The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kwanchanokthinprasart, 2021-05-16 03:30:56

Coming up rose

TU102 Find your lucky

เรือ่ งราวท่เี กิดข้ึนรอบตวั
กจิ วัตรประจาํ วนั ที่ถกู มองขาม
สิ่งท่ีเรยี บงา ยแตสามารถสรางความหมาย

ใหก ับชีวิตได. ..
พรอ มหรอื ยังทจ่ี ะตามหา
ความโชคดีในแตละวนั ของคณุ

…ไปกับเรา...ความสวยของท้องฟา ทีหลายคน
อาจมองข้าม เพราะเห็นทุกวัน...
แต่รู้อะไรไหม ท้องฟาในแต่ละวัน
พร้อมจะมอบความสวยงามให้คุณเสมอนะ

สิง่ ของที่ไดร ับ
ไมว า จะเปน สิ่งที่ใชไดจริง

หรอื ไอเทมในเกม
แตก ารทไ่ี ดมนั มา
ก็เหมือนวันน้นั จะเจอ
โชคดเี ขา แลวละ

สิง่ มีชวี ิตเลก็ ๆ
อยา งตนไม ดอกไม

ทอ่ี ยูกบั เรา
พวกเขาถอื เปน เพื่อน
ทีส่ รางสสี นั และ
ปรับสมดุลใหกบั โลกเลยนะ
ดใี จจังท่ีมีพวกเขา

ÇÊ¹Ñ Ç¹ÂÕ·é àË͌ Á§¿Í× Ò‡ ¹·¡Õ¤è ¹Ñ سäÁËÍÁ§...

·Ø¡Ç¹Ñ ÁÊÕ §èÔ

ÊǧÒÁàÊÁÍ
à¾ÂÕ §à»´ã¨
ÁͧÍÍ¡ä»
áŌǨоºÁ¹Ñ

ถึงชีวิตจะเหมือนทองฟาท่ีคาดเดา
ไมได แตเราสามารถมีความสุข
ไปกับมันไดนี่หนา คิดบวกเขาไวนะ

ความโชคดีของคุณเหมือนกับทองฟา
เพราะทองฟาท้ังสวยงามและกวางใหญ

ทีส่ แดตใถยสงึงั วมคนั ีธอนรยรอ้ี สมาชรกาาาตงศสแิจละีสระอนัทนอใหงคฟุณา นะโชคดีทีวนั นี
ได้กินรา้ นอรอ่ ย

เจา้ ดงั ยา่ น
เยาวราช

แคไดเห็นดอกไมท่ีรดนาํ้ ทุกวันผลิบาน
ก็ ทํา ใ ห ห น่ึ ง วั น ข อ ง ฉั น เ ป น วั น ที่ ส ด ใ ส แ ล ว
แ ล ว คุ ณ เ จ อ ส่ิ ง ที่ ทํา ใ ห วั น ข อ ง คุ ณ ส ด ใ ส ห รื อ ยั ง . . .

ถึงวันน้ีอากาศจะรอน
แต...

ไอศกรีมหวานๆเย็นๆ
ชวยใหรูสึกดีข้ึนไดนะ
ไอศกรีมรสชาติโปรด
ของคุณคืออะไรเหรอสําหรับคนชอบดืมกาแฟ...
แค่ได้ดืมก็รู้สึกพิเศษมากแล้วนะ

Just drink!

คจอรื งเิ พๆอื แนลทว้ อี สยัตขู่ วา้ เ์งลๆยี งเรทานี เส่ามรกอั
อยา่ มองขา้ ม...

เพอื นทแี สนดขี องคณุ นะ

คุณมเี พือนตวั เลก็
ทที าํ ให้วนั นี เปนวนั ที

พิเศษหรอื เปลา่ :)

นมอนุ่ ๆ กอ่ นนอน ชว่ ยผอ่ นคลาย
ความเหนอื ยจากกจิ กรรมทงั วนั ไดน้ ะ

ลองหานมอนุ่ ๆ สกั แกว้ ดสู .ิ ..แตล่ ะคนคงจะมเี มนโู ปรด
ทตี า่ งกนั ออกไป แคไ่ ดร้ วู้ า่ จะได้

ทานของอรอ่ ย ๆ กถ็ อื วา่
พบความโชคดใี นวนั นนั แลว้ ...ไมวาจะอยูที่ไหน สถานที่อะไร
ทุกที่ลวนสรางความทรงจาํ ใหเรา

เสมอ...
คุณมีสถานท่ีในความทรงจํา

หรือเปลา;)

ทางเดินขางหนาของคุณ
ขอใหเปนทางท่ีสวยงาม

เหมือนภาพน้ีเลยนะแคเ ขา Café
สกั รานก็สามารถ
เพิม่ พลงั ใหใ นวันที่
อากาศรอนไดน ะ

หลายคนคงเช่ือเร่ือง
ของนําโชค...

แตส ง่ิ ของแตล ะชิ้นน้นั
มีคุณคาเสมอ…

ไมจ าํ เปน ตอ งเปนของวิเศษ
ขอแคเ ปน ส่ิงทม่ี คี วามหมาย
และสรางความรสู กึ ดใี หไ ดกพ็ อแลว
แลวคณุ เจอของวเิ ศษรอบตวั คุณ

หรอื ยงั ...

There's gon'be better days for you
Around the corner,it's true...

ใหเ พลงนี้สรางวนั ทดี่ ีของคณุ
ลองฟงเพลงน้ีดูนะ

โชคดีนะทีม่ คี วามหวาน
คอยเพมิ่ พลังงานใหร างกาย...

เวลาตอ งการพลังลองนึกถึง
ของหวานดูนะ

วนั นีบ้ รรยากาศดี
ลองออกมาน่ังทีค่ าเฟ

ก็ทําใหแฮปปี้ไดน ะ
โชมคีรดาีทนีไ่ โดปกรินดอเะมไนรอูโรปอรดยๆÌÙäËÁ...¾Ç¡àÃÒà¨Í¤ÇÒÁ⪤´Õ
·ÕèàËÁ×͹¡Ñ¹¹Ð...

¡ÒÃ䴌·Ò¹ÍÒËÒÃÍËÍ æ ä§

Í‹ÒÁͧ¢ŒÒÁ
ÍÒËÒ÷èÕÍËÍ æ 仹Ð

à¾ÃÒйè¹Ñ ¤Í×
¤ÇÒÁ⪤´Õ·Õè¤³Ø ä´¾Œ ºä§

เรทแาไีทตตมภ่อํา้อ่วใายง่าหพจข่า้เงตอะรเนบ่าปาง้ อไคนดยๆุณภ้มกใาอ็โดนพชงวหทเคงหลีดดต็นาีหีทายสรีเขมิรงอื อมุารไงไมอมดเบอ่ดร้เงาหตี..น.็ัวนะ

แมเราจะทําอาหารไมเกง...
แตรูอะไรไหม
โชคดีมากเลยนะที่มีรานอาหารใหเรา
ฝากทองในยามหิว

คุ ณ มี ร า น อ า ห า ร
ที่ ส ร า ง ค ว า ม โ ช ค ดี
ใ ห คุ ณ ห รื อ เ ป ล า

You can find
your lucky
in yourself

ทชใอี่นว ยยวในัา หเงวทอนล่เี รม่ิ อาง ทยขดอึน้กว็มงนเยแเี บอลโอชะะเปคลรรเดกยะหนีอยะรัด

คุ ณ เ ค ย อ ธิ ษ ฐ า น
ข อ ใ ห เ จ อ
ค ว า ม โ ช ค ดี
ไหม?

แ ต รู ห รื อ เ ป ล า
แ ค คุ ณ เ ป ลี่ ย น มุ ม ม อ ง ข อ ง ค ว า ม โ ช ค ดี
คุ ณ ก็ จ ะ ไ ด พ บ มั น ใ น ชี วิ ต ม า ก ม า ย เ ล ย น ะ
ไมตองพิเศษมากก็ได แคคุณพอใจกับมันก็พอ
อ ย า ลื ม ห า ค ว า ม โ ช ค ดี ข อ ง คุ ณ ใ น วั น น้ี น ะ

á¤‹Ç¹Ñ ¹äÕé ´Œ
¹Í¹µ×è¹ÊÒÂ

¡Ãç Êٌ ¡Ö ⪤´Õ
ÁÒ¡áŌÇáËÅÐ

มาอธษิ ฐานดว ยกนั ไดนะ
มาโชคดีไปพรอม ๆ กัน

Orange . Treasure

ฟง เพลงเพราะ ๆ ก็รสู ึกดีข้ึนไดน ะI’m pretty confident that
you’ll do well in everything.

¨Ò¡©¹Ñ ...¤¹·àÕè ª×èÍã¹µÑÇà¸Í

ลกอางรอเทอยี่ กวไกปท็ เาํทใย่ีหวมนีคะวแาลมสว เธขุ เอพจิม่ ะมมาคี กวขาึ้นมสขุ

กเับกรมิ่็ดเคตีไรมน่อื นเงชอดายืม่วเันสลใักยหแนมกะว

การไดท้ านหวานเย็น
พรอ้ มฟงเพลงทชี อบ

มันดีสดุ ๆไปเลย

ลองฟงดนู ะ

โชคดีเหมอื นกันนะ
ทที าํ อาหารทานเอง
แลว้ ออกมาอรอ่ ย
ภูมใิ จมากแหละ...

ดอกไมย ังเบง บาน
ใหมไดตลอด

แลว ทาํ ไมคุณจะเป็ น
แบบดอกไม
ไมไดล ะ :)

The more you
happy,The more

you lucky


Click to View FlipBook Version