.,..
l!il!i I!> I;> "" I I ,.. "' IIi "" I;> """"

·n o£·n - o£·II L~ti -;:;;.:,.:;;~~;:.,:;;~;:;~;;,~;;:,";.; 8~~ ~ 19SZ: ttYLI'ttt £ tt~LJ!il'tt
.'
51.31 N AU KLI! "" ""f' ,..

91 LIIli't" l!flA,~ J:' 0}~.l!UJ~~y L.lt~.l!,l{>~

I
.., <fq q
n~n 11.30- 13.30 -u.
1'UHYl'Jfl 3 lJ'UlfUJ 2561

v

'20. tll

u~~ a. + a2 + a3 + + al2 = 63

...v ql ,..,v~
lJfll!fllfl'U"el ~
U~1 a. + a2 + a3 + + a•o

1. 29
2. 30
3. 31
4. 32
5. 33

I II
q qq I q
oUellJ~'ti~1~ ql

21. "'II lJ fl1'U!'U£1 ~!'U'UlJ WI 'J! l'U fllJflllJl flfl q~

1. 500' 500' 500' 500' 500' 500

2. 2, 4, 6, 8, 10' 12

3. 100' 100' 100' 101' 101' 101

4. 44' 44' 45' 45' 46' 46

5. 78' 78' 78' 78' 80' 80

!1(;11 11.30 - 13.30 'U.

..BlfJ'lHl~!vlfl' fh~tJ'Ulltnh (iJ) '<=!
fl1UJO (fl'U)

65

7 10

8 15
10
'9

.fll!il~t' l!tl'Ufl W~'Uel ~el lfJ!vl flfl~lJi!nil 01J.fi'el1VI

1. 7 iJ ~

6 !Vlel'U

2. 7 iJ ~

7 !Vlel'U

3. 7 iJ ~

8 !Vlel'U

4. 7 iJ ~

9 !Vlel'U

5. 8 iJ

'<v e1 'l1ih 19
eel
1'U!~11'YI 3 ll'Ulflll 2561 ntn 11.30 - 13.30 u.

23. ~e-utjihm1&nu11e\jt1'i!VI'l1ll:' j 1VIt1Ullll!jti·Uhvl'umo'J!eti,Ulllfl,~&iJu
110' 118' 130' 150' 150' 160' 180' 190' 210' 220' 230' 240

1. flI lhlet'll tl!t1'\lf'IW""VU'YI il!f""ill
2.
3.
4.
5.

!1~1 11.30 - 13.30 l-!.

I ...

24. ,YellJ~HtTVI~.Qihh!l-AVUel~Yn!n-:nl-A1l-Au1iruni~Mil~ !iJl-!vl'~il

.a"~"~l0!l-!1 '0llll-!1'1.-!'Wl"--'!fl~ll-! ( fll-!)

.:!I 90
30
ill fl !'11 'I.-A el

""'i .:!I
l l fl ~ ~ "-' el el flHUJ ~ !'11
'I.-A el
1'1.-!

illflfl~H 50
'
"-'
20
illfl~~1l-!elelfl 10

illfl1~

...

H~~fll' fl~Hl-!'"-U' fl.:e!I lel~, 1

...1. "" .:!I .:!I

~1'1.-!l-!tl~ fl el ill fl !'11 'I.-A el

12. ""~1'1.-!l-!tl~ f.:l!Iel illfl ~~

3. ""~1'1.-! '1.-!tl~ .:!I 90

flel

4. 30"-' .:!I

~fitl~ll-! flel

5. "-' .:!I
~fitl~ll-!
flel illflfl~H

11ih 21

rnn 11.30 - 13.30 l!.

..., .,. .~.., ..., <:!i -1 'JI ..., 'JI <:!'i
'tJ 111-!l!fl!1til!'lfl!lJ1iUlJf1 fl'i:ll VI til!u (;llf.J flfll! VI tl-:1 (;l"J.J fl1!'-!1'lflJ1lJfll!(;l ~ .:1'lflJ1lJ

V111HH(;l'V'J.:J.fill!1l!'l1m~ul!1l!H~(;l~'lflJ1lJ !Ul!vl.:~rl

.,...., .~.., .fill!1l!irm~ul!1l!H~(;l~'lflJ1lJ ( fll!)

l!fl!1Ul!'lfl! .,.

flWl ft(;ltJ1~l!1i11lJ "T"'YIUlfll(;l'VI1<!

lJ.4 85 95 120

t1.5 125 75 100

lJ.6 95 100 105

11lJ 305 270 325

1. -1 2
3 2.

11 3
17
3. 45 4.
180

61
5.

180

I nt11 11.30- 13.30 u.

1...'..UHT11.!'"f""l' 3 '"J""J' 'UUUJ 2561

26. 0 "l ~ s = {- 9, - s, .-7, ••• , -1 , o , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }

tnM'UvHM

I
lal +a =Utl~1fl1l'JJ'UlI'il~!1~JI'U'f""l"'
0

1. -2
3

2. -3
5

3. -2
5

4. 1

3

5. -1
5

<V ,.,; .<::!

1'\.!!tll'Hl 3 lJ'\.!lfllJ 2561 ntn 11.30- 13.30 '\.!,

......

t1'1qll't'i£JtJtr~ln1l!mie>~il~l!llltre>~lu Tvu.m£JtJn~~1mmtJ,ll1d$11.!

m11lll't'illltu~~~,vi'llnh~ne>mul!'l111.!1l!tre>~'t'i~fl 1~tt't'illltu~~tJ'\.!tr~lfl1tJH1fl

!U'U!~~1~~l'U't'i~flfttJ u~~'t'ilJltu~~tJ'\.!tr~lnltJn'tre>~!ti'U!~~1~~l'U't'i~fl't'it.bu

1. 3
10

2. -2
5

3. -1
2

4. -3

5

3

5. 4

11.30- 13.30 h!.

... I ...

28. ~l'JHUff~.:.tlhHUfl ( fl~tl) ~a~o '\lfl.:.ttl~h!11'illflff1h!UM.:.t'Hil.:.t!iluvl'.:.tu

... I ..., <1 ""I ..., ..., <1

0 Q.l Q..l ~'fl~O fl 11 tJ "i"l"f"f't l ..... 'YI fi fl1ltl ilff~ fftl fftl .....'YI fi

h!l't'ih!fl ( fl'Jtl)

20 - 29 0.25

30 - 39 0.40

40 - 49 0.70

50 - 59

60 - 69 0.25

1. 0.25
2. 0.30
3. 0.35
4. 0.40
5. 0.45

11.30- 13.30 'U.

II

~8ufi 2 H1J1J'i~1Jltl~1&l111fi&iJurh~81J 1i1u1u 12 ~8 (~8 29- 40)

29. ti'1 I a + 5 I + I b - 1 I o

30. ~rltliuuu-utlg~1fi'UHT1 A ~"U1lltl~~-u,tlu'UUtlVIHYl B ~iJ'U~ll~~u
"U'U1VI 30 tl~ft1 muarltliuuu-utlg~lfl-uHn B ~"U1lltl~~-u,tlu-uUtlVI~~1 A

'!II !II <=t

01~~1 A \1~ 45 ~ll\?11 Ut'11HT1 B \l~fUll\?11

( flTH'UVI1M1fi'UHT1 A Utl~ B tlgU'U1~'U1U!~ti10'U Ut'1~,liflVI.fl11llU~"Utl~lUtl)

I
.!~ ~
Q.l

1'k!m'l1'YI 3 ll'k!lflll 2561 11.30 - 13.30 'k!.

A {1, 2, a, b, d}- {1, b, c}
8 {2, 3, c} U {2, b, d}

c = {1, 2, 3, b} n {3, a, b}

D ..32. 1'11 II I

! U'k! 1 ' l 1 i l m i l u l l ~~"jll'\l'k! 1VI ~11H'Vi'k!1tl

01 I 01 I 01 I
Q.l <=! Q.l ~ Q.l ~

'\l'k!'YI 1 '\l'k!'YI 2 '\l'k!'YI 3

...,:

[:4~~:
,:>:\f}.

. ,.

-

..M, YU tt.LHH. ~lmll~ M, tll t Htfl Q$1, lA, l!Lfl M" , QU ~iIt
"' " 1'5 "" , "' " ~ ""

..ttllllt~~iil~M.tlltt'lA,flQfl,ft'i ttY 8
1'5 "" , alA

ttlllltflQfl, ttY 0I
1'5

l~M.tlltflQ$1, ttY SZ It ltflM ttY Ot M.UUG
'=' J;r I o

"~lflM.QU~i~t'Qrt. ttllllt~~iil~M.tllttttU~Q'i flQfl,ftltYt'Qt1 ttll!flQlltlUULG "t£
1'5 "" "" lA
'1;7

'..[ S8I ' 081] t-t!"M.LQQL~t!!H!Il~L~t-Qrt.~tL~ii!~GMt»ii
'

'z~~Yrt.~ifl~l~M.f!i ··· '91 '6 Lo "££
1'5

·n O£"£ r - o£·r r L~ti ·~~:~,;-;:;;,::~;7:~n':."u:;'u~ ~~. ~ ~ I 9SZ ttYLM.tt £ U,tlniM.t
"" I=>? ,

f~lll~~~y '
. ItO5.131 N ~__J KLI:!I:!
lf!IA,~ L$l,tll~t
L'l LM.M,
1'5

(,qVJPl n~n 'Hih 28

~( -·· NIETSan1Wnocloun1\lnlsiinu1ut11Hilfi (<>llfinlSUHlliUl 11.30 - 13.30 1-t.
'--~>sttMeoi(OUC:.li~T~Ser.oce t Pueloc()o-glwloJillU'l i

' .

35. tllfl'JTrh.ltl.:J f( x) = ax2 + bx + c ..... .ct

. VIVIUfl'U Y fHlVI ( 0 , 1 )

ii1,}A1fln~ufi ( 3 , o) ~.:JlU

y

~.--.- ..-----: ... --.-----.:.--.-.--.. -- .. -- ---.-. ~-.------ ...--~-- .. -..-.-- ·:---.... -...-.,.. --- -.--.-- ..:-- .... ------:.-.. -.------.---- ..--- ....-----------.;

: : i :. 1

[..........L...........j........J __________,_____________,___________ ,; ____________,____________,............i--------····'··----------;- .........i

.'' : t jj

f------------1-------- --i--------2 __________,_________ -+-----------·-----------L......................L...........L. ------------ -------·1

-------•---- -- ------•- - -

-~ -1 0 ' . . . . ' • . !X
:------------;-----------+----=-} ..........,............,............,............., ...........,......------:-------- ---:------------r-----------1

i ' . . . . '~ ~ ~ ~J....... .. . . .~ •••••••••••• L •••••••••••• j
. ....... , ....•.............•.............•.............•............. ~ ............ I •••....•.•• • 1 ••• , •••••••• J •••••••• , •••
·'

-

~Lq.tm~L~ntl~JJ!l,ttt»ii

z· .L Qlnt~h,~ttQ~t-Q~~mY~lHIJlHHLlUtl
I;> 1:7 tt; ""' 1:7 I tt;
~

A 'x '8 '6 's '01 '9 '6 '9 's

.l'tt-~ l'ttl'tl~ 01 Utrtlt~nttl'tl~IJt~rtQU~trrt-M,M,~h,~f'[email protected]~ '8£ t!i
1:7 ,., 0 "' 0 t!i , - !;:>

~

~LL~m~L~i £LZ = lt>-xl£ tLUit~t-Q~Il,Q~LYt-Q~Utrt~~ 'L£
0
z:

l'tYUI'tiJtiUI'tltl'tt-Q!tt~ii 11'1b ZZL'1 ~lt!tt-ltl'tU!t'it-~ltttvWtQt~rtlt~~n
1:7 1:7 l"b 1:71:7 t!i t!i bl"b l"l>tt; I 1:7 l"b 1:7

•~ 1!1 a

b l'tYUltt-QM,\'1,'1 ~ M,QM,i

t-~U~Q~Itl~L~~t-Q~I'tLI'tYUltl'tiJ~iU,tlL~
.~
t!i b I;>

tM!i,b'itI -~~~iiI ltMI,!JI'S::i. nl."bM,[email protected]~;t> LULlto~l!>l'tY~~~I ii LItl'lt"bUt-~U~~tt'; ilflt-lf''t!tt-QMt!i .I'tiJt1i:U7 \'l1"b, '9£

·n ·-·,.,~-'"'""""''~''~'"~''""""""~rn" ~ ~o£·n - O£'ll LI~Ql,P..lQ 19S~ N>uL~"" "LI'H~'- lbe lbl1b:7 cl- u\1J:7t!;>!7 ~ltbl,f.P,,
(nlllWnSlUl_lt\C)IllRCH.lUlflUI'SlUCilUflCI?OUn.ntue r• t
51.31 N ·.: J •
lef (A,ta U.LI:!I:!
f~~UJ(f)~Y t'O L~t~»t
6Z Ll't!t
t!i

'OJ c!-=t -"'! rnn 11.30 - 13.30 'W.
1'Wmn'fl 3 t~'Wlflt~ 2561

3 4558
4 056788
5 012 3 4 56 6 7 7
6 2 2 2 5 5 5 8 8 9" 9
7 0 55 56 8 8 9
8 0233457
9 0345

40. l'W'fllilfi'WUVJ1'f'li'ln.~'W1Jl'fl 3 uuu u~~fi'WUVJ1Mljel£J1Jl'fl 2 uuu

.' 1l~il1J~fll11t~fl'Wt~ltltlil 1,200 Ul'fl !l'hfl'unh1~

uuuwflfi'WUVJ1 2

\\Ill \Ill llll
04


Click to View FlipBook Version