The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by simon vad, 2020-05-15 07:04:47

Portfolio

Portfolio

HTX Skjern
217
2018 - 2020

Indholdsfortegnelse

1 Tegneøvelse 5 Papirlampe
2 Designanalyse 6 Papirlampe
7 Logodesign
Apple earpods 8 Logodesign

3 Designanalyse
Fællesområder

4 Design af skolemøbel

Indholdsfortegnelse

9 Typogra�i 13 Byrum
10 Typogra�i Skjern midtby
11 Byrumsanalyse
12 Stilhistorie 14 Arkitektur
15 Skodesign
16 Skodesign

Tegneøvelse

Projektoplæg

Vi skulle tegne en kasse på isometrisk papir,
med et måleforhold på 1:5 og målene
480mm*320mm*160mm, samt en tykkelse på
40mm væg. Formålet med opgaven var at lære
visualiseringsmetoder til målfaste tegninger,
tredimensionelle tegninger og tegne i perspek-
tiv.

1 af 16

Designanalyse: Apple Earpods

Projektoplæg Egne re�leksioner
Opgaven har i høj grad været med til at give
Projektet gik ud på at lave en designmæssig nogle designmæssige begreber, som har gjort
analyse af et fysisk produkt, som man havde det muligt at beskrive og analysere design,
mulighed for at røre ved. I projektet valgte jeg med mere dybde og detalje.
at analysere Apple Earpods, som er høretelefo-
ner produceret og designet af virksomheden
Apple. Opgaven har fokus på at skabe et desig-
nbegrebsmæssigt sprog, som har til formål at
beskrive og analysere design detaljeret.

Resume

Ud fra opgaven, blev Airpods fundet til at have
et simpelt og minimalistisk udtryk, som er
tilsvarende til den generelle designstil, som
Apple er velkendt for. Airpods har desuden et
ergonomisk design der passer til ørets form,
med bløde og organiske former, der giver et
moderne udtryk, i sammenspil med den hvide
farve.

2 af 16

Designanalyse: Fællesområder

Projektoplæg Egne re�leksioner

Projektet gik ud på at lave en designanalyse af Opgaven har i høj grad været med til at styrke
et fælles areal på HTX Skjern, som skulle
formidles gennem en planche, hvor rummet analyse af design, hvor der er fokus på et helt
tydeligt fremvises i form af billeder, der
fremgår en tydelig opmåling af rummet, samt rum og dens helhedsudtryk, fremfor et enkelt
en beskrivelse af rummets funktion og tilgæn-
gelighed. Projektet havde til formål at analyse- fysisk produkt.
re og diskutere design, som resultat.

Resume

I opgaven blev der fundet, hvordan fællesarea-
let pyramide 3, fungere som både et arbejds-
rum, med Cafeborde, Sofaborde og Runde
borde. Derudover fungere pyramide 3 også
som et socialrum, med elementer som playsta-
tion, VR, Sofaer, boksebold og Cafeborde. Fæl-
lesområdet giver et godt studiemiljø, med et
moderne og praktisk udtryk.

3 af 16

Design af skolemøbel

Projektoplæg Egne re�leksioner

I dette projekt skulle vi designe et skolemøbel, Det var besværligt at realisere vores ønskede
som skulle være behageligt at sidde i mange design, pga. af vores manglende evner til at 3D
timer i træk, med et fokus på funktionaliteten i modellere i fusion 360. Designet blev således
samspil med designet. Møblet skal være hold- mere geometrisk end ønsket, hvor vi ønskede
bart, og skal kunne holde i lang tid, og skal et mere ergonomisk og organisk design. Opga-
være tilpasset til studiemiljøet på HTX Skjern. ven var dog med til at højde mine evner til at
3D modellere, og realisere designet gennem
Resume 3D-print.

Jeg valgte at designe en kontorstol, med inspi-
ration fra forskellige typer stole, som allerede
�indes på skolen. Stolen skulle designes ergo-
nomisk således at
f.eks. ryglænet er tilpasset til den menneskeli-
ge ryg, så man kan sidde behageligt igennem en
hel skoledag.

Der er �lere funktioner som f.eks. muligheden
for at køre rundt, og kopholder i armlænet,
som giver stolen noget funktionalitet. Stolen
blev først skitseret, og derefter modelleret i 3D
programmet fusion 360,
hvilket gav muligheden for at 3D-printe stolen
i størrelsesordenen 1:10. Det endelige design
kan ses forneden, hvor man også kan se hvor-
dan stolen ser ud i et studiemiljø.

4 af 16

Papirlampe

Projektoplæg Her er skitserne blev indsnævret, og der er
lavet en mål-fast tegning. Med udgangspunkt i
I dette projekt skal der designes en lampe eller den målfaste tegning har vi lavet en prototype i
pyntegenstand, som drager inspiration fra et størrelsesordningen 1:4 i papir. Her �ik jeg et
separat design og som består af hovedsageligt kendskab til papir som materialer, og dens
af papir. Produktet skal designes i forbindelse begrænsninger, herunder dens holdbarhed.
med en konkurrence, som bliver holdt af Ud fra dette kendskab til materialet, er den
designmuseet. Opgaven udarbejdes efter inds- endelige mock-up model blevet realiseret, med
nævringsmodellen, hvor der skal formuleres et indvendigt skelet af metal, som har givet
en designmæssig problemformulering og lampen den holdbarhed som papir ikke kan
hovedgreb. give.

Resume Egne re�leksioner

I opgaven har jeg taget udgangspunkt i inds- Opgaven har i høj grad været lære hvordan
nævringsmodellen, hvor jeg har startet med en man bruger og anvender designprocessen til
designbrief, og ud fra dette har jeg formuleret ens arbejdsproces, ved hjælp af indsnævrings-
designproblemet. Hertil har jeg researchet modellen, gennem forskellige faser og hoved-
forskellige papirlamper, hvorefter jeg har lavet greb.
et moodboard, som har virket som stor inspi- Opgaven har også været god til at lave fysiske
rationskilde til projektet. Moodboardet inde- modeller af ens design, både undervejs og som
holder lamper med den gentagende form af en det endelige mockup design.
paraply. Med udgangspunkt i målgruppen med
manden i midten, er forskellige ideer til papir-
lamper, blevet skitseret. Disse skitser tager
udgangspunkt i lamper med formen af en para-
ply.

5 af 16

Papirlampe

6 af 16

Logodesign

Projektoplæg Vi har så skitseret forskellige logoer, som
opfylder hovedgrebet, hvorefter alle bortset
I dette projekt skulle vi designe et logo til en fra et logo fra vælges. Ud fra den valgte skitse,
selvvalgt virksomhed, som ønsker at lancere tages der valg vedrørende ikoner, farver og
en SOP guide. I dette projekt designes der er et typogra�i, med det formål at opfylde hovedgre-
logo til HTX Skjern. Logoet skal have et fokus bet bedst muligt. Efterfølgende bliver logoet
på valg typogra�i, farver og kommunikation, og vurderet ved at realisere det i virkelige omgi-
skal re�lektere de værdier og signaler som velser, i form af mockups.
skolen gerne vil sende til skolens målgrupper.
Projektet skulle afsluttes med en rapport og en Egne re�leksioner
præsentation med en plakat, som beskriver
brugen af indsnævringsmodellen. Brugen af indsnævringsmodellen og hovedgre-
bet i opgaven, har i høj grad hjulpet med at tage
Resume valg og fravalg i løbet af designprocessen, og
har givet et godt grundlag for designprocessen
I opgaven tages der udgangspunkt i indsnæv- med de forskellige faser undervejs.
ringsmodellen, hvor der startes med en design-
brief og et efterfølgende første hovedgreb.
Dette hovedgreb bliver således indsnævret
efter research af skolens hjemmeside. Her
fandt vi frem til at skolens identitet, som kan
skrives med de 3 gyldne f’er: Friskhed, fælles-
skab og faglighed. Hovedgrebet bliver inds-
nævret endnu mere med et moodboard, som
inspirationskilde med logoer fra andre gymna-
sier, og en målgruppeanalyse.

7 af 16

Logodesign

8 af 16

Typogra�i

Projektoplæg Egne re�leksioner

I dette projekt skulle vi designe en ny skriftty- Det var spændende at �inde et bestemt udtryk,
pe, først på papir og efterfølgende digitalt, såle- som man ønskede ud fra sin skrifttype, og
des at det er muligt at skrive med på skriftty- derfor prøve at realisere det. Det var udfor-
pen på en computer. Her skulle vi researche en drende at digitalisere skrifttypen, men stadig
bestemte stil, som skrifttypen skulle drage meget spændende. Jeg prøvede at opnå et
inspiration fra. moderne og minimalistisk udtryk, og jeg synes
at dette udtryk er blevet opnået i skrifttypen.
Resume

I projektet har jeg taget inspiration fra skrift-
typen som �indes i Zendium logoet og som
�indes hos skrifttypen caviar. Hos disse skrift-
typer tager bogstaverne udgangspunkt i den
runde form, og ud fra disse lavet resten af
bogstavet.
Til min skrifttype forsøgte jeg at inkorporere
den runde inder-form, hvor jeg med et mini-
malistisk mindset har bygget bogstaverne op
så simpelt, som muligt. Der er altså undgået
brug af seriffer og andre grene, som komplice-
rer bogstavets grundform omkring cirklen.
Min håndtegnede skrifttype kan ses forneden,
hvor jeg efterfølgende digitaliserede skriftty-
pen i programmet Adobe Illustrator, og efter-
følgende FontForge. I den digitaliserede
version er enkelte bogstaver blevet forenklet
mere, f.eks. b og d.t

9 af 16

Typogra�i

10 af 16

Byrumsanalyse

Projektoplæg Egne re�leksioner

I forbindelse med studieturen til Edinburgh Opgaven har været anderledes end andre ana-
Skotland, skulle vi lave en byrumsanalyse af et
selvvalgt sted/byrum. I denne opgave er St. lysetyper, eftersom man skulle analysere et
Andrews Square blevet analyseret med
udgangspunkt i Jahns Gehls byrumsanalyse, større område, og man er nødt til at undersøge
hvor der desuden skulle redegøres for brugen
af byrummet, som underbygges af observatio- mange forskellige aspekter ved dette område,
ner og billeder af byrummet. Opgaven afsluttes
med præsentation af sin analyse. mens man er der.

Resume

I analysen bliver der taget udgangspunkt i Jahn

Gehl’s byrumsanalyse, hvor designet af byrum-

met vurderes ud fra følgende kriterier beskyt-

telse, komfort og herlighedsværdier. St.

Andrews Square er godt beskyttet da det er
indhegnet og væk fra tra�ikken. Desuden så er
parken designet med mange naturlige elemen-

ter, som træer, som skærper for ubehagelige

sanseindtryk, som lyd, lys og blæst. Parken har
hertil et �lot æstetisk udtryk, omgivet af �lotte
moderne bygninger, i midten af Edinburgh.

11 af 16

Stilhistorie

Projektoplæg

Dette projekt gik ud på at undersøge en
bestemt stilperiode i forhold til tidsånd, arki-
tektur, produktdesign, kommunikationsdesign
og mode. Her skulle vi lave en præsentation og
en plakat, som forklarer om stilperioden.

Resume

Først undersøges tidsperioden, og herefter
designede vi en plakat som tager inspiration
fra designstilen omkring abtrakt ekspressios-
me i kommunikationsdesign. Så plakaten
skulle være farverig og ekspresiv.

Egne re�leksioner

Denne opgave har været god til at give et godt
oveblik over de forskellige stilperioder, og
hvad de bringer.

12 af 16

Byrum Skjern Midtby

Projektoplæg Egne re�leksioner

Dette projekt gik ud på at designe et byrum i Dette projekt har i høj grad været med til at
Skjern midtby, som skulle være inviterende for
den forudbestemte målgruppe, som er unge i overføre teorien fra Jan Gehl’s byrumskritirier
alderen 25-32. Det er unge som har været i
storbyen og studier, hvor byrummet skal gøre til praktisk, så man kunne få en mere dybdegå-
de mindre byer mere attraktiv. Projektet skulle
runde ud i en prototype, og en planche der ende forståelse.
beskriver designprocessen.

Resume

Vi startede med at beskrive vores målgruppe,
ved at lave en manden i midten, hvor vi fandt
ud af hvad målgruppen godt kan lide. Herefter
Lavede vi research over hvilke elementer vi
gerne ville have en byrum. Der var et generelt
tema omkring natur, hvor vi gerne ville have
elementer som vand, planter og natursten.
Så lavede vi en skitse over layoutet af byrum-
met, med udgangspunkt i Jan Gehl’s kritieer for
byrum. Så lavede vi prototypen, med en stor
træplade, som blev malet, altså efter om under-
laget var vand, græs eller �liser. Vi ville gerne
lave et miljø, som man kan hygge sig i og drikke
en kop kaffe med en ven, og holde en picnic om
sommeren og sidde ved vandet.

13 af 16

Arkitekturprojekt

Projektoplæg Egne re�leksioner

Dette projekt gik ud på tage et hus, og konstru- Denne opgave har været god til at opsætte sin
ere det med en udbygning/reindretning/reno-
vering, som vi selv skulle �inde frem, med en egen brief, ud fra et simpelt designproblem, og
selvvalgt brief. Hertil skal der modeleres en
3D-model over huset i et 3D-program. derefter forsøge at bruge sin arkitektuniske
Produktet skal fremlægges i et oplæg, hvor der
skal konstrueres en plakat, som visualiserer de viden til at leve op til briefen, og derefter at
forskellige design elementer.
kunne formidle sin tankegang.
Resume

I projektet valgte vi at tage udgangspunkt i et
hus, som vi let havde adgang til, da en af grup-
pemedlemmerne bor der. Vi kom så frem til en
brief, hvor vi ville både lave en udbygning til
det store soveværelse, og �jerne nogle vægge,
for at skabe mere plads.
Så lavede vi en plantegning, og med udgangs-
punkt i den lavede vi en 3D model i program-
met Autodesk Maya. Da 3D modellen af huset
var færdigt, lavede vi en plakat som kan ses
forneden, med inspiration fra andre arkitektu-
niske oplæg. Plakaten indeholder vores vision,
brief og fortæller kort husets område og kon-
tekst. For at realisere 3D modellen, er der tilfø-
jet personer i bevægelse, i et realistisk miljø.

14 af 16

Skodesign

Projektoplæg Egne re�leksioner

Projektet gik ud på at researche et brand, i Denne opgave har været god til at opsætte sin
dette tilfælde Jack Daniel’s. Jack Daniel’s visu-
elle udtryk skulle således overføres til et egen brief, ud fra et simpelt designproblem, og
moodboard, som repræsentere brandet. Udfra
moodboardet skulle vi designe en sko, som er derefter forsøge at bruge sin arkitektuniske
tilpasset til Jack Daniels brand.
viden til at leve op til briefen, og derefter at

kunne formidle sin tankegang.

Resume

I projektet har vi først fundet målgruppen til
brandet, som vi fandt til at være unge menne-
sker i alderen 24-35 og ældre mænd over 65,
som de primære brugere. Brugeren er konser-
vativ og har en stærk personlighed, hvor de
holder fast i traditioner, dette specielt perso-
ner fra sydstaterne i USA. Forneden kan man
se vores moodboard, og ud fra dette har vi
opsat nogle kriterier og krav til vores skode-
sign. Bla. så skal skoen havde en høj top, være
støvle inspireret, med en mørkt/brun farvepa-
lette.
Ud fra disse krav, har vi lavet forskellige sko,
som indegår inden for disse krav. De 2 neder-
ste sko, er af modellen Jordan 1’s, hvor den
første har denne brune farvepalette, mens den
anden mere bruger farver fra selve Jack Dani-
el’s. Det endelige skodesign endte dog med at
være af modellen Timberlands eller Timbs,

15 af 16

Skodesign

16 af 16


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Haunted Hotspots I1
Next Book
ชนิดของวัสดุ