The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มชั้นเรียนผ้า 65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Taksaporn Wongkam, 2022-09-11 12:28:55

เล่มชั้นเรียนผ้า 65

เล่มชั้นเรียนผ้า 65

คำนำ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตากและกศน.ตำบลเชียงเงินได้นำ
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปี 2565 สู่การปฏิบัติ เพื่อจัดโครงการศนู ย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนเพอ่ื จดั แบบชั้นเรยี นวิชาชีพ หลกั สูตรวิชาการประดษิ ฐผ์ ลติ ภณั ฑ์จากผ้าและการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลเชียงเงินได้น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติพัฒนาอาชีพ จัดให้มี “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน” เพื่อความกินดี อยู่ดี มีงานทํา ส่งเสริม
การจดั การศกึ ษาและการเรียนรู้ตลอดชวี ิตสาํ หรบั ประชาชนท่ีเหมาะสมกบั ทกุ ช่วงวัย โดย ส่งเสรมิ การจัดการศึกษา
อาชีพเพือ่ การมีงานทํา ในรูปแบบ Re-Skill& Up-Skill และการสรา้ ง นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุ ภาพ มีความ
หลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และสามารถออกใบรับรองความรู้
ความสามารถเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน โดยให้
ความสาํ คัญกบั การจดั การศึกษาอาชพี เพ่อื การมีงานทําในกลุ่มอาชพี เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหก
รรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ ตลอดจน สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีการ
สง่ เสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชมุ ชน การพัฒนา หน่ึงตําบล หน่งึ อาชพี เดน่ การประกวดสินค้าดีพรีเมยี่ ม การสรา้ งแบ
รนด์ของ กศน. รวมถึงการสง่ เสริมและจัดหาช่องทางการจําหนา่ ยสินคา้ และผลิตภณั ฑ์ และให้มีการกาํ กบั ติดตาม
และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมงี านทําอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง กศน.ตำบลเชียงเงิน จึงได้จัด
โครงการ เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพตอ่ ไป

กศน.ตำบลเชยี งเงนิ ใครข่ อขอบคุณผูเ้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมและวิทยากรเครือข่ายและประชาชนในการ
รว่ มกจิ กรรมโครงการศูนยฝ์ กึ อาชพี ชมุ ชนเพื่อจดั แบบชั้นเรยี นวชิ าชีพหลกั สูตรวชิ าการประดษิ ฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทำใหก้ ารจัดกจิ กรรมการในครงั้ นีเ้ ปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ย
บรรลุตามวตั ถุประสงคแ์ ละหวังเปน็ อย่างยง่ิ วา่ เอกสารฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ ง

กศน.อำเภอเมืองตาก
29 สงิ หาคม 2565

กิตติกรรมประกาศ

การรายงานการประเมนิ ผลตาม การจัดการศึกษาต่อเน่อื งศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่อื จดั แบบชนั้
เรยี นวิชาชีพ หลกั สตู รวิชาการประดษิ ฐ์ผลิตภัณฑ์จากผา้ และการออกแบบบรรจภุ ัณฑ์ สำเร็จลงไดเ้ พราะไดร้ บั ความ
กรณุ าจากนางสาวจรสั ศรี ป่านแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอเมอื ง
ตาก ไดใ้ หค้ ำแนะนำตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนทำใหก้ ารรายงานการประเมนิ ตามโครงการฯ เล่มน้เี สรจ็
สมบรู ณ์ ตอ้ งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู มา ณ โอกาสนดี้ ว้ ย

ขอขอบคุณกลมุ่ ผู้เรยี นและวทิ ยากร และวทิ ยากรเครอื ขา่ ย เจ้าหนา้ ที่ ครู กศน.ตำบล ครู
อาสาสมัคร ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอเมอื งตาก ประชาชน เครอื ข่ายทไ่ี ดช้ ่วย
อำนวยความสะดวกในการจดั กิจกรรม การเก็บรวบรวมขอ้ มูลและตอบแบบสำรวจความคิดเหน็ ของโครงการจัด
การศึกษาตอ่ เนอ่ื ง กิจกรรม ประจำปงี บประมาณ 2565 ใหส้ ำเร็จลุล่วงไปไดด้ ้วยดี

ผู้จดั ทำ
กศน.ตำบลเชยี งเงิน
กศน.อำเภอเมืองตาก
สิงหาคม 2565

สารบัญ หน้า

บทนำ 1
2
ชอื่ โครงการ 3
หลกั การและเหตุผล 4
วตั ถุประสงค์ 5
เปา้ หมาย 6
ตัวชวี้ ดั ความสำเร็จ 6
กิจกรรม/ขน้ั ตอนการดำเนินงาน 6
แผนและผลการดำเนนิ งาน
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ 7
ปัญหาและอุปสรรค 7
ขอ้ เสนอแนะจากการดำเนินงาน 7
ประมวลภาพโครงการอบรมฯ 12
แผน/แนวทางการดำเนนิ งานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลการประเมนิ ความพึงพอใจ

ภาคผนวก

1.ชอ่ื โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชนการศกึ ษาแบบช้นั เรยี นวชิ าชีพ หลักสตู รวชิ าการทำผลิตภณั ฑ์จากผา้ และ

การออกแบบบรรจภุ ัณฑ์ จำนวน 31 ชว่ั โมง

2.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และจุดเนน้ การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงี บประมาณ

พ.ศ.2565

2. ดา้ นการสรา้ งสมรรถนะและทักษะคุณภาพ

2.2 พฒั นาหลักสตู รอาชีพระยะสน้ั ทเ่ี น้น New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคลอ้ งกับบริบทพ้ืนท่ี

ความตอ้ งการของกลมุ่ เป้าหมาย ความตอ้ งการของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชพี ใหม่ท่ีรองรับ Disruptive Technology
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้า บรกิ ารจากโครงการศนู ย์ฝึกอาชพี ชุมชน ทเ่ี น้น “สง่ เสริมความรู้

สร้างอาชีพ เพ่มิ รายได้ และมีคุณภาพชวี ติ ทดี่ ี” ให้มคี ุณภาพมาตรฐาน เปน็ ท่ยี อมรบั ของตลาด ต่อยอดภมู ปิ ญั ญา
ทอ้ งถน่ิ เพอื่ สรา้ งมูลคา่ เพิ่ม พัฒนาสู่วสิ าหกจิ ชุมชน ตลอดจนเพมิ่ ชอ่ งทางประชาสมั พนั ธ์และชอ่ งทางการจำหน่าย

3.หลักการและเหตุผล

นโยบายและจุดเน้นการดำเนนิ งาน สำนักงาน กศน. ประจำปงี บประมาณ พ.ศ 2565 ได้น้อมนําพระบรม
ราโชบายด้านการศกึ ษาสกู่ ารปฏิบตั ิพฒั นาอาชพี จัดใหม้ ี การยกระดับผลติ ภณั ฑ์ สนิ ค้า บริการจากโครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน ที่เน้น “ส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นท่ี
ยอมรับของตลาด ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจำหน่าย ที่เน้นการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ New skill Up skill และ Re skill ที่
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่
รองรับ Disruptive Technology เพื่อความกินดี อยู่ดี มีงานทํา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้
สอดคล้องกับ หลักการในการปฏบิ ัติงาน กศน. เพือ่ ประชาชน “กา้ วใหม่ : ก้าวแห่งคณุ ภาพ” ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 นั้น ได้มุ่งเน้น ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนตลอดชว่ งชีวิต ได้มุ่งมั่นขับเคลือ่ นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาประเทศ และนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีคำนึงถึงหลกั การบริหารจดั การท้ังในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ และปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร การสร้างบรรยากาศในการทำงานและการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรดา้ นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเนน้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พน้ื ฐาน การศกึ ษาต่อเนอื่ ง และการศึกษาตามอธั ยาศยั และมที กั ษะทจ่ี ำเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับ
สถานการณใ์ นปัจจุบันทเี่ ปลยี่ นแปลงไป ทง้ั สภาพสงั คมและธรรมชาติ ท่ีสง่ ผลกระทบให้ประชาชนไม่มีงานทำและ
ยา้ ยกลบั ถิ่นฐานเพิ่มมากขนึ้ การจดั การศึกษาอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกจิ พอเพียงจึงมีความสำคญั มาก เพราะจะ
เป็นการพัฒนาประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการ
เรยี นรเู้ ศรษฐกิจพอเพียงในการจัดหลักสูตรอาชพี เพื่อให้ประชาชนมีอาชพี มงี านทำและมรี ายได้อย่างย่งั ยืน

กศน.ตำบลเชียงเงิน จึงได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 สกู่ ารปฏบิ ัติ เพอ่ื จดั โครงการศนู ยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชนการศึกษาแบบชัน้ เรียนวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์
จากผ้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 31 ชั่วโมง ให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนมีรายได้ และงานทำอยา่ ง
ยง่ั ยนื โดยใหค้ วามสำคญั กับการจดั การศกึ ษาอาชพี เพ่อื การมีงานทำศูนย์ฝกึ อาชพี ชมุ ชนท่ีสอดคล้องกับศกั ยภาพของ
ผูเ้ รียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชพี เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้ ความสามารถ เจตคตทิ ่ดี ีตอ่ การประกอบอาชีพ และทักษะทีพ่ ฒั นาขน้ึ ไปใชป้ ระโยชนใ์ นการประกอบอาชีพที่
สร้างรายได้ มีงานทำ และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

4.วัตถปุ ระสงค์

1. เพอ่ื ให้ประชาชนกลมุ่ เป้าหมายไดพ้ ัฒนาความรู้ ให้มคี วามเขา้ ใจเพิ่มมากขน้ึ เกีย่ วกับการทำผลิตภณั ฑจ์ าก
ผา้ และการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ และสามารถนำความรทู้ ไ่ี ด้รับไปพัฒนาและประกอบอาชพี ใหเ้ ขม้ แขง็ และยังยืนได้

2. เพ่อื ให้ประชาชนกลุม่ เปา้ หมายไดม้ ีทกั ษะและประสบการณ์ในการทำผลติ ภัณฑ์จากผา้ และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ และนำความรู้ไปพัฒนารูปแบบใหม้ คี วามหลากหลายมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจดั จำหนา่ ย เพื่อ
พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ในระดับตอ่ ไป
5.เปา้ หมาย

5.1 เป้าหมายเชงิ ปริมาณ

5.1.1 จัดอบรม จำนวน 8 วัน
5.1.2 กลุม่ เป้าหมาย จำนวน 12 คน

- ประชาชนท่ัวไป จำนวน 12 คน
5.2 เปา้ หมายเชงิ คุณภาพ

เชงิ คณุ ภาพ

- ประชาชนทว่ั ไป ผู้เขา้ รว่ มโครงการ ได้พัฒนาความรู้ ใหม้ คี วามเขา้ ใจเพิม่ มากข้ึนเกย่ี วกับการทำ
ผลิตภัณฑจ์ ากผา้ และการออกแบบ และสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปพฒั นาและประกอบอาชพี ให้เข้มแข็งเพ่มิ พูน
ทกั ษะและประสบการณใ์ นการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าและการออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์ ตลอดจนนำความร้ไู ปพฒั นา
รปู แบบผลิตภณั ฑ์ให้มคี วามหลากหลายมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดจำหน่าย เพ่อื พฒั นาสูว่ สิ าหกิจชุมชน ใน
ระดบั ต่อไป

6.วธิ ีดำเนินการ

กจิ กรรมหลกั วตั ถปุ ระสงค์ กลมุ่ เปา้ หมาย พ้ืนที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
กศน.
1.ประชมุ ชีแ้ จง 1.เพอ่ื ใหผ้ ูเ้ รยี นมี -ครู.กศน.ตำบล 5 แผนงาน : ยุทธศาสตร์
บุคคลท่ีเกยี่ วขอ้ ง การพัฒนาอาชพี ตำบลเชียงเงิน
ให้ประชาชนใน สงิ หาคม เพือ่ สนบั สนนุ ด้านการ
2.เสนอโครงการ ชุมชนมีรายได้ ทที่ ำการชุมชน 2565 พฒั นาและเสรมิ สรา้ ง
3.วางแผนการ และมีงานทำอยา่ ง -ครู กศน.ตำบล ทา่ แค
ดำเนนิ งาน ยั่งยนื สอดคล้อง (กศน. 9 ศักยภาพทรัพยากร
กบั สอดคล้องกับ มนุษย์ โครงการ
ศกั ยภาพของ ตำบลเชียงเงนิ ) สงิ หาคม ขบั เคลือ่ นการพัฒนา
ชมุ ชน ตำบลเชยี งเงนิ 2565 การศกึ ษาทยี่ งั่ ยนื
2.เพ่อื ยกระดับ อำเภอเมอื งตาก
จงั หวดั ตาก กิจกรรมส่งเสรมิ ศูนย์
ทที่ ำการชมุ ชน
ฝึกอาชีพชุมชน งบ
ท่าแค
ผลิตภัณฑ์ สินค้า (กศน. รายจ่ายอื่น รหัส
ตำบลเชียงเงนิ )
4. พธิ เี ปิดโครงการ บริการจาก -ครู กศน.ตำบล ตำบลเชียงเงนิ ในระหว่างวนั ท่ี 2000235052700023
โครงการศนู ย์ฝึก -ผนู้ ำชุมชน อำเภอเมืองตาก 19 สิงหาคม โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพ
โดยผู้บรหิ าร จงั หวดั ตาก
สถานศกึ ษากลา่ ว อาชีพชมุ ชน ที่ -คณะกรรมการ 2565 ชมุ ชนการศกึ ษาแบบ
เปิดโครงการฯและ เน้น “ส่งเสรมิ กศน.ตำบล กศน. ถึงวันท่ี ช้ันเรียนวิชาชพี
บรรยายพิเศษ ความรสู้ รา้ งอาชีพ -กล่มุ เป้าหมาย ตำบลเชียงเงนิ 26 สงิ หาคม จำนวนเงนิ ท้ังสิ้น
5.ดำเนนิ การ เพมิ่ รายได้ และมี จำนวน 12 คน
กจิ กรรมตามครง คณุ ภาพชวี ิตท่ีดี” 2565 6,000.-บาท

(หกพนั บาทถ้วน)

การ

6.ประเมนิ ผลการ
อบรม

7.การติดตามผล

8. สรปุ และ -ครู กศน.ตำบล 31 สงิ หาคม
2565
รายงานผลการ
ดำเนินงาน/ส่ง
เอกสารการ

7.วงเงนิ งบประมาณทงั้ โครงการ

งบประมาณแผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น รหัส

2000235052700023 โครงการศูนยฝ์ ึกอาชีพชุมชนการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชพี จำนวนเงินทั่งส้ิน 6,000.-บาท

(หกพนั บาทถว้ น) ดงั รายการต่อไปน้ี

- คา่ ตอบแทนวทิ ยากร จำนวน 31 ชว่ั โมงๆละ 100.- บาท เป็นเงนิ 3,100.-บาท

- คา่ วสั ดฝุ ึก เป็นเงิน 2,900.-บาท

1. ผา้ คอตตอน ขนาด 60 นิว้ จำนวน 15 เมตร ๆละ 100.- บาท เป็นเงนิ 1,500.-บาท

2. ใยสังเคราะห์ หน้ากว้าง 36 นิว้ จำนวน 4 เมตร ๆละ 150.-บาท เป็นเงนิ 600.-บาท

3. ซปิ ขนาด 8 นิว้ จำนวน 2 โหลๆละ 100.- บาท เป็นเงนิ 200.-บาท

4. ผา้ ซบั ใน หนา้ กวา้ ง 45 นว้ิ จำนวน 10 เมตรๆ ละ 60.-บาท เป็นเงิน 600.-บาท

รวมเปน็ เงนิ ทงั้ สนิ้ 6,000.-บาท (หกพันบาทถว้ น)

8. แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. –ธ.ค. 64) (ม.ค. – มี.ค. 65) (เม.ย.-ม.ิ ย. 65) (ก.ค.-ก.ย.65)
กิจกรรม
- - - 6,000.-
โครงการศูนยฝ์ กึ อาชีพชุมชน
การศกึ ษาแบบชนั้ เรียนวิชาชพี - - - 3,100.-
รปู แบบชั้นเรียนวชิ าชพี
หลกั สูตรวชิ าการประดิษฐ์ - - - 2,900.-
ผลิตภัณฑ์จากผ้าและการบรรจุ - - - 6,000.-
ภณั ฑ์ จำนวน 31 ช่วั โมง
-ค่าตอบแทนวทิ ยากร
-คา่ วัสดุ

รวม

9. ปญั หาและอุปสรรค
- ไม่มี

10. ขอ้ เสนอแนะจากการดำเนินงาน
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั การประดษิ ฐ์ผลติ ภัณฑจ์ ากผ้า และสามารถนำไป

ประกอบอาชีพได้
- เพ่ือให้ประชาชนกลมุ่ เปา้ หมายมีทักษะและประสบการณใ์ นการประดษิ ฐผ์ ลิตภณั ฑจ์ ากผา้ และนำความรไู้ ป

พฒั นารปู แบบใหห้ ลากหลาย ในการประกอบอาชพี และตัดสินใจประกอบอาชพี ทำใหเ้ กดิ รายเพิม่ ขึ้นในครอบครวั

-๔-
๑๑. ภาพการจดั กจิ กรรมการศกึ ษาหลกั สตู รระยะสนั้ รปู แบบชนั้ เรยี นวชิ าชพี
หลกั สูตรวชิ าการประดิษฐผ์ ลิตภัณฑ์จากผ้าและการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ จำนวน 31 ช่ัวโมง
ระหวา่ งวนั ท่ี 19 เดอื น สิงหาคม พ.ศ.2565 ถงึ วันท่ี 26 เดอื น สิงหาคม พ.ศ.2565
สถานที่จัด ณ ท่ที ำการชมุ ชนท่าแค ถนนไทยชนะ ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จงั หวดั ตาก

***************************************************************

พธิ ีเปิดโครงการ
การจัดกิจกรรมการศึกษาหลักสตู รระยะสั้น รูปแบบชั้นเรยี นวิชาชพี
หลักสูตรวิชาการประดิษฐผ์ ลิตภัณฑ์จากผ้าและการออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์ จำนวน 31 ช่ัวโมง
โดยมี นางสาวสิริวรรณ แววสีวาว ประธานอสม. เป็นประธานเปิดกล่มุ

การบรรยายโครงการ โดยนางสาวขนษิ ฐา ศรีสำโรง วทิ ยากร
เป็นวทิ ยากรผใู้ ห้ความร้โู ครงการศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชุมชนเพอื่ การพฒั นาอาชพี ระยะสน้ั
หลกั สตู รวิชาการประดิษฐ์ผลติ ภณั ฑ์จากผ้าและการออกแบบบรรจภุ ัณฑ์ จำนวน 31 ชั่วโมง

การตดิ ตามนเิ ทศ โครงการ โดยนายวชั ระ มณนี ิล ครู อาสาสมคั ร กศน. ภาพบรรยากาศ

12. แผน/แนวทางการดำเนนิ งานในปงี บประมาณ พ.ศ.2565

ความสอดคลอ้ งกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และจุดเนน้ การดำเนนิ งาน

นโยบายและจดุ เนน้ การดำเนนิ งาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

1. นอ้ มนาํ พระบรมราโชบายดา้ นการศึกษาสกู่ ารปฏิบัติ

1.2 จัดใหม้ ี “หน่ึงชมุ ชน หน่ึงนวตั กรรมการพัฒนาชุมชน” เพื่อความกินดี อยดู่ ี มีงานทาํ
2. สง่ เสริมการจัดการศึกษาและการเรยี นรตู้ ลอดชวี ิตสําหรบั ประชาชนทีเ่ หมาะสมกับทกุ ชว่ งวัย

2.1 สง่ เสริมการจดั การศึกษาอาชีพเพอื่ การมงี านทํา ในรูปแบบ Re-Skill& Up-Skill และการสร้าง
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้รับบรกิ าร และสามารถออกใบรับรองความรู้ความสามารถเพอ่ื นาํ ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้

ภารกจิ ต่อเน่อื ง

1. ดา้ นการจดั การศกึ ษาและการเรยี นรู้

1.3 การศึกษาต่อเนอ่ื ง

1) จดั การศึกษาอาชพี เพ่อื การมีงานทําอย่างยงั่ ยนื โดยให้ความสําคญั กบั การจัดการศกึ ษาอาชพี
เพื่อการมงี านทําในกลมุ่ อาชพี เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรอื การ
บรกิ าร รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพนื้ ฐาน ทีส่ อดคล้องกับศักยภาพของผเู้ รียน ความต้องการและศักยภาพของแตล่ ะ
พื้นท่ี มีคุณภาพไดม้ าตรฐานเปน็ ทีย่ อมรับ สอดรบั กบั ความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ
ตลอดจน สร้างความเขม้ แข็งใหก้ ับศูนย์ฝึกอาชพี ชุมชน โดยจดั ให้มกี ารส่งเสรมิ การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การ
พัฒนา หน่งึ ตาํ บลหน่ึงอาชพี เด่น การประกวดสินค้าดีพรีเมย่ี ม การสร้างแบรนด์ของ กศน. รวมถงึ การส่งเสริมและ
จัดหาช่องทางการจาํ หน่ายสนิ ค้าและผลติ ภณั ฑ์ และใหม้ กี ารกาํ กับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชพี
เพ่ือการมงี านทําอย่างเป็นระบบและตอ่ เนอ่ื ง

-๘-

13. ผลการประเมินความพงึ พอใจ
จากการประเมนิ ผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรมโครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชมุ ชนเพอื่ จัดแบบชน้ั เรียนวิชาชีพ หลกั สูตรวิชาการ

ประดษิ ฐ์ ผลติ ภณั ฑ์จากผา้ จำนวน 31 ชว่ั โมง ประจำปงี บประมาณ 2565 ผูป้ ระเมินได้นำขอ้ มูลมาประเมนิ และได้
นำผลการประเมนิ มาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียงและแผนภูมิ ซ่งึ มที ัง้ หมด 3 ตอนดังนี้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทว่ั ไปของผ้ตู อบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบั ระดับพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผตู้ อบแบบสอบถาม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามผู้เข้ารว่ มกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อจดั แบบชั้นเรียน
วชิ าชีพ หลกั สูตรวิชาการประดิษฐ์ ผลติ ภัณฑจ์ ากผ้าและการออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตารางท่ี 1 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศ จำนวน รอ้ ยละ
หญิง 12 100
ชาย - -
รวม 12 100.00

-๙-
ตารางท่ี 2 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

เพศ จำนวน ร้อยละ
ต่ำกวา่ 15 ปี - -
- -
15-39ปี 2
40-59 ปี 10 16.67
60 ปี ขึ้นไป 12 83.33
100
รวม

ตารางที่ 3 จำนวนรอ้ ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดบั การศกึ ษา

เพศ จำนวน รอ้ ยละ

ประถมศึกษา 5 41.67
มัธยมศึกษาตอนตน้ 2 16.67
มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย 2 16.67
-
อนปุ รญิ ญา 3 -
ปริญญาตรี 12 25
100.00
รวม

ตารางท่ี 4 จำนวนรอ้ ยละของผตู้ อบแบบสอบถามจำแนกตามอาชพี

เพศ จำนวน รอ้ ยละ

คา้ ขาย 3 25
เกษตรกรรม - -
6 50
รับจ้าง - -
ทำนา 3 25
อืน่ ๆ (ข้าราชการบำนาญ) 12 100.00
รวม

-10-

ตอนท่ี 2 ขอ้ มูลเก่ียวกับระดบั พงึ พอใจของผูต้ อบแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกจิ กรรม

โครงการศนู ย์ฝึกอาชพี ชุมชนเพอ่ื จัดแบบชั้นเรยี นวชิ าชพี หลกั สูตรวชิ าการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากผ้า และ
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 กศน.ตำบลเชียงเงิน
ตารางท่ี 5 สรปุ ผลความพงึ พอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลำดบั ท่ี รายการ มากทีส่ ดุ ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ด้านหลักสูตรและการจัดกจิ กรรม 11
11 ท่สี ุด
1. เนื้อหาหลกั สูตรตรงตามความต้องการ
2. รูปแบบ/วธิ ีการ/ระยะเวลาเหมาะสมในการ 12 1 - --
12 1 - --
จัดกจิ กรรม 12
3. ผเู้ รียนมีส่วนรว่ มในการจัดกจิ กรรม - --
4. ผู้สอน มีความรู้ ความสามารถในหลกั สูตรที่สอน 12 - --
5. สถานที่/สื่อ/วัสด/ุ อปุ กรณ์ เหมาะสม และ 12 - --
12
เพียงพอ 12 - --
ด้านการนำไปใช้ 12 - --
98.66 - --
1. ผเู้ รยี นสามารถนำไปใช้ในชีวติ ประจำวนั ได้ - --
2. ผเู้ รยี นสามารถนำไปพัฒนาความเป็นอยู่ได้ - --
3. ผ้เู รียนเกดิ ความคิดรเิ รมิ่ และสรา้ งสรรค์ 1.34 - - -
4. ผ้เู รยี นได้รบั ประโยชนจ์ ากการอบรมในครัง้ นี้
5. ผู้เรียนสามารถนำไปความร้ทู ่ไี ดร้ บั ไปขยายผลได้

รวม (คิดเปน็ ร้อยละ)

สรุปภาพรวมของการประเมนิ ความพึงพอใจการจัดกจิ กรรม

โครงการศนู ย์ฝกึ อาชีพชมุ ชนเพื่อจดั แบบชน้ั เรียนวชิ าชพี

หลักสูตรวชิ าการประดษิ ฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าและการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ กศน.ตำบลโปง่ แดง

ประจำปีงบประมาณ 2565

- ความพงึ พอใจในระดับมากท่ีสุด คดิ เป็นรอ้ ยละ 98.66

- ความพงึ พอใจในระดับมาก คิดเป็นรอ้ ยละ 1.34

- ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คดิ เปน็ รอ้ ยละ -

- ความพงึ พอใจในระดับนอ้ ย คิดเปน็ รอ้ ยละ -
- ความพึงพอใจในระดับน้อยทส่ี ุด คิดเป็นร้อยละ -

คณะทำงาน

ทีป่ รึกษา

นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนกั งาน กศน.จงั หวดั ตาก
นายพจนารถ นุกลู คาม รองผอู้ ำนวยการสำนกั งาน กศน.จังหวัดตาก

นางสาวจรัสศรี ปา่ นแก้ว ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอเมอื งตาก

ผ้จู ัดทำ

นางทกั ษพร วงษพ์ านชิ ครู กศน.ตำบลเชยี งเงนิ

ผู้เรยี บเรยี ง/พมิ พ์ ครู กศน.ตำบลเชียงเงิน
นางทักษพร วงษ์พานิช

ภาคผนวก

แบบบันทึกผลระหว่างเรียน/กจิ กรรม

สถานศกึ ษา กศน.อำเภอเมอื งตาก กศน.ตำบลเชียงเงิน
หลักสตู รการประดษิ ฐผ์ ลิตภณั ฑ์จากผา้ และการออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์ ประจำปงี บประมาณ 2565

ผ้สู อน นางสาวขนิษฐา ศรีสำโรง จำนวน ....12....คน
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วนั ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 16.00น.

สถานทด่ี ำเนินการ ณ ที่ทำการชมุ ชนท่าแค ถนนไทยชนะ ตำบลเชยี งเงนิ อำเภอเมืองตาก จงั หวดั ตาก

วนั /เดือน/ปี ช่ัวโมง เรอื่ ง/เนอ้ื หา วิธีสอน/
19-20 กิจกรรม
สงิ หาคม เรียน เร่อื งที่ 1ชอ่ งทางการประกอบอาชพี ทฤษฎี
2565 วันละ 5 1.ความสำคญั ของการประกอบอาชีพการประดษิ ฐ์ผลติ ภณั ฑ์จากผ้า และความสำคัญของ
ชัว่ โมง การประดษิ ฐผ์ ลติ ภณั ฑจ์ ากผา้ ปฏิบตั ิ
22-25
สิงหาคม 2. ทิศทางการประกอบอาชีพการประดษิ ฐผ์ ลิตภณั ฑจ์ ากผา้ ทฤษฎี
2565 - ความตอ้ งการของตลาด
เรื่องท่2ี .ทักษะการประกอบอาชพี ความรเู้ บื้องต้นในการประดษิ ฐผ์ ลิตภัณฑ์จากผา้
26
สงิ หาคม 1.การคัดเลือกวัสดุ – อุปกรณ์ ในการประดษิ ฐ์ผลติ ภัณฑจ์ ากผา้
2565 2.เคร่ืองมอื ในการในการประดิษฐ์ภัณฑ์จากผ้าและความปลอดภัยในการใชเ้ ครือ่ งมอื ตา่ งๆ
3.ออกแบบรปู แบบการในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าแบบต่างๆ
4.ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า
- การประดิษฐ์ผลติ ภัณฑจ์ ากผา้ ทถี่ กู วิธี
เรอ่ื งท่ี 3.การบริหารจดั การในการประกอบอาชพี

1 1.ต้นทุน กำไร ในการประดษิ ฐผ์ ลิตภัณฑจ์ ากผ้า และ การกำหนดราคา
ชั่วโมง จำหน่ายการประดิษฐผ์ ลิตภัณฑจ์ ากผา้

2.การเกบ็ รกั ษา
-วธิ ีการขน้ั ตอนในการเกบ็ รกั ษาผลติ ภณั ฑจ์ ากผ้า

3.ช่องทางการจัดจำหนา่ ยการประดษิ ฐ์ผลิตภัณฑจ์ ากผ้า

ลงช่ือ....................................................วทิ ยากร/ผู้สอน
( นางสาวขนษิ ฐา ศรีสำโรง )
วันท่ี 26 สงิ หาคม 2565

เจา้ หนา้ ทตี่ รวจเย่ยี มและนเิ ทศ บนั ทกึ ข้อเสนอแนะ/ปญั หาอปุ สรรค/อน่ื ๆ

ลงชือ่ ...................................................ผตู้ รวจเย่ียม/นิเทศ
( นายวัชระ มณนี ิล )

วนั ท่ี 26 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ : มีแบบบันทกึ ผลระหว่างเรยี น/กจิ กรรม เท่าจำนวนคร้ังท่มี ีการนิเทศตรวจ

เยย่ี ม

สรุปผลแบบประเมินคุณธรรม ผูเ้ รยี น
กศน.อำเภอเมอื งตาก สำนกั งาน กศน.จังหวดั ตาก



โครงการศูนย์ฝกึ อาชพี ชมุ ชนเพ่อื จัดแบบช้ันเรยี นวชิ าชพี หลกั สตู รวิชาการประดษิ ฐผ์ ลิตภัณฑ์จากผ้า ผู้สอน
นางสาวขนิษฐา ศรีสำโรง จำนวน ....12....คน

ระยะเวลาดำเนนิ การ วนั ท่ี 19 สงิ หาคม พ.ศ. 2565 ถงึ วันที่ 26 สงิ หาคม พ.ศ. 2565
ระหวา่ งเวลา 09.00 น. ถงึ 15.00 น.

สถานท่ดี ำเนินการ ณ ที่ทำการชมุ ชนทา่ แค ถนนไทยชนะ ตำบลเชยี งเงนิ อำเภอเมอื งตาก จงั หวัดตาก

คุณธรรม/พฤติกรรมบ่งช้ี ผา่ น ไม่ หลกั ฐานการประเมิน
ผา่ น

1. ผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย มีความสะอาดและเปน็ ระเบยี บ 100% - ผลงานทมี่ อบหมายให้ทำ

2. รกั ษาความสะอาดของท่สี าธารณะ / สถานท่ีจดั กิจกรรม 100% - สังเกตพฤติกรรมการพบกล่มุ

3. วาจาสุภาพ กล่าวคำขอบคุณหรอื ขอโทษได้อยา่ งเหมาะสมตามสถานการณ์ 100% - สงั เกตพฤตกิ รรมต่อครู เพ่ือน

4. มีสัมมาคารวะและวางตวั ในสังคมได้เหมาะสม 100% - สงั เกตพฤตกิ รรมการพบกลุ่ม

5. มีความจรงิ ใจไม่เห็นแกต่ วั มีความเออ้ื เฟือ้ เผอื่ แผ่เอ้ืออาทร 100% - สงั เกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม

6. ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ การทำงานด้วยความตัง้ ใจ มคี วามเพยี รพยายาม 100% - สงั เกตพฤตกิ รรมการพบกลุ่ม

กระตือรือร้น

7. เสียสละ เพื่อชว่ ยเหลือผอู้ นื่ 100% - สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม

8. รว่ มสรา้ งสรรคส์ ง่ิ ทีด่ งี ามให้เกิดขึน้ ในชุมชน 100% - สงั เกตพฤตกิ รรม สอบถาม

9. ใช้ทรัพยากรอยา่ งคุ้มคา่ เหมาะสมกับงาน 100% - สงั เกตพฤตกิ รรมการพบกลุ่ม

10. ตรงตอ่ เวลา ทง้ั ต่อตนเองและผอู้ ืน่ 100% - สังเกตพฤติกรรมการพบกลมุ่

11. ไม่เอาสิ่งของของคนอื่นมาเปน็ ของตนเอง 100% - สงั เกตพฤติกรรมการพบกลมุ่

12. เปน็ ผมู้ ีเหตผุ ล ยอมรบั ความคดิ เหน็ ทีแ่ ตกต่างหลากหลาย 100% - สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่ม

13. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้ บงั คบั และข้อตกลงของสถานศึกษาและ 100% - สงั เกตพฤตกิ รรมการพบกลุ่ม

สงั คม

14. ปฏิบัติตนถกู ต้องตามศีลธรรมทด่ี งี าม 100% - สังเกตพฤตกิ รรมการพบกลมุ่

15. เป็นผทู้ ่ีมคี วามรบั ผิดชอบต่อตนเอง ชมุ ชนและสังคม 100% - สงั เกตพฤตกิ รรมการพบกลุ่ม

สรุป ผา่ น

ข้อคิดเหน็ ของผู้ประเมิน

............................................................................................................................. ..............................................................

...........................................................................................................................................................................................

ลงชือ่ ...........................................................ผู้ประเมิน/วทิ ยากร
( นางสาวขนิษฐา ศรีสำโรง )

แบบ กศ.ตน.30

บันทกึ การนเิ ทศการศึกษาอาชีพชุมชนเพื่อจัดรูปแบบชนั้ เรยี นวิชาชพี
หลกั สตู รวิชาการประดษิ ฐผ์ ลิตภณั ฑจ์ ากผ้าและการบรรจุภณั ฑ์ หลกั สตู ร 31 ชั่วโมง

ชื่อสถานศกึ ษา กศน.อำเภอเมอื งตาก สำนกั งาน กศน.จังหวดั ตาก



ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. หลักสตู รวชิ าการประดิษฐผ์ ลติ ภัณฑจ์ ากผ้าและการบรรจุภัณฑ์ หลักสูตร 31 ชัว่ โมง
2. รูปแบบ รูปแบบกลมุ่ สนใจจำนวน.........ชว่ั โมง  รูปแบบชน้ั เรียนวิชาชพี จำนวน.....31.......ช่วั โมง

รูปแบบการเรยี นรรู้ ายบุคคลจำนวน........ชวั่ โมง  รปู แบบกจิ กรรมฝึกอบรมประชาชน/
ระหวา่ งวันที่ 19 เดอื นสงิ หาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 26 เดอื นสงิ หาคม พ.ศ.2565
3. ชอ่ื วิทยากร นางสาวขนิษฐา ศรีสำโรง
สถานท.่ี .ณ ทำการชมุ ชนทา่ แค ตำบลเชียงเงนิ อำเภอเมืองตาก จังหวดั ตาก
จำนวนผ้เู รยี นท่ีสมคั รเรียน...12.....คน จำนวนผู้เรยี นที่มาเรียนในวนั ที่นิเทศ.......12......คน

ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้

ประเดน็ การนเิ ทศ สภาพทพี่ บ ขอ้ นเิ ทศ

1.มีการจดั ตามแผนการจัดการเรียนรหู้ รือไม่อย่างไร มี สงั เกตและติดตาม
2. แผนการจัดการเรยี นรูส้ อดคล้องกับหลกั สตู รหรอื ไม่ สอดคล้อง สังเกตและตดิ ตาม
3. วทิ ยากรและผ้เู รียนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้รว่ มกันหรอื ไม่ สังเกตและตดิ ตาม
มี

4. วิทยากรใช้ส่ือ/วสั ดอุ ปุ กรณป์ ระกอบกจิ กรรมการเรียนรู้อยา่ งเหมาะสมหรอื ไม่ เหมาะสม สังเกตและติดตาม
5. การถา่ ยทอดความรู้และการประสบการณข์ องวิทยากร มี สงั เกตและตดิ ตาม

6. ผ้เู รยี นมีส่วนร่วมในการจดั กจิ กรรมหรอื ไม่อย่างไร มี สังเกตและตดิ ตาม
7. เครือขา่ ยมีสว่ นรว่ มในการจดั กจิ กรรมหรือไม่ มี สงั เกตและติดตาม
8. การวัดผล ประเมนิ ผล ทัง้ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ เป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ เหมะสม สังเกตและติดตาม

9. อืน่ ๆ.........................

ข้อเสนอแนะเพ่อื การพฒั นา....................มกี ารดิเนินการจดั กจิ กรรมจริงสอดคลอ้ ง และเปน็ ประโยชนต์ อ่ ประชาชนในชุมชน....

รายชือ่ ผนู้ เิ ทศภายใน ลงช่ือ..............-...........................ตำแหนง่ ............-.....................ประธานกรรมการ
ลงชอ่ื ............-.............................ตำแหนง่ ..........-...................................กรรมการ
ลงชื่อ............-..............................ตำแหน่ง..........-..................................กรรมการ

ลงชอื่ .......................................................ผนู้ เิ ทศ
(นายวชั ระ มณีนลิ )

.......26.../....08...../..2565......

ภาพการเปิดกิจกรรม/โครงการการศกึ ษาหลกั สูตรระยะสน้ั รปู แบบช้ันเรยี นวิชาชพี
วิชาการประดษิ ฐผ์ ลิตภัณฑ์จากผ้าและการบรรจภุ ัณฑ์ จำนวน 31 ชั่วโมง
ระหว่างวันท่ี 19 เดอื นสิงหาคม พ.ศ.2565 ถึงวนั ท่ี 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
ณ ทีท่ ำการชมุ ชนทา่ แค ตำบลเชยี งเงนิ อำเภอเมอื งตาก จงั หวดั ตาก

*************************

ภาพการนเิ ทศระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาหลกั สูตรระยะส้ัน รปู แบบชนั้ เรยี นวิชาชีพ
วชิ าการประดษิ ฐ์ผลติ ภัณฑจ์ ากผ้าและการบรรจภุ ณั ฑ์ จำนวน 31 ชั่วโมง
ระหว่างวนั ท่ี 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ถึงวันท่ี 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
ณ ทีท่ ำการชมุ ชนท่าแค ตำบลเชียงเงนิ อำเภอเมอื งตาก จังหวดั ตาก

*************************

ภาพการจัดกจิ กรรม
การศกึ ษาหลกั สตู รระยะสน้ั รปู แบบช้นั เรยี นวชิ าชีพ
วิชาการประดิษฐผ์ ลิตภัณฑ์จากผ้าและการบรรจุภณั ฑ์ จำนวน 31 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 19 เดอื นสิงหาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 26 เดอื นสิงหาคม พ.ศ.2565
ณ ทท่ี ำการชมุ ชนทา่ แค ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จงั หวดั ตาก

*************************

ภาพการสรุปผลการจดั กิจกรรม
การศึกษาหลักสตู รระยะสน้ั รูปแบบช้นั เรียนวิชาชพี
วชิ าการประดิษฐ์ผลติ ภัณฑ์จากผ้าและการบรรจภุ ัณฑ์ จำนวน 31 ช่ัวโมง
ระหว่างวนั ที่ 19 เดือนสงิ หาคม พ.ศ.2565 ถึงวันท่ี 26 เดอื นสิงหาคม พ.ศ.2565
ณ ทท่ี ำการชุมชนทา่ แค ตำบลเชยี งเงนิ อำเภอเมืองตาก จงั หวัดตาก

*************************

ที่ ศธ 0210.3201 / กศน.อำเภอเมอื งตาก
ถนนพหลโยธิน ตก 63000

สงิ หาคม 2565
เรอื่ ง ขอส่งรายงานผลโครงการศูนยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชน การศึกษาแบบช้นั เรยี นวิชาชพี

หลักสูตรวชิ าการประดิษฐผ์ ลติ ภัณฑ์จากผา้ และการออกแบบบรรจภุ ัณฑ์ จำนวน 31 ชั่วโมง

เรียน ผ้อู ำนวยการ สำนกั งาน กศน.จังหวดั ตาก

สิ่งทีส่ ่งมาดว้ ย แบบรายงานผลการจัดกจิ กรรม จำนวน 1 ชดุ

ตามที่ กศน.อำเภอเมืองตาก ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาแบบชั้นเรียนวชิ าชพี ประดิษฐ์ผลติ ภณั ฑ์จากผา้ และการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ จำนวน 31 ช่ัวโมง ระหว่าง
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 สถานที่จัด ณ ที่ทำการชุมชนท่าแค ถนนไทยชนะ
ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 12 คน เป็นชาย - คน เป็นหญิง 12 คน โดยมี
นางสาวขนษิ ฐา ศรสี ำโรง เป็นวทิ ยากรผูส้ อน

บัดนี้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

ประดษิ ฐ์ผลิตภณั ฑ์จากผ้าและการออกแบบบรรจภุ ัณฑ์ จำนวน 31 ชว่ั โมง ได้เสร็จสิน้ แล้ว จงึ ขอส่งรายงานผลการ

จัดกจิ กรรม มาพร้อมเอกสารน้ี

จงึ เรียนมาเพอื่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจรัสศรี ปา่ นแกว้ )
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมอื งตาก

กลมุ่ จัดการศึกษานอกระบบฯ
โทร. 055-514230
โทรสาร 055-514230


Click to View FlipBook Version