The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บันทึกข้อตกลง ครูประชุม ปุ่มแก้ว PA ที่จะส่ง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นายประชุม ปุ่มแก้ว, 2021-10-27 23:37:04

บันทึกข้อตกลง ครูประชุม ปุ่มแก้ว PA ที่จะส่ง

บันทึกข้อตกลง ครูประชุม ปุ่มแก้ว PA ที่จะส่ง

PA 1/ส

แบบขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน (PA)
สำหรบั ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ ครู พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) (ยงั ไมม่ ีวทิ ยฐานะ)

โรงเรยี นขนาดมอญพิทยาคม สำนักงานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษาสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 1 เดอื นตลุ าคม พ.ศ. 2564 ถงึ วันที่ 30 เดือนกนั ยายน พ.ศ. 2565

ผจู้ ดั ทำข้อตกลง
ช่อื นายประชมุ นามสกลุ ปุ่มแก้ว ตำแหน่ง พนักงานราชการ
สถานศึกษา โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สงั กดั สำนกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษาสรุ นิ ทร์
รับเงินเดือนในอนั ดบั - อตั ราเงนิ ค่าตอบแทน 26,460 บาท

ประเภทหอ้ งเรยี นท่จี ดั การเรียนรู้ (สามารถระบไุ ด้มากกวา่ 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด
การเรียนรูจ้ ริง)

 หอ้ งเรียนวชิ าสามญั หรอื วิชาพนื้ ฐาน
 ห้องเรียนปฐมวัย
 ห้องเรยี นการศึกษาพเิ ศษ
 หอ้ งเรยี นสายวชิ าชีพ
 ห้องเรยี นการศึกษานอกระบบ / ตามอธั ยาศัย

ขา้ พเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจดั ทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ยงั ไม่มวี ทิ ยฐานะ)
ซ่งึ เป็นตำแหน่ง ท่ีดำรงอย่ใู นปัจจบุ นั กับผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา ไว้ดงั ตอ่ ไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง่
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน 22 ชวั่ โมง/สปั ดาห์ ดังน้ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์
รายวิชาหนา้ ทพ่ี ลเมือง ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 จำนวน 6 ชว่ั โมง/สัปดาห์
รายวิชาหน้าที่พลเมือง ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์
รายวิชาหนา้ ท่ีพลเมอื ง ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 จำนวน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวชิ าภาษาเขมรเบอ้ื งตน้ 1 ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 4/4 จำนวน 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์
รายวชิ าภาษาเขมรเบื้องตน้ 2 ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 5/4 จำนวน 2 ชว่ั โมง/สปั ดาห์

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น
กจิ กรรม ชมุ นมุ ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 1-6 จำนวน 1 ช่วั โมง/สปั ดาห์
กจิ กรรม ลกู เสือ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 2 จำนวน 1 ช่วั โมง/สัปดาห์

1.2 งานสง่ เสริมและสนบั สนุนการจัดการเรยี นรู้ จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
นิเทศ/สังเกตการสอน จำนวน 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์
PLC จำนวน 1 ชวั่ โมง/สปั ดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 1 ชั่วโมง/สปั ดาห์
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจดุ เน้น จำนวน 1 ช่วั โมง/สปั ดาห์

กจิ กรรมอม่ิ บญุ และอบรมคณุ ธรรม (โรงเรยี นวถิ ีพทุ ธ) จานวน 1 ช่วั โมง/สปั ดาห์

2. งานที่จะปฏบิ ตั ิตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานทจ่ี ะปฏิบัตใิ นแต่ละด้าน

วา่ จะดำเนนิ การอย่างไร โดยอาจระบรุ ะยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนนิ การด้วยก็ได)้

ตวั ช้วี ัด (Indicators)

งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ทจ่ี ะเกิดข้ึนกบั ผเู้ รียน

ลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิ ทจ่ี ะดำเนินการพัฒนา ของงานตามข้อตกลง ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ตามมาตรฐานตำแหนง่ ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ ท่คี าดหวงั ให้เกิดขึ้น เปล่ียนแปลงไปในทาง
การประเมนิ กบั ผเู้ รียน ท่ดี ขี ึ้นหรอื มีการพัฒนา

(โปรดระบุ (โปรดระบ)ุ มากขนึ้ หรือผลสมั ฤทธิ์

สูงขึ้น (โปรดระบุ)

1. ดา้ นการจัดการเรยี นรู้ 1.1 สร้างและหรอื พัฒนาหลักสตู ร 1. นกั เรียนเกดิ องค์ 1.ผลสมั ฤทธท์ิ างการ

ลกั ษณะงานท่เี สนอ ให้ครอบคลมุ วิเคราะห์ตวั ช้ีวัดทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัด ความรู้ในเรอื่ งทีเ่ รยี น เรยี นในรายวชิ าหน้าที่

ถงึ การสร้าง และหรอื พฒั นา กิจกรรมการเรยี นรูใ้ หก้ บั นักเรียนใน จากกิจกรรมการ เรียนรู้ พลเมือง ช้นั ม

หลักสูตร การออกแบบการจัดการ รายวิชาหนา้ ทพี่ ลเมอื ง ช้นั ม ที่จัดข้นึ มัธยมศกึ ษาปีที่ 2 ปี

เรยี นรกู้ ารจดั กจิ กรรม การเรียนรู้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ปีการศึกษา 2564 2. นักเรียนเปน็ ผู้ท่มี ี การศึกษา 2564 เป็นไป

การสรา้ งและ หรือพฒั นาส่ือ พัฒนาหลกั สตู รวชิ า หน้าท่ีพลเมือง คุณลกั ษณะที่ดี ตามคา่ เปา้ หมาย ท่ี

นวตั กรรม เทคโนโลยี และแหล่ง ช้นั มมธั ยมศึกษาปที ่ี 2 โรงเรยี นขนาด 3. นกั เรยี นอ่าน คดิ สถานศึกษากำหนด

เรียนรูก้ ารวัดและ ประเมนิ ผลการ มอญพิทยาคม ฉบบั ปรับปรุง วิเคราะห์ และเขียน สือ่ 2. นกั เรียนมีผลการ

จัดการ เรยี นรูก้ ารศึกษา วเิ คราะห์ พทุ ธศกั ราช 2563 โดยออกแบบ ความในเรอ่ื งท่ไี ด้ เรียนรู้ ประเมนิ ดา้ นคณุ ลกั ษณะ

สงั เคราะหเ์ พอ่ื แก้ปัญหาหรือ หนว่ ย การเรยี นรเู้ ก่ียวกบั ความมีวินยั ได้ อนั พึงประสงค์ เปน็ ไป

พัฒนาการ เรยี นรู้การจัด ในตนเอง ให้เหมาะสมกับการจดั 4. นกั เรียนสามารถ ตามค่าเป้าหมายที่

บรรยากาศ ที่ส่งเสริมและพฒั นา กจิ กรรมการเรยี นรู้ แบบ ACTIVE จัดการตนเองได้และ อยู่ สถานศกึ ษากำหนด

ผู้เรยี นและการอบรมและ พัฒนา LEARNING และนำขึ้น เผยแพร่ใน รว่ มกบั ผู้อน่ื อย่าง มี 3.นกั เรียนมผี ลการ

คุณลกั ษณะทีด่ ี ของผูเ้ รียน เว็บไซต์โรงเรียน ความสขุ ประเมินดา้ นการอ่าน

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลพั ธ์ (Outcomes) ตวั ชี้วดั (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหนง่ ทจี่ ะดำเนินการพัฒนา ของงานตามข้อตกลง ที่จะเกิดขน้ึ กบั ผ้เู รยี น
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ ท่คี าดหวังให้เกิดขึ้น ที่แสดงใหเ้ หน็ ถึงการ
การประเมิน กบั ผ้เู รียน เปล่ียนแปลงไปในทาง
(โปรดระบุ (โปรดระบ)ุ ท่ดี ีขึน้ หรอื มกี ารพฒั นา
มากข้นึ หรือผลสมั ฤทธ์ิ
1.2 ออกแบบการจดั การเรยี นรู้ สูงขนึ้ (โปรดระบุ)
ออกแบบแผนการจัดกจิ กรรมการ คิดวเิ คราะห์ และเขียน
เรียนรู้ รายวชิ าหนา้ ที่พลเมือง ช้ันม เปน็ ไปตามคา่ เป้าหมาย
มธั ยมศึกษาปที ่ี 2 แบบ ACTIVE ที่สถานศึกษาก าหนด
LEARNING โดยเน้น กจิ กรรมทที่ ำให้ 4. นักเรยี นมีผลการ
นักเรียนเกิดองค์ความรู้ ดว้ ยตนเอง ประเมินกิจกรรมพฒั นา
และออกแบบกจิ กรรมให้ สามารถ ผู้เรยี น เป็นไปตามค่า
ใชไ้ ด้และนำไปเป็นแบบอย่างให้ ผู้อน่ื เปา้ หมายทส่ี ถานศกึ ษา
โดยนำไปแสดงไวใ้ นเว็บไซตข์ อง กำหนด
โรงเรยี น
1.3 จดั กิจกรรมการเรยี นรู้
จดั กจิ กรรมการเรียนร้ตู ามแผนการจัด
กจิ กรรมการเรยี นรู้ แบบ ACTIVE
LEARNING ทไ่ี ดอ้ อกแบบไว้ โดยเนน้
ให้ผเู้ รยี นได้เกดิ องคค์ วามรู้ดว้ ยตนเอง
และ จดั กจิ กจิ กรรมใหเ้ หมาะสมกับ
รปู แบบการ สอนทง้ั แบบ ONLINE
และ ONSITE
1.4 สรา้ งและหรอื พัฒนาสอ่ื
นวตั กรรม เทคโนโลยแี ละแหลง่
เรียนรู้
สรา้ งส่อื การเรียนร้ใู ห้สอดคล้องกับ
แผนการจดั กิจกรรมการเรยี นรแู้ บบ
ACTIVE LEARNING โดยเปน็ ส่อื ท่ีทำ
ให้ นกั เรยี นเกิดองค์ความร้ดู ว้ ยตนเอง
และ เปน็ สื่อท่ีทันสมัยใชแ้ อพลเิ คชน่ั

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวชว้ี ัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหนง่ ท่ีจะดำเนนิ การพัฒนา ของงานตามข้อตกลง ท่จี ะเกิดขนึ้ กบั ผู้เรียน
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ ทคี่ าดหวงั ให้เกิดขึ้น ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
การประเมิน กบั ผูเ้ รียน เปล่ียนแปลงไปในทาง
(โปรดระบุ (โปรดระบุ) ทด่ี ขี น้ึ หรอื มีการพัฒนา
มากขนึ้ หรือผลสมั ฤทธิ์
สงู ขน้ึ (โปรดระบ)ุ

ตา่ งๆ ใน การสรา้ งส่ือ เพ่ือให้เหมาะ
กบั รูปแบบการ สอนทงั้ แบบ ONLINE
และ ONSITE และเป็นแบบอยา่ งใน
การสรา้ งสื่อการ เรยี นรแู้ ละนำเสนอ
สอื่ การสอนในเวบ็ ไซต์ ของโรงเรยี น
1.5 วดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ใชก้ าร
ประเมินตามสภาพจรงิ และสะท้อน
ผล การประเมินให้นักเรยี นทราบเพ่อื
พฒั นา ตนเอง และนำผลการประเมนิ
มาพัฒนา กระบวนการจดั กิจกรรม
การเรียนรู้
1.6 ศกึ ษา วิเคราะห์และสงั เคราะห์
เพอ่ื แกไ้ ขปญั หาหรอื พัฒนาการ
เรยี นรู้
บนั ทกึ ผลการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
และ รวมรวมจัดทำเปน็ ข้อมลู เพื่อนำ
ผลทไ่ี ดไ้ ป ใช้เพอ่ื แก้ไขปญั หาหรอื
พัฒนาการจัด กจิ กรรมการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นและ เปน็ แบบอยา่ งให้
ผอู้ นื่ ไดโ้ ดยการนำผล การศึกษาและ
ผลการแก้ปัญหาทไ่ี ด้ไป นำเสนอไวใ้ น
เว็บไซตโ์ รงเรยี น ลกั ษณะงานท่ีปฏบิ ตั ิ
ตามมาตรฐานตำแหนง่ งาน (Tasks)
ทจี่ ะดำเนนิ การพฒั นาตามข้อตกลงใน
1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ)

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวชี้วัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหนง่ ท่จี ะดำเนนิ การพฒั นา ของงานตามข้อตกลง ที่จะเกิดขนึ้ กบั ผู้เรยี น
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ ที่คาดหวงั ใหเ้ กดิ ขน้ึ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการ
การประเมนิ กบั ผ้เู รียน เปลย่ี นแปลงไปในทาง
(โปรดระบุ (โปรดระบุ) ท่ีดีข้นึ หรือมกี ารพฒั นา
มากข้นึ หรือผลสมั ฤทธ์ิ
สงู ขน้ึ (โปรดระบ)ุ

ผลลพั ธ(์ Outcomes) ของงานตาม
ขอ้ ตกลง ท่คี าดหวงั ให้เกดิ ข้ึน กับ
ผเู้ รยี น (โปรดระบ)ุ ตวั ชวี้ ดั
(Indicators) ท่ีจะเกิดขึ้นกบั ผู้เรยี น ที่
แสดงให้เหน็ ถึงการ เปลยี่ นแปลงไป
ในทาง ที่ดีขึ้นหรือมีการพฒั นา มาก
ขน้ึ หรือผลสมั ฤทธิ์ สงู ขึน้ (โปรดระบุ)
1.7 จดั บรรยากาศท่ีสง่ เสริมและ
พฒั นา ผู้เรยี น
จดั บรรยากาศห้องเรยี นใหเ้ ป็นเชิง
บวก โดยใหน้ ักเรียนมสี ่วนร่วมในการ
จัด หอ้ งเรยี น เช่น มมุ ต่างๆ ท่ี
นกั เรียนชอบ มมุ ผลงานนักเรียนโดย
ให้นักเรยี นเลอื ก ผลงานท่นี ักเรยี น
ภาคภูมใิ จหรือทำได้ดี จดั ห้องเรียนให้
เป็นแหล่งเรยี นรู้ที่ชว่ ย สง่ เสรมิ ให้
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ คณุ ลักษณะ
และสมรรถนะสำคัญของ นักเรียน
โดยเปดิ โอกาสให้ครู ผ้บู ริหาร หรือ
บคุ คลภายนอกเข้าเย่ยี มชม และให้
คำแนะน าในการจัดห้องเรียน
1.8 อบรมและพฒั นาคณุ ลักษณะที่ดี
ของ ผูเ้ รียน
อบรมให้ความร้กู ับนักเรียนโดยให้
นักเรียน เห็นความสำคญั ของการมี
คุณลักษณะทีด่ ี น านักเรียนทำ

ลกั ษณะงานที่ปฏบิ ัติ งาน (Tasks) ผลลพั ธ์ (Outcomes) ตัวชี้วัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหนง่ ทจี่ ะดำเนนิ การพฒั นา ของงานตามข้อตกลง ทจ่ี ะเกิดขน้ึ กบั ผ้เู รยี น
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ ที่คาดหวงั ให้เกิดข้ึน ที่แสดงใหเ้ ห็นถึงการ
การประเมิน กับผเู้ รยี น เปลย่ี นแปลงไปในทาง
(โปรดระบุ (โปรดระบุ) ที่ดีขึน้ หรอื มกี ารพฒั นา
มากขึน้ หรือผลสมั ฤทธิ์
กจิ กรรมต่าง ๆ ทชี่ ่วย พฒั นา สูงขึ้น (โปรดระบุ)
คุณลกั ษณะ และยกย่อง ชมเชย
นักเรยี นท่ีมีคณุ ลกั ษณะท่ดี ีในดา้ น
ต่าง ๆ เพื่อใหน้ กั เรยี นได้เหน็
แบบอยา่ งท่ดี แี ละ ให้คำแนะนำผู้อน่ื
ถงึ วิธกี ารและผลการ พฒั นานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะท่ีดี

ลกั ษณะงานท่ีปฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวชว้ี ดั (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหนง่ ท่ีจะดำเนินการพัฒนา ของงานตามขอ้ ตกลง ทจ่ี ะเกิดขึ้นกับผเู้ รยี น
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ ที่คาดหวงั ใหเ้ กดิ ขึน้ ที่แสดงใหเ้ ห็นถึงการ
การประเมนิ กบั ผูเ้ รียน เปลีย่ นแปลงไปในทาง
(โปรดระบุ (โปรดระบุ) ที่ดขี น้ึ หรอื มกี ารพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
2. ด้านการส่งเสรมิ และ 2.1 จดั ท าข้อมลู สารสนเทศของ 1. นกั เรยี นเกิดองค์ สูงขึ้น (โปรดระบุ)
สนบั สนนุ การจัดการ เรยี นรู้ ผเู้ รียน และรายวชิ า ความรใู้ นเร่ืองท่เี รียน 1. ผลสัมฤทธ์ทิ างการ
ลกั ษณะงานทเี่ สนอ ใหค้ รอบคลุม -จัดทำขอ้ มลู นักเรยี นเปน็ รายบคุ คล จากกิจกรรมการ เรียนรู้ เรยี นในรายวชิ าหน้าท่ี
ถงึ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ ใน หอ้ งเรยี นที่รบั ผดิ ชอบเปน็ ครทู ี่ ทจ่ี ัดข้นึ พลเมอื ง ชั้นม
ผูเ้ รยี นและรายวิชา การ ปรึกษา (ปพ.5 ฉบับครูทปี่ รึกษา) - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 เปน็ ไป

ลกั ษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลพั ธ์ (Outcomes) ตวั ชี้วดั (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ท่ีจะดำเนนิ การพัฒนา ของงานตามข้อตกลง ทจ่ี ะเกิดขน้ึ กับผูเ้ รียน
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ ทคี่ าดหวงั ให้เกดิ ขึน้ ที่แสดงใหเ้ ห็นถึงการ
ดำเนนิ การตามระบบดูแล การประเมนิ กบั ผเู้ รยี น เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ช่วยเหลือผ้เู รยี น การ ปฏบิ ัติงาน (โปรดระบุ (โปรดระบุ) ทดี่ ีข้นึ หรือมกี ารพฒั นา
วชิ าการและ งานอน่ื ๆ ของ มากขึ้นหรือผลสมั ฤทธ์ิ
สถานศึกษา และการ ประสาน จัดทำเอกสารรายงานผลการเรยี น 2. นักเรียนเปน็ ผ้ทู ีม่ ี สงู ขน้ึ (โปรดระบ)ุ
ความร่วมมอื กบั ผู้ปกครอง ภาคี ของนักเรียน (ปพ.6) คณุ ลกั ษณะทด่ี ี ตามคา่ เปา้ หมาย ท่ี
เครือข่าย และหรือสถาน - จดั ทำข้อมูลนกั เรยี นในรายวิชา 3.นักเรียนอา่ น คดิ สถานศึกษากำหนด
ประกอบการ หนา้ ท่ีพลเมือง ช้นั มมัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 วเิ คราะห์ และเขียน 2. นกั เรยี นมีผลการ
(ปพ.5 ฉบบั ครูประจำวิชา) สื่อความในเร่ืองที่ได้ ประเมินดา้ นคุณลกั ษณะ
- ใหค้ ำแนะนำเพ่ือนครแู ละเป็น เรียนรไู้ ด้ อันพงึ ประสงค์ เป็นไป
แบบอยา่ ง ในการจดั ทำเอกสาร 4. นกั เรียนสามารถ ตามค่าเปา้ หมายท่ี
ปพ.5 , ปพ.6 จดั การตนเองได้และ อยู่ สถานศึกษากำหนด
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแล รว่ มกับผอู้ ืน่ อย่าง มี 3. นักเรียนมผี ลการ
ชว่ ยเหลือ ผเู้ รยี น ความสุข ประเมนิ ด้านการอ่าน
- เยยี่ มบ้านนักเรียนและนำผลการ คดิ วิเคราะห์ และเขียน
เยย่ี ม บา้ นมาบันทึกในระบบออนไลน์ เปน็ ไปตามค่าเปา้ หมาย
และนำมา วเิ คราะหแ์ ละจดั ทำเป็น ที่สถานศึกษากำหนด
รายงาน 4. นกั เรยี นมผี ลการ
- ประเมิน SDQ ของนกั เรียนและ ประเมนิ กจิ กรรมพฒั นา
บันทึก ในระบบออนไลน์ และจดั ทำ ผู้เรียน เปน็ ไปตามค่า
รายงาน เป้าหมายทส่ี ถานศึกษา
- จัดทำขอ้ มูลด้านการให้ความดูแล กำหนด
ช่วยเหลอื นกั เรยี นในดา้ นการเรยี น
ดา้ น ความประพฤติ และดา้ นอืน่ ๆ
ตามทไ่ี ดร้ ับ มอบหมาย
- คัดกรองนักเรยี นยากจน นำขอ้ มลู
ไป บนั ทกึ ในระบบ CCT เพ่ือ
ชว่ ยเหลอื นกั เรียนด้านทุน
ปัจจัยพน้ื ฐานนักเรยี น ยากจน

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ชว้ี ดั (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหนง่ ทจ่ี ะดำเนินการพัฒนา ของงานตามข้อตกลง ทจี่ ะเกิดขนึ้ กับผเู้ รียน
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ ที่คาดหวงั ให้เกดิ ขนึ้ ท่แี สดงให้เห็นถึงการ
การประเมนิ กบั ผ้เู รียน เปล่ยี นแปลงไปในทาง
(โปรดระบุ (โปรดระบ)ุ ท่ีดขี น้ึ หรอื มกี ารพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สงู ขนึ้ (โปรดระบุ)

- เป็นแบบอยา่ งที่ดีและให้คำแนะนำ
ใหก้ ับ เพ่ือนครใู นการจัดทำผลการ
เยย่ี มบ้าน การประเมิน SDQ และ
การจัดท าข้อมลู ใน การใหค้ วาม
ช่วยเหลอื นักเรยี นในด้าน ตา่ งๆ
2.3 ประสานความร่วมมือกับ
ผปู้ กครอง ภาคีเครอื ข่าย และหรือ
สถานประกอบการ
- จัดทำระบบสารสนเทศในการแจ้ง
ให้ นักเรียนและผปู้ กครองได้ทราบ
เป็นระยะถึงความกา้ วหนา้ ทางการ
เรียนสงั คมศึกษา พฒั นาการเรียนรู้
ต่อไป
- สรา้ งช่องทางไลน์ ในการแจ้งขอ้ มลู
ขา่ วสารถึงผปู้ กครอง และร่วมกนั ดแู ล
ช่วยเหลือนักเรียน

ลกั ษณะงานท่ีปฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ชวี้ ัด (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ทจ่ี ะดำเนินการพัฒนา ของงานตามข้อตกลง ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรยี น
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ ทค่ี าดหวงั ให้เกิดข้ึน ทแ่ี สดงใหเ้ หน็ ถึงการ
3. ด้านการพัฒนาตนเอง และ การประเมนิ กบั ผเู้ รียน เปลยี่ นแปลงไปในทาง
วิชาชีพ (โปรดระบุ (โปรดระบ)ุ ทดี่ ีขนึ้ หรือมกี ารพัฒนา
ลักษณะงานที่เสนอ ใหค้ รอบคลมุ มากข้นึ หรือผลสัมฤทธ์ิ
ถงึ การ พฒั นาตนเองอยา่ งเป็น 3.1 พัฒนาตนเองอยา่ งเปน็ ระบบ 1. นกั เรยี นเกดิ องค์ สูงขน้ึ (โปรดระบ)ุ
ระบบและต่อเน่ือง การมี สว่ นร่วม และ ตอ่ เนอ่ื ง ความรูใ้ นเรื่องทเ่ี รยี น 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ในการ แลกเปลี่ยนเรยี นรทู้ าง - เขา้ รว่ มการประชุม/อบรม/สัมมนา จากกิจกรรมการ เรยี นรู้ เรียนในรายวิชาหนา้ ที่
วิชาชพี เพอ่ื พฒั นาการ จดั การ ใน สว่ นท่เี ก่ียวขอ้ งกบั ภาระหนา้ ท่ี ท่จี ัดข้นึ พลเมือง ช้ัน
เรยี นรแู้ ละการนำความรู้ และความ รบั ผดิ ชอบ และรายงานผล 2. นักเรยี นเปน็ ผู้ทมี่ ี ประถมศกึ ษาปีที่ 2 ปี
ความสามารถ ทักษะท่ีไดจ้ ากการ การประชุม/ อบรม/สัมมนา อย่าง คุณลกั ษณะท่ดี ี การศกึ ษา 2564 เปน็ ไป
พัฒนา ตนเองและวิชาชพี มาใช้ ใน เป็นระบบ ไมน่ ้อย กว่า 20 ชวั่ โมง 3. นักเรยี นอา่ น คิด ตามคา่ เปา้ หมาย ท่ี
การพฒั นาการจัดการ เรยี นรู้ การ และเผยแพร่ความรทู้ ี่ได้ จากการ วิเคราะห์ และเขยี น ส่อื สถานศกึ ษากำหนด
พัฒนา คุณภาพผ้เู รยี น และการ ประชุม/อบรม/สัมมนา ไปยัง เพ่ือน ความในเร่ืองท่ีได้ เรยี นรู้ 2. นกั เรียนมผี ลการ
พัฒนานวัตกรรมการ จดั การ ครู ได้ ประเมินดา้ นคุณลกั ษณะ
เรียนรู้ 3.2 มีสว่ นรว่ ม และเปน็ ผนู้ ำในการ 4. นกั เรียนสามารถ อันพึงประสงค์ เป็นไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ จัดการตนเองได้และ อยู่ ตามค่าเปา้ หมายที่
- เข้าร่วมและเปน็ ผู้นำในการทำ ร่วมกบั ผู้อ่ืนอย่าง มี สถานศึกษากำหนด
กิจกรรม PLC โดยทำเป็นกลุ่มสาระ ความสุข 3. นกั เรยี นมีผลการ
การเรียนรู้ เพ่ือใหเ้ กิดนวตกรรมหรอื ประเมนิ ดา้ นการอ่าน คดิ
แนวทางการ แกป้ ญั หาในการจัด วิเคราะห์ และเขยี น
กิจกรรมการเรียนรู้ สงั คมศกึ ษา เป็นไปตามคา่ เปา้ หมาย
- นำเสนอผลการทำกิจกรรม PLC ใน ที่สถานศึกษากำหนด
เว็บไซตข์ องโรงเรียนเพ่ือเปน็ 4. นกั เรียนมผี ลการ
แบบอยา่ ง ให้กบั ผอู้ ืน่ ต่อไป ประเมนิ กจิ กรรมพัฒนา
3.3 น าความรู้ ความสามารถ ผเู้ รยี น เป็นไปตามค่า
ทักษะทีไ่ ด้ จากการพฒั นาตนเอง เป้าหมายท่สี ถานศกึ ษา
และวิชาชีพมาใช้ ในการพัฒนาการ กำหนด
จัดการเรียนรู้ การ พฒั นา คุณภาพ
ผู้เรียน รวมถึงการ พัฒนานวตั กรรม
การจดั การเรียนรู้

ลกั ษณะงานท่ีปฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลพั ธ์ (Outcomes) ตวั ชี้วดั (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ทจ่ี ะดำเนินการพัฒนา ของงานตามขอ้ ตกลง ที่จะเกิดขนึ้ กบั ผเู้ รยี น
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ ทีค่ าดหวงั ใหเ้ กิดข้นึ ทแี่ สดงใหเ้ หน็ ถึงการ
การประเมิน กบั ผู้เรียน เปล่ียนแปลงไปในทาง
(โปรดระบุ (โปรดระบ)ุ ท่ดี ีข้นึ หรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสมั ฤทธ์ิ
- พฒั นาแผนการจัดกิจกรรมการ สงู ขึ้น (โปรดระบ)ุ
เรยี นรู้รายวชิ าหน้าท่ีพลเมือง ช้ัน
มัธยมศกึ ษาปีที่ 2 ในรปู แบบการ
สอนแบบ ACTIVE LEARNING

หมายเหตุ
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ใหเ้ ป็นไปตามบรบิ ท และสภาพการ จดั การเรยี นรู้

ของแตล่ ะสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรว่ มกนั ระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา และขา้ ราชการ ครูผจู้ ัดทำข้อตกลง
2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปน็ ข้อตกลงในการพฒั นางานต้องเปน็ งานในหนา้ ท่ีความรับผดิ ชอบหลัก ท่ีสง่ ผลโดยตรง

ตอ่ ผลลพั ธ์การเรียนรู้ของผเู้ รียน และให้นำเสนอรายวชิ าหลักท่ที ำการสอน โดยเสนอในภาพรวม ของรายวชิ าหลักที่ทำ
การสอนทุกระดับชนั้ ในกรณที สี่ อนหลายรายวชิ า สามารถเลอื กรายวชิ าใดวชิ าหน่งึ ได้ โดยจะต้องแสดงใหเ้ ห็นถึงการ
ปฏบิ ตั ิงานตามมาตรฐานตำแหนง่ และคณะกรรมการประเมินผลการพฒั นางาน ตามข้อตกลงสามารถประเมนิ ได้ตาม
แบบการประเมิน PA 2

3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ใหค้ วามสำคญั กบั ผลลพั ธ์การเรยี นรู้ ของผู้เรียน (Outcomes)
และตวั ชี้วดั (Indicators) ท่ีเปน็ รูปธรรม และการประเมนิ ของคณะกรรมการประเมนิ ผลการ พฒั นางานตามขอ้ ตกลง ให้
คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพ การจัดการเรียนรูใ้ นบริบทของแต่ละ
สถานศกึ ษา และผลลพั ธก์ ารเรยี นรู้ของผ้เู รยี นทเ่ี กิดจากการพัฒนางาน ตามข้อตกลงเป็นสำคญั โดยไม่เน้นการประเมิน
จากเอกสาร

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานทีเ่ ปน็ ประเดน็ ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รยี น
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง

พนักงานราชการ (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์การ จัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการ พัฒนามากขึ้น
(ทั้งน้ีประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดบั การปฏบิ ัติที่คาดหวังท่ีสูงกว่าได้) ประเดน็ ท้าทาย เร่อื ง การพัฒนาผลม
ฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง ความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนระดับชั้นมมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning เร่อื ง ความมีวินยั ในตนเอง รายวชิ าหนา้ ท่ีพลเมือง รหัสวิชา ส 22234
ปกี ารศกึ ษา 2564

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมานักเรียนมี
ความสับสนใจในการเรียน เรื่อง ความมีวินัยในตนเอง และไม่ สามารถเข้าใจถึงการนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง จึงส่งผลให้การเรียนหรือการนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอาจเกิดความเข้าใจผิดพลาดไป ดังน้ัน
ครูผู้สอนจึงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา งานประเด็นท้าท้าย ใช้กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning เรื่อง
ความมวี นิ ัยในตนเอง เพ่อื พฒั นาผลมฤทธิ์ ทางการเรียน เร่ือง ความมวี ินยั ในตนเอง ของนกั เรยี นระดับชั้นมมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

2. วิธีการดำเนินการใหบ้ รรลุผล
2.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง ความมีวินัยในตนเองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ฉบับ
ปรบั ปรงุ พทุ ธศักราช 2563
2.2 ปรบั ปรงุ หนว่ ยการเรยี นร้เู รื่อง ความมีวินัยในตนเองโดยการวิเคราะหเ์ นื้อหาและก าหนดเน้ือหา เพ่ือความ
เหมาะสมในการจดั กจิ กรรมการเรยี นรแู้ บบ Active Learning
2.3 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความมีวินัยในตนเองตามเนื้อหาที่กำหนดในหน่วยการ เรียนรู้
โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ให้ผูเ้ รียนได้ค้นพบองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูน้ ้ันรองรับสภาพการจัดการเรยี นรูท้ ัง้ ในสถานการณ์ปกติ และสถานการณท์ ี่มี ข้อจำกัด เช่น สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งต้องจัดการ เรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย
แอพพลเิ คชน่ั ตา่ ง ๆ
2.4 สรา้ งสอ่ื การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจดั กจิ กรรมการเรยี นร้แู บบ Active Learning โดยเป็นสือ่ ท่ีท าให้
นักเรียนสามารถค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.5 ประเมินผลมฤทธกิ์ ่อนเรยี น เรอื่ ง ความมวี นิ ยั ในตนเองของนักเรยี นชั้นมมธั ยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียน เรอ่ื ง ความมวี นิ ยั ในตนเอง
2.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ขา้ งต้น โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือครู
ในกลุ่มสาระการเรยี นรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รว่ มงเกตการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ในห้องเรียน และสะท้อน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนร้ทู ่ีเกิดขนึ้ เพ่ือนำผลไปใช้ในการ ปรับปรงุ แผนการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ และสอื่ การเรียนรู้
2.7 ประเมนิ ผลมฤทธหิ์ ลงั เรียน เรอื่ ง ความมวี นิ ัยในตนเอง ของนักเรยี นชน้ั มมัธยมศึกษาปที ี่ 2 ดว้ ย
แบบทดสอบกอ่ นเรียน เรือ่ ง ความมวี นิ ยั ในตนเอง
2.8 ปรบั ปรงุ หรือพัฒนาแผนการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้และสอื่ การเรียนร้ใู หม้ ีคุณภาพมากขึน้ ตามผลการ
สะท้อนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ และผลการประเมินผลมฤทธิ์หลังเรยี น

3. ผลลพั ธ์การพฒั นาท่คี าดหวัง
3.1 เชิงปริมาณ ผลมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน ชั้นมมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้เรียนโดยใชก้ ระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านเกณฑ์ทีก่ ำหนด
(รอ้ ยละ 60 ของคะแนนเตม็ ) คดิ เปน็ ร้อยละ 60 ขึ้นไปจากจำนวนนกั เรยี นท้ังหมด
3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถสรา้ งองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง และนำองค์ความรู้ที่ไดม้ าใช้แก้ปญั หาใน สถานการณ์ต่าง ๆ
ท่เี กิดข้ึนในชีวติ ประจำวนั ได้

.
ลงช่อื ........................................................................
(นายประชุม ปุ่มแกว้ )
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ผจู้ ดั ทำขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน
1 / ตลุ าคม / 2564

ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน
( ) ไมเ่ ห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปแก้ไข และเสนอเพื่อพจิ ารณาอีก

คร้ัง ดงั น้ี
............................................................................................................... ..........................................

............................................................................................................................. ........................................................

ลงชอ่ื ........................................................................
(นายขันติ จารัตน์)

ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
1 ตลุ าคม 2564


Click to View FlipBook Version