The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางสาวขวัญฤทัย ไชยสลี ปวช.2 เลขที่7

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khwayvthaychiysli8, 2022-09-08 00:21:54

นางสาวขวัญฤทัย ไชยสลี ปวช.2 เลขที่7

นางสาวขวัญฤทัย ไชยสลี ปวช.2 เลขที่7

คู่มือวชิ า การใชค้ อมพวิ เตอรใ์ นงานบญั ชี

จดั ทำโดย

นางสาวขวญั ฤทยั ไชยสลี
ระดบั ชน้ั ปวช.2/1 การบัญชี

เสนอ
ครทู พิ วรรณ ลาภยศ

วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาแพร่
สำนกั งานคณะกรรมการอาชีวศกึ ษา กระทรวงศึกษาธกิ าร

1

รายงานเลม่ นี้จัดทำขึ้นเพือ่ เป็นสว่ นหนง่ึ ของวิชา การใชค้ อมพวิ เตอรใ์ นงานบญั ชี รหัสวชิ า
20201-2007 ช้นั ปวช.2 เพอ่ื ให้ได้ศกึ ษาหาความรใู้ นเร่ืองการใชโ้ ปรแกรม RU Smartbiz
Accounting และได้ศึกษาอยา่ งเขา้ ใจเพอ่ื เปน็ ประโยชน์กบั การเรยี น

ผจู้ ดั ทำหวงั ว่า รายงานเล่มนีจ้ ะเปน็ ประโยชน์กับผู้อา่ น หรือนกั เรียน นักศึกษา ทีก่ ำลงั
หาขอ้ มลู เรือ่ งนอ้ี ยู่ หากมีข้อแนะนำหรือขอ้ ผดิ พลาดประการใด ผจู้ ัดทำขอน้อมรับไว้และขอ
อภัยมา ณ ที่นีด้ ว้ ย

นางสาวขวัญฤทัย ไชยสลี

2

สารบัญ

เรอื่ ง หนา้

คำนำ 1
สารบัญ 2
การเพม่ิ บรษิ ัท การกำหนดข้อมลู บริษทั และนโยบายทางบัญชที ส่ี ำคญั 3-4
การเตรียมฐานขอ้ มลู ของระบบซื้อและระบบเจ้าหนี้ 5-10
การเตรียมฐานขอ้ มลู ของระบบขายและระบบลูกหนี้ 11-14
การเตรียมฐานข้อมูลของระบบสนิ ทรพั ย์และค่าเสื่อมราคา 15-19
การเตรียมฐานขอ้ มลู ของระบบบัญชีแยกประเภท 20-21
การบนั ทีกยอดยกมาต้นงวดของบญั ชแี ยกประเภท 21-23
การบันทีกเจา้ หน้ียกมาตน้ งวด 23-24
การบันทีกลูกหนยี้ กมาต้นงวด 25
สมดุ รายวนั ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 25-101
การบนั ทึกบัญชีปรับปรุง 102-113
การพมิ พส์ มุดรายวัน รายงานภาษีซือ้ -ขาย 114-118
การพิมพ์รายงาน ณ วนั สนิ้ งวดบญั ชี 119-126
บรรณานกุ รม 127

3

การใชโ้ ปรแกรม RU Smartbiz Accounting

1.การเพ่มิ บริษทั การกาหนดข้อมูลบริษทั และนโยบาย ทางบัญชที ่สี าคญั
1.1.กดเข้าท่ี โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) เมนู เพม่ิ /แก้ไขรายละเอียดของบริษทั

1.2.ให้กดป่มุ F2-แก้ไข แล้วเปลย่ี นเป็นบริษทั ที่ต้องการ แต่ถ้าต้องการเพ่มิ บริษทั มากกวา่ 1 บริษทั ให้กดป่มุ F3-เพมิ่

4

1.3บนั ทกึ รายละเอยี ดของบริษัทในหน้าที่1

1.4 บนั ทึกรายละเอียดของบริษัทในหน้าท2ี่

5

1.5.กดป่มุ F10-SAVE เพือ่ ให้โปรแกรมเก็บรายละเอยี ดท่ีบนั ทกึ

2.การเตรียมฐานข้อมลู ของระบบซอื้ และระบบเจ้าหนี้
2.1.กดเข้า ระบบซือ้ เมนเู พมิ่ และแก้ไขรายชื่อผ้จู าหนา่ ย

6

2.2. ทาการเพิ่มรายการโดยกดป่มุ F3-เพม่ิ

7

8

9

10

2.3บนั ทกึ รายละเอยี ดเสร็จแล้วกดป่มุ F10-Save เพอ่ื เกบ็ ข้อมลู เข้าระบบ และกด Esc ออก

11

3.การเตรียมฐานข้อมลู ของระบบขายและระบบลกู หนี้
3.1.เข้าท่ี ระบบขาย- เมนู เพม่ิ และแก้ไข รายชอ่ื ลกู ค้า

3.2.ทาการเพ่ิมรายการโดยกดป่มุ F3-เพมิ่

12

13

14

3.3.บนั ทกึ รายละเอยี ดเสร็จแล้วกดป่มุ F10-Save เพอ่ื เกบ็ ข้อมลู เข้าระบบ แล้วกด Esc ออก

15

4.การเตรียมฐานข้อมลู ของระบบสินทรัพย์และค่าเส่อื มราคา
4.1เข้าที่ ระบบสนิ ทรัพย์ และ เมนู เพ่ิม/แก้ไขรายการสนิ ทรัพย์

4.2.กดป่มุ F3-เพิ่ม เพ่อื เพ่มิ รายการ

16

4.3.ใส่ข้อมลู เป็นสนิ ทรัพย์ของแผนก และ กด Enter กด ไมร่ ะบุ

4.4.ใสข่ ้อมลู เป็นสนิ ทรัพย์รหสั บญั ชสี นิ ทรัพย์ และกด Enter

17

4.5 f6 คน้ หา กดชอื่ และพิมพ์ค้นหาหมวดท่ตี อ้ งการ และกดEnter

4.6 ทำเหมอื น 4.4และ4.5

18

4.7 หากค้นหาแล้วไมเ่ จอขอ้ มลู โจทย์ กด F2 แกไ้ ขสำหรบั ขอ้ มลู ทีร่ ะบบไมม่ มี าให้ ตามทโ่ี จทยก์ ำหนด และกด F10บันทกึ ข้อมลู และกด Ese เพอื่
ออก

19

4.8.บนั ทึกรายละเอยี ดของสินทรัพย์ตามต้องการและกดป่มุ F10-Save เพื่อเก็บข้อมลู

4.8 เม่อื ครบำหนดสนิ ทรพั ยเ์ สร็ขทุกรายการแลว้ ให้กด Esc ออกจากรายการเพอื มาดูข้อมูลท่ไี ดบ้ นั ทกึ ไว้

20

5.การเตรียมฐานข้อมลู ของระบบบัญชแี ยกประเภท
5.1.เข้าที่ ระบบบญั ชแี ยกประเภท - เมนู เพมิ่ และแก้ไขผงั บญั ชี

5.2.ใสข่ ้อมลู ให้ครบตามที่โจทย์กาหนด

21
5.3.หากคน้ หาแลว้ ไม่เจอข้อมูลโจทย์ กด F2 แกไ้ ขสำหรบั ข้อมูลท่รี ะบบไมม่ ีมาให้ ตามทโี่ จทยก์ ำหนด และกด F10บนั ทกึ ขอ้ มูลและกด Ese เพ่อื
ออก

6. การบนั ทกึ ยอดยกมาต้นงวดของบญั ชีแยกประเภท
6.1 คลกิ GL บัญชี คลิก ok

22

6.2. กด F2 แก้ไขข้อมลู จานวนเงนิ ตามท่โี จทย์กาหนดให้

6.2. กด F2 แก้ไขข้อมลู จานวนเงนิ ตามทโ่ี จทยก์ าหนดให้ กด F10 บนั ทกึ และกด Esc ออก

23

7.การบันทกึ บัญชีเจ้าหนีย้ กมาต้นงวด

7.1เข้าไปท่ีระบบเจ้าหนี ้- AP เจ้าหนี ้กด OK และกด F3เพม่ิ

24

7.2.ใส่ขอ้ มลู ตามทโี่ จทยก์ ำหนดให้ กด F10 บนั ทกึ และกด Esc ออก

25

8. การบนั ทีกลูกหนี้ยกมาตนี งวด

8.1 คลิก AR ลูกหนี้ กด OK และกด F3 เพ่มิ

9. สมดุ รายวนั ท่ีใช้ในการบันทึกบญั ชี

การบันทึกสมดุ บัญชี สมดุ รายวัน
การบนั ทกึ บญั ชี สมดุ รายวันเงนิ สดรบั

26

1.กดเลือกบนั ทกึ รายการรายวนั

2.เมื่อเลือกเสร็จให้กด Enter ตกลง

27

3.กด F3 เพมิ่ รายการ วนั ท่ี 1 พ.ย. 2563 รับชาระหนจี ้ ากบริษทั สามารถคอม จากดั ซงึ่ โอนเงนิ เข้าบญั ชีเงินฝาก ออม
ทรัพย์ ธ.กรุงไทยดามในสง่ ของ/ใบกากบั ภาษี/ใบแจ้งหนเี ้ลขที่ AR002015

28

4.เม่อื ต้องการให้ข้อมลู เดบิต เครดิตสมดลุ กด F2 สมดลุ จากนนั้ กด F10 บนั ทึก และ Esc ออก

29

1.บนั ทกึ บญั ชี วนั ที่ 1 พ.ย. 2563 ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกากบั ภาษี จากการขายสินค้าเป็นเงนิ สดให้กบั นายคมกริช ชนะ
โชค จานวน 38,100 บาท

2. ใสข่ ้อมลู ตามท่โี จทย์กาหนด จากนนั้ กด F7 Link กด F3 เพมิ่ เลอื กเอกสารทเี่ กี่ยวข้องและกด Enter ตกลง

30

3.เลือก SINV_PROD ใบส่งของ/ใบกากบั ภาษีสด-เชือ่ (ขาย:ธรุ กจิ ซอื ้ มา-ขาย)

3. ขอ้ มลู ประเภทเอกสาร ให้กด Enter เลอื กเอกสารทเ่ี กี่ยวข้อง และกดEnter ตกลง

31

4.เลือก SC ใบลดหนี ้เงินสด (ขาย)

5.ข้อมลู ลกู หนี ้แล้วกด Enter เลอื กลกู หนที ้ เ่ี ก่ียวข้อง

32

6.กดEnter ตกลง เม่อื ใส่ข้อมลู ครบกด F10 บนั ทกึ

7. กด F9 Sum หน้า Link เมื่อข้อมลู สมุดรายวันแสดงข้ึน แต่ไมถ่ ูกต้อง กด.Enter ที่รหสั บญั ชี หรอื ชือ่ บญั ชี เลือกใสข่ อ้ มูล
ใหถ้ กู ต้อง จากนน้ั กด F10 บนั ทกึ และ Esc ออก

33

การบันทกึ บัญชี สมุดรายวนั ท่วั ไป

34

วนั ท่ี 2 พ.ย. 2563 เงนิ ทไ่ี ด้จากการขายเมอ่ื วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทงั้ หมดฝากเข้าบญั ชีฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย

35

1.ทาเหมือน วนั ที่ 1 พ.ย. 2563 แต่เปลยี่ นเป็นสมดุ รายวนั ทว่ั ไปแทนสมดุ รายวนั รับเงนิ
2. ใส่ข้อมลู ตามทโี่ จทย์กาหนด เมอ่ื ถึงรหสั บญั ชหี รือชอื่ บญั ชี ด. Enter ใส่ข้อมลู และจานวนให้ ถกู ต้อง

36

3.เมื่อต้องการให้ข้อมลู เดบติ เครดติ สมดลุ กด F2 สมดลุ จากนนั้ กด F10 บนั ทกึ และกด Esc ออก

การบันทกึ บัญชี สมดุ รายวนั สดจ่าย

37

คลกิ GL บญั ชี คลิกบนั ทึกรายการรายวนั กดEnter เลือกสมดุ บญั ชีที่ใช้บนั ทกึ (สมดุ รายวนั จ่ายเงนิ ) เมื่อเลือกเสร็จให้กด
Enter ตกลง และกด F3 เพมิ่

4 พ.ย. 2563 จา่ ยชาระหนใี ้ ห้บริษทั แอดไวซ์ จากดั ตามใบกากบั ภาษี/ใบสง่ ของเลขท่ี TAR00534 โดย จา่ ยเชด็ จ.ไทย
พาณิชย์ เลขที่ C0335 ลงวนั ที่ปัจจบุ นั ได้บ ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0063148

38

1. ใช้ข้อมลู ตามที่โจทย์กาหนด เมื่อถงึ รหสั บญั ชีหรือชอ่ื บญั ชกี ล. Enter ใสข่ ้อมลู จานวนให้ถกู ต้อง จากนนั้ กดF10 บนั ทกึ
และEsc ออก

39

วนั ท่ี 5 พ.ย. 2563 ตงั ้ วงย่อย จานวน 20,000 โดยถอนเงนิ จากบญั ชเี งนิ ฝากออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย ใบถอนเงนิ เลขท่ี4012
1. ทาเหมือนข้อท1ี่ วนั ท่ี 4 พ.ย. 2553 แตเ่ ปลยี่ นเป็นสมดุ รายวนั ทวั่ ไปแทนสมดุ รายวนั จา่ ยเงนิ การบนั ทึกบญั ชี (สมดุ
รายวนั ทวั่ ไป)
2. ใส่ มลู ตามทีโ่ จทย์กาหนด เมอ่ื ถึงรหสั บญั ชีหรือช่อื Linter มลู จานวนให้ ถกู ต้อง จากนนั้ กด F10 บนั ทึก และEsc ออก

การบนั ทกึ บญั ชี สมดุ รายวนั จ่ายเงนิ
6 พ.ย. 2563 ยื่นแบบ งด.1 เพ่อื นาสง่ ภาษีเดือนตลุ าคม ให้กรมสรรพากรเป็นเงินสด ได้รับใบเสร็จรับเงิน ท่ี 453218
1. ทาเหมือนข้อท1่ี วนั ที่ 4 พ.ย. 2563
2. ใสข่ ้อมลู ตามทีโ่ จทย์กาหนด เมื่อถึงรหสั บญั ชหี รือชอื่ กด Enter ข้อมลู จานวนให้ ถกู ต้อง จากนนั้ กด F10 บนั ทกึ และกด
Esc เพอ่ื ออก

40

การบนั ทกึ บญั ชี สมดุ รายวนั จ่าย
7 พ.ย. 2563 จา่ ยเงนิ สดชาระคา่ ใช้จา่ ยค้างจ่ายตามใบแจ้งหนเี ้ดอื นตลุ าคม 2563 ดงั นี ้
คา่ นา้ ประปา (รวมภาษีมลู คา่ เพม่ิ แล้ว) ได้รับต้นฉบบั ใบเสร็จรับเงนิ /ใบกากบั ภาษี เลขที่ 006309014
- คา่ ไฟฟา้ (รวมภาษีมลู คา่ เพมิ่ แล้ว) ได้รับต้นฉบบั เสร็จรับเงิน/ใบกากบั ภาษีเลขที่ 000113092563
1. ทาเหมอื นข้อท1ี่ วนั ที่ 4 พ.ย. 2563
2. กด F7 Link กด F3 เพมิ่ Enter เลือกเอกสารทใี่ ช้

3. เมื่อถงึ ประเภทเอกสาร เจ้าหนี ้กด Enter เลอื กรายการทเ่ี ก่ียวข้อง (ทาค่านา้ ประปาและคา่ ไฟฟา้ เหมอื นกนั ) จากนนั้
กด F10 บนั ทกึ และ Esc ออก

41

42

43

4. เมื่อบนั ทกึ ข้อข้างต้นเสร็จ กด F9 Sumหน้าLink ถ้าบนั ทกึ บญั ชไี มต่ รงให้ กด. Enter เลอื ก ใสจ่ านวน ให้ถกู ต้อง
จากนนั้ กด F10 บนั ทกึ และกด Esc ออก

การบนั ทกึ บญั ชี สมดุ รายวันซอื้ เช่อื

44

การบนั ทีกบญั ชีสมดุ รายวนั ซอื้

8 พ.ย. 2563 ซ้อื สนิ ค้าเป็นเงนิ เชอ่ื จำนวน 223,500 จากบริษัท แอดไวซ์ จำกัด ได้รบั ใบกำกบั ภาษ/ี ใบส่งของ/ใบแจ้งหน้ี เลขที่ TAR006121
เง่ือนไขการชำระเงนิ 2/10, n/60 และเงอื่ นไข F.O.B. Shipping Point
1. ทําเหมือนขอ้ ท1ี่ วันที่ 4 พ.ย2563 แตเ่ ปลี่ยนเป็นสมุดรายช่อื แทนสมดุ รายวันจ่ายเงิน ใส่ข้อมลู ตามทโ่ี จทกก์ ำหนด
2. กด F7 Link กด F3 เพม่ิ Enter เลอื กเอกสารท่ใี ช้

45

3. เมอ่ื ถงึ ประเภทเอกสาร เจ้าหนี ้กด Enter เลอื กรายการทเ่ี ก่ียวข้อง จากนนั้ กด F10 และ กด Esc ออก

46

47

4. เมื่อบนั ทึกข้อขา้ งต้นเสร็จ กด F9 Sumหนา้ Link ถา้ บนั ทึกบัญชีไม่ตรงให้ กด. Enter เลือก ใส่จำนวน ใหถ้ กู ตอ้ ง จากนน้ั กด F10 บันทึก และกด
Esc ออก

48

การบันทกึ บญั ชี สมุดรายวนั ขายเช่ือ

49

9 พ.ย. 2563 ขายสินค้าเป็นเงินเชอ่ื ให้บริษทั สามารถคอม จากดั จานวน 211,800 บาท ออกใบส่งของ/ใบกากบั ภาษี/
ใบแจ้งหนี ้เลขที่ AR002/021 เงอื่ นไขการชาระเงิน 2/10,n/30
1. ทาเหมอื นวนั ท่ี 8 พ.ย. 2563 แต่เปลย่ี นเป็นสมดุ รายวนั ขาย และเลือกเอกสาร จานวนเงินตามที่โจทย์กาหนดให้


Click to View FlipBook Version