The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เบสตำบลเกาะตะเภาการสานตะกร้า

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sakuna.wongja2014, 2022-09-06 00:37:21

เบสตำบลเกาะตะเภาการสานตะกร้า

เบสตำบลเกาะตะเภาการสานตะกร้า

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เปน็ เลศิ
(Best-Practice)

สานกั งานส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยจงั หวัดตาก
สานักงานส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงาน Best Practice กศน.ตาบลเกาะตะเภา

1.ชื่อโครงการ/กจิ กรรม หลักสูตรการสานตะกรา้ หวายเทยี ม
ชอ่ื เจ้าของผลงาน นางสาวณีนา เลิศสงคราม กศน.ตาบลเกาะตะเภา อาเภอบ้านตาก จงั หวัดตาก
2. จุดเดน่ / ความสาเร็จทีป่ รากฎ

กศน.ตาบลเกาะตะเภาได้คัดเลือกโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียมมาเป็นผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best-Practice) จากการที่ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงศูนยฝ์ ึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการสานตะกร้าหวาย
เทียม หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อใต้ ตาบลเกาะตะเภา อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผู้เข้ารับการฝึกอบได้สร้างอาชีพเสรมิ และได้สืบ
การสานตะกร้าหวายเทียมมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการสรา้ งงาน สร้างรายได้ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศสาหรับพ้ืนที่ปกติให้พัฒนาอาชีพท่ีเน้นการต่อยอดศักยภาพและตามบริบทของพ้ืนที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิด
ความเข้มแข็ง และเป็นทางเลือกในการเสริมสร้างอาชีพ ในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียม
โดยมีจุดมุ่งหมายหลักให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน หลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียม
และสามารถนาความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัวของตนเองไปพร้อมกับการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จรยิ ธรรม ที่มุ่งเนน้ ใหเ้ กดิ กระบวนการกลุ่มและสรา้ งเครอื ขา่ ยระหว่างกลุม่ องคก์ รต่างๆ ในชุมชน

ดังนน้ั จากหลกั การและแนวคิดเหล่าน้ี ทาให้ กศน.ตาบลเกาะตะเภา ได้นาโครงการศูนยฝ์ ึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการ
สานตะกรา้ หวายเทียมมาเปน็ ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลศิ (Best-Practice) เพราะสามารถสรา้ งอาชีพและสร้างรายไดใ้ หก้ บั ผู้
เขา้ รบั การอบรมเพราะจะเปน็ การพฒั นาผเู้ ขา้ รบั การอบรมใหม้ คี วามรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชพี เป็นการ
แกป้ ัญหาการว่างงาน และเกดิ ความเขม้ แข็งในชุมชนพร้อมทง้ั ส่งเสริมใหม้ ีรายได้ในครวั เรือน และมีรายได้ในชุมชน

3. วิธีดาเนินการ
3.1 ขั้นเตรยี มการ ( Plan )
1.ศกึ ษาสภาพปัญหาและวเิ คราะห์ข้อมลู อยา่ งมีส่วนร่วมของครู กศน.ตาบล กลุ่มสตรี และชุมชนโดยการสารวจ

ความต้องการของชมุ ชน แล้วนามาวางแผนการจัดกจิ กรรมที่สอดคลอ้ งกับความต้องที่แทจ้ ริงของชุมชน
2. วเิ คราะห์งานบทบาทหนา้ ท่ี และความสอดคล้องกบั สภาพบริบทของชุมชนท่เี ก่ยี วขอ้ ง
3. คน้ ควา้ Best-Practice โดยพจิ ารณา ดังน้ี
- เป็นเร่ืองทเี่ ก่ยี วข้องกบั ภารกจิ ตามบทบาทหน้าท่ี
- สนองนโยบายและจดุ เนน้ ของสานกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยประจาปี

งบประมาณ พ.ศ.2565
- ผลผลิต/ความสาเร็จเพม่ิ ข้ึน
- สามารถนาไปใช้เปน็ มาตรฐานการทางานตอ่ ไปได้
- มกี ารพฒั นาและปรับปรงุ ตอ่ ไป

จากการพิจารณาประเด็นดงั กลา่ ว เพ่ือการคน้ คว้า Best-Practice ในการจดั กจิ กรรมที่สอดคลอ้ งกับสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน พบวา่ เป็นเรื่องทีเ่ กย่ี วกับบทบาทหนา้ ท่โี ดยตรงของครู กศน.ตาบล ตามนโยบายและจดุ เนน้ ของ
สานักงานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านการจัดการศึกษา
ต่อเน่อื ง จึงมีการวางแผนตามบทบาทและภารกจิ ดงั น้ี

- ครู กศน.ตาบล/ผ้เู รียน/ชุมชน มสี ่วนร่วมในการวางแผนและออกกิจกรรม เพือ่ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชมุ ชน โดยมผี เู้ ข้ารว่ มกจิ กรรม จานวน 11 คน

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสง่ เสริมอาชพี ในชมุ ชน และวางแผนการจดั การเรยี นรรู้ ่วมกันระหว่างผู้เรยี นกบั วิทยากร
เรอ่ื งการสานตะกรา้ จากหวายเทยี ม

- ครู กศน.ตาบลและผเู้ รยี น รว่ มกันกาหนดทศิ ทางการดาเนินงาน การทาขอ้ ตกลง คอื ต้องการจดั ทาบัญชรี ายรบั
- รายจ่าย ของกลุ่ม การปันผลใหก้ ับสมาชิกกลุ่ม การนาบางส่วนมาเป็นทนุ หมุนเวยี น
1.การนาข้อมูลการวิเคราะหแ์ ละการพิจารณาจากข้อ 1 – 3 มากาหนดเปน็ กรอบการดาเนินงานที่พิจารณา แล้ววา่ มาเปน็ แนว
ปฏิบัติท่ดี ี (Best-Practice) โดยดาเนนิ การดงั นี้
1. กาหนดวัตถุประสงคข์ องโครงการ
2. กาหนดตวั ช้วี ัดความสาเรจ็
3. กาหนดวิธดี าเนินการ
4. กาหนดวิธกี ารประเมินผลและเครอ่ื งการประเมินผล

3.2 ขั้นดาเนินการ ( DO )

การจดั กจิ กรรมสง่ เสริมอาชีพท่ไี ดว้ างแผนและออกแบบกิจกรรม โดยการให้ความรแู้ ละการฝกึ ปฏิบัติจรงิ ดังนี้

- การทาตะกร้าจากเสน้ หวายเทียมหวายเทยี มทน่ี ามาใช้ในการสานตะกร้าจากเส้นหวายเทียม
- ลกั ษณะของการสานตะกร้าจากเส้นหวายเทียม
- การนามาใชป้ ระโยชน์วิทยากรอธบิ าย วัสดอุ ุปกรณ์ทใี่ ช้ในการสานตะกร้าจากเส้นหวายเทียมวทิ ยากรปฏิบัตแิ ละนาเขา้ สู่
เนื้อหาข้ันตอนและวิธีสานตะกร้าจากเส้นหวายเทียม
- ตะกร้าจากเส้นหวายเทียมการสานลวดลายตะกรา้ มลี ายลายวจิ ิตร นาคนาคี ลายหงส์คู่ ในช้ินงานวิทยากรอธิบายการคดิ
ต้นทุนกาไร บัญช-ี รบั จ่าย
- ประมาณการต้นทนุ การผลติ และการกาหนดราคาจดั จาหน่าย
- ต้นทนุ ราคาขาย
- ประมาณการรายรับ-รายจ่ายการตลาดและการคา้ ในรูปแบบออนไลน์
- การสร้างเพจ
- การขายออนไลน์
- กลยุทธท์ างการตลาด

3.3 ขั้นนิเทศตดิ ตามผล ( Check )

1. ประเมนิ งานจากการสานตะกรา้ หวายเทียมรปู แบบตา่ ง ๆ และการจาหน่าย โดยวิทยากร ครู กศน.ตาบลประเมินจาก
การปฏิบัตจิ รงิ และประเมินจากความรู้ ความเข้าใจจากการตอบคาถาม

2. กศน.ตาบลเกาะตะเภา โดยครูอาสาสมัคร กศน. ได้มกี ารนเิ ทศตดิ ตามการจัดกิจกรรม และครู กศน.ตาบล ไดม้ ีการ
ติดตามการดาเนินงาน โดยการใช้แบบติดตามผูเ้ รียนหลงั จบหลักสูตร

3. สรุปผลการดาเนนิ โครงการทไ่ี ด้จากการตดิ ตามผู้เรียนหลงั สน้ิ สดุ โครงการ นาเสนอผลการจดั กจิ กรรมและจุดท่ีควร
พัฒนา รวมทงั้ ขอ้ เสนอแนะ และการจัดทารายงานเพ่อื เสนอแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best-Practice)

4. เผยแพร่แนวปฏิบตั ทิ ่ีดี (Best-Practice) เพ่อื ใช้เป็นขอ้ มลู ในการวางแผนการจดั กิจกรรมครัง้ ต่อไป
รวมท้งั การนาเสนอในรปู แบบต่างๆ เช่น การนาเสนอผา่ นเว็บเพจของ กศน.ตาบลเกาะตะเภา

3.4 ขน้ั ประเมินและรายงานผล ( Action )
การนาเสนอแนะของกลุ่มผู้เรียน ชมุ ชน มาปรับปรุงรูปแบบและวธิ ีการส่งเสริมอาชพี เพือ่ เผยแพรใ่ หช้ มุ ชนอนื่ ทมี่ ีสภาพหรือ
บริบทท่ีเหมอื น/ใกล้เคียงกัน ไดน้ าไปใช้ในการจัดกจิ กรรมส่งเสริมอาชพี ตอ่ ไป

การดาเนนิ งาน หลักสตู รการสานตะกรา้ หวายเทียม ตามแนวทางวงจรเดมมง่ิ (Demning Cycte : PDCA)
ดงั กลา่ วสามารถแสดงได้ดังแผนผงั แนวทางการปฏบิ ัตทิ ี่ดีด้านการสง่ เสริมอาชพี ดังนี้

แผนผงั แนวทางปฏบิ ัตทิ ีด่ ีด้านสง่ เสรมิ อาชพี “หลกั สูตรการสานตะกร้าหวายเทยี ม”
”2. ศกึ ษาสภาพปญั หา และความต้องการของชุมชนอยา่ งมสี ว่ นร่วม

p 1. ครูรวบรวมและศกึ ษางานตามบทบาทหน้าท่ีและ

ภารกจิ 3. วเิ คราะห์ความสอดคลอ้ งท่ี
เกยี่ ว4ข. อ้นงาเสนอขอ้ มลู จากการวเิ คราะหม์ ากาหนดกรอบการ
ดาเนินงาน

5. จัดกิจกรรมส่งเสรมิ อาชีพ หลักสตู รการสานตะกร้าหวายเทียม

6. ให้ผ้เู รียนฝึกหลกั สูตรการสานตะกร้าหวายเทยี มหลากหลายรูปแบบจนเกิด

D ความชานาญ

7. ใหม้ กี ารจดั ทาบญั ชรี ายรับ - รายจา่ ย โดยมคี รู กศน.ตาบลเปน็ ครูพ่เี ลี้ยงคอย
ให้คาปรกึ ษา

8. ประเมนิ งานจากหลักสตู รการสานตะกร้าหวายเทียมหลากหลายรูปแบบโดยวทิ ยากร
ครู กศน.ตาบล ประเมนิ จากการปฏิบตั จิ ริง และประเมนิ จากความรู้ ความเข้าใจจากการ
ตอบคาถาม
9. กศน.อาเภอบ้านตาก โดยครอู าสาสมัครฯ กศน.ไดม้ กี ารนเิ ทศติดตามการจัดกจิ กรรม

c และครู กศน.ตาบล ไดม้ ีการติดตามการดาเนนิ งาน โดยการใช้แบบติดตามผู้เรยี น
หลงั จบหลกั สตู ร
10. สรปุ ผลการดาเนนิ งาน และจัดทารปู เล่มรายงาน
11. เผยแพร่ผลงาน ปญั หา อปุ สรรค ต่อทีประชมุ ของ กศน.อาเภอ

12. นาผลการจดั กจิ กรรมและข้อเสนอของผ้เู รียน มาปรบั ปรงุ แก้ไข เพ่อื วางแผนการ
ปรับปรงุ เน้อื หา และออกแบบกิจกรรมของหลักสูตรใหส้ อดคล้องกบั สภาพและความ

A ต้องการของชุมชนตอ่ ไป

4. ปจั จยั ป้อน

สอดคลอ้ งกบั นโยบานและจดุ เน้นการดาเนนิ งาน สานกั งาน กศน.ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2565
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเนน้ การดาเนนิ งาน กศน. ประจาปงี บประมาณ 2565

2.4 ยกระดบั ผลติ ภัณฑ์ สินคา้ บรกิ ารจากโครงศนู ยฝ์ ึกอาชีพชุมชน ท่ีเนน้ "ส่งเสริมความรสู้ ร้างอาชีพ เพม่ิ รายได้ และ
คณุ ภาพชวี ิตที่ดี"ใหม้ ีคณุ ภาพมาตรฐาน เปน็ ท่ยี อมรับของตลาด ต่อยอดภูมิปัญญาทอ้ งถน่ิ เพอ่ื สร้างมลู ค่าเพิ่ม พฒั นาสวู่ สิ าหกิจ
ชุมชน ตลอดจนเพ่มิ ช่องทางทางประชาสัมพนั ธ์และชอ่ งทางการจาหน่าย
ภารกิจตอ่ เน่ือง
1. ดา้ นการจดั การศึกษาและการเรียนรู้

1.3 การศกึ ษาตอเน่อื ง
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทาอยางย่ังยืน โดยใหความสาคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ เพ่ือการมีงานทาใน
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรอื การบรกิ าร รวมถึงการเน้นอาชีพช่าง
พน้ื ฐาน ทส่ี อดคล้องกับศกั ยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่พื้นท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานเปน็ ท่ียอมรับ สอด
รบั กับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ ตลอดจน สร้างความเขม้ แขง้ ให้กบั ศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชน โดยจัด
ใหม้ ีหน่งึ อาชพี เด่นรวมทงั้ ใหม้ ีการกากับ ตกิ ตาม และรายงาน ผลการจดั การศึกษาอาชพี เพ่ือการมงี านทาอย่างเป็นระบบและ
ตอ่ เนือ่ ง
มาตรฐานการศึกษาต่อเนือ่ ง
มาตรฐานท่ี 2 คณุ ภาพของผ้เู รยี นการศึกษาต่อเนอื่ ง
2.1 หลกั สตู รการศกึ ษาตอ่ เน่ืองมคี ณุ ภาพ
2.2 วิทยากรการศกึ ษาตอ่ เนอ่ื งมคี วามรู้ ความสามารถหรอื ประสบการณต์ รงกบั หลกั สูตรการศึกษาตอ่ เน่ือง
2.3 สื่อที่เออ้ื ตอ่ การเรยี น
2.4 การวดั และประเมนิ ผลผ้เู รยี นการศึกษาต่อเนอ่ื ง
2.5 จัดกระบวนการเรยี นรู้การศึกษาต่อเนอ่ื งทม่ี คี ุณภาพ

นโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ และยกระดับความสามารถในการแขง่ ขันและขยายช่องทางการตลาดเปน็ การ
เสรมิ สร้างกระบวนการสรา้ งอาชีพ สร้างงานทีม่ ีคุณภาพเพ่อื ให้ประชาชนมรี ายได้สงู ขน้ึ เพือ่ ให้การดาเนินงานสอดคล้องกบั
นโยบายดังกล่าว สานกั งาน กศน.จึงกาหนดนโยบายและจุดเน้นการดาเนนิ งานในปงี บประมาณ พ.ศ.2565 ให้หนว่ ยงานและ
สถานศึกษาในสงั กัด ดาเนนิ การจัดกิจกรรมการจัดการศีกษานอกระบบ และการศกึ ษาตามอัธยาศัยให้ครอบคลุมทกุ พน้ื ท่ีทุก
กลมุ่ เป้าหมาย โดยใหส้ อดคลอ้ งกับนโยบายจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน.ประจาปีงบประมาณ 2565 สานักงาน กศน.
มงุ่ เน้นให้คนไทยไดร้ ับโอกาสการศึกษาและการเรยี นรู้ตลอดชวี ิตอยา่ งมีคุณภาพสามารถดาเนินชีวิตทเ่ี หมาะสมกบั ชว่ งวัย
สอดคลอ้ งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง และมีทักษะท่จี าเป็นในโลก ศตวรรษท่ี 21 และสอดคลอ้ งกบั สถานการณ์ใน
ปจั จุบันทีเ่ ปล่ยี นแปลงไป ทัง้ สภาพสังคมและธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบใหป้ ระชาชนไม่มีงานทาและย้ายกลบั ถน่ิ ฐานเพมิ่ มากขึ้น
การจดั การศกึ ษาอาชพี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงมคี วามสาคัญมาก เพราะจะเปน็ การพัฒนาประชาชนในชมุ ชนใหม้ ี
ความรคู้ วามสามารถและทกั ษะในการประกอบอาชีพโดยใชก้ ระบวนการเรียนรเู้ ศรษฐกจิ พอเพียงในการจดั หลักสตู รอาชีพ
เพอื่ ใหป้ ระชาชนมอี าชพี มงี านทาและมีรายไดอ้ ย่างยงั่ ยืน

กศน.ตาบลเกาะตะเภา จงึ ไดน้ านโยบาย จดุ เนน้ และความจาเป็น ดงั กลา่ วสกู่ ารปฏิบัติโดยดาเนนิ การจัดโครงการ
ศนู ย์ฝกึ อาชพี ชุมชนหลักสูตรพัฒนาอาชพี (รปู แบบช้ันเรยี น) หลกั สูตรการสานตะกร้าจากเส้นหวายเทียม จานวน 31 ชัว่ โมง
เพ่ือลดตน้ ทุนการผลิต สนับสนนุ ให้เกิดการพฒั นารูปแบบผลิตภณั ฑ์ใหม้ ีความหลากหลาย

5. เง่ือนไข/ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสาเรจ็

ผนู าชุมชน ผูนาทองถิน่ ประชาชนและหนวยงานตางๆภาคเี ครอื ขายของการทางานรวมกันท่เี กดิ จากความสัมพนั ธ
ระหวางบคุ คล องคกร ที่เกย่ี วของกนั ในทุกระดบั เชน ผูนาชมุ ชน ทองถ่ิน มเี ปาหมายในการทางานรวมกัน คอื การสงเสริม
การเรียน รูสรางอาชพี สรางรายไดทมี่ น่ั คง พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ใหกบั ประชาชนชวยกนั เตมิ เตม็ ให กศน.ตาบลเกดิ การพฒั นา
ในทกุ ดานและใชประโยชนเปนแหลงเรียนรูในชมุ ชน

6. ปัญหา อปุ สรรค หรือขอ้ จากัดท่เี กดิ ขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน และแนวทางแก้ไขให้ประสบความสาเร็จ
6.1 วัสด/ุ อุปกรณใ์ นการจัดกิจกรรมมีไมเ่ พยี งพอ และมกี ารแกป้ ญั หาคอื วัสดไุ หนท่สี ามารถนามาจากที่บ้านได้
ก็ให้นามารวมกันโดยไม่ต้องซื้อเพอ่ื เปน็ การแบ่งเบาในการจดั ซอื้ วัสดอุ ุปกรณ์
6.2 ช่วงเวลาดาเนินกจิ กรรมอย่ใู นช่วงสถานการณ์ฝ้าระวัง เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไมส่ ามารถดาเนิน
กิจกรรมได้ตามวัตถปุ ระสงคท์ ่ีตงั้ ไว้ จงึ ปรับวิธกี ารดาเนินกิจกรรมโดยให้ผ้เู ข้าร่วมกจิ กรรมวดั อุณหภูมิ ล้างมอื สวมหน้ากาก
อนามัย เว้นระยะหา่ งเพอ่ื ความปลอดภยั
7. ขอ้ เสนอแนะวธิ ปี ฏบิ ัตงิ านทจ่ี ะทาใหด้ ยี ิง่ ขน้ึ

7.1 ควรสง่ เสริมใหม้ กี ารการสานตะกรา้ หวายเทียมให้มคี วามหลากหลายรูปแบบ
7.2 ควรมีการเผยแพร่และประชาสมั พนั ธใ์ ห้ผทู้ ี่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูล “วิธีการทา“การสานตะกรา้ หวายเทยี ”
เช่น การประชาสัมพันธใ์ นการจาหนา่ ยผลิตภัณฑ์ในสื่อออนไลน์ตา่ ง ๆ
7.3 ควรพัฒนาผเู้ รยี นในการจาหน่ายสนิ ค้าออนไลน์ โดยการเรยี นรจู้ ากศูนยด์ จิ ิทลั ชมุ ชน เพื่อเพม่ิ ช่องทาง
ในการจาหนา่ ยผลิตภัณฑ์

ภาพการจัดกจิ กรรม หลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่ งโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(รปู แบบชนั้ เรยี น ) สถานทจ่ี ดั
หลักสตู รการสานตะกรา้ จากเสน้ หวายเทียม จานวน 31 ชัว่ โมง

ระยะเวลาดาเนินการวนั ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวนั ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2565
ศาลาอเนกประสงค์ หมทู่ ี่ 4 ตาบลเกาะตะเภา อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

อธบิ ายอปุ กรณก์ การสานตะกร้าหวายเทียมโดยนางสาวบุณยรตั น์ บญุ อยู่ วิทยากร

สาธิตการสานตะกรา้ จากเสน้ หวายเทียม โดยนางสาวบุณยรตั น์ บุญอยู่ (วทิ ยากร)
ทาพิธปี ดิ นางวิภานี สอนทพิ ย์ สมชกิ องค์การบรหิ ารส่วนตาบลเกาะตะเภา

รายรับการขายตะกรา้ จากเสน้ หวายเทียม นางภาวิณี สอนทิพย์ ประธานกล่มุ หม่ทู ี่ 4 ตาบลเกาะตะเภา


Click to View FlipBook Version