The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "บ่อน้ำร้อน ตำบลทุ่งนุ้ย" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Supatra Palasun, 2020-06-21 01:28:28

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "บ่อน้ำร้อน ตำบลทุ่งนุ้ย" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "บ่อน้ำร้อน ตำบลทุ่งนุ้ย" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

“ บ่อน้าร้อน ” แหล่งน้ามงคลสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“บ่อน้าพุร้อนทุ่งนุ้ย”คือชื่ออย่างเป็นทางการของบ่อน้าร้อนแห่งนี้ เป็นบ่อน้าร้อน
ประเภทน้าผุด มีน้าอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียสไหลออกมาตลอดเวลา น้ามี
คุณสมบัตใิ สสะอาดและไม่เคยเหือดแห้ง ด้วยคุณสมบตั เิ ช่นนี้ นา้ จากบ่อน้าร้อนทุ่งนุ้ยจึงเป็น
แหล่งน้ามงคล ถูกน้าไปท้าน้าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธ์ิเพ่ือใช้ในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ ัวภมู พิ ลอดลุ ยเดชฯมาแล้วถึง 2 ครั้ง

และวันท่ี 6 เมษายน 2562 จะมีพิธีพลีกรรม ตักน้าศักด์ิสิทธ์ิจากบ่อน้าร้อนแห่งนี้
เพื่อใชเ้ ปน็ นา้ อภิเษกในพระราชพธิ บี รมราชาภเิ ษกในเดือนพฤษภาคมท่ีจะถึงน้ี

เรามาท้าความรู้จักกับบ่อน้าร้อนของบ้านน้าร้อนน้ีว่า มี
ความเป็นมาและมีคุณสมบัติอันเป็นแหล่งน้ามงคล
อยา่ งไร ?

บ่อน้าร้อน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4 บ้านน้าร้อน ซึ่งอยู่ลึก
เข้าไป 7 กิโลเมตรจากสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย
(มิตรภาพที่ 49) บนถนนยนตรการก้าธร (ถนนสายสตูล-
หาดใหญ)่ ตา้ บลทุ่งนุ้ย อ้าเภอควนกาหลง จังหวดั สตูล

“บ้านน้าร้อน”เป็นช่ือภาษาไทยที่แปลมาจากชื่อ
มลายูเดิม คือ “มูกิม อายัรฺ ฮางัต” ( Mukim Air
Hangat )* ปรากฏช่ือหมู่บา้ นนใี้ นจดหมายเหตุพระยาภูมิ
นารถภักดีฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2441 ระบุช่ือก้านันต้าบลอายัรฺ ฮางัต ชื่อละไบฮาหมีด
ขณะท่ีชื่อ ทุ่งนุ้ย หรือ “ปาดัง เกอจิล์” (Padang Kecil) ยังไม่ปรากฏชื่อในฐานะต้าบลใน
สมัยนั้น เพราะเหตุว่า การเดินทางสมัยโบราณใช้แม่น้าล้าคลองเป็นหลัก บ้านน้าร้อนมีล้า
คลองหลักคือสายน้าขนาดใหญ่ท่ีไหลมาจาก
น้าตกโตนปาหนัน มาเชื่อมกับคลองสาขาของ
คลองม้าบังในท้องท่ีต้าบลดุสน ชุมชนริมน้า
จงึ เป็นที่ตั้งบา้ นเรือนของราษฎรหนาแน่นกว่า
บรเิ วณปาดังเกอจิซง่ึ เป็นทงุ่ ราบเล็กๆกลางปา่

ต่อเมื่อมีการสร้างถนนสายสตูล-คลองก่ัวซึ่งเป็นต้นเค้าของถนนยนตรการก้าธร
(ทางหลวงหมายเลข 406) ปาดงั เกอจลิ ์จึงมคี วามสา้ คัญขึ้นมา ถนนส่วนหนึ่งถูกขยายเข้าไป
ในเขตทดี่ นิ ของ”โตะ๊ บากา” ผู้ตั้งถิ่นฐานบรเิ วณปาดังเกอจิล์มาแต่เดิม การให้ท่ีดินเพื่อขยาย
ถนนด้วยความเต็มใจ พระยาสมันตรัฐบุรินทร์จึงขอพระราชทานบรรดาศักดิ์ “ขุนประทาน
มรรคาเขต”ให้แก่โต๊ะบากา ปังฮูลู ปาดังเกอจิล์ (Panghulu= ผู้ใหญ่บ้าน) และเม่ือชุมชน
ยา่ นปาดงั เกอจิล์ขยายใหญ่ขนึ้ จากกา้ ปง(หม่บู ้าน) ปาดงั เกอจิลถ์ ูกยกฐานะเป็นมูกิม (ต้าบล)
ขณะเดยี วกัน”มกู ิมอายรั ฺ ฮางตั ”ก็ลดฐานะเปน็ เพียง “บ้านนา้ ร้อน”

ช่ือ “บ้านน้าร้อน” จึงมาจากบ่อน้าร้อนดังกล่าว น้าที่ไหลออกมาน้ี มีอุณหภูมิอุ่น
จัด ใสสะอาดและไมเ่ คยเหือดแห้ง คนโบราณเช่ือว่ามีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคอยปกปักรักษา มักน้าน้า
ไปอาบ,ราดรดศรี ษะ หรือด่ืมกิน จะท้าให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยทุเลาลงหรือหายป่วย คนที่เป็น
โรคผวิ หนงั มกั มาแช่น้ารอ้ นทไี่ หลไปออกจากบ่อน้ี ก็จะหายจากกลากเกล้อื น

ชาวทุ่งนุ้ยวัย 89 ปีโดยก้าเนิดท่านหนึ่งคืออาจารย์สันต์ มรรคาเขต อดีตอาจารย์
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (มิตรภาพที่ 49) ทายาทรุ่นหลานของขุนประทานมรรคาเขต เล่าว่า
ชาวบ้านเรียกสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีปกปักรักษาบ่อน้าร้อนนี้ว่า “โต๊ะน้าร้อน” หรือโต๊ะอายัรฺ ฮางัต
(Tok Air Hangat) ก่อนจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปี 2546 ชาวบ้านจะน้าข้าว
ปลาอาหารมาเซน่ โต๊ะนา้ รอ้ นทุกเดือน 6 ของปีตามปฏิทินจันทรคติไทย พร้อมกับการสวดดุ
อาขอพร อาหารท่ีใช้เซ่นได้แก่เหนียวขาวหรือเหนียวเหลืองแกงแพะหรือแกงไก่ และผลไม้
ทอ้ งถนิ่

โต๊ะน้าร้อนเป็นท่ีเคารพของชาวบ้านมานานนับร้อยปี ผู้ท่ีค้นพบบ่อน้าร้อน
คือโต๊ะดอ่ ละ้ บดิ าของนายมาสาด มรรคาเขต ท่านได้หักร้างถางพงแถบน้ันเพื่อท้าสวนท้าไร่
ท้าให้การเดินทางไปบ่อน้าร้อนง่ายข้ึน นางสิตีฟาติม้ะห์ มรรคาเขตบุตรสาวของนายมาสาด
มรรคาเขตซ่ึงเกิดเม่ือปี 2460 ปัจจุบันอายุ 102 ปีเล่าว่า สมัยก่อนทางไปบ่อน้าร้อนเป็น
ทางเดินแคบๆกลางป่า ผู้คนที่ไปบ่อน้าร้อนไม่มีใครไปเพ่ือเล่นน้าหากแต่ไปเพื่อบนบานให้
หายเจ็บไข้ หรือแม้แตค่ ่แู ต่งงานก็มักไปเพ่ือขอให้มีลูกโดยเร็ว วิธีบนบานมีเพียงการจุดเทียน
หนึ่งเล่มแล้วเอ่ยปากขอให้โต๊ะน้าร้อนช่วยดลบันดาลให้สมหวัง หากได้สมปรารถนาก็น้า”
เหนยี ว”มาแกบ้ น

เมื่อมีการพัฒนาบ่อน้าร้อนเพื่อการท่องเท่ียวในปี 2546 ประกอบกับ
ความคิดของคนยุคใหม่เปลียนไป ข้อห้ามของศาสนาอิสลามท่ีเข้มข้นขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่
ท้าให้การเซ่นไหว้โต๊ะน้าร้อนในเดือน 6 ค่อยๆหายไป ปัจจุบันไม่มีใครท้ากิจกรรมนี้
ในเดือน 6 อีกแล้ว แต่ความเชื่อเรื่องสรรพคุณในการรักษาโรคยังคงอยู่ ยังมีผู้คนไม่น้อย
ทน่ี า้ นา้ จากบอ่ นา้ รอ้ นไปอาบ,ราดรดศรี ษะหรอื จิบน้าเพอ่ื ให้หายปว่ ย

ด้วยคุณสมบัติของน้าท่ีร้อนกว่า 40 องศาเซลเซียส ใสสะอาด ไหลรินตลอดเวลา
และไมเ่ คยเหอื ดแห้ง ท้าให้นา้ จากบ่อน้าร้อนถูกน้าไปท้าน้าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธ์ิในพระ
ราชพิธีสา้ คญั ๆมาแลว้ ถึง 2 ครงั

(1) ครังแรกในปี 2550 เพ่อื ทลู เกล้าฯถวายพระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยู่หัวภูมพิ ลอ
ดลุ ยเดช เนื่องในพระราชพธิ เี ฉลมิ พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ในสมยั ท่ีนายขวัญชยั วงศ์นิติกรเปน็ ผวู้ า่ ราชการจังหวดั

- ท้าพิธีตกั นา้ ศกั ดสิ์ ิทธ์ เมอื่ วนั ที่ 2 พฤศจกิ ายน 2550 น้าไปเก็บไวท้ วี่ ัดราษฎร์
ประดษิ ฐาราม (วดั ทุง่ นยุ้ ) ต้าบลทุ่งนยุ้ อ้าเภอควนกาหลง

- ทา้ พิธเี สกน้าพระพุทธมนต์ศักด์สิ ทิ ธ์วันท่ี 26 พฤศจกิ ายน ณ วดั ชนาธิปเฉลมิ พระ
อารามหลวง ตา้ บลพมิ าน อ้าเภอเมอื ง

- อัญเชญิ น้าพระพทุ ธมนต์ศกั ด์ิสิทธ์ิ สง่ กองคลงั ส้านักปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2550

(2) ครงั ท่สี องในปี 2554 เพื่อทลู เกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หู ัว
ภมู พิ ลอดุลยเดช เนอ่ื งในพระราชพิธเี ฉลมิ พระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนั วาคม 2554
ในสมยั ทน่ี ายพิศาล ทองเลิศ เปน็ ผู้วา่ ราชการจงั หวดั

- ท้าพิธพี ลีกรรมตกั นา้ เวลา 14.09 น.วนั ที่ 14 ตุลาคม 2554 โดยนายเหนือชาย จิ
ระอภิรักษ์ รองผวู้ ่าราชการจังหวัดสตลู เชญิ เก็บไว้ทว่ี ดั ราษฎรป์ ระดิษฐาราม (วดั ทุ่งนุ้ย)
ตา้ บลทุง่ นุ้ย อ้าเภอควนกาหลง

- ทา้ พิธีปลกุ เสกน้าพระพทุ ธมนต์ศกั ดสิ์ ิทธ์ทว่ี ดั ชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง เมือ่
วนั ท่ี 28 พฤศจกิ ายน 2554

สา้ หรับครั้งนี้ นายจารุวัฒน์ เกลย้ี งเกลา ผวู้ า่ ราชการจงั หวัดสตลู จะเป็นผู้ประกอบพิธีพลี
กรรมตกั น้าจากบอ่ น้ารอ้ นแห่งน้ี เพ่อื เชิญมายังช้นั สองของพระอโุ บสถวัดชนาธปิ เฉลิม พระ
อารามหลวง

แหลง่ ท่มี าขอ้ มลู โดย : เพจประวตั ิศาสตรส์ ตลู
https://www.facebook.com/groups/1377350488986905/permalink/2143
121192409827/

แหลง่ น้ามงคลสูพ่ ระราชพธิ บี รม
ราชาภิเษก

“บอ่ น้ารอ้ น”

บา้ นนา้ รอ้ น

ตา้ บลทุ่งนยุ้
อ้าเภอควนกาหลง

จงั หวดั สตูล


Click to View FlipBook Version