The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ss.skr2020, 2020-01-01 08:49:43

DSKP_MATEMATIK TAHUN 3

DSKP_MATEMATIK TAHUN 3

Keywords: DSKP,MATH,MATEMATIK,TAHUN 3

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 3KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2017

iii

Terbitan 2017
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iii

KANDUNGAN v
vi
Rukun Negara ........................................................................................................................................................ vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ......................................................................................................................... ix
Definisi Kurikulum Kebangsaan ............................................................................................................................. 1
Kata Pengantar ...................................................................................................................................................... 2
Pendahuluan .......................................................................................................................................................... 2
Matlamat ................................................................................................................................................................ 3
Objektif ................................................................................................................................................................... 4
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah ................................................................................................... 14
Fokus ..................................................................................................................................................................... 15
Kemahiran Abad Ke-21 ......................................................................................................................................... 16
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .............................................................................................................................. 19
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ................................................................................................................. 22
Elemen Merentas Kurikulum .................................................................................................................................. 29
Pentaksiran Sekolah ..............................................................................................................................................
Organisasi Kandungan ..........................................................................................................................................

iii

Nombor dan Operasi 33
Nombor Bulat Hingga 10 000 ............................................................................................................................ 37
Operasi Asas .................................................................................................................................................... 41
Pecahan, Perpuluhan dan Peratus .................................................................................................................. 47
Wang .................................................................................................................................................................
51
Sukatan dan Geometri 57
Masa dan Waktu ............................................................................................................................................... 61
Ukuran dan Sukatan .........................................................................................................................................
Ruang …..………………………………………………………………………………………………………………... 65

Perkaitan dan Algebra 69
Koordinat .......................................................................................................................................................... 73

Statistik dan Kebarangkalian
Pengurusan Data .………………………………………………………………………………………………………

Panel Penggubal …………………………………………………………………………………………………………..

iivii

iv

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ivii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

viiii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiiii

vii

KATA PENGANTAR dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang
dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan pembelajaran
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi
antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai
mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.
Pembelajaran dan Standard Prestasi.
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan. akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan untuk mengenal Kebangsaan.
pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran, serta
membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi
mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

viiix

vii

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Matematik merupakan keupayaan yang pelbagai. Penandaarasan kurikulum Matematik telah
mata pelajaran teras yang harus dilalui oleh semua murid yang dijalankan dengan negara yang berpencapaian tinggi dalam
mengikuti Sistem Pendidikan Kebangsaan. Setiap murid di Malaysia pentaksiran peringkat antarabangsa bagi memastikan kurikulum
berpeluang melalui sekurang-kurangnya enam tahun pendidikan asas matematik di Malaysia relevan dan setanding dengan negara lain di
di sekolah rendah dan lima tahun di sekolah menengah. Program dunia.
matematik di peringkat sekolah menengah terbahagi kepada tiga
program iaitu Matematik di peringkat menengah rendah, Matematik di Dalam usaha mengembangkan potensi dan profisiensi intelektual
peringkat menengah atas dan Matematik Tambahan juga di peringkat individu dan pembinaan insan, matematik merupakan wadah terbaik
menengah atas. kerana sifat tabiinya yang menggalakkan pemikiran mantik dan
bersistem. Justeru, penggubalan kurikulum matematik, selain daripada
Pembelajaran Matematik menyediakan peluang untuk murid berlandaskan kepada keperluan membangunkan negara, juga
melaksanakan tugasan yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mengambil kira faktor yang menyumbang kepada pembentukan
mencabar serta meningkatkan sifat ingin tahu untuk mempelajari individu yang berpemikiran logik, kritis, analitis, kreatif dan inovatif.
sesuatu yang baharu. Pengalaman sedemikian meningkatkan minat Langkah ini selaras dengan keperluan menyediakan secukupnya
dan menjadi daya penggerak murid mempelajari matematik di luar bilik pengetahuan dan kemahiran matematik bagi memastikan negara
darjah dan di peringkat pengajian yang lebih tinggi. mampu bersaing di peringkat global serta berupaya menghadapi
cabaran abad ke-21. Latar belakang dan keupayaan murid yang
Kurikulum Matematik Sekolah Rendah diolah dan disusun semula pelbagai diberi perhatian khusus dalam menentukan pengetahuan dan
dengan mengambil kira kesinambungan yang berterusan ke peringkat kemahiran yang dipelajari dalam mata pelajaran ini.
seterusnya. Langkah yang diambil adalah selaras dengan keperluan
untuk menyediakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
Matematik kepada murid yang mempunyai latar belakang dan

1

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

MATLAMAT 4. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea
matematik, antara bidang matematik dengan bidang lain dan
KSSR Matematik bermatlamat membentuk individu yang berfikrah dengan kehidupan harian.
matematik iaitu membina pemahaman murid tentang konsep nombor,
kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang 5. Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas serta
mudah dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan penggunaan simbol dan istilah yang betul.
kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam
kehidupan seharian dalam menyelesaikan masalah dan membuat 6. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk
keputusan, berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi
cabaran dalam kehidupan harian, selaras dengan perkembangan bagi menyelesaikan masalah.
sains dan teknologi dan cabaran abad ke-21.
7. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif, inovatif,
OBJEKTIF menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam
kehidupan harian.
KSSR Matematik bertujuan membolehkan murid mencapai objektif
berikut: 8. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea
1. Membentuk fikrah matematik. matematik dan perkaitannya.
2. Membentuk pemahaman dan mengaplikasi konsep dan
9. Menghargai dan menghayati keindahan matematik.
kemahiran matematik dalam pelbagai konteks. 10. Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif
3. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah,
termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep dan
tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan mengaplikasi ilmu matematik.
Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra serta
Statistik dan Kebarangkalian.

2

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal
insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Matematik Sekolah Rendah digubal berdasarkan enam tunjang
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong kerangka KSSR.
antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis,

Rajah 1: Kerangka KSSR
3

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

FOKUS  Nombor dan Operasi
 Sukatan dan Geometri
KSSR Matematik berfokus kepada penguasaan pengetahuan, dan  Perkaitan dan Algebra
pemahaman bagi membolehkan murid mengaplikasikan konsep,  Statistik dan
prinsip dan proses matematik yang dipelajari.
Kebarangkalian
Penekanan kepada aspek perkembangan pemikiran murid secara  Matematik Diskret
matematik dibina dan dikembangkan melalui proses PdP di dalam
bilik darjah berdasarkan prinsip berikut iaitu penyelesaian masalah,  Penyelesaian  Nilai matematik
komunikasi, penaakulan, perkaitan, membuat perwakilan dan
penggunaan teknologi dalam matematik. masalah  Sikap & nilai sejagat

Kerangka kurikulum Matematik sepertimana yang digambarkan  Penaakulan
dalam Rajah 2, merupakan asas penting kepada pelaksanaan
kurikulum Matematik di bilik darjah. Empat elemen penting yang  Berkomunikasi
menyumbang kepada pembangunan insan yang berfikrah matematik
ialah: secara matematik
1. Bidang Pembelajaran.
2. Sikap dan Nilai.  Perwakilan
3. Kemahiran Matematik.
4. Proses Matematik.  Perkaitan  Kemahiran matematik

 Kemahiran menganalisis

 Kemahiran menyelesaikan masalah

 Kemahiran membuat penyelidikan

 Kemahiran berkomunikasi

 Kemahiran menggunakan teknologiRajah 2: Kerangka Kurikulum Matematik Sekolah Rendah

4

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Fikrah Matematik Proses Matematik

Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) membawa Proses matematik yang menyokong pembelajaran matematik yang
pengertian yang sama dengan daya berfikir dan pemikiran. Dalam berkesan dan berfikrah adalah:
konteks pendidikan matematik, fikrah matematik merujuk kepada
kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem  Penyelesaian masalah;
pendidikan matematik kebangsaan. Murid yang berfikrah matematik  Penaakulan;
ini merupakan murid yang berkeupayaan melakukan matematik dan  Komunikasi secara matematik;
memahami idea matematik serta mengaplikasikan secara  Perkaitan; dan
bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik dalam  Perwakilan.
kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai matematik. Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan perlu
dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum.

Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu yang kreatif Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam PdP
dan inovatif serta memenuhi keperluan abad ke-21 kerana matematik. Justeru, PdP perlu melibatkan kemahiran penyelesaian
kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum.
mampu berfikir dan menjana idea. Perkembangan kemahiran masalah perlu diberi penekanan
sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah
Bidang Pembelajaran secara berkesan. Kemahiran ini melibatkan langkah-langkah seperti
berikut:
Kandungan matematik dirangkumkan mengikut lima bidang (i) Memahami dan mentafsirkan masalah.
pembelajaran iaitu: (ii) Merancang strategi penyelesaian.
1. Nombor dan Operasi. (iii) Melaksanakan strategi.
2. Sukatan dan Geometri. (iv) Menyemak jawapan.
3. Perkaitan dan Algebra.
4. Statistik dan Kebarangkalian.
5. Matematik Diskret.

5

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian memberi penerangan logikal, menganalisa, membuat pertimbangan,
masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus menilai dan memberi justifikasi terhadap semua aktiviti matematik.
diperluaskan penggunaannya. Antara strategi yang biasa digunakan Selain itu, guru perlu menyediakan ruang dan peluang untuk
ialah melukis gambar rajah, mengenal pasti pola, membuat perbincangan matematik yang bukan sahaja engaging tetapi
jadual/carta atau senarai secara bersistem; menggunakan algebra, membolehkan setiap murid terlibat dengan baik.
mencuba kes lebih mudah, menaakul secara mantik, cuba jaya,
bekerja ke belakang serta menggunakan analogi. Penaakulan boleh dilakukan secara induktif melalui aktiviti matematik
yang melibatkan pengenalpastian pola dan membuat kesimpulan
Menyemak jawapan adalah langkah penyelesaian masalah yang berdasarkan pola tersebut.
penting. Murid harus dilatih untuk menyemak jawapan terhadap
sesuatu penyelesaian masalah. Menyemak jawapan membolehkan Elemen penaakulan dalam PdP mengelakkan murid dari
murid melihat, memahami dan menghargai perspektif dari sudut yang menganggap matematik sebagai hanya satu set prosedur atau
berbeza di samping mengkonsolidasikan kefahaman mereka algoritma yang perlu diikuti bagi mendapatkan penyelesaian, tanpa
terhadap sesuatu konsep yang dipelajari. memahami konsep matematik yang sebenarnya. Penaakulan bukan
saja mengubah paradigma murid dari sekadar belajar kepada berfikir,
Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik malah memberi pengupayaan intelektual apabila murid dibimbing dan
dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang matematik dilatih untuk membuat konjektur, membuktikan konjektur,
lebih bermakna. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat memberikan penerangan logikal, menganalisa, menilai dan memberi
dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penaakulan justifikasi terhadap semua aktiviti matematik. Latihan sedemikian
berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran logikal membentuk murid berkeyakinan dengan diri sendiri dan tabah selaras
malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis yang juga dengan hasrat untuk membentuk pemikir matematik berkeupayaan
merupakan asas kepada pemahaman matematik secara mendalam tinggi.
dan bermakna. Bagi mencapai objektif ini, murid harus dilatih dan
dibimbing untuk membuat konjektur, membuktikan konjektur,

6

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Komunikasi Secara Matematik dapat membantu murid menjelaskan sudut pendapat dapat membantu murid meningkatkan pemahaman
dan memperkukuhkan pemahaman matematik. Perkongsian matematik dengan lebih baik.
pemahaman matematik secara penulisan dan lisan dengan rakan
sekelas, guru dan ibu bapa, murid akan dapat meningkatkan Aspek yang penting dalam komunikasi berkesan dalam matematik
keyakinan diri dan memudahkan guru memantau perkembangan adalah keupayaan untuk memberikan penerangan dengan efektif,
kemahiran matematik mereka. memahami dan mengaplikasi notasi matematik dengan betul. Murid
perlu menggunakan laras bahasa dan simbol matematik dengan betul
Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat dijelaskan dengan
pembelajaran matematik yang bermakna. Melalui komunikasi, idea tepat. Komunikasi secara matematik juga melibatkan penggunaan
matematik dapat diluahkan dan difahami dengan lebih baik. pelbagai bahan seperti carta, graf, manipulatif, kalkulator, komputer
Komunikasi secara matematik, sama ada secara lisan, penulisan dan lain-lain. Murid seharusnya dapat menggunakan bahan tersebut
atau menggunakan simbol dan perwakilan visual (dengan bagi menjelaskan idea matematik dan menyelesaikan sesuatu
menggunakan carta, graf, gambar rajah dan lain-lain), dapat masalah matematik.
membantu murid memahami dan mengaplikasikan matematik dengan
lebih efektif. Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang sentiasa peka
terhadap keperluan murid untuk berasa selesa semasa bercakap,
Berkomunikasi sesama sendiri atau dengan rakan sebaya, ibu bapa, bertanya soalan, menjawab soalan dan menghuraikan pernyataan
orang dewasa dan guru dapat membantu murid menggambarkan, kepada rakan sekelas dan juga guru. Murid perlu diberi peluang untuk
menjelaskan dan memperkukuhkan idea dan pemahaman matematik berkomunikasi secara aktif dalam pelbagai suasana, contohnya
mereka. Bagi memastikan berlakunya proses penjanaan, berkomunikasi semasa melakukan aktiviti secara berpasangan,
perkongsian dan peningkatan pemahaman, murid perlu diberi berkumpulan atau memberi penerangan kepada seluruh kelas.
peluang untuk membahaskan idea matematik mereka secara analitis
dan sistematik. Komunikasi yang melibatkan pelbagai perspektif dan

7

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Penilaian terhadap keupayaan murid untuk berkomunikasi secara Perwakilan boleh dianggap sebagai fasilitator yang membolehkan
matematik dengan berkesan perlu menunjukkan bukti bahawa murid perkaitan antara dunia sebenar dan dunia matematik. Formula,
dapat menjana, menjelaskan dan berkongsi idea matematik melalui jadual, graf, persamaan dan sebagainya, semua merupakan objek
pelbagai bentuk komunikasi dalam pelbagai persekitaran. Murid yang matematik yang digunakan untuk mewakili pelbagai gagasan dan
sentiasa diberi peluang dan galakan untuk bertutur, membaca, hubungan dunia sebenar.
menulis dan mendengar semasa PdP matematik, akan dapat
berkomunikasi untuk mempelajari matematik dan belajar untuk Perwakilan boleh didefinisikan sebagai “Sebarang tata rajah huruf,
berkomunikasi secara matematik. imej atau objek konkrit yang boleh melambangkan atau mewakilkan
sesuatu yang lain”. Sistem perwakilan secara semula jadi terbahagi
Perwakilan Matematik sering digunakan untuk mewakili dunia di kepada dalaman dan luaran. Sistem perwakilan dalaman adalah yang
mana kita hidup. Oleh yang sedemikian, mesti wujud keserupaan wujud di dalam fikiran seseorang individu manakala sistem
antara aspek-aspek dunia yang diwakili dan aspek-aspek dunia yang perwakilan luaran adalah yang mudah dikongsi dengan dan dilihat
mewakili. Hubungan abstrak antara dua dunia ini boleh digambarkan oleh orang lain.
seperti dalam Rajah 3.
Perwakilan dalaman terdiri daripada gagasan yang membantu dalam
Rajah 3: Proses Perwakilan menggambarkan proses manusia mempelajari dan menyelesaikan
masalah dalam matematik dan perwakilan luaran terdiri daripada
perkara seperti rajah, bahasa rasmi dan notasi lambang. Guna
pelbagai perwakilan untuk menunjukkan satu konsep yang sama
membantu bukan sahaja mengembangkan pemahaman konsep yang
lebih baik tetapi juga mengukuhkan kebolehan seseorang murid
menyelesaikan masalah.

8

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Perwakilan adalah perlu bagi pemahaman konsep dan hubungan terasing. Dengan kesedaran dan kefahaman sedemikian, pengertian
matematik murid. Perwakilan membenarkan murid tentang idea matematik menjadi lebih bermakna dan seterusnya
mengkomunikasikan pendekatan, perdebatan dan pemahaman dapat meningkatkan keupayaan murid untuk mengaplikasikan
matematik kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain. matematik.
Perwakilan membenarkan murid untuk mengenal hubungan antara
konsep yang berkaitan dan mengaplikasikan matematik kepada Peluang dan pengalaman pembelajaran pelbagai yang disediakan
masalah yang realistik. seharusnya melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran
matematik, membantu murid membentuk kefahaman mendalam
Perwakilan adalah satu komponen yang penting dalam tentang konsep matematik, dan membentuk pengertian yang lebih
perkembangan pemahaman secara matematik dan pemikiran bermakna tentang idea matematik yang pelbagai. Berlandaskan
kuantitatif. Tanpa perwakilan, matematik secara keseluruhannya kefahaman dan pengertian yang dibentuk, murid berupaya membuat
adalah abstrak, sebahagian besarnya adalah falsafah dan barangkali perkaitan dan mengaplikasikan idea matematik, seterusnya
tidak dapat didekati oleh sebahagian besar daripada populasi. menjadikan murid lebih yakin untuk meneroka dan mengaplikasikan
Dengan perwakilan, gagasan matematik boleh dibentuk model, matematik. Penggunaan bahan bantu belajar, peralatan teknologi dan
hubungan penting boleh dihuraikan dan pemahaman dirangsang pelaksanaan tugasan/amali/kerja projek seharusnya dirangkum
melalui satu pembinaan dan urutan teliti bagi pengalaman dan dalam pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk murid.
pemerhatian yang sesuai.
Perkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan
Murid harus membentuk dan meneroka idea matematik secara pengetahuan konseptual dan prosedural serta dapat mengaitkan
mendalam melalui peluang dan pengalaman pembelajaran yang topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan
pelbagai. Kesedaran harus dipupuk dan dikembangkan dalam bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan kefahaman murid
kalangan murid bahawa idea matematik saling berkait dan matematik dan menjadikan matematik lebih jelas, bermakna dan menarik bagi
merupakan ilmu yang menyeluruh; bukan cebisan pengetahuan yang mereka.

9

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang Jadual 1: Standard Proses Matematik
Diskret seperti penghitungan, geometri, algebra, pengukuran dan
penyelesaian masalah. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang PENYELESAIAN MASALAH
ini, murid akan belajar dan mengingati terlalu banyak konsep dan
kemahiran secara berasingan. Sebaliknya, dengan mengenali  Memahami masalah.
bagaimana konsep atau kemahiran dalam bidang yang berbeza  Mengekstrak maklumat yang relevan dalam situasi yang
berhubung kait antara satu sama lain, matematik akan dilihat dan
dipelajari sebagai satu disiplin ilmu yang menyeluruh serta lebih diberi dan menyusun maklumat secara sistematik.
mudah difahami. Apabila idea matematik ini dikaitkan pula dengan  Merancang pelbagai strategi untuk menyelesaikan
pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah, murid akan lebih
menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan masalah.
matematik.  Melaksanakan strategi mengikut rancangan yang

ditetapkan.
 Menghasilkan penyelesaian yang menepati kehendak

masalah.
 Membuat tafsiran penyelesaian.
 Membuat semakan dan refleksi bagi penyelesaian dan

strategi yang digunakan.

PENAAKULAN

 Mengenal penaakulan dan pembuktian sebagai asas
matematik.

 Mengenal pola, struktur dan kesamaan dalam situasi dunia
sebenar dan perwakilan simbolik.

 Memilih dan menggunakan pelbagai jenis penaakulan dan
kaedah pembuktian.

 Membuat, menyiasat dan mengesahkan konjektur
matematik.

 Membina dan menilai hujah matematik dan bukti.
 Membuat keputusan dan menjustifikasi keputusan yang

dibuat.

10

BERKOMUNIKASI SECARA MATEMATIK KSSR MATEMATIK TAHUN 3

 Mengorganisasi dan menggabungkan pemikiran Kemahiran
matematik melalui komunikasi untuk menjelas dan
mengukuhkan kefahaman matematik. Kemahiran dalam matematik yang harus dikembangkan dan dipupuk
dalam kalangan murid meliputi numerasi, mengukur dan membina,
 Mengkomunikasi pemikiran dan idea matematik secara mengendali dan mentafsir data, manipulasi aritmetik, manipulasi
jelas dan yakin. algebra, mengguna algoritma dan menggunakan alat matematik dan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).
 Menggunakan bahasa matematik untuk menyatakan idea
matematik dengan tepat. Kemahiran dalam matematik yang menyokong pembelajaran
matematik yang berkesan dan berfikrah adalah:
 Menganalisis dan menilai pemikiran matematik dan  Kemahiran matematik
strategi orang lain.  Kemahiran menganalisis
 Kemahiran menyelesaikan masalah
PERWAKILAN  Kemahiran membuat penyelidikan
 Kemahiran berkomunikasi
 Menggambarkan idea matematik menggunakan pelbagai  Kemahiran menggunakan teknologi
jenis perwakilan.
Kemahiran Matematik merujuk kepada keupayaan seperti berikut:
 Membuat interpretasi daripada perwakilan yang diberikan. (i) Menggunakan laras bahasa matematik yang betul dan
 Memilih jenis perwakilan yang sesuai.
 Menggunakan pelbagai jenis perwakilan matematik untuk: mengaplikasikan penaakulan mantik.
(ii) Menyatakan idea matematik secara jitu.
(i) Mempermudahkan idea matematik yang kompleks. (iii) Membuat, menguji dan membuktikan konjektur.
(ii) Membantu dalam menyelesaikan masalah. (iv) Mengekstrak makna dari suatu penulisan matematik.
(iii) Membina model dan mentafsir fenomena matematik. (v) Menggunakan matematik untuk memperihalkan dunia fizikal.
(iv) Membuat hubungan antara pelbagai jenis perwakilan.

PERKAITAN

 Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan antara idea
matematik.

 Memahami bagaimana idea matematik saling berhubung
dan disusun atur menjadi kesatuan yang padu.

 Mengaitkan idea matematik dengan kehidupan harian dan
bidang lain.

11

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Kemahiran menganalisis merujuk kepada keupayaan seperti Kemahiran Membuat Penyelidikan merujuk kepada keupayaan
berikut: seperti berikut:
(i) Berfikir secara jelas. (i) Merujuk nota, buku teks dan bahan sumber yang lain.
(ii) Memberi perhatian dan penelitian kepada setiap aspek. (ii) Mengakses buku di perpustakaan.
(iii) Memanipulasi idea yang tepat, jitu dan terperinci. (iii) Menggunakan pangkalan data.
(iv) Memahami penaakulan yang kompleks. (iv) Mendapatkan maklumat dari pelbagai individu.
(v) Mengkonstruk dan mempertahan hujah yang logik. (v) Berfikir.
(vi) Mendebatkan hujahan yang tidak munasabah.
Kemahiran Berkomunikasi merujuk kepada keupayaan seperti
Kemahiran Menyelesaikan masalah merujuk kepada keupayaan berikut:
seperti berikut: (i) Mendengar secara berkesan.
(i) Membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal pasti isu (ii) Menulis idea matematik secara tepat dan jelas.
(iii) Menulis esei dan pelaporan.
utama permasalahan. (iv) Membuat pembentangan.
(ii) Menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas dan
Kemahiran Menggunakan Teknologi merujuk kepada keupayaan
mengeksplisitkan andaian yang dibuat. mengguna dan mengendali alat matematik seperti abakus, kalkulator,
(iii) Menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisa komputer, perisian pendidikan, laman web di Internet dan pakej
pembelajaran untuk:
masalah yang lebih kecil dan khusus. (i) Membentuk dan memahami konsep matematik dengan lebih
(iv) Bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang berbeza
mendalam.
untuk menyelesaikan masalah yang sama. (ii) Membuat, menguji dan membuktikan konjektur.
(v) Menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun penyelesaian (iii) Meneroka idea matematik.
(iv) Menyelesaikan masalah.
tidak ketara.
(vi) Meminta bantuan sekiranya memerlukan.

12

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Sikap dan Nilai dalam Pendidikan Matematik

Nilai adalah kualiti afektif yang ingin dibentuk melalui PdP matematik Pembentukan nilai melalui PdP matematik juga seharusnya
menggunakan konteks yang sesuai. Nilai kebiasaannya diajar dan melibatkan unsur ketuhanan, kepercayaan, minat, penghargaan,
dipelajari secara implisit di dalam sesi pembelajaran. Nilai murni yang keyakinan, kecekapan dan ketabahan.
dipupuk akan seterusnya menjelmakan sikap yang baik. Penerapan
sikap dan nilai dalam PdP matematik bertujuan melahirkan insan Kepercayaan kepada kekuasaan dan kebesaran tuhan pada asasnya
yang berketerampilan dari aspek pengetahuan dan kemahiran boleh dipupuk melalui kandungan dalam kurikulum ini. Perkaitan
di samping memiliki akhlak yang mulia. Penghayatan nilai murni juga antara kandungan yang dipelajari dengan dunia sebenar mampu
dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan menampakkan dan mengesahkan lagi kebesaran dan kekuasaan
berkeperibadian luhur dan mempunyai sikap yang baik. pencipta alam semesta.

Sikap dan nilai yang perlu dibangunkan dalam diri murid melalui PdP Unsur sejarah dan patriotisme juga perlu diterapkan mengikut
matematik ialah: kesesuaian tajuk untuk membolehkan murid menghayati matematik
1. Nilai matematik; merujuk kepada nilai dalam pengetahuan dan memberangsangkan lagi minat serta keyakinan murid terhadap
matematik. Unsur sejarah ini boleh merupakan peristiwa tertentu
matematik yang merangkumi penekanan kepada sifat-sifat dalam tentang ahli matematik atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep
pengetahuan matematik. atau simbol juga ditekankan dalam kurikulum ini.
2. Sikap dan nilai sejagat; merujuk kepada amalan dan nilai murni
sejagat yang diterapkan merentas semua mata pelajaran.

13

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN
Pemikir
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada inovatif; mampu untuk menangani
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang masalah yang kompleks dan membuat
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 bermatlamat keputusan yang beretika. Mereka berfikir
untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan tentang pembelajaran dan diri mereka
dalam profil murid seperti dalam Jadual 2 supaya berupaya bersaing sebagai murid. Mereka menjana soalan
di peringkat global. Penguasaan Standard Kandungan (SK) dan dan bersifat terbuka kepada perspektif,
Standard Pembelajaran (SP) dalam kurikulum Matematik Sekolah nilai dan tradisi individu dan masyarakat
Rendah menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
dalam kalangan murid. dalam menangani bidang pembelajaran
yang baru.

Kerja sepasukan Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Jadual 2: Profil Murid Mereka mengalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
PROFIL MURID PENERANGAN menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan memperoleh kemahiran interpersonal
mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
dengan kebijaksanaan, keyakinan, menjadikan mereka pemimpin dan ahli
toleransi dan empati. pasukan yang lebih baik.

Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan
dan kreatif secara lisan dan bertulis, idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
menggunakan pelbagai media dan yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
teknologi. dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

14

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Berprinsip Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum
Mereka berintegriti dan jujur, secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam PdP bagi
kesamarataan, adil dan menghormati merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan
maruah individu, kumpulan dan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
komuniti. Mereka bertanggungjawab pemikiran seperti Jadual 3.
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan Jadual 3: Tahap Pemikiran Dalam KBAT
membentuk pemahaman yang luas dan
Penyayang/ seimbang merentasi pelbagai disiplin TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
Prihatin pengetahuan. Mereka meneroka
Patriotik pengetahuan dengan cekap dan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan,
berkesan dalam konteks isu tempatan kemahiran, dan nilai dalam situasi
dan global. Mereka memahami isu-isu berlainan untuk melaksanakan
etika/undang-undang berkaitan sesuatu perkara.
maklumat yang diperoleh.
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
Mereka menunjukkan empati, belas Menilai bahagian kecil untuk memahami
kasihan dan rasa hormat terhadap Mencipta dengan lebih mendalam serta hubung
keperluan dan perasaan orang lain. kait antara bahagian berkenaan.
Mereka komited untuk berkhidmat
kepada masyarakat dan memastikan Membuat pertimbangan dan
kelestarian alam sekitar. keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
Mereka mempamerkan kasih sayang, kemahiran, dan nilai serta memberi
sokongan dan rasa hormat terhadap justifikasi.
negara.
Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.

15

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menggalakkan murid berfikir.
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.
Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep, fakta, sifat,
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu peraturan, corak dan proses. PdP matematik yang baik menuntut
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang guru merancang aktiviti dengan teliti serta menggabungjalinkan
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. kepelbagaian strategi yang membolehkan murid bukan sahaja
memahami kandungan secara mendalam, malah dicabar untuk
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan berfikir pada aras yang lebih tinggi.
atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan
menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak mengikut Peluang dan pengalaman pembelajaran yang pelbagai,
kelaziman. pengintegrasian penggunaan TMK dan penyelesaian masalah yang
melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan rutin dan bukan rutin
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat juga ditekankan dalam PdP Matematik. Soalan bukan rutin yang
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. memerlukan pemikiran aras tinggi ditekankan bagi mencapai hasrat
menghasilkan modal insan yang berfikrah, kreatif dan inovatif, mampu
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan bersaing dalam era globalisasi, serta berupaya menghadapi cabaran
berfokus untuk menyelesaikan masalah. abad ke-21. Lantas, guru perlu mereka bentuk PdP yang memberi
ruang dan peluang bagi murid membuat konjektur, menaakul,
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk bertanya soalan, membuat refleksi dan seterusnya membentuk
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. konsep dan pengetahuan secara kendiri. Maka, teknik penyoalan
Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta

16

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

yang berstruktur diperlukan bagi membolehkan murid menemui Pembelajaran Masteri
peraturan, pola ataupun sifat sesuatu konsep matematik. Pembelajaran masteri merupakan pembelajaran yang memastikan
semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan.
Oleh itu, strategi yang digunakan dalam PdP matematik memerlukan Pembelajaran ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid
kepelbagaian dan keseimbangan. Penggunaan teknologi seperti mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid
perisian dinamik, kalkulator grafik, internet dan sebagainya perlu untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan
diintegrasikan dalam PdP matematik bagi membantu murid perlu dijadikan sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan
membentuk kefahaman mendalam tentang sesuatu konsep pembelajaran.
terutamanya yang melibatkan konsep yang abstrak. Namun, strategi
yang bersifat tradisional kadang kala masih diperlukan apabila Pembelajaran Kontekstual
mengajar kandungan yang berasaskan prosedural. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang
memerlukan murid membuat perkaitan dengan kehidupan mereka.
Di samping itu, guru perlu menggunakan kepelbagaian pendekatan Dalam konteks ini, murid tidak belajar secara teori sahaja, tetapi dapat
PdP seperti pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual, mengaplikasikan pengetahuan matematik dalam situasi harian. Murid
pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan akan dapat mengaplikasikan kepelbagaian kemahiran, pengalaman,
masalah, simulasi, inkuiri penemuan, pendekatan modular dan dan budaya setempat, seterusnya menyepadukan kesemua ini
pendekatan STEM. Pendekatan sebegini bagi memberikan kepada pengalaman pembelajaran baharu.
pengalaman pembelajaran matematik yang menyeronokkan,
bermakna, berguna dan mencabar, seterusnya akan membentuk
kefahaman konsep yang mendalam. Oleh itu, guru perlu memilih
strategi PdP yang sesuai bagi memenuhi keperluan murid yang
mempunyai kepelbagaian kebolehan, kecenderungan dan minat
dalam aktiviti yang bermakna dan mencabar yang direka bentuk
khusus berdasarkan keperluan mereka.

17

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Pembelajaran Berasaskan Projek secara spontan berdasarkan syarat yang ditentukan. Murid bermain
Pembelajaran berasaskan projek merupakan proses pembelajaran untuk mempelajari sesuatu konsep ataupun memahami proses dan
yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik dan terancang membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek
dalam jangka masa tertentu bagi menyiasat dan meneroka suatu atau keadaan sebenar.
permasalahan, atau menghasilkan suatu produk. Pada kebiasaannya
melibatkan tugasan yang memerlukan aktiviti pengumpulan dan Inkuiri Penemuan
analisis data, melaporkan hasil projek, dan refleksi kendiri. Fokus Inkuiri penemuan merupakan pembelajaran yang menggunakan
pembelajaran ialah kepada prosesnya, yang mana produk atau hasil keperluan ingin tahu murid untuk meneroka sesuatu bidang ilmu.
akhir projek bersifat pelengkap kepada pembelajaran. Pembelajaran berfokuskan kepada pengembangan kemahiran dan
intelek untuk menimbulkan persoalan dan mencari jawapan yang
Pembelajaran Berasaskan Masalah berpunca daripada rasa ingin tahu murid.
Pembelajaran berasaskan masalah merupakan pembelajaran yang
memberi peluang kepada murid belajar melalui penerokaan masalah Pendekatan Modular
harian. Murid akan dapat membentuk daya tahan apabila mereka
menghadapi dan mengatasi cabaran dan kesukaran melalui proses Pendekatan modular ialah PdP yang berteraskan kepada prinsip
mentafsir masalah, mengumpul maklumat, mengenal pasti berpusatkan murid dengan fokus kepada perkembangan kendiri,
penyelesaian yang mungkin, menilai setiap penyelesaian masalah, menggabungjalinkan kemahiran, penyerapan ilmu dan nilai dalam
dan membentangkan segala rumusan dan keputusan yang dibuat. mata pelajaran, menyampaikan kandungan dalam urutan secara
linear atau non-linear, serta memilih dan menyampaikan kandungan,
Simulasi kemahiran dan nilai yang dihasratkan secara fleksibel.
Simulasi merupakan pembelajaran yang memberi peluang kepada Pengoperasian masa PdP juga fleksibel dengan penerapan PdP
murid belajar melalui aktiviti yang menyerupai sebenarnya. Contoh seperti flipped classroom dan sebagainya.
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan penggunaan
model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan

18

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering and murid ke arah membudayakan pendekatan STEM dengan
Mathematics) mengamalkan perkara-perkara seperti berikut:

Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan pengetahuan, 1. Menyoal dan mengenal pasti masalah.
kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, penyelesaian masalah atau 2. Membangunkan dan menggunakan model.
projek dalam konteks kehidupan harian, alam sekitar dan masyarakat 3. Merancang dan menjalankan penyiasatan.
tempatan serta global seperti dalam Rajah 4. 4. Menganalisis dan mentafsirkan data.
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran

komputasional.
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian.
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan

berdasarkan eviden.
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi tentang

maklumat tersebut.

Rajah 4: STEM Sebagai Pendekatan PdP ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh bekerja diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK dan
secara berkumpulan atau secara individu mengikut kemampuan SP. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani
cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen di dalam EMK adalah
seperti berikut:

19

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

1. Bahasa 4. Sains dan Teknologi
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
menititikberatkan dalam semua mata pelajaran. meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, murid.
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
berkomunikasi secara berkesan. dan berkesan.
 Pengintegrasian sains dan teknologi dalam PdP merangkumi
2. Kelestarian Alam Sekitar empat perkara iaitu:
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, konsep
murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran. yang berkaitan dengan sains dan teknologi).
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
sekitar dan kelestarian global penting dalam membentuk etika manipulatif tertentu).
murid untuk menghargai alam. (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, keselamatan).
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
3. Nilai Murni
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran 5. Patriotisme
supaya murid sedar akan kepentingan dan mengamalkannya.  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
kewarganegaraan kebangsaan dan global yang menjadi  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai
amalan dalam kehidupan harian. semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat
Malaysia.

20

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

6. Kreativiti dan Inovasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk  Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid dapat
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan asas TMK yang dipelajari.
idea yang ada.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid menjadi
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. menyeronokkan serta meningkatkan lagi kualiti pembelajaran.
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak
memastikan pembangunan modal insan yang mampu diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi
menghadapi cabaran abad ke-21. kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP.
9. Kelestarian Global
7. Keusahawanan  Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri- berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap
ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi
dalam kalangan murid. pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui aktiviti elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari,
yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, amanah dan Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.
bertanggungjawab serta membangunkan minda kreatif dan  Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan murid
inovatif untuk memacu idea ke pasaran. bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat
tempatan, negara dan global.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam
mata pelajaran yang berkaitan.

21

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

10. Pendidikan Kewangan PENTAKSIRAN SEKOLAH
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada pendekatan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan pentaksiran yang merupakan satu proses mendapatkan maklumat
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapor
menguruskan hal ehwal kewangan secara bertanggungjawab. oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan secara
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam PdP formal dan tidak formal supaya guru dapat menentukan tahap
secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara penguasaan sebenar murid.
langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang yang
mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif,
pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Penerapan autentik dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari PS
secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam
merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan
kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi pembelajaran murid.
menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan
nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan bermakna. PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
pengajaran dan pembelajaran, manakala pentaksiran secara sumatif
dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester
atau tahun.

22

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, Pentaksiran Matematik Sekolah Rendah melibatkan elemen
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan kandungan, kemahiran dan proses, serta sikap dan nilai. Pentaksiran
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan Dokumen pencapaian murid merujuk kepada kriteria Standard Prestasi dalam
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). enam tahap penguasaan yang memberikan tafsiran tertentu.
Pentaksiran Matematik juga perlu dilaporkan dengan menggunakan
Dalam usaha memastikan pentaksiran formatif membantu templat pelaporan yang direka dan dibina untuk merekodkan
meningkatkan keupayaan dan pencapaian murid, guru harus pencapaian pembelajaran murid. Pada akhir pembelajaran setiap
menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: tahun, laporan pencapaian tahap penguasaan keseluruhan direkod
berdasarkan rangkuman elemen kandungan, kemahiran dan proses,
1. Mengambil kira pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari serta sikap dan nilai.
oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka memahami.
Kandungan
2. Dalam bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap aktiviti
yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek, folio dan Pentaksiran Kandungan pada umumnya ditaksir secara topikal.
sebagainya. Pentaksiran ini bertujuan melihat sejauh mana murid memahami
standard kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik.
3. Direka bentuk bagi membolehkan murid mempamerkan pelbagai Kurikulum ini menggariskan standard kandungan yang disusun
keupayaan pembelajaran. mengikut bidang pembelajaran tertentu. Topik-topik yang
disenaraikan disusun secara hirarki serta menunjukkan
4. Adil kepada semua murid. perkembangan dari segi bidang pembelajaran. Guru perlu mentaksir
5. Mengambil kira pelbagai aras kognitif, afektif dan psikomotor. murid secara holistik. Standard Prestasi (SPi) bagi setiap topik dibina
berdasarkan Tahap Penguasaan Umum seperti dalam Jadual 4.

23

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Jadual 4: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Kandungan Matematik Kemahiran Matematik dan Proses Matematik

TAHAP TAFSIRAN Elemen kemahiran matematik dan proses matematik yang perlu
PENGUASAAN dipamerkan dan diamalkan oleh murid ditaksir secara berterusan
melalui pelbagai kaedah seperti pemerhatian, latihan, pembentangan,
1 Tahu pengetahuan asas matematik. respon murid secara lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya.
Pelaporan pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan
2 Tahu dan faham pengetahuan asas tahun dan akhir tahun bagi melihat perkembangan murid dan
matematik. membantu mereka meningkatkan kemahiran.

Tahu dan faham pengetahuan asas Dalam proses PdP, guru perlu mentaksir keupayaan kemahiran
3 matematik bagi melakukan operasi asas matematik bersekali dengan amalan pembelajaran yang ditunjukkan
melalui proses matematik, iaitu penyelesaian masalah, penaakulan,
matematik dan penukaran asas. komunikasi, perkaitan dan perwakilan. Tahap penguasaan kemahiran
proses matematik dijelmakan seperti dalam Jadual 5.
Tahu dan faham pengetahuan matematik
4 bagi melakukan langkah pengiraan dalam

menyelesaikan masalah harian yang rutin.

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan

5 dan kemahiran matematik dalam
menyelesaikan masalah harian yang rutin

dengan pelbagai strategi.

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan
dan kemahiran matematik dalam
6 menyelesaikan masalah harian yang bukan
rutin secara kreatif dan inovatif.

24

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Jadual 5: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Matematik

TAHAP KEMAHIRAN PROSES MATEMATIK
PENGUASAAN
PENYELESAIAN PENAAKULAN KOMUNIKASI PERKAITAN PERWAKILAN
1 MASALAH
Memberikan justifikasi Menyatakan idea Membuat perkaitan Menggunakan
Menyatakan langkah- bagi aktiviti matematik matematik secara kemahiran yang perwakilan dengan
langkah penyelesaian secara logik dengan lisan atau penulisan dipelajari dengan tajuk bimbingan.
masalah tanpa bimbingan. menggunakan simbol lain dan kehidupan
melakukan proses matematik atau harian dengan
penyelesaian. perwakilan visual. bimbingan.

Menyelesaikan Memberikan justifikasi Menerangkan idea Membuat perkaitan Menggunakan

masalah rutin yang bagi aktiviti matematik matematik secara kemahiran yang perwakilan bagi

diberi dengan secara logik tanpa lisan atau penulisan dipelajari dengan tajuk menunjukkan

2 bimbingan. bimbingan. menggunakan simbol lain dan kehidupan kefahaman matematik

matematik atau harian tanpa tanpa bimbingan.

perwakilan visual. bimbingan.

Menyelesaikan Menunjukkan Menggunakan laras Mengaitkan konsep Menjelaskan konsep

masalah rutin yang justifikasi yang tepat bahasa, simbol dan prosedur bagi dan prosedur

3 melibatkan satu bagi aktiviti matematik matematik atau menyelesaikan ayat matematik dengan
langkah pengiraan menggunakan
yang melibatkan satu perwakilan visual yang matematik.

tanpa bimbingan. pengiraan. betul. perwakilan.

25

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

TAHAP KEMAHIRAN PROSES MATEMATIK
PENGUASAAN
PENYELESAIAN PENAAKULAN KOMUNIKASI PERKAITAN PERWAKILAN
4 MASALAH
Menunjukkan justifikasi Menjelaskan idea Mengaitkan konsep Menggunakan
Menyelesaikan yang tepat bagi aktiviti matematik secara dan prosedur bagi perwakilan bagi
masalah rutin yang matematik melibatkan sistematik dengan menyelesaikan menyelesaikan
lebih kompleks. lebih daripada satu menggunakan laras masalah harian yang masalah harian yang
pengiraan. bahasa, simbol rutin. rutin.
matematik atau
perwakilan visual yang
betul.

Menyelesaikan Menunjukkan justifikasi Menjelaskan idea Mengaitkan konsep Menggunakan

masalah rutin yang yang tepat bagi aktiviti matematik secara dan prosedur bagi pelbagai perwakilan

lebih kompleks dengan matematik melibatkan sistematik dengan menyelesaikan bagi menyelesaikan

menggunakan pelbagai penyelesaian masalah menggunakan laras masalah harian yang masalah harian yang

5 strategi. rutin. bahasa, simbol rutin dengan rutin dengan pelbagai

matematik atau menggunakan strategi.

perwakilan visual yang pelbagai strategi.

betul bagi penyelesaian

masalah yang rutin.

Menyelesaikan Menjelaskan justifikasi Menjelaskan idea Mengaitkan konsep Menggunakan

masalah bukan rutin yang tepat bagi aktiviti matematik secara dan prosedur bagi perwakilan bagi

secara kreatif dan matematik melibatkan sistematik dengan menyelesaikan menyelesaikan

inovatif. penyelesaian masalah menggunakan laras masalah harian yang masalah harian yang

6 bukan rutin secara bahasa, simbol bukan rutin secara bukan rutin secara

kreatif dan inovatif. matematik atau kreatif dan inovatif. kreatif dan inovatif.

perwakilan visual yang

betul bagi penyelesaian

masalah yang bukan

rutin secara kreatif dan

inovatif.

26

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Sikap Dan Nilai Jadual 6: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Sikap Dan Nilai

Elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh TAHAP TAFSIRAN
murid juga ditaksir secara berterusan melalui pelbagai kaedah PENGUASAAN
seperti pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara
lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan pencapaian 1 Menyatakan sikap dan nilai berkaitan
elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun matematik dengan bimbingan.
bagi melihat perkembangan murid dan membantu mereka
meningkatkan amalan nilai yang baik seperti dalam Jadual 6. Menjelaskan sikap dan nilai berkaitan
2 matematik dengan memberikan contoh
Tahap Penguasaan Keseluruhan
yang munasabah.
Pada akhir sesi persekolahan, guru perlu menentukan tahap
penguasaan murid secara keseluruhan. Pentaksiran akhir ini 3 Menunjukkan sikap dan nilai berkaitan
merangkumi aspek kandungan, kemahiran dan proses serta sikap matematik dalam sesuatu situasi.
dan nilai. Untuk itu guru perlu menilai murid secara keseluruhan dan
holistik, dengan mengambil kira aktiviti murid seperti ujian topikal, Mendemonstrasikan sikap dan nilai
pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara lisan,
kerja projek dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pertimbangan 4 berkaitan matematik dalam pelbagai
profesional dan kebijaksanaan guru diperlukan untuk menentukan situasi serta menjadi pembimbing kepada
tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan panduan dalam
Jadual 7. rakan lain.

Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai

5 berkaitan matematik dalam proses
pengajaran dan pembelajaran serta

menjadi pembimbing kepada rakan lain.

Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai

6 berkaitan matematik dalam kehidupan
seharian serta menjadi pembimbing dan

teladan kepada rakan lain.

27

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Jadual 7: Pernyataan Tahap Penguasaan Keseluruhan KSSR Matematik

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Mengimbas kembali pengetahuan asas matematik.
 Menggunakan kemahiran proses matematik untuk mengimbas kembali pengetahuan asas matematik dengan
1 bimbingan.
 Menyatakan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan bimbingan.

 Menerangkan pengetahuan asas matematik.
2  Menggunakan kemahiran proses matematik untuk menerangkan pengetahuan asas matematik.

 Menjelaskan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan memberikan contoh yang munasabah.

 Mengaplikasi pengetahuan asas matematik.
3  Menggunakan kemahiran proses matematik bagi mengaplikasi pengetahuan asas matematik.

 Menunjukkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam sesuatu situasi.

 Menyelesaikan masalah rutin dalam kehidupan seharian.
 Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin.
4  Mendemonstrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi serta menjadi pembimbing kepada

rakan lain.

 Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian dengan menggunakan pelbagai strategi
penyelesaian masalah.

5  Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang kompleks.
 Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta menjadi
pembimbing kepada rakan lain.

 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin.
 Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin.
6  Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan

teladan kepada rakan lain.

28

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Pelaporan Pentaksiran Matematik Sekolah Rendah ORGANISASI KANDUNGAN

Pentaksiran merupakan proses yang digunakan dalam menentukan KSSR Matematik Sekolah Rendah digubal dengan memberi
pencapaian pembelajaran. Pencapaian direkodkan dalam templat penekanan kepada Standard Kandungan dan Standard
pelaporan seperti dalam Rajah 5. Proses merekod pencapaian murid Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid.
dilaksanakan berdasarkan Tahap Penguasaan yang telah Standard-standard ini dijelmakan mengikut tajuk-tajuk yang
diperincikan dalam DSKP. dikelompokkan dalam bidang pembelajaran. Tahap perkembangan
pembelajaran murid diukur berdasarkan Standard Prestasi, dan
Melalui templat ini, proses pelaporan bagi menyampaikan maklumat diorganisasikan pada setiap tajuk. Kandungan bagi KSSR Matematik
pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa ke semasa. Sekolah Rendah adalah berdasarkan Bidang Pembelajaran
Pelaporan ini merangkumi kemajuan dan perkembangan murid sebagaimana dalam Jadual 8.
daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan proses serta sikap dan
nilai seperti yang dihasratkan dalam kurikulum.

Rajah 5: Contoh Templat Pelaporan Menggunakan MS Excel
29

Jadual 8: Senarai Tajuk Berdasarkan Bidang Pembelajaran KSSR MATEMATIK TAHUN 3
Matematik Sekolah Rendah.
KSSR Matematik Sekolah Rendah memberi fokus kepada
Nombor Dan Operasi penguasaan pengetahuan, kemahiran dan proses serta sikap dan
nilai yang sesuai dengan tahap kebolehan murid. Peruntukan waktu
 Nombor Bulat minimum untuk matematik Tahap I adalah 96 jam setahun. DSKP
 Operasi Asas KSSR Matematik diorganisasikan melalui pernyataan Standard
 Pecahan, Perpuluhan dan Peratus Kandungan, Standard Pembelajaran, dan Standard Prestasi,
 Wang manakala, lajur Catatan disertakan dengan cadangan aktiviti atau
Sukatan dan Geometri nota seperti dalam Jadual 9.

 Masa dan Waktu Objektif bagi setiap tajuk dieksplisitkan sebagai panduan pengajaran
 Ukuran dan Sukatan bagi menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang sesuai
 Ruang dan relevan dengan kebolehan serta keperluan murid. Guru perlu
menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan profesional mereka bagi
Perkaitan Dan Algebra mencapai objektif tersebut. Aktiviti yang dicadangkan bukanlah
sesuatu yang mutlak. Guru disarankan menggunakan sumber yang
 Koordinat pelbagai seperti modul, buku dan internet dalam menyediakan aktiviti
 Nisbah dan Kadaran PdP bersesuaian.

Statistik Dan Kebarangkalian

 Pengurusan Data
 Kebolehjadian

Matematik Diskret

Tiada di peringkat sekolah rendah

30

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Jadual 9: Organisasi DSKP Matematik STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
STANDARD KANDUNGAN

Penyataan spesifik tentang perkara yang Suatu penetapan kriteria atau indikator Cadangan aktiviti pengajaran dan
murid patut ketahui dan boleh lakukan kualiti pembelajaran dan pencapaian pembelajaran, dan nota bagi membantu
dalam suatu tempoh persekolahan yang boleh diukur bagi setiap standard kefahaman guru dalam menterjemahkan
merangkumi aspek pengetahuan, kandungan. Standard Pembelajaran.
kemahiran dan nilai.

STANDARD PRESTASI

Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara
itu telah dikuasai murid.

31

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

32

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK

1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 10 000

Objektif
Membolehkan murid:
 Mengetahui dan mengaplikasi nombor bulat hingga 10 000.
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan

masalah berkaitan nombor bulat hingga 10 000.
 Membuat penaakulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan,

berkomunikasi dan menggunakan teknologi sewaktu mempelajari nombor
bulat hingga 10 000.

33

1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 10 000 KSSR MATEMATIK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Nilai nombor. Murid boleh: Nota:
1.1.1 Menamakan nombor hingga 10 000: Sebutan nombor secara betul. 4 513 disebut
sebagai ‘empat ribu lima ratus tiga belas’ bukan
(i) Membaca sebarang nombor yang diberi ‘empat lima satu tiga’.
dalam perkataan.
Cadangan aktiviti:
(ii) Menyebut sebarang nombor yang diberi Gunakan perwakilan objek, gambar, garis nombor
dalam bentuk angka. dan abakus 4:1.

(iii) Memadan angka dengan namanya dalam
perkataan.

1.1.2 Menentukan nilai nombor hingga 10 000:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang

diberi.
(ii) Memadankan kumpulan objek dengan

nombor.
(iii) Membandingkan nilai dua nombor.
(iv) Menyusun kumpulan objek mengikut tertib

menaik dan tertib menurun.

1.2 Menulis nombor. 1.2.1 Menulis nombor dalam angka dan perkataan. Cadangan aktiviti:

Boleh dedahkan dengan pelbagai variasi bentuk
nombor.

1.3 Rangkaian nombor. 1.3.1 Membilang satu-satu hingga sepuluh-sepuluh, Cadangan aktiviti:
1.4 Nilai tempat. seratus-seratus dan seribu-seribu secara tertib Gunakan pelbagai objek, gambar, garis nombor
menaik dan menurun. dan abakus 4:1.

1.3.2 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor Cadangan aktiviti:
secara tertib menaik dan menurun. Gunakan pelbagai perwakilan dan abakus 4:1
bagi mewakilkan nilai tempat dan nilai digit.
1.4.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi
1.4.2 sebarang nombor.

Mencerakin sebarang nombor mengikut nilai
tempat dan nilai digit.

34

1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 10 000 KSSR MATEMATIK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.5 Menganggar.
1.5.1 Memberi anggaran kuantiti yang munasabah Nota:
dengan menggunakan perkataan ‘lebih kurang’,
‘kurang daripada’ dan ‘lebih daripada’ Anggaran perlu dibuktikan dengan menentukan
kuantiti sebenar.
berdasarkan set rujukan.

1.6 Membundarkan nombor. 1.6.1 Membundarkan nombor bulat hingga ribu Cadangan aktiviti:
1.7 Pola nombor. terdekat. Boleh gunakan garis nombor.
Nota:
1.8 Penyelesaian masalah. 1.7.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang Siri nombor boleh melibatkan sehingga enam
1.7.2 diberi secara tertib menaik dan menurun nombor.
satu-satu hingga sepuluh-sepuluh,
seratus-seratus dan seribu-seribu. Cadangan aktiviti:
Gunakan langkah-langkah penyelesaian masalah
Melengkapkan pelbagai pola nombor yang seperti berikut:
diberi secara tertib menaik dan menurun  Memahami masalah.
satu-satu hingga sepuluh-sepuluh,  Merancang strategi penyelesaian.
seratus-seratus dan seribu-seribu.  Melaksanakan strategi.
 Menyemak jawapan.
1.8.1 Menyelesaikan masalah melibatkan nombor Gunakan pelbagai strategi penyelesaian masalah
bulat hingga 10 000 dalam situasi harian. seperti mengenal pasti pola, membuat jadual dan
bekerja ke belakang.
Gunakan pelbagai strategi PdP seperti
pendekatan STEM dan pembelajaran masteri.

35

1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 10 000 KSSR MATEMATIK TAHUN 3

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

1 Menyatakan sebarang nombor hingga 10 000.

2 Menjelaskan nilai nombor hingga 10 000.

 Menentukan nilai nombor dan menyusun nombor mengikut tertib.
3  Menganggar dan membundar sebarang nombor.

 Melengkapkan rangkaian dan pola nombor.

4 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor hingga 10 000.

5 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor hingga 10 000 dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan nombor hingga 10 000 secara kreatif dan inovatif.

36

KSSR MATEMATIK TAHUN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK

2.0 OPERASI ASAS

Objektif
Membolehkan murid:
 Mengetahui dan mengaplikasi konsep dan prosedur kemahiran bagi operasi asas.
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan masalah

berkaitan operasi asas.
 Menggunakan laras bahasa matematik yang betul sewaktu melakukan proses operasi

asas.
 Membuat penaakulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan, berkomunikasi dan

menggunakan teknologi bagi mempelajari operasi asas.

37

2.0 OPERASI ASAS KSSR MATEMATIK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Tambah dalam Murid boleh: Cadangan aktiviti:
lingkungan 10 000. 2.1.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah
Gunakan objek, gambar, garis nombor, abakus
melibatkan dua nombor hasil tambah dalam 4:1 dan pengiraan secara mental untuk
lingkungan 10 000. mewakilkan pengiraan tambah.
2.1.2 Menyelesaikan ayat matematik tambah
melibatkan tiga nombor, hasil tambah dalam
lingkungan 10 000.

2.2 Tolak dalam lingkungan 2.2.1 Menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan Cadangan aktiviti:
10 000. 2.2.2 dua nombor dalam lingkungan 10 000. Gunakan objek, gambar, garis nombor, abakus
4:1 dan pengiraan secara mental untuk
2.3 Darab dalam lingkungan Menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan mewakilkan pengiraan tolak.
10 000. dua nombor dari satu nombor dalam lingkungan
10 000. Cadangan aktiviti:
2.4 Bahagi dalam Gunakan objek, gambar, garis nombor, abakus
lingkungan 10 000. 2.3.1 Menyelesaikan ayat matematik darab bagi 4:1 dan pengiraan secara mental untuk
sebarang nombor hingga empat digit mewakilkan pengiraan darab.
dengan nombor satu digit, 10, 100 dan 1000,
dan hasil darabnya hingga 10 000. Cadangan aktiviti:
Gunakan objek, gambar, garis nombor, abakus
2.4.1 Menyelesaikan ayat matematik bahagi bagi 4:1 dan pengiraan secara mental untuk
sebarang nombor dalam lingkungan 10 000 mewakilkan pengiraan bahagi.
dengan nombor satu digit, 10, 100 dan 1000.

2.5 Operasi bergabung 2.5.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi Nota:
tambah dan tolak. bergabung tambah dan tolak dalam lingkungan
10 000. Mulakan operasi bergabung tambah dan tolak
tanpa mengumpul semula.

38


Click to View FlipBook Version