The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือสื่อมอนเตสซอรี่กลุ่มประสาทสัมผัส NA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nutcher196, 2020-05-02 06:46:20

คู่มือสื่อมอนเตสซอรี่กลุ่มประสาทสัมผัส NA

คู่มือสื่อมอนเตสซอรี่กลุ่มประสาทสัมผัส NA

ค่มู ือการใชส้ ่ือมอนเตสซอรี่
กลม่ ุ ประสาทสมั ผสั

กิจกรรม ต่อเติมอาหารสตั ว์

วสั ด ุ/อปุ กรณ์

1. ผา้ ขาวมา้ 2. ผา้ สกั หลาด 3. ดา้ ย/เข็ม

4. ตนี ตกุ๊ แก 5. ปื นกาวรอ้ น 6. เมล็ดถวั่ เขยี ว/แดง

7 . ใยสงั เคราะห์ 8. ขา้ วสาร 9. ลกู ปัด

วิธีการเลน่ กิจกรรม

1.ใหเ้ ด็กเตมิ ส่วนที่หายไปของอาหารสัตวโ์ ดยใหส้ ังเกตรปู ร่างลักษณะของเงาและนา
ส่วนท่ีหายไปมาเติมใหอ้ าหารสตั วส์ มบรู ณ์
2. ใหเ้ ด็กสัมผสั ส่ือเพื่อดวู ่าส่วนที่เตมิ ไปนน้ั มีลักษณะการสัมผสั เหมอื นกนั หรือไม่

ดา้ นร่างกาย ประโยชนท์ ่ีไดร้ บั

- เด็กไดใ้ ชก้ ลา้ มเนื้อมอื ในการตอ่ เตมิ สื่อ
- เด็กไดใ้ ชม้ ือประสานสมั พนั ธก์ บั ตาในระหวา่ งทากจิ กรรม

ดา้ นอารมณ-์ จิตใจ
- เด็กเกิดความสนกุ สนานในระหวา่ งทากจิ กรรม

ดา้ นสังคม

- เด็กไดม้ ีปฏิสัมพนั ธร์ ่วมกนั กบั เพ่ือน

ดา้ นสตปิ ัญญา

- เด็กไดร้ จู้ กั การสังเกต
- เด็กไดเ้ รียนรเู้ ก่ยี วกบั อาหารสตั ว์

ขอ้ ควรระวงั

1.ไมข่ วา้ งปาใส่กนั
2.ไมว่ างในพ้ืนที่ท่ีมคี วามรอ้ นหรือใกลเ้ ปลวไฟ

กิจกรรมจบั คอ่ ู าหารสตั ว์

วสั ด ุ/อปุ กรณ์

1. ผา้ ขาวมา้ 2. ตาปลอม 3. ถวั่ แดง

4. ขา้ วสาร 5 . ใยสังเคราะห์ 6. ลกู ปัด

วิธีการเลน่ กิจกรรม

1.ใหเ้ ด็กสัมผัสพรอ้ มกับจับค่สู ัตว์ใหต้ รงกับอาหารให้ถกู ตอ้ ง เช่น ลิงขา้ งในลิงมี
ขา้ วสารซ่ึงอาหารของลิงเป็ นกลว้ ยใหเ้ ด็กสมั ผสั กลว้ ยแตล่ ะช้นิ ว่ากลว้ ยช้นิ ไหนท่ีขา้ งใน
เป็ นขา้ วสารและนามาจบั คกู่ บั สัตวใ์ หถ้ กู ตอ้ ง
2.เมอื่ เด็กจบั คสู่ ตั วต์ วั แรกเสร็จแลว้ ปล่อยใหเ้ ด็กเล่นอยา่ งอิสระ

ประโยชนท์ ี่ไดร้ บั

ดา้ นร่างกาย

- เด็กไดพ้ ฒั นากลา้ มเนื้อมือมดั เล็กในการหยบิ และ
สัมผสั ตกุ๊ ตา

ดา้ นอารมณ-์ จติ ใจ
- เด็กเกิดความสนกุ สนานในระหว่างทากจิ กรรม

ดา้ นสงั คม

- เด็กไดม้ ีปฏิสัมพันธท์ ่ีดกี บั เพ่ือนๆ

ดา้ นสติปัญญา

- เด็กไดร้ จู้ กั คดิ วิเคราะห์ แยกประเภทของอาหารสตั ว์

ขอ้ ควรระวงั

1.ไมข่ วา้ งปาใส่กนั
2.ไมว่ างในพ้ืนที่ท่ีมคี วามรอ้ นหรือใกลเ้ ปลวไฟ

กิจกรรมแมไ่ กอ่ อกไขว่ นั ละฟอง

วิธีการเลน่ กจิ กรรม

1. ทอยลกู เตา๋ ท่ีมตี วั เลขกบั พื้นผวิ สมั ผสั ตา่ งๆ
2. สัมผสั พื้นผวิ บนตวั เลขที่ทอยได้
3. หยบิ ไขไ่ กต่ ามพื้นผวิ สมั ผสั และตวั เลขบนลกู เตา๋
4. วางไขไ่ กท่ ่ีรงั ของแมไ่ ก่

วสั ด ุ/อปุ กรณ์

1. ผา้ ขาวมา้ 2. ผา้ สีพ้ืน (สีเหลือง) 3. เข็ม/ดา้ ย

4. ใยสังเคราะห์ 5. กระดมุ 6. ลกู ปัด

7. ไหมพรม 8. สกอ๊ รต์ ไบรท์ 9. กระดิ่ง

12. กริตเตอร์

ประโยชนท์ ่ีไดร้ บั

ดา้ นรา่ งกาย

- เด็กไดใ้ ชก้ ลา้ มเนอ้ื มดั เล็กในการทอยลกู เตา๋ และจบั ไขไ่ ก่

ดา้ นอารมณ-์ จิตใจ
- เด็กไดค้ วามสนกุ สนานในการทากจิ กรรม

ดา้ นสังคม

- เด็กไดม้ ีปฏิสมั พนั ธท์ ่ีดีกบั เพื่อน

ดา้ นสติปัญญา

- เด็กไดร้ จู้ กั ตวั เลข และพื้นผิวสมั ผสั ท่ีแตกตา่ งกนั

ขอ้ ควรระวงั

1. เลน่ ดว้ ยความระมดั ระวัง ไมแ่ กะพ้ืนผิวสมั ผสั
2. ไมค่ วรวางไวใ้ กลเ้ ปลวไฟ
3. ควรเล่นใหถ้ กู วิธี ไมน่ ามาขวา้ ง/ปาเลน่

กิจกรรมรถไฟพาเพลนิ

วสั ด ุ/อปุ กรณ์

1. ผา้ ขาวมา้ 2. ขา้ วสาร 3. ผา้ กระสอบ

4. ใยสังเคราะห์ 5. กระดมุ 6. ลกู ปัด

7. ไหมพรม 8. สกอ๊ รต์ ไบรท์ 9. กระด่ิง

12. ทราย 3. ถวั่ แดง 3. ดา้ ย/เข็ม

5. ขวดโหล 2. ผา้ สีพื้น 2. ลงั กระดาษ

วิธีการเลน่ กิจกรรม

1. ใหเ้ ด็กสมั ผสั พ้ืนผวิ ท่ีอยบู่ นตวั ตกุ๊ ตาสตั ว์ ว่ามีลกั ษณะผวิ สัมผสั เป็ นอยา่ งไร
2. ใหเ้ ด็กนาตกุ๊ ตาที่มพี ้ืนผิวสัมผสั ที่ตรงกบั พื้นผิวสัมผัสท่ีแปะอย่ทู ่ีขบวนรถวางในชอ่ ง
ใหถ้ กู ตอ้ ง
3. ใหเ้ ด็กฟังเสียงที่อยใู่ นตวั สัตวท์ ี่เลือก และทายว่าเสียงที่ไดย้ นิ นนั้ เป็ นเสียงของอะไร

ประโยชนท์ ่ีไดร้ บั

ดา้ นร่างกาย

- เด็กไดใ้ ชก้ ลา้ มเนอื้ มดั เล็กในการหยิบจบั ตกุ๊ ตาใสใ่ นกลอ่ ง
และยงั ไดก้ ารสมั ผสั พื้นผวิ การฟังเสียงตกุ๊ ตา

ดา้ นอารมณ-์ จติ ใจ
- เด็กไดค้ วามสนกุ สนานในการทากจิ กรรม

ดา้ นสงั คม - เด็กไดท้ ากิจกรรมร่วมกบั เพื่อน และมปี ฏิสัมพนั ธท์ ่ีดกี บั
ผอู้ ื่น

ดา้ นสตปิ ัญญา

- เด็กไดใ้ ชค้ วามคิดในการวิเคราะหแ์ ละแยกแยะประเภทของ
พื้นผิวสัมผสั และสามารถบอกไดว้ ่าเสียงท่ีไดย้ นิ คือเสียง
อะไร

ขอ้ ควรระวงั

1. หา้ มดงึ หรือแยง่ ตกุ๊ ตาสตั ว์ เพราะอาจทาใหต้ กุ๊ ตาสัตวเ์ กดิ ความเสยี หาย
2. หา้ มวางใกลเ้ ปลวไฟ เพราะจะทาใหส้ ื่อเสียหายและอาจเกดิ อันตราย

กิจกรรมเจา้ หมีหรรษาประสาทสมั ผสั

วสั ด/ุ อปุ กรณ์

1. ผา้ ขาวมา้ 2. ผา้ สีพื้น 3. ใยสงั เคราะห์ 4. กระดาษชานออ้ ย

5. ขวดโหล 6. ผา้ ดบิ 7. ผา้ สักหลาด 8. กระดาษทราย

9. กระดิ่ง 10. เมล็ดถวั่ เขยี ว 11. ลกู ปัด

12. กริตเตอร์ 13. เมล็ดขา้ ว

วิธีการเลน่ กิจกรรมโบวล์ งิ่

1 .ใหเ้ รียงตวั โบวล์ ่ิงเป็ นส่ีแถวแถวท่ีหน่งึ 1ตวั แถวท่ีสอง 2ตวั แถวที่สาม 3ตวั และ
แถวที่ส่ี 4 ตวั บนกระดาน
2. ใหน้ าลกู โบล่ิงโยนใหต้ วั โบล่ิงลม้ ถา้ ตวั ไหนลม้ แลว้ ใหเ้ ก็บออกเสร็จแลว้ โยนลกู โบล่ิง
ตอ่ จนไมเ่ หลือตวั โบลิ่งบนกระดาน

วิธีการเลน่ จบั ค่ลู กั ษณะพ้ืนผิว/เสยี งและสี

1. ใหส้ ัมผสั พื้นผวิ ลักษณะตา่ งๆแลว้ จบั คพู่ ้ืนผิวที่มีลกั ษณะเหมอื นกนั
2. ใหเ้ ขยา่ ตวั โบล่ิง เพื่อฟังเสียงลักษณะตา่ งๆและจบั คตู่ วั โบลิ่งที่มีลักษณะเสียงเหมือนกนั

วิธีการเลน่ จบั ค่ตู วั เลขกบั เงา

1. ใหส้ ังเกตเงาของตวั เลขบนตวั โบล่ิงเสร็จแลว้ นาตวั เลขมาตดิ ลงบนเงาใหถ้ กู ตอ้ ง

ประโยชนท์ ี่ไดร้ บั

ดา้ นร่างกาย

- เด็กไดใ้ ชก้ ลา้ มเน้อื มดั เล็กในการทากิจกรรม
- เด็กไดส้ มั ผสั พ้ืนผิวท่ีมลี กั ษณะแตกตา่ งกนั
- เด็กไดใ้ ชม้ ือกบั ตาประสานสมั พันธก์ นั

ดา้ นอารมณ-์ จติ ใจ

- แสดงออกทางดา้ นอารมณไ์ ดอ้ ยา่ งเหมาะสมกบั
สถานการณ์

ดา้ นสงั คม ประโยชนท์ ่ีไดร้ บั (ต่อ)

- เด็กมปี ฏิสมั พนั ธท์ ่ีดกี บั ผอู้ ่ืน
- เด็กรจู้ กั แพช้ นะ

ดา้ นสตปิ ัญญา

- เด็กไดร้ คู้ า่ จานวนตวั เลข
- เด็กสามารถจบั คพู่ ื้นผวิ ที่มีลกั ษณะเหมอื นกนั ได้
- เด็กสามารถจบั คเู่ สียงท่ีมีลกั ษณะเหมอื นกนั ได้

ขอ้ ควรระวงั

1. ควรใชม้ อื สัมผสั พ้ืนผิวอยา่ งระมดั ระวงั
2. ไมด่ งึ หรือแกะพ้ืนผิวสัมผสั แลว้ นาเขา้ ปาก

กิจกรรมขบวนสตั วห์ รรษา

วสั ด/ุ อปุ กรณ์

1. ผา้ ขาวมา้ 2. ผา้ สีพ้ืน 3.. ผา้ สักหลาด 4. ปื นกาวรอ้ น

5. ลงั กระดาษ 6. เขม็ /ดา้ ย 7.. ถวั่ แดง 8.. เมล็ดถวั่ เขยี ว

9. ใยสังเคราะห์ 10. ลกู ปัด 11. ตีนตกุ๊ แก 12. ตกุ๊ ตาปลอม

13. สกอ๊ รต์ ไบรท์ 14. ผา้ กระสอบ 15. กระดาษสา

วิธีการเลน่ กิจกรรม

1.ใหเ้ ด็กสงั เกตตวั เลขที่ตดิ อยบู่ นขบวนรถไฟวา่ แตล่ ะขบวนมตี วั เลขอะไรตดิ อยู่
2. จากนนั้ ใหเ้ ด็กสังเกตและสัมผสั พื้นผิวที่ตดิ อยกู่ บั ขบวนรถไฟว่าพื้นผวิ ท่ีสมั ผสั นน้ั มี
ลักษณะอยา่ งไร
3. ใหเ้ ด็กสมั ผสั ส่ิงของแตล่ ะชนดิ ท่ีกองอยรู่ วมกนั ว่ามลี กั ษณะอยา่ งไร
4. ใหเ้ ด็กนาสิ่งของท่ีมีพ้ืนผิวสมั ผสั ที่ตรงกบั พ้ืนผิวสมั ผสั บนขบวนรถไฟ นามาใสใ่ น
ขบวนที่มพี ้ืนผิวตรงกนั ใหถ้ กู ตอ้ งและใสต่ ามจานวนตวั เลขที่ติดอยกู่ บั ขบวนรถไฟ

ประโยชนท์ ี่ไดร้ บั

ดา้ นร่างกาย

- เด็กสามารถใชก้ ลา้ มเนอื้ มดั เล็กในการทากจิ กรรม
- เด็กไดส้ ัมผสั พ้ืนผิว
- เด็กไดใ้ ชม้ อื และตาประสานสมั พันธก์ นั

ดา้ นอารมณ-์ จติ ใจ

- แสดงอารมณไ์ ดเ้ หมาะสมกบั วัย

ดา้ นสงั คม

- เด็กมปี ฏิบัติสมั พนั ธร์ ่วมกบั ผอู้ ื่น

ดา้ นสติปัญญา

- ทักษะคณิตศาสตรใ์ นการนบั จานวน 1-10
- ทักษะการสงั เกตไดส้ งั เกตลกั ษณะพ้ืนผิวแตล่ ะชนดิ ทมี่ ี

ความเหมือนหรือตา่ งกนั

ขอ้ ควรระวงั

1. ในขณะที่เล่นส่ือควรมีผปู้ กครองคอยใหค้ าแนะนาหรือเล่นรว่ มกนั กบั เด็ก
2. ควรเก็บส่ือใหพ้ น้ จากเปลวไฟหรอื ความรอ้ น
3. ไมข่ วา้ งปาส่ือใสก่ นั
4. ไมน่ าเขา้ ปาก

ผจู้ ดั ทา

1. นางสาว วณัฐพร สภุ ะรักษ์ รหัส 004
2. นางสาว รชั ตะวรรณ คงบา้ นควน รหัส 005
3. นางสาว ศิริวรรณ จานงสขุ รหัส 006
4. นางสาว ทิวาพร สีลานาม รหัส 007
5. นางสาว สภุ าพร พิมพขนั ธ์ รหัส 010
6. นางสาว กนกวรรณ โถทอง รหัส 011
7. นางสาว โสภิตา ปราบพยคั ฆ์ รหัส 012
8. นางสาว สวุ ัจนี สาลา รหัส 026
9. นางสาว สภุ าพร กระทอง รหัส 027
10. นางสาว วรรชลี ศรีกลุ รหัส 032

ตอนเรียน NA


Click to View FlipBook Version
Previous Book
eBook Ambe Siri 1
Next Book
KSSR SUPERMINDS YEAR 1