The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ชุดกิจกรรมเรื่องเลขยกกำลัง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by juonbee_jung, 2021-09-07 04:39:52

ชุดกิจกรรมเรื่องเลขยกกำลัง

ชุดกิจกรรมเรื่องเลขยกกำลัง

Keywords: เลขยกกำลัง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

\

คณติ ศาสตร์

aม.เ1ลขยกnกำลงั

ชุดท1่ี

ม.1นางสาวรพพี รรณ จภู่ บิ าล

กล่มุ สาระการเรยี นรคู้ ณจติ ัดศาทสำตโรด์ ย

สำนกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา พง ภก รน

โรงเรยี นเฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระศรนี ครนิ ทร์ ฯ ภูเกต็

รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 ก

คำนำ

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เลชยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค 21101 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาปัญหาอยา่ ง
ใกล้ชิด สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนทุกคน มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาทักษะวิชา คณิตศาสตร
เก่ยี วกับเลชยกกำลัง เกิดความคดิ รวบยอด สรางองคความรู้ดวยตนเอง แกปญหาโดยเนนประสบการณตรง ฝ
กปฏบิ ัตจิ ริงและประเมินตนเอง เพอ่ื ใหเกดิ ความรู ทักษะกระบวนการทางคณติ ศาสตร และคุณลกั ษะอันพึงประ
สงค โดยจัดเนื้อหาที่ สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรของหลักสูตรแกนกลาง
การศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชดุ การเรียนร้ดู ้วยตนเอง เร่อื ง เลชยกกำลงั ประกอบดวย คำแนะนำ
ในการใช้ชุดกิจกรรม คําแนะนําสําหรับครู คําแนะนําสําหรับนักเรียน สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนชุดกิจกรรม แบบทดสอบกอนเรียน เฉลยแบบทดสอบกอน
เรียน ใบความรู้ แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เฉลยแบบฝกทักษะคณิตศาสตร์ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน

รพีพรรณ จู่ภิบาล

ผู้จดั ทำ

ชุดกิจกรรม เร่ือง เลขยกกำลงั

รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 ค

คำแนะนำในการใชช้ ดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้

เรอ่ื ง เลขยกกำลงั

ชุดการเรียนการสอนน้ีเปน็ ชุดการเรยี นการสอนวิชาคณติ ศาสตรพ์ นื้ ฐาน รหสั วชาิ ค22102 ท่ีเน้น
การเรยี นรแู้ บบ สสวท. เรอ่ื ง เลชยกกำลัง สำหรบั นักเรียนชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบดว้ ย

คำแนะนำในการใช้ชดุ กิจกรรมการเรยี นรู้
คําแนะนําการใชช้ ุดกิจกรรมสําหรับครู
คาํ แนะนําการใชช้ ุดกิจกรรมสาํ หรับนกั เรยี น
สาระการเรยี นรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั และจดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
ขัน้ ตอนการเรียนชุดกิจกรรม
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้
แบบฝึกทักษะ
แบบทดสอบหลังเรยี น
เฉลยแบบทดสอบและแบบฝึกทกั ษะ
ชดุ กจิ กรรมนี้ ใชเ้ วลาเรยี น 9 ชวั่ โมง

ชุดกจิ กรรม เรอื่ ง เลขยกกำลัง

รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 ง

คาํ แนะนาํ การใชช้ ดุ กจิ กรรมสาํ หรบั ครู

การใช้ชดุ กจิ กรรม เรอื่ ง เลขยกกำลัง
ครูควรปฏบิ ัตดิ ังนี้

1. ใชช้ ุดกิจกรรม เรือ่ ง อัตราส่วน สดั สว่ นและร้อยละ คกู บั แผนการการ
จดั การเรยี นรู ประกอบการใชแบบฝกทกั ษะมาลวงหนาอยางละเอียด

2. เตรยี มส่ือการสอนใหพร้อมและสอดคลองกับจุดประสงค เน้อื หา
กจิ กรรม และวธิ ีการวัดผลประเมนิ ผล

3. อานคําแนะนําการใชแบบฝกทักษะคณติ ศาสตร แลวอธิบายใหนกั เรยี น
เขาใจกอนลงมอื ทาํ

4. ครูคอยใหคําแนะนาํ เพมิ่ เติมหากนกั เรียนมขี อสงสัยในการทําแบบฝกทกั ษะ
คณิตศาสตร์

ชดุ กจิ กรรม เร่ือง เลขยกกำลัง

รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 จ

คาํ แนะนาํ สาํ หรบั นกั เรยี น

การใชช้ ดุ กจิ กรรม เรอื่ ง เลชยกกำลงั นกั เรยี นควรปฏบิ ตั ดิ งั น้ี
1. นักเรียนอา่ นสาระการเรยี นรู้ มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตัวชวี้ ดั จดุ ประสงค์การเรียนร้กู ่อนลงมอื ปฏิบตั ชิ ุด

กิจกรรมการเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง
2. นักเรียนอา่ นคำอธบิ ายใหเ้ ข้าใจและทำกิจกรรมตามลำดบั
3. นกั เรยี นทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน ลงในกระดาษคำตอบท่ีเตรยี มไวใ้ ห้ และตรวจคะแนน
4. นกั เรียนศึกษาใบความรู้ และทบทวนเนือ้ หาใหเขาใจกอนทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร
5. ทําแบบฝกทักษะคณติ ศาสตรตามลําดับขั้นตอนใหครบตามทก่ี ําหนดไว
6. เมอื่ ทำเสรจ็ ตรวจคาํ ตอบแบบฝกทักษะคณิตศาสตรจากเฉลยของแบบฝกทักษะ
7. บนั ทึกคะแนนจากการทําแบบฝกทกั ษะคณติ ศาสตรทุกครัง้
8 นกั เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ลงในกระดาษคำตอบทีเ่ ตรยี มไวใ้ ห้
9. ตรวจแบบทดสอบหลงั เรียน ลงในกระดาษคำตอบท่ีเตรยี มไว้ให้
10. นกั เรยี นจะตองทาํ ทดสอบหลังเรยี น ใหไดคะแนนรอยละ 75 ขน้ึ ไป จงึ จะถือวาผานเกณฑ

การประเมนิ
11. นักเรียนตองมคี วามซอ่ื สัตยตอตนเอง ต้งั ใจศกึ ษา และไมดเู ฉลยกอนทํา แบบฝกทกั ษะคณิตศาสตร์

ชุดกจิ กรรม เร่ือง เลขยกกำลงั

รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 ฉ

สาระการเรยี นรู้ มาตรฐานการเรยี นรู ตวั ชวี ดั
และจดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

สาระการเรยี นรู้
ชุดกจิ กรรม เรือ่ ง เลชยกกำลงั
เรื่อง 1 ความหมายของเลขยกกำลงั
เรอ่ื ง 2 การคณู เลขยกกำลังที่มเี ลขชี้กำลงั เปน็ จำนวนเต็มบวกและเลขฐานเท่ากัน
เรอื่ ง 3 การคณู เลขยกกำลงั ทม่ี เี ลขชี้กำลงั เปน็ จำนวนเตม็ บวกและเลขฐานไมเ่ ท่ากัน
เรอ่ื ง 4 การหารเลขยกกำลังทม่ี เี ลขช้กี ำลงั เปน็ จำนวนเตม็ บวก โดยท่ี m > n
เรอ่ื ง 5 การหารเลขยกกำลังที่มเี ลขชก้ี ำลัง เปน็ จำนวนเตม็ บวก โดยที่ m = n
เรือ่ ง 6 การหารเลขยกกำลงั ทม่ี เี ลขช้กี ำลงั เปน็ จำนวนเตม็ บวก โดยท่ี m < n
เร่อื ง 7 การเขยี นจำนวนทีม่ คี า่ มากๆ ให้อยใู่ นรปู สญั กรณว์ ทิ ยาศาสตร์
เร่ือง 8 การเขยี นจำนวนท่มี คี า่ นอ้ ยๆ ใหอ้ ยใู่ นรปู สญั กรณว์ ิทยาศาสตร์

มาตรฐานการเรยี นรู้
ค 1.1 เขา้ ใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนนิ การของจำนวน ผลท่ี
เกิดขนึ้ จากการดำเนนิ การ สมบตั ิของการดำเนินการและนำไปใช้

ตวั ชวี้ ดั
ค 1.1 ม.1/2 เข้าใจและใชส้ มบตั ขิ องเลขยกกำลงั ที่มี เลขช้ีกำลังเปน็ จำนวนเตม็ บวกในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ และปญั หาในชวี ิตจรงิ

ชุดกิจกรรม เร่อื ง เลขยกกำลัง

รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

ดา้ นความรู้ (Knowledge) นกั เรยี น
1) อธบิ ายความหมายของเลขยกกำลงั ทมี่ เี ลขชีก้ ำลงั เปน็ จำนวนเตม็ บวก
2) อธบิ ายความหมายของเลขฐานและเลขชี้กำลังได้
3) อธิบายวธิ ีการเขียนจำนวนทีก่ ำหนดใหอ้ ยใู่ นรูปเลขยกกำลงั ทม่ี เี ลขชีก้ ำลังเปน็ จำนวนเตม็ บวก
4) อธบิ ายวธิ ีหาคา่ ของเลขยกกำลังทีม่ ีเลขช้ีกำลงั เปน็ จำนวนเตม็ บวกทกี่ ำหนดให้
5) อธิบายสมบัตขิ องการคณู เลขยกกำลังได้
6) อธิบายวิธีการหาผลคณู ของเลขยกกำลังเม่ือเลขชกี้ ำลังเป็นจำนวนเต็มบวกและเลขฐานเท่ากัน
7) อธิบายวิธีการหาผลคณู ของเลขยกกำลังเมอ่ื เลขชก้ี ำลงั เป็นจำนวนเต็มบวกและเลขฐานไม่เท่ากนั
8) อธบิ ายสมบัติของการหารเลขยกกำลังได้
9) อธบิ ายวธิ กี ารหาผลหารของเลขยกกำลงั เมื่อเลขชก้ี ำลงั เป็นจำนวนเตม็ บวก โดยท่ี m>n
10) อธิบายวธิ ีการหาผลหารของเลขยกกำลังเม่อื เลขชก้ี ำลงั เป็นจำนวนเตม็ บวก โดยท่ี m=n
11) อธบิ ายวธิ กี ารหาผลหารของเลขยกกำลงั เม่อื เลขชีก้ ำลังเป็นจำนวนเตม็ บวก โดยท่ี m<n
12) อธบิ ายการเขยี นจำนวนทกี่ ำหนด ใหอ้ ยู่ในรปู สญั กรณว์ ทิ ยาศาสตร์
13) อธบิ ายวิธกี ารหาค่าของจำนวนทอี่ ยู่ในรูปสญั กรณ์วทิ ยาศาสตร์

ชุดกิจกรรม เร่ือง เลขยกกำลงั

รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1

ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (Process) นกั เรยี นมคี วามสามารถคดิ วเิ คราะห์ แกป้ ญั หา และใชเ้ หตผุ ล
1) ในการเขียนจำนวนทีก่ ำหนดให้อยใู่ นรปู เลขยกกำลงั ทม่ี เี ลขชี้กำลังเปน็ จำนวนเตม็ บวกร
2) ในการหาคา่ ของเลขยกกำลงั ทม่ี เี ลขชกี้ ำลังเป็นจำนวนเตม็ บวกที่กำหนดให้
3) ในการหาผลคณู ของเลขยกกำลังเมือ่ เลขชก้ี ำลังเปน็ จำนวนเตม็ บวกเลขฐานเทา่ กัน
4) ในการหาผลคณู ของเลขยกกำลังเมอ่ื เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกและเลขฐานไมเ่ ทา่ กัน
5) ในการหาผลหารของเลขยกกำลังเม่อื เลขชกี้ ำลังเป็นจำนวนเต็มบวก โดยท่ี m>n
6) ในการหาผลหารของเลขยกกำลังเม่ือเลขชีก้ ำลงั เปน็ จำนวนเตม็ บวก โดยที่ m=n
7) ในการหาผลหารของเลขยกกำลังเมือ่ เลขช้กี ำลงั เป็นจำนวนเต็มบวก โดยท่ี m<n
8) ในการการเขียนจำนวนท่ีกำหนด ใหอ้ ยใู่ นรูปสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์
9) ในการหาคา่ ของจำนวนทอี่ ยใู่ นรูปสัญกรณว์ ทิ ยาศาสตร์

ดา้ นคณุ ธรรมจรยิ ธรรมและคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (Attitude)

: เพอ่ื ปลกู ฝงั ใหน้ กั เรยี นมลี ักษณะอนั พงึ ประสงค์ ได้แก่

มุง่ มั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

ชดุ กิจกรรม เร่อื ง เลขยกกำลงั

รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 ช

ขน้ั ตอนการเรยี นชดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้
เรอื่ ง เลขยกกำลงั

อา่ นคำแนะนำ ทำแบบทดสอบกอ่ นเรยี น ตรวจคำตอบแบบทดสอบกอ่ นเรยี น

ตรวจแบบฝกึ ทกั ษะ ทำแบบฝกึ ทกั ษะ ศกึ ษาใบความรู้

ไม่ผา่ นเกณฑ์

c ตรวจแบบทดสอบหลงั เรยี น
ทำแบบทดสอบหลงั เรยี น

ผา่ นเกณฑ์

ชุดกิจกรรม เรอื่ ง เลขยกกำลัง

รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 ข

สารบญั

เรือ่ ง หนา้
คำแนะนำในการใช้ชุดกจิ กรรม ก
สารบญั ข
แนะนำในการใชช้ ุดกจิ กรรมการเรียนรู้ เรอ่ื ง เลชยกกำลงั ค
คําแนะนําการใชช้ ดุ กจิ กรรมสําหรับครู ง
คําแนะนาํ การใชช้ ดุ กิจกรรมสาํ หรับนกั เรยี น จ
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชวี ัด และจุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ ฉ
ขัน้ ตอนการเรียนชุดกจิ กรรมการเรยี นรู้ ช
แบบทดสอบกอ่ นเรียน 1
กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรยี น 2
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 3
ใบความรู้ เร่ืองที่ 1 ความหมายของเลขยกกำลัง 4-5
แบบฝึกทักษะ เร่ืองที่ 1 ความหมายของเลขยกกำลงั 6-8
เฉลยแบบฝกึ ทักษะ เร่ืองที่ 1 ความหมายของเลขยกกำลัง 9-11
ใบความรู้ เรือ่ งท่ี 2 การคณู เลขยกกำลงั ทีม่ เี ลขช้ีกำลงั เปน็ จำนวนเตม็ บวกและเลขฐานเท่ากัน 12
แบบฝึกทักษะ เรือ่ งที่ 2 13-14
เฉลยแบบฝึกทกั ษะ เร่ืองที่ 2 15
ใบความรู้ เรือ่ งที่ 3 การคณู เลขยกกำลงั ท่มี ีเลขชก้ี ำลังเป็นจำนวนเตม็ บวกและเลขฐานไม่เท่ากนั 16
แบบฝึกทักษะ เรอ่ื งท่ี 3 17
เฉลยแบบฝึกทักษะ เร่อื งที่ 3
18

ชุดกจิ กรรม เร่อื ง เลขยกกำลัง

รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 19
20
ใบความรู้ เรื่องท่ี 4 การหารเลขยกกำลังท่มี ีเลขช้ีกำลัง เป็นจำนวนเตม็ บวก โดยท่ี m > n 21
แบบฝึกทักษะ เรื่องที่ 4 22
เฉลยแบบฝกึ ทกั ษะ เรอ่ื งที่ 4 23
ใบความรู้ เรื่องที่ 5 การหารเลขยกกำลังท่มี เี ลขชกี้ ำลงั เปน็ จำนวนเต็มบวก โดยท่ี m = n 24
แบบฝกึ ทกั ษะ เรื่องท่ี 5 25
เฉลยแบบฝึกทักษะ เรอ่ื งที่ 5 26-27
ใบความรู้ เรื่องท่ี 6 การหารเลขยกกำลังท่มี ีเลขชี้กำลัง เปน็ จำนวนเต็มบวก โดยที่ m < n 28-29
แบบฝึกทักษะ เร่อื งท่ี 6 30
เฉลยแบบฝึกทักษะ เรอ่ื งที่ 6 31
ใบความรู้ เรอื่ งท่ี 7 การเขยี นจำนวนทีม่ คี ่ามากๆ ใหอ้ ย่ใู นรปู สญั กรณว์ ทิ ยาศาสตร์ 32
แบบฝึกทกั ษะ เรื่องที่ 7 33
เฉลยแบบฝกึ ทกั ษะ เรอ่ื งท่ี 7 34
ใบความรู้ เรื่องท่ี 7ช8 การเขยี นจำนวนที่มีคา่ นอ้ ยๆ ให้อยใู่ นรปู สญั กรณ์วทิ ยาศาสตร์ 35
แบบฝึกทกั ษะ เรอ่ื งที่ 7 36
เฉลยแบบฝึกทักษะ เรื่องที่ 7 36
แบบทดสอบหลงั เรียน 37
กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลงั เรยี น 38
เฉลยแบบทดสอบหลงั เรียน
บรรณานกุ รม

ชดุ กิจกรรม เรอ่ื ง เลขยกกำลงั

ชดุ กิจกรรม รายวชิ าคณิตศาสตร์ ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 1

แบบทดสอบกอ่ นเรยี น
เรอื่ ง เลขยกกำลงั

คำช้ีแจง : แบบทดสอบชุดน้ีเป็นแบบเลอื กตอบมีท้ังหมด 14 ข้อ ใหน้ กั เรยี นทําทุกข้อ
คาํ ส่งั : เลือกคําตอบทีถ่ กู ต้องท่สี ดุ เพียงคำตอบเดียว แล้วทําเครอื่ งหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ

1. 24  25 มีคา่ ตรงกบั ขอ้ ใด ข. 24 - 5 2. 105  105 มีค่าตรงกบั ขอ้ ใด ข. 10
ก. 24 × 5 ก. 100 ง. 1025
ค. 1010

ค. 24 + 5 ง. 24 ÷ 5

3.  − 3 6   − 3 6 มีค่าตรงกับข้อใด 4. (−3)7 (−3)4 32 มีค่าตรงกับข้อใด
 4   4 

ก. 0 ข. − 3 ก. (−3)2 ข. (−3)13
ค. (−3)22 ง. (−3)42
4

ค 1 ง. -1

5. (0.2)  (0.2)3  (0.2)4 มคี ่าตรงกับข้อใด 6. m3  (−m)2  m7 มีค่าตรงกับข้อใด

ก. (0.2) ข. (0.2)2 ก. m10 ข. − m10

ค. (0.2)7 ง. (0.2)8 ค. m12 ง. − m12

7.  3 4 เปน็ คำตอบของขอ้ ใดต่อไปนี้ 8.  4 5   4 3 เป็นคำตอบของขอ้ ใดตอ่ ไปน้ี
 5   5   5 

ก. 81 ข. 81 ก. 4 ข.  4 2
 5 
625 621 5

ค. 80 ง. 80 ค.  4 5 ง.  4 8
625  5   5 
621

9. a5  a7 มคี า่ ตรงกับข้อใด 10. ประโยคในขอ้ ใดตอ่ ไปนเ้ี ป็นจรงิ
ก. a2  a10
ข. a2  a7 ก. 43 = - 4 3 ข. 23 = 32

ค. a4  a6 ง. a3  a5 ค. 4-3 = 1 ง. (-2) -4 = 1
34 (-2)4

11. 70 x 22 x 32 มีคา่ เท่ากับข้อใดตอ่ ไปน้ี 12. เขยี น 4,520,000 ใหอ้ ยใู่ นรูปสัญกรณว์ ทิ ยาศาสตรไ์ ดต้ าม
ก. 24
ค. 48 ข. 36 ข้อใด
ง. 96
ก. 4.52 x 104 ข. 4.52 x 105

ค. 4.52 x 106 ง. 4.52 x 107

13. เขยี น 0.0000901 ใหอ้ ย่ใู นรูปสญั กรณว์ ทิ ยาศาสตรไ์ ดต้ ามขอ้ ใด 14 เขยี น 961,000,000 เขียนใหอ้ ย่ใู นรปู สญั กรณ์วิทยาศาสตรไ์ ด้

ก. 9.01 x 10 -4 ข. 9.01 x 10 -5 ตามข้อใด
ค. 9.01 x 10 -6 ง. 9.01 x 10 -7
ก. 9.61 x 10 5 ข. 9.61 x 10 6

ค. 9.61 x 10 7 ง. 9.61 x 10 8

ชดุ กจิ กรรม รายวิชาคณติ ศาสตร์ ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 เรื่อง ... เลขยกกำลงั 2

กระดาษคำตอบแบบทดสอบกอ่ นเรยี น
เรอ่ื ง เลขยกกำลงั

รายวิชา คณติ ศาสตรพ์ ืน้ ฐาน รหสั วิชา ค 21101 ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1
ช่ือ ..................................... สกุล ................................ เลขท่ี ........................ ชั้น.................

ข้อ ก ข ค ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คะแนนทไ่ี ด้

14

ชดุ กจิ กรรม รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 เรื่อง ... เลขยกกำลงั 3

เฉลย แบบทดสอบกอ่ นเรยี น
เรอื่ ง เลขยกกำลงั

รายวิชา คณิตศาสตรพ์ นื้ ฐาน รหสั วชิ า ค 21101 ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1

ชอ่ื ..................................... สกลุ ................................ เลขที่ ........................ ชน้ั .................

ข้อ ก ข ค ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชดุ กจิ กรรม รายวชิ าคณิตศาสตร์ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 4

ใบความรู้
เร่อื งที่ 1. ความหมายของเลขยกกำลัง

ประกอบแผนการจดั การเรียนร้ทู ี่ 1

บทนยิ าม เม่อื a เปน็ จำนวนใดๆ และ n แทนจำนวนเต็มบวก

เลขยกกำลังท่ีมี a เปน็ ฐาน และ n เปน็ เลขชีก้ ำลัง เขียนแทนด้วย an มีความหมายดังน้ี

a n = a ×a × a ×………. ×a
n ตวั

a n อ่านวา่ “ a ยกกำลัง n ” หรือ “ a กำลัง n ” หรอื “กำลัง n ของ a”

ตวั อย่างที่ 1.

35 = 3 × 3 × 3 × 3 ×3
35 เป็นเลขยกกำลัง ท่ีมี 3 เป็นฐาน และมี 5 เป็นช้กี ำลัง
35 อ่านวา่ “สามยกกำลังห้า” หรอื “สามกำลังหา้ ” หรอื “กำลังห้าของสาม”

ตวั อยา่ งท่ี 2.

(-4)6 = (-4) × (-4) × (-4) × (-4) × (-4) × (-4)
(-4)6 เป็นเลขยกกำลงั ทม่ี ี -4 เป็นฐาน และมี 6 เปน็ ชี้กำลัง
(-4)6 อ่านวา่ “ลบสี่ท้ังหมดยกกำลงั หก” หรือ “ลบสที่ ้ังหมดกำลังหก”

หรือ “กำลังหกของลบสอง”

ชุดกจิ กรรม รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 5

การเขยี นจำนวนท่ีจำนวนท่คี ณู ตัวเองซำ้ กันหลาย ๆ ตัว ใหอ้ ยู่ในรปู ของเลขยกกำลัง

1) (-3) × (-3) × (-3) × (-3) × (-3) × (-3) เขียนแทนดว้ ย (-3)6

2) (1.5) × (1.5) × (1.5) × (1.5) เขียนแทนด้วย (1.5)4

3) (2) × (2) × (2) × (2) × (2) เขียนแทนด้วย (2)5

33333 3

4) 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 เขยี นแทนดว้ ย 89

5) b × b × b × b × b × b × b × b เขียนแทนดว้ ย b8

การหาค่าของจำนวนท่ีอยใู่ นรูปของเลขยกกำลงั และการเขยี นจำนวนใหอ้ ยู่ในรูปของเลขยกกำลงั

ตัวอย่างท่ี 1 จงหาวา่ 25 แทนจำนวนใด ตัวอย่างที่ 2 จงหาว่า (-0.4)3 แทนจำนวนใด

วิธที ำ 25 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 วธิ ที ำ (-0.4)3 = (-0.4) × (-0.4) × (-0.4)

= 32 = -0.064

ตอบ 32 ตอบ -0.064
ตัวอยา่ งที่ 4
ตัวอย่างที่ 3
จงเขียน 8 ในรูปเลขยกกำลงั ทมี่ เี ลขชกี้ ำลังมากกวา่ 1
จงเขียน 81 ในรปู เลขยกกำลงั ทม่ี เี ลขชีก้ ำลังมากกวา่ 1 27

วิธที ำ 81 = 3 × 3 × 3 × 3 วธิ ีทำ 8 = 2×2×2
= 34 27 3×3×3

หรอื 81 = 9 × 9 = 2 × 2 × 2
= 92 3 3 3

หรือ 81 = (-3) × (-3) × (-3) × (-3) = (2)3
= (-3)4
3
หรือ 81 = (-9) × (-9)
= (-9)2 ตอบ (2)3

ตอบ 34 , (-3)4 , 92 และ (-9)2 3

ชดุ กจิ กรรม รายวิชาคณติ ศาสตร์ ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 6

แบบฝกึ ทกั ษะที่ 1

เรอ่ื ง ความหมายของเลขยกกำลงั

คำชแี้ จง เตมิ คำตอบลงในช่องวา่ งให้ถูกต้องสมบูรณ

1. จงหาค่าของฐานและเลขช้ีกำลังของเลขยกกำลังท่ีกำหนดให้

เลขยกกำลัง ฐาน เลขช้กี ำลัง

an
53
(−6)2

 8 5
 13 

(1.32852)4
(x + y)7

( )a3 5

(a + b + c)8

2. ให้นกั เรียนเขยี นเลขยกกำลังในรปู การคูณ

1. 53 =
=
2. (-1)5 =
=
3. (-2.3)6 =

4. 125 =

5. (a + b) 4 =
=
6.  x 2 =
 
 y  =

7. (x - y)2

8. (0.7)3

9. (-7)7

10.  − 1 5
 5 

ชดุ กิจกรรม รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 7

3. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลงั
1) 22222 = ..................................................................
2) (−7)(−7)(−7)(−7) = ..................................................................
3) (xy)(xy)(xy) = ..................................................................

4)  2  2  2  2  2  2  = ..................................................................

5 5 5 5 5 5

5) 100,000 = ..................................................................
6) 0.0081 = ..................................................................
7) − 243 = ..................................................................
8) 625 = ..................................................................

4. จงหาคา่ ของเลขยกกำลังต่อไปนี้
1) 05 = ..............................................
2) 1159 = .............................................
3) (−1)15 = ............................................
4) −73 = ............................................
5) 83 = ............................................
6) (−4)3 = ............................................
7) 106 = ............................................
8) (1.2)3 = ............................................
9)  1 4 = ............................................

3

10) (4a)2 = ............................................

ชุดกิจกรรม รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 1 เรื่อง ... เลขยกกำลัง 8

5. จงเขียนจำนวนตอ่ ไปนีใ้ ห้อย่ใู นรปู เลขยกกำลัง
1) 1,000 = .........................................
2) 625 = .........................................
3) 81 = .........................................
4) -125 = .........................................
5) -100,000 = .........................................
6) - 0.027 = .........................................
7) 0.64 = .........................................
8) - 32 = .........................................
9) - 243 = .........................................
10) 81 = .........................................

16

กระดาษทด

ชุดกิจกรรม รายวชิ าคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 9

แบบฝึกทกั ษะท่ี 1

คำชีแ้ จง เตมิ คำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบรู ณ์
1. หาคา่ ของฐานและเลขชีก้ าลงั ของเลขยกกาลงั ท่ีกาหนดให้

เลขยกกาลงั ฐาน เลขชกี้ าลงั

an a n

53 5 3
(−6)2 (−6) 2

 8 5 8 5
 13  13 
4
(1.32852)4 (1.32852) 7
(x + y) 5
(x + y)7 8
(a3 )
( )a3 5
(a + b + c)
(a + b + c)8

2. ใหน้ ักเรียนเขยี นเลขยกกำลังในรปู การคูณ

1. 53 = 5x5x5
2. (-1)5 = (-1) x (-1) x (-1) x (-1) x(-1)
3. (-2.3)6 = (-2.3)x (-2.3)x (-2.3)x (-2.3)x (-2.3)x(-2.3)

4. 125 = 12 x 12 x 12 x 12 x 12

5. (a + b) 4 = (a + b) x (a + b) x (a + b) x (a + b)

6.  x 3 =  x  x  x 
     
 y   y  y  y 

7. (x - y)2 = (x - y) (x - y)

8. (0.7)3 = (0.7) x (0.7) x (0.7)

9. (-7)7 = (-7) x (-7) x (-7)) x (-7) x (-7) x (-7) x (-7)

10.  − 1 4 =  − 1  − 1  − 1  − 1 
 5   5   5   5   5 

ชุดกจิ กรรม รายวิชาคณติ ศาสตร์ ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 10

1. จงเขียนจำนวนตอ่ ไปนใ้ี นรปู เลขยกกำลัง

1) 22222 = ...................................2..5.............................

2) (−7)(−7)(−7)(−7) = ............(..−...7...).4.............................................

3) (xy)(xy)(xy) = .........(..x..y..)..3.................................................
4)  2  2  2  2  2  2  = .................52....6.............................................

5 5 5 5 5 5

5) 100,000 = ............1..0..5..................................................

6) 0.0081 = ...........(..0....3...)..4.............................................

7) − 243 = ..............(...−..3...).5...........................................

8) 625 = .................5...4..............................................

3. จงหาค่าของเลขยกกำลังต่อไปน้ี
1) 05 = ...........0...................................
2) 1159 = ........1.....................................
3) (−1)15 = ........-.1...................................
4) −73 = ........-.3..4...3..............................

5) 83 = ...............5..1..2.........................
6) (−4)3 = ..........-.6..4...............................
7) 106 = ..........1..,.0..0...0..,.0..0...0..................
8) (1.2)3 = .........1....7..2..8............................

9)  1 4 = ............1................................
3 8

10) (4a)2 = .......1..6..a..2...............................

ชุดกิจกรรม รายวชิ าคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 11

4. เขียนจำนวนตอ่ ไปนี้ให้อยูใ่ นรปู เลขยกกำลงั

1) 1,000 = ...............1..0...3.....................
2) 625 = ........5..4..ห..ร..ือ...(..−..5...)..4.............
3) 81 = .......3...4..ห..ร..ือ..(...−..3...)..4.............
4) -125 = .........(...−...5...).3......................
5) -100,000 = .(..−...1..0...)..5............................
6) - 0.027 = ........(...−..0.....3...).3....................
7) 0.64 = ........(..0.....8...)..2......................
8) - 32 = .........(..−...2...)..5......................

9) - 243 = ..........(..−...3...)..5.....................

10) 81 = ..............32.....4......................

16

ชดุ กิจกรรม รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 12

ใบความรู้

เรื่องท่ี 2. การคูณเลขยกกำลงั ที่มเี ลขชีก้ ำลงั
เปน็ จำนวนเตม็ บวกและเลขฐานเท่ากนั

ประกอบแผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 2

สมบัติของการคณู เลขยกกำลงั
เม่ือ a แทนจำนวนใด ๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก

a m × a n = a m+ n

ตัวอย่างที่ 1. จงเขียนผลคูณ 46 × 45 ในรปู เลขยกกำลัง
วธิ ีทำ 46 × 45 = 46 + 5
= 411
ตอบ 411

ตัวอย่างท่ี 2 จงเขยี นผลคณู (-3)10 × (-3)5 ในรปู เลขยกกำลงั
วิธีทำ (-3)10 × (-3)5 = (-3)10 + 5
= (-3)15
ตอบ (-3)15

ตัวอยา่ งท่ี 3 จงเขียนผลคณู (0.5)8 × (0.5) ในรูปเลขยกกำลัง
วิธีทำ (0.5)8 × (0.5) = (0.5)8 + 1
= (0.5)9
ตอบ (0.5)9

ชดุ กจิ กรรม รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 13แบบฝกึ ทักษะท่ี 2

เรอ่ื ง การคณู เลขยกกาลงั ท่ีมเี ลขชี้กาลงั เป็นจานวนเตม็ บวกและเลขฐานเท่ากนั

คำช้ีแจง เตมิ คำตอบลงในช่องว่างให้ถกู ต้องสมบรู ณ์
1. จงเขียนจำนวนแต่ละข้อต่อไปนใี้ นรูปเลขยกกำลัง

1) 24  25 = ........ 24+5 .......... = ............................

2) ( −11)5 ( −11)4 = ............................ = ............................

3) 311  38  312 = ............................ = ............................

4) 13 1320 = ............................ = ............................

5) ( −2 )15 ( −2 )10 ( −2 )3 = ............................ = ............................

6) a5  a3 = ............................ = ............................

7) a9  a9  a9 = ............................ = ............................

8) a10  a8  a7 = ............................ = ............................

9) ( −a )5 ( −a )9 ( −a )7 = ............................ = ............................

10) 1015 103 = ............................ = ............................

ชดุ กจิ กรรม รายวิชาคณติ ศาสตร์ ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 14

2. จงเขียนจำนวนต่อไปนใ้ี นรูปเลขยกกำลงั
1) 81 = .......................................................................... = ............................
2) -8 = .......................................................................... = ............................
3) 0.0625 = .......................................................................... = ............................

4) 1 = .......................................................................... = ............................

64

5) 343 = .......................................................................... = ............................

กระดาษทด

ชดุ กจิ กรรม รายวิชาคณติ ศาสตร์ ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 15

แบบฝกึ ทกั ษะท่ี 2

คำชแ้ี จง เติมคำตอบลงในช่องว่างใหถ้ ูกต้องสมบูรณ์

1. เขยี นจำนวนแต่ละขอ้ ต่อไปนใ้ี นรปู เลขยกกำลัง

1) 24  25 = 24+5 = ..............7..1..4.......................

2) ( −11)5 ( −11)4 = ...(..−..1...1...).5..+..4......=.......(..−...1..1...)9

3) 311  38  312 = .......3...1.1.+..8..+.1..2......=.......3...3.1.....

4) 13 1320 = .......1..3..1..+..2.0......=.......1...3..2.1......

5) ( −2 )15 ( −2 )10 ( −2 )3 = .(..−...2...).1..5.+..1.0..+..3......=.......(..−..2....)28

6) a5  a3 = .......a...5.+..3......=.......a..8.............

7) a9  a9  a9 = .....a..9..+..9..+.9.......=.......a..2..7.........

8) a10  a8  a7 = .....a..1.0..+..8.+..7......=.......a..2..5.........

9) ( −a )5 ( −a )9 ( −a )7 = (...−..a....).5..+..9.+..7......=.......(..−...a...)..2.1

10) 1015 103 = ....1..0..1..5.+..3......=.......1..0...1.8.........

2. จงเขียนจำนวนตอ่ ไปน้ใี นรูปเลขยกกำลัง

1) 81 = 3 x 3 x 3 x 3 = 34
(-2)3
2) -8 = (-2 ) x (-2) x (-2) = (0.5)4

3) 0.0625 = (0.5) x (0.5) x (0.5) x (0.5) =

4) 1 =111111 = 1 หรอื  1 6
26  2 
64 222222
= 73
5) 343 = 7x7x7

ชุดกจิ กรรม รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 เรื่อง ... เลขยกกำลัง 16

ใบความรู้

เรอ่ื งท่ี 3. การคูณเลขยกกำลังท่มี เี ลขชีก้ ำลัง
เปน็ จำนวนเตม็ บวกและเลขฐานไมเ่ ท่ากัน

ประกอบแผนการจัดการเรยี นรูท้ ่ี 3

สมบัติของการคณู เลขยกกำลงั
เมอื่ a แทนจำนวนใด ๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก

a m × a n = a m+ n

คำชแ้ี จง จงเขยี นผลคูณของจำนวนตอ่ ไปนใี้ ห้รปู เลขยกกำลัง

ตัวอยา่ งที่ 1. 27 × 35 การหาผลคูณของเลขยกกำลังทีม่ ีฐานตา่ งกัน เราสามารถทำฐาน
วธิ ีทำ เนือ่ งจาก 27 = 33 ของเลขยกกำลังท่ีเป็นตวั ต้ังหรือตัวคณู ให้เปน็ จำนวนเดียวกัน

จะได้ 27 × 35= 33 × 35

= 33 + 5

= 38

ตอบ 38 ตวั อย่างที่ 2. (-2)4 × 25

วิธีทำ เนอ่ื งจาก (-2)4 = 16

และ 24 = 16

ตัวอย่างท่ี 3. (-2)3 × 26 ดังน้นั (-2)4 = 24

วธิ ที ำ เนือ่ งจาก 26 = 64 จะได้ (-2)4 × 25 = 24 × 25

และ (-2)6 = 64 = 24 + 5

ดงั น้นั 26 = (-2)6 = 29

จะได้ (-2)3 × 26= (-2)3 × (-2)6 ตอบ 29

= (-2)3 + 6

= (-2)9

ตอบ (-2)9

ชดุ กิจกรรม รายวิชาคณติ ศาสตร์ ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ... เลขยกกำลงั 17แบบฝกึ ทกั ษะท่ี 3

เรอ่ื ง การคณู เลขยกกาลงั ท่ีมเี ลขชี้กาลงั เป็นจานวนเตม็ บวกและเลขฐานไมเ่ ท่ากนั

คำชแ้ี จง เตมิ คำตอบลงในช่องวา่ งใหถ้ กู ต้องสมบรู ณ์
1. จงหาผลลัพธ์ของจำนวนต่อไปน้ี

1) 16 26 = ………………………………… 4) a10b5  a3b4 = …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

2) 35 81 = ………………………………… 5) 8a5  2a3 = …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

3) ( −32)24 = ……………………………… 6) 5a3b5  6ab7 = …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

กระดาษทด

ชดุ กจิ กรรม รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 เรื่อง ... เลขยกกำลัง 18

แบบฝกึ ทกั ษะท่ี 3

คำชแี้ จง เตมิ คำตอบลงในช่องว่างให้ถกู ต้องสมบรู ณ์

1. จงหาผลลพั ธข์ องจานวนต่อไปนี้ 4) a10b5  a3b4 = .......a..1..0....a...3....b5  b4
1) 16 26 = .....2...4.....2..6.......
= .......a..1..0.+.3.....b...5.+4
24+6 = .......a..1.3..b..9........

= ......................

210

= ......................

2) 35 81 = ....3..5.....3..4......... 5) 8a5  2a3 = ....2..3.....2.....a..5.... a3

= ....3..5.+..4............. = ...2..3..+.1.....a..5.+.3.....
= ....3..9................
24a8

= ......................

3) ( −32 ) 24 = ..(..−...2..)..5....(..−..2...)4 6) 5a3b5  6ab7 = ...5.....6......a..3.....a.....b..5.....b7

= ...(..−..2...).5..+.4........ = ...3..0......a..3.+.1.....b..5+7
= ...(..−..2...).9...........
= 30a4b12

......................

ชุดกิจกรรม รายวิชาคณติ ศาสตร์ ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 19

ใบความรู้

เรอื่ งที่ 4. การหารเลขยกกำลังท่ีมีเลขชี้กำลัง
เป็นจำนวนเตม็ บวก โดยท่ี m > n

ประกอบแผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 4

สมบตั ิของการหารเลขยกกำลัง
เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ ทีไ่ มใ่ ชเ่ ท่ากับ 0
m และ n แทนจำนวนเต็มบวก โดยที่ m > n

am ÷ an = am - n

คำชี้แจง จงเขยี นผลหารของจำนวนต่อไปนี้ให้รูปเลขยกกำลัง . am  an = am
an
ตัวอยา่ งที่ 1. 46 ÷ 45
วธิ ีทำ 46 ÷ 45 = 46 - 5 ตัวอยา่ งที่ 3. (0.5)8

= 41 0.5
ตอบ 4
วิธีทำ (0.5)8 = ( )0.5 8−1
ตวั อย่างท่ี 2. (27)3 ÷ (3)5
วิธที ำ เนอื่ งจาก 27 = 33 0.5

และ (27)3 = 27 × 27 × 27 = (0.5)7
จะได้ (27)3 = 33 × 33 × 33 = 39 ตอบ (0.5)7
ดังน้นั (27)3 ÷ (3)5 = (3)9 ÷ (3)5
ตัวอย่างที่ 4. (1)3 × (1)
= (3)9 - 5
33

วิธีทำ (1)3 ÷ (1) = (1)3 - 1
= (3)
ตอบ (3)4 33 3

= (1)2

3

ตอบ = (1)2

3

ชดุ กิจกรรม รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 เรื่อง ... เลขยกกำลัง 20

แบบฝึกทักษะท่ี 4

เรอื่ ง การหารเลขยกกาลงั ท่ีมีเลขชี้กาลงั โดยที่ m > n

คำช้แี จง จงเขียนจำนวนในแตล่ ะข้อต่อไปนีใ้ นรปู เลขยกกำลงั
1) 57 = ................................................................... = ................................................

53

2) 428 = ................................................................... = ................................................

417

3) 1238 = ................................................................... = ................................................

1225

4) ( 0.6 )21 ( 0.6 )18 = ........................................................... = ..............................................

5) 1745 1743 = ................................................................... = ................................................

6)  5 7   5 5 = ................................................................... = ................................................

6 6

7) a51 ,a  0 = ................................................................... = ................................................

a28

8) x25  x20, x  0 = ................................................................... = ................................................

9) xm ,x  0 mn = .............................................................. = ............................................
xn

กระดาษทด

ชุดกจิ กรรม รายวิชาคณิตศาสตร์ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 21

แบบฝึกทักษะท่ี 4

คำชี้แจง จงเขยี นจำนวนในแต่ละขอ้ ต่อไปนใ้ี นรปู เลขยกกำลัง
1) 57 = ......5..7.−..3.....=......5..4.........................................................

53

2) 428 = ......4...2.8.−..1.7......=......4..1.1....................................................

417

3) 1238 = .......1..2..3.8..−.1.5.....=.......4..2.3..................................................

1225

4) ( 0.6 )21 ( 0.6 )18 = .......(..0....6...)..2.1.−..1.8.....=......(..0....6...)..3......................................

5) 1745 1743 = ...........1..7...4.5.−.4..3..=...1..7..2...................................................

6)  5 7   5 5 =  5 7−5 =  5 2
6 6
.........6.....................6...................................................

7) ,=a51a  0 ..............a..5.1..−.2.8...=...a..2.3...................................................

a28

8) x25  x20, x  0 = .......x..2.5.−..2.0.....=......1........................................................

9) xm ,x  0 mn = .......x..m..−..n....................................................................
xn

ชุดกจิ กรรม รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 22

ใบความรู้

เรอ่ื งที่ 5. การหารเลขยกกำลงั ทีม่ ีเลขช้กี ำลัง
เป็นจำนวนเตม็ บวก โดยท่ี m = n

ประกอบแผนการจดั การเรยี นรทู้ ่ี 5

บทนยิ าม
เม่ือ a เปน็ จำนวนใด ๆ ที่ไมเ่ ท่ากับ 0

a 0= 1

คำชแี้ จง จงเขยี นผลลัพธ์ ตัวอยา่ งท่ี 3. (−5)2  (−5)4

ตวั อยา่ งที่ 1. (-3)4 ÷ (-3)4 (−5)6
วิธีทำ (-3)4 ÷ (-3)4 = (-3)4--4
วิธีทำ (−5)2  (−5)4 = (−5)2+4
= (-3)0 (−5)6 (−5)6
=1
= (−5)6
ตอบ 1
(−5)6
ตัวอยา่ งที่ 3. 94 ÷ (3)8
วธิ ที ำ เนือ่ งจาก 9 = 32 = (−5)0

และ 94 = 9 × 9 × 9 × 9 =1
จะได้ 94 = 32 × 32 × 32 × 32
ตอบ 1
ดงั นัน้ 94 ÷ (3)8 = (3)8 - 8

= 30=1

ตอบ 1

ชุดกจิ กรรม รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 23

แบบฝกึ ทกั ษะที่ 5

เรอ่ื ง การหารเลขยกกาลงั ที่มเี ลขชี้กาลงั เป็นจานวนเตม็ บวก โดยที่ m = n

คำชแ้ี จง จงหาผลลัพธ์
1) 70 = ...................................................................
2) (−87)0 = .............................................................

3) (−1.577)0 = ........................................................

. 4) (a + b)0 = ............................................................

5) 35 x3−5 = ................................................................... = ................................................

6) 28 = ................................................................... = ................................................

(−2)6

7) 49 164 = ................................................................... = ................................................

2

กระดาษทด

ชดุ กิจกรรม รายวชิ าคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 เรื่อง ... เลขยกกำลงั 24

แบบฝกึ ทักษะที่ 5

คำชแ้ี จง จงหาผลลัพธ์
1) 70 = ...........1........................................................
2) (−87)0 = ...1..........................................................

3) (−1.577)0 = .1.......................................................

. 4) (a + b)0 = ......1......................................................
5) 35 x3−5 = .................3..5..+.(.−..5.)......................................... = ...........3..0..=...1..............................
6) 26 = .................22....66.....=......2....6...−..6.......................... = ............2..0...=..1.............................

(−2)6

7) 49 164 = .........4....9........4.(...4....2....)..4......=.......4....9....4......4....8.....=.......44......=.....1...........
2

ชุดกิจกรรม รายวิชาคณิตศาสตร์ ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 เรื่อง ... เลขยกกำลงั 25

ใบความรู้

เรอ่ื งที่ 6. การหารเลขยกกำลังทมี่ เี ลขชกี้ ำลัง
เปน็ จำนวนเตม็ บวก โดยที่ m < n

ประกอบแผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ 6

สมบัติของการหารเลขยกกำลงั บทนิยาม
เม่ือ a เปน็ จำนวนใด ๆ ที่ไมใ่ ช่เท่ากับ 0
m และ n แทนจำนวนเต็มบวก โดยท่ี m < n เมื่อ a เปน็ จำนวนใด ๆ ท่ีไม่เทา่ กบั 0

am  an = am−n และ n แทนจำนวนเตม็ บวก

a−n = 1
an

คำชี้แจง จงเขียนผลลัพธ์ ตัวอยา่ งที่ 2. 30  24 16
( −2 )10
ตวั อย่างที่ 1. (−3)2 34
วธิ ีทำ
39
30  24 16 = 1 24  24
วธิ ที ำ
( −2 )10 ( −2 )10
(−3)2  34 = 32  34
39 39 (−3)2  34 = 24  24
39 210
(−3)2  34 = 36
39 39 (−3)2  34 = 24+4
39 210
(−3)2  34 = 3−3
39 (−3)2  34 = 28
39 210
(−3)2  34 = 1
39 33 (−3)2  34 = 28−10
39
(−3)2  34 = 1
39 27 (−3)2  34 = 2−2
39
ตอบ 1
(−3)2  34 = 1
27 39 22

(−3)2  34 = 1
39 4

ตอบ 1

4

ชุดกจิ กรรม รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 26

แบบฝกึ ทักษะที่ 6

เรอ่ื ง การหารเลขยกกาลงั ที่มเี ลขชี้กาลงั เป็นจานวนเตม็ บวก โดยท่ี m < n

คำชแ้ี จง จงหาผลลัพธแ์ ล้วตอบให้อยใู่ นรูปเลขยกกำลัง

1) 43
46

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

2) 74
78

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

86
3) 813

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

ชุดกจิ กรรม รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 27

43
4. 4 8

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

a3 a5
5. a10

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

กระดาษทด

ชดุ กิจกรรม รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 เรื่อง ... เลขยกกำลงั 28

แบบฝกึ ทักษะที่ 5

คำช้แี จง จงหาผลลัพธ์แล้วตอบให้อยใู่ นรูปเลขยกกำลงั

1) 43
46

วธิ ที ำ 43 43 6

46 43
1
1 43
ตอบ 43

2. 74
78

วธิ ที ำ 74 74 8
78
74
1
74

1
ตอบ 74

3. 4. 86
813

วิธีทำ 4. 86 86 13
813

87

1
87

ตอบ 1

87

ชดุ กจิ กรรม รายวิชาคณิตศาสตร์ ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 เรื่อง ... เลขยกกำลงั 29

4. 5. 43 438
วธิ ที ำ 5. 48
45
43 1
48 45

ตอบ 1

45

5. 6. a3 a5
a10

วธิ ีทำ 6. a3 a5 a3 5
a10 a10
a8
a10
a8 10

a2

1
a2

ตอบ 1

a2

ชดุ กจิ กรรม รายวชิ าคณิตศาสตร์ ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 30

ใบความรู้

เรอ่ื งท่ี 7. การเขยี นจำนวนที่มคี ่ามากๆ
ให้อยูใ่ นรูปสัญกรณว์ ิทยาศาสตร์

ประกอบแผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 7

สัญกรณว์ ิทยาศาสตร์ เป็นการเขยี นจำนวนในรูปการณ์คูณท่มี เี ลขยกกำลังซึง่

มฐี านเป็นสบิ และมีเลขชก้ี ำลังเปน็ จำนวนเต็ม โดยมีรูปทวั่ ไปเปน็

A × 10n เมือ่ 1 ≤ A ≤ 10 และ n เป็นจำนวนเต็ม

คำชแี้ จง จงเขียนจำนวนตอ่ ไปน้ีใหอ้ ยใู่ นรูปสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์

ตวั อย่างที่ 1. 346,200,000 ตวั อยา่ งที่ 2. 35,540,000
วธิ ที ำ 346,200,000 = 3,462 × 100,000 วิธที ำ 35,540,000 = 3,554 × 10,000

= (3.462 × 103) × 105 = (3.554 × 103) × 104
= 3.462 × (103 × 105)
= 3.462 × 108 = 3.554 × (103 × 104)
ตอบ 3.462 × 108
= 3.554 × 107

ตอบ 3.554 × 107

ตัวอยา่ งที่ 3. 2.45 × 106
วธิ ีทำ 2.45 × 106 = 2.45 × 1,000,000= 2,450,000

ตอบ 2,450,000

ชุดกจิ กรรม รายวิชาคณติ ศาสตร์ ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 31

แบบฝึกทกั ษะที่ 7

เรื่อง การเขยี นจำนวนทีม่ คี า่ มากๆ ใหอ้ ยใู่ นรปู สัญกรณว์ ิทยาศาสตร์

คำช้ีแจง เติมคำตอบลงในช่องวา่ งใหถ้ กู ต้องสมบูรณ์

1. เขยี นจานวนในแต่ละขอ้ ตอ่ ไปนใี้ หอ้ ยใู่ นรูปของ A10n ,1 A 10 และ n เป็นจานวนเต็ม

1) 620,000 = ............................ 5) 45,000,000 = ............................

2) 3,950,000 = ............................ 6) 5,900,000 = ............................

3) 70,200,000 = ............................ 7) 2,750,000,000 = .......................

4) 418,000,000 = ............................ 8) 782,000,000,000 = .......................

2.จงเขยี นจานวนแทนสญั กรณว์ ิทยาศาสตรท์ ่กี าหนดใหต้ ่อไปนี้ วธิ ีลัด

1) 2.8  107 = ……………………………. เราใสจ่ ดุ ทศนิยมหลงั ตัวเลขตัวแรก
2) 1.2993  105 = ……………………………. แล้วนบั ตัวเลขท่อี ยหู่ ลังจุดท้ังหมด
3) 8.62  108 = …………………………….
4) 4.07  106 = ……………………………. มกี ่ตี ัวก็คูณด้วย 10 ยกกำลงั
5) 2.687  107 = ……………………………. เท่ากับจำนวนที่นับได้
6) 7.981  108 = …………………………….

กระดาษทด

ชดุ กิจกรรม รายวิชาคณิตศาสตร์ ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 32

แบบฝึกทกั ษะท่ี 7

คำชี้แจง เตมิ คำตอบลงในช่องวา่ งใหถ้ ูกต้องสมบรู ณ์

1. เขยี นจำนวนในแต่ละขอ้ ต่อไปนใ้ี หอ้ ยู่ในรูปของ A10n ,1 A 10 และ n เปน็ จำนวนเต็ม

1) 620,000 = ....6....2.....1..0..5............ 5) 45,000,000 = ...4....5......1..0..7............

2) 3,950,000 = ..3....9..5.....1..0..6............ 6) 5,900,000 = ....5....9......1..0..6...........

3) 70,200,000 = .7....0..2.....1..0..7............. 7) 2,750,000,000 = 2....7..5.....1..0..9.........

4) 418,000,000 = 4....1..8.....1..0..8.............. 8) 782,000,000,000 = 7....8..2.....1..0..1.1........

2.จงเขยี นจำนวนแทนสัญกรณว์ ิทยาศาสตรท์ ี่กำหนดใหต้ ่อไปน้ี
1) 2.8 x 107 = 28,000,000

2) 1.2993 x 105 = 129,930

3) 8.62 x 108 = 862,000,000

4) 4.07 x 106 = 4,070,000

5) 2.687 x 107 = 26,870,000

6) 7.981 x 108 = 798,100,000

ชุดกจิ กรรม รายวชิ าคณิตศาสตร์ ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 33

ใบความรู้

เร่ืองที่ 8. การเขียนจำนวนที่มีคา่ นอ้ ยๆ
ใหอ้ ย่ใู นรปู สัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์

ประกอบแผนการจัดการเรยี นร้ทู ี่ 8

สัญกรณว์ ิทยาศาสตร์ เป็นการเขยี นจำนวนในรูปการณ์คูณที่มเี ลขยกกำลงั ซง่ึ

มีฐานเป็นสิบ และมเี ลขชก้ี ำลังเป็นจำนวนเต็ม โดยมรี ปู ท่วั ไปเป็น

A × 10n เมือ่ 1 ≤ A ≤ 10 และ n เปน็ จำนวนเต็ม

คำช้แี จง จงเขยี นจำนวนตอ่ ไปนี้ใหอ้ ยูใ่ นรูปสญั กรณ์วิทยาศาสตร์

ตัวอยา่ งท่ี 1. 0.00024 ตัวอยา่ งที่ 2. 0.0000071
วธิ ที ำ 0.0000071 = 71
วธิ ีทำ 0.00024 = 24
10, 000, 000
100, 000
= 71
= 24
107
105
= 7.110
= 2.410
107
105
= 7.110−6
= 2.410−4 ตอบ 7.110−6

ตอบ 2.410−4

ตวั อยา่ งท่ี 3. 2.78 × 10-4

วธิ ีทำ 2.78 × 10-4 = 2.78 1
104
= 2.781ต0อ,1บ0003.462 × 108
ตอบ 3.462 × 108
= 2.78 × 0.0001


= 0.000278

ตอบ 0.000278

ชดุ กิจกรรม รายวชิ าคณิตศาสตร์ ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 34

แบบฝึกทักษะที่ 8

เรอื่ ง การเขียนจำนวนทีม่ คี า่ น้อยๆ ใหอ้ ย่ใู นรปู สญั กรณว์ ิทยาศาสตร์

คำช้แี จง เติมคำตอบลงในช่องวา่ งให้ถูกต้องสมบูรณ์
1. จงเขยี นแตล่ ะจำนวนตอ่ ไปน้ใี ห้อย่ใู นรปู สญั กรณ์วทิ ยาศาสตร์
1) 0.000583 = ...............................................................
2) 0.0704 =................................................................
3) 0.00006303 =............................................................. .
4) 0.000305 = ...............................................................
5) 0.000082 = ..............................................................
6) 0.000000203 = ..............................................................

2.จงเขียนจำนวนแทนสญั กรณว์ ิทยาศาสตรท์ ่ีกำหนดใหต้ ่อไปน้ี
1) 5 x 10-4 = .............................................................. เรามวี ิธีคดิ ดงั นคี้ ่ะ
เราเล่ือนจุดมาอย่ทู ตี่ ัวเลขท่ีมากกวา่ 0 ตวั แรก
2) 1.2 x 10-5 = .............................................................. แล้วนับจำนวนทีเ่ ราเล่ือนมาว่ามกี ตี่ ัว กค็ ูณดว้ ย 10
3) 6.82 x 10-8 = ..............................................................ยกกำลังเป็นจำนวนเต็มลบเท่ากับจำนวนทเี่ ราเลื่อนมา
4) 5.413 x 10-7 = .............................................................

กระดาษทด

ชุดกจิ กรรม รายวิชาคณิตศาสตร์ ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 เร่ือง ... เลขยกกำลัง 35

แบบฝึกทกั ษะท่ี 8

คำชแี้ จง เตมิ คำตอบลงในชอ่ งว่างใหถ้ ูกต้องสมบรู ณ์
1. จงเขียนแตล่ ะจำนวนตอ่ ไปน้ีใหอ้ ยใู่ นรปู สัญกรณว์ ทิ ยาศาสตร์

1) 0.000583 = 5.83 x 10-4

2) 0.0704 = 7.04 x 10-2

3) 0.00006303 = 6.303 x 10-5

4) 0.000305 = 3.05 x 10-4

5) 0.000082 = 8.2 x 10-5

6) 0.000000203 = 2.03 x 10-7

2.จงเขยี นจำนวนแทนสญั กรณ์วิทยาศาสตร์ที่กำหนดใหต้ ่อไปน้ี

1) 5 x 10-4 = 0.0005

2) 1.2 x 10-5 = 0.000012

3) 6.82 x 10-8 = 0.0000000682

4) 5.413 x 10-7 = 0.0000005413

ชุดกิจกรรม รายวิชาคณติ ศาสตร์ ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง ... เลขยกกำลงั 36

แบบทดสอบหลงั เรยี น
เรอ่ื ง เลขยกกำลงั

คำช้ีแจง : แบบทดสอบชดุ นี้เป็นแบบเลอื กตอบมีทงั้ หมด 14 ข้อ ใหน้ ักเรียนทําทุกข้อ
คําสั่ง : เลอื กคําตอบท่ถี ูกต้องทสี่ ุดเพยี งคำตอบเดียว แล้วทาํ เครอื่ งหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ

1. 24  25 มีคา่ ตรงกบั ขอ้ ใด ข. 24 - 5 2. 105  105 มีคา่ ตรงกับขอ้ ใด ข. 10
ข. 24 × 5 ก. 100 ง. 1025
ค. 1010

ค. 24 + 5 ง. 24 ÷ 5

3.  − 3 6   − 3 6 มีคา่ ตรงกบั ขอ้ ใด 4. (−3)7 (−3)4 32 มคี า่ ตรงกับขอ้ ใด
 4   4 

ก. 0 ข. − 3 ก. (−3)2 ข. (−3)13
ค. (−3)22 ง. (−3)42
4

ค 1 ง. -1

5. (0.2)  (0.2)3  (0.2)4 มีค่าตรงกบั ข้อใด 6. m3  (−m)2  m7 มคี า่ ตรงกบั ข้อใด

ก. (0.2) ข. (0.2)2 ก. m10 ข. − m10

ค. (0.2)7 ง. (0.2)8 ค. m12 ง. − m12

7.  3 4 เป็นคำตอบของข้อใดตอ่ ไปน้ี 8.  4 5   4 3 เปน็ คำตอบของข้อใดตอ่ ไปน้ี
 5   5   5 

ก. 81 ข. 81 ก. 4 ข.  4 2
 5 
625 621 5

ค. 80 ง. 80 ค.  4 5 ง.  4 8
625  5   5 
621

9. a5  a7 มีค่าตรงกบั ข้อใด 10. ประโยคในขอ้ ใดตอ่ ไปนเ้ี ปน็ จริง
ก. a2  a10
ข. a2  a7 ก. 43 = - 4 3 ข. 23 = 32

ค. a4  a6 ง. a3  a5 ค. 4-3 = 1 ง. (-2) -4 = 1
34 (-2)4

13. 70 x 22 x 32 มีคา่ เท่ากับข้อใดตอ่ ไปน้ี 14. เขียน 4,520,000 ให้อยใู่ นรปู สัญกรณ์วทิ ยาศาสตรไ์ ดต้ าม
ข. 24
ค. 48 ข. 36 ข้อใด
ง. 96
ข. 4.52 x 104 ข. 4.52 x 105

ค. 4.52 x 106 ง. 4.52 x 107

13. เขียน 0.0000901 ใหอ้ ยูใ่ นรูปสัญกรณว์ ิทยาศาสตรไ์ ดต้ ามขอ้ ใด 15 เขยี น 961,000,000 เขียนใหอ้ ย่ใู นรปู สญั กรณ์วิทยาศาสตรไ์ ด้

ข. 9.01 x 10 -4 ข. 9.01 x 10 -5 ตามข้อใด
ค. 9.01 x 10 -6 ง. 9.01 x 10 -7
ข. 9.61 x 10 5 ข. 9.61 x 10 6

ค. 9.61 x 10 7 ง. 9.61 x 10 8

ชุดกจิ กรรม รายวชิ าคณิตศาสตร์ ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 เรื่อง ... เลขยกกำลงั 37

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลงั เรยี น
เรอื่ ง เลขยกกำลงั

รายวิชา คณติ ศาสตรพ์ ื้นฐาน รหัสวชิ า ค 21101 ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 1

ชื่อ ..................................... สกลุ ................................ เลขท่ี ........................ ชั้น.................

ข้อ ก ข ค ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คะแนนที่ได้

14

ชดุ กจิ กรรม รายวชิ าคณิตศาสตร์ ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 เร่ือง ... เลขยกกำลงั 38

เฉลย แบบทดสอบหลงั เรยี น
เรอื่ ง เลขยกกำลงั

รายวิชา คณิตศาสตร์พืน้ ฐาน รหัสวชิ า ค 21101 ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 1

ชอ่ื ..................................... สกุล ................................ เลขที่ ........................ ชน้ั .................

ขอ้ ก ข ค ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Click to View FlipBook Version
Previous Book
E-CATALOGUE THAI HERB
Next Book
เล่มบทเรียนสำเร็จรูป2