The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ปัญจรัตน์ ทรัพย์มี, 2022-04-03 23:15:10

โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้สุขภาวะ

สรุปโครงโรงเรียนต้นแบบ

คานา

รายงานดาเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้สุขภาวะ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับน้ี จดั ทาข้นึ เพ่อื รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการตามวตั ถปุ ระสงค์ของโครงการโรงเรียน
ตน้ แบบพฒั นาความสามารถดา้ นภาษาส่คู วามรอบรู้สุขภาวะ เพื่อนักเรียนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์จากการ
อ่านไปสู่ผู้อื่นได้ โดยคณะผู้ดาเนินงานได้รวบรวมเน้ือหาของรายงานฉบับน้ี ประกอบด้วย บันทึกข้อความ
โครงการ/กิจกรรม แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม รายงานการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภาคผนวก
ประมวลภาพกิจกรรม บนั ทกึ การประชุม คาส่งั แตง่ ต้ังคณะกรรมการดาเนนิ งาน

คณะผู้ดาเนินงานหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานการจัดดาเนินการ โครงการโรงเรียนต้นแบบพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้สุขภาวะ จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินการ โครงการโรงเรียนต้นแบบ
พัฒนาความสามารถดา้ นภาษาสู่ความรอบรู้สุขภาวะ ได้ดาเนินงานเป็นปีการศึกษาแรกผู้จัดทาได้รวบรวมจุดเด่น
ของโครงการ รวมท้ังได้นาข้อเสนอแนะเพอื่ ดาเนนิ การพัฒนาใหด้ ยี ง่ิ ข้ึนในภาเรยี นต่อไป

คณะผดู้ าเนินงาน

สารบญั หน้า

คานา ข
สารบัญ ๑
บนั ทึกข้อความ ๒
โครงการ/กิจกรรม ๗
แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม ๘
รายงานการดาเนนิ งานโครงการ/กจิ กรรม ๑๒
กิจกรรมอรุณสวสั ด์ยิ ามเชา้ กับเรอ่ื งเล่าจากการอ่าน ๒๓
กิจกรรมนิทานห่นุ มือ ๓๒
กจิ กรรมมุ เรียนรสู้ ุขภาวะ ๔๖
กจิ กรรมหมอภาษา
ภาคผนวก 1๔

- บนั ทกึ การประชุม

บันทึกข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร-สุน่ พานชิ เฮง) สานักงานเขตจตจุ กั ร โทร 0 2541 8512 .

ท่ี กท 6511.1/พิเศษ วนั ท่ี 22 มีนาคม 2565 .

เรือ่ ง รายงานผลการดาเนินโครงการโรงเรยี นตน้ แบบพัฒนาความสามารถดา้ นภาษาสูค่ วามรอบรสู้ ขุ ภาวะ

เรยี น ผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรยี นบ้านลาดพร้าว (สาคร-สุ่น พานชิ เฮง)

ด้วยกลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้ดาเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความ
รอบร้สู ุขภาวะ ปีการศกึ ษา 2564 สาเร็จลุล่วง ไปแล้วนน้ั

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ขอรายงานผลการดาเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาสคู่ วามรอบร้สู ขุ ภาวะ ปกี ารศึกษา 2564 ดังเอกสารท่แี นบมาพร้อมนี้

จึงเรยี นมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่อื ผู้รบั ผดิ ชอบกิจกรรม
(นางสาวปญั จรตั น์ ทรพั ยม์ ี)
ครู วทิ ยฐานะครูชานาญการ

ลงชอ่ื หวั หนา้ งานบรหิ ารงานวิชาการ ลงช่ือ

(นางสาวสกุ ญั ญา หล่งุ ต้ี) (นางสาวสุธนี ลกิ ขะไชย)

ครู รบั เงนิ เดือนอนั ดับ คศ.1 รองผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา

(นางณาตยา บุญเสริม)
ผ้อู านวยการสถานศกึ ษา
โรงเรียนบา้ นลาดพรา้ ว (สาคร-ส่นุ พานชิ เฮง)

แผนงาน บริหารงานวชิ าการ

โครงการ โรงเรยี นตน้ แบบการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสคู่ วามรอบรู้สขุ ภาวะ

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ โรงเรยี นบ้านลาดพรา้ ว (สาคร – สนุ่ พานิชเฮง) สานักงานเขตจตจุ ักร

ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

............................................................................................................................. .................................................

๑. หลักการและเหตุผล

การอ่านออกเขียนได้เป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยปัจจุบันยังมี
นักเรียนท่ีมีปัญหาอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้อยู่อีกเป็นจานวนมาก และจากผลการประเมิน PISA ปี ๒๐๑๗
พบวา่ นักเรยี นไทยอายุ ๑๕ ปี สว่ นใหญส่ อบตกวชิ าการอ่าน โดยมีคะแนนอยู่ในระดับ ๒ หรือต่ากว่าถึง ๘๓ ซ่ึงถือ
เป็นปัญหาสาคัญท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษาของประเทศ สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรา้ งเสริมสุขภาพ ร่วมกับมหาวทิ ยาลัยราชภัฏ ๙ แห่ง ดาเนินโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความ
รอบรู้สุขภาวะ ซึ่งสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทาบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ
มหาวิทยาลยั ราชภัฏพระนครและสานักการศกึ ษากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร – สุ่น พานิชเฮง ) สังกัดสานักงานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ได้รับ
คัดเลือกจากสานักงานเขตให้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ความรอบรู้สุขภาวะ ในปีการศึกษา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ มาจานวน ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ระยะทดลองการแก้ปัญหา
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ระยะท่ี ๒ ระยะการบูรณาการการอ่านกับการดูแลสุขภาวะของนักเรียน และ
ระยะท่ี ๓ การดึงชุมชน ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการอ่าน ผลจากการพัฒนาการ
ดาเนินโครงการเปน็ ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษาทาให้โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร – สุ่น พานิชเฮง) ได้รับคัดเลือก
จากสานกั งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหร้ บั รางวัลโรงเรยี นต้นแบบท่ดี าเนนิ โครงการพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้สุขภาวะระดับดีเย่ียม และได้รับคัดเลือกให้ตั้งศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้สุขภาวะในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับโรงเรียนท่ีสนใจ
ในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น ๆ โรงเรียนบ้านลาดพร้าวจึง ดาเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบการ
พัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้สุขภาวะต่อไปและจัดให้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ต้ังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการ Best practice ทั้งน้ีเพราะโครงการน้ีส่งผลดีต่อ
การพฒั นาการอ่านของนกั เรยี น อกี ทงั้ เป็นการสนบั สนนุ ใหน้ ักเรียนใช้ช่องทางการอ่านเป็นเคร่ืองมือในการดูแลสุข
ภาวะของตนเองได้อยา่ งเปน็ รูปธรรมและเปน็ ระบบ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

๒. วตั ถุประสงค์
๑.๑ เพ่อื แกไ้ ขปญั หาการอา่ นไม่ออกของนักเรยี น
๑.๒ เพ่อื สร้างแหล่งเรียนรู้/ศูนยก์ ารเรียนรู้ เกี่ยวกับการอา่ นและสุขภาวะ
๑.๓ เพอ่ื สรา้ งเคร่ืองมือ/สือ่ การเรยี นการสอนในการพฒั นาการอ่าน
๑.๔ เพอ่ื ให้ผปู้ กครองตระหนกั ถึงความสาคัญของการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน
๑.๕ เพอ่ื ให้นักเรยี นสามารถนาความรู้เกยี่ วกับการอา่ นไปใชใ้ นการดแู ลสุขภาวะได้

๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ ดา้ นปรมิ าณ
๓.๑.๑ นักเรียนระดบั ชนั้ อนุบาล ๑ ถึง ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๒ ผบู้ ริหาร ครูและบุคลากร เขา้ รว่ มกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐
๓.๒ ดา้ นคณุ ภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คดิ วิเคราะห์และเขยี น อย่ใู นระดับดีขน้ึ ไป
๓.๒.๒ นกั เรยี นมีผลการประเมนิ การอา่ นของนักเรยี นสังกดั กรงุ เทพมหานคร

ในระดับ 3 ขน้ึ ไป
๓.๒.๓ โรงเรยี นศูนย์การเรียนรดู้ า้ นการอ่านและด้านสุขภาวะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

๔. ลักษณะของโครงการ
โครงการน้ีเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาเนินการต่อเน่ืองตลอด

ปกี ารศกึ ษา ตามยทุ ธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดงั น้ี
๔.๑ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
ยทุ ธศาสตร์ที่ ๑ : จดั การเรยี นรใู้ หไ้ ด้มาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนเปน็ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

นอ้ มนาศาสตร์พระราชาในการดารงชีวติ

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๓ : ปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั น์ อาคารสถานท่ี ส่งิ แวดลอ้ มของโรงเรียนใหเ้ อื้อต่อการเรยี นรู้
มีความปลอดภยั ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๔ : พัฒนาระบบการบริหารจดั การศึกษาด้วยการประกันคณุ ภาพ
เน้นกระบวนการมสี ่วนร่วม

๔.๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั : มาตรฐานท่ี ๑,๒,๓
มาตรฐานระดบั การศึกษาข้ันพื้นฐาน : มาตรฐานท่ี ๑,๒,๓

๖. ปฏิทินปฏบิ ตั งิ าน

ท่ี รายการปฏบิ ตั ิงาน/กจิ กรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผรู้ ับ
ผิดชอบ
พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย.

๑. จัดทาโครงการ ครปู จั รัตน์

๒. เสนอขออนมุ ัตโิ ครงการ ครูปจั รัตน์

๓. จัดทาปฏิทนิ ปฏิบัติงาน ครูปัจรตั น์

๔. แต่งต้ังคณะกรรมการดาเนนิ งาน ครปู จั รัตน์

๕. ประชุมคณะกรรมการวางแผนปฏิบัติงาน ครูปัจรัตน์

๖. การดาเนินงานกิจกรรมในโครงการ ดงั นี้

๑. กิจกรรมอรุณสวสั ดิย์ ามเช้ากบั เรื่อง ครูปจั รตั น์

เลา่ จากการอา่ น (เสยี งตามสาย)

๒. กิจกรรมละครหุ่นมือ ครปู ัจรัตน์

๓. กิจกรรมต้นเสาสุขภาวะ ครปู ัจรัตน์

๔. กิจกรรมหมอภาษา ครูปจั รตั น์

ที่ รายการปฏบิ ัตงิ าน/กจิ กรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับ
ผิดชอบ
๑. จดั ทาโครงการ พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
๗. การนิเทศติดตามโครงการ
๘ สรุปและประเมินผลโครงการ ครูปจั รัตน์

ผู้บรหิ าร

ครูปจั รัตน์

๖. ค่าใช้จ่ายของโครงการ

-
๗. ผลทีค่ าดวา่ จะได้รับ

๗.๑ จานวนนักเรยี นทีอ่ า่ นไม่ออกและอา่ นไม่คล่องลดลง
๗.๒ โรงเรียนมีศนู ยก์ ารเรียนรกู้ ารพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้สขุ ภาวะ

สาหรบั ใหน้ กั เรยี นไดเ้ รยี นรู้และเปน็ การบริการวิชาการแก่ผู้ทส่ี นใจ
๗.๓ โรงเรียนมสี ื่อการเรยี นการสอนที่มีประสทิ ธิภาพในการพัฒนานกั เรยี น
๗.๔ ผปู้ กครองเหน็ ความสาคัญในการพฒั นานักเรียน
๗.๕ นักเรียนสามารถใชก้ ารอ่านเปน็ ชอ่ งทางในการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒั นาสุขภาวะของตนเองได้

๘. การตดิ ตามและประเมินผล
๘.๑ ผตู้ ดิ ตามและประเมินผล
๘.๑.๑ ผบู้ รหิ าร ครู
๘.๑.๒ คณะกรรมการดาเนนิ งาน
๘.๒ วธิ ตี ิดตามประเมินผล

๘.๒.๑ ประเมินความพึงพอใจของผู้เขา้ รว่ มกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามความพงึ พอใจ
๘.๒.2 ประเมินความสามารถด้านการอ่าน โดยใชแ้ บบประเมินการอา่ นประจาเดอื น
8.2.3 ประเมินจากแบบทดสอบการทดสอบการอา่ นทกุ เดือน เดือนละ ๑ ครัง้
๘.๒.4 ประเมินจากแบบประเมินมาตรฐานศูนยก์ ารเรียนร้ดู ้านการอ่านและดา้ นสขุ ภาวะ
๘.๒.5 รายงานผลการดาเนนิ งานกิจกรรม
๘.๓ ระยะเวลาประเมนิ
๘.๓.๑ ระหว่างการดาเนินงาน
๘.๓.๒ เมือ่ ส้ินสุดโครงการ

๙. ตวั ชวี้ ดั ความสาเรจ็ เกณฑ์

ตัวชวี้ ดั (คดิ เป็นร้อยละ)

๑. นักเรยี นระดบั ช้นั อนุบาล ๑ ถึง ระดับชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๖ เขา้ ร่วม ๑๐๐
กิจกรรม
2. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคเี ครือขา่ ยเข้ารว่ มกจิ กรรมพัฒนา ๙๐
ความสามารถด้านภาษาส่คู วามรอบร้สู ขุ ภาวะ มีพึงพอใจต่อการจัด
กจิ กรรมอยู่ในระดบั ดีมาก ๙๐
3. นกั เรียนคะแนนทดสอบการตรวจสขุ ภาพการอ่าน

ตัวชว้ี ดั เกณฑ์

4. นักเรยี นมคี วามสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (คดิ เป็นร้อยละ)
มีผลการประเมินอยใู่ นระดับดีข้นึ ไป
5. นักเรยี นมผี ลการประเมนิ การอา่ นของนกั เรยี นสงั กดั กรุงเทพมหานคร ๘๕
ในระดบั 3 ขึน้ ไป
6. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรยี นร้ดู ้านการอา่ นและดา้ นสุขภาวะทีม่ ีคณุ ภาพ ๘๕
มาตรฐาน
๘๕

ลงชือ่ ........................................................ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปญั จรตั น์ ทรพั ย์มี)
ครู วทิ ยฐานะ ครูชานาญการ

ลงชอ่ื ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวณชิ นันทน์ สทุ ธวิ ฒั นส์ กลุ )
รองผอู้ านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบา้ นลาดพรา้ ว (สาคร – สุ่น พานชิ เฮง)

ลงชื่อ........................................................ ผ้อู นุมตั ิโครงการ
(นางณาตยา บุญเสริม)
ผู้อานวยการสถานศกึ ษา

โรงเรียนบา้ นลาดพรา้ ว (สาคร – สุ่น พานชิ เฮง)

แบบประเมนิ กิจกรรมปีการศึกษา256๔
โรงเรยี นบ้านลาดพรา้ ว (สาคร-สุ่น พานิชเฮง)สานักงานเขตจตจุ ักร กรงุ เทพมหานคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนงาน บรหิ ารงานวชิ าการ

กจิ กรรม โครงการโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้สุขภาวะ

ผรู้ บั ผิดชอบ นางสาวปญั จรัตน์ ทรพั ยม์ ี

1. การดาเนินกจิ กรรมตามโครงการ

1.1  ครบถ้วนตามปฏทิ นิ ปฏบิ ตั ิงาน
1.2 ไม่ครบถ้วนตามปฏิทนิ กจิ กรรมที่ไม่ไดป้ ฏิบัติ ได้แก่ …………………………………………………………………

2. บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
2.1 ดา้ นปรมิ าณ

2.1.1 นักเรียนระดับชน้ั อนบุ าล ๑ ถงึ ระดบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้ารว่ มกิจกรรม รอ้ ยละ ๑๐๐
๒.๒.๑ ผบู้ รหิ าร ครูและบุคลากร จานวน 29 คน คดิ เป็นร้อยละ ๑๐๐
2.2 ดา้ นคุณภาพ

2.2.1 นกั เรียนมคี วามสามารถในการอ่าน คดิ วเิ คราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๒.๒ นักเรยี นมีผลการประเมนิ การอ่านของนกั เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในระดบั 3 ขน้ึ ไป
๒.๒.๓ โรงเรียนศนู ย์การเรยี นรูด้ า้ นการอา่ นและด้านสขุ ภาวะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

 บรรลตุ ามเปา้ หมายของกิจกรรม

ไมบ่ รรลุตามเป้าหมายของกิจกรรมได้แก่ …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

3. บรรลวุ ัตถุประสงคข์ องโครงการโดยภาพรวม ร้อยละ ๙๕.๘๗

๔. ปญั หาและอุปสรรคในการดาเนินการ
-

๕. แนวทางการพฒั นากิจกรรมตามโครงการ
-

ลงชือ่ ........................................................ หัวหน้ากิจกรรม
(นางสาวปญั จรตั น์ ทรัพยม์ ี)
ครู วิทยฐานชานาญการ

โรงเรียนบา้ นลาดพรา้ ว (สาคร – ส่นุ พานชิ เฮง)

แบบรายงานการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรยี นบา้ นลาดพร้าว (สาคร-สุ่น พานชิ เฮง)สานักงานเขตจตุจักร กรงุ เทพมหานคร

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการโรงเรียนตน้ แบบการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสคู่ วามรอบรู้
สขุ ภาวะ

2. สนองมาตรฐานการศกึ ษามาตรฐานที่ ๑
สนองยุทธศาสตร์โรงเรยี น ข้อที่ 1

3. ระยะเวลาดาเนนิ งาน/กจิ กรรม ตลอดปีการศึกษา

4. ผรู้ ับผิดชอบงาน/กิจกรรม นางสาวปัญจรตั น์ ทรัพย์มี
5. วัตถปุ ระสงคก์ จิ กรรม

๕.๑ เพือ่ แก้ไขปญั หาการอา่ นไม่ออกของนักเรยี น
๕.๒ เพื่อสร้างแหลง่ เรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ เกยี่ วกับการอ่านและสุขภาวะ
๕.๓ เพ่ือสรา้ งเคร่ืองมอื /สือ่ การเรียนการสอนในการพัฒนาการอ่าน
๕.๔ เพอ่ื ใหผ้ ู้ปกครองตระหนกั ถึงความสาคญั ของการพัฒนาการอ่านการเขยี นของนักเรยี น
๕.๕ เพ่ือใหน้ ักเรยี นสามารถนาความรู้เกี่ยวกบั การอ่านไปใชใ้ นการดูแลสขุ ภาวะได้

๖. เปา้ หมาย
๖.1 ดา้ นปรมิ าณ
๖.1.1 นักเรยี นระดบั ชั้นอนบุ าล ๑ ถงึ ระดับชน้ั ประถมศึกษาปีที่ ๖ เขา้ ร่วมกจิ กรรม
รอ้ ยละ ๑๐๐
๖.๑.๒ ผู้บรหิ าร ครูและบุคลากร เขา้ ร่วมกจิ กรร้อยละ ๑๐๐
๖.2 ด้านคณุ ภาพ
๖.2.1 นกั เรียนมคี วามสามารถในการอา่ น คดิ วิเคราะหแ์ ละเขยี น อยู่ในระดบั ดีข้ึนไป
๖.๒.๒ นกั เรยี นมีผลการประเมินการอ่านของนักเรยี นสังกดั กรุงเทพมหานคร ในระดบั 3 ขน้ึ ไป
๖.๒.๓ โรงเรียนศูนยก์ ารเรยี นรดู้ ้านการอ่านและด้านสุขภาวะท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

๗. สรุปผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่ วัตถปุ ระสงค์ของ สภาพความสาเรจ็ ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม บรรลุ ไมบ่ รรลุ (ผลทเี่ กดิ ขนึ้ จรงิ )
() ()
1. เพื่อแก้ไขปญั หาการอ่านไม่ออก  โรงเรียนได้ใช้กจิ กรรมน้ีในการ
ของนักเรียน แกป้ ญั หาการอ่านออกเขยี นได้
ของนักเรียนทาให้นักเรียนอ่าน
ออกเขยี นไดเ้ พิ่มข้นึ

ที่ วตั ถปุ ระสงค์ของ สภาพความสาเร็จ ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กจิ กรรม บรรลุ ไมบ่ รรลุ (ผลท่ีเกดิ ขึ้นจรงิ )
() ()
๒. เพือ่ สร้างแหลง่ เรียนร/ู้ ศูนย์การ  โรงเรยี นมีแหลง่ เรียนร้/ู ศนู ยก์ าร
เรียนรู้ เกี่ยวกบั การอ่านและสุข เรยี นรู้ เกีย่ วกับการอ่านและสุขภาวะ

ภาวะ

๓. เพอ่ื สร้างเครอื่ งมือ/สอื่ การเรียน  ครูมีการสร้างเคร่ืองมอื /ส่ือการเรียน
การสอนในการพฒั นาการอา่ น การสอนในการพฒั นาการอ่าน

เพอ่ื ใหผ้ ู้ปกครองตระหนักถึง  ผู้ปกครองตระหนักถงึ ความสาคัญของ
การพัฒนาการอ่านการเขยี นของ
๔. ความสาคญั ของการพฒั นาการ นกั เรยี น และการสรา้ งนสิ ัยรกั การ
อา่ นการเขียนของนกั เรยี น อ่านผา่ นกจิ กรรมต่าง ๆ ในโครงการ

๕. เพอ่ื ให้นักเรยี นสามารถนา  นักเรียนสามารถนาความรูเ้ ก่ียวกบั
ความรูเ้ กย่ี วกบั การอ่านไปใชใ้ น การอ่านไปใช้ในการดูแลสขุ ภาวะได้
การดูแลสุขภาวะได้

8. สรปุ ผลการดาเนนิ งามตามเปา้ หมาย / ตวั ชว้ี ัด

สภาพความสาเรจ็

ท่ี เปา้ หมาย / ตัวชี้วดั ของ โครงการ / บรรลุ ไม่บรรลุ ผลการดาเนนิ งาน
กจิ กรรม

() ()

1 กิจกรรมอรณุ สวสั ดย์ิ ามเชา้ กับเรื่องเล่าจา  สาเรจ็ คิดเปน็ รอ้ ยละ ๙๗.๕๐
กากรอ่าน) เสยี งตามสาย
 สาเรจ็ คดิ เปน็ ร้อยละ ๑๐๐
2 กจิ กรรมละครห่นุ มือ
 สาเรจ็ คิดเป็นรอ้ ยละ ๙๖
๓. กจิ กรรมมุมเรยี นรู้สขุ ภาวะ
 สาเร็จคิดเปน็ รอ้ ยละ ๙๐
๔ กิจกรรมหมอภาษา
๙๗.๕๐+๑00+๙๖+๙๐
รวม =๙๕.๘๗

9. สรุปในภาพรวม

9.1 จุดเด่นของโครงการ / กจิ กรรม ในครงั้ น้ี
9.1.1 บุคลากรครโู รงเรยี นบา้ นลาดพร้าว ใหค้ วามร่วมมือในการดาเนนิ โครงการ
๙.๑.๒ มีการประสานงานระหวา่ งโครงการโรงเรียนรกั การอ่านและโครงการโรงเรียนส่งเสรมิ สุขภาพทาให้

การการขับเคลอื่ นโครงการโรงเรยี นตน้ แบบพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้สุขภาวะเปน็ ไปด้วยดี
๙.๒. จุดท่คี วรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรมในคร้ังน้ี

- เน่อื งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั โคโรนา่ 2019 การจัดกจิ กรรมในปีการศึกษา 2564 ไดม้ ี
การปรับกจิ กรรมในโครงการโดยนากจิ กรรมท่ีผู้ปกครอง ชุมชนเขา้ มามีส่วนรว่ มในสถานศึกษาเกี่ยวกบั สุขภาวะ
ออกไป ไดแ้ ก่ กิจกรรมตะกรา้ การอา่ นบริการชมุ ชน และกิจกรรมเปดิ หอ้ งสมดุ เพอ่ื บริการชุมชน เมอ่ื สถานการณ์
คลค่ี ลายจะมีการดาเนินกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองมสี ่วนร่วมในการพฒั นาการอ่านของนกั เรียนต่อไป

- ปีการศึกษา 25๖๔ ไม่ไดน้ าผลการทดสอบการอ่านของกรุงเทพมหานครมาใช้เป็นตัวชวี้ ัดดา้ นคณุ ภาพ
เน่อื งจากสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควดิ 19) ทาให้สถานศึกษาไม่ได้ทดสอบ
การอ่าน
9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒั นาของโครงการ / กิจกรรม ในคร้งั น้ี

-
ลงชอื่ ผรู้ ายงาน

(นางสาวปญั จรตั น์ ทรัพย์มี)
ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะครูชานาญการ

โครงการโรงเรยี นต้นแบบพัฒนาความสามารถดา้ นภาษาสู่ความรอบรสู้ ุขภาวะ มีกจิ กรรมยอ่ ยจานวน 4 กิจกรรม
ได้แก่

โครงการโรงเรียนตน้ แบบพัฒนาความสามารถด้านภาษาสคู่ วามรอบรู้สขุ

กจิ กรรมอรณุ สวสั ดิ์ยามเช้า กจิ กรรมหมอภาษา
กับเรื่องเลา่ จากการอ่าน

กจิ กรรมนิทานหุ่นมือ กจิ กรรมมุมสุขภาวะ

แผนงาน บรหิ ารงานวิชาการ

กจิ กรรม กิจกรรมอรุณสวัสดิ์ยามเชา้ กับเรือ่ งเลา่ จากการอ่าน

(โรงเรียนตน้ แบบการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้สขุ ภาวะ)

ผรู้ บั ผดิ ชอบ นางสาวปัญจรตั น์ ทรพั ยม์ ี

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วตั ถปุ ระสงค์
๑.๑ เพ่ือส่งเสรมิ ใหน้ ักเรยี นรู้จกั คน้ คว้าหาความร้แู ละหาประสบการณ์ด้วยตนเอง
๑.๒ นกั เรยี นสามารถถา่ ยทอดประสบการณ์จากการอา่ นไปส่ผู ู้อนื่ ได้
๑.๓ เพอื่ สง่ เสริมสนับสนุนใหน้ กั เรยี นไดม้ ีการแสดงออกทางความคดิ โดยออกมาในรปู แบบการจัดเสียง
ตามสายภายในโรงเรียน
๑.๔ เพ่ือใหค้ รู นักเรียน ผปู้ กครอง โรงเรียนบ้านลาดพรา้ วรบั ฟงั ข่าวสารและทันต่อเหตุการณ์
๑.๕ โรงเรียนมีแหล่งเรยี นรทู้ ่ีเปน็ ประโยชนภ์ ายในสถานศกึ ษาจากกจิ กรรมเสยี งตามสาย

๒. เปา้ หมายของกิจกรรม
๒.๑ ดา้ นปริมาณ
2.1.1 นกั เรยี นระดบั ช้นั อนบุ าล ๑ ถึง ระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้ารว่ มกจิ กรรมร้อยละ ๑๐๐
2.2.1 ผ้บู ริหาร ครูและบุคลากร เขา้ ร่วมกจิ กรรม รอ้ ยละ ๑๐๐
๒.๒ ดา้ นคุณภาพ
๒.๒.๑ นักเรียนมนี สิ ัยรักการอ่านและมคี วามสามารถในการกล้าแสดงออก

๒.๒.๒ ครูและนักเรียนไดร้ ับ ความรขู้ ่าวสารชัดเจน รวดเร็วและทนั ต่อเหตุการณ์

๓. ระยะเวลาดาเนินงาน ตลอดปกี ารศกึ ษา

๔. ขน้ั ตอนการดาเนินงาน
๔.๑ ประชมุ คณะครูชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของโครงการ
๔.๒ แตง่ ต้งั กรรมการดาเนินงานรบั ผิดชอบ
4.3 จัดกจิ กรรมตามกาหนดการ
๔.4 สรุปผลงานในรอบปกี ารศกึ ษา และเสนอแนวทางปรบั ปรงุ แกไ้ ข

๕. งบประมาณ
- บาท

๖. ผลทคี่ าดว่าจะไดร้ ับ
๖.๑ นกั เรยี นร้จู ักคน้ คว้าหาความรแู้ ละหาประสบการณ์ด้วยตนเอง
๖.๒ นักเรียนสามารถถา่ ยทอดประสบการณจ์ ากการอ่านไปสูผ่ ู้อื่นได้
๖.๓ นกั เรยี นได้มีการแสดงออกทางความคิด โดยออกมาในรูปแบบการจดั เสยี งตามสายภายใน
โรงเรียน
๖.๔ ครู นกั เรียน ผ้ปู กครอง โรงเรียนบา้ นลาดพรา้ วรบั ฟังข่าวสารและทันต่อเหตกุ ารณ์
๖.๕ โรงเรยี นมีแหลง่ เรยี นรู้ทเ่ี ปน็ ประโยชนภ์ ายในสถานศกึ ษาจากกจิ กรรมเสยี งตามสาย

๗. การตดิ ตามและประเมินผล
๗.๑ สงั เกตจากพฤติกรรมนักเรยี น โดยใช้แบบประเมนิ การปฏบิ ัติกิจกรรมเสยี งตามสาย
๗.๒ ประเมนิ ความพึงพอใจของผู้เขา้ ร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามความพงึ พอใจ
๗.๓ รายงานการจดั กจิ กรรม

ลงชื่อ........................................................ ผู้เสนอกจิ กรรม
(นางสาวปญั จรัตน์ ทรัพย์มี)
ครู วทิ ยฐานะครูชานาญการ

ลงช่ือ........................................................ ผู้เหน็ ชอบกิจกรรม
(นางสาวณชิ นนั ทน์ สทุ ธิวฒั น์สกลุ )
รองผู้อานวยการสถานศกึ ษา

โรงเรยี นบ้านลาดพร้าว (สาคร – สุ่น พานชิ เฮง)

ลงชอ่ื ........................................................ ผูอ้ นุมตั ิกิจกรรม
(นางณาตยา บุญเสริม)
ผู้อานวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร – สนุ่ พานิชเฮง)

คณะกรรมการกจิ กรรมอรุณสวสั ดิย์ ามเช้ากบั เร่อื งเล่าจากการอ่าน

โรงเรยี นบ้านลาดพรา้ ว (สาคร – สนุ่ พานิชเฮง) สานักงานเขตจตุจกั ร

ปกี ารศกึ ษา ๒๕6๔

1 นางสาวปญั จรัตน์ ทรพั ยม์ ี ครู วิทยฐานะครชู านาญการ หวั หน้าโครงการ
2. นางสาวเขมจิรา ข่วงทพิ ย์
3. นางสาววไิ ล พ่วงจันทร์ ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รองหวั หน้าโครงการ
4..นางอาภาพร คลา้ ยเนตร
๕. นางสาวสกัญญา ผลจันทร์ ครู วทิ ยฐานะครชู านาญการ กรรมการ
๖. นางสาวสกุ ญั ญา หลุ่งต้ี
ครูวทิ ยฐานะชานาญการ กรรมการ
๗. นายณฏั ฐ์ แสงนุสทิ ธ์
ครู รับเงนิ เดอื นอันดบั ค.ศ.1 กรรมการ

ครู รับเงนิ เดือนอนั ดับ ค.ศ.1 กรรมการ

ครู วิทยฐานะครชู านาญการ กรรมการ

และเลขานุการ

แบบประเมนิ กิจกรรมปีการศกึ ษา256๔
โรงเรยี นบา้ นลาดพรา้ ว (สาคร-สุ่น พานชิ เฮง)สานกั งานเขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนงาน บริหารงานวิชาการ

กจิ กรรม อรณุ สวสั ดิย์ ามเช้ากบั เร่ืองเลา่ จากการอา่ น

(โครงการโรงเรียนต้นแบบการพฒั นาความสามารถดา้ นภาษาสคู่ วามรอบรสู้ ุขภาวะ)

ผู้รบั ผิดชอบ นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพยม์ ี

1. การดาเนนิ กจิ กรรมตามโครงการ

1.1 ครบถ้วนตามปฏิทนิ ปฏบิ ตั ิงาน

1.2 ไมค่ รบถ้วนตามปฏิทิน กิจกรรมที่ไม่ไดป้ ฏบิ ตั ิ ได้แก่ …………………………………………………………………

2. บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
2.1 ด้านปริมาณ

2.1.1 นักเรยี นระดับชน้ั อนบุ าล 1 ถึง ระดบั ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 6 จานวน รอ้ ยละ ๑๐๐

2.1.2 ผ้บู รหิ าร ครแู ละบคุ ลากร เขา้ ร่วมกจิ กรรม ร้อยละ ๑๐๐

2.2 ดา้ นคุณภาพ

2.2.1 นักเรยี นมนี ิสยั รักการอา่ นและมคี วามสามารถในการกลา้ แสดงออก
2.2.2 ครแู ละนักเรยี นได้รบั ความรูข้ า่ วสารชัดเจน รวดเร็ว และทนั ต่อเหตกุ ารณ์

บรรลตุ ามเปา้ หมายของกิจกรรม

ไมบ่ รรลตุ ามเป้าหมายของกจิ กรรมได้แก่ …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

3. บรรลุวตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการโดยภาพรวม ร้อยละ 97.50

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
-

๕. แนวทางการพัฒนากจิ กรรมตามโครงการ
-

ลงช่ือ........................................................ หวั หน้ากจิ กรรม
(นางสาวปัญจรตั น์ ทรพั ยม์ ี)
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร – สุ่น พานิชเฮง)

แบบรายงานการดาเนินงานโครงการ/กจิ กรรมปีการศกึ ษา ๒๕๖๔
โรงเรยี นบา้ นลาดพร้าว (สาคร-สุ่น พานิชเฮง)สานกั งานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

1. ชือ่ โครงการ/กจิ กรรม อรณุ สวัสดิ์ยามเช้ากับเร่อื งเลา่ จากการอา่ น
2. สนองมาตรฐานการศกึ ษามาตรฐานที่ 3

สนองยุทธศาสตรโ์ รงเรยี น ขอ้ ท่ี 1
3. ระยะเวลาดาเนนิ งาน/กจิ กรรม ตลอดปีการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครง้ั
4. ผรู้ บั ผดิ ชอบงาน/กจิ กรรม นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์มี
5. วัตถปุ ระสงค์กิจกรรม

๕.๑ เพื่อส่งเสรมิ ให้นักเรียนรจู้ กั ค้นควา้ หาความรู้และหาประสบการณด์ ้วยตนเอง
๕.๒ เพื่อใหน้ ักเรียนสามารถถา่ ยทอดประสบการณ์จากการอ่านไปสผู่ ู้อน่ื ได้
5.3 เพื่อสง่ เสริมสนบั สนนุ ให้นกั เรียนได้มีการแสดงออกทางความคิด โดยออกมาในรูปแบบการจดั เสียง
ตามสายภายในโรงเรียน
5.4 เพือ่ ให้ครู นักเรียน ผปู้ กครอง โรงเรียนบ้านลาดพรา้ ว (สาคร-สุ่น พานิชเฮง) รับฟังข่าวสารและ
ทนั ตอ่ เหตุการณ์
5.5 เพื่อให้โรงเรียนมีแหลง่ เรยี นรูท้ ี่เป็นประโยชน์ภายในสถานศึกษาจากกจิ กรรมเสยี งตามสาย
๖. เป้าหมาย
6.1 ด้านปริมาณ

6.1.1 นกั เรยี นระดับช้นั อนุบาล 1 ถึง ระดบั ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 6 จานวนรอ้ ยละ ๑๐๐
6.1.2 ผู้บรหิ าร ครู และบคุ ลากร เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐
6.2 ดา้ นคุณภาพ
6.2.1 นกั เรยี นมีนสิ ยั รักการอ่านและมีความสามารถในการกลา้ แสดงออก

6.2.2 ครูและนักเรียนไดร้ ับความรูข้ ่าวสารชัดเจน รวดเร็ว และทนั ต่อเหตกุ ารณ์

๗. สรปุ ผลการดาเนินงานตามวตั ถุประสงค์

ที่ วัตถปุ ระสงคข์ อง สภาพความสาเรจ็ ผลการดาเนนิ งาน
โครงการ/กจิ กรรม บรรลุ ไมบ่ รรลุ (ผลทีเ่ กดิ ขนึ้ จริง)
() ()
เพ่อื สง่ เสรมิ ให้นักเรยี นรู้จกั นักเรยี นร้จู กั การคน้ ควา้ หา
1 คน้ คว้าหาความรแู้ ละหา  ความรแู้ ละหาประสบการณ์
ดว้ ยตนเองจากการอา่ น
ประสบการณ์ดว้ ยตนเอง

เพอื่ ให้นักเรยี นสามารถถา่ ยทอด  นกั เรียนสามารถถา่ ยทอด
2 ประสบการณ์จากการอา่ นไปสู่ ประสบการณ์จากการอ่านไปสู่
ผูอ้ ื่นได้ โดยผ่านการบอกเล่า
ผูอ้ ืน่ ได้

เพอ่ื ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  นกั เรียนมีการแสดงออกทาง
ได้มีการแสดงออกทางความคิด ความคดิ และไดม้ ีตัวแทน
3 โดยออกมาในรปู แบบการจัด นักเรยี นจัดเสยี งตามสายภายใน
เสียงตามสายภายในโรงเรยี น โรงเรยี น

เพอื่ ใหค้ รู นักเรียน ผปู้ กครอง  ครู นกั เรียน และผ้ปู กครอง
โรงเรียนบา้ นลาดพร้าว (สาคร- ได้รบั ขา่ วสารและทนั ต่อ
4 ส่นุ พานิชเฮง) รบั ฟังขา่ วสาร เหตกุ ารณ์ ผา่ นการจัดเสียง
และทนั ต่อเหตกุ ารณ์ ตามสายภายในโรงเรยี น

เพื่อให้โรงเรียนมแี หล่งเรียนรู้ที่  โรงเรียนมแี หล่งเรียนรูท้ ี่เปน็
5 เปน็ ประโยชน์ภายในสถานศกึ ษา ประโยชนผ์ า่ นการจดั เสียงตาม
สายภายในโรงเรียน
จากกจิ กรรมเสยี งตามสาย

8. สรปุ ผลการดาเนินงามตามเปา้ หมาย / ตวั ช้วี ัด

สภาพ

ท่ี เป้าหมาย / ตัวชี้วดั ของ ความสาเรจ็ ผลการดาเนนิ งาน
โครงการ / กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ

() ()

1 นักเรยี นระดบั ชนั้ อนุบาล 1 ถึง  นักเรยี นระดับชั้นอนบุ าล 1 ถงึ ระดบั ช้ัน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน เข้าร่วมกจิ กรรม
รอ้ ยละ ๑๐๐ ร้อยละ๙๐ เนื่องจากเป็นกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ทาให้นักเรยี นบางคนมขี ้อจากดั
2 ผบู้ ริหาร ครู และบุคลากร เข้า  ด้านเครอ่ื งมือและสญั ญาณอินเทอรเ์ นต
ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐  ไม่สามารถเขา้ ร่วมได้
 ผูบ้ ริหาร ครู และบคุ ลากร จานวน 33
3 นักเรียนมีนิสัยรกั การอา่ นและมี  คน เขา้ รว่ มกจิ กรรมรอ้ ยละ 100
ความสามารถในการกลา้ นกั เรียนมีนสิ ัยรักการอา่ นและมี
แสดงออก ความสามารถในการกลา้ แสดงออก ร้อยละ
100
4 ครูและนักเรยี นไดร้ ับความรู้ ครแู ละนกั เรียนได้รบั ความรขู้ ่าวสารชัดเจน
ข่าวสารชดั เจน รวดเร็วและทัน รวดเรว็ และทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 100
ตอ่ เหตกุ ารณ์
๙๐+๑๐๐+๑๐๐+๑๐๐ = ๙๗.๕๐
สรุป

9. สรปุ ในภาพรวม
9.1 จุดเดน่ ของโครงการ / กจิ กรรม ในคร้งั น้ี

9.1.1 นักเรียนมคี วามสนใจในกจิ กรรม การจดั กิจกรรมอรุณสวสั ดิ์ยามเชา้ กบั เร่ืองเล่าจากการอ่านในปี
การศกึ ษา 2564 เป็นการจัดกิจกรรมในรปู แบบออนไลน์ โดยมอบหมายให้นักเรยี นจัดกิจกรรม โดยการอดั วิดีโอ
และครูผู้ดูแลกิจกรรมเปน็ ผู้อัฟโหลดไฟล์ลงในห้องยูทปู กิจกรรมรกั การอ่านของโรงเรียน และสง่ ต่อให้นักเรยี นทุก
คน ทาให้นกั เรียนกลา้ แสดงออกและแสดงศักยภาพของตวั เองดา้ นการจดั รายการได้เป็นอย่างดี

9.1.2 นกั เรยี นไดร้ บั ความรู้ และได้รบั การถ่ายทอดประสบการณจ์ ากผู้อื่นผ่านการอา่ น

9.2 จดุ ทีค่ วรพัฒนาของโครงการ / กจิ กรรม ในครั้งน้ี
-

9.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒั นาของโครงการ / กจิ กรรม ในครัง้ นี้

ในปกี ารศึกษาต่อไปแม้วา่ สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของไวรัสโคโรนา่ 2019 จะนอ้ ยลงจนสามารถเปิดการ
เรยี นการสอนแบบ on site ได้ แต่อยากให้นักเรยี นรายการแบบออนไลน์เพื่อ นกั เรียนโรงเรยี นบา้ นลาดพร้าวจะ
ไดม้ คี ลังความรอู้ อนไลน์ ซง่ึ เป็นการรวบรวมผลงานของนักเรียนเอง

ลงชอ่ื ผรู้ ายงาน 33333
( นางสาวปัญจรตั น์ ทรัพย์มี )
ตาแหน่งครู วทิ ยฐานะชานาญการ

ประมวลภาพกจิ กรรมอรณุ สวสั ด์ิยามเช้ากับเร่ืองเล่าจากการอา่ น

ปีการศึกษา 2564 เนอื่ งจากสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของไวรสั โคโรนา่ 2019 จงึ มกี ารจัดรายการ
อรณุ สวัสด์ยิ ามเช้ากบั เร่ืองเล่าจากการอ่านในรปู แบบออนไลน์

การจดั รายการอรุณสวสั ดย์ิ ามเช้ากบั เร่ืองเลา่ จากการอา่ นในรูปแบบออนไลน์

ตวั อย่างรายการอรุณสวัสด์ยิ ามเชา้ กับเร่อื งเลา่ จากการอา่ น

ตวั อย่างรายการอรุณสวัสด์ยิ ามเชา้ กับเร่อื งเลา่ จากการอา่ น

ตวั อย่างรายการอรุณสวัสด์ยิ ามเชา้ กับเร่อื งเลา่ จากการอา่ น

ตวั อย่างรายการอรุณสวัสด์ยิ ามเชา้ กับเร่อื งเลา่ จากการอา่ น

คณะกรรมการกจิ กรรมอรุณสวัสด์ยิ ามเชา้ กบั เรอ่ื งเลา่ จากการอ่าน

โรงเรยี นบ้านลาดพร้าว (สาคร – สนุ่ พานิชเฮง) สานกั งานเขตจตุจักร กรงุ เทพมหานคร

1 นางสาวปญั จรตั น์ ทรัพยม์ ี ครู วทิ ยฐานะครูชานาญการ หวั หนา้ โครงการ
2. นางสาวเขมจริ า ขว่ งทพิ ย์
3. นางสาววิไล พว่ งจนั ทร์ ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ รองหวั หนา้ โครงการ
4..นางอาภาพร คลา้ ยเนตร
๕. นางสาวสกัญญา ผลจนั ทร์ ครู วิทยฐานะครชู านาญการ กรรมการ
๖. นางสาวสุกญั ญา หลงุ่ ตี้
ครูวิทยฐานะชานาญการ กรรมการ
๗. นายณฏั ฐ์ แสงนสุ ทิ ธ์
ครู รับเงนิ เดอื นอันดับ ค.ศ.1 กรรมการ

ครู รับเงินเดอื นอันดบั ค.ศ.1 กรรมการ

ครู วิทยฐานะครูชานาญการ กรรมการ

และเลขานุการ

แผนงาน บรหิ ารงานวิชาการ

กิจกรรม ละครหุ่นมือ

(โรงเรยี นตน้ แบบการพฒั นาความสามารถด้านภาษาส่คู วามรอบร้สู ุขภาวะ)

ผู้รบั ผดิ ชอบ นางสาวปัญจรตั น์ ทรัพยม์ ี

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพอ่ื สง่ เสรมิ ใหน้ กั เรียนรจู้ กั ค้นคว้าหาความรูแ้ ละหาประสบการณด์ ้วยตนเอง
๑.๒ นักเรียนสามารถถา่ ยทอดประสบการณจ์ ากการอ่านไปสผู่ ู้อนื่ ได้
๑.๓ เพอื่ ส่งเสรมิ สนบั สนนุ ใหน้ กั เรียนได้มกี ารแสดงออกทางความคดิ โดยออกมาในรูปแบบการเล่า
นิทานหนุ่ มือ
๑.๔ นักเรียนมีนสิ ยั รักการอา่ น

๒. เปา้ หมายของกจิ กรรม
๒.๑ ดา้ นปรมิ าณ
นักเรยี นระดับชั้นอนบุ าล ถึง ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารว่ มกจิ กรรม รอ้ ยละ ๑๐๐
๒.๒ ด้านคุณภาพ
นกั เรียนมีความสนใจ และแสดงความสามารถในการเล่นละครหุ่นมือ โดยมผี ลการประเมนิ

การเล่นละครหนุ่ มือ อยู่ในระดบั ดี

๓. ระยะเวลาดาเนินงาน ตลอดปีการศึกษา

๔. ขนั้ ตอนการดาเนนิ งาน
๔.๑ ประชมุ คณะครชู ้ีแจงวตั ถุประสงค์ของโครงการ
๔.๒ แตง่ ต้งั กรรมการดาเนนิ งานรบั ผดิ ชอบ
๔.๓ จัดกิจกรรมนทิ านหุ่นมอื
๔.๔ สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรงุ แกไ้ ข

๕. งบประมาณ

- บาท

๖. ผลทคี่ าดว่าจะได้รบั
๖.๑ นกั เรียนร้จู ักคน้ ควา้ หาความร้แู ละหาประสบการณ์ด้วยตนเอง
๖.๒ นกั เรยี นสามารถถ่ายทอดประสบการณ์จากการอ่านไปสผู่ ้อู ืน่ ได้
๖.๓ นักเรียนได้มีการแสดงออกทางความคดิ โดยออกมาในรูปแบบการเลา่ นิทานห่นุ มอื
๖.๔ นกั เรยี นมินิสยั รกั การอา่ น

๗. การตดิ ตามและประเมินผล
๗.๑ ประเมนิ ผลการเลน่ ละครห่นุ มือ/การปฏบิ ตั ิงานของนกั เรยี น
๗.๒ รายงานการจัดกจิ กรรม

ลงชอ่ื ........................................................ ผู้เสนอกจิ กรรม
(นางสาวปญั จรตั น์ ทรัพยม์ ี)
ครู วทิ ยฐานะครชู านาญการ

ลงชื่อ........................................................ ผเู้ หน็ ชอบกิจกรรม
(นางสาวณิชนันทน์ สุทธวิ ฒั นส์ กุล)
รองผู้อานวยการสถานศึกษา

โรงเรยี นบา้ นลาดพร้าว (สาคร – สุ่น พานิชเฮง)

ลงช่ือ........................................................ ผู้อนมุ ตั กิ จิ กรรม
(นางณาตยา บุญเสริม)
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบา้ นลาดพรา้ ว (สาคร – ส่นุ พานชิ เฮง)

แบบประเมนิ กจิ กรรมปกี ารศกึ ษา256๔
โรงเรยี นบ้านลาดพรา้ ว (สาคร-สนุ่ พานิชเฮง)สานกั งานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนงาน บริหารงานวชิ าการ

กจิ กรรม ละครหุ่นมือ

(โครงการโรงเรียนต้นแบบการพฒั นาความสามารถดา้ นภาษาสู่ความรอบรสู้ ุขภาวะ)

ผู้รบั ผิดชอบ นางสาวปญั จรตั น์ ทรัพย์มี

1. การดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

1.1 ครบถว้ นตามปฏทิ นิ ปฏบิ ตั งิ าน

1.2 ไม่ครบถว้ นตามปฏทิ ิน กจิ กรรมท่ีไม่ได้ปฏบิ ัติ ไดแ้ ก่ …………………………………………………………………

2. บรรลตุ ามเป้าหมายของโครงการ
2.1 ดา้ นปรมิ าณ

2.1.1 นกั เรยี นระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ ๑๐๐
2.2 ด้านคณุ ภาพ

๒.๒.๑ นกั เรียนมีความสนใจ และแสดงความสามารถในการเล่นละครหุน่ มือ โดยมผี ลการประเมินการเลน่
ละครหุ่นมือ อยู่ในระดบั ดี

บรรลุตามเปา้ หมายของกิจกรรม

ไม่บรรลุตามเปา้ หมายของกิจกรรมได้แก่ …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

3. บรรลวุ ตั ถุประสงคข์ องโครงการโดยภาพรวม ร้อยละ ๑๐0

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
-

๕. แนวทางการพฒั นากจิ กรรมตามโครงการ
-

ลงช่อื ........................................................ หวั หนา้ กจิ กรรม
(นางสาวปญั จรัตน์ ทรัพย์มี)
ครู วทิ ยฐานะครชู านาญการ

โรงเรียนบา้ นลาดพรา้ ว (สาคร – สนุ่ พานชิ เฮง)

แบบรายงานการดาเนนิ งานโครงการ/กิจกรรมปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร-สนุ่ พานชิ เฮง)สานกั งานเขตจตุจักร กรงุ เทพมหานคร

1. ชือ่ โครงการ/กจิ กรรม นิทานห่นุ มอื
2. สนองมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 3

สนองยุทธศาสตรโ์ รงเรียน ข้อท่ี 1
3. ระยะเวลาดาเนินงาน/กจิ กรรม ตลอดปีการศึกษา
4. ผรู้ ับผดิ ชอบงาน/กิจกรรม นางสาวปัญจรตั น์ ทรัพย์มี
5. วัตถุประสงค์กจิ กรรม

๕.๑ เพื่อสง่ เสริมใหน้ ักเรยี นรู้จกั ค้นคว้าหาความร้แู ละหาประสบการณ์ดว้ ยตนเอง
๕.๒ นักเรียนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์จากการอ่านไปสู่ผู้อ่ืนได้
๕.๓ เพื่อสง่ เสริมสนบั สนนุ ให้นักเรยี นไดม้ ีการแสดงออกทางความคิด โดยออกมาในรูปแบบการเลา่

นิทานหุ่นมือ
๔.๔ นกั เรียนมีนิสยั รกั การอ่าน

๖. เปา้ หมาย
6.1 ดา้ นปรมิ าณ
6.1.1 นกั เรียนระดับชน้ั อนุบาล 1 ถงึ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารว่ มกจิ กรรม รอ้ ยละ ๑๐๐

6.2 ดา้ นคณุ ภาพ
6.2.1 นักเรยี นมีความสนใจ และแสดงความสามารถในการเล่นละครหนุ่ มือ โดยมผี ลการประเมิน

การเลน่ ละครหนุ่ มือ อยู่ในระดับดี

๗. สรปุ ผลการดาเนินงานตามวตั ถุประสงค์

ที่ วัตถุประสงคข์ อง สภาพความสาเรจ็ ผลการดาเนนิ งาน
โครงการ/กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ (ผลทเี่ กดิ ข้นึ จริง)
() ()
1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรจู้ ัก นักเรียนรู้จักคน้ คว้าหาความรู้
คน้ ควา้ หาความรแู้ ละหา  และหาประสบการณด์ ้วยตนเอง
ประสบการณ์ดว้ ยตนเอง

2 นักเรียนสามารถถา่ ยทอด  นกั เรียนสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์จากการอ่านไปสู่ ประสบการณ์จากการอา่ นไปสู่
ผอู้ นื่ ได้ ผู้อนื่ ได้

ท่ี วัตถุประสงค์ของ สภาพความสาเร็จ ผลการดาเนนิ งาน
โครงการ/กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ (ผลที่เกิดขน้ึ จริง)
() ()
เพ่อื สง่ เสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักเรียนไดม้ ีการแสดงออกทางความคดิ
๓ ไดม้ กี ารแสดงออกทางความคิด  โดยออกมาในรปู แบบการเล่านทิ านหุ่น
มอื
โดยออกมาในรูปแบบการเลา่
นิทานหุ่นมือ

๔. นักเรียนมนี สิ ัยรกั การอ่าน  นกั เรยี นมนี ิสัยรักการอา่ น

8. สรปุ ผลการดาเนนิ งามตามเปา้ หมาย / ตัวชี้วัด

สภาพ

ที่ เป้าหมาย / ตัวช้ีวัดของ ความสาเร็จ ผลการดาเนนิ งาน
โครงการ / กิจกรรม บรรลุ ไมบ่ รรลุ

() ()

1 นกั เรยี นระดบั ชน้ั อนุบาล 1 ถึง  นักเรียนระดับชัน้ อนุบาล 1 ถงึ ระดบั ชน้ั
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เขา้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 จานวน เข้าร่วมกิจกรรม
รว่ มกจิ กรรม รอ้ ยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ (โดยการเป็นผ้เู ล่านทิ านห่นุ มอื
และการชมนิทานผา่ นช่อง youtube)
2 นกั เรียนมคี วามสนใจ และแสดง  นักเรียนมีความสนใจ และแสดง
ความสามารถในการเล่นละครหุ่น  ความสามารถในการเล่นละครห่นุ มือ โดยมี
มือ โดยมีผลการประเมิน ผลการประเมินการเลน่ ละครหนุ่ มอื อยู่ใน
การเลน่ ละครหนุ่ มือ อยู่ในระดบั ดี ระดับดคี ิดเป็นรอ้ ยละ 100

สรุป ๑๐๐

9. สรปุ ในภาพรวม
9.1 จดุ เดน่ ของโครงการ / กจิ กรรม ในครง้ั นี้

9.1.1 นักเรียนมคี วามสนใจในกจิ กรรม โดยตั้งใจฝึกซอ้ มและแสดงหุ่นมือ
9.1.2 โรงเรยี นมหี นงั สือ แหลง่ เรียนรจู้ านวนเพยี งพอใหน้ ักเรียนอ่านเพ่ือนามาเลน่ ละครหุ่นมอื
9.2 จุดท่คี วรพัฒนาของโครงการ / กจิ กรรม ในครง้ั น้ี

เน่ืองจากในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั โคโรนา่ 2019 ทาใหร้ ูปแบบการ
จัดนทิ านหุน่ มือเน้นการจดั กจิ กรรมแบบออนไลน์ ซ่ึงมีข้อจากัดทาใหน้ ักเรียนไม่ไดเ้ ล่นละครกับเวที ทสี่ ร้างข้ึน
9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพฒั นาของโครงการ / กิจกรรม ในคร้งั น้ี

- ควรมกี ารเลน่ ละครหุ่นมือ แบบออนไลน์ทุกห้องเรียน อย่างนอ้ ยห้องเรยี นละ ๑ ทีม และสลับกนั เลา่
นิทาน บูรณาการกบั กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่นให้น้องปฐมวัยชม กิจกรรมโตไปไม่โกง

ลงช่อื ผูร้ ายงาน 33333
( นางสาวปัญจรตั น์ ทรพั ย์มี )

ตาแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการ

ประมวลภาพกิจกรรมห่นุ มอื
นักเรียนประดิษฐห์ ่นุ มอื ดว้ ยตนเองและเลน่ นิทานหนุ่ มอื ตามเร่อื งท่ตี นเองสนใจนกั เรยี นรว่ มกนั เลน่ ละครหนุ่ มือแบบออนไลน์

การเลน่ นทิ านห่นุ มือ เผยแพร่ในชอ่ งออนไลน์

https://www.youtube.com/channel/UCpy8W4XxrVTFGw7RAl0xozg

การเผยแพร่นทิ านหนุ่ มือในช่องออนไลน์

คณะกรรมการกิจกรรมนทิ านหนุ่ มือ

โรงเรียนบ้านลาดพรา้ ว (สาคร – ส่นุ พานิชเฮง) สานักงานเขตจตจุ ักร กรุงเทพมหานคร

1. นางสาวปญั จรัตน์ ทรพั ยม์ ี ครู วทิ ยฐานะครูชานาญการ หวั หน้าโครงการ
2. นางสาวเขมจิรา ขว่ งทพิ ย์
3. นางสาววไิ ล พ่วงจันทร์ ครู วทิ ยฐานะครูชานาญการพิเศษ รองหวั หนา้ โครงการ
๔. นางสาวสกุ ญั ญา หลุ่งตี้
๕. นายณัฏฐ์ แสงนุสทิ ธิ์ ครู วิทยฐานะครูชานาญการ กรรมการ

ครู รบั เงนิ เดอื นอนั ดับ ค.ศ.1 กรรมการ

ครู รับเงนิ เดือนอนั ดับ ค.ศ.1 กรรมการ

และเลขานุการ

แผนงาน บรหิ ารงานวิชาการ

กจิ กรรม กจิ กรรมมุมเรยี นร้สู ขุ ภาวะ

(โรงเรยี นตน้ แบบการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสูค่ วามรอบรู้สขุ ภาวะ)

ผูร้ ับผดิ ชอบ นางสาวปญั จรัตน์ ทรพั ยม์ ี

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วตั ถปุ ระสงค์
๑.๑ เพอื่ ส่งเสริมให้นกั เรยี นนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการอ่านไปประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ิตประจาวัน
๑.๒ เพือ่ สง่ เสริมการใช้เวลาว่างใหเ้ กิดประโยชน์
๑.๓ เพ่อื ฝึกทกั ษะด้านการแต่งคาขวญั ให้แก่นักเรยี น
๑.๓ เพอื่ สร้างแหล่งเรียนรดู้ า้ นสขุ ภาวะใหแ้ ก่นักเรียน

๒. เปา้ หมายของกจิ กรรม
๒.๑ ดา้ นปริมาณ
๒.๑.๑ นักเรียนระดับชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๑ ถงึ ระดบั ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี ๖ เข้าร่วมกจิ กรรม
ร้อยละ ๑๐๐
๒.๑.๒ โรงเรยี นมแี หล่งการเรียนรู้เกย่ี วกับสขุ ภาวะ
๒.๒ ดา้ นคุณภาพ
๒.๒.๑ นักเรยี นมนี สิ ยั รกั การอา่ น

๒.๒.๒ นกั เรยี นสามารถนาความรู้จากการอา่ นไปใช้ในการดูแลสุขภาวะของตนเองได้

๒.๒.๓ นกั เรยี นสามารถแต่งคาขวญั สุขภาวะได้

๓. ระยะเวลาดาเนนิ งาน ตลอดปกี ารศึกษา 256๔

๔. ขัน้ ตอนการดาเนนิ งาน
๔.๑ ประชมุ คณะครูชีแ้ จงวัตถปุ ระสงค์ของโครงการ
๔.๒ แตง่ ตั้งกรรมการดาเนนิ งานรบั ผดิ ชอบ
๔.๓ ดาเนนิ งานกิจกรรมมุมเรียนร้สู ขุ ภาวะ
๔.๔ สร้างเครือ่ งมือแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจดั กิจกรรม
๔.๕ สรุปผลงานในรอบปกี ารศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรงุ แก้ไขใหม่

๕. งบประมาณ
- บาท

๖. ผลท่คี าดวา่ จะไดร้ บั
๖.๑ นักเรยี นนาความรู้ทีไ่ ด้จากการอา่ นไปประยุกต์ใชใ้ นชวี ติ ประจาวนั
๖.๒ นักเรียนสามารถใชเ้ วลาว่างใหเ้ กิดประโยชน์
๖.๓ นกั เรียนสามารถแต่งคาขวัญได้
๖.๔ โรงเรยี นมีแหล่งเรยี นรสู้ ุขภาวะ

การตดิ ตามและประเมินผล
๗.1 สงั เกตจากพฤติกรรมนักเรยี น โดยใชแ้ บบประเมนิ การปฏบิ ัติกจิ กรรมของนักเรียน
๗.2 ประเมินผลจากการตรวจสมุดบันทกึ รักการอ่าน
๗.3 รายงานการจดั กิจกรรม

ลงช่อื ........................................................ ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวปญั จรัตน์ ทรัพย์มี)
ครู วทิ ยฐานะครูชานาญการ

ลงชือ่ ........................................................ ผเู้ ห็นชอบกิจกรรม
(นางสาวณิชนันทน์ สุทธิวฒั น์สกุล)
รองผ้อู านวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบา้ นลาดพร้าว (สาคร – สุ่น พานิชเฮง)

ลงชอื่ ........................................................ ผ้อู นมุ ัติกจิ กรรม
(นางณาตยา บุญเสริม)
ผอู้ านวยการสถานศึกษา

โรงเรยี นบ้านลาดพร้าว (สาคร – สุน่ พานิชเฮง)

คณะกรรมการกจิ กรรมมมุ เรียนรสู้ ุขภาวะ

โรงเรียนบา้ นลาดพรา้ ว (สาคร – สนุ่ พานชิ เฮง) สานกั งานเขตจตุจกั ร
ปกี ารศกึ ษา ๒๕6๔

1. นางสาวปัญจรัตน์ ทรพั ยม์ ี ครู วิทยฐานะครูชานาญการ หวั หน้าโครงการ
2. นางสาวเขมจิรา ขว่ งทพิ ย์
3. นางวิไล พว่ งจันทร์ ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ รองหัวหน้าโครงการ
4. นางสาวพนสั วี หวนจิตร
๕. นางสาวสกุ ัญญา หลุ่งตี้ ครู วทิ ยฐานะครชู านาญการ กรรมการ

๖. นางสาวพนัสวี หวนจติ ร ครูผูช้ ่วย กรรมการ
๗. นางสาวบุณยวีร์ การชงัด
๘. นายณฏั ฐ์ แสงนุสิทธ์ิ ครู รับเงินเดอื นอนั ดบั ค.ศ.1 กรรมการ

ครผู ูช้ ว่ ย กรรมการ

ครผู ู้ชว่ ย กรรมการ

ครู รบั เงนิ เดอื นอนั ดับ ค.ศ.1 กรรมการ

และเลขานุการ

แบบประเมินกิจกรรมปกี ารศึกษา256๔
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร-สุ่น พานชิ เฮง)สานักงานเขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนงาน บริหารงานวิชาการ

กจิ กรรม มมุ เรียนรสู้ ุขภาวะ

(โครงการโรงเรียนตน้ แบบการพฒั นาความสามารถด้านภาษาสคู่ วามรอบรู้สุขภาวะ)

ผรู้ ับผดิ ชอบ นางสาวปัญจรัตน์ ทรพั ย์มี

1. การดาเนนิ กิจกรรมตามโครงการ

1.1 ครบถว้ นตามปฏิทนิ ปฏิบัติงาน

1.2 ไมค่ รบถว้ นตามปฏทิ ิน กจิ กรรมท่ีไม่ไดป้ ฏิบัติ ไดแ้ ก่ …………………………………………………………………

2. บรรลุตามเปา้ หมายของโครงการ
2.1 ดา้ นปริมาณ

2.1.1 นักเรียนระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถงึ ระดับชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๖ เข้ารว่ มกจิ กรรม

รอ้ ยละ ๑๐๐

2.1.2 โรงเรียนมแี หลง่ การเรยี นรู้เกยี่ วกบั สุขภาวะ

2.2 ดา้ นคุณภาพ

2.2.1 นกั เรยี นมีนิสยั รักการอ่าน
2.2.2 นักเรียนสามารถนาความรู้ท่ไี ด้จากการอา่ นไปใช้ในการดแู ลสขุ ภาวะของตนเองได้
๒.๒.๓ นกั เรียนสามารถแตง่ คาขวญั สขุ ภาวะได้

บรรลุตามเปา้ หมายของกิจกรรม

ไมบ่ รรลตุ ามเป้าหมายของกิจกรรมได้แก่ …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

3. บรรลุวตั ถุประสงคข์ องโครงการโดยภาพรวม ร้อยละ ๙๖

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนนิ การ
-

๕. แนวทางการพฒั นากิจกรรมตามโครงการ
-

ลงชือ่ ........................................................ หวั หนา้ กจิ กรรม
(นางสาวปญั จรัตน์ ทรัพยม์ ี)
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรยี นบา้ นลาดพร้าว (สาคร – สนุ่ พานิชเฮง)

แบบรายงานการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔
โรงเรยี นบ้านลาดพร้าว (สาคร-สนุ่ พานชิ เฮง)สานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

1. ช่อื โครงการ/กจิ กรรม มุมเรียนรสู้ ขุ ภาวะ
2. สนองมาตรฐานการศกึ ษามาตรฐานท่ี 3

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1
3. ระยะเวลาดาเนนิ งาน/กจิ กรรม ตลอดปีการศึกษา ปีการศกึ ษาละ 2 คร้งั
4. ผู้รบั ผดิ ชอบงาน/กจิ กรรม นางสาวปัญจรตั น์ ทรัพย์มี
5. วตั ถุประสงค์กิจกรรม

๕.๑ เพอ่ื ส่งเสรมิ ใหน้ กั เรียนนาความรู้ท่ไี ดร้ ับจากการอา่ นไปประยุกต์ใชใ้ นชวี ติ ประจาวัน
๕.๒ เพือ่ ส่งเสรมิ การใชเ้ วลาว่างให้เกิดประโยชน์
๕.๓ เพือ่ ฝกึ ทกั ษะด้านการแตง่ คาขวัญให้แกน่ ักเรียน
๕.๔ เพอ่ื สร้างแหล่งเรยี นรดู้ า้ นสขุ ภาวะให้แกน่ ักเรียน

๖. เป้าหมาย
6.1 ด้านปริมาณ

6.1.1 นกั เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ี่ ๑ ถงึ ระดบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้าร่วมกจิ กรรม
ร้อยละ ๑๐๐

6.1.2 โรงเรียนมีแหลง่ การเรียนรูเ้ กย่ี วกบั สุขภาวะ
6.2 ดา้ นคณุ ภาพ

6.2.1 นกั เรียนมีนสิ ัยรักการอ่าน
6.2.2 นักเรียนสามารถนาความรทู้ ี่ได้จากการอ่านไปใช้ในการดูแลสขุ ภาวะของตนเองได้
๖.๒.๓ นกั เรยี นสามารถแต่งคาขวัญสขุ ภาวะได้

๗. สรุปผลการดาเนนิ งานตามวัตถุประสงค์

ท่ี วัตถปุ ระสงค์ของ สภาพความสาเรจ็ ผลการดาเนนิ งาน
โครงการ/กจิ กรรม บรรลุ ไมบ่ รรลุ (ผลทีเ่ กดิ ข้นึ จรงิ )
() ()

1 เพ่ือส่งเสริมใหน้ ักเรียนนาความรู้  นักเรียนนาความร้ทู ี่ไดร้ บั จาก
ท่ีได้รับจากการอา่ นไป การอา่ นไปประยกุ ตใ์ ช้ใน
ประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ิตประจาวัน ชีวิตประจาวัน

เพ่อื ส่งเสริมการใชเ้ วลาวา่ งให้  นักเรยี นไดใ้ ชเ้ วลาว่างให้เกิด
2 เกิดประโยชน์ ประโยชน์

ที่ วตั ถุประสงค์ของ สภาพความสาเรจ็ ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กจิ กรรม บรรลุ ไมบ่ รรลุ (ผลทเี่ กิดขน้ึ จริง)
() ()
๓. นักเรยี นสามารถแตง่ คาขวัญสขุ  นกั เรียนสามารถแต่งคาขวญั สขุ ภาวะได้
ภาวะได้

๔. เพ่ือสรา้ งแหล่งเรยี นรดู้ า้ นสขุ  โรงเรยี นมีแหลง่ เรียนรู้ดา้ นสขุ ภาวะ
ภาวะให้แกน่ กั เรียน

8. สรุปผลการดาเนินงามตามเป้าหมาย / ตวั ชี้วดั

สภาพ

ที่ เปา้ หมาย / ตัวช้ีวดั ของ ความสาเร็จ ผลการดาเนนิ งาน
โครงการ / กจิ กรรม บรรลุ ไมบ่ รรลุ

() ()

1 นักเรยี นระดับชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี นักเรียนระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๑ ถึง
๑ ถงึ ระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ ๖  ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ รอ้ ยละ 80

2 โรงเรียนมแี หล่งการเรยี นรเู้ ก่ียวกบั  โรงเรียนมแี หล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ
สขุ ภาวะ คิดเปน็ รอ้ ยละ 100
นกั เรยี นมนี ิสยั รกั การอ่านและมีคดิ เป็น
3 นักเรยี นมนี ิสยั รกั การอ่าน  ร้อยละ 100
นักเรยี นสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอ่าน
4 นกั เรยี นสามารถนาความรู้ท่ีได้จาก ไปใช้ในการดูแลสุขภาวะของตนเองได้ คิด
การอ่านไปใช้ในการดแู ลสุขภาวะ  เป็นร้อยละ 100
นกั เรยี นสามารถแต่งคาขวญั สขุ ภาวะได้ คิด
ของตนเองได้ เป็นรอ้ ยละ 100(โดยคัดเลือกคาขวญั ท่มี ี
ความไพเราะและถกู ต้องไปติดทเ่ี สา)
๕. นักเรยี นสามารถแตง่ คาขวัญสุข 
ภาวะได้ ๘๐+๑๐๐+๑๐๐+๑๐๐+๑๐๐/๕

สรุป  =๙๖.๐๐

9. สรุปในภาพรวม
9.1 จุดเดน่ ของโครงการ / กจิ กรรม ในครงั้ น้ี

9.1.1 นกั เรยี นมคี วามสนใจในกจิ กรรม โดยการไปแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองและจดบันทึกลงสมดุ
รกั การอา่ น

9.1.2 นักเรยี นไดร้ ับความรู้ และได้รบั การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้อ่นื ผา่ นการอ่าน
๙.๒.๓ นกั เรยี นนาความรไู้ ปใชใ้ นการดแู ลตนเองได้
9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในคร้งั นี้
-
9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพฒั นาของโครงการ / กิจกรรม ในคร้งั น้ี
กิจกรรมมมุ เรียนรู้สขุ ภาวะ มกี ารพฒั นาเป็นกจิ กรรมส่อื การเรียนรูส้ ขุ ภาวะ โดยการนาเสนอในรูปแบบ
ออนไลนเ์ พ่ือความเหมาะสมกับสถานการณ์

ลงชอ่ื ผู้รายงาน 33333
( นางสาวปัญจรัตน์ ทรพั ยม์ ี )

ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

กจิ กรรมมุมเรียนรู้สุขภาวะ

ภาพมมุ เรียนรู้สุขภาวะท่ีจดั ไวบ้ ริเวณใตอ้ าคารจะมีเสาสุขภาวะท้งั หมด 6 เร่ือง และมมุ เรียนรูห้ นา้ หอ้ งอนุบาล


Click to View FlipBook Version