The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นายอับดุลเลาะ มะเกะ
รหัส 635141030
เลขที่ 25

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by abdullah-t, 2021-04-13 05:05:40

25.นายอับดุลเลาะ มะเกะ

นายอับดุลเลาะ มะเกะ
รหัส 635141030
เลขที่ 25

รายงาน
เร่ือง การออกแบบและวเิ คราะห์ข้อสอบ

รายวชิ า ED3401-107
การวดั และการประเมนิ ผลการเรียนรู้( Measurement and Assessment )

เสนอ
อาจารย์ อาอดี ๊ะ ยเี จ๊ะนิ

จัดทาโดย
นายอบั ดลุ เละ มะเกะ
รหัส 635141030 (กล่มุ 01)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ฟาฏอนี

/

คานา

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชา ED 3401- 107 การวดั และการประเมินในช้นั เรียน(Measurement and
Assessment in Classroom) จดั ทาข้ึนเพอ่ื ตอ้ งการศึกษาเก่ียวกบั การออกแบบ และวิเคราะห์ขอ้ สอบรายวชิ าการ
ตาริค ช้นั ป.3ในช้นั เรียน ซ่ึงทาใหไ้ ดร้ ู้ถึงวธิ ีการออกขอ้ สอบที่ถูกตอ้ ง และรู้ถึงการหาค่าดชั นีความสอดคลอ้ ง
ของ ICO ผทู้ ่ีตอ้ งการศึกษา เพือ่ ท่ีจะไดร้ ับความรู้มากมายเก่ียวกบั การวดั และประเมินผลในช้นั เรียน และ
สามารถนาไปใชใ้ นการเรียนการสอนไดใ้ นอนาคต
ทางคณะผจู้ ดั ทาขอขอบคุณอาจารย์ อาอีดะ๊ ยเี จะ๊ นิ ซ่ึงเป็นอาจารยท์ ่ีปรึกษาในการจดั ทารายงานเล่มน้ีท่ีคอยให้
คาแนะนาจนรายงานเลม่ น้ีสาเร็จลงดว้ ยดี

คณะผจู้ ดั ทา

มีนาคม 2564
นายอบั ดุลเลาะ มะเกะ

สารบญั

เรื่อง หน้า

คานา

สารบญั

ตารางที่ 1 โครงสร้างกาหนดน้าหนกั ความสาคญั ของเน้ือหาและวตั ถุประสงคก์ ารเรียนรู้ 1

ตารางที่ 2 การสร้างขอ้ สอบ 2

แบบทดสอบเรื่อง แนวทางการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 3

ตารางท่ี 3 แบบประเมินความสอดคลอ้ งระหวา่ งขอ้ ความกบั จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ (IOC) 8

ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้ งระหวา่ งแบบทดสอบกบั จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ 13

รายนามผเู้ ชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตอ้ งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือ 14

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะหค์ า่ ความเท่ียงของแบบทดสอบปรนยั 15

ภาคผนวก

ตารางที่ 1 การสร้างข้อสอบ

ความ ู้ร ความจา รวม
ความเ ้ขาใจ
การนาไปใ ้ช
การ ิวเคราะ ์ห
การ ัสงเคราะ ์ห
การประเ ิมน ่คา

แบบทดสอบ 1----- 1
1----- 1
บทที่ 2 แนวทางการวัดและประเมนิ ผลการเรียนรู้
1. บอกจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานของการประเมินผลการเรียนรู้ได้ ---1-- 1
2. บอกระดบั การวดั และประเมินผลการเรียนรู้ ในหลกั สูตรอิสลาม
ศึกษาแกนกลางการศึกษาข้นั พ้นื ฐานพุทธศกั ราช 2551 ได้ -1---- 1
3. เปรียบเทียบการประเมินระดบั สถานศึกษากบั เกณฑใ์ นระดบั ชาติ
และระดบั เขตพ้นื ที่การศึกษาได้ ----1- 1
4. รู้และเขา้ ใจแนวทางการตดั สินใจการวดั และประเมินผลการเรียน
ตามหลกั สูตรสถานศึกษา -----1 1
5. รู้และเขา้ ใจหลกั การดาเนินการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ของ 1----- 1
หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน พุทธศกั ราช 2551 -1---- 1
6.บอกองคป์ ระกอบของการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ ----1- 1
7. รู้และเขา้ ใจวธิ ีการแกผ้ ลการเรียน “0” “ร” “มส” ของสถานศึกษา -1---- 1
8. บอกการทาหน่วยการเรียนรู้ได้ -----1 1
9. บอกการตดั สินระดบั ผลการเรียนเป็นระบบตวั อกั ษรได้
10. บอกความหมายของผลการเรียน มส. ได้ --1--- 1
11. รู้และเขา้ ใจกรอบการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกั สูตร ----1- 1
การศึกษา ---1-- 1
12. รู้และเขา้ ใจการประเมินคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
13. รู้ลาดบั ข้นั ตอน หลกั การประเมินการ หลกั คดิ วิเคราะห์ ---1-- 1
14. รู้ลาดบั แบบการวดั และประเมินผลคุณลกั ษณะอนั พึงประสงคใ์ น 15
ช้นั เรียน
15. รู้และเขา้ ใจเวลาเรียนสาหรับกิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน

รวม

แบบทดสอบ
วิชา 400204 การวัดและการประเมินในช้ันเรียน
เร่ือง แนวทางการวดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้
คำช้ีแจง
ใหน้ กั เรียนเขียนเครื่องหมาย X ทบั ตวั อกั ษร ตรงกบั ตวั เลือกที่ตอ้ งการลงในกระดาษคาตอบ

ท่านนบีมูฮมั มดั เกิดจากตระกลู ใหญใ่ นมกั กะบนีกุร็อยเซาะทา่ นเป็นบุตรของอบั ดุลอฮซ่ึงท่านกาพร้าพ่อต้งั แตอ่ ยคู่ รรภ์
มารดาพอทา่ นรับจา้ งเล้ียงแกะคา้ ขายไปยงั หวั เมืองตา่ ง ๆ เช่น ชาม เป็นตน้ ต่อทา่ นไดพ้ บรักแรกของทา่ นจนกระทงั ได้
แต่งงานกบั ทา่ นหญิงคอดียะฮ
1. ท่านนบีมูฮมั มดั เกิดจากตรกูลใด

ก . ตระกูลกุร็อยช์
ข . ตระกลู นบีนาฏีร
ค . ตระกูลกุร็อยเซาะ
ง . ตระกูลบนีกอ็ ยนุกออ
2. ทา่ นนบีมูฮมั มดั เป็นบุตรของผใู้ ด
ก . อบูฏอลิบ
ข . อบูญฮั ล์
ค . อบั ดุลอฮ
ง . อาบาส
3. ในช่วงวยั หนุ่มทา่ นมุฮมั มดั ไปคา้ ขาย ณ . เมืองใด
ก . เมืองชาม
ข . เมืองฏออิฟ
ค . เมืองมาดีนา
ง . เมืองเยรูซาเลม็
4. ภรรยาท่านนบีทา่ นคนแรกมีชือวา่ อะไรครับ
ก . ท่านหญิงไซนบั
ข . ทา่ นหญิงอาอีชะฮ
ค . ทา่ นหญิงคอดียะฮ

ง . ท่านหญิงมารียะฮ

หลงั จากท่านนบีมูฮมั มดั ไดท้ าการเผยแผอ่ ิสลามอยา่ งลบั ๆ ที่บา้ นอรั กอม อิบนุ อรั กอม อลั ลอฮไ์ ดส้ ่งมลาอีกตั ญิบรอ
รีลมาบอกสารใหท้ ่านนบี อพยพไปยงั เมืองมาดีนะฮซ์ ่ึงท่านนบีไปพร้อมดว้ ยสหายของท่าน อบบู กั ร และ อฐู เป็นพาหนะ

5. การเดินทางท่านนบีมูฮมั มดั จากเมืองมกั กะฮไปสู่เมืองมาดีนะฮ์ใชพ้ าหนะอะไร
ก . อฐู
ข . ลา
ค . ,มา้
ง . บูรอก

6. มลาอีกตั ทา่ นใดเป็นนาวะหยูมาแจง้ สารแก่ทา่ นนบี
ก . อลั ลอฮ์
ข. นบีอีซา
ค . ญีบรีล
ง . อิสรอฟี ล

7. ท่านนบีมูฮมั มดั ใชส้ ถานที่ใดในการเผยแผอ่ ิสลามอยา่ งลบั ๆ
ก . บา้ นของท่านเอง
ข . มสั ยดิ อลั ฮารอม
ค . บา้ นของท่านหญิงคอดียะฮ์

ง . บา้ นอรั กอม อิบนุ อรั กอน

8. ท่านนบีมฮู มั มดั ไดอ้ พยพไปยงั มาดีนะฮก์ บั ซอฮาบตั ทา่ นใด
ก อบูบกั ร อศั ศิดด้ีก

ข อมุ รั อิบนุ คอ็ ฏฏอบ

ค อุสมาน บิน อฟั ฟาน

ง อาลี บิน อบีฏฏอลิบ

หลงั จากท่านนบีไดไ้ ปถึงนครมาดีนะฮ์อนั ดบั แรกท่านไดส้ ร้างมสั ยดิ และไดม้ ีโอกาศละหมาดวนั ศุกร์เป็นคร้ังแรก
และไดส้ ร้างเมืองมาดีนะฮใ์ ห้เป็นเมืองที่เป็นปี กแผน่ มากข้ึน

9. ขอ้ ใดบอกความหมายของมสั ยดิ ไดถ้ ูกตอ้ ง
ก . สถานที่ปฎิบตั ิละหมาดของอิสลาม
ข . สถานท่ีปฏิบตั ิละหมาดวนั ศกุ ร์และกิจกรรมทางศาสนาของอิสลาม
ค . สถานที่ดาเนินกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
ง . สถานที่ ๆ เป็นศนู ยร์ วมของอิสลาม

10. หลงั จากท่านนบีมฮู มั มดั ไดอ้ พยพทา่ นไดส้ ร้างเมืองใหเ้ ป็นอยา่ งไรบา้ ง
ก . ใหเ้ ป็นปึ กแผน่ และมนั่ คงมากข้ีน
ข . ใหช้ าวมาดีนะฮ์รับอิสลามท้งั หมดเลย
ค . ตา่ งกลมุ่ ตา่ งอยใู่ นความสงบโดยไมม่ ีความสัมพนั ธ์
ง . ชาวยาฮูดีเกิดความรักกนั

11. ระหว่างการเดินทางทา่ นนบีมฮู มั มดั สู่มาดนี ะฮ์ ท่านได้มีโอกาสละหมาดอะไรเป็นคร้ังแรก
ก . ละหมาดซุฮรี
ข . ละหมาดอซั รี
ค . ละหมาดมฆั ริบ
ง . ละหมาดวนั ศุกร์

12. เม่ือท่านนบีมูฮมั มดั ไปถึงเมืองมาดนี ะฮ์อันดบั แรกท่านได้ทาอะไร
ก . ท่านไดส้ ร้างบา้ น
ข . สร้างความเป็นพี่นอ้ ง
ค . สร้างมสั ยดิ
ง . เผยแผอ่ ิสลาม

หลกั การสาคญั ของการทาสัญญาระหวา่ งมฮุ าญีรีนกบั ชาวอนั ซอรใหเ้ ป็นพี่นอ้ งกนั เหมือนพน่ี อ้ งทางสายเลือดชาวอนั ซอรอยู่
ในฐานะผใู้ หช้ ่วยเหลือ มฮู าญีรีนเป็นผรู้ ับช่วยเหลือ

13. อะไรคอื ชาวอนั ซอร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………….

14. การทาสญั ญาที่สาคญั ระหวา่ งชาวมฮุ าญีรีนกบั ชาวอนั ซอรในเรืองอะไร
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………..

15. ในการทาสญั ญาระหวา่ งมุฮาญีรีนกบั ชาวอนั ซอร ชาวอนั ซอรอยใู่ นฐานะอะไร
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………..

ตัวอย่าง แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกบั จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)
คาชีแ้ จง โปรดแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ ความในแต่ละรายการวา่ มีความเหมาะสมเพยี งใดโดยทาเครื่องหมาย √ลงในช่องวา่ ง
ที่ตรงกบั ความคิดเห็นของทา่ นขอ้ ละ 1 ระดบั ความคิดเห็นดงั น้ี
-1 เมื่อทา่ นเห็นวา่ ขอ้ คาถามของแบบทดสอบไม่สอดคลอ้ งกบั จุดประสงคก์ ารเรียนรู้
0 เม่ือทา่ นเห็นวา่ ขอ้ คาถามของแบบทดสอบไม่แน่ใจวา่ สอดคลอ้ งกบั จุดประสงคก์ ารเรียนรู้
+1 เม่ือทา่ นเห็นวา่ ขอ้ คาถามของแบบทดสอบสอดคลอ้ งกบั จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

รายการ ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ
จงเลือกคาตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้ เดียว
ตวั ช้ีวดั . บอกชีวประวตั ิของทา่ นรสูลหลงั การอพยพในเร่ือง -1 0 +1

- การเผยแผอ่ ิสลามท่ีเมืองฎออิฟ
- เหตุการณ์และภารกิจระหวา่ งการอพยพไปยงั นครมาดีนะ
(ขอ้ สอบท่ี 1-4 )
สถานการณ์
ท่านนบีมฮู มั มดั เกิดจากตระกลู ใหญใ่ นมกั กะบนีกรุ ็อยเซาะท่าน
เป็นบุตรของอบั ดุลอฮซ่ึงทา่ นกาพร้าพอ่ ต้งั แต่อยคู่ รรภม์ ารดาพอ
ทา่ นรับจา้ งเล้ียงแกะคา้ ขายไปยงั หวั เมืองตา่ ง ๆ เช่น ชาม เป็นตน้ ตอ่
ท่านไดพ้ บรักแรกของทา่ นจนกระทงั ไดแ้ ตง่ งานกบั ทา่ นหญิงคอดี
ยะฮ

โจทย์ /
1 . ท่านนบีมูฮัมมดั เกดิ จากตรกูลใด

1. ก . ตระกูลกรุ ็อยช์
2. ข . ตระกูลนบีนาฏีร
3. ค . ตระกลู กรุ ็อยเซาะ
4. ง . ตระกลู บนกี อ็ ยนุกออ
เฉลย .ก . ตระกลู กรุ ็อยช์
เฉลย

รายการ ผลการประเมนิ ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ
2. ท่านนบมี ูฮัมมดั เป็ นบุตรของผู้ใด
ก . อบูฏอลบิ -1 0 +1
ข . อบูญัฮล์ /
ค . อบั ดุลอฮ
ง . อาบาส /

เฉลย ค . อบั ดุลอฮ /

3. ในช่วงวยั หนุ่มท่านมุฮมั มดั ไปคา้ ขาย ณ . เมืองใด
ก . เมืองชาม
ข . เมืองฏออิฟ
ค . เมืองมาดีนา
ง . เมืองเยรูซาเลม็

เฉลย ก . เมืองชาม

4 . ภรรยาท่านนบีทา่ นคนแรกมีชือวา่ อะไรครับ
ก . ทา่ นหญิงไซนบั
ข . ท่านหญิงอาอีชะฮ
ค . ทา่ นหญิงคอดียะฮ
ง . ทา่ นหญิงมารียะฮ

เฉลย ค . ท่านหญิงคอดียะฮ

รายการ ผลการประเมนิ ข้อเสนอแนะ
ผ้เู ชี่ยวชาญ
จงเลือกคาตอบที่ถกู ท่ีสุดเพียงขอ้ เดียว
ตวั ช้ีวดั . บอกชีวประวตั ิของทา่ นรสูลหลงั การอพยพในเร่ือง -1 0 +1

- การเผยแผ่อิสลามที่เมืองฎออิฟ
- เหตกุ ารณ์และภารกิจระหวา่ งการอพยพไปยงั นครมาดีนะ
(ขอ้ สอบท่ี 5-8 )
สถานการณ์
หลงั จากท่านนบีมฮู มั มดั ไดท้ าการเผยแผอ่ ิสลามอยา่ งลบั ๆ ท่ี
บา้ นอรั กอม อิบนุ อรั กอม อลั ลอฮไ์ ดส้ ่งมลาอีกตั ญิบรอรีลมาบอกสาร
ใหท้ ่านนบี อพยพไปยงั เมืองมาดีนะฮซ์ ่ึงท่านนบีไปพร้อมดว้ ยสหาย
ของท่าน อบูบกั ร และ อฐู เป็นพาหนะ

โจทย์ /
5 .การเดินทางท่านนบีมูฮมั มดั จากเมืองมกั กะฮไปสู่เมืองมาดี
นะฮใ์ ชพ้ าหนะอะไร

ก . อูฐ
ข . ลา
ค . ,มา้
ง . บรู อก

เฉลย ก . อูฐ

รายการ ผลการประเมนิ ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ
6 . มลาอีกตั ทา่ นใดเป็นนาวะหยมู าแจง้ สารแก่ท่านนบี
-1 0 +1
ก . อลั ลอฮ์
ข. นบีอีซา /
ค . ญีบรีล
ง . อิสรอฟี ล
เฉลย ค . ญีบรีล

7 ท่านนบีมูฮมั มดั ใชส้ ถานท่ีใดในการเผยแผอ่ ิสลามอยา่ งลบั ๆ /

ก . บา้ นของท่านเอง
ข . มสั ยดิ อลั ฮารอม
ค . บา้ นของท่านหญิงคอดียะฮ์
ง . บา้ นอรั กอม อิบนุ อรั กอน
เฉลย ง . บา้ นอรั กอม อิบนุ อรั กอน

8 ทา่ นนบีมูฮมั มดั ไดอ้ พยพไปยงั มาดีนะฮก์ บั ซอฮาบตั ทา่ นใด /
ก อบบู กั ร อศั ศิดด้ีก
ข อมุ รั อิบนุ คอ็ ฏฏอบ
ค อสุ มาน บิน อฟั ฟาน
ง อาลี บิน อบีฏฏอลิบ

เฉลย ก อบบู กั ร อศั ศิดด้ีก

รายการ ผลการประเมนิ ข้อเสนอแนะ
ผ้เู ชี่ยวชาญ
จงเลือกคาตอบท่ีถกู ท่ีสุดเพียงขอ้ เดียว
ตวั ช้ีวดั . บอกชีวประวตั ิของทา่ นรสูลหลงั การอพยพในเร่ือง -1 0 +1

- การเผยแผ่อิสลามที่เมืองฎออิฟ /
- เหตกุ ารณ์และภารกิจระหวา่ งการอพยพไปยงั นครมาดีนะ
(ขอ้ สอบที่ 9-12 )
สถานการณ์
หลงั จากท่านนบีไดไ้ ปถึงนครมาดีนะฮ์อนั ดบั แรกทา่ นไดส้ ร้างมสั ยดิ
และไดม้ ีโอกาศละหมาดวนั ศุกร์เป็นคร้ังแรกและไดส้ ร้างเมืองมาดีนะฮ์
ใหเ้ ป็นเมืองท่ีเป็นปี กแผน่ มากข้ึน
โจทย์
9 ขอ้ ใดบอกความหมายของมสั ยดิ ไดถ้ กู ตอ้ ง

ก . สถานท่ีปฎิบตั ิละหมาดของอิสลาม
ข . สถานที่ปฏิบตั ิละหมาดวนั ศกุ ร์และกิจกรรมทางศาสนาของ
อิสลาม
ค . สถานที่ดาเนินกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
ง . สถานท่ี ๆ เป็นศนู ยร์ วมของอิสลาม
เฉลย ข . สถานที่ปฏิบตั ิละหมาดวนั ศกุ ร์และกิจกรรมทาง
ศาสนาของอิสลาม

รายการ ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ
ผ้เู ช่ียวชาญ
10 หลงั จากทา่ นนบีมฮู มั มดั ไดอ้ พยพท่านไดส้ ร้างเมืองใหเ้ ป็น
อยา่ งไรบา้ ง -1 0 +1

ก . ใหเ้ ป็นปึ กแผน่ และมนั่ คงมากข้นี /
ข . ใหช้ าวมาดีนะฮ์รับอิสลามท้งั หมดเลย
ค . ตา่ งกลุ่มต่างอยใู่ นความสงบโดยไม่มีความสัมพนั ธ์
ง . ชาวยาฮูดีเกิดความรักกนั
เฉลย ก . ใหเ้ ป็นปึ กแผน่ และมนั่ คงมากข้นี

11 ระหว่างการเดินทางท่านนบีมฮู มั มดั สู่มาดนี ะฮ์ ท่านได้มี /
โอกาสละหมาดอะไรเป็ นครั้ งแรก
ก . ละหมาดซุฮรี
ข . ละหมาดอซั รี
ค . ละหมาดมฆั ริบ
ง . ละหมาดวนั ศกุ ร์
เฉลย ง . ละหมาดวนั ศุกร์

12 เมื่อท่านนบีมฮู มมดั ไปถึงเมืองมาดีนะฮ์อันดบั แรกท่านได้ทา /
อะไร
ก . ทา่ นไดส้ ร้างบา้ น
ข . สร้างความเป็นพี่นอ้ ง
ค . สร้างมสั ยดิ
ง . เผยแผอ่ ิสลาม
เฉลย ค . สร้างมสั ยดิ

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกบั จุดประสงค์การเรียนรู้

ข้อที่ ผลการประเมนิ ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC สรุป
123
1 คดั เลือกไว้
1 111 3 0.67 คดั เลือกไว้
0.67 คดั เลือกไว้
2 110 2 0
1 ตดั ทงิ้
3 011 2 1 คดั เลือกไว้
1 คดั เลือกไว้
4 000 0 0.33 คัดเลือกไว้
1
5 111 3 0.67 ตดั ทงิ้
0.67 คดั เลือกไว้
6 111 3 1 คดั เลือกไว้
0.33 คัดเลือกไว้
7 111 3 0.67 คัดเลือกไว้
0.67
8 010 1 ตดั ทงิ้
คัดเลือกไว้
9 111 3 คัดเลือกไว้

10 1 0 1 2

11 0 1 1 2

12 1 1 1 3

13 1 0 0 1

14 0 1 1 2

15 0 1 1 2

หลกั การสาคัญของการทาสัญญาระหว่างมฮุ าญีรีนกบั ชาวอนั ซอรให้เป็ นพนี่ ้องกนั เหมือนพนี่ ้องทางสายเลือดชาวอนั ซอรอยู่
ในฐานะผ้ใู ห้ช่วยเหลือ มูฮาญีรีนเป็ นผ้รู ับช่วยเหลือ
13. อะไรคือ ชาวอนั ซอร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………….
14. การทาสัญญาที่สาคญั ระหว่างชาวมฮุ าญรี ีนกบั ชาวอนั ซอรในเรืองอะไร
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………..
15. ในการทาสัญญาระหว่างมฮุ าญีรีนกบั ชาวอนั ซอร ชาวอนั ซอรอย่ใู นฐานะอะไร
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………..

เฉลยข้อสอบ
ข้อที่ 1 ก . ตระกูลกุร็อยช์
ข้อที่ 2 ค . อบั ดุลอฮ
ข้อที่ 3 ก . เมืองชาม
ข้อท่ี 4 ค . ท่านหญงิ คอดียะฮ
ข้อที่ 5 ก . อูฐ
ข้อท่ี 6 ค . ญบี รีล
ข้อท่ี 7 ง . บ้านอรั กอม อบิ นุ อรั กอน
ข้อท่ี 8 ก. อบูบักร อศั ศิดดีก้
ข้อที่ 9 ข . สถานที่ปฏิบตั ิละหมาดวันศุกร์และกจิ กรรมทางศาสนาของอสิ ลาม
ข้อที่ 10 ก . ให้เป็ นปึ กแผ่นและมน่ั คงมากขนี้
ข้อที่ 11 ง . ละหมาดวนั ศุกร์
ข้อที่ 12 ค . สร้างมัสยดิ
ข้อท่ี 13 ตอบ ผู้ให้ความช่วยเหลือ
ข้อท่ี 14 ตอบ การให้ความช่วยเหลือชาวมูฮาญีรีน
ข้อที่ 15 ตอบ ผู้ให้ความช่วยเหลือ

ลาดับท่ี ข้อที่ ข้อที่ ข้อท่ี ข้อท่ี ข้อท่ี ข้อที่ ข้อท่ี ข้อท่ี ข้อท่ี ข้อท่ี ข้อที่ ข้อท่ี ผลรวมคะแนนแต่ละคน
123456789 10 11 12

คนที่ 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7

คนท่ี 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10

คนที่ 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8

คนท่ี 4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9

คนท่ี 5 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 8

คนที่ 6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 8

คนท่ี 7 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8

คนท่ี 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10

คนท่ี 9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 9

คนที่ 10 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6

คนท่ี 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10

คนท่ี 12 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

คนท่ี 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10

คนที่ 14 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7

คนท่ี 15 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10

คนที่ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11

คนท่ี 17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10

คนท่ี 18 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10

คนท่ี 19 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8

คนท่ี 20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10

คนที่ 21 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 7

คนที่ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

คนท่ี 23 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10

คนท่ี 24 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10

คนท่ี 25 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6

คนท่ี 26 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10

คนท่ี 27 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9

คนท่ี 28 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10

คนที่ 29 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9

คนที่ 30 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6

ผลรวม
คะแนนแตล่ ะ 23 23 22 22 22 23 23 22 19 24 23 22

ขอ้

ผลรวม

ลำดั ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ที่ ขอ้ ที่ ขอ้ ท่ี คะแนนแตล่ ะ
บท่ี ท่ี 1 ที่ 2 ท่ี 3 ที่ 4 ที่ 5 ท่ี 6 ที่ 7 ท่ี 8 ที่ 9 10 11 12 คน

1 คนท่ี 10 101000010 1 1 1 6

2 คนท่ี 25 101010111 0 0 0 6

3 คนท่ี 30 011001101 0 0 1 6

4 คนที่ 1 110101010 1 0 1 7

5 คนที่ 14 101011001 0 1 1 7

6 คนท่ี 21 110011110 1 0 0 7

7 คนท่ี 3 001011111 1 1 0 8

8 คนที่ 5 111101001 1 0 1 8

9 คนท่ี 6 111010110 1 1 0 8

10 คนท่ี 7 000111110 1 1 1 8

11 คนท่ี 19 101101001 1 1 1 8

12 คนที่ 4 110111110 0 1 1 9

13 คนที่ 9 111111100 1 1 0 9

14 คนที่ 27 011101110 1 1 1 9

15 คนที่ 29 101110111 1 1 0 9

16 คนที่ 2 111110101 1 1 1 10

17 คนท่ี 8 111111110 0 1 1 10

18 คนที่ 11 111111110 1 0 1 10

19 คนที่ 12 010111111 1 1 1 10

20 คนท่ี 13 111111110 1 1 0 10

21 คนที่ 15 111100111 1 1 1 10

22 คนที่ 17 110111111 1 1 0 10

23 คนที่ 18 011011111 1 1 1 10

24 คนท่ี 20 111110111 0 1 1 10

25 คนที่ 23 011111101 1 1 1 10

26 คนท่ี 24 111101011 1 1 1 10

27 คนท่ี 26 110111101 1 1 1 10

28 คนท่ี 28 110111011 1 1 1 10

29 คนท่ี 16 111111111 1 0 1 11

30 คนที่ 22 111111111 1 1 1 12
ผลรวม
คะแนนแตล่ ะ
ขอ้ 23 23 22 22 22 23 23 22 19 24 23 22

ลำดับท่ี 1 ขอ้ ท่ี ขอ้ ท่ี ขอ้ ที่ ขอ้ ท่ี ขอ้ ที่ ขอ้ ที่ ขอ้ ที่ ขอ้ ท่ี ขอ้ ท่ี ขอ้ ท่ี ขอ้ ที่ ขอ้ ที่
ลำดับท่ี 2 1 23 45 6 78 9 10 11 12
ลำดบั ที่ 3 0 01 00 0 00 0 1 1 1
ลำดบั ท่ี 4 1 00 01 0 10 1 0 0 0
ลำดับท่ี 5 0 11 00 1 10 1 0 0 1
ลำดับท่ี 6 1 10 10 0 01 0 0 0 0
ลำดับที่ 7 0 00 01 1 00 1 0 1 0
ลำดับท่ี 8 1 10 01 0 10 0 1 0 0
รวมคะแนนกลมุ่ 0 00 01 1 11 1 0 1 0
ต่ำ RL 1 11 10 0 00 1 0 0 1

4 43 24 3 42 5 2 3 3

ลำดับท่ี 23 011011111 0 1 1

ลำดบั ท่ี 24 111110111 1 1 1

ลำดบั ที่ 25 011111101 0 1 0

ลำดบั ที่ 26 111101010 1 1 1

ลำดับท่ี 27 110110101 0 1 1

ลำดบั ท่ี 28 110111011 1 1 0

ลำดับที่ 29 111110111 0 0 1

ลำดับท่ี 30 111111111 1 1 1

รวมคะแนนกลมุ่ 6 8 6 7 7 5 6 6 7 4 7 6
สงู RH

ขอ้ ที่ RH RL P r แปลความหมาย

ขอ้ ที่ 1 6 4 0.63 0.25 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั คอ่ นขา้ งงา่ ยสามารถจาแนกเด็กเกง่ อ่อนไดเ้ ลก็ นอ้ ยควรเก็บไว้

ขอ้ ท่ี 2 8 4 0.75 0.50 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั ค่อนขา้ งงา่ ยสามารถจาแนกเดก็ เกง่ อ่อนไดป้ านกลางควรเกบ็ ไว้

ขอ้ ที่ 3 6 3 0.56 0.38 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั ปานกลางสามารถจาแนกเด็กเก่งอ่อนไดเ้ ล็กนอ้ ยควรเก็บไว้

ขอ้ ท่ี 4 7 2 0.56 0.63 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั ปานกลางสามารถจาแนกเด็กเกง่ ออ่ นไดด้ ีควรเก็บไว้

ขอ้ ที่ 5 7 4 0.69 0.38 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั ค่อนขา้ งง่ายสามารถจาแนกเดก็ เกง่ อ่อนไดเ้ ล็กนอ้ ยควรเก็บไว้

ขอ้ ท่ี 6 5 3 0.50 0.25 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั ปานกลางสามรถจาแนกเดก็ เกง่ อ่อนไดเ้ ลก็ นอ้ ยควรเกบ็ ไว้

ขอ้ ท่ี 7 6 4 0.63 0.25 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั คอ่ นขา้ งงา่ ยสามารถจาแนกเดก็ เกง่ อ่อนไดเ้ ล็กนอ้ ยควรเกบ็ ไว้

ขอ้ ท่ี 8 6 2 0.50 0.50 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั ปานกลางสามารถจาแนกเดก็ เก่งออ่ นไดป้ านกลางควรเก็บไว้

ขอ้ ที่ 9 7 5 0.75 0.25 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั ค่อนขา้ งงา่ ยสามารถจาแนกเด็กเก่งอ่อนไดเ้ ลก็ นอ้ ยควรเกบ็ ไว้

ขอ้ ที่ 10 4 2 0.38 0.25 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั คอ่ นขา้ งยากสามารถจาแนกเด็กเกง่ ออ่ นไดเ้ ล็กนอ้ ยควรเกบ็ ไว้

ขอ้ ท่ี 11 7 3 0.63 0.50 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั คอ่ นขา้ งง่ายสามารถจาแนกเดก็ เก่งออ่ นไดป้ านกลางควรเก็บไว้

ขอ้ ท่ี 12 6 3 0.56 0.38 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั ป่ นกลางสามารถจาแนกเด็กเกง่ อ่อนไดเ้ ลก็ นอ้ ยควรเก็บไว้

คนท1่ี ขอ้ ท1ี่ คะแนนเตม็ 5 ขอ้ ท2ี่ คะแนเต็ม 10 ขอ้ ท3ี่ คะแนนเตม็ 6 คะแนนรวมแตล่ ะคน
คนท2่ี 4 6 5 15
คนท3่ี 4 7 4 15
คนท4่ี 3 7 4 14
คนท5่ี 4 9 4 17
คนท6ี่ 3 7 5 15
คนท7ี่ 4 6 4 14
คนท8ี่ 2 4 5 11
คนท9ี่ 3 5 4 12
คนท1ี่ 0 4 6 5 15
คนท1ี่ 1 5 3 6 14
คนท1ี่ 2 1 4 4 9
คนท1ี่ 3 3 5 3 11
คนท1่ี 4 4 6 2 12
คนท1่ี 5 5 4 4 13
คนท1่ี 6 2 5 5 12
คนท1่ี 7 4 4 3 11
คนท1่ี 8 3 6 1 10
คนท1ี่ 9 4 6 4 14
คนท2ี่ 0 3 4 5 12
คนท2ี่ 1 4 3 6 13
คนท2ี่ 2 3 4 5 12
คนท2ี่ 3 3 5 4 12
คนท2ี่ 4 4 6 5 15
คนท2ี่ 5 4 5 6 15
คนท2ี่ 6 3 4 4 11
คนท2ี่ 7 2 7 4 13
คนท2ี่ 8 3 8 5 16
คนท2ี่ 9 4 3 4 11
คนท3ี่ 0 3 5 3 11
คะแนนรวมแตล่ ะขอ้ 3 6 4 13

101 160 127 388

ขอ้ ท1่ี คะแนนเต็ม 5 ขอ้ ท2ี่ คะแนเต็ม 10 ขอ้ ท3่ี คะแนนเตม็ 6 คะแนนรวมแตล่ ะคน
2 4 3 9
1 4 4 9
4 3 4
3 4 3 11
3 4 4 10
3 5 3 11
4 6 1 11
3 3 3 11
4 6 2
2 5 5 9
3 4 5 12
4 4 5 12
3 5 4 12
4 3 5 13
3 5 5 12
5 4 4 12
4 3 6 13
2 7 4 13
3 6 4 13
3 8 3 13
4 6 4 13
5 3 6 14
4 6 4 14
4 6 5 14
4 7 4 14
2 9 4 15
4 6 5 15
4 6 5 15
4 5 6 15
3 8 5 15
15
101 155 125 16

คะแนนทไ่ี ด ้ /คะแนนเตม็

r แปลควำมหมำย
0.18 ขอ้ สอบอยใู่ นระดับคอ่ นขำ้ งง่ำย ไมส่ ำมำรถจำแนกคนเกง่ ออ่ นได ้ ควรตดั ทงิ้ หรอื แกไ้ ข
0.23 ขอ้ สอบอยใู่ นระดับยำกงำ่ ยปำนกลำง สำมำรถจำแนกเกง่ ออ่ นไดเ้ ลก็ นอ้ ย ควรเก็บไว ้
0.29 ขอ้ สอบอยใู่ นระดบั คอ่ นขำ้ งง่ำย สำมำรถจำแนกคนเกง่ ออ่ นไดเ้ ลก็ นอ้ ย ควรเกบ็ ไว ้

ภาคผนวก

รายนามผ้เู ชี่ยวชาญพจิ ารณาความถกู ต้องและเท่ยี งตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ
1. ลงชื่อ..........................................นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาประกาศนียบตั รวชิ าชีพครู

นายซาลาฮุดดิน วาโด รหัสนกั ศึกษา 635141003
2. ลงช่ือ..........................................นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาประกาศนียบตั รวิชาชีพครู

นายอบั ดุลเลาะห์ โตะ รหสั นกั ศึกษา 635141029
3. ลงชื่อ..........................................นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาประกาศนียบตั รวชิ าชีพครู

นายอดั นนั สะไร รหสั นกั ศึกษา 635141027
4. ลงชื่อ..........................................นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาประกาศนียบตั รวชิ าชีพครู

นายอาทิตย์ บือนา รหสั นกั ศึกษา 635141033
5. ลงช่ือ..........................................นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาประกาศนียบตั รวิชาชีพครู

นายอมั รี มะแตหะ รหสั นกั ศึกษา 635141032


Click to View FlipBook Version