The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mba0013gc, 2021-04-15 12:30:55

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH DESIGN 3 2021

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH DESIGN 3 2021

PANDUAN GURU KELAS / PEMBANTU GURU KELAS

1. PENGURUSAN DAN ORGANISASI KELAS
a. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Darjah, Penolong
Ketua Darjah, Bendahari, AJK Kebersihan dan AJK Keceriaan,
b. Memastikan AJK Kebersihan menjalankan tugas untuk membersihkan papan
hitam, menyapu lantai, mengelap cermin tingkap, menyusun kerusi meja dan
membuang sampah.
c. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan
maklumat dari semasa ke semasa, menyediakan langsir dan bunga (jika perlu)
untuk kelas.

2. MENENTUKAN PERKARA-PERKARA YANG BERIKUT ADA DI DALAM KELAS:
a. Jadual Waktu
b. Jadual Bertugas
c. Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar, meja guru dan papan hitam
diinventorikan.
d. Moto kelas / Visi / Misi dipamerkan.
e. Alatan pembersih seperti penyapu, bakul sampah dan pengaut sampah.
f. Mempamerkan inventori kelas masing-masing.
g. Menentukan kawat elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan
selamat digunakan.
h. Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada Guru
Pembangunan (GPK1).
i. Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.

3. JADUAL KEHADIRAN MURID (eKEHADIRAN / APDM )
a. Menandakan jadual kedatangan (ekehadiran/APDM) setiap hari selewat-
lewatnya sebelum waktu kedua berakhir .
b. Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas diisi dan dilengkapkan didalam
sistem APDM.
c. Memastikan kelas mempunyai Buku Kawalan Bilik Darjah dan diselenggarakan
seperti yang diarahkan:
a. Guru Mata Pelajaran hendaklah menandatangani Buku Kawalan Bilik
Darjah setiap kali menjalankan PdP di dalam kelas.
b. Guru Kelas hendaklah menandatangani Buku Kawalan Bilik Darjah pada
setiap hari dengan bantuan Ketua Kelas.

51

PANDUAN GURU KELAS / PEMBANTU GURU KELAS

4. LAPORAN PELAJARAN, SIJIL BERHENTI, SURAT AKUAN DAN KAD KESIHATAN
a. Memastikan setiap pelajar mempunyai Fail Rekod Kemajuan Pelajar.
b. Mengisi markah dan membuat laporan kemajuan akademik, kokurikulum dan sahsiah
dalam Fail Rekod Kemajuan Pelajar bagi setiap penggal / semester.
c. Menyampaikan rekod kemajuan pelajar kepada ibu bapa untuk ditandatangani
d. Menyedia dan mengisi
a. Laporan PBD / SAPS bagi setiap peperiksaan sekolah.
b. Sijil Berhenti dan Surat Akuan Pelajar.

5. MASALAH PEMBELAJARAN, KESIHATAN DAN DISIPLIN
a. Memberikan galakan, motivasi dan memberangsangkan minat murid terhadap
akademik.
b. Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dam memberikan hadiah (jika
perlu).
c. Sentiasa prihatin setiap masalah pelajar.
d. Melaporkan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling jika terdapat kemerosotan dalam
kalangan pelajar.
e. Melaporkan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling jika terdapat pelajar yang
mengalami masalah kesihatan. Melaporkan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling
jika terdapat masalah pelajar melanggar disiplin sekolah.

6. BUKU TEKS, BIASISWA DAN BANTUAN
a. Skim Pinjaman Buku Teks diagih kepada pelajar yang layak,mengemaskini fail SPBT
dari semasa ke semasa.
b. Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama
pelajar yang tidak memulangkan buku teks dan serahkan kepada Guru SPBT.
c. Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan kepada Guru
Kebajikan.

7. KUTIPAN SUMBANGAN DAN DERMA
a. Mengutip sumbangan pada awal tahun.
b. Mengutip sumbangan PIBG, bayaran persekolahan dan mengeluarkan resit bagi
pembayaran.
c. Menyerahkan semua sumbangan PIBG dan bayaran persekolahan kepada Guru Besar
dan Bendahari PIBG.

52

PANDUAN GURU KELAS / PEMBANTU GURU KELAS

8. PENDAFTARAN PELAJAR BARU
a. Mendaftarkan pelajar baru ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan
nombor pendaftaran pelajar baharu daripada Guru Penolong Kanan HEM.
b. Menentukan kad kemajuan pelajar dari sekolah terdahulu.
c. Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.

9. MURID PINDAH KELUAR
a. Memastikan Fail Murid disempurnakan.
b. Memastikan buku Teks SPBT, hal-hal PBD, Buku Kesihatan disediakan dan lengkap.

6. PENDAFTARAN SUKAN, PEMANTAUAN DAN LAIN-LAIN
a. Memastikan setiap pelajar mempunyai rumah sukan,
b. Memastikan pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama
mereka mengikut peraturan, kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada
Penyelaras Kokurikulum.

53

Pengurusan

Kurikulum

SK AIR JERNIH

(Standard 3.1 SKPMg2)

54

JAWATANKUASA

Induk Kurikulum

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof

Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad

Naib Pengerusi Norisam binti Nasir
Zainab binti Salleh

Setiausaha 1 Aznorizan binti Ahmad

Setiausaha 2 Mohd Zulazmi bin Ab Hamid

Penyelaras PSS Sarina binti Bahari

Guru Bimbingan & Kaunseling Siti Nur Shuhaida binti Razali

Guru Pemulihan Aznorizan binti Ahmad

Guru Data Muzailipah binti Rasidi

Penyelaras UPSR Tahun 6 Mohamed Nor bin Abu Hashim

Penyelaras Peperiksaan Dalaman Marleza binti Samah

Penyelaras PBD Zawiah binti Mohd Amin

Penyelaras Jadual Waktu&SPKM Aznorizan binti Ahmad

Penyelaras Tasmik Mohd Zulazmi bin Abd Hamid

KP Bahasa Melayu Rosli bin Md Nor AJK
Semua guru mengikut
KP Bahasa Inggeris Noraini binti Abdul Rahim panitia ( Mengikut Mata
Pelajaran yang diajar)
KP Matematik Zuraini binti Hassan Bidang Tugas :
Rujuk mukasurat 57 dan 58
KP Sains Muzailipah binti Rasidi
55
KP Pend. Islam ‘Atiqah binti Mohamed

KP Pend. Moral Rosli bin Md Nor

KP Pend Seni Visual Sarina binti Bahari

KP Pend Jasmani & Kesihatan Noor Madihah binti Abdul Hamid

KP B.Arab Siti Nur Shuhaida binti Razali

KP Muzik Yatimah binti Osman

KP Sejarah Noor Madihah binti Abdul Hamid

KP RBT/TMK Mohamed Nor bin Abu Hashim

Penyelaras PPKI Zamzuraiza binti Md Resah

BIDANG TUGAS PANITIA

3.1.1 DAN 3.1.2

Bidang Tugas: Standard 3.1 Pengurusan Kurikulum

3.1.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan.

3.1.1.1 Perlaksanaan Tahap Tindakan : Tahap Kualiti :
kurikulum diurus secara i. membuat ketetapan i. membuat ketetapan
sistematik & terancang ii. mendokumenkan ketetapan ii. mendokumenkan ketetapan
iii. menyebarluaskan ketetapan iii. menyebarluaskan ketetapan
iv. menyemak semula ketetapan. iv. menyemak semula ketetapan

3.1.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran

3.1.2.1 Perlaksanaan Tahap Tindakan : Tahap Kualiti :
kmata pelajaran diurus i. Memperoleh dokumen i. Membuat mematuhi ketetapan
secara profesional &
terancang kurikulum kurikulm/ arahan yang berkuat kuasa
ii. Menyelaras penyediaan RPT ii. Berdasarkan keperluan

dan RPH (murid/topik/peristiwa) /kesesuian
iii. Menyelaras pentaksiran perlaksanaan kurikulum.
iv. Menyelaras tugasan murid iii. Secara menyeluruh meliputi semua
v. Menganalisis data dan tahap / tingkatan murid

maklumat pentadksiran
vi. Mengambill tindakan susulam

3.1.2.2 Program i. Merancang program i. Dengan berfokus kepada keperluan
peningkatan kualiti pembangunan profesionalisme guru/ panitia
pengajaran guru diurus yang berkaitan dengan mata
secara terancang. pelajaran ii. Dengan mengambil kira perkembangan
pendidikan semasa / secara objektif
ii. Melaksanakan program
pembangunan profesionalisme iii. Secara berterusan /berkala (sekurang
yang berkaitan dengan mata kurangnya empat (4) program setahun).
pelajaran

iii. Menilai keberkesanan program
iv. Mengambil tindakan susulann

3.1.2.3 Program i. Merancang program yang i. Dengan berfokus kepada isu
peningkatan menjurus ke arah peningkatan pembelajaran/ keperluan murid
pencapaian murid ilmu dan kemahiran
diurus secara ii. Dengan mengambil kira tahap
profesional dan ii. Melaksanakan program yang keupayaan / potensi
terancang menjurus ke arah peningkatan
ilmu dan kemahiran iii. Secara menyeluruh /melibatkan murid
di semua tahun /tingkatan
iii. Menilai keberkesanan program
iv. Mengambil tindakan susulan iv. Secara berterusan /berkala.

3.1.2.4 i. Merancang perbelanjaan i. Mengikut arahan yang berkuat kuasa
Bantuan geran ii. Melaksanakan perbelanjaan ii. Mengikut ketetapan kurikulum
perkapita mata iii. Memanfaatkan sumber iii. Mengikut keperluan /kesesuaian.
pelajaran
dimanfaatkan secara pendidikan
sistematik dan iv. Merekodkan penerimaan dan
terancang.
penggunaan sumber pendidikan.

56

EVIDEN 3.1.2

Bidang Tugas: Standard 3 SKPMg2

3.1 PENGURUSAN KURIKULUM
Bidang Kurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD EVIDEN PELAKSANAAN
KUALITI
ASPEK KUALITI JANUARI - MAC OGOS - NOVEMBER

1. Dokumen Rancangan 1. Laporan Dialog Prestasi
Pemajuan SekolaH ( RPS ) 2. SKAJ 2021 Bil 2 hingga 6 /
2. SKAJ 2021 3. 2021
Dokumen DSKP ……… 4. Laporan Pelaksanaan
3. Tahun 1 hingga Tahun Program Panitia ……..
SKAJ 2021SK. Tengku 5. Januari hingga November
3.1.2 3.1.2.1 4. Mariam 2020 SKAJ 2021
Pengurusan Pelaksanaan 5. Minit Mesyuarat Panitia Rekod Dan Analisis
Mata Pelajaran Mata Pelajaran 6. …………… SKAJ 2021 Bil 1 / Peperiksaan Setengah
Diurus Secara 2021 Tahun dan Peperiksaan
Mata Pelajaran Professional 7. Laporan Dialog Prestasi Akhir Tahun SKAJ 2021
diurus untuk Dan Terancang SKAJ 2021 Bil 1 / 2021 Rekod Dan Analisis
meningkatkan Laporan PLC Panitia ........ Pentaksiran Bilik Darjah (
kualiti SKAJ 2021 PBD ) Panitia …….Tahun
pembelajaran Rekod PBD Panitia …… hingga Tahun ….. SKAJ
dan pengajaran …………… SKAJ 2021Bulan 2021
Januari hingga Mac 2021 Rekod Pemantauan
Rekod Transit Pengurusan Kurikulum
Matapelajaran SKAJ 2021
……………………. Tahun ….
hingga Tahun ….. SKAJ
2021Bulan Januari hingga
Mac 2021

57

EVIDEN 3.1.2

Bidang Tugas: Standard 3 SKPMg2

3.1
PENGURUSAN KURIKULUM
Bidang Kurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

EVIDENCE PELAKSANAAN

ASPEK KUALITI STANDARD KUALITI JANUARI - MAC OGOS - NOVEMBER

1. Laporan Bengkel SKPMg2 1. Kertas Kerja dan
Laporan Program
dan Rancangan Pemajuan Panitia …….. Bulan
Januari hingga
Sekolah ( RPS ) SKAJ 2021. November SKAJ 2021
Laporan PLC Panitia
2. Laporan Bengkel Program SKAJ 2021 Bulan
April – November
Impak Tinggi Sekolah ( PITS 2021.
Rekod Pemantauan
SKAJ 2021 2. Pengurusan
Kurikulum SKAJ 2021
3. Dokumen Rancangan

Pemajuan SKAJ 2021SK.

3.1.2 Tengku Mariam 2020-2022
Pengurusan
Mata Pelajaran 4. Laporan PLC Panitia ……….. 3.

Mata Pelajaran 3.1.2.2 5. SKAJ 2021 Bulan Januari
diurus untuk
meningkatkan Program hingga Mac 2021.
kualiti
pembelajaran Peningkatan 6. Analisis Pencerapan dan
dan pengajaran
Kualiti Pengajaran Instruksional Walk Januari

Guru Diurus Secara hingga Mac Panitia

Terancang …………SKAJ 2021

58

EVIDEN 3.1.2

Bidang Tugas: Standard 3 SKPMg2

3.1
PENGURUSAN KURIKULUM
Bidang Kurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

EVIDEN PELAKSANAAN

ASPEK KUALITI STANDARD KUALITI JANUARI - MAC OGOS - NOVEMBER

1. Laporan Bengkel SKPMg2 1. Kertas Kerja dan
Laporan Program
dan Rancangan …………………….Panitia
…………….. SKAJ 2021
Pemajuan Sekolah ( RPS ) Laporan PLC Panitia
………….. SKAJ Bulan
SKAJ 2021 April hingga
November 2020
2. Laporan Bengkel 2. Pemantauan
Pengurusan
Program Impak Tinggi Kurikulum SKAJ 2021
Laporan Dialog
Sekolah ( PITS )Panitia Prestasi SKAJ Bil 2
hingga Bil 6 / 2021
SKAJ 2021 Minit Mesyuarat
Panitia
3. Dokumen Rancangan 3. …………………………..
SKAJ Bil 2 hingga Bil 4
3.1.2 Pemajuan Sekolah ( RPS ) / 2021
Pengurusan Mata
Pelajaran 3.1.2.3 SKAJ 2021
Program
Mata Pelajaran Peningkatan 4. Laporan PLC Panitia 4.
diurus untuk Pencapaian Murid
meningkatkan Diurus Secara …………SKAJ 2021Bulan
kualiti Profesional Dan
pembelajaran Terancang Januari hingga Mac 2021
dan pengajaran
5. Laporan Dialog Prestasi 5.

SKAJ 2021 Bil 1 / 2021

6. Minit Mesyuarat Panitia

………………………….. SKAJ

2021 Bil 1 / 2021

59

EVIDEN 3.1.2

Bidang Tugas: Standard 3 SKPMg2

3.1
PENGURUSAN KURIKULUM
Bidang Kurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

EVIDEN PELAKSANAAN

ASPEK KUALITI STANDARD KUALITI JANUARI - MAC OGOS - NOVEMBER

3.1.2 3.1.2.4 1. Minit Mesyuarat 1. Rekod Pemantauan
Pengurusan Mata Bantuan Geran Kurikulum SKAJ 2021 Pengurusan Kewangan
Pelajaran Per Kapita Bil 1 / 2021 SKAJ 2021
MataPelajaran
Mata Pelajaran Dimanafaatkan 2. Minit Mesyuarat 2. Rekod Pemantauan
diurus untuk Secara Sistematik Dan Panitia ………. SKAJ Pengurusan Stok Dan
meningkatkan Terancang 2021 Bil 1/2021 Inventori Sumber SKAJ
kualiti 2021
pembelajaran dan 3. Dokumen Anggaran
pengajaran Belanja Mengurus ( 3. Rekod penggunaan
ABM ) Panitia SKAJ alatan / bahan Panitia
2021 SKAJ 2021

4. Rekod penerimaan
sumber pendidikan
SKAJ 2021

60

JAWATANKUASA

Google Classroom

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
SKPMg2 Standard 3.1: Pengurusan Kurikulum
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad 3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran
3.1.2.2 Program peningkatan kualiti pengajaran guru
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir diurus secara terancang.
Zainab binti Salleh
Tahap Tindakan:
Setiausaha 1 Aznorizan binti Ahmad i. merancang program pembangunan

Setiausaha 2 Mohd Zulazmi bin Ab Hamid profesionalisme berkaitan dengan MP
ii. melaksanakan program pembangunan
Muzailipah binti Rasdi
AJK profesionalisme berkaitan dengan MP
iii. menilai keberkesanan program
‘Atiqah binti Mohamed iv. mengambil tindakan susulan

Tahap Kualiti:
i. dengan berfokus kepada keperluan guru/

panitia
ii. dengan mengambil kira perkembangan

pendidikan semasa/ secara objektif
iii. secara berterusan/ berkala (sekurang-

kurangnya empat (4) program setahun)

JAWATANKUASA

Guru Ikon Sekolah (GIS)

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 3.1: Pengurusan Kurikulum
Norisam binti Nasir 3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran
Naib Pengerusi Zainab binti Salleh 3.1.2.2 Program peningkatan kualiti pengajaran
Md Abu Fadrey bin Md Yusof guru diurus secara terancang.
Setiausaha
Aznorizan binti Ahmad Tahap Tindakan:
i. merancang program pembangunan
Siti Norshuhaidah binti Razali
AJK Mohd Zulazmi bin Abd Hamid profesionalisme berkaitan dengan MP
ii. melaksanakan program pembangunan
Muzailipah binti Rasdi
Semua Guru Ikon terpilih profesionalisme berkaitan dengan MP
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan

Tahap Kualiti:
i. dengan berfokus kepada keperluan guru/

panitia
ii. dengan mengambil kira perkembangan

pendidikan semasa/ secara objektif
iii. secara berterusan/ berkala (sekurang-

kurangnya empat (4) program setahun)

61

JAWATANKUASA

Kecemerlangan UPSR

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 3.1: Pengurusan Kurikulum
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir 3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran
Setiausaha Zainab binti Salleh 3.1.2.3 Program peningkatan pencapaian murid
Mohamed Nor bin Abu Hashim diurus secara professional & terancang
AJK Siti Nur Shuhaida binti Razali
Yatimah binti Osman Tahap Tindakan:
Marleza binti Samah i. merancang program yang menjurus ke
Sarina binti Bahari
Zawiah binti Mohd Amin arah peningkatan ilmu dan kemahiran
Mohd Zulazmi bin Ab Hamid ii. melaksanakan program yang menjurus ke

arah peningkatan ilmu dan kemahiran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan

Tahap Kualiti:
i. dengan berfokus kepada isu

pembelajaran/ keperluan murid
ii. dengan mengambil kira tahap

keupayaan/ potensi
iii. secara menyeluruh/ melibatkan murid di

semua tahun/tingkatan
iv. secara berterusan/berkala.

JAWATANKUASA

Highly Immersive Programme (HIP)

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 3.1: Pengurusan Kurikulum
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir 3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran
Setiausaha Zainab binti Salleh 3.1.2.3 Program peningkatan pencapaian murid
Noraini binti Abdul Rahim diurus secara professional & terancang
AJK Muzailipah binti Rasdi
Zamzuraiza binti Md Resah Tahap Tindakan:
Yatimah binti Osman i. merancang program yang menjurus ke
Filzah binti Ab Rahim
Siti Nur Shuhaidah binti Razali arah peningkatan ilmu dan kemahiran
Hamidah binti Bahari ii. melaksanakan program yang menjurus
Semua Ketua Panitia
Semua Penyelaras Aktiviti Sekolah ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan

Tahap Kualiti:
i. dengan berfokus kepada isu

pembelajaran/ keperluan murid
ii. dengan mengambil kira tahap

keupayaan/ potensi
iii. secara menyeluruh/ melibatkan murid di

semua tahun/tingkatan
iv. secara berterusan/berkala.

62

JAWATANKUASA

Dialog Prestasi

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 3.1: Pengurusan Kurikulum
Norisam binti Nasir 3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran
Naib Pengerusi Zainab binti Salleh 3.1.2.3 Program peningkatan pencapaian
Zawiah binti Mohd Amin murid diurus secara professional &
Setiausaha 1 Aznorizan binti Ahmad terancang
Setiausaha 2 Sarina binti Bahari
Tahap Tindakan:
Zawiah binti Mohd Amin (PBD) i. merancang program yang menjurus ke

Mohamed Nor bin Abu Hashim arah peningkatan ilmu dan kemahiran
(Peperiksaan) ii. melaksanakan program yang menjurus

AJK ke arah peningkatan ilmu dan
Noraini binti Abdul Rahim(HEM) kemahiran
iii. menilai keberkesanan program
Noor Madihah Binti Abdul Hamid iv. mengambil tindakan susulan
(Kokurikulum)
Tahap Kualiti:
i. dengan berfokus kepada isu

pembelajaran/ keperluan murid
ii. dengan mengambil kira tahap

keupayaan/ potensi
iii. secara menyeluruh/ melibatkan murid

di semua tahun/tingkatan
iv. secara berterusan/berkala.

Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA

Penilaian dan Pentaksiran

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof SKPMg2 Standard 3.1:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad Pengurusan Kurikulum
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir 3.1.4 Pengurusan Penilaian Murid
Setiausaha Zainab binti Salleh 3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksiran diurus
Mohamed Nor bin Abu Hashim secara sistematik & terancang

AJK Semua Ketua Panitia Tahap Tindakan:
Semua Penyelaras Aktiviti Sekolah i. Merancang peperiksaan dan

pentaksiran
ii. Menyelaras peperiksaan dan

pentaksiran
iii. Melaksanakan peperiksaan dan

pentaksiran
iv. Menganalisis data dan maklumat

peperiksaan dan pentaksiran
v. Mengambil tindakan susulan/

intervensi.

Tahap Kualiti:
i. Mengikut ketetapan/arahan yang

berkuat kuasa
ii. mengikut keperluan/ kesesuaian
iii. secara menyeluruh meliputi semua

mata pelajaran/ murid

63iv. secara berterusan/berkala.

JAWATANKUASA

Sistem Pelaporan Keberhasilan
Murid (SPKM)

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof SKPMg2 Standard 3.1:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad Pengurusan Kurikulum
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir 3.1.4 Pengurusan Penilaian Murid
Setiausaha 1 Zainab binti Salleh 3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksiran diurus
Setiausaha 2 Marleza binti Samah secara sistematik & terancang
Zawiah binti Mohd Amin
AJK Zawiah binti Mohd Amin (PBD) Tahap Tindakan:
Rosli bin Md Nor (SEGAK) i. Merancang peperiksaan dan
Noor Madihah binti Abdul Hamid (PAJSK)
Siti Nur Shuhaida binti Razali (Psikometrik) pentaksiran
ii. Menyelaras peperiksaan dan

pentaksiran
iii. Melaksanakan peperiksaan dan

pentaksiran
iv. Menganalisis data dan maklumat

peperiksaan dan pentaksiran
v. Mengambil tindakan susulan/

intervensi.

Tahap Kualiti:
i. Mengikut ketetapan/arahan yang

berkuat kuasa
ii. mengikut keperluan/ kesesuaian
iii. secara menyeluruh meliputi semua

mata pelajaran/ murid
iv. secara berterusan/berkala.

64

JAWATANKUASA

Induk Pusat Sumber Sekolah

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Penyelaras PSS
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad Guru Bimbingan dan
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir Kaunseling
Setiausaha 1 Zainab binti Salleh Guru Pemulihan
Setiausaha 2 Sarina binti Bahari Guru Data
Noraini binti Ab Rahim Penyelaras UPSR Dan
AJK Sarina binti Bahari Peperiksaan
Penyelaras Jadual Waktu
Siti Nur Shuhaida binti Razali KP Bahasa Melayu
KP Bahasa Inggeris
Aznorizan binti Ahmad KP Matematik
Muzailipah binti Rasidi KP Sains
KP Pend Islam
Mohamed Nor bin Abu Hashim KP Pend Moral
KP Pend Seni Visual
Aznorizan binti Ahmad KP Pend Jasmani
Rosli bin Md Nor &Kesihatan
Noraini binti Abdul Rahim KP Muzik
Zuraini binti Hassan KP Sejarah
Muzailipah binti Rasidi KP RBT/ TMK
‘Atiqah binti Mohamed KP Bahasa Arab
Rosli bin Md Nor
Sarina binti Bahari 65

Noor Madihah binti Abdul Hamid

Zawiah binti Mohd Amin
Noor Madihah binti Abdul Hamid
Rosli binti Md Nor
Siti Nur Suhaida binti Razali

Pengurusan

Pengajaran Dan
Pemudahcaraan

SK AIR JERNIH

(Standard 4 SKPMg2)

66

JAWATANKUASA

Smart RPH

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 4: PDPC
Norisam binti Nasir 4.1 Guru sebagai perancang
Naib Pengerusi Zainab binti Salleh 4.1.1 Guru merancang perlaksanaan PdPc secara
Mohd Zulazmi bin Abd Hamid profesional & sistematik
Setiausaha 1 Aznorizan binti Ahmad
Setiausaha 2 Filzah binti Abd Rahim Tahap Tindakan:
i. menyediakan RPH yang mengandungi
AJK
Semua Ketua panitia objektif yang boleh diukur dan aktiviti
pembelajaran yang sesuai
ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam
PdPc
iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK

Tahap Kualiti:
i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
iii. dengan mematuhi ketetapan

kurikulum/arahan yang berkuat kuasa.

JAWATANKUASA

Pemandu KBAT Sekolah

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 4: PDPC
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir 4.1 Guru sebagai pendorong
Setiausaha 1 Zainab binti Salleh 4.4.1 Guru mendorong minda murid dalam
Setiausaha 2 Siti Nur Shuhaidah binti Razali melaksanakan aktiviti pembelajaran secara
Setiausaha 3 Muzailipah binti Rasdi profesional dan terancang
Filzah binti Abd Rahim
AJK Semua Ketua Panitia Mata pelajaran Tahap Tindakan:
Semua Ketua Badan Beruniform i. merangsang murid berkomunikasi
Semua Ketua Kelab & Persatuan ii. merangsang murid berkolaboratif dalam
Semua Ketua Sukan & Permainan
Semua Guru & AKP aktiviti pembelajaran
iii. mengemukakan soalan yang menjurus ke

arah pemikiran kritis dan kreatif
iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi

yang menjurus ke arah membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah
v. mewujudkan peluang untuk murid
memimpin
vi. menggalakkan murid mengemukakan
soalan berkaitan isi pelajaran
vii. menggalakkan murid memperoleh
pengetahuan & kemahiran secara kendiri.

Tahap Kualiti:
i. berdasarkan objektif pelajaran
ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
iii. secara berterusan/tekal.

67

JAWATANKUASA

Pelaksanaan PAK 21

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 4: PDPC
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir 4.3 Guru sebagai pembimbing
Setiausaha 1 Zainab binti Salleh 4.3.1 Guru membimbing murid secara
Setiausaha 2 Atiqah binti Mohamed profesional dan terancang
Setiausaha 3 Yatimah binti Osman
Sarina binti Bahari Tahap Tindakan:
AJK Semua Ketua Panitia Mata pelajaran i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan
Semua Guru Ikon Sekolah
Semua Ketua Badan Beruniform menguasai isi pelajaran/ konsep/ fakta
Semua Ketua Kelab & Persatuan berkaitan pelajaran
Semua Ketua Sukan & Permainan ii. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan
Semua Guru Kelas & Pen. Guru Kelas iii. menguasai kemahiran dalam aktiviti
Semua Guru & AKP pembelajaran
iv. memandu murid membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah dalam aktiviti
pembelajaran
v. memandu murid menggunakan/
memanfaatkan sumber pendidikan
berkaitan pelajaran
vi. menggabung/merentas/mengaitkan isi
pelajaran dengan tajuk/ unit/ tema/ nilai/
kemahiran/ mata pelajaran lain dalam
aktiviti pembelajaran

Tahap Kualiti:
i. mengikut keperluan/pelbagai aras

keupayaan murid
ii. Dengan betul dan tepat
iii. Secara berhemah
iv. secara bersungguh-sungguh

68

Pengurusan

Kokurikulum

SK AIR JERNIH

(Standard 3.2 SKPMg2)

69

JAWATANKUASA

INDUK KOKURIKULUM

Pengerusi Md Abu Fadrey Bin Md Yusof SKPMg2 Standard 3.2:
Timb. Pengerusi Zainab Binti Salleh Pengurusan Kokurikulum
Naib Pengerusi Norfaizah Binti Ahmad 3.2.1 Ketetapan Perlaksanaan
Norisam Binti Nasir Kokurikulum
Setiausaha Kokurikulum 3.2.1.1 Perlaksanaan kokurikulum
Noor Madihah Binti Abdul Hamid diurus secara sistematik &
terancang
Setiausaha Sukan Rosli Bin Md. Nor
Tahap Tindakan:
Penyelaras Rumah Sukan ’Atiqah Binti Mohamed i. membuat ketetapan
ii. mendokumenkan ketetapan
Penyelaras Sukan & Siti Nur Shuhaida binti Razali iii. menyebarluaskan ketetapan
Permainan iv. menyemak semula ketetapan

Penyelaras Unit Beruniform Zamzuraiza Binti Md. Resah Tahap Kualiti:
i. secara menyeluruh meliputi
Penyelaras Kelab & Aznorizan Binti Ahmad
Persatuan semua perkara (pendaftaran,
penubuhan, keahlian, hari
dan masa perjumpaan serta
penghargaan) semua guru
ii. mengikut keperluan/
kesesuaian sekolah
iii. dengan mematuhi arahan
yang berkuat kuasa/prosedur
iv. secara jelas/spesifik.

Ketua Rumah Ketua Sukan & Permainan
Marleza Binti Samah (Tuah) Zamzuraiza Binti Md. Resah (Bola Jaring)
Sarina Binti Bahari (Jebat) Md Noor Bin Abu Hashim (Ping Pong)
Zawiah Binti Md Amin (Lekir) Rosli Bin Md. Nor (Sepak Takraw)
Muzailipah Binti Rashidi (Lekiu) Noraini Binti Abdul Rahim (Badminton)

Ketua Kelab & Persatuan Ketua Unit Beruniform
Yatimah Binti Osman (Dwibahasa) Siti Nur Shuhaida Binti Razali (PPIM)
Zuraini Binti Hassan (STEM) Filzah Binti Abd. Rahim (TKRS)
‘Atiqah Binti Mohamed (Alam Sekitar) Zawiah Binti Md Amin (Pengakap)
Mohd Zulazmi Bin Ab Hamid (Rukun Negara)

70

JAWATANKUASA

MAJLIS SUKAN SEKOLAH

Pengerusi Md Abu Fadrey Bin Md Yusof Bidang Tugas:
SKPMg2 Standard 3.2:
Timb. Pengerusi Zainab Binti Salleh Pengurusan Kokurikulum

Naib Pengerusi Norfaizah Binti Ahmad 3.2.6 Pengurusan sukan
Norisam Binti Nasir untuk semua

Setiausaha Rosli Bin Md. Nor 3.2.6.1 Aktiviti sukan untuk
semua diurus secara
Penyelaras Rumah Sukan ’Atiqah Binti Mohamed professional & terancang.

Penyelaras Sukan & Permainan Siti Nur Shuhaida Binti Razali Tahap Tindakan:
i. merancang kejohanan
Marleza Binti Samah
(Ketua Rumah Tuah) merentas desa
ii. merancang sukan tara
Sarina Binti Bahari iii. merancang kejohanan
(Ketua Rumah Jebat)
tahunan olahraga
Zawiah Binti Md Amin sekolah
(Ketua Rumah Lekir) iv. Merancang
pertandingan antara
Muzalipah Binti Rashidi tingkatan/
(Ketua Rumah Lekiu) kelas/rumah/ dorm
asrama/ kelab sukan
AJK sekolah
v. Melaksanakan
Zamzuraiza Binti Md. Resah kejohanan merentas
(Ketua Pasukan Bola Jaring) desa
vi. melaksanakan sukan
Marleza Binti Samah tara
(Ketua Pasukan Ping Pong) vii. melaksanakan
kejohanan tahunan
Rosli Bin Md. Nor olahraga sekolah
(Ketua Pasukan Sepak Takraw) viii. melaksanakan
pertandingan antara
Noraini Binti Abdul Rahim tingkatan/ kelas/
(Ketua Pasukan Badminton) rumah/ dorm asrama/
kelab sukan sekolah.

Tahap Kualiti:
i. dengan mematuhi

ketetapan pelaksanaan
kokurikulum/arahan
yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh
melibatkan semua
murid yang berkenaan
mengikut keperluan/
kesesuaian
iii. secara kreatif/inovatif.

71

JAWATANKUASA

RUMAH SUKAN (3.2.6.1)

PENYELARAS RUMAH SUKAN : ‘ATIQAH BINTI MOHAMED

TUAH Marleza Binti Samah (K)
(KUNING) Zuraini Binti Hassan (P/K)
Aznorizan Binti Ahmad
Rosli Bin Md. Nor

JEBAT Sarina Binti Bahari (K)
(MERAH) Noraini Binti Abdul Rahim (P/K)
Filzah Binti Abd. Rahim
Mohamed Noor Bin Abu Hashim

LEKIR Zawiah Binti Md Amin (K)
(BIRU) Zamzuraiza Binti Md Resah (P/K)
Mohd Zulazmi Bin Abd. Hamid
LEKIU ‘Atiqah Binti Mohamed
(HIJAU)
Muzailipah Binti Rasidi (K)
Yatimah Binti Osman (P/K)
Siti Nur Shuhaida Binti Razali
Noor Madihah Binti Abdul Hamid

Bidang Tugas: Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

3.2.6 PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
Sukan Untuk Semua diurus untuk memupuk budaya bersukan dan amalan gaya hidup sihat, cergas serta berdaya
saing dalam kalangan murid.

Tahap Tindakan : Tahap Kualiti :

i. Merancang kejohanan merentas i. Dengan mematuhi ketetapan

desa pelaksanaan kokurikulum/ arahan yang

ii. Merancang sukan tara berkuat kuasa

iii. Merancang kejohanan tahunan ii. Secara menyeluruh melibatkan semua

olahraga sekolah murid yang berkenaan

iv. Merancang pertandingan antara iii. Mengikut keperluan/kesesuaian

3.2.6.1 tingkatan/ kelas/ rumah/ dorm iv. Secara kreatif/inovatif.

Aktiviti Sukan Untuk asrama/ kelab sukan sekolah

Semua diurus secara v. Melaksanakan kejohanan

profesional dan merentas desa

terancang. vi. Melaksanakan sukan tara

vii. Melaksanakan kejohanan

tahunan olahraga sekolah

viii. Melaksanakan pertandingan

Bidang Tugas: Standard 3.2daPnoetramnragatsuirnragumksaaat/ankne/Klakobeklsauusk/rariknumulauhm/
Ketua Rumah dan guru-gursuekboelarhtanggungjawab melaksanakan setiap tahap tindakan untuk

aspek 3.2.4 Pengurusan Sukan & Permainan. 72

JAWATANKUASA

PEMBANGUNAN KOKURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi Md Abu Fadrey Bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi SKPMg2 Standard 3.2:
Zainab Binti Salleh Pengurusan Kokurikulum
Naib Pengerusi
Norfaizah Binti Ahmad 3.2.7 Pengurusan Pentaksiran
Setiausaha Kokurikulum Kokurikulum
Setiausaha Sukan Norisam Binti Nasir
3.2.7.1 Pentaksiran kokurikulum
Pemantauan & Penilaian Noor Madihah Binti Abdul Hamid dilaksanakan secara sistematik &
Keberkesanan Aktiviti terancang
Kokurikulum Rosli Bin Md. Nor
‘Atiqah Binti Mohamed Tahap Tindakan:
Galeri Kokurikulum (Penyelaras Rumah Sukan) i. merancang pentaksiran
Bilik Sukan Zamzuraiza Binti Md. Resah ii. melaksanakan pentaksiran
Penyelaras SEGAK (Penyelaras Unit Beruniform) iii. menganalisis data dan
Penyelaras PAJSK Aznorizan Binti Ahmad
(Penyelaras Kelab & Persatuan) maklumat pentaksiran
Siti Nur Shuhaida Binti Razali iv. mengambil tindakan
(Penyelaras Sukan & Permainan)
Noor Madihah Binti Abdul Hamid susulan/ intervensi.

Rosli Bin Md. Nor Tahap Kualiti:
i. mengikut ketetapan/
Rosli Bin Md. Nor
prosedur/arahan yang
Noor Madihah Binti Abdul Hamid berkuatkuasa
ii. Mengikut
keperluan/kesesuaian
secara menyeluruh meliputi
setiap murid yang terlibat
iii. secara berterusan/berkala.

73

JAWATANKUASA

KELAB & PERSATUAN (3.2.2.1)

PENYELARAS KELAB & PERSATUAN: AZNORIZAN BINTI AHMAD

PERSATUAN DWIBAHASA Yatimah Binti Osman (K)
Zawiah Binti Md Amin (P/K)
Filzah Binti Abd. Rahim
Noor Madihah Binti Abdul Hamid

KELAB SAINS, TEKNOLOGI, Zuraini Binti Hassan (K)
KEJURUTERAAN DAN Sarina Binti Bahari (P/K)
MATEMATIK (STEM) Rosli Bin Md. Nor
Muzailipah Binti Rasdi

KELAB ALAM SEKITAR ‘Atiqah Binti Mohamed (K)
Noraini Binti Abdul Rahim (P/K)
Marleza Binti Samah
Siti Nur Shuhaida Binti Razali

RUKUN NEGARA Mohd Zulazmi Bin Ab Hamid (K)
Mohamed Noor Bin Abu Hashim (P/K)
Zamzuraiza Binti Md. Resah
Aznorizan Binti Ahmad

Bidang Tugas: Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

3.2.2 PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN
Kelab/persatuan diurus untuk mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, mengembangkan potensi dan memupuk
nilai estetika dan sosial yang positif.

3.2.2.1 Tahap Tindakan : Tahap Kualiti :
Kelab/persatuan diurus i. Merancang aktiviti berteraskan i. Dengan mematuhi ketetapan
secara sistematik dan
terancang. ilmu pengetahuan, kemahiran kokurikulum/ arahan yang berkuat
dan kreativiti/ inovasi kuasa/kurikulum kelab/ persatuan
ii. Melaksanakan aktiviti yang ii. Mengikut keperluan/ kesesuaian/
dirancang keupayaan
iii. Merekod data dan maklumat iii. Secara menyeluruh/ kemas kini/ tepat
iv. Menganalisis data dan maklumat dan betul
v. Mengambil tindakan susulan iv. Secara berterusan/berkala.

Bidang Tugas: Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum 74
Ketua Kelab & Persatuan dan guru-guru bertanggungjawab melaksanakan setiap tahap
tindakan untuk aspek 3.2.2 Pengurusan Kelab & Persatuan

JAWATANKUASA

UNIT BERUNIFORM (3.2.3.1)

Pengerusi Md Abu Fadrey Bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi SKPMg2 Standard 3.2: Pengurusan
Naib Pengerusi Zainab Binti Salleh Kokurikulum
Setiausaha
Penyelaras Norfaizah Binti Ahmad 3.2.3 Pengurusan Badan Beruniform

AJK Norisam Binti Nasir 3.2.3.1 Badan beruniform diurus
secara sistematik & terancang
Noor Madihah Binti Abdul Hamid
Tahap Tindakan:
Zamzuraiza Binti Md. Resah i. merancang aktiviti berteraskan
Siti Nur Shuhaida Binti Razali
(Ketua PPIM) ilmu pengetahuan, kemahiran
Filzah Binti Abd. Rahim dan kreativiti/inovasi
(Ketua TKRS) ii. melaksanakan aktiviti yang
Zawiah Binti Md Amin dirancang
(Ketua Pengakap) iii. merekod data dan maklumat
iv. menganalisis data dan
maklumat
v. mengambil tindakan susulan

Tahap Kualiti:
i. dengan mematuhi ketetapan

kokurikulum/ arahan yang
berkuatkuasa/kurikulum badan
beruniform
ii. mengikut keperluan/
kesesuaian/keupayaan
iii. secara menyeluruh/kemas
kini/tepat dan betul
iv. secara berterusan/berkala.

75

JAWATANKUASA

UNIT BERUNIFORM (3.2.3.1)

PENYELARAS BADAN BERUNIFORM: ZAMZURAIZA BINTI MD. RESAH

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Siti Nur Shuhaida Binti Razali (K)
MALAYSIA Marleza Binti Samah (P/K)
(PPIM) Zuraini Binti Hassan
‘Atiqah Binti Mohamed
Yatimah Binti Osman

TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Filzah Binti Abd. Rahim (K)
(TKRS) Aznorizan Binti Ahmad (P/K)
Muzalipah Binti Rashidi
Rosli Bin Md. Nor
Mohamed Noor Bin Abu Hashim
Noor Madihah Binti Abdul Hamid

PENGAKAP Zawiah Binti Md Amin (K)
Mohd Zulazmi Bin Ab Hamid (P/K)
Zamzuraiza Binti Md. Resah
Noraini Binti Abdul Rahim
Sarina Binti Bahari

Bidang Tugas: Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

3.2.3 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
Badan beruniform diurus untuk meningkatkan displin dan daya kepimpinan bagi pemantapan pembangunan
perwatakan murid

3.2.3.1 Badan Tahap Tindakan : Tahap Kualiti :
beruniform diurus i. Merancang aktiviti berteraskan i. Dengan mematuhi ketetapan
secara sistematik dan
terancang. ilmu pengetahuan, kemahiran kokurikulum/ arahan yang berkuat
dan kreativiti/inovasi kuasa/kurikulum badan beruniform
ii. Melaksanakan aktiviti yang ii. Mengikut keperluan/ kesesuaian/
dirancang keupayaan
iii. Merekod data dan maklumat iii. Secara menyeluruh/kemas kini/ tepat
iv. Menganalisis data dan maklumat dan betul
v. Mengambil tindakan susulan. iv. Secara berterusan/berkala.

Bidang Tugas: Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum 76
Ketua Badan Beruniform dan guru-guru bertanggungjawab melaksanakan setiap tahap
tindakan untuk aspek 3.2.3 Pengurusan Badan Beruniform

JAWATANKUASA

SUKAN & PERMAINAN (3.2.4.1)

PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN: SITI NUR SHUHAIDA BINTI RAZALI

BOLA Zamzuraiza Binti Md. Resah (K)
JARING Zuraini Binti Hassan (S/U)
Aznorizan Binti Ahmad
Siti Nur Shuhaida Binti Razali

PING PONG Mohamed Noor Bin Abu Hashim(K)
Yatimah Binti Osman (K/P)
Marleza Binti Samah
Noor Madihah Binti Abdul Hamid

SEPAK TAKRAW Rosli Bin Md. Nor (K)
Filzah Binti Abd. Rahim (P/K)
’Atiqah Binti Mohamed
Sarina Binti Bahari

BADMINTON Noraini Binti Abdul Rahim (K)
Muzalipah Binti Rashidi (K/P)
Zawiah Binti Md Amin
Mohd Zulazmi Bin Ab Hamid

Bidang Tugas: Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

3.2.4 PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN
Sukan/permainan diurus untuk mengukuhkan pengetahuan, kemahiran dan memupuk nilai estetika dan sosial yang
positif.

3.2.4.1 Sukan/ Tahap Tindakan : Tahap Kualiti :
permainan diurus i. Merancang aktiviti berteraskan i. Dengan mematuhi ketetapan
secara sistematik dan
terancang.. ilmu pengetahuan, kemahiran kokurikulum/ arahan yang berkuat
dan kreativiti/inovasi kuasa/kurikulum sukan/ permainan
ii. Melaksanakan aktiviti yang ii. Mengikut keperluan/ kesesuaian/
dirancang keupayaan
iii. Merekod data dan maklumat iii. Secara menyeluruh/kemas kini/ tepat
iv. Menganalisis data dan maklumat dan betul
v. Mengambil tindakan susulan iv. Secara berterusan/berkala.

Bidang Tugas: Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum 77
Ketua Sukan & Permainan dan guru-guru bertanggungjawab melaksanakan setiap tahap
tindakan untuk aspek 3.2.4 Pengurusan Sukan & Permainan.

SENARAI LOKASI
AKTIVITI KOKURIKULUM

AKTIVITI KOKURIKULUM LOKASI
PUTERI ISLAM KELAS 1 CEMERLANG
PENGAKAP KELAS 2 CEMERLANG
TUNAS KRS DEWAN SRI JERNIH
DWIBAHASA KELAS 1 GEMILANG
STEM MAKMAL SAINS / BENGKEL RBT
ALAM SEKITAR KELAS 2 CEMERLANG
RUKUN NEGARA KELAS 3 CEMERLANG
BOLA JARING DATARAN PERHIMPUNAN
PING PONG KANTIN
SEPAK TAKRAW DATARAN PERHIMPUNAN
BADMINTON HADAPAN ARAS PPKI

Ketua Unit Beruniform / Kelab & Persatuan mesti memaklumkan kepada PK Kokurikulum sekiranya
berubah tempat untuk memudahkan proses pemantauan

78

EVIDEN 3.2

Bidang Tugas: Standard 3 SKPMg2

3.2
PENGURUSAN KOKURIKULUM
Bidang Kokurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari
segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah

EVIDEN PELAKSANAAN

ASPEK KUALITI STANDARD JANUARI - MAC OGOS - NOVEMBER
KUALITI

3.2.2 PENGURUSAN 1. Minit mesyuarat 1. Laporan
KELAB / PERSATUAN kokurikulum SK Air 2. perjumpaan
Jernih Bil. 1/2021. kelab/persatuan
Kelab / Persatuan 3.2.2.1 SK Air Jernih
diurus untuk Kelab / persatuan 2. Laporan perjumpaan bulan April hingga
mengukuhkan diurus secara kelab/persatuan SK Air November 2021.
pembelajaran di bilik sistematik dan Jernih bulan Januari Rekod dan
darjah, terancang hingga Mac / 2021. analisis
mengembangkan pencapaian/peny
potensi dan 3. Rekod dan analisis ertaan
memupuk nilai pencapaian/penyertaan kelab/persatuan
estetika dan sosial kelab/persatuan SK Air SK Air Jernih 2021
yang positif Jernih 2021 Fasa 1. Fasa 2.
Rekod
3. Pemantauan
Pengurusan
Kokurikulum SK
Air Jernih 2021.

79

EVIDEN 3.2

Bidang Tugas: Standard 3 SKPMg2

3.2
PENGURUSAN KOKURIKULUM
Bidang Kokurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari
segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah

EVIDEN PELAKSANAAN

ASPEK KUALITI STANDARD JANUARI - MAC OGOS - NOVEMBER
KUALITI

1. Minit mesyuarat 1. Laporan

kokurikulum SK Air perjumpaan unit

Jernih Bil. 1/2021. beruniform SK Air

2. Laporan perjumpaan Jernih bulan April

unit beruniform SK Air hingga November

Jernih bulan Januari 2021.

hingga Mac / 2021. 2. Rekod dan

3.2.3 PENGURUSAN 3.2.3.1 3. Rekod dan analisis analisis
BADAN BERUNIFORM Badan beruniform pencapaian/penyertaan pencapaian/peny
diurus secara unit beruniform SK Air ertaan unit
Badan Beruniform sistematik dan Jernih 2021 Fasa 1. beruniform SK Air
diurus untuk terancang Jernih 2021 Fasa
meningkatkan disiplin 3. 2.
dan daya kepimpinan Rekod
bagi pemantapan Pemantauan
pembangunan Pengurusan
perwatakan murid Kokurikulum SK
Air Jernih 2021.

80

EVIDEN 3.2

Bidang Tugas: Standard 3 SKPMg2

3.2
PENGURUSAN KOKURIKULUM
Bidang Kokurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari
segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah

EVIDEN PELAKSANAAN

ASPEK KUALITI STANDARD KUALITI JANUARI - MAC OGOS - NOVEMBER

3.2.4 PENGURUSAN 1. Minit mesyuarat 1. Laporan
SUKAN DAN kokurikulum SK Air 2. perjumpaan
PERMAINAN Jernih Bil. 1/2021. sukan/permainan
3.2.4.1 SK Air Jernih
Sukan/permainan Sukan/ permainan 2. Laporan perjumpaan bulan April
diurus untuk diurus secara sukan/permainan SK hingga
mengukuhkan sistematik dan Air Jernih bulan November 2021.
pengetahuan, terancang. Januari hingga Mac / Rekod dan
kemahiran dan 2021. analisis
memupuk nilai pencapaian/peny
estetika dan sosial 3. Rekod dan analisis ertaan
yang positif. pencapaian/penyerta sukan/permainan
an sukan/permainan SK Air Jernih
SK Air Jernih 2021 2021 Fasa 2.
Fasa 1. Rekod
Pemantauan
3. Pengurusan
Kokurikulum SK
Air Jernih 2021.

81

EVIDEN 3.2

Bidang Tugas: Standard 3 SKPMg2

3.2
PENGURUSAN KOKURIKULUM
Bidang Kokurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah

EVIDEN PELAKSANAAN

ASPEK KUALITI STANDARD JANUARI - MAC OGOS - NOVEMBER
KUALITI

3.2.5 PENGURUSAN 3.2.5.1 1. Laporan aktiviti program 1. Kertas kerja dan
PROGRAM Program kecemerlangan 2. laporan
KECEMERLANGAN kecemerlangan unit/kelab/persatuan/ba 3. unit/kelab/persatuan/
KOKURIKULUM kokurikulum dan beruniform dan badan beruniform dan
Program diurus secara sukan/ permainan SK Air sukan/permainan
kecemerlangan profesional dan Jernih bulan Januari bulan Januari hingga
kokurikulum diurus terancang hingga Mac 2021. November SK Air
untuk Jernih 2021.
mengoptimumkan 2. Analisis aktiviti program Laporan perjumpaan
bakat dan potensi kecemerlangan unit/kelab/persatuan/
murid. unit/kelab/persatuan/ba badan beruniform dan
dan beruniform dan sukan/permainan SK
sukan/permainan SK Air Air Jernih bulan April –
Jernih 2021. November 2021.
Rekod dan analisis
3. Rekod dan analisis pencapaian/
pencapaian/penyertaan penyertaan
unit/kelab/persatuan/ba unit/kelab/persatuan/
dan beruniform dan badan beruniform dan
sukan/permainan SK Air sukan/permainan SK
Jernih 2021 Fasa 1. Air Jernih 2021 Fasa 2.
Rekod Pemantauan
4. Pengurusan
Kokurikulum SK Air
Jernih 2021.

82

EVIDEN 3.2

Bidang Tugas: Standard 3 SKPMg2

3.2
PENGURUSAN KOKURIKULUM
Bidang Kokurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah

EVIDEN PELAKSANAAN

ASPEK KUALITI STANDARD KUALITI JANUARI - MAC OGOS - NOVEMBER

1. Kertas kerja aktiviti 1. Kertas kerja aktiviti

sukantara, merentas desa, sukantara, merentas

pertandingan antara kelas, desa, pertandingan

pertandingan antara antara kelas,

rumah, pertandingan pertandingan antara

antara kelab SK Air Jernih rumah, pertandingan

bulan Januari hingga Mac antara kelab SK Air

2021. Jernih bulan April

2. Laporan Aktiviti hingga November

sukantara, merentas desa, 2021.

pertandingan antara kelas, 2. Laporan aktiviti

pertandingan rumah, sukantara, merentas

3.2.6 PENGURUSAN pertandingan antara kelab desa, pertandingan
SUKAN UNTUK
SEMUA SK Air Jernih bulan Januari antara kelas,
Sukan Untuk Semua
diurus untuk hingga Mac 2021. pertandingan antara
memupuk budaya
bersukan dan amalan 3.2.6.1 3. Rekod dan analisis rumah, pertandingan
gaya hidup sihat, Aktiviti Sukan Untuk
cergas serta berdaya Semua diurus secara pencapaian/penyertaan, antara kelab SK Air
saing dalam kalangan profesional dan
murid. terancang. kertas kerja aktiviti Jernih bulan April

sukantara, merentas desa, hingga November

pertandingan antara kelas, 2021.

pertandingan Rumah , 3. Rekod dan analisis

antara kelab SK Air Jernih pencapaian/penyertaa

bulan Januari hingga Mac n, kertas kerja aktiviti

2021. sukantara, merentas

desa, pertandingan

antara kelas,

pertandingan antara

rumah, pertandingan

antara kelab SK Air

Jernih bulan April

hingga November

2021.

4. Rekod Pemantauan

Pengurusan

Kokurikulum SK Air

Jernih 2021.

83

EVIDEN 3.2

Bidang Tugas: Standard 3 SKPMg2

3.2
PENGURUSAN KOKURIKULUM
Bidang Kokurikulum diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah

EVIDEN PELAKSANAAN

ASPEK KUALITI STANDARD KUALITI JANUARI - MAC OGOS - NOVEMBER

3.2.7 3.2.7.1 1. Takwim Unit Kokurikulm 1. Laporan dan jadual
PENGURUSAN Pentaksiran dalam Buku Pengurusan pelaksanaan ujian
PENTAKSIRAN kokurikulum SK Air Jernih 2021. SEGAK Fasa 2 (Julai
KOKURIKULUM dilaksanakan – September) SK Air
Pentaksiran secara sistematik 2. Laporan dan jadual Jernih 2021.
kokurikulum diurus dan terancang. pelaksanaan ujian SEGAK
untuk mengesan Fasa 1 (Feb – April) SK Air 2. Laporan analisis
pencapaian murid. Jernih 2021. Ujian SEGAK Fasa 2
SK Air Jernih 2021.
3. Laporan analisis Ujian
SEGAK Fasa 1 SK Air Jernih 3. Kertas kerja dan
2021. laporan program SK
Air Jernih 2021.
4. Kertas kerja dan laporan
program SK Air Jernih 4. Laporan dan
2021. pelaksanaan PAJSK
SK Air Jernih 2021.

5. Laporan analisis
PAJSK SK Air Jernih
2021.

84

Pengurusan

Hal Ehwal Murid

SK AIR JERNIH

(Standard 3.3 SKPMg2)

85

JAWATANKUASA
INDUK HAL EHWAL MURID

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof

Timb. Pengerusi Norisam binti Nasir

Naib Pengerusi Hjh Norfaizah binti Ahmad Bidang Tugas:
Zainab binti Salleh SKPMg2 Standard 3.3:
Pengurusan Hal Ehwal Murid
Setiausaha 1 Noraini binti Abdul Rahim
3.3.1 Ketetapan Perlaksanaan
Naib Setiausaha Mohd Zulazmi bin Ab Hamid Hal Ehwal Murid

UNIT DISIPLIN 3.3.1.1 Perlaksanaan hal ehwal
murid diurus secara sistematik
Disiplin Mohd Zulazmi bin Ab Hamid & terancang

Pengawas Aznorizan binti Ahmad Tahap Tindakan:
i. Membuat ketetapan
Bimbingan & Kaunseling Siti Nur Shuhaida binti Razali ii. Mendokumenkan

PPDa Noor Madihah binti Abdul Hamid ketetapan
iii. Menyebarluaskan
SM-Tingkatan 1 Zawiah binti Mohd Amin
ketetapan
KPJ Aznorizan binti Ahmad iv. Menyemak semula

Lawatan Hjh Yatimah binti Osman Tahap Kualiti:
i. Secara menyeluruh
PROGRAM 3K (KEBERSIHAN/KESIHATAN/KESELAMATAN)
meliputi semua perkara
3K/P. Bencana Mohamed Noor bin Abu Hashim (disiplin, keselamatan,
kesihatan, bantuan
Kebersihan & Keceriaan Hjh Marleza binti Samah pelajaran murid,
perkhidmatan bimbingan
Kesihatan&Rawatan Rosli bin Md Nor dan kaunseling)/semua
guru
Keselamatan&Kebakaran Zamzuraiza binti Md Resah ii. Mengikut
keperluan/kesesuaian
Susu Rosli bin Md Nor sekolah
iii. Dengan mematuhi
Aedes Zawiah binti Mohd Amin arahan yang berkuat
kuasa/prosedur
Kantin Noraini binti Abdul Rahim iv. Secara jelas/spesifik

KEBAJIKAN/BANTUAN/KEROHANIAN & PENGHAYATAN AGAMA

Kerohanian&Keagamaan Siti Nur Shuhaida binti Razali

RMT Zuraini binti Hassan

SPBT ‘Atiqah binti Mohamed

KWAPM/Bantuan Hjh Sarina binti Bahari

APDM/SSM/SSDM Muzailipah binti Rasidi

Pendaftaran Tahun 1 & Zamzuraiza Bt Md Resah
Daftar Agung

86

JAWATANKUASA KERJA SUB UNIT HEM
UNIT DISIPLIN

DISIPLIN Bidang Tugas: SKPMg2 Standard
(MURID CICIR/PONTENG/SSDM) 3.3
Pengurusan Hal Ehwal Murid
Ketua Mohd Zulazmi bin Ab Hamid
3.3.1 Ketetapan Perlaksanaan Hal
Penolong Zamzuraiza binti Md Resah Ehwal Murid

Aznorizan binti Ahmad 3.3.1.1 Perlaksanaan hal ehwal
murid diurus secara sistematik &
Siti Nur Shuhaida binti Razali terancang

Rosli bin Md Nor Tahap Tindakan:
i. Membuat ketetapan
PENGAWAS ii. Mendokumenkan
(STUDENTS LEADERS BOARD-SLB)
ketetapan
Ketua Aznorizan binti Ahmad iii. Menyebarluaskan
Penolong Mohd Zulazmi bin Ab Hamid
Filzah binti Ab Rahim ketetapan
Zamzuraiza binti Md Resah iv. Menyemak semula
Mohamed Noor bin Abu Hashim
Guru Kelas Tahap Kualiti:
i. Secara menyeluruh meliputi
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
semua perkara (disiplin,
Ketua Siti Nur Shuhaida binti Razali keselamatan, kesihatan,
bantuan pelajaran murid,
Penolong Mohd Zulazmi bin Ab Hamid perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling)/semua
Muzailipah binti Rasidi guru
ii. Mengikut
Yatimah binti Osman keperluan/kesesuaian
sekolah
iii. Dengan mematuhi arahan
yang berkuat
kuasa/prosedur
iv. Secara jelas/spesifik

Noraini binti Abd Rahim

Filzah binti Ab. Rahim

Zamzuraiza binti Md Resah

87

UNIT DISIPLIN

Ketua PPDa Bidang Tugas: SKPMg2 Standard 3.3
Penolong Pengurusan Hal Ehwal Murid
Noor Madihah binti Abdul Hamid
Ketua Atiqah binti Mohamed 3.3.2 Pengurusan Disiplin Murid
Penolong Siti Nur Shuhaida binti Razali 3.3.2.1 Disiplin murid diurus secara
Mohamed Noor bin Abu Hashim professional & terancang
Zamzuraiza binti Md Resah
Tahap Tindakan:
SM-TINGKATAN 1 i. Menyebarluaskan peraturan

Zawiah binti Mohd Amin sekolah
Yatimah binti Osman ii. Menguatkuasakan peraturan
Semua Guru Tahun 6
sekolah
KELAB PENCEGAHAN JENAYAH(KPJ) iii. Menganalisis data disiplin
iv. Merancang program

pendidikan disiplin
v. Melaksanakan program

pendidikan disiplin

Tahap Kualiti:
i. Dengan mematuhi ketetapan

disiplin/prosedur/arahan yang
berkuatkuasa
ii. Secara menyeluruh meliputi
semua murid/perkara
iii. Secara berterusan/berkala
iv. Dengan mekanisme yang sesuai

Ketua Aznorizan binti Ahmad
Penolong Filzah binti Ab Rahim
Rosli binti Md Nor
Mohamed Noor binti Abu Hashim
Noor Madihah binti Abdul Hamid

LAWATAN

Ketua Hjh Yatimah binti Osman
Penolong Hjh Marleza binti Samah
Noraini binti Ab Rahim
Mohd Zulazmi bin Ab Hamid

88

KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN
KESELAMATAN (3K)

Ketua 3K/PENGURUSAN BENCANA Bidang Tugas: SKPMg2 Standard
Penolong 3.3
Mohamed Noor bin Abu Hashim Pengurusan Hal Ehwal Murid
Sarina binti Bahari
Rosli bin Md Nor 3.3.2 Pengurusan Disiplin Murid
Mohd Zulazmi bin Ab Hamid 3.3.2.1 Disiplin murid diurus
Muzailifah binti Rasidi secara professional & terancang
Filzah binti Ab Rahim
Pekerja Pembersihan Sekolah Tahap Tindakan:
Pengawal Keselamatan i. Menyebarluaskan

Ketua KEBERSIHAN DAN KECERIAAN peraturan sekolah
Penolong ii. Menguatkuasakan
Hjh Marleza binti Samah
Siti Nur Shuhaida binti Razali peraturan sekolah
Atiqah binti Mohamed iii. Menganalisis data disiplin
Hjh Sarina binti Bahari iv. Merancang program
Pekerja Pembersihan Sekolah
Pengawal Keselamatan pendidikan disiplin
v. Melaksanakan program

pendidikan disiplin

Tahap Kualiti:
i. Dengan mematuhi

ketetapan
disiplin/prosedur/arahan
yang berkuatkuasa
ii. Secara menyeluruh
meliputi semua
murid/perkara
iii. Secara berterusan/berkala
iv. Dengan mekanisme yang
sesuai

89

KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN
KESELAMATAN (3K)

KESIHATAN DAN RAWATAN Bidang Tugas: SKPMg2 Standard 3.3
Pengurusan Hal Ehwal Murid
Ketua Rosli bin Md Nor
Penolong Hjh Sarina binti Bahari 3.3.3 Pengurusan Keselamatan Murid
Zuraini binti Hassan
Zawiah binti Mohd Amin 3.3.3.1 Keselamatan murid diurus secara
Pekerja Pembersihan Sekolah sistematik & terancang

KESELAMATAN DAN KEBAKARAN Tahap Tindakan:
i. Menyebarluaskan peraturan dan prosedur
Ketua Zamzuraiza binti Md Resah
Penolong Zawiah binti Mohd Amin operasi standard keselamatan
Hjh Marleza binti Samah ii. Menguatkuasakan peraturan dan
Aznorizan binti Ahmad
Mohamed Noor binti Abu Hashim prosedur operasi standard keselamatan
Mohd Zulazmi binti Ab Hamid iii. Merancang program pencegahan dan
Pengawal Keselamatan
kesedaran kesihatan
PROGRAM SUSU SEKOLAH iv. Melaksanakan persekitaran yang

Ketua Rosli bin Md Nor bermaklumat tentang kesihatan
Penolong Hjh Marleza binti Samah
‘Atiqah binti Mohamed Tahap Kualiti:
Aznorizan binti Ahmad i. Dengan mematuhi ketetapan
Noor Madihah binti Abdul Hamid
keselamatan/prosedur/arahan yang
berkuat kuasa
ii. Secara menyeluruh meliputi semua aspek
keselamatan sekolah/warga sekolah
iii. Secara berterusan/berkala
iv. Dengan mekanisme yang sesuai

3.3.4 Pengurusan Kesihatan Murid

3.3.4.1 Program & perkhidmatan kesihatan murid
diurus secara sistematik & terancang

Tahap Tindakan:
i. Menyelaras pemeriksaan

kesihatan/rawatan/imunisasi
ii. Merancang program pencegahan dan

kesedaran kesihatan
iii. Melaksanakan program pencegahan dan

kesedaran kesihatan
iv. Mewujudkan persekitaran yang

bermaklumat tentang kesihatan

Tahap Kualiti:
i. Dengan mematuhi ketetapan

perkhidmatan kesihatan/prosedur/arahan
yang berkuatkuasa
ii. Secara menyeluruh meliputi semua
murid/aspek kesihatan
iii. Secara berterusan/berkala
iv. Dengan mekasnisme yang sesuai

90

KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN
KESELAMATAN (3K)

Ketua AEDES DAN DENGGI Bidang Tugas:
Penolong SKPMg2 Standard 3.3: Pengurusan Hal
Zawiah binti Mohd Amin Ehwal Murid
Ketua Zuraini binti Hassan
Penolong Firzah binti Ab Rahim 3.3.4 Pengurusan Kesihatan Murid
Hjh Sarina binti Bahari
Pekerja Pembersihan Sekolah 3.3.4.1 Program & perkhidmatan
kesihatan murid diurus secara sistematik
KANTIN & terancang

Noraini binti Abd Rahim Tahap Tindakan:
Mohamed Noor bin Abu Hashim i. Menyelaras pemeriksaan
Mohd Zulazmi bin Ab Hamid
Zawiah binti Mohd Amin kesihatan/rawatan/imunisasi
ii. Merancang program pencegahan

dan kesedaran kesihatan
iii. Melaksanakan program

pencegahan dan kesedaran
kesihatan
iv. Mewujudkan persekitaran yang
bermaklumat tentang kesihatan

Tahap Kualiti:
i. Dengan mematuhi ketetapan

perkhidmatan
kesihatan/prosedur/arahan yang
berkuatkuasa
ii. Secara menyeluruh meliputi
semua murid/aspek kesihatan
iii. Secara berterusan/berkala
iv. Dengan mekasnisme yang sesuai

91

KEBAJIKAN/BANTUAN/KEROHANIAN
DAN PENGHAYATAN AGAMA

KEROHANIAN DAN KEAGAMAAN Bidang Tugas: SKPMg2 Standard 3.3
Pengurusan Hal Ehwal Murid
Ketua Siti Nur Shuhaida binti Razali
3.3.5 Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid
Penolong ‘Atiqah binti Mohamed
3.3.5.1 Bantuan pelajaran murid diurus
Zuraini binti Hassan secara sistematik & terancang

Ketua RMT Tahap Tindakan:
Penolong Zuraini binti Hassan i. Mengenal pasti jenis bantuan
Zamzuraiza binti Md Resah ii. Mengenal pasti murid yang layak
Siti Nur Shuhaida bint Razali iii. Merekodkan maklumat murid yang
Yatimah binti Osman
Noor Madihah binti Abdul Hamid menerima bantuan
iv. Memantau prestasi/kemajuan murid

yang menerima bantuan

Tahap Kualiti:
i. Dengan mematuhi ketetapan

bantuan pelajaran
murid/prosedur/arahan yang
berkuat kuasa
ii. Secara menyeluruh meliputi semua
murid/jenis bantuan
iii. Secara berterusan/berkala
iv. Dengan mekanisme yang sesuai

8

KEBAJIKAN/BANTUAN/KEROHANIAN
DAN PENGHAYATAN AGAMA

SPBT Bidang Tugas: SKPMg2 Standard 3.3
(SKIM PINJAMAN BUKU TEKS) Pengurusan Hal Ehwal Murid

Ketua ‘Atiqah binti Mohamed 3.3.5 Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid
Penolong Aznorizan binti Ahmad
Hjh Marleza binti Samah 3.3.5.1 Bantuan pelajaran murid diurus
Hjh Sarina binti Bahari secara sistematik & terancang
Guru Kelas
Tahap Tindakan:
KWAPM i. Mengenal pasti jenis bantuan
(KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN) ii. Mengenal pasti murid yang layak
iii. Merekodkan maklumat murid yang
(BANTUAN/BIASISWA/KEBAJIKAN)
menerima bantuan
Ketua Hjh Sarina binti Bahari iv. Memantau prestasi/kemajuan murid
Penolong Noraini binti Abdul Rahim
Zuraini bintiHassan yang menerima bantuan
‘Atiqah binti Mohamed
Rosli bin Md Nor Tahap Kualiti:
Mohamed Noor bin Abu Hashim i. Dengan mematuhi ketetapan
Zawiah binti Mohd Amin
Noor Madihah binti Abdul Hamid bantuan pelajaran
murid/prosedur/arahan yang
berkuat kuasa
ii. Secara menyeluruh meliputi semua
murid/jenis bantuan
iii. Secara berterusan/berkala
iv. Dengan mekanisme yang sesuai

93
93

KEBAJIKAN/BANTUAN/KEROHANIAN
DAN PENGHAYATAN AGAMA

APDM/SSM/SSDM Bidang Tugas: SKPMg2 Standard 3.3
(AUDIT KEHADIRAN DAN PONTENG) Pengurusan Hal Ehwal Murid

Ketua Muzailipah binti Rasidi 3.3.6 Pengurusan Perkhidmatan Bimb.
&Kaunseling
Penolong ‘Atiqah binti Mohamed
3.3.6.1 Perkhidmatan Bimb. & Kaunseling diurus
Mohd Zulazmi bin Ab Hamid secara professional & terancang

Noraini binti Abdul Rahim Tahap Tindakan:
i. Merancang sesi bimbingan/ kaunseling
Guru Kelas ii. Melaksanakan sesi bimbingan/ kaunseling
iii. Merancang program bimbingan dan
PENDAFTARAN TAHUN 1 & DAFTAR AGUNG
(BUKU BESAR/HIJAU) kaunseling
iv. Melaksanakan program bimbingan dan
Ketua Zamzuraiza binti Md Resah
Muzailipah binti Rasidi kaunseling
Penolong Yatimah binti Osman
Guru Kelas Tahap Kualiti:
i. Dengan mematuhi ketetapan hal ehwal

murid/prosedur/arahan yang berkuat
kuasa
ii. Mengikut keperluan murid/isu semasa
iii. Secara berterusan/berkala
iv. Dengan mekanisme yang sesuai

3.3.6.2 Pentaksiran psiokometrik diurus secara
sistematik & terancang

Tahap Tindakan:
i. Merancang pentaksiran
ii. Melaksanakan pentaksiran
iii. Menganalisis data dan maklumat

peperiksaan
iv. Mengambil tindakan susulan/

intervensi/konsultansi

Tahap Kualiti:
i. Dengan mematuhi ketetapan/ prosedur/

arahan yang berkuatkuasa
ii. Mengikut keperluan/kesesuaian
iii. Secara menyeluruh meliputi semua murid

yang berkenaan
iv. Secara berterusan/berkala

94

PROGRAM HEM 2021

BIL PROGRAM TARIKH TINDAKAN
1 JOM KE SEKOLAH
1 Mac 2021 Zuraini Bt Hassan
2 GURU PENYAYANG
1 Mac 2021 Siti Nur Shuhaida Binti
3 MAJLIS PERLANTIKAN 22 Mac 2021 Razali
PEMIMPIN MUDA 5 April 2021 Mohd Zulazmi Bin Abd
Hamid
4 SAYANGI BUKU TEKS
Aznorizan Binti Ahmad
5 MENTOR MANTEE Siti Nur Shuhaida Binti
Razali

Muzailipah Binti Rasidi

Siti Nurshuhaida Binti Razali

6 PPDa 10 Mei 2021 Zamzuraiza Binti Md Resah

AJK PROGRAM AKAN DILANTIK KEMUDIAN

11

EVIDEN

Standard 3.3 – Pengurusan Hal Ehwal Murid

STANDARD EVIDEN
3.3.1.1
• Buku Pengurusan Hal Ehwal Murid SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Dokumen RPS SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Minit Mesyuarat Pengurusan HEM Bil 1 hingga 4 Tahun 2020.
• Buku Laporan Guru Bertugas Mingguan SK Tengku Mariam Tahun 2020.

3.3.2.1 • Buku Pengurusan Hal Ehwal Murid SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Dokumen RPS SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Buku Peraturan Sekolah SK Tengku Mariam edisi Tahun 2020.
• Rekod Akuan Penerimaan Buku Peraturan Sekolah SK Tengku Mariam (ibu bapa/ penjaga)

murid tahun 1 tahun 2020.
• Rekod SSDM Disiplin dan Sahsiah murid SK Tengku Mariam tahun 2020
• Kertas Kerja dan Laporan program Kursus kepimpinan SK Tengku Mariam tahun 2020

3.3.3.1 • Buku Pengurusan Hal Ehwal Murid SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Pelan Kebakaran SK Tengku Mariam
• Kad Kebenaran Keluar Kelas SK Tengku Mariam
• Buku Laporan Guru Bertugas Mingguan SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Kertas Kerja dan Laporan program ceramah keselamatan SK Tengku Mariam tahun 2020
• Buku Laporan Guru Bertugas Mingguan SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Buku Log Pengawal Keselamatan 2020.

3.3.4.1 • Buku Pengurusan Hal Ehwal Murid SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Buku Rekod Kesihatan Murid SK Tengku Mariam
3.3.5.1 • Minit Mesyuarat AJK Kesihatan Bil 1/2020
3.3.6.1 • Kertas kerja dan laporan program kesihatan murid SK Tengku Mariam Tahun 2020
3.3.6.2 • Papan dan sudut info kesihatan SK Tengku Mariam
• Buku Panduan Pengurusan Kesihatan Murid

• Buku Pengurusan Hal Ehwal Murid SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Minit Mesyuarat AJK Bantuan SK Tengku Mariam bil 1 hingga 4 tahun 2020
• Surat Pekeliling kelayakan bantuan 2020
• Senarai nama murid SK Tengku Mariam layak menerima bantuan tahun 2020.
• Borang Permohonan Bantuan SK Tengku Mariam tahun 2020.

• Buku Pengurusan Hal Ehwal Murid SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Takwim Program Bimbingan dan Kaunseling Sk Tengku Mariam Tahun 2020.
• Kertas kerja dan laporan Program Bimbingan dan Kaunseling
• Borang sesi kaunseling SK Tengku Mariam Tahun 2020

• Buku Pengurusan Hal Ehwal Murid SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Panduan Ujian Psikometrik Tahun 2020
• Jadual ujian psikometrik Tahun 3 dan tahun 6 SK Tengku Mariam Tahun 2020.
• Senarai nama murid menduduki ujian psikometrik tahun 3 dan 6 SK Tengku Mariam Tahun
2020.
• Surat makluman menduduki ujian psikometrik tahun 3 dn 6 SK Tengku Mariam tahun 2020.
• Laporan pelaksanaan ujian psikometrik tahun 3 dan 6 SK Tengku Mariam tahun 2020.

96TAKWIM PENGGAL
KUMP B

TAKWIM CUTI PERAYAAN
KPM 2021


Click to View FlipBook Version
Previous Book
E MAJALAH MUKMIN
Next Book
BUKU PROGRAM HIP LAUNCHING