The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jutamas noodee, 2019-11-13 02:16:24

chaingmai2

chaingmai2

20 สถานที่ท่องเที่ยว
เชยี งใหม่

1.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ท่ีต้ัง แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สาย
จอมทอง - อินทนนท์ ระยะทาง 48 กิโลเมตรถึงยอด
ดอยอินทนนท์
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 06.00 น. - 18.00 น.
อตั ราค่าเขา้ ผใู้ หญ่ 50 บาท / เดก็ 20 บาท
เร่ิ มต้นกันด้วยดอยที่สู งท่ีสุ ดของประเทศไทย
อย่าง "ดอยอินทนนท์" หน่ึงในท่ีเที่ยวเชียงใหม่ยอด
ฮิต ท่ีนอกจากจะได้ท้ังความหนาว และความ
หวาดเสียวแล้ว ท่ีนี่ยงั มีพืชไม้ยืนต้น ไม้ดอก แม่น้า
และน้ าตกให้นักท่องเที่ ยวได้ยลโฉมความงามของ
ธรรมชาติอีกดว้ ย ถดั จากที่นี่ไปไม่ถึง 5 กิโลเมตร ยงั มี
ที่เที่ยวเชียงใหม่ท่ีเต็มไปดว้ ยพืชไมเ้ มืองหนาวอยู่อีก
ดว้ ย

2.เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
ที่ต้งั อยบู่ ริเวณกิโลเมตรที่ 43 ของถนนสายจอมทอง
– ยอดดอยอินทนนท์ ใกลก้ บั พระมหาธาตุนภเมทนี
ดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08.30 น. - 16.30 น.
อตั ราค่าเขา้ ฟรี (เสียจากทางเขา้ ดอยอินทนนท)์
ใชเ้ วลาประมาณ 6 นาทีจากดอยอินทนนทข์ บั เลาะมา
ตามทางหลวงหมายเลข 1009 หรือใครอยากเดินชิล ๆ
เลาะลงมาตามแนวเขาประมาณ 1 ชว่ั โมงกจ็ ะพบ
กบั "เสน้ ทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน" สถานท่ี
ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่เตม็ ไปดว้ ยตน้ ไม้ ดอกไมป้ ่ า และ
สิ่งมีชีวติ ขนาดเลก็ อยา่ งเช่น นก กระรอก ท่ีจะโผล่มา
ทกั ทายนกั ท่องเที่ยวบา้ งเป็นคร้ังคราว เดินชมนกชม
ไมก้ นั จนช่ืนใจแลว้ กไ็ ปต่อกนั ท่ีแหล่งเพาะพนั ธุ์ ุ ไม้
เมืองหนาวท่ีอยไู่ ม่ไกล ขบั รถเพียง 18 นาทีกถ็ ึงแลว้ !

3.สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
ท่ีต้งั จากตวั เมืองเชียงใหม่ใชเ้ สน้ ทาง อ.หางดง อ.สนั
ป่ าตอง อ.จอมทอง ข้ึนไปยงั ด่านอุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์
เวลา เปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08:30 น. - 16.30 น.
อตั ราค่าเขา้ ผใู้ หญ่ 40 บาท / เดก็ 20 บาทเดินทางผา่ น
ทางหลวงหมายเลข 1009 จะเจอแหล่งเพาะพนั ธุ์ไม้
ดอกของเมืองหนาวอยา่ ง "สถานีเกษตรหลวงอิน
ทนนท"์ ที่เตม็ ไปดว้ ยดอกไมห้ ลากหลายชนิด เช่น
ดอกลาเวนเดอร์ กลว้ ยไม้ หรือซากรุ ะประเทศไทย
อยา่ งพญาเสือโคร่ง เป็นอีกหน่ึงจุดถ่ายรูปสวยของ
เชียงใหม่เหมาะแก่การเซลฟี เอาไปอวดเพ่ือน ๆ ให้
อิจฉาเล่น ๆ เซลฟี เสร็จแลว้ ขยบั มากนั อีกนิด จะพาไป
ชมน้าตกบนดอย ที่ใครจะไปคิดวา่ ที่เที่ยวเชียงใหม่
แบบน้ีกม็ ีดว้ ย!

4.น้าตกสิริภูมิ
ท่ีต้งั จากตวั อาเภอเมืองเชียงใหม่ 91.5 กิโลเมตร ตาม
เสน้ ทางหลวง 108 ประมาณกิโลเมตรท่ี 58 เล้ียวขวา
เขา้ สู่เสน้ ทางหลวงหมายเลข 1009 ประมาณ 31.5
กิโลเมตร เล้ียวขวาเขา้ ไป อีกประมาณ 2 กิโลเมตรเวลา
เปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 07.00 น. - 18.00 น.
อตั ราค่าเขา้ ผใู้ หญ่ 20 บาท / เดก็ 10 บาท
"น้าตกสิริภูมิ" อยหู่ ่างจากสถานีเกษตรเพียง 11 นาที
เท่าน้นั เดินเลาะข้ึนดอยอินทนนทไ์ ปเลก็ นอ้ ยกถ็ ึงที่
หมาย ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในเชียงใหม่ที่มี
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ รายลอ้ มดว้ ยตน้ พญาเสือโคร่ง
เหมือนกบั วา่ ท้งั พ้นื ที่ปกคลุมไปดว้ ยสีชมพขู องดอก
ซากรุ ะและสีเขียวของไมป้ ่ า สวยงาม คุม้ ค่าการ
เดินทาง ต่อไปจะพาไปชมนากนั บา้ ง สงสยั ล่ะสิวา่ ทุ่ง
นาจะเป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชียงใหม่ไดย้ งั ไง อยา่ มวั รอ
ชา้ เดินหนา้ กนั ต่อเลย

5.บา้ นป่ าบงเปี ยง
ท่ีต้งั จากจุดตรวจท่ี 2 ดอยอินทนนท์ ใหเ้ ล้ียวซา้ ยที่
แยกแรก แลว้ ตรงมาเร่ือย ๆ เพื่อมุ่งสู่น้าตกหว้ ยทราย
เหลืองเวลา
เปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 07:00 น. - 17.00 น.
อตั ราค่าเขา้ 500 บาท/คน (1 คืน)
"โฮมสเตยบ์ า้ นป่ าบงเบียง" ท่ีเท่ียวเชียงใหม่ท่ีเปิ ดให้
ชื่นชมศิลปะจากนาขา้ วข้นั บนั ไดของชาวบา้ นใน
อาเภอแม่แจ่ม และกล่าวสายณั ห์สวสั ด์ิพร้อมกบั ชม
ดวงอาทิตยท์ ี่ลาลบั ขอบฟ้า ท่ีน่ียงั เปิ ดเป็ นโฮมสเตย์
สามารถพกั ผอ่ นนอนหลบั และกินอาหารเดด็ ๆ ของ
อาเภอแม่แจ่มอีกดว้ ย หากใครสนใจอยากรู้รายละเอียด
เพิ่มเติม สามารถคลิกเขา้ ไปอ่านรีวิวกนั ไดท้ ี่ หนีรักมา
พกั ใจในป่ าบงเปี ยง และก่อนจากแม่แจ่มกนั ไป ยงั มี
อีกหน่ึงน้าตกท่ีมีช่ือแปลกหู และเป็นน้าตกที่มีประวตั ิ
ยาวนานอยไู่ ม่ไกลจากท่ีบา้ นป่ าปงเปี ยงมากนกั เพียง
10 กิโลเมตรเอง

6.สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็ พระนางเจา้ สิริกิต์ิ
ท่ีต้งั อยใู่ นพ้นื ที่ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จงั หวดั
เชียงใหม่ บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -
ปุย ทางเขา้ อยดู่ า้ นซา้ ยมือบริเวณหลกั กิโลเมตรท่ี 12
สายแม่ริม – สะเมิง
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08.30 น. - 17.00 น.
อตั ราค่าเขา้ ผใู้ หญ่ 40 บาท / เดก็ 20 บาท"สวน
พฤกษศาสตร์สมเดจ็ พระนางเจา้ สิริกิต์ิ" ห่างจากตวั
อาเภอแม่ริมประมาณ 9 กิโลเมตร ใชเ้ วลาราว 20 นาที
ผา่ นทางหลวงหมายเลข 1096 สถานท่ีอนุรักษพ์ นั ธุไ์ ม้
หายาก ไฮไลตข์ องท่ีเท่ียวเชียงใหม่น้ีอยทู่ ่ีทางเดินลอย
ฟ้าที่ยาวท่ีสุดของประเทศไทยอยา่ ง Canopy
Walks นกั ท่องเที่ยวสามารถชมความงามของแมก
ไมไ้ ดจ้ ากมุมสูง เป็นภาพที่สวยงามตระการตาหาชม
ไดย้ ากยง่ิ

7.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย
ที่ต้งั ใชท้ างหลวงหมายเลข 1 ผา่ นจงั หวดั ลาปาง แยก
ซา้ ยผา่ นจงั หวดั ลาพนู ถึงตวั เมืองเชียงใหม่ แลว้ เล้ียว
ขวาไปตามถนนหว้ ยแกว้ – ถนนศรีวชิ ยั
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08.00 น. - 18.00 น.
อตั ราค่าเขา้ ผใู้ หญ่ 20 บาท / เดก็ 10 บาท
ข้ึนเขากนั อีกสกั รอบเพ่ือพบกบั "อุทยานแห่งชาติดอย
สุเทพ - ปุย" เขตติดต่อระหวา่ งดอยสุเทพและดอยปุย
ต้งั อยบู่ นเทือกเขาผปี ันน้าตอนบน ห่างจากสวน
พฤกษศาสตร์เพียง 10 นาที เดินเทา้ ข้ึนดอยอีกหน่อยก็
จะไดพ้ บกบั ทิวเขาสุดตระการตา ที่ถูกโอบลอ้ มดว้ ย
หมอกและธรรมชาติที่แสนอดุ มสมบูรณ์ของเชียงใหม่
แต่ในเขตอุทยานดอยสุเทพ - ปุย ไม่ไดม้ ีแค่ยอดดอย
สวย ๆ เท่าน้นั ยงั มีบา้ นพ้นื เมืองและสวนดอกไม้
สวยๆ เหมือนอยเู่ มืองนอกเลย!

8.น้าตกแม่สา
ท่ีต้งั ทางหลวงแผน่ ดินหมายเลข 1096
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08.00 น. - 17.00 น.
อตั ราค่าเขา้ ฟรี (เสียจากค่าเขา้ อุทยาน)
"น้าตกแม่สา" น้าตกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ
- ปุย ใชเ้ วลาเดินทางจากยอดดอยลงมาประมาณ 11
นาที ขบั รถลงมาไดเ้ ลยเพราะมีทางสัญจรที่
สะดวกสบาย จุดเด่นของที่นี่คือ มีช้นั หินของน้าตกถึง
10 ช้นั และมีโซนท่ีเปิ ดใหน้ กั ท่องเท่ียวสามารถลงเล่น
น้าไดภ้ ายใตก้ ารดูแลของเจา้ หนา้ ที่ รับรองปลอดภยั
หายห่วงแน่นอน และแลว้ กม็ าถึงฤกษอ์ อกจากอุทยาน
แลว้ ไปต่อกนั กบั ท่ีเท่ียวเชียงใหม่ท่ี Wongnai เชื่อ
วา่ จะตอ้ งคุน้ หูคุน้ ตาสายเที่ยวหลาย ๆ คนเป็นอยา่ งดี

9.ม่อนแจ่ม
ท่ีต้งั ถนนสาย 1096 อยหู่ ่างจากตวั เมือง เชียงใหม่ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 24 ชว่ั โมง
อตั ราค่าเขา้ ฟรี
"ม่อนแจ่ม" จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทศั นข์ อง
ภูเขาท่ีสลบั ซบั ซอ้ นกนั ไปมาในเชียงใหม่ ห่างจาก
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ประมาณ 12 กิโลเมตร
ใชเ้ วลาเดินทางร่วม 20 นาที สาหรับที่นี่ใครมาเชา้
หน่อยกจ็ ะไดเ้ จอกบั ทะเลหมอกสวย ๆ ปกคลุม
โดยรอบ และยงั เป็นที่ต้งั ของ ศูนยพ์ ฒั นาโครงการ
หลวงหนองหอย ซ่ึงจดั ต้งั ข้ึนเพื่อส่งเสริมและพฒั นา
อาชีพเกษตรกร นกั ท่องเที่ยวจะไดเ้ รียนรู้วถิ ีชีวติ การ
ปลูกพชื เมืองหนาวอยา่ ง ไร่สตรอวเ์ บอร์รี หรือไร่ชา ท่ี
ม่อนแจ่ม เพื่อน ๆ สามารถนง่ั จิบกาแฟเพ่ือชมววิ เนิน
เขา และรับอากาศดี ๆ ใครที่ไปรับรองวา่ ตอ้ งปล้ืมกบั
ความชิลน้ีแน่ ๆ

10.ม่อนอิงดาว

ที่ต้งั ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม, จงั หวดั เชียงใหม่
50180, ประเทศไทย เชียงใหม่

เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 24 ชว่ั โมง
อตั ราค่าเขา้ ฟรี

จุดชมววิ และสถานท่ีเที่ยวเชียงใหม่อีกแห่งถดั จากม่อน
แจ่มเพยี ง 1 กิโลเมตร เพียง 4 นาทีกถ็ ึงท่ีหมาย"ม่อนอิง
ดาว" จะมีววิ ที่แตกต่างจากม่อนแจ่มตรงพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่น้นั จะถูกปกคลุมดว้ ยดอกคอสมอสสีชมพบู าน
สะพร่ัง ไดบ้ รรยากาศโรแมนติกไปอีกแบบแชะภาพ
เกบ็ บรรยากาศกนั พอสมควรแลว้ เรากม็ ีแหล่งเติม
เสบียงมาใหเ้ พอ่ื น ๆ ไดพ้ กั หอ้ ยขาฝากทอ้ งสักหน่อย
ไม่วา่ จะเป็นหลงป่ า ร้านอาหารอิตาเลียนท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติเยน็ ไดไ้ ม่ตอ้ งพ่ึงแอร์ หรือแวะ
ร้านอาหารใกลเ้ คียงกบั จุดชมวิวม่อนแจ่ม

11.โป่ งแยงจงั เกิลโคสเตอร์และซิปไลน์
ท่ีต้งั ถนน ทางหลวงแผน่ ดิน หมายเลข 4051 เชียงใหม่
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08.00 น. - 17.00 น.
อตั ราค่าเขา้ เร่ิมตน้ ท่ี 150 บาทเอาใจสายเอก็ ซต์ รีมกนั
หน่อยกบั "โป่ งแยงจงั เกิลโคสเตอร์และซิปไลน"์ ที่
เท่ียวเชียงใหม่สุดแอดเวนเจอร์อยหู่ ่างจากม่อนอิงดาว
เพยี ง 9 นาที ท่ีน่ีมีเคร่ืองเล่นมากมายใหน้ กั ท่องเที่ยว
ไดว้ ดั ใจทดสอบความกลา้ กนั ไม่วา่ จะเป็น Jungle
Coaster, QuickJump, Zip Line และ
เคร่ืองเล่นหวาดเสียวอีกมากมาย แต่ยงั ไม่หมด ยงั มี
สถานท่ีท่องเที่ยวเชียงใหม่ใหผ้ จญภยั กนั อยา่ งต่อเนื่อง
ท่ีต่อไป Wongnai จะพาไปเจอกบั อสูรกายยกั ษใ์ น
ตานาน จะเป็นตวั อะไรน้นั เหยยี บคนั เร่ง

12.หว้ ยตึงเฒ่า (คิงคองยกั ษ)์
ท่ีต้งั 283 ม.3 ทางหลวงหมายเลข 121 เชียงใหม่
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 09.00 น. - 17.00 น.
อตั ราค่าเขา้ 20 บาท / คน"หว้ ยตึงเฒ่า" สถานที่ต้งั
ตระหง่านของเจา้ คิงคองยกั ษท์ ี่ทาจากฟางขนาด 4x6
เมตร หว้ ยตึงเฒ่าใชร้ ะยะเวลาเดินทางจากโป่ งแยง
จงั เกิลราว 40 กวา่ นาทีผา่ นทางหลวงหมายเลข 1096 ที่
เที่ยวเชียงใหม่แห่งน้ีนอกจากจะเป็นจุดถ่ายรูปเจ๋ง ๆ
แลว้ ยงั เปิ ดใหช้ มวถิ ีชีวติ การทาไร่ทานาของชาวบา้ น
อาเภอแม่ริมอีกดว้ ย ชมววิ ถ่ายรูป เล่นเคร่ืองเล่นแอด
เวนเจอร์กนั ไปแลว้ กม็ าถึงคิวของกิจกรรมชิล ๆ ท่ี
เหมือนสุภาษิตที่วา่ เห็นชา้ งข้ี เล่นข้ีชา้ ง ไม่ไดอ้ ่านผดิ
หรอกค่ะ จะเป็นกิจกรรมแบบไหนน้นั

13.Elephant Poopoopaper
ท่ีต้งั ทางหลวงหมายเลข 1096 เชียงใหม่ ห่างจากคุม้
เสือ 100 เมตร
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 09.00 น. - 17.30 น.
อตั ราค่าเขา้ 100 บาท / คนถดั มาอีกประมาณ 12
กิโลเมตรจากหว้ ยตึงเฒ่า ใชเ้ วลาการเดินทางประมาณ
20 นาที ผา่ นถนนโชตนามายงั ท่ีต้งั ของ "Elephant
Poopoopaper" สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่เชิง
อนุรักษใ์ นแม่ริมท่ีใหค้ วามรู้เก่ียวกบั ประโยชนข์ องมูล
ชา้ ง และมีกิจกรรมใหน้ กั ท่องเท่ียวไดแ้ ปรรูปมูลชา้ ง
เป็นกระดาษสาหรับตกแต่งหรือทางานประดิษฐส์ ีสัน
สวยงาม เห็นไหมคะเพื่อน ๆ เร่ืองข้ี ๆ กเ็ ล่นได!้

14.วดั บา้ นเด่น
ที่ต้งั ถนนเชียงใหม่ฝาง ทางหลวงหมายเลข 107 ผา่ น
สามแยกแม่มาลยั สงั เกตป้ายทางเขา้ เขื่อนดา้ นขวามือ
เล้ียวขวา จะเจอซุม้ ยนิ ดีตอ้ นรับสู่เทศบาลเมืองแกน
ใหเ้ ล้ียวซา้ ยตามป้ายไปวดั บา้ นเด่น ไปสกั 1 กิโลเมตร
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08.00 น. - 17.00 น.
อตั ราค่าเขา้ ฟรีก่อนจะไปชมววิ ปี นเขา เกบ็ ใบชาเรา
ขอพาเพอ่ื น ๆ ไหวพ้ ระสกั การะส่ิงศกั ด์ิสิทธ์ิที่อยคู่ ู่กบั
ชาวบา้ นอาเภอแม่แตงและชาวเชียงใหม่มาชา้ นาน "วดั
บา้ นเด่น" ถือเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของ
เชียงใหม่ สร้างดว้ ยศิลปะแบบไทยทีมีกล่ินอายของ
ศิลปะลา้ นนาซ่อนอยู่ ไหวพ้ ระขอพรกนั เสร็จแลว้ กม็ า
ออกเดินทางกนั ต่อ คราวน้ีจะพาไปลอยแพรแกวง่ เทา้
ในน้าใสสะอาด ไม่ไกลจากวดั บา้ นเด่นเลย

15.เข่ือนแม่งดั สมบูรณ์ชล
ท่ีต้งั ไปตามทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ -
ฝาง จากน้นั เล้ียวขวาเขา้ ไปเขื่อน ระยะทางประมาณ
11 - 12 กิโลเมตร
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08.00 น. - 17.00 น.
อตั ราค่าเขา้ ชม 20 บาท / คน
"เข่ือนแม่งดั สมบูรณ์ชล" ต้งั อยใู่ นเขตอุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนา เป็นเข่ือนที่ทาหนา้ ท่ีส่งน้าหล่อเล้ียงพ้ืนท่ี
เพาะปลูกใหก้ บั ชาวสวนในอาเภอแม่แตง และเป็น
แหล่งเพาะพนั ธุ์สตั วน์ ้า แถมยงั มีบริการเรือนแพและ
ร้านอาหารใหน้ กั ท่องเท่ียวไดน้ ง่ั ชิลแกวง่ ขาใน
น้าเยน็ ๆ ใหช้ ่ืนใจ

16.ปางชา้ งแม่แตง
ท่ีต้งั ทางหลวงแผน่ ดินหมายเลข 3052 เชียงใหม่
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08.00 น. - 14.00 น.
อตั ราค่าเขา้ ชม ราคาเริ่มตน้ 100 บาท / คนและแลว้ ก็
เดินทางมาถึงท่ีเที่ยวแม่แตงท่ีทุกคนจะไดส้ มั ผสั กบั
ความน่ารักของสตั วต์ วั (ไม่)นอ้ ย อยา่ ง "ปางชา้ งแม่
แตง" ท่ีอยหู่ ่างจากเข่ือนแม่งดั ประมาณ 20 กิโลเมตร
นอกจากการแสดงของชา้ งแลว้ ท่ีเที่ยวเชียงใหม่น้ียงั มี
กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การข่ีชา้ ง ใหอ้ าหาร
ชา้ ง หรืออาบน้าชา้ ง เรียกไดว้ า่ สมั ผสั ชา้ งกนั อยา่ ง
ใกลช้ ิดเหมือนเพ่ือนสนิทเลยทีเดียว และไปต่อกนั กบั
การเดด็ ยอดชาสไตลช์ าวสวนในไร่ชาท่ีอยหู่ ่างจากปาง
ชา้ งแม่แตงไม่ไกลนกั ขบั รถไม่ถึงชว่ั โมงกถ็ ึง

17.ไร่ชาลุงเดช
ที่ต้งั มุ่งหนา้ ไปทางอาเภอแม่แตง เมื่อถึงสี่แยกทาง
เล่ียงเมืองแม่มาลยั - ปาย ใหเ้ ล้ียวซา้ ย เพื่อเขา้ สู่ถนน
หมายเลข 1095 ขบั ตามทางไปเร่ือย ๆ จนถึงวดั สบเปิ ง
จากน้นั เล้ียวขวาเขา้ สู่ถนนหมายเลข 3052 แลว้ ขบั ตาม
ทางไปอีกประมาณ 14 กม. กจ็ ะถึงไร่ชา
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08.00 น. - 17.00 น.
อตั ราค่าเขา้ ฟรีมุ่งทางถนนหมายเลข 3052 ระยะทาง
ประมาณ 22 กิโลเมตร มาแวะพกั จิบชา กินขนม ชมววิ
กนั เลก็ นอ้ ยที่ "ไร่ชาลุงเดช" พร้อมเชก็ อินอวดเพื่อนใน
โซเชียลกนั ได้ แถมไร่น้ียงั เป็นตวั อยา่ งพ้ืนที่ตามการ
สนบั สนุนของโครงการหลวงอีกดว้ ย หรือถา้ ใคร
สนใจสามารถอ่านรีวิวกนั ไดท้ ่ี เที่ยวไร่ชาข้นั บนั ได ไร่
ลุงเดช เป็นการศึกษาขอ้ มูลพอกรุบกริบก่อนลงพ้นื ท่ี
จริง และปิ ดทา้ ยอาเภอแม่แตงดว้ ยอุทยานแห่งชาติอีก
แห่งท่ีท่ีเราขอบอกเลยวา่ ถา้ มาเท่ียวเชียงใหม่แลว้ ไม่ไป
ที่น่ีระวงั จะคุยกบั ใครไม่รู้เรื่อง!

18.น้าตกหมอกฟ้า ท่ีเที่ยวเชียงใหม่
ท่ีต้งั ถนน สายแม่มาลยั -ปาย เชียงใหม่ จอดรถตรงปาก
ทางเขา้ น้าตกหมอกฟ้า จากน้นั เดินเขา้ ไปอีกประมาณ
2 กิโลเมตร
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 07.00 น. - 18.00 น.
อตั ราค่าเขา้ ชม ผใู้ หญ่ 20 บาท / เดก็ 10 บาทถดั ออกไป
จากอุทยานแห่งชาติประมาณ 1 ชว่ั โมง ไปยงั เขต
อุทยานดอยสุเทพ - ปุยอีกคร้ัง เพอื่ ชมน้าตกจากหนา้
ผาสูงถึง 30 เมตร สมกบั ชื่อ "น้าตกหมอกฟ้า" เลย
ทีเดียว เพราะตลอดเวลาที่น้าตกลงมาจากหนา้ ผาน้นั ก็
จะเกิดเป็นละอองน้าสีขาวกระเซ็นออกมาราวกบั กลุ่ม
หมอกสีขาวนนั่ เอง เสร็จแลว้ กข็ ้ึนเหนือกนั ต่อเพ่อื พบ
กบั อาเภอที่เป็นตน้ กาเนิดของแม่น้าปิ ง ไม่ตอ้ งเดาชื่อ
อาเภอใหเ้ สียเวลา เราไปกนั เลยดีกวา่ Let’s Go!

19.อุทยานแห่งชาติหว้ ยน้าดงั
ท่ีต้งั สายเชียงใหม่ - ฝาง ระยะทาง ประมาณ 37
กิโลเมตร ถึงตลาดแม่มาลยั อาเภอแม่แตง แลว้ เล้ียว
ซา้ ยไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 สายเชียงใหม่-
ปาย อีกประมาณ 65 กิโลเมตร
เวลาเปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08.00 น. - 17.00 น.
อตั ราค่าเขา้ ชม ผใู้ หญ่ 50 บาท / เดก็ 20 บาท"อุทยาน
คแหวา่งมชงาาตมิหขว้ อยงนพ้ารดะงั อ"าจทุดิตชยมข์ ท้ึนะแเลละหพมรอะกอทาี่สทาิตมยาต์ รกถมมาี ชม
บริการร้านอาหาร สวสั ดิการ และสามารถกางเตน็ ท์
นอนได้ หรือถา้ ใครอยากพกั ผอ่ นที่โรงแรมบริเวณ
อาเภอแม่ริม กส็ ามารถเลือกจองไดเ้ ลยตามลิงก์
น้ี พกั ผอ่ นเกบ็ แรงใหเ้ ตม็ ท่ี ก่อนจะมุ่งหนา้ ไปเท่ียว
เชียงใหม่กนั ทางอาเภอปาย เพื่อชื่นชมธรรมชาติของ
น้าตกสูงชนั ที่สวยไม่แพน้ ้าตกอ่ืน ๆ ของจงั หวดั
เชียงใหม่เช่นกนั

20.ถ้าเชียงดาว
ท่ีต้งั ทางหลวงชนบท ชม. 3024 เชียงใหม่เวลา
เปิ ด - ปิ ด : ทุกวนั 08.00 น. - 17.00 น.

อตั ราค่าเขา้ ชม 20 บาท / คนจาลองการเป็นนกั สารวจ
กนั เลยในท่ีแรกกบั ถ้าเชียงดาว ห่างจากอาเภอเชียงดาว
6 กิโลเมตร ใชร้ ะยะเวลาการเดินทางเพยี ง 11 นาทีกถ็ ึง
ที่หมาย "ถ้าเชียงดาว" สถานท่ีท่องเที่ยวเชียงใหม่ทาง
ธรรมชาติเตม็ ไปดว้ ยความสวยงามของหินงอกหินยอ้ ย
ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และบริเวณปากถ้าจะเป็น
ที่ต้งั ของวดั เชียงดาวอนั เป็นที่ประดิษฐานของ
พระพทุ ธรูปทนั ใจอีกดว้ ย สาหรับใครท่ีสนใจก็
สามารถแวะเวยี นไปสกั การะ ขอพรกนั ไดเ้ จา้ !


Click to View FlipBook Version