The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การบรรยาย รศ.นพ.สุริยเดว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nuch.tarinee Phitsanulok, 2020-03-03 02:14:58

การบรรยาย รศ.นพ.สุริยเดว

การบรรยาย รศ.นพ.สุริยเดว

สรุปรายงานการเขา้ รว่ มการบรรยายพิเศษ
“วินัยกับครอบครัวไทย”

วิทยากรผู้บรรยาย : รศ.นพ.สุรยิ เดว ทรปี าตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
(องคก์ ารมหาชน)

วนั จันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนธรี ธาดา พิษณโุ ลก

จากการฟังบรรยาย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ท่านได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของการเลี้ยงดู
เดก็ ในครอบครวั การยกตวั อยา่ งของละครไทยทส่ี ะท้อนเรื่องราวของพฤติกรรมการเล้ยี งดูของครอบครัวไทยที่
มปี ัญหาในการเล้ียงดลู ูก ทำใหเ้ ดก็ มปี ัญหาในครอบครวั ในหัวข้อ เรื่อง “เปิดตัว 9 รูปแบบครอบครัว เลี้ยงลูก
ลักความรัก และขาดวินัยทีเ่ หมาะสม” การปกป้องที่ผิดวิธใี นการเล้ียงลูก การศรัทธาในความรกั กายไม่พร้อม
สมองไม่เปิด ไม่เกิดการเรียนรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวส่วนใหญ่นั้น มักเกิดที่ผู้ใหญ่และถ่ายทอดสู่เด็ก

การเลี้ยงลกู แบบเร่งรัด

แนวคิดการเลย้ี งดูเด็ก คอื “หลายคนมักเปรียบ
เด็กเป็นผ้าขาว ซึ่งหมายความว่า ถ้าเราสอนเด็ก
เหมือนกัน ๆ ให้ความรักความอบอุ่นเท่าเทียมกัน เด็ก
ทุกคนก็น่าจะมี ทักษะความสามารถคล้ายคลึงกัน เป็น
เด็กที่ได้รับความอบอุ่นเท่า ๆ กัน ปัญหาสังคมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของเด็กก็ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่อย่าลืมว่าการ
เรียนรู้และการเลี้ยงดูของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน
สญั ญาณทีห่ นง่ึ เพอื่ บอกว่าเด็กทุกคนเกดิ มาไมเ่ หมือนกัน และไม่จำเปน็ ต้องเหมือนกัน สญั ญาณน้ีกำลังจะเปิด
โลกทัศน์ใหม่ให้พ่อแม่ ว่าโลกยุคสมัยใหม่มันมี
ความชอบ ความถนัด และความสามารถของเด็ก ท่ี
ตั้งแต่เกิดมาก็มีรสนิยมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็ก
เขามี ความถนัดที่หลากหลาย หากพ่อแม่มีความเข้าใจ
ในเรื่องความต่าง จะเลี้ยงลูกแบบเลิกเปรียบเทียบ
เพราะเขารู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนหนึ่งพร้อมจะ
เป็นศิลปิน อีกคนหนึ่งอาจจะพร้อมเป็นนักคณิตศาสตร์
เม่อื ไม่เปรยี บเทียบ เด็กก็จะไมบ่ าดเจ็บ ไมเ่ กิดบาดแผล
ในใจ นี่แค่ทัศนคติเปลี่ยนจะเห็นว่าวิธีการเลี้ยงเปลี่ยน
พอวิธีการเปลี่ยน ก็ส่งผลถึงเด็กทันทีสัญญาณที่สอง ที่หมอส่งออกมาคือ เมื่อทุกคนต่างกัน มันเลยทำให้มี
การแบ่งโทนสี ซึ่งเป็นโทนสีที่ไม่เหมือนกัน เด็กทุกคนที่เกิดมาเป็นผ้าสีพื้นที่ไม่เหมือนกัน บางคนเป็นสีเหลือง
บางคนเป็นสีฟ้า กระบวนการเลย้ี งของพ่อแม่ตลอดเส้นทางนั้นมันจะไปใส่ลวดลายบนผนื ผ้านั้นเด็กเกิดมาโทน
มีต่างกัน ดังนั้นการเลี้ยงดูมันคือศิลปะในการเลี้ยงลูกในทางการแพทย์เรียกว่า goodness of fit คือศิลปะใน

การเลย้ี งลกู ซง่ึ สามารถพฒั นาเด็กคนหนึ่งที่อาจจะเคยเป็นเด็กเลี้ยงยากแต่พอเขามีพนื้ ที่ จากท่ีเขาเคยบ้าพลัง
แล้วใช้พลังไปในทางที่แย่ ก็ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดี กระบวนการ goodness of fit คือการไม่เปรียบเทียบลูก
คือการให้การสนับสนุนเด็กบางคนทีไ่ ม่เคยคิดจะปูเตียงเลย แต่วันน้ีลุกขึ้นมาปูเตียง พ่อแม่ก็ใส่คำช่ืนชมเขา้ ไป
แล้วท้าทายเขาต่อ เพ่อื ให้เขากลายเปน็ คนทม่ี ีศกั ยภาพสูงข้นึ

ลงชอื่ ........................................................ ผเู้ ขา้ รับการอบรม
(นางสาวธารนิ ี บัวมา)


Click to View FlipBook Version