The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 74

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by paophraeprovince, 2022-06-09 22:21:27

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่ เดือนพฤษภาคม 2565

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 74

องค์การบริหารสว่ นจงั หวัดแพร่

จดหมายข่าวเพ่อื การประชาสัมพันธ์ ฉบับท่ี 74 ประจำ� เดือนพฤษภาคม 2565

งานประชาสัมพนั ธ์ โทร 054-532485-8 ตอ่ 111 โทรสาร 054-511621
www.facebook.com/phraepaophrae เวป็ ไซต์ www.phraepao.go.th
ตดิ ตามฟังรายการ อบจ.แพร่ พบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 น. - 07.00 น. (สวท.แพร่ Fm 91.0 MHz)

อบจ.แพร่ เร่งลงพื้นทแี่ ก้ปัญหาภยั แล้ง

ให้กบั พน่ี ้องประชาชน จังหวดั แพร่

วนั ที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายอนุวธั วงศ์วรรณ นายกองคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมดว้ ย นายปญั จพัฒน์
สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ�ำเภอเมือง เขต 6 ร่วมลงพ้ืนที่ืส�ำรวจความเหมาะสม
ของแหลง่ นำ�้ เพ่อื ขุดเจาะบ่อน�ำ้ บาดาลเพ่ือแก้ปญั หาภยั แลง้ ใหก้ ับพน่ี ้องประชาชน ณ วัดนาเเคม บา้ นนาแคม หมูท่ ่ี 6
โดยมี ผใู้ หญน่ วิ ัฒน์ ถิ่นทพิ ย์ ผใู้ หญ่บ้านหมูท่ ่ี 6 ร่วมพน้ื ที่ จากนั้นลงพืน้ ท่ี ณ วัดนาคหู า หมู่ที่ 5 เพ่อื ส�ำรวจถนนทมี่ ี
ความสูงชันมากเป็นเหตุให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายในการสัญจรไปมา และลงพ้ืนที่ ณ วัดดงเหนือ
บา้ นดงเหนอื หมู่ที่ 4 ต�ำบลสวนเขอื่ น แก้ไขน�้ำทว่ มขงั โดยแนะน�ำให้ท�ำธนาคารน�้ำใต้ดิน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ในระยะยาวต่อไป

1องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่

โครงการเพมิ่ พ้ืนทสี่ ีเขยี วบริเวณถ�้ำผานางคอย

เนือ่ งในวนั ตน้ ไมป้ ระจ�ำปขี องชาติ ประจำ� ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสร ี
ทรงศักด์ิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณถ�้ำผานางคอย
เนื่องในวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณพื้นท่ีถ�้ำผานางคอย ต�ำบลร้องกวาง
อำ� เภอรอ้ งกวาง จังหวดั แพร่ โดยมี นายกล้าณรงค์ พงค์สิทธคิ ณุ นายอำ� เภอร้องกวาง กล่าวต้อนรบั และรว่ มกิจกรรม
พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีต�ำบลร้องกวาง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลร้องกวาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เขตอ�ำเภอร้องกวาง ผู้น�ำท้องถิ่น ท้องท่ีและประชาชนในพื้นท่ี ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว
และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถ�้ำผานางคอยให้สวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ส�ำหรับต้นไม้ที่ปลูก
ในวนั นี้ ประกอบด้วยตน้ ทองอไุ ร 100 ตน้ ตน้ ยมหิน 100 ต้น และต้นตะแบก 100 ตน้

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา และ
บูรณาการจัดท�ำเป็นแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวดั แพร่

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
การศกึ ษาและบรู ณาการจดั ทำ� เปน็ แผนพฒั นาการศกึ ษาของ
องคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่ินในเขตจงั หวัดแพร่ ระหว่างวันท ี่
23 - 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม
โรงแรมแพร่นครา โดยมีองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถิ่นในเขต
จังหวัดแพร่ ท้ัง 84 แห่ง เข้าร่วมจัดท�ำแผนฯ โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจากเครือข่ายการจัดท�ำแผนและ
งบประมาณทางการศึกษาขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ

2 จดหมายขา่ วเพอื่ การประชาสัมพนั ธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรยี นที่ 1
ของโรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ยอ้ ย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธาน พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่,
คณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน, บคุ ลากรทางการศกึ ษาและ
ผปู้ กครองนกั เรยี น เขา้ รว่ มการประชมุ ผปู้ กครองนกั เรยี นตอ้ นรบั
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เพื่อขับเคล่ือนการศึกษาของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ให้มีการพัฒนา
ด้านการศกึ ษา ย่ิงๆ ขนึ้ ไป

โครงการพัฒนาทกั ษะการสอื่ สาร
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก
องคก์ ารบริหารสว่ นจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศกั ดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
ณ ลานวฒั นธรรม องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่ โดยมี นกั เรยี น
จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท้ัง 3
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พฒั นาประชาอปุ ถมั ภ)์ , โรงเรยี นองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่
บ้านไผ่ย้อย และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่
เดน่ ไชยวทิ ยา จำ� นวน 135 คน เขา้ รว่ มโครงการ ทงั้ นี้ เพอื่ มงุ่ เนน้
พฒั นาภาษาองั กฤษและภาษาจนี ในการตดิ ตอ่ สอ่ื สารขนั้ พนื้ ฐาน
ให้กับนักเรียน ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด
ของตัวผู้เรยี น สามารถนำ� ไปใชป้ ระโยชน์ในภายภาคหน้า

คณะกรรมการฯลงพื้นท่ีตรวจติดตาม
คุณภาพการจัดการของโรงเรียนในสังกัด
อบจ.แพร่ ทัง้ 3 โรงเรียน

วนั ท่ี 30 - 31 พฤษภาคม 2565 นายอนวุ ธั วงศว์ รรณ นายกองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่ มอบหมายให้ นางสาวสรุ ยี ์
ทาประเสรฐิ เลขานกุ ารนายกองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่ พรอ้ มดว้ ยคณะกรรมการนเิ ทศตดิ ตามการประกนั คณุ ภาพ
การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัดแพร่ ลงพ้นื ท่ีตรวจตดิ ตามคณุ ภาพการจดั การของโรงเรียนในสังกดั ทง้ั 3 โรงเรยี น

3องค์การบริหารส่วนจงั หวดั แพร่

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ การประชมุ คณะจดั ทำ� แผนปฏบิ ตั กิ ารปอ้ งกนั การทจุ รติ
คณะกรรมการทป่ี ฏิบัติตามภารกิจของ เพือ่ ยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ ใส
(พ.ศ.2566 - 2570)
อบจ.แพร่ และเจา้ หน้าทที่ เี่ ก่ยี วข้อง
วนั ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอนวุ ธั วงศว์ รรณ นายก
องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่ มอบหมายให้ นางทติ ตยิ า
สุกใส เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�ำนักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการ
ประชุมคณะจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวของ
แต่ละสว่ นราชการ เขา้ รว่ มการประชมุ ณ ห้องประชมุ สภา
องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวัดแพร่

อบจ.แพร่ เตรยี มความพร้อมในการรองรบั
ภารกิจถา่ ยโอนฯ และเตรยี มการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ

ของ รพ.สต. ทง้ั หมด จำ� นวน 6 แห่ง

วันท่ี 10 - 12 พฤษภาคม 2565 นายอนวุ ัธ วงศว์ รรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางสาวสุรยี ์ ทาประเสรฐิ เลขานุการนายกองคก์ ารบริหาร
สว่ นจงั หวัดแพร่ นำ� คณะกรรมการตดิ ตามและประเมนิ ผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, คณะกรรมการสุขภาพ
ระดับพ้ืนท่ี (กสพ.), สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน วันท่ี 24 - 25 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศว์ รรณ
จังหวัดแพร่, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำแผนและ นางสิริดา นากิจ ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุข พร้อม
งบประมาณของแต่ละส่วนราชการ ศึกษาดูงานภายใต ้ ด้วยเจ้าหน้าท่ีจากกองสาธารณสุข, กองยุทธศาสตร์และ
โครงการอบรมและศกึ ษาดงู านของคณะกรรมการทป่ี ฏบิ ตั ิ งบประมาณ และกองช่าง ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียม ส�ำรวจ
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในเขตพื้นท่ีจังหวัดแพร่
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี 10 - 12 พฤษภาคม ท่ีถ่ายโอนภารกิจฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เพ่ือเตรียม
2565 ณ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั สพุ รรณบรุ ี อำ� เภอเมอื ง ความพรอ้ มในการรองรบั ภารกจิ ถา่ ยโอนฯ และเตรยี มการ
จงั หวดั สพุ รรณบรุ ,ี โครงการสวนสมเดจ็ พระศรนี ครนิ ทรา- จดั ท�ำแผนพัฒนาฯ ของ รพ.สต. ทั้งหมด จำ� นวน 6 แหง่
บรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี และ ศูนย์ศึกษาพัฒนา ไดแ้ ก ่ รพ.สต. ลนู เิ กต , รพ.สต. แดนชมุ พล, รพ.สต. ไผย่ อ้ ย,
หว้ ยทรายอันเนอ่ื งมาจากพระราชดำ� ริ จังหวดั เพชรบุรี รพ.สต. ตำ� หนกั ธรรม, รพ.สต. ทงุ่ แคว้ และ รพ.สต. แมย่ ม

4 จดหมายข่าวเพอื่ การประชาสมั พนั ธ์

อบจ.แพร่ ช่วยเหลือผู้ปว่ ยทย่ี ากไร้ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2565

องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่ ไดด้ ำ� เนนิ การพจิ ารณา ก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้การสงเคราะห์
ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ในพื้นท่ีเขตจังหวัดแพร่ แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามสมควรแก่กรณีคือการช่วยเหลือ
ประจ�ำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 รวมจ�ำนวน 67 ราย เป็นค่าพาหนะส�ำหรับการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้
โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาพยาบาล เพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรือ
ที่สถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวง สถานพยาบาลของทางราชการ ท้ังน้ีหากต้องการ
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วย ข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท ี่
ท่ียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 กองสวัสดิการสังคม โทร 054-532485-8 ต่อ 117

การประชมุ การดำ� เนนิ งานและบรหิ าร
จัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จงั หวดั แพร่

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
การประชุมการด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ โดยมี ว่าท่ี ร.ต.ศุภชัย
ทานะขนั ธ์ ปลดั องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร,่ นางสริ ดิ า
นากิจ ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่
กองทนุ ฟน้ื ฟสู มรรถภาพจงั หวดั แพร่ เขา้ รว่ มการประชมุ
ร่วมกับผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ในพนื้ ทจี่ งั หวดั แพร่ ณ หอ้ งประชมุ อาชาพฒั นา องคก์ าร
บริหารส่วนจังหวัดแพร่

5องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวดั แพร่

ศูนย์บริหารจัดการน�้ำจังหวัดแพร่ อบจ.แพร่

Phrae Water Resources Management Center

นายก อบจ.แพร่ คมุ เขม้ !!!

ติดตามสถานการณ์น�ำ้ อย่างใกลช้ ิด

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริหารจัดการน้�ำ
องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่ ตดิ ตามสภาพอากาศและสถานการณน์ ำ�้
อย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งข่าวสารและเตือนภัยจากปริมาณฝนตกสะสม
ที่อาจท�ำให้เกิดน�้ำป่าไหลหลากและน้�ำท่วมขังในเขตชุมชน และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ยี วขอ้ งเพ่อื ให้ความชว่ ยเหลือ

การอบรมสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร “การบรหิ ารจดั การนำ�้
และจดั ท�ำผงั น�ำ้ ชมุ ชนตำ� บลทุง่ แค้ว”

วนั ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอนวุ ัธ วงศว์ รรณ นายกองค์การบรหิ าร
ส่วนจงั หวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณกิ เลขานุการนายก
องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่ พรอ้ มดว้ ย เจา้ หนา้ ทศ่ี นู ยบ์ รหิ ารจดั การนำ้�
จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติ ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการน้�ำ
และจัดทำ� ผังน้�ำชุมชนต�ำบลทุ่งแค้ว” โดยมี ผู้น�ำชุมชนและคณะกรรมการ
ผู้ใช้น�้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น�้ำอุปโภค - บริโภคในพ้ืนท ี่
ต�ำบลทุ่งแค้ว เข้าร่วมการอบรม ท้ังนี้ เพื่อจะน�ำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้
ในการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่ต�ำบลทุ่งแค้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ณ ห้องประชุมองคก์ ารบริหารสว่ นตำ� บลทุ่งแคว้

อบจ.แพร่ ร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนให้ความรู้
การประยุกต์ใชร้ ะบบโทรมาตรอตั โนมตั ิฯ

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย ร่วมกับสถาบนั สารสนเทศทรัพยากรนำ้� (องคก์ ารมหาชน)
และ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่ จดั กจิ กรรมอบรมเยาวชน โดย นายอนวุ ธั
วงศ์วรรณ นายกองค์การบรหิ ารส่วนจังหวดั แพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ
กวยะปาณกิ เลขานกุ ารนายกองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่ และเจา้ หนา้ ท ี่
ศูนย์บริหารจัดการน�้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้เชิงพื้นที่ “การประยุกต์ใช้ระบบ
โทรมาตรอัตโนมัติฯ และระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยพิบัติในระดับ
ชมุ ชน”ทงั้ นมี้ เี ยาวชนเขา้ รว่ มจำ� นวน40คนณองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตำ� บลสรอย

6 จดหมายขา่ วเพื่อการประชาสมั พันธ์

งานโครงสรา้ งพืน้ ฐาน อบจ.แพร่

ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2565

ด�ำเนินการส�ำรวจบ่อบาดาลท่ีจะท�ำ ออกส�ำรวจพ้ืนท่ีโครงการปรับปรุง
การเป่าพัฒนาบ่อบาดาลเทศบาล ถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายข้าง
ตำ� บลบ้านถนิ่ หมทู่ ่ี 11 ต�ำบลบา้ นถิ่น พระธาตุปูแจ บ้านบุญเริง หมู่ที่ 4
อำ� เภอเมอื ง จงั หวัดแพร่ ตำ� บลบา้ นเวยี ง อำ� เภอรอ้ งกวาง เชอื่ ม
ส�ำรวจพ้ืนท่ีโครงการก่อสร้างคลอง ตอ่ บา้ นหว้ ยหอย หมทู่ ่ี 7 ตำ� บลหว้ ยมา้
ส่งน้�ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพ้ืนท่ี อำ� เภอเมอื ง จังหวดั แพร่
บ้านดอนดี หมู่ 7 ตำ� บลกาญจนา ถงึ
บ้านหนองแขม หมู่ 1 ต�ำบลป่าแดง
อำ� เภอเมอื ง จงั หวัดแพร่

ด�ำเนินการซ่อมแซมกาลักน�้ำและ
เ ช็ ค ร ะ บ บ ท ่ อ ส ่ ง น้� ำ อ ่ า ง เ ก็ บ น้� ำ
ห้วยยอยถึงโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่
(พัฒนาประชาอุปถมั ภ์) ต�ำบลทงุ่ แค้ว
อ�ำเภอหนองม่วงไข่ จังหวดั แพร่

ด�ำเนินการเป่าพัฒนาบ่อบาดาล โครงการลอกร้อื วชั พืช เศษไม้ กิง่ ไม้
เทศบาลต�ำบลห้วยหม้าย บ่อที่ 2 หรือสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อ
บริเวณหน้าศาลาหมู่บ้านบ้านนาตอง ด�ำเนินการเป่าพัฒนาบ่อบาดาล การไหลของน�้ำล�ำเหมืองร่องบ้า
หมู่ที่ 10 ต�ำบลห้วยหมา้ ย อ�ำเภอสอง เทศบาลต�ำบลบ้านถ่ิน หมู่ที่ 11 ล�ำเหมืองกลาง ต�ำบลพระหลวง
จังหวัดแพร่ ตำ� บลบา้ นถน่ิ อำ� เภอเมอื ง จงั หวดั แพร่ อ�ำเภอสงู เม่น จงั หวดั แพร่

7องคก์ ารบริหารสว่ นจังหวดั แพร่

ขอแนะนำ� สมาชกิ สภาองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวดั แพร่

อบจ.แพร่ Members of the PhraePAO Council Presented by PhraePAO

นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ นายวังสาคร หมน่ั ขดี
สมาชกิ สภา อบจ.แพร่ อ�ำเภอเดน่ ชยั เขต 1 สมาชกิ สภา อบจ.แพร่ อำ� เภอเดน่ ชยั เขต 2

อบจ.แพร่ ขอประชาสัมพนั ธ์ การยน่ื แบบช�ำระภาษีและคา่ ธรรมเนียมบำ� รุง อบจ.แพร่

ประเภท ภาษีน�้ำมนั และยาสูบ

ยนื่ แบบและช�ำระภาษี ภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป

ประเภท ค่าธรรมเนยี มจากผ้เู ข้าพกั ในโรงแรม

ยืน่ แบบและชำ� ระภาษี ภายในวันท่ี 10 ของเดอื นถดั ไป

สามารถย่นื แบบ และชำ� ระภาษไี ดท้ ่ี ฝา่ ยเร่งรัด และจดั เกบ็ รายได้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SHCAERNE
กองคลัง องคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวัดแพร่
การยื่นแบบช�ำระภาษี
ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดไดท้ ี่ และค่าธรรมเนยี มบำ� รงุ อบจ.แพร่
โทร 054-532485 - 8 ต่อ 114 - 116

องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดแพร่ ชำ� ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ถนนราษฎรอ์ ุทิศ ใบอนญุ าตเลขท่ี 45/2521
อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
ไปรษณีย์แพร่

CONTACT US มาเปน็ เพอ่ื นกบั อบจ.แพร่ กนั เถอะ
FACEBOOK เจบ็ ป่วยฉกุ เฉิน โทร. 1669
โรงพยาบาลชมุ ชนการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก
TWITTER ศนู ยร์ บั แจง้ เหตุและสงั่ การการแพทยฉ์ ุกเฉนิ องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั แพร่
องค์การบริหารส่วนจงั หวดั แพร่
INSTAGRAM 054 523338 , 054 523339
LINE
YOUTUBE


Click to View FlipBook Version