The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ss.skr2020, 2020-01-02 08:59:54

DSKP_SEJ TAHUN 4

DSKP_SEJ TAHUN 4

Keywords: DSKP,SEJARAH,TAHUN 4

Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.................................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan........................................................................................................................................ vii
Kata Pengantar................................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan..................................................................................................................................................................... 1
Matlamat........................................................................................................................................................................... 2
Objektif.............................................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah.............................................................................................................. 3
Fokus................................................................................................................................................................................ 4
Kemahiran Abad Ke-21.................................................................................................................................................... 9
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi......................................................................................................................................... 10
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran............................................................................................................................ 11
Elemen Merentas Kurikulum............................................................................................................................................. 15
Pentaksiran Bilik Darjah................................................................................................................................................... 18
Organisasi Kandungan..................................................................................................................................................... 22
Panduan Pelaksanaan Kajian Kes................................................................................................................................... 42
Glosari.............................................................................................................................................................................. 51
Panel Pakar Rujuk Kurikulum Sejarah dan Buku Teks Sejarah....................................................................................... 55
Panel Penggubal.............................................................................................................................................................. 56
Penghargaan.................................................................................................................................................................... 58

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

vii

KATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad ke-21
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Prestasi (Spi). murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
SHAZALI BIN AHMAD
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

ixKSSR SEJARAH TAHUN 4

PENDAHULUAN Standard Pembelajaran. Guru perlu menterjemah Standard
Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)
Sejarah adalah mata pelajaran teras dalam Kurikulum di bilik darjah dengan penekanan terhadap KBAT.
Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang wajib dipelajari oleh
semua murid mulai Tahap II dari Tahun 4 sehingga Tahun 6. Perincian dalam DSKP ini dapat membantu guru merancang
Kurikulum ini merupakan usaha untuk mendedahkan murid dan melaksanakan PdP secara berkesan. Aktiviti yang
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan dirancang perlu memberi pengalaman yang dapat
pengamalan nilai serta penerapan semangat jati diri sebagai menyuburkan, berpusatkan murid secara aktif dan akhirnya
warganegara Malaysia. melahirkan minat terhadap mata pelajaran sejarah. Guru juga
digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun,
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) mengolah, dan mempelbagai aktiviti mengikut kesesuaian
digubal berbentuk kronologi yang membincangkan murid. Diharapkan guru akan menghayati dan melaksanakan
pengenalan tentang Sejarah Awal Negara, Kedaulatan kehendak-kehendak yang terkandung dalam kurikulum
Negara dan Kemakmuran Negara Kita. Ini bertujuan untuk Sejarah KSSR ini agar matlamat dan objektif yang telah
mendidik murid memahami latar belakang negara melalui ditetapkan akan tercapai.
perubahan dan yang dikekalkan sehingga hari ini.
Manakala, Pentaksiran mata pelajaran Sejarah pula bertujuan
DSKP Sejarah Tahun 4 yang digubal adalah wadah utama sebagai kayu ukur untuk menilai tahap penguasaan dan
yang menjadi panduan guru dalam mendukung memberikan perkembangan murid dalam memperoleh pengetahuan,
pemahaman mengenai aspek sejarah sebagai teras jiwa menguasai kemahiran dan pengamalan nilai yang dipelajari
murid bagi menyediakan pendidikan kepada generasi masa semasa di sekolah.
kini dan akan datang.

Antara perkara yang diberi penekanan dalam penggubalan
DSKP Sejarah Tahun 4 ialah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT) yang dinyatakan secara eksplisit mdalam penulisan

1

MATLAMAT KSSR SEJARAH TAHUN 4
KSSR Sejarah bertujuan untuk melahirkan murid yang
mempunyai pengetahuan sejarah, memahami perkembangan 7. Mengaplikasikan asas Kemahiran Pemikiran Sejarah
sejarah tanah air dan memiliki kesedaran sejarah serta (KPS) melalui PdP Sejarah untuk melahirkan murid yang
meningkatkan semangat cinta akan negara. mempunyai Kemahiran Berfikir Aras Tinggi untuk
bersaing di peringkat global.
OBJEKTIF
8. Menilai warisan negara dalam konteks perkembangan
KSSR Sejarah membolehkan murid mencapai objektif berikut : peradaban dan sejarah tamadun dunia.

1. Mengetahui kepentingan sejarah sebagai satu disiplin
ilmu.

2. Meneroka sumber-sumber sejarah yang ada di dalam
negara dan di luar negara.

3. Menghargai sumbangan tokoh-tokoh perjuangan negara
untuk kemerdekaan, kedaulatan dan menghasilkan
pembangunan negara.

4. Mengukuhkan semangat patriotisme dan jati diri sebagai
anak watan dalam mempertahankan kedaulatan negara.

5. Memahami perkembangan bangsa, budaya dan agama
dalam menghormati kepelbagaian kaum di Malaysia.

6. Mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa sejarah
tanah air.

2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR SEJARAH TAHUN 4

KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Sejarah digubal
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSR.
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah
3

FOKUS KSSR SEJARAH TAHUN 4

Fokus KSSR Sejarah ialah untuk menyemai ilmu pengetahuan Kesepaduan ini dilaksanakan secara serentak dan berterusan
dan asas KPS di samping pengamalan elemen dalam PdP Sejarah seperti yang digambarkan dalam Rajah 2.
kewarganegaraan dan nilai sivik untuk melahirkan murid cinta
akan negara. Kesepaduan aspek pengetahuan, kemahiran dan
nilai ini diharapkan mampu memberi pemahaman kepada murid
untuk membina jati diri sebagai rakyat Malaysia. Reka bentuk
kurikulum Sejarah merupakan kesepaduan berbentuk ‘intra’ iaitu
yang berlaku dalam pengetahuan sejarah itu sendiri.

Pengetahuan sejarah meliputi Sejarah Awal Negara, Kedaulatan
Negara dan Kemakmuran Negara Kita. Manakala elemen
kemahiran dilaksanakan mengikut asas KPS serta penerapan
nilai melalui Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik yang
menggunakan dimensi kewarganegaraan.

Rajah 2: Fokus KSSR Sejarah

4

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Pengetahuan KPS boleh diterapkan dalam aktiviti pengajaran dan
Pengetahuan Sejarah memberi fokus kepada pemahaman dan pembelajaran (PdP) sejarah di dalam atau luar bilik darjah. KPS
penghayatan tentang sejarah negara kita. Sejarah negara kita dapat diaplikasikan melalui kemahiran inkuiri apabila murid
dipelajari dan dikaji secara kronologi. Kandungan KSSR Sejarah bertanyakan soalan seperti “apa, bila, siapa, di mana, mengapa
mencakupi beberapa tajuk berdasarkan tema seperti Jadual 1. dan bagaimana” setiap kali mereka mempelajari ilmu sejarah.

Jadual 1: Kandungan KSSR Sejarah TEMA Penguasaan elemen dalam KPS membolehkan murid melihat
TAHAP II sesuatu peristiwa masyarakat secara empati. Oleh itu, KPS
boleh dirumuskan sebagai satu proses berfikir secara analitis,
Tahun 4 Sejarah Awal Negara kritis dan kreatif yang bertujuan memahami peristiwa masa lalu
untuk dihubungkan dengan masa kini dan sebagai persediaan
Tahun 5 Kedaulatan Negara untuk masa hadapan.

Tahun 6 Kemakmuran Negara Kita

Kemahiran Pemikiran Sejarah Asas KPS yang perlu dikuasai oleh murid di peringkat
KPS merupakan satu elemen yang penting dalam pendidikan sekolah rendah adalah seperti berikut:
sejarah. Melalui KPS murid dibimbing untuk lebih berfikir secara
kritis dan analitis terhadap sumber dan peristiwa sejarah. Hal ini 1. Elemen Asas Sejarah
secara tidak langsung dapat meningkatkan keupayaan intelek (i)Tokoh/ masyarakat
murid di samping menjadikan sejarah sebagai satu mata (ii) Tempat
pelajaran yang menarik dan menyeronokkan. (iii) Peristiwa
(iv) Tarikh/ masa
(v) Institusi

5

2. Konsep Masa KSSR SEJARAH TAHUN 4
(i) Tempoh
(ii) Jarak masa. 5. Imaginasi dan Empati
(iii) Tarikh spesifik. (i) Imaginasi secara visual.
(ii) Mengembangkan kreativiti.
3. Susunan dan Konversi Masa (iii) Imaginasi berdasarkan perasaan.
(i) Awalan, perkembangan dan akhiran.
(ii) Mengukur dan mengira kalendar masa. 6. Isu dan Masalah Masa Lalu
(iii) Membuat interpretasi garis masa. (i) Mengkaji sebab-musabab.
(iv) Menerangkan perubahan dan kesinambungan (ii) Melihat perubahan dan kesinambungan.
dalam urutan masa/ kronologi. (iii) Melihat sebab dan akibat.

4. Signifikan Bukti 7. Perbandingan Masa Lalu
(i) Tarikh berlaku. (i) Mencari persamaan.
(ii) Tokoh yang terlibat. (ii) Mencari perbezaan.
(iii) Peristiwa yang berlaku.
(iv) Lokasi/ tempat peristiwa berlaku. 8. Mencari Sumber
(v) Bagaimana berlaku. (i) Jenis sumber.
(vi) Kesahan bukti. (ii) Kaedah mencari sumber.
(iii) Kenal pasti sumber.
(iv) Kritikan sumber.
(v) Menggunakan sumber.

6

Elemen Kewarganegaraan Dan Nilai Sivik (EKNS) KSSR SEJARAH TAHUN 4

Penerapan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik (EKNS) Objektif penerapan EKNS ini adalah untuk membolehkan murid
melalui mata pelajaran sejarah adalah satu usaha berterusan menerima, mengurus dan menghormati kepelbagaian agama,
untuk melahirkan warganegara Malaysia yang mempunyai bahasa dan budaya.
keterikatan emosi kepada negara. Pelaksanaannya adalah
secara menyeluruh dan bersepadu bersesuaian dengan Di samping itu juga untuk meningkatkan pemahaman,
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penerapan EKNS dalam kesedaran dan kepekaan terhadap isu-isu dalam masyarakat
Sejarah memberi penekanan kepada aspek amalan dan secara harmoni; mengambil iktibar dari pengetahuan dan
penghayatan dalam kalangan murid bagi membentuk dan pengalaman sejarah untuk mengukuhkan nilai kewarganegaraan
melahirkan bangsa Malaysia yang mengetahui hak, Ini ditunjukkan seperti Jadual 2 di bawah.
tanggungjawab serta peranannya sebagai warganegara.

Matlamat penerapan elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik
adalah untuk membentuk warganegara yang mempunyai jati diri
dan berkeperibadian Malaysia yang patriotik berlandaskan
prinsip-prinsip Rukun Negara dan berteraskan perlembagaan
negara. Usaha ini bagi mewujudkan hubungan, kesepaduan dan
keharmonian ke arah perpaduan di samping membentuk
masyarakat yang progresif dan berdaya saing dalam era
globalisasi.

7

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Jadual 2: Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik yang menggunakan dimensi kewarganegaraan

DIMENSI KRITERIA NILAI
BIL. KEWARGANEGARAAN CIRI-CIRI WARGANEGARA o Berbangga dengan sejarah asal usul negara.
o Mengambil iktibar kesan penjajahan ke atas negara.
1. Perkongsian Sejarah o Mengetahui dan memahami o Menghayati peristiwa kemerdekaan negara.
sejarah pembentukan o Memelihara warisan negara.
negara.
o Menyanjungi prinsip Rukun Negara.
2. Perkongsian Nilai o Mengamalkan sikap dan o Menghormati kepelbagaian agama dan budaya.
perlakuan yang berhemah. o Berbangga dengan lambang dan simbol negara.

3. Perasaan Kekitaan o Membentuk sikap sepunya o Menghormati amalan kepelbagaian kaum, budaya, dan
dan kebersamaan. agama.
4. Perkongsian Masa
Hadapan oMembina keyakinan dan o Berbangga dengan hari kemerdekaan dan pencapaian
tanggungjawab negara.
5. Kesetiaan mencorakkan negara pada
masa depan. o Menghormati masyarakat pelbagai kaum.
6. Tanggungjawab o Memakmurkan ekonomi negara.
Warganegara o Memupuk perasaan taat dan o Mengekalkan warisan negara
setia pada negara.
7. Keterikatan Emosi o Mentaati Raja dan Negara.
Kepada Negara o Mengetahui dan memahami o Menghormati pemimpin negara.
tanggungjawab sebagai o Mematuhi undang-undang dan peraturan negara.
warganegara dengan
sepenuh hati. o Mempertahankan identiti negara.
o Mempertahan warisan negara.
o Mempunyai perasaan cinta o Menerima perbezaan kaum, budaya, dan agama.
akan negara yang mendalam
dan berusaha o Menghargai sejarah asal usul negara.
mempertahankannya. o Menghargai warisan negara dan identiti negara.
o Menghayati prinsip Rukun Negara.
o Bersyukur dengan keharmonian kaum dan kemajuan

ekonomi.
o Berbangga dengan pencapaian negara.

8

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID KSSR SEJARAH TAHUN 4
Kerja Sepasukan
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang PENERANGAN
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang dan diri mereka sebagai murid. Mereka
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 bermatlamat menjana soalan dan bersifat terbuka
untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan kepada perspektif, nilai dan tradisi
dalam profil murid seperti dalam Jadual 3 supaya berupaya bersaing individu dan masyarakat lain. Mereka
di peringkat global. Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum Sejarah berkeyakinan dan kreatif dalam
menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam menangani bidang pembelajaran yang
kalangan murid. baharu.

Jadual 3: Profil Murid Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan orang
PROFIL MURID PENERANGAN Bersifat Ingin Tahu lain. Mereka menggalas
Berdaya Tahan tanggungjawab bersama serta
Mereka mampu menghadapi dan menghormati dan menghargai
Mahir mengatasi kesukaran, mengatasi sumbangan yang diberikan oleh setiap
Berkomunikasi cabaran dengan kebijaksanaan, ahli pasukan. Mereka memperoleh
Pemikir keyakinan, toleransi, dan empati. kemahiran interpersonal melalui aktiviti
kolaboratif, dan ini menjadikan mereka
Mereka menyuarakan dan meluahkan pemimpin dan ahli pasukan yang lebih
fikiran, idea dan maklumat dengan baik.
yakin dan kreatif secara lisan dan
bertulis, menggunakan pelbagai media Mereka membangunkan rasa ingin
dan teknologi. tahu semula jadi untuk meneroka
strategi dan idea baharu. Mereka
Mereka berfikir secara kritikal, kreatif mempelajari kemahiran yang
dan inovatif; mampu untuk menangani diperlukan untuk menjalankan inkuiri
masalah yang kompleks dan membuat dan penyelidikan, serta menunjukkan
keputusan yang beretika. sifat berdikari dalam pembelajaran.
Mereka berfikir tentang pembelajaran Mereka menikmati pengalaman
pembelajaran sepanjang hayat secara
berterusan.

9

KSSR SEJARAH TAHUN 4

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Berprinsip Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum
Mereka berintegriti dan jujur, secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam PdP bagi
Bermaklumat kesamarataan, adil dan menghormati merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan
maruah individu, kumpulan dan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
Penyayang/ Prihatin komuniti. Mereka bertanggungjawab pemikiran seperti Jadual 4.
Patriotik atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka. Jadual 4: Tahap pemikiran dalam KBAT

Mereka mendapatkan pengetahuan TAHAP PENERANGAN
dan membentuk pemahaman yang PEMIKIRAN
luas dan seimbang merentasi pelbagai Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan
disiplin pengetahuan. Mereka nilai dalam situasi berlainan untuk
meneroka pengetahuan dengan cekap Menganalisis melaksanakan sesuatu perkara.
dan berkesan dalam konteks isu
tempatan dan global. Mereka Menilai Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
memahami isu-isu etika/ undang- Mencipta kecil untuk memahami dengan lebih
undang berkaitan maklumat yang mendalam serta hubung kait antara bahagian
diperoleh. berkenaan.

Mereka menunjukkan empati, belas Membuat pertimbangan dan keputusan
kasihan dan rasa hormat terhadap menggunakan pengetahuan, pengalaman,
keperluan dan perasaan orang lain. kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi.
Mereka komited untuk berkhidmat
kepada masyarakat dan memastikan Menghasilkan idea atau produk atau kaedah
kelestarian alam sekitar. yang kreatif dan inovatif.

Mereka mempamerkan kasih sayang,
sokongan dan rasa hormat terhadap
negara.

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan

10

berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir KSSR SEJARAH TAHUN 4
kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang Strategi PdP merujuk kepada pengaplikasian pelbagai pendekatan,
ajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. kaedah dan teknik. Kepelbagaian strategi PdP ini membolehkan
guru menyalurkan pengetahuan, meningkatkan kemahiran dan
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan menerapkan nilai yang dihasratkan dalam kurikulum. Keberkesanan
atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan dan kejayaan PdP KSSR Sejarah bergantung kepada kreativiti guru
menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak mengikut merancang, mengolah dan melaksanakan pendekatan, kaedah,
kelaziman. teknik secara bersepadu dan sistematik. Guru hendaklah mengajar
kandungan sejarah berpandukan standard pembelajaran dan
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat disepadukan kemahiran dan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Sivik semasa melaksanakan PdP.

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan Dalam aspek pedagogi, penekanan terhadap pembelajaran secara
berfokus untuk menyelesaikan masalah. mendalam merupakan salah satu cara pendekatan berpusatkan
murid. Guru hendaklah merancang PdP yang berpusatkan murid
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk bagi menggalakkan penglibatan aktif murid agar dapat menimbulkan
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. suasana PdP yang menarik. Pembelajaran aktif yang dilaksanakan
Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta dalam pendekatan secara mendalam dapat meningkatkan
pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk kompetensi murid dengan mengaplikasikan KBAT dalam
menggalakkan murid berfikir. pengetahuan, kemahiran dan nilai. Antara kaedah PdP Sejarah
adalah seperti berikut:

11

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Pendekatan Didik Hibur Pembelajaran Berasaskan Inkuiri

Pendekatan Didik Hibur atau fun learning merupakan satu Kemahiran Inkuiri merupakan kaedah PdP yang berpusatkan murid.

pendekatan dalam proses PdP yang bersifat santai dan berhibur Murid berperanan merancang dan menjalankan aktiviti pembelajaran.

seperti permainan, nyanyian, bercerita, lakonan dan puisi secara Mereka melibatkan diri secara aktif untuk mencari dan mengumpul

sistematik dan terancang. Didik hibur adalah pendekatan PdP yang maklumat melalui pelbagai aktiviti seperti memerhati, mendengar,

menyeronokkan murid-murid. Walaupun murid seronok tetapi objektif menyoal, berbincang, membuat rujukan, ujikaji dan kaji siasat. Aktiviti

PdP masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan. Oleh itu, guru perlu ini boleh dijalankan secara berasingan atau digabungkan dalam

merancang pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelbagai teknik pembelajaran seperti kerja projek, simulasi, lawatan,

pelajaran dapat disampaikan dengan berkesan. main peranan dan kuiz. Kemahiran Inkuiri digunakan dalam kajian

Kajian Kes kes untuk membolehkan murid memperoleh ilmu pengetahuan dan
Kajian kes ialah pembelajaran melalui penerokaan yang melibatkan menguasai kemahiran melalui penaakulan. Kemampuan mencari dan
pengetahuan, pelibatan diri, kemahiran kreativiti dan pengaplikasian mengumpul maklumat melalui pelbagai aktiviti tersebut dapat
metodologi sejarah. Pengalaman menjalankan kajian kes dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang lebih bermakna
menggalakkan kemahiran penyelesaian masalah dan sikap ingin dan berkesan. Menerusi kemahiran ini, guru juga boleh berperanan
tahu. Kajian kes merupakan satu komponen dalam kurikulum sejarah sebagai pembimbing untuk merangsang minat murid menjadi lebih
yang wajib dilaksanakan sebagai pendedahan kepada murid untuk yakin dalam menjalankan aktiviti pembelajaran.

mengaplikasikan KPS. Kajian ini juga melibatkan kemahiran Pembelajaran Masteri

mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta idea berdasarkan Pembelajaran Masteri merujuk kepada pendekatan PdP bagi

fakta-fakta sejarah. Kajian kes ini mesti dilaksanakan sekurang- memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan

kurangnya sekali setahun. dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit

pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini digunakan kerana murid

mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza dalam

pembelajaran. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang
12

mencukupi serta proses PdP yang berkualiti. Sebagai contoh, kaedah KSSR SEJARAH TAHUN 4
ini dilaksanakan dengan membahagikan tajuk-tajuk yang besar
kepada bab-bab atau unit-unit yang kecil yang mempunyai objektif Belajar Cara Belajar
yang tersendiri bagi memudahkan murid menguasai isi pelajaran Belajar Cara Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh teknik
sebelum beralih kepada tajuk yang seterusnya. belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru. Pendekatan ini
bertujuan untuk menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri,
Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan-rakan dan bahan lain
PLBD boleh mengembangkan kemahiran sosial dan kerja sebagai sumber pembelajaran dan membolehkan murid membuat
berpasukan dalam kalangan murid. Sebagai contoh, membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri serta mampu
lawatan sambil belajar ke tempat-tempat bersejarah seperti muzium, mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam situasi yang
arkib atau tapak warisan. Melalui aktiviti ini, murid dibimbing untuk berlainan.
mengaitkan pengalaman sebenar dengan peristiwa-peristiwa
sejarah yang dipelajari dalam bilik darjah. Pembelajaran Akses Kendiri (PAK)
PAK ialah pendekatan yang membolehkan murid belajar secara
Pembelajaran Berasaskan Kajian Masa Depan (KMD) kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi
Pengajaran berasaskan KMD merupakan strategi secara saintifik peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan
yang dibina untuk menambahkan keupayaan murid dalam mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari atas
menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan. pembelajaran mereka. Dalam PAK, bahan pembelajaran direka dan
Dalam mata pelajaran Sejarah, murid diajar menggunakan pemikiran diuruskan supaya murid belajar mengikut minat, keperluan, tahap
kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa kemampuan dan gaya pembelajaran mereka. Murid juga boleh
lalu sehingga ke masa kini dan meramalkan keadaan pada masa mengetahui maklum balas pencapaian mereka kerana PAK
hadapan. menyediakan pentaksiran kendiri.

13

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Pembelajaran Secara Kontekstual

Pengajaran-pembelajaran kontekstual merupakan satu pendekatan dan potensi yang tidak terbatas bagi membantu murid menyelesaikan

PdP yang membantu guru sejarah mengaitkan tajuk yang dipelajari masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar.

dengan situasi dunia sebenar dan memotivasikan murid untuk

membuat perkaitan antara pengetahuan dengan aplikasinya dalam Pembelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam PdP bermaksud

dan dunia kerjaya. menggunakan TMK secara berfikrah, terancang dan bersesuaian

dengan keperluan pembelajaran bagi meningkatkan kefahaman dan

Pembelajaran Secara Konstruktivisme penguasaan murid terhadap pelajaran. Penggunaan TMK juga

Kaedah pembelajaran yang menggalakkan murid membina sendiri memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid
pengetahuan atau konsep mengikut konteks yang membawa maksud yang pelbagai keupayaan bagi meningkatkan motivasi diri, di samping
keadaan, situasi dan kejadian secara aktif berdasarkan pengetahuan membolehkan murid mengamalkan pembelajaran kendiri.

sejarah dan pengalaman sedia ada. Guru sebagai pembimbing perlu Aplikasi Teknik Theory of Constraints (TOC)
membantu proses ini dengan menggunakan strategi dan kaedah Aplikasi teknik TOC ini mampu untuk melibatkan murid secara
pengajaran yang menggalakkan murid untuk membuat analisis, kolaboratif iaitu bersesuaian dengan konsep pembelajaran
tafsiran dan amalan kendiri. Guru harus mendorong proses berpusatkan murid. Ini menyediakan mereka dengan kemahiran bagi
pembelajaran murid dengan mengemukakan soalan-soalan terbuka mencapai matlamat, menyelesaikan masalah dengan berkesan,
dan sering mengadakan perbincangan kumpulan dalam kalangan membuat keputusan, berkomunikasi dan dapat diaplikasikan dalam
murid. kehidupan seharian. Dalam pembelajaran Sejarah kaedah ini dapat

Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) membantu murid membuat andaian dan pertimbangan mengenai
Melalui pendekatan ini, guru dapat mengenal pasti persamaan dan peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang tepat iaitu melalui
perbezaan keupayaan individu murid yang unik. Mereka belajar dan pentarikhan serta bukti sebenar sesuatu peristiwa sejarah.

dinilai dengan cara yang berlainan bagi meningkatkan kecerdasan
14

KSSR SEJARAH TAHUN 4

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. Nilai Murni
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang supaya murid sedar akan kepentingan dan
diterapkan dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) selain mengamalkannya.
yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen ini diterapkan  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan
bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan
yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa harian.
hadapan. Elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
4. Sains dan Teknologi
1. Bahasa  Menambahkan minat terhadap Sains dan Teknologi dapat
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu dititikberatkan meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
dalam semua mata pelajaran. murid.
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan dan berkesan.
berkomunikasi secara berkesan.  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP merangkumi
empat perkara iaitu:
2. Kelestarian Alam Sekitar (i) Pengetahuan Sains dan Teknologi (fakta, prinsip, konsep
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa yang berkaitan dengan sains dan teknologi).
murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran. (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar manipulatif tertentu).
dalam membentuk etika murid untuk menghargai alam. (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan).
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

15

KSSR SEJARAH TAHUN 4

5. Patriotisme amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda

 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran global.

pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.

 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Malaysia. dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi dan

6. Kreativiti dan Inovasi mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang

 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk dipelajari.

mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid menjadi

sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan

idea yang ada. menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak

suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. Kreativiti dan diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi

inovasi saling bergandingan dan perlu untuk memastikan kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

pembangunan modal insan yang mampu menghadapi cabaran  Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran

abad ke-21. komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua mata

 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP. pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan satu kemahiran

untuk menggunakan konsep penaakulan logik, algoritma,

7. Keusahawanan leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan penilaian dalam

 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri- proses menyelesaikan masalah berbantukan komputer.

ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya

dalam kalangan murid.

 Ciri-ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui

aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
16

9. Kelestarian Global KSSR SEJARAH TAHUN 4
 Elemen kelestarian global bermatlamat melahirkan murid
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap 10. Pendidikan Kewangan
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi  Penerapan elemen pendidikan kewangan bertujuan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
elemen penggunaan dan pengeluaran lestari, membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
kewarganegaraan global dan perpaduan. pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
 Elemen kelestarian global penting dalam menyediakan murid menguruskan hal kewangan secara bertanggungjawab.
bagi menghadapi cabaran semasa di peringkat tempatan,  Elemen pendidikan kewangan boleh diterapkan dalam PdP
negara dan global. secara langsung ataupun secara sisipan.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam  Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti
mata pelajaran yang berkaitan. wang yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompoun.
Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-
tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan pengurusan
kewangan adalah penting untuk menyediakan murid dengan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan
secara berkesan dan bermakna.

17

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH KSSR SEJARAH TAHUN 4
Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan pembelajaran.
bagi membolehkan guru menentukan tahap penguasaan murid.
 Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan SP dan Spi.
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses PdP,
manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada akhir pengukuhan.
sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Guru
perlulah merancang, membina item atau instrumen pentaksiran, PBD KSSR Sejarah bertujuan untuk merangsang pemikiran yang
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan melibatkan penguasaan murid dalam pengetahuan, kemahiran dan
yang diajar berdasarkan DSKP. nilai. Pentaksiran ini, dilaksanakan dengan menguji pengetahuan dan
pemahaman murid terhadap sesuatu SK dan SP. Murid juga boleh
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan diuji mengenai fakta, tarikh dan definisi. Selain itu, guru juga boleh
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan menguji murid daripada aspek kognitif yang lebih tinggi seperti
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: mengaplikasi, menganalisis, menilai dan menjana idea yang
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti pemerhatian, berterusan mengikut panduan dalam Spi.

lisan dan penulisan. PBD dalam sejarah juga memberi ruang yang luas kepada murid
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh untuk menganalisis, menilai dan merumus fakta-fakta sejarah secara
rasional. Hal ini dapat direalisasikan melalui satu sistem pentaksiran
dilaksanakan oleh guru dan murid. yang baik dan terancang. Semasa menjalankan pentaksiran, guru
 Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran yang harus mengambil kira kepelbagaian tahap kecerdasan murid dan
dilakukan secara berterusan semasa proses PdP dengan pelbagai
dipelajari. cara.

18

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Antaranya ialah pemerhatian, kerja kursus, kajian kes, membina folio, TAHAP TAFSIRAN
membuat simulasi, kuiz, ujian bertulis dan lain-lain kaedah yang
bersesuaian dengan kebolehan murid. 4 Murid menggunakan pengetahuan dan
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran dengan
boleh buat dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara
analitik dan sistematik
beradab)

TAHAP PENGUASAAN UMUM 5 Murid menggunakan pengetahuan dan
Tahap penguasaan merupakan satu bentuk pernyataan pencapaian (Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada
yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Terdapat boleh buat dengan situasi baharu dengan mengikut prosedur
enam tahap penguasaan yang menunjukkan aras penguasaan yang beradab terpuji) atau secara sistematik serta tekal dan
disusun secara hierarki. Tahap penguasaan ini mengambil kira bersikap positif
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam kurikulum.
Jadual 5 menunjukkan penyataan tahap penguasaan umum. 6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan
(Tahu, faham dan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
Jadual 5: Penyataan Tahap Penguasaan Umum boleh buat dengan pada situasi baharu secara sistematik,
beradab mithali) bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam
penghasilan idea baharu serta boleh
dicontohi

TAHAP TAFSIRAN

1 Murid tahu perkara asas atau boleh Guru boleh mencatat perkembangan murid dalam buku rekod mengajar,
(Tahu) melakukan kemahiran asas atau memberi buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau lain-lain yang
respons terhadap perkara yang asas sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat ke dalam templat
pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi setiap bidang, tema,
2 Murid menunjukkan kefahaman dengan kemahiran atau kelompok SK dan SP selesai dilaksanakan.
(Tahu dan faham) menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari
dalam bentuk komunikasi

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada
suatu situasi
boleh buat)

19

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Guru boleh menentukan Tahap Penguasaan (TP) murid dalam KSSR TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
Sejarah, dengan merujuk kepada tafsiran umum. Berikut adalah
tafsiran umum TP KSSR Sejarah seperti Jadual 6. Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran perlu
ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan Keseluruhan
Jadual 6: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan KSSR Sejarah ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Guru perlu
mentaksir murid secara kolektif dan holistik dengan melihat semua
TAHAP TAFSIRAN aspek semasa proses pembelajaran. Guru hendaklah menggunakan
PENGUASAAN pertimbangan profesional dalam semua proses pentaksiran,
Mengetahui perkara asas berdasarkan ilmu khususnya dalam menentukan tahap penguasaan keseluruhan
1 sejarah dan nilai yang dipelajari. berdasarkan tafsiran umum mata pelajaran Sejarah. Pertimbangan
profesional boleh dilakukan berdasarkan pengetahuan dan
2 Mempamerkan kefahaman tentang perkara pengalaman guru, interaksi guru bersama-sama murid, serta
asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang perbincangan bersama-sama rakan sejawat.
3 dipelajari.

Menggunakan perkara asas berdasarkan ilmu
sejarah dan nilai yang dipelajari.

Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
4 berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang

dipelajari.

Membuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah
5 dan nilai yang dipelajari.

Melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan
6 nilai yang dipelajari.

TP ialah kriteria pencapaian yang berasaskan SK dan SP yang
ditetapkan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun
secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Guru perlu
merujuk kepada SPi yang mengandungi tahap penguasaan dan
tafsiran untuk setiap kelompok dalam menentukan tahap penguasaan
murid.

20

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Rubrik Bagi Tahap Penguasaan Mata Pelajaran Sejarah Tahap Penyataan Kata Kunci
Rubrik ini adalah panduan kepada guru untuk menentukan tahap Penguasaan
penguasaan murid dalam melaksanakan pentaksiran berdasarkan Menguji/ mengesan Menganalisis,
SPi bagi setiap kelompok SK dan SP seperti Jadual 7. 4 kebolehan murid membezakan,
mencerakin atau membandingkan,
mengumpul maklumat mengkategorikan, dan
bagi memberi mengkelaskan
gambaran tentang
Jadual 7: Rubrik Tahap Penguasaan Mata Pelajaran Sejarah peristiwa atau fakta
sejarah.
Tahap Penyataan Kata Kunci
Penguasaan Menguji/ mengesan Membahas, mentafsir,
Menguji/ mengesan Menyenaraikan,
1 kebolehan murid menamakan, menyatakan kebolehan murid membuat kesimpulan,
mengingati semula, dan memerihalkan
tahu jawapan membuat menilai, dan
berdasarkan hafalan.
pertimbangan dan membincangkan

keputusan

mengunakan

Menguji/ mengesan Menjelaskan, 5 pengetahuan,

kebolehan kognitif menerangkan pengalaman,

murid yang kemahiran dan nilai

melibatkan serta memberi

2 pengetahuan tanpa justifikasi.

situasi baharu.

Menguji/ mengesan Mencipta, mereka bentuk,

kebolehan murid merangka, merancang,

Menguji/ mengesan Menunjuk cara, merancang, mencipta, membina, mengimaginasi,
kebolehan kemahiran menggunakan,
murid menggunakan menggambarkan, memberi bagi menghasilkan mencadangkan, menjana
pengetahuan untuk contoh dan melengkapkan
3 memberi penjelasan sesuatu perkara atau idea, menyusun semula,
bagi suatu situasi atau
perkara baharu. 6 idea yang kreatif menggabungkan,
dengan menghasilkan dan

menggabungkan merumus.

pelbagai elemen.

21

KSSR SEJARAH TAHUN 4

ORGANISASI KANDUNGAN Jadual 8: Organisasi Kandungan KSSR Sejarah Tahun 4

Penyusunan kandungan KSSR Sejarah adalah berbentuk kronologi TEMA TAJUK
iaitu mengikut rentetan peristiwa yang bertujuan untuk mendidik murid
memahami latar belakang negara dengan melihat perubahan yang Sejarah Mari Belajar Sejarah
berlaku dan yang masih dikekalkan hingga ke hari ini. Dengan itu, Awal  Pengertian dan Kemahiran Sejarah
murid dapat menghargai sejarah tanah air dan mengukuhkan rasa Negara  Pengertian Diri dan Keluarga
cinta akan negara.  Sejarah Sekolah
 Kawasan Tempat Tinggal Murid
Organisasi Kandungan Kurikulum Sejarah Tahun 4
Zaman Air Batu
Kandungan KSSR Sejarah Tahun 4 telah disusun secara kronologi
bermula daripada tajuk Mari Belajar Sejarah hingga Tokoh Terbilang Zaman Prasejarah
Kesultanan Melayu Melaka. Pengetahuan dan pemahaman tentang
sejarah negara dipelajari untuk memberi pengetahuan dan Kerajaan Melayu Awal
pemahaman serta penghayatan kepada murid melalui kesepaduan
pengetahuan, kemahiran dan nilai. Tema dan tajuk KSSR Sejarah Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Tahun 4 digambarkan seperti dalam Jadual 8.  TokohTerbilang Kesultanan Melayu Melaka
 Pengasas Kesultanan Melayu Melaka
 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka
 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka

22

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Panduan Penggunaan DSKP Mata Pelajaran Sejarah Jadual 9: Organisasi Kandungan

DSKP mata pelajaran Sejarah Tahun 4 ini disediakan untuk STANDARD STANDARD STANDARD
membantu guru merancang aktiviti dan menghasilkan bahan PRESTASI
pengajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid di samping KANDUNGAN PEMBELAJARAN
menyediakan penerangan untuk membantu guru melaksanakan
kurikulum Sejarah semasa dalam bilik darjah dengan berkesan. Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
tentang perkara kriteria atau umum yang
Setiap tajuk yang terdapat dalam SK diterjemahkan dalam SP. Murid yang murid patut indikator kualiti menunjukkan tahap-
perlu menguasai SP bagi menentukan tahap penguasaan. Manakala ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap prestasi yang
SPi pula mengandungi tahap penguasaan yang perlu murid lakukan dalam pencapaian yang perlu murid pamerkan
pamerkan sebagai petunjuk prestasi bahawa sesuatu perkara itu suatu tempoh boleh diukur bagi sebagai tanda
telah dikuasai. Setiap tajuk dalam SK diterjemahkan dalam SP yang persekolahan setiap standard bahawa sesuatu
berdasarkan peruntukan masa minimum 32 jam setahun. merangkumi aspek kandungan. perkara itu telah
Pelaksanaan bagi mata pelajaran Sejarah adalah mengikut Surat pengetahuan, dikuasai murid
Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang kemahiran dan (indicator of success).
nilai.
DSKP mata pelajaran Sejarah disusun mengikut lajur yang terdiri dari
SK, SP dan SPi yang patut dipelajari, disampaikan serta ditaksir Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur catatan. Lajur ini
dalam proses PdP seperti dalam jadual 9. mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Guru boleh
melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang dicadangkan
mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai SP.

23

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Panduan pelaksanaan elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik semasa PdP.
Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik dinyatakan dalam SP dengan menggunakan simbol K seperti Jadual 10.
Jadual 10: Penulisan elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik dalam SP.

• Elemen kewarganegaraan

diStaEnJdAaRkaAnHdAenWgAanL KN.EGARA

• Mesti ditulis dalam RPH.
• Tidak boleh diajar secara

berasingan dengan SP

24

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Contoh Pelaksanaan elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik
Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik dalam DSKP KSSR Sejarah Tahun 4:

1. Contoh: K 5.4.4, dan K5.4.5
2. SP dan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik tidak boleh diajar berasingan.
3. Objektif untuk elemen ini perlu dinyatakan semasa membuat perancangan PdP.
4. Terdapat pelbagai kaedah untuk melahirkan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik dalam kalangan murid mengikut kreativiti

guru dan tahap kebolehan murid.
5. Bahan bantu mengajar untuk penerapan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik semasa proses PdP seperti:

(i) Gambar dan grafik
(ii) Lambang Sejarah
(iii) Ilustrasi Sejarah
(iv) Komik Sejarah
(v) Poskad
(vi) Gambar kepingan wang

25

KSSR SEJARAH TAHUN 4

SEJARAH AWAL NEGARA

TAJUK 1 : MARI BELAJAR SEJARAH

Tajuk ini berkaitan tentang pengenalan ilmu sejarah yang mencakupi pengertian, konsep masa, sumber,
kaedah, sebab dan akibat serta kepentingan sejarah. Pemahaman sejarah turut didedahkan melalui
pengkajian sejarah diri dan keluarga, sejarah sekolah dan sejarah setempat. Murid juga dibimbing untuk
mengaplikasikan asas Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) dan menghubungkaitkan pengetahuan
sejarah dalam membina identiti diri melalui penguasaan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik.

Pengenalan Fokus Empati
Mari Belajar Sejarah
 Konsep Ilmu Sejarah  Berilmu
 Pengertian  Menghargai masa
 Konsep masa  Menghayati peristiwa sejarah
 Sumber  Cinta akan negara
 Kaedah
 Sebab dan akibat
 Kepentingan
 Diri dan keluarga
 Sekolah
 Tempat tinggal

26

KSSR SEJARAH TAHUN 4

TAJUK 1 : MARI BELAJAR SEJARAH

Standard Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan
Kandungan
Tahap Cadangan Aktiviti:
Penguasaan Tafsiran
PAK 21
1.1 Pengertian Murid boleh: 1 Memerihalkan pengertian dan Table talkers –
dan kemahiran ilmu sejarah. Memahami Istilah
 Kronologi
Kemahiran 1.1.1 Menyatakan pengertian  Garis Masa
sejarah.  Ruang dan waktu
Ilmu 1.1.2 Mengenal pasti sumber dalam 2 Menerangkan pengertian dan  Peristiwa sejarah
Sejarah kemahiran ilmu sejarah.  Sumber
sejarah.  Orang Sumber
 Kaedah
1.1.3 Menjelaskan kaedah  Tafsiran
 Kajian Teks,
1.1.4 penyelidikan sejarah. Menjelaskan maklumat  Kajian Lisan
1.1.5 Membezakan konsep ruang 3 pengertian dan kemahiran ilmu  Kajian Dokumen
dan masa dalam sejarah.  Arkeologi
Menghuraikan sebab dan sejarah contoh.  Arkeologi maritim

akibat dalam peristiwa Kajian Kes
Kajian penyediaan dokumen
sejarah. 4 Menganalisis pengertian dan murid, surat beranak,
K.1.1.6 Menyatakan kepentingan kemahiran ilmu sejarah. my-kid, borang pendaftaran
sekolah.
mempelajari sejarah.

K.1.1.7 Menerangkan kepentingan Menilai kepentingan pengertian
mengambil iktibar daripada 5 dan kemahiran ilmu sejarah.
peristiwa lalu.

K.1.1.8 Menjelaskan kepentingan Menjana idea tentang
meraikan sesuatu peristiwa
sejarah negara. 6 pengertian dan kemahiran ilmu
sejarah untuk memupuk
K.1.1.9 Menghurai kepentingan
memelihara sumber sejarah semangat cinta akan negara.
untuk generasi akan datang.

27

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Standard Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan
Kandungan
Tahap Tafsiran
Penguasaan

1.2 Pengertian Murid boleh: 1 Memerihalkan pengertian diri Cadangan Aktiviti:
Diri dan 2 dan keluarga.
Keluarga. 1.2.1 Menyatakan biodata diri. 3 PAK 21
1.2.2 4 Menjelaskan pengertian diri dan Chain link.
Menjelaskan pengertian 5 keluarga dengan contoh.
1.2.3 keluarga asas dan kembangan. Kajian Kes
6 Menerangkan salasilah diri dan Tentang keluarga.
1.2.4 Membandingkan peranan keluarga.
anggota keluarga. Lakonan tentang peranan
ahli keluarga
Menghuraikan perkembangan
diri mengikut garis masa.

K1.2.5 Menunjuk cara adab yang Menganalisis pengertian diri dan EMK (TMK)
perlu diamalkan dalam keluarga dalam pelbagai situasi.
keluarga.  Menonton video lagu
Menilai peranan diri dan keluarga Keluarga
K1.2.6 Menjelaskan kepentingan keluarga untuk membina bahagia RTM/ LPPKN
menghormati peranan setiap hubungan yang erat. (TMK).
ahli keluarga.
 Sajak “Keluarga
K1.2.7 Menghuraikan kepentingan Bahagia” (Bahasa)
akhlak yang mulia untuk
mewujudkan hubungan Mencadangkan idea untuk
kekeluargaan yang harmoni. mewujudkan keluarga yang
harmoni.

28

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Standard Prestasi

Standard Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Penguasaan
Tafsiran Cadangan Aktiviti:
1.3 Sejarah Murid boleh: 1
Sekolah Menyatakan maklumat asas Kajian Teks
1.3.1 Menyatakan nama dan alamat tentang sekolah.  Buku Tahunan Sekolah
sekolah.  Majalah Sekolah
2 Menjelaskan maklumat tentang
1.3.2 Mengenal pasti lokasi sekolah. sejarah sekolah dengan contoh. Kajian gambar/ ilustrasi
1.3.3 Menjelaskan sejarah sekolah.  Pelan sekolah
1.3.4 Menghuraikan maklumat Menyusun sejarah sekolah  Lencana sekolah
secara kronologi.  Bendera sekolah
sekolah yang lengkap.
EMK (TMK)
3  Penggunaan aplikasi
 Google Earth/ Waze
K1.3.5 Menerangkan kepentingan Menganalisis kepentingan  Melukis pelan
tanggungjawab murid terhadap 4 sejarah sekolah untuk dijadikan
sekolah. PAK 21
iktibar.  Pelaksanaan Kajian Kes
K1.3.6 Menjelaskan kepentingan  Gambar sekolah
mengiktiraf jasa dan sumbangan Menilai kepentingan sejarah  Majalah sekolah
sekolah kepada diri serta 5 sekolah untuk melahirkan rasa  Kejayaan sekolah
masyarakat.
bangga terhadap sekolah.
K1.3.7 Menghuraikan kepentingan
sekolah sebagai sebuah
institusi yang membina
masyarakat dan negara.

Menzahirkan idea peranan

6 dalam melahirkan generasi yang
mampu berdaya saing

di peringkat global.

29

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Standard Standard Prestasi Catatan
Kandungan
Standard Pembelajaran

Tahap Tafsiran
Penguasaan

1.4 Kawasan Murid boleh: Menyenaraikan maklumat Cadangan Aktiviti:
Tempat
Tinggal 1.4.1 Menyatakan maklumat 1 kawasan tempat tinggal. Kajian gambar
lengkap mengenai tempat
1.4.2 tinggal. Pelbagai lokasi gambar
1.4.3 Menerangkan bentuk muka
1.4.4 bumi kawasan tempat tinggal. Menerangkan kawasan tempat tempat tinggal.
Menjelaskan sejarah tempat tinggal dengan contoh.
tinggal. 2 EMK
Menghuraikan tokoh setempat
di tempat anda. Seni dan bahasa

Menghubungkait kawasan PAK 21- Table Talkers

K1.4.5 Menyatakan kepentingan 3 tempat tinggal murid dengan  Ativititi lakonan:
menjaga kemudahan awam kawasan yang lain. Sampul 1:
di tempat tinggal.
Sebagai guru

K1.4.6 Menerangkan kepentingan 4 Menganalisis maklumat besar
menjaga kebersihan dan kawasan tempat tinggal. Sampul 2:
keindahan di tempat tinggal. Sebagai Ketua

Kampung/ketua rumah

K1.4.7 Menjelaskan kepentingan panjang
sikap menghargai kawasan
tempat tinggal. 5 Menilai kepentingan memelihara Sampul 3:
kawasan tempat tinggal. Sebagai wakil rakyat/

Datuk bandar

Sampul 4:

Menghasilkan idea untuk Sebagai Imam masjid /
6 mengekalkan kelestarian ketua agama

kawasan tempat tinggal.  Pelaksanaan Kajian kes

30

KSSR SEJARAH TAHUN 4

SEJARAH AWAL NEGARA
TAJUK 2 : ZAMAN AIR BATU

Tajuk ini menjelaskan tentang garis masa Zaman Air Batu iaitu Miosen (Miocene), Pliosen, Plestosen dan
Holosen yang membawa kepada perubahan bentuk muka bumi Asia Tenggara khususnya Malaysia. Melalui
asas Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS), murid boleh meneroka bukti serta menghubungkait ilmu geografi
dan sejarah bagi memupuk sikap menghargai anugerah Tuhan untuk kelestarian alam sekitar.

Pengenalan Fokus Empati
Zaman Air Batu  Maksud
 Perubahan Zaman Air  Memahami fenomena
Batu perubahan alam
 Garis masa
 Ciri-ciri  Memupuk kesedaran
memelihara dan
31 memulihara alam sekitar

 Mensyukuri anugerah
Tuhan

 Cinta akan negara

KSSR SEJARAH TAHUN 4

TAJUK 2 : ZAMAN AIR BATU Catatan

Standard Standard Prestasi
Kandungan
Standard Pembelajaran Tahap Tafsiran
Penguasaan

2.1 Zaman Air Murid boleh: 1 Memerihalkan tentang Zaman Air Cadangan Aktiviti;
Batu 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Batu.

Kajian Gambar

2.1.2 Air Batu.  Glasier, binatang
2.1.3 Menyenaraikan garis masa
2.1.4 Zaman Air Batu. 2 Menerangkan Zaman Air Batu  Pentas Sunda.
Menerangkan perubahan dengan contoh.  Garis masa Zaman Air
Zaman Air Batu Akhir.
Menghuraikan kesan Batu

 Alat batu

perubahan Zaman Air Batu Menunjukkan pengaruh fizikal Kajian Peta
Akhir di Asia Tenggara. alam dengan Zaman Air Batu.
3 Asia Tenggara sebelum
K2.1.5 Menerangkan kepentingan
Zaman Holesen/ Pentas
mengambil iktibar perubahan
Sunda/ Selat Melaka/ Laut
zaman dalam kehidupan
China Selatan/ Laut Sulu
manusia.
Menganalisis perubahan Zaman
K2.1.6 Menjelaskan kepentingan 4 Air Batu. PAK 21
langkah memelihara dan
memulihara alam sekitar.  Table Talkers

K2.1.7 Menghuraikan kepentingan  Binatang Mamoth

usaha mengekalkan berbulu
kelestarian alam sekitar.
5 Menilai kepentingan Zaman Air  Zaman Batu Awal
Batu kepada manusia.  Zaman Paleolitik

6 Menjana idea Zaman Air Batu EMK (TMK)
32 untuk mengekalkan kelestarian Tayangan video “Jernihnya
alam sekitar. Sungai Kita”/ dokumentari

tentang glasier bentuk muka

bumi.

KSSR SEJARAH TAHUN 4

SEJARAH AWAL NEGARA
TAJUK 3 : ZAMAN PRASEJARAH

Tajuk ini membincangkan tentang Zaman Prasejarah di Malaysia. Tumpuan pengetahuan kepada maksud, lokasi,
alatan serta kegiatan sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia prasejarah. Kemahiran inkuiri diaplikasikan bagi
membantu murid melihat perubahan dan kesinambungan Zaman Prasejarah dengan kehidupan masa kini. Hasilnya,
murid boleh menghargai warisan negara sebagai khazanah yang bernilai.

Pengenalan Fokus Empati
Zaman Prasejarah
Kehidupan Manusia Prasejarah  Menghargai
 Maksud kebijaksanaan, kreativiti
 Lokasi dan inovasi masyarakat.
 Alatan
 Kegiatan sosial dan ekonomi  Menghargai kegigihan
manusia prasejarah.

 Bersyukur dengan
kurniaan Tuhan.

 Cinta akan negara.

33

KSSR SEJARAH TAHUN 4

TAJUK 3 : ZAMAN PRASEJARAH Catatan

Standard Standard Prestasi
Kandungan
Standard Pembelajaran Tahap Tafsiran
Penguasaan

3.1 Kehidupan Murid boleh: 1 Memerihalkan kehidupan Cadangan Aktiviti;
Manusia manusia Zaman Prasejarah. Kajian Gambar
Zaman
Prasejarah 3.1.1 Menyatakan maksud Zaman  Zaman Neolitik di Kampung
3.1.2 Prasejarah.
3.1.3 Memberi contoh lokasi Menerangkan kehidupan Jenderam Hilir
Zaman Prasejarah di negara
3.1.4 kita. 2 manusia Zaman Prasejarah  Rangka Perak Man
Menghuraikan ciri kehidupan
dari aspek kegiatan sosial dengan contoh.  Bengkel alat batu yang
dan ekonomi manusia
Zaman Prasejarah. bertarikh sehingga 74,000
Menghuraikan sumbangan
teknologi Zaman Prasejarah tahun di Kota Tampan
kepada kemajuan inovasi
pada masa kini. 3 Mengkaji maklumat kehidupan  Alat batu dijumpai di Bukit Jawa
manusia Zaman Prasejarah. berusia sekurang-kurang

kurangnya 100,000 tahun lebih

tua di Vietnam.

Menganalisis maklumat Kajian Peta

4 kehidupan manusia Zaman Tapak Arkeologi Lembah Lenggong

Prasejarah. dalam peta arkeologi dunia.

K3.1.5 Menyatakan kepentingan PLBD
memulihara artifak Zaman
Prasejarah. Membuat penilaian maklumat  Muzium Arkeologi Lenggong,

K3.1.6 Menjelaskan sikap bersedia 5 kehidupan manusia Zaman Kota Tampan.
untuk menghadapi
perubahan persekitaran. Prasejarah.  Muzium Arkeologi Niah

K3.1.7 Menghuraikan kepentingan  Muzium Sultan Alam Shah
sumbangan Zaman
Prasejarah terhadap  Lembah Masuli , Lahad Datu
peradaban negara.
6 Merangka idea Zaman Kajian Kes
Prasejarah dalam Kepentingan kapak genggam
mengekalkan kelestarian berusia 1.83 juta tahun.

warisan.

34

KSSR SEJARAH TAHUN 4

SEJARAH AWAL NEGARA

TAJUK 4 : KERAJAAN MELAYU AWAL

Tajuk ini membincangkan tentang Kerajaan Melayu Awal sebelum Kesultanan Melayu Melaka. Murid
didedahkan dengan nama, lokasi, kegiatan ekonomi dan bentuk hubungan diplomatik. Murid berupaya
membuat perbandingan masa lalu untuk disesuaikan dengan kehidupan masa kini dalam menghargai
sejarah asal usul negara.

Pengenalan Fokus Empati
Kerajaan Melayu Awal Kerajaan Melayu Awal  Mengagumi kegemilangan
 Nama
 Lokasi Kerajaan Melayu Awal
 Bentuk hubungan diplomatik  Mengagumi kemahiran
 Kegiatan ekonomi
masyarakat Kerajaan
35 Melayu Awal
 Mencontohi kebijaksanaan
hubungan diplomatik
Kerajaan Melayu Awal
 Cinta akan negara

KSSR SEJARAH TAHUN 4

TAJUK 4 : KERAJAAN MELAYU AWAL

Standard Standard Prestasi Catatan
Kandungan
Standard Pembelajaran Tahap Cadangan Aktiviti;
Penguasaan Kajian Teks
Tafsiran The Malay Archipelago.

4.1 Kerajaan Murid boleh: 1 Menyatakan tentang Kerajaan Kajian Peta
Melayu Awal Melayu Awal.  Peta Alam Melayu,
4.1.1 Menamakan Kerajaan Melayu  Peta Kepulauan
4.1.2 Awal di Alam Melayu. Menerangkan maklumat
4.1.3 Menyatakan lokasi Kerajaan 2 kerajaan Melayu Awal dengan Melayu
4.1.4 Melayu Awal di Kepulauan abad ke-16.
Melayu. contoh.  Kerajaan awal Kutai,
Menjelaskan hubungan Poni dan Srivijaya.
diplomatik Kerajaan Melayu Menjelaskan maklumat
Awal di Kepulauan Melayu. 3 kerajaan Melayu Awal dalam
Menghuraikan kegiatan
ekonomi Kerajaan Melayu pelbagai situasi.
Awal di Kepulauan Melayu.

K4.1.5 Menerangkan kepentingan 4 Menganalisis maklumat PAK 21
menjalin hubungan diplomatik. Kerajaan Melayu Awal.
Table Talkers
K4.1.6 Menjelaskan kepentingan “I See, I Think, I Wonder”
perdagangan jalan laut
kepada negara.  Rumpun Melayu

K4.1.7 Menghuraikan kepentingan Menilai kepentingan maklumat  Sistem perdagangan
sumbangan Kerajaan Melayu Kerajaan Melayu Awal.
Awal terhadap ekonomi 5 maritim Srivijaya.
negara.
EMK (TMK)
Menjana idea maklumat Tamadun Sungai Batu yang
6 tentang Kerajaan Melayu diiktiraf sebagai tamadun
tertua di Malaysia dan Asia
Awal. Tenggara.

36

KSSR SEJARAH TAHUN 4

SEJARAH AWAL NEGARA
TAJUK 5 : TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

Tajuk ini membincangkan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dengan memberi tumpuan kepada struktur
masyarakat, maksud tokoh terbilang, peranan Sultan, Bendahara dan Laksamana pada Zaman Kesultanan
Melayu Melaka. Tokoh ini terdiri daripada Pengasas Kesultanan Melayu Melaka, Bendahara Tun Perak dan
Laksamana Hang Tuah. Pemahaman terhadap tajuk ini boleh dikuasai melalui mengaplikasi asas Kemahiran
Pemikiran Sejarah (KPS) serta Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik oleh murid supaya dapat membina
teras jiwa generasi masa kini yang mampu melahirkan pemimpin yang berkaliber pada masa hadapan.

Pengenalan Fokus Empati

Tokoh-tokoh Terbilang  Tokoh Terbilang  Memupuk rasa bangga dan
Kesultanan Melayu Kesultanan Melayu Melaka setia kepada institusi
Melaka pemerintahan dahulu dan kini
 Struktur masyarakat
 Maksud tokoh terbilang  Menghargai nilai
 Peranan tokoh terbilang kepemimpinan tokoh-tokoh
 Pengasas Kesultanan Melayu
 Cinta akan negara
Melaka
 Bendahara Tun Perak
 Laksamana Hang Tuah

37

KSSR SEJARAH TAHUN 4

TAJUK 5 : TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

Standard Prestasi Catatan

Standard Standard Pembelajaran Tahap
Kandungan Penguasaan
Tafsiran

5.1 Tokoh Murid boleh: 1 Memerihalkan tokoh terbilang Cadangan Aktiviti
Terbilang 5.1.1 Menyatakan struktur Kesultanan Melayu Melaka.
Kesultanan Kajian Gambar
Melayu masyarakat Zaman
Melaka Kesultanan Melayu Melaka.  Kepingan wang Zaman
5.1.2 Menjelaskan maksud tokoh
terbilang dalam Kesultanan Kesultanan Melayu Melaka.
Melayu Melaka.
5.1.3 Mengkategorikan peranan Menjelaskan tentang tokoh

2 terbilang Kesultanan Melayu PAK 21

Melaka dengan contoh. Table talkers

Sultan, Bendahara, dan  Piramid susun lapis
Laksamana dalam
Kesultanan Melayu Melaka. 3 Mengkaji tokoh terbilang masyarakat raja, pembesar,
Kesultanan Melayu Melaka. rakyat, hamba
K5.1.4 Menerangkan cara  Piramid pembesar 4 lipatan.

menghargai keistimewaan

tokoh terbilang Kesultanan Menganalisis maklumat tokoh Peta i-Think

Melayu Melaka. 4 terbilang dalam Kesultanan  Perbandingan peranan dalam

K5.1.5 Menjelaskan kepentingan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka.
mencontohi nilai murni tokoh Membuat penilaian tokoh  Srivijaya kuasa maritim diwarisi
terbilang.
oleh Kesultanan Melayu
Melaka.

K5.1.6 Menghuraikan kepentingan 5 terbilang dalam Kesultanan EMK
menghargai sumbangan
tokoh. Melayu Melaka.  Menonton video berkaitan

tokoh terbilang dalam

Menghasilkan idea tentang Kesultanan Melayu Melaka

kepemimpinan yang (TMK).
berwibawa pada masa
6  Projek modeling lokasi
strategik Melaka (Kelestarian
hadapan.
global).

38

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Standard Standard Prestasi
Kandungan
Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Penguasaan
Tafsiran Cadangan Aktiviti;

5.2 Pengasas Murid boleh: Memerihalkan tentang Kajian Teks
1 pengasasan Kesultanan  Salasilah Raja-Raja
Kesultanan 5.2.1 Menyatakan latar Pengasas
Melayu Melaka. Melayu
Melayu Kesultanan Melayu Melaka. Singapura dan Melaka.
 Sulalat-Us-Salatin Raja
Melaka 5.2.2 Menerangkan rentetan Bungsu.

peristiwa perjalanan Menguasai maklumat Kajian Gambar dan EMK
2 pengasas Kesultanan Melayu (Kelestarian Alam Sekitar)
Pengasas Kesultanan  Bentuk muka bumi Melaka.
Melaka dengan contoh.
Melayu. (pembukaan dan masa
kini)
5.2.3 Menjelaskan peristiwa
PAK 21
pembukaan Melaka. Table Talkers – Daulat, derhaka
dan Tulah.
5.2.4 Menghuraikan asal usul
EMK (TMK)
nama Melaka dari pelbagai Menyusun maklumat  Menonton video berkaitan
3 pengasas Kesultanan Melayu
sumber. asal usul Melaka.
Melaka.  Srivijaya: kerajaan

K5.2.5 Menerangkan kepentingan Menganalisis kewibawaan berteknologi tinggi.
sifat-sifat kepimpinan tokoh 4 pengasas Kesultanan Melayu
yang boleh dicontohi.
Melaka.
K5.2.6 Menjelaskan kepentingan
sumbangan Pengasas Menjustifikasi ciri-ciri
Kesultanan Melayu Melaka. 5 pemerintah untuk penerusan

K5.2.7 Menghuraikan kepentingan kestabilan negara.
sikap taat setia kepada raja
dan negara.

PLBD
Mencadangkan idea menjamin  Muzium Negeri Melaka.
6 keutuhan institusi beraja pada  Pokok Melaka dan pokok
masa hadapan.
bakau api-api di sepanjang

Sungai Melaka.

39

KSSR SEJARAH TAHUN 4

Standard Standard Prestasi
Kandungan
Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Penguasaan
Tafsiran

5.3 Tun Perak Murid boleh: Memerihalkan maklumat Tun Cadangan aktiviti;

Sebagai 5.3.1 Menceritakan riwayat 1 Perak sebagai Bendahara Kajian Teks
Bendahara hidup Tun Perak. Melaka.  Buku Sejarah Melayu.
Melaka
5.3.2 Menganalisis peranan Tun  Hukum Kanun Melaka abad

Perak sebagai Bendahara ke-15.

5.3.3 Melaka. 2 Menjelaskan sifat-sifat Tun Kajian gambar PLBD
Menghuraikan Perak sebagai Bendahara  Jamung / Puntung api
kebijaksanaan Tun Perak Melaka dengan contoh.
dalam membina  Bentuk muka bumi Kota
kegemilangan Kesultanan
Melayu Melaka (KMM). Melaka.

Membuat urutan maklumat Kajian Kes

3 Tun Perak sebagai Bendahara  Tun Perak sebagai

K5.3.4 Mengambarkan cara Melaka. Bendahara
menyatakan penghargaan Melaka.

terhadap jasa dan 4 Mentafsir tentang Tun Perak EMK (TMK)
sumbangan Tun Perak. sebagai tokoh terbilang.  Menonton video berkaitan

K5.3.5 Menjelaskan nilai filem Tun Perak.

kepimpinan Tun Perak yang

boleh dicontohi. Menjustifikasi Tun Perak yang PAK 21

K5.3.6 Menghuraikan kepentingan 5 melambangkan ciri-ciri  Table Talkers-Kerjaya Tun
nilai taat setia kepada pemimpin untuk meneruskan Perak secara “rank- and-
pemimpin. kemakmuran negara.
file”.

Kerjaya secara vertical.

Merangka idea tentang sikap
6 dan kepemimpinan Tun Perak

kepada generasi muda.

40


Click to View FlipBook Version