The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by n.ramunwong, 2021-11-03 04:51:00

รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564

รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

สถาบนั พัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

กรมพฒั นาฝมี อื แรงงาน กระทรวงแรงงาน

รายงานผลการพฒั นาฝีมือแรงงาน

ประจาปี 2564

สถาบนั พัฒนาฝมี ือแรงงาน 8 นครสวรรค์

พฒั นาศักยภาพคนทางานทกุ ระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง
สอดคล้องกบั ความต้องการ ตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี

รายงานผลการพฒั นาฝมี อื แรงงานประจาปี 2564 สถาบนั พัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

สารบญั

02 - 18 ส่วนท่ี 1 ผลการดาเนินงานแยกรายโครงการ

02 โครงการศนู ย์ฝกึ อบรมความเปน็ เลิศดา้ นเทคโนโลยีช้ันสงู
03 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเทีย่ วและบริการ
04 โครงการพฒั นาบคุ ลากรรองรับอตุ สาหกรรมโลจิสติกส์
05 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลติ ภาพ
06 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสคู่ วามเปน็ มอื อาชีพ
07 การส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ ถานประกอบกิจการดาเนินการพัฒนาฝมี อื แรงงาน
08 โครงการยกระดบั เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
09 โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไ้ ด้มาตรฐานฝมี อื แรงงานเพื่อรองรบั การแข่งขนั
10 มาตรฐานฝีมอื แรงงานของผปู้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 26
11 โครงการฝกึ อบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ
12 โครงการเพิ่มทกั ษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครวั ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศกึ ษาภาคบงั คบั
13 โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้วยเทคโนโลยีรองรับการทางานในศตวรรษที่ 21
14 โครงการฝกึ อบรมแรงงานผู้สูงอายุเพือ่ เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ
15 การประเมินและรบั รองความรคู้ วามสามารถ
16 การบูรณาการหนว่ ยงานภาครฐั และเอกชน
17 การประชุมคณะอนุกรรมการพฒั นาแรงงานและประสานงานการฝกึ อาชีพจังหวดั นครสวรรค์ (กพร.ปจ.)
18 โครงการประชมุ เพือ่ หารอื การจัดทาแผนปฏิบตั ิการพัฒนาฝีมอื แรงงาน ประจาปี พ.ศ. 2565

จังหวดั นครสวรรค์

19 - 21 สว่ นท่ี 2 ผลการดาเนนิ งานและการเบิกจา่ ยเงนิ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม

19 ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม
21 ผลการเบิกจา่ ยเงนิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม

รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานประจาปี 2564 สถาบนั พัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสว3รรค์

สว่ นที่ 1

ผลการดาเนินงาน
แยกรายโครงการ

รายงานผลการพฒั นาฝมี อื แรงงานประจาปี 2564 สถาบนั พฒั นาฝมี ือแรงงาน 8 นครสวรรค์

02 โครงการศูนยฝ์ กึ อบรมความเปน็ เลิศด้านเทคโนโลยีชนั้ สูง

ดาเนินการพัฒนากาลังแรงงาน หรือพัฒนาผู้ประกอบ
กิจการให้มีความรู้และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม 6 กลุ่มเป้าหมาย (ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพปัญญาประดิษฐ์ และ
หุ่นยนต์) สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่อื ต่อยอดดา้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หลกั สูตร
เทคโนโลยีงานเชือ่ มดว้ ยหุ่นยนต์

เมือ่ วันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564
ฝกึ ให้กับแรงงานในสถานประกอบกจิ การ
แรงงานทวั่ ไป และนกั ศกึ ษาช้นั ปีสดุ ทา้ ย
ณ สถาบนั พัฒนาฝมี อื แรงงาน 8 นครสวรรค์

หลักสูตรช่างควบคุมเคร่อื งกัด CNC ระดบั 1 หลกั สูตรโปรแกรม Photoshop และ illustrator

เม่อื วนั ที่ 19 - 27 ธันวาคม 2563 อบรมรปู แบบออนไลน์ เม่อื วนั ที่ 14 - 18 มถิ นุ ายน 2564

ฝึกใหก้ บั แรงงานทว่ั ไปและนักศกึ ษาช้ันปีสุดท้ายสดุ ท้าย ณ ฝึกใหก้ บั แรงงานทว่ั ไป
สถาบันพฒั นาฝมี อื แรงงาน 8 นครสวรรค์

รายงานผลการพัฒนาฝมี อื แรงงานประจาปี 2564 สถาบนั พฒั นาฝีมือแรงงาน 8 นครสว5รรค์

03 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานดา้ นการท่องเท่ยี วและบริการ

ดาเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงาน Up skill และ
Re skill ให้สามารถทางานทส่ี อดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยวและบริการ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ดา้ นการท่องเที่ยว

หลกั สูตรการสร้างการบริการทีป่ ระทับใจ

เมอ่ื วนั ที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563

ฝึกใหก้ ับพนักงานของห้างทองอยากมีตงั ณ บจก.หวังโต๊ะกัง โกลด์

หลกั สตู รการประกอบอาหารไทย

เมอ่ื วันที่ 21 - 25 มิถนุ ายน 2564
ฝึกใหก้ บั แรงงานดา้ นการท่องเทียวและบริการ
ณ สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน 8 นครสวรรค์

รายงานผลการพัฒนาฝมี อื แรงงานประจาปี 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

04 โครงการพฒั นาบุคลากรรองรบั อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ดาเนินการเพ่มิ ทักษะบคุ ลากรด้านโลจิสตกิ ส์ให้มคี วามรู้
ความสามารถที่สูงขึ้น มีความรู้เฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงาน และผลิตบุคลากรรองรับการขยายพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

หลักสูตรการบารุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความ
ปลอดภัย ฝึกให้กับพนักงานของ บจก.นครสวรรค์สยามโนวา (1985)

บจก.นีโอ สยามโลจิสติกส์แอนด์ทรานสปอร์ต บมจ.เกษตรไทยอินเตอร์
เนชน่ั แนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน บจก.เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลิฟฟว่ิงเซ็นเตอร์
และ บจก.ซี.ที.เค.อุตสาหกรรมพเิ ศษ

หลักสูตรการใช้โปรแกรม หลักสูตรเทคนิคการบังคับป้ันจ่ันชนิด
Microsoft Excel ใ น ก า ร เหนือศรีษะ (ระดับสูง) ฝึกให้กับพนักงาน
บริหารสินค้าคงคลัง อบรม
ของ บจก.ซี.ที.เค.อุตสาหกรรม บจก.โชติฐกรณ์
รูปแบบออนไลน์ ฝึกให้กับ พิบูลย์ และ บมจ.เกษตรไทยอินเตอร์เนช่ันแนล
แรงงานทั่วไป ชกู าร์ คอร์ปอเรชน่ั

รายงานผลการพฒั นาฝมี อื แรงงานประจาปี 2564 สถาบนั พฒั นาฝีมือแรงงาน 8 นครสว7รรค์

05 โครงการเพ่มิ ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

เพ่มิ ขดี ความสามารถในการแข่งขนั แก่ผู้ประกอบกิจการ
SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการ
ให้คาปรึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสีย
ในวงจรการผลิต พัฒนาศักยภาพแรงงานและ
ผู้ประกอบกิจการ ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี เพ่อื รองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0

1 บจก.เอ พี เฟอร์นิเจอร์ เข้าให้คาปรึกษาและอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน จานวน 22 คน

หลักสตู รการควบคุมคุณภาพและไคเซ็นจานวน 25 คน สามารถเพม่ิ ผลติ ภาพการผลติ ตเู้ สอ้ื ผา้ (ตตู้ อ่ คนตอ่ วนั ) ได้ร้อยละ

10.52 และลดการสญู เสียจากการผลิตช้นิ ส่วนไม่ได้คณุ ภาพ ร้อยละ 14.29

2 บจก.ซี.ที.เค.อุตสาหกรรม เข้าให้คาปรึกษาและอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน จานวน 24 คน

หลักสตู รการใช้โปรแกรมทางสถิติเพ่ือการควบคุมคุณภาพ จานวน 20 คน สามารถเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในการขนย้าย

แท่ง INGOT (พาเลท/คน/วัน) ได้ร้อยละ 44.44 และลดระยะเวลาในการบันทึกจ่ายสนิ ค้าคงคลงั ได้ร้อยละ 68.57

3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมชุมตาบง เข้าให้คาปรึกษาและอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน

จานวน 20 คน หลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์แชมพูจากโปรตีนไหมและการตลาดออนไลน์ จานวน 20 คน สามารถเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตผลิตภัณฑแ์ ชมพู (สตู รผลิตภณั ฑ)์ ได้ร้อยละ 50 และลดการสญู เสียแรงงาน (เวลาที่ใช้/นาท)ี ไดร้ อ้ ยละ
16.67

รายงานผลการพฒั นาฝีมือแรงงานประจาปี 2564 สถาบนั พฒั นาฝมี ือแรงงาน 8 นครสวรรค์

06 โครงการพฒั นาวิสาหกิจสู่ความเปน็ มอื อาชีพ

ดาเนินการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของแรงงาน
และวิสาหกิจรายย่อยให้สามารถประกอบธุรกิจอย่าง
มืออาชพี ผลักดนั ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ทาธุรกิจแนวใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีนวัตกรรมแปลกใหม่ เพ่ือรองรับการพัฒนา
สู่ SME 4.0 และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
ยุคใหม่

กลุ่มวิสาหกิจชมุ ชน หรือกลุม่ อาชีพ
เข้าร่วมดาเนินการรวม 10 กลุ่ม

ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ผ่ า น ก า ร
ฝึกอบรม จานวน 40 คน ณ. พ้ืนที่ ม.3
ต.วังน้าลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ และ
พ้ื น ที่ ม . 3 ต . โ ค ก ห ม้ อ อ . ชุ ม แ ส ง
จ.นครสวรรค์

ภ า ย ห ลั ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ส ร็ จ สิ้ น
ผู้ผ่านการการฝึกอบรมมีรายได้
เพ่ิมขึ้นจานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.5 มูลค่าของรายได้
ที่เพ่ิมขึ้น จานวน 298,800.-บาท
ตอ่ ปี

รายงานผลการพัฒนาฝมี ือแรงงานประจาปี 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสว9รรค์

07 การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
ดาเนินการพฒั นาฝมี ือแรงงาน

โครงการสัมมนากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมพาราดิโซ เจเค ดีไซน์
จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าสัมมนาจานวน 120 คน และส่งเสริมให้สถานประกอบ
กิจการ จานวน 53 แห่ง พัฒนาฝมี อื แรงงานตาม พ.ร.บ. สง่ เสริมการพฒั นา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จานวน 8,011 คน รับรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
จานวน 625,456 บาท

มอบเงินชว่ ยเหลือ
หรืออดุ หนนุ จาก
กองทนุ พฒั นาฝมี อื

แรงงาน
จานวน 11 แห่ง
เปน็ เงิน 97,200 บาท

รายงานผลการพฒั นาฝมี อื แรงงานประจาปี 2564 สถาบันพฒั นาฝมี ือแรงงาน 8 นครสวรรค์

08 โครงการยกระดบั เพ่อื เพิ่มศักยภาพฝมี อื และสมรรถนะแรงงาน

ดาเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ให้มีทักษะและ
องค์ความรู้ สร้างนิสัยอุตสาหกรรม ปลูกฝังทัศนคติ
และประสบการณ์ รวมท้ัง Up skill และ Re skill แรงงาน
ให้สามารถทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตล า ด แ รง ง า น เตรียมค ว า มพร้อมรอง รั บก า ร
เปลย่ี นแปลงของเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม/บริการ

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการทาเครื่องเรือนโครงไม้จริง
การจดั ทาหลักสูตรและสอนงาน และการบารุงรักษารถยนต์ รวม
65 คน

การฝึกเตรียมเข้าทางาน หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างสีรถยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้า
ในอาคารช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก และช่างซ่อม
คอมพิวเตอร์ รวม 38 คน

รายงานผลการพฒั นาฝมี ือแรงงานประจาปี 2564 สถาบันพัฒนาฝมี ือแรงงาน 8 นครสว11รรค์

09 โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไ้ ดม้ าตรฐานฝีมอื แรงงาน
เพ่อื รองรับการแขง่ ขนั

TESTING ดาเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความ
พร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เพ่ือเข้าสู่เกณฑ์ตาม
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวมท้ัง
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ใ ช้ แ ร ง ง า น ที่ มี
มาตรฐานฝีมือแรงงานทางานในสถานประกอบกจิ การ

กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
แรงงานแห่งชาติ อาทิ รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือ ให้กับแ รงงานในสถานประกอบ
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 กิจการ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 และช่าง
ช่างเครือ่ งปรับอากาศในบ้านและการ เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 รวม
พาณิชย์ขนาดเลก็ ระดับ 1 จานวน 81 คน
ช่างจัดดอกไม้ ระดบั 1
ช่างก่ออฐิ ระดับ 1 สถาบันพฒั นาฝมี ือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ช่างปกู ระเบือ้ งผนังและพ้ืน ระดบั 1
พนักงานควบคมุ เครื่องจักรรถยก
ใช้เครอ่ื งยนต์ ระดับ 1
ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดบั 1
รวมจานวน 606 คน

รายงานผลการพฒั นาฝมี ือแรงงานประจาปี 2564

10 มาตรฐานฝมี อื แรงงานของผตปู้ามระมกาอตบรอาาช2ีพ6

การจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานของ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ต า ม ม า ต ร า 2 6
ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทา
มาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการ
ของตาแหน่งงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มี
ความรู้และทักษะฝีมือได้มาตรฐานในตาแหน่งงานของสถานประกอบกิจการ มีสถานประกอบกิจการ
ให้ความสนใจยืน่ คาขอรบั รองมาตรฐานฝมี ือแรงงานของผปู้ ระกอบอาชีพ จานวน 4 แหง่ ดังน้ี

บจก.เกียรติเทรดดิ้ง หจก.ลิม่ เชียงเส็ง

บจก.นครสวรรค์ บจก.ดับบลิวเอม็ ไอ
ตงั้ ประเสริฐ ไวรเ์ มช

รายงานผลการพฒั นาฝมี อื แรงงานประจาปี 2564 สถาบันพฒั นาฝีมือแรงงาน 8 นครสว13รรค์

11 โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเปา้ หมายเฉพาะ
เพื่อเพม่ิ โอกาสในการประกอบอาชพี

ดาเนินการฝึกอาชีพเพ่ิมทักษะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แรงานนอกระบบ ทหาร
เกณฑ์ก่อนปลดประจาการ และแรงงานตามโครงการ
อันเนอ่ื งมาจากพระราชดาริ) ให้มีความรู้ ความสามารถ
ตามความตอ้ งการของตลาดแรงงาน สามารถนาความรู้
ไปประกอบอาชีพอิสระ พ่ึงพาตนเองได้ และสังคมให้
การยอมรับในศกั ยภาพการทางาน

คนพกิ าร/ แรงงาน
ผู้ดแู ลคนพกิ าร นอกระบบ
จานวน 20 คน จานวน 46 คน

ทหารเกณฑ์ก่อน แรงงานตาม
ปลดประจาการ โครงการ
จานวน 41 คน อันเนอ่ื งมาจาก
พระราชดาริ
จานวน 30 คน

รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานประจาปี 2564 สถาบนั พัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

12 โครงการเพ่มิ ทักษะดา้ นอาชีพแกน่ กั เรยี นครอบครัวยากจน
ทไี่ มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ หลงั จบการศกึ ษาภาคบังคบั

ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนจาก
ครอบครัวยากจนและไม่ได้เรียนต่อ สามารถนาความรู้
ทักษะที่ได้รับไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ประชมุ คณะกรรมการขบั เคลื่อนโครงการฯ 2 ครง้ั
ประชมุ ชแี้ จงผอู้ านวยการโรงเรียนและครแู นะแนว
ศกึ ษาดงู านการฝึกอบรมของสถาบนั ฯ
เจ้าหนา้ ทีส่ ถาบันฯ ลงพืน้ ทีส่ ารวจบ้านนกั เรียนทีส่ นใจ
เข้าร่วมโครงการ
มีนกั เรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 27 คน

เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทางาน หลักสูตรช่างซ่อมและ
บารุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่าง
เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก และช่างเดินสายไฟฟ้าภายใน
อาคาร รวมทั้งสิ้น 20 คน ผ่านการฝึกอบรม 14 คน มีงานทา
8 คน

รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานประจาปี 2564 สถาบันพัฒนาฝมี ือแรงงาน 8 นครสว15รรค์

13 โครงการเสรมิ สมรรถนะแรงงานดว้ ยเทคโนโลยี
รองรับการทางานในศตวรรษท่ี 21

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ฝี มื อ ด้ ว ย
เทคโนโลยี สาหรับเป็นฐานในการต่อยอดความรู้ไปสู่
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ อันจะช่วยสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการทางานให้มากขึ้น เพ่ิมสัดส่วนกาลัง
แรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ให้อยู่ในระดับที่จะสามารถเติมเต็มความต้องการของ
ผู้ประกอบกจิ การ

การฝึกยกระดับฝีมือ ฝึกให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ
แรงงานทั่วไป ในหลักสูตร PLC ระดับ 1 เทคนิคการติดตั้งและบารุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ การผลิตสื่อโฆษณา
และหนังส้ันด้วยสมาร์ทโฟน ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร และการบารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศในบ้าน
และการพาณิชย์ขนาดเล็ก รวม 151 คน

รายงานผลการพฒั นาฝมี ือแรงงานประจาปี 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

14 โครงการฝกึ อบรมแรงงานผ้สู ูงอายเุ พือ่ เพ่มิ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ดาเนินการฝึกอาชีพให้ผู้ที่จะเข้าวัยสูงอายุ และผู้สูงอายุ
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือเพ่ิมขึ้น สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
มีรายได้ ตามกาลังความสามารถ พ่ึงพาตนเองได้และ
แบ่งเบาภาระของครอบครัว

การฝึกอาชีพเสริม ให้กบั ผู้สงู อายุ หลกั สูตรการทาผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก การจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การทาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การจักสานเส้นพลาสติก และการใช้ Social
Network บนโลกออนไลน์ รวม 120 คน

Social Network

รายงานผลการพฒั นาฝมี ือแรงงานประจาปี 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสว17รรค์

15 การประเมนิ และรบั รองความรู้ความสามารถ

LICENSE พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น
พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) กาหนดให้ผู้ประกอบอาชีพ
ในสาขาอาชีพ ตาแหน่ง หรือลักษณะงานใดที่อาจเป็น
อันตรายตอ่ สาธารณะหรือตอ้ งดาเนินการโดยผู้มีความรู้
ความสามารถ ต้องผ่านการประเมิน และได้รับหนังสือ
รบั รองความรู้ความสามารถจึงจะทางานได้

ผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตาแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะเข้ารับ
การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จานวน 199 คน
และสาขาช่างเครื่องปรบั อากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จานวน 67 คน ได้รับหนังสือ
รับรองความรคู้ วามสามารถ จานวน 266 คน

รายงานผลการพฒั นาฝมี ือแรงงานประจาปี 2564 สถาบนั พัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

16 การบรู ณาการหนว่ ยงานภาครฐั และเอกชน

บจก.นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและการ
พัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ
บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จากัด สถาบันฯ จัดฝึกอบรม
หลักสูตรเทคนิคช่างสีรถยนต์ จานวน 2 รุ่น รวม 40 คน ณ สถาบัน
พฒั นาฝมี อื แรงงาน 8 นครสวรรค์

สานกั งานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 8 นครสวรรค์ พัฒนาทักษะฝมี อื ตามโครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดนครสวรรค์ ดาเนินการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการ
บารุงรักษาเคร่ืองยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จานวน 17 คน ณ อบต.
โพธิป์ ระสาท ต.โพธิป์ ระสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานประจาปี 2564 สถาบันพฒั นาฝีมือแรงงาน 8 นครสว19รรค์

17 การประชุมคณะอนกุ รรมการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝกึ อาชีพจงั หวัดนครสวรรค์ (กพร.ปจ.)

การประชมุ คณะอนกุ รรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครสวรรค์
(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 เมือ่ วนั ที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์ และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom มีคณะอนุกรรมการฯ และผู้สังเกตการณ์
เข้าร่วมประชุมรวม 39 คน ที่ประชมุ มีมติให้ฝา่ ยเลขานกุ าร กพร.ปจ. เกบ็ รวบรวมข้อมลู โครงการที่มี
การพัฒนาคนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตรงกบั ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อ
จดั ทาแผนพฒั นากาลงั คนจงั หวดั นครสวรรค์ ประจาปี 2565
เข้าที่ประชุมในคร้ังตอ่ ไป

รายงานผลการพฒั นาฝีมอื แรงงานประจาปี 2564 สถาบนั พฒั นาฝมี ือแรงงาน 8 นครสวรรค์

18 โครงการประชมุ เพ่อื หารือการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประจาปี พ.ศ.2565 จังหวัดนครสวรรค์

เมอ่ื วนั ที่ 23 กนั ยายน 2564 สถาบนั พฒั นาฝมี อื แรงงาน 8 นครสวรรค์ จดั โครงการประชมุ เพอื่ หารอื การจดั ทา
แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานประจาปี พ.ศ. 2565 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
การพัฒนาฝีมือแรงงานกับเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังการจัดทา
แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานปี พ.ศ. 2565 และจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นไปตามความ
ต้องการพัฒนาแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องคริสตัล โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ประธานสมาพันธ์ SME
จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิใน กพร.ปจ. สถานประกอบกิจการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แกนนาอาสาสมัคร
แรงงาน และข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าประชุมจานวน 47 คน

รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานประจาปี 2564 สถาบันพัฒนาฝมี ือแรงงาน 8 นครสว21รรค์

สว่ นท่ี 2

ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม

รายงานผลการพฒั นาฝีมอื แรงงานประจาปี 2564 สถาบันพฒั นาฝมี ือแรงงาน 8 นครสวรรค์

19 ผลการดาเนินงานพัฒนาฝมี อื แรงงาน
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 ภาพรวม

รายงานผลการพฒั นาฝมี ือแรงงานประจาปี 2564 สถาบนั พัฒนาฝมี ือแรงงาน 8 นครสว23รรค์

20 ผลการดาเนนิ งานพฒั นาฝีมอื แรงงาน
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 ภาพรวม

รายงานผลการพัฒนาฝีมอื แรงงานประจาปี 2564 สถาบนั พัฒนาฝมี ือแรงงาน 8 นครสวรรค์

21 ผลการเบิกจา่ ยเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาพรวม

รายงานผลการพฒั นาฝมี อื แรงงานประจาปี 2564 สถาบันพฒั นาฝีมือแรงงาน 8 นครสว25รรค์

คณะผจู้ ดั ทา

ที่ปรึกษา ผอู้ านวยการสถาบนั พัฒนาฝมี อื แรงงาน 8 นครสวรรค์
ผอู้ านวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรคู้ วามสามารถ
นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผอู้ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน
นางสรุ ยี ์ญา วชิรจรสั พงศ์ รกั ษาการแทนผอู้ านวยการกลุ่มงานพัฒนาฝมี อื แรงงาน
นายธีรยุทธ ถุงทอง หวั หนา้ ฝา่ ยบริหารทว่ั ไป
นายพงษ์ศกั ดิ์ ฬียาพรรณ
นางสาวอมรรัตน์ ประสาทเกตุ

ผู้จัดทา ผู้อานวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล
หวั หนา้ ฝา่ ยแผนงานและประเมินผล
นางปราณี บุญประกอบ นกั วิชาการพฒั นาฝมี ือแรงงานชานาญการ
นางจารุรินทร์ ฝนั้ แก้ว นกั วิชาการพัฒนาฝมี ือแรงงานปฏิบตั ิการ
นางสวุ ารินทร์ จันทรา
นางสาวณฏั ฐธิดา รามัญวงษ์

159 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเซีย ตาบลนครสวรรคอ์ อก bit.ly/2ZHlUkj
อาเภอเมอื งนครสวรรค์ จงั หวดั นครสวรรค์ 60000 [email protected]
https://www.dsd.go.th/nakhonsawan
0 5680 2701

รายงานผลการพฒั นาฝีมือแรงงานประจาปี 2564 สถาบันพัฒนาฝมี ือแรงงาน 8 นครสวรรค์


Click to View FlipBook Version