The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NASHIMAH - A.RAHAMAN, 2019-12-19 22:53:27

Percubaan

rpt mate t3 2018

SMK SUNGAI BESI
57000 KUALA LUMPUR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK

TINGKATAN 3 2018

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK TINGKATAN 3 2018

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 1 : SUDUT DAN GARIS II Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk: (i) Mengenal pasti
a) garis rentas lintang.
MINGGU 1.1  Meneroka ciri-ciri sudut yang berkaitan b) sudut sepadan.
Memahami dan menggunakan dengan garis rentas lintang c) sudut berselang-seli.
1–2 ciri-ciri sudut yang berkaitan menggunakan perisian geometri d) sudut pedalaman.
dengan garis rentas lintang dan dinamik, set geometri, transparensi
02.01.2018 garis selari. atau kertas surih. (ii) Menentukan bahawa bagi garis
- . selari
 Membincangkan kes apabila sudut a) sudut sepadan adalah sama.
12.01.2018 b) sudut berselang-seli adalah
berselang-seli dan sudut sepadan sama.
tidak sama. c) hasil tambah sudut pedalaman Sudut pedalaman pada
 Membincangkan kes apabila semua ialah 1800 sebelah yang sama bagi garis
sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang adalah sudut
rentas lintang adalah sama dan (iii) Menentukan nilai penggenap.
implikasi terhadap akasnya. a) sudut sepadan
b) sudut berselang-seli
c) sudut pedalaman yang
berkaitan dengan garis selari.

(iv) Menentukan sama ada dua garis
yang diberi adalah selari
berdasarkan ciri-ciri sudut yang
berkaitan dengan garis rentas
lintang.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 1 : SUDUT DAN GARIS II Murid akan dapat:

MINGGU Murid akan diajar untuk:

1–2 1.1 (v) Menyelesaikan masalah yang Hadkan kepada garis rentas
Memahami dan menggunakan melibatkan ciri-ciri sudut yang lintang yang bersilang dengan
02.01.2018 ciri-ciri sudut yang berkaitan berkaitan dengan garis rentas garis selari.
- dengan garis rentas lintang dan lintang.
garis selari.
12.01.2018

BAB 2 : POLIGON II Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 2.1  Menggunakan model poligon dan (i) Menentukan sama ada poligon yang Hadkan sehingga poligon
3–4 Memahami konsep poligon persekitaran untuk mengenal pasti diberi adalah poligon sekata. dengan 10 sisi.
poligon sekata.
sekata. (ii) Menentukan Membina dengan alat tepi
 Meneroka ciri-ciri poligon a) paksi simetri lurus dan jangka lukis.
15.01.2018 menggunakan pembaris, jangka lukis, b) bilangan paksi simetri Tegaskan kejituan lukisan.
- protraktor, kertas grid, templat, bagi suatu poligon.

26.01.2018 geobod, kad imbas dan perisian (iii) Melakar poligon sekata.
geometri dinamik.
 Termasuk contoh poligon tak sekata (iv) Melukis poligon sekata dengan
yang diperoleh melalui aktiviti seperti membahagi sama sudut pada pusat.
melipat kertas yang berbentuk poligon.
(v) Membina segitiga sama sisi,
 Kaitkan dengan penggunaan dalam segiempat sama dan heksagon
bidang seni bina. sekata.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

3–4 2.2 Memahami dan menggunajan Meneroka sudut pelbagai polygon (ii) Menentukan nilai sudut peluaran
penegtahuan tentang sudut melalui aktivit seperti melukis, apabila nilai sudut pedalaman poligon
15.01.2018 peluaran dan sudut pedalaman menggunting dan menampal, diberi dan begitu juga sebaliknya.
- poligon. mengukur sudut dan menggunakan
perisian geometri dinamik. (iii) Menentukan hasil tambah sudut
26.01.2018  Mengkaji bilangan segitiga yang pedalaman poligon.

terbentuk dalam suatu poligon apabila
menyambung suatu bucu poligon

tersebut dengan bucu-bucu lain.

(iv) Menentukan hasil tambah sudut
peluaran poligon.

 Termasuk contoh situasi harian. (v) Menentukan
a) nilai sudut pedalaman poligon
sekata apabila bilangan sisi
diberi.
b) nilai sudut peluaran poligon
sekata apabila bilangan sisi
diberi.
c) bilangan sisi poligon sekata
apabila nilai sudut pedalaman
atau sudut peluaran diberi.

(vi) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sudut dan sisi poligon.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 3 : BULATAN II Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 3.1  Meneroka melalui aktiviti seperti (i) Mengenal pasti diameter bulatan
5–7 Memahami dan menggunakan menyurih, melipat, melukis dan sebagai paksi simetri.
ciri-ciri bulatan yang melibatkan
mengukur dengan jangka lukis, (ii) Menentukan bahawa
simetri, perentas dan lengkok. pembaris, benang, protraktor, kertas a) jejari yang berserenjang dengan
turas dan perisian geometri dinamik. perentas membahagi dua sama
29.01.2018 perentas tersebut dan begitu juga
- sebaliknya.
b) pembahagi dua sama serenjang
14.02.2018 bagi dua perentas bersilang pada
pusat bulatan.
c) dua perentas yang sama panjang
adalah sama jarak dari pusat
bulatan dan begitu juga
sebaliknya.
d) perentas yang sama panjang
apabila memotong suatu bulatan
menghasilkan lengkok yang
sama panjang.

(iii) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan simetri, perentas dan
lengkok bulatan.

CUTI TAHUN BARU CINA 15 FEB – 19 FEB

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 3 : BULATAN II Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:  Meneroka ciri-ciri sudut dalam bulatan (i) Mengenal pasti sudut pada pusat dan Libatkan sudut refleks pada
melalui aktiviti seperti melukis, lilitan bulatan yang dicangkum oleh pusat bulatan.
3.2 suatu lengkok.
Memahami dan menggunakan menggunting dan menampal, serta
ciri-ciri sudut dalam bulatan. menggunakan perisian geometri
dinamik.
(ii) Menentukan bahawa sudut pada Sudut yang dicangkum oleh
lilitan yang dicangkum oleh lengkok suatu lengkok adalah sama
yang sama adalah sama besar. dengan sudut yang dicangkum
oleh perentas yang sepadan.
(iii) Menentukan bahawa sudut pada
a) lilitan
b) pusat

yang dicangkum oleh lengkok yang
sama panjang adalah sama besar.

(iv) Menentukan hubungan antara sudut
pada pusat dengan sudut pada lilitan
yang dicangkum oleh suatu lengkok
yang sama panjang.

(v) Menentukan nilai sudut pada lilitan
yang dicangkum oleh semibulatan.

(vi) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sudut pada pusat bulatan
dan sudut pada lilitan bulatan.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 3 : BULATAN II  Meneroka ciri-ciri sisi empat kitaran Murid akan dapat:
melalui aktiviti seperti melukis,
Murid akan diajar untuk: menggunting dan menampal, serta (i) Mengenal pasti sisi empat kitaran.
menggunakan perisian geometri (ii) Mengenal pasti sudut pedalaman
MINGGU 3.3 dinamik.
5–7 Memahami dan menggunakan bertentang sisi empat kitaran.

konsep sisi empat kitaran. (iii) Menentukan hubungan antara sudut
pedalaman bertentang sisi empat
29.01.2018 kitaran.
-
(iv) Mengenal pasti sudut peluaran dan
14.02.2018 sudut pedalaman bertentang yang
sepadan bagi sisi empat kitaran.

(v) Menentukan hubungan antara sudut
peluaran dan sudut pedalaman
bertentang yang sepadan bagi sisi
empat kitaran.

(vi) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sudut sisi empat kitaran.

(vii) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan bulatan.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 4 : STATISTIK II Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 4.1  Menggunakan contoh situasi harian (i) Memperoleh dan mentafsir maklumat Kaitkan kuantiti data dengan
8–9 Mewakilkan dan mentafsirkan daripada sumber seperti surat khabar, daripada carta pai. saiz sudut sektor.
data dalam carta pai untuk majalah, laporan dan Internet.
(ii) Membina carta pai untuk mewakilkan Carta pai yang lengkap harus
menyelesaikan masalah.  Menggunakan kalkulator dan perisian data. mempunyai:
komputer untuk membina carta pai. i) Tajuk
19.02.2018 (iii) Menyelesaikan masalah yang ii) Label yang sesuai bagi
- melibatkan carta pai. kumpulan data.

02.03.2018

(iv) Menentukan perwakilan data yang Carta pai biasanya sesuai
sesuai. untuk data berkategori.

Termasuk piktograf, carta
palang, graf garis dan carta
pai.
Bincangkan bahawa
perwakilan data adalah
bergantung pada jenis data.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 4 : STATISTIK II Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 4.2  Menggunakan set data daripada (i) Menentukan mod bagi Libatkan data yang
8–9 Memahami dan menggunakan situasi harian untuk menilai dan a) set data. mempunyai lebih daripada
konsep mod, median dan min meramal. b) data dalam jadual kekerapan. satu mod.
untuk menyelesaikan masalah.
 Membincangkan sukatan (ii) Menentukan mod dan kekerapan bagi Hadkan kepada data diskret
19.02.2018 kecenderungan memusat yang sesuai mod tersebut daripada piktograf, carta sahaja.
- dalam situasi yang berbeza. palang, graf garis dan carta pai.
Tegaskan bahawa mod
02.03.2018  Menggunakan kalkulator untuk (iii) Menentukan median bagi set data. merujuk kepada kategori atau
mengira min bagi set data yang besar. skor dan bukan kepada
(iv) Menentukan median bagi data dalam kekerapan.
 Membincangkan kesesuaian jadual kekerapan.
penggunaan mod, median dan min Libatkan perubahan dalam
dalam situasi tertentu. (v) Mengira min bagi bilangan dan nilai data.
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan.

(vi) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan mod, median dan min.

MINGGU PENILAIAN KURIKULUM 1 (UJIAN MAC)
10

05.03.2018
-

09.03.2018

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 5 : INDEKS Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:  Meneroka indeks menggunakan (i) Mengungkapkan pendaraban berulang Mulakan dengan kuasa dua
kalkulator dan hamparan elektronik. sebagai an dan begitu juga dan kuasa tiga.
5.1 sebaliknya. ‘a' ialah suatu nombor nyata.
MINGGU Memahami konsep indeks. Libatkan sebutan algebra.
(ii) Menentukan nilai an. Tegaskan asas dan indeks.
11
(iii) Mengungkapkan nombor dalam
12.03.2018 tatatanda indeks.
-

16.03.2018

a ialah asas, n ialah indeks.
Libatkan pecahan dan
perpuluhan.
Hadkan n kepada integer
positif.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 5 : INDEKS  Meneroka hukum indeks Murid akan dapat:
menggunakan pendaraban berulang
Murid akan diajar untuk: dan kalkulator.

MINGGU 5.2 (i) Menentusahkan am x an = am + n. Hadkan sebutan algebra
11 Melakukan pengiraan yang kepada satu pembolehubah
melibatkan pendaraban nombor (ii) Mempermudahkan pendaraban bagi
dalam tatatanda indeks. a) nombor
b) sebutan algebra
12.03.2018 yang diungkapkan dalam tatatanda
- indeks dengan asas yang sama.

16.03.2018 (iii) Mempermudahkan pendaraban bagi
a) nombor
Murid akan diajar untuk: b) sebutan algebra
5.3 yang diungkapkan dalam tatatanda
Melakukan pengiraan yang indeks dengan asas yang berlainan.
melibatkan pembahagian nombor
dalam tatatanda indeks. Murid akan dapat:

(i) Menentusahkan am ÷an = am–n. Tegaskan bahawa a0 = 1.

(ii) Mempermudahkan pembahagian bagi
a) nombor
b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks dengan asas yang sama.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (17 MAC – 25 MAC 2018)

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 5 : INDEKS  Meneroka menggunakan pendaraban Murid akan dapat:
berulang dan hukum indeks.
Murid akan diajar untuk:

MINGGU 5.4 (i) Menentusahkan (am)n = amn. (am)n = amn , m dan n ialah
Melakukan pengiraan yang (ii) Mempermudahkan integer positif.
13 melibatkan nombor dan sebutan
algebra dalam tatatanda indeks a) nombor Hadkan sebutan algebra
26.03.2018 yang dikuasakan. b) sebutan algebra kepada satu pembolehubah.
- yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks yang dikuasakan. Tegaskan bahawa:
30.03.2018
(iii) Mempermudahkan pendaraban dan
pembahagian bagi
a) nombor
b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks yang dikuasakan dengan asas
berlainan.

(iv) Melakukan gabungan operasi yang
melibatkan pendaraban,
pembahagian dan yang dikuasakan
bagi
a) nombor
b) sebutan algebra

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

5.5 (i) Menentusahkan an  1 n ialah integer positif.
Melakukan pengiraan yang Mulakan dengan n = 1.
melibatkan indeks negatif. n

a

(ii) Menyatakan a n sebagai 1
an

dan begitu juga sebaliknya.

(iii) Melakukan gabungan operasi
darab, bahagi dan yang dikuasakan
yang melibatkan indeks negatif bagi
a) nombor b)sebutan algebra

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU BAB 5 : INDEKS Murid akan dapat: a dan n ialah integer positif.
13 Mulakan dengan n = 2.
Murid akan diajar untuk: 1
Hadkan kepada punca integer
5.6 (i) Menentusahkan a n  n a positif.
Melakukan pengiraan yang
melibatkan indeks pecahan. 1

26.03.2018 (ii) Menyatakan a n sebagai n a dan
begitu juga sebaliknya.
-
1
30.03.2018
(iii) Menentukan nilai a n

m

(iv) Menyatakan a n sebagai:

Murid akan diajar untuk: (v) Melakukan gabungan operasi darab,
bahagi dan yang dikuasakan yang
5.7 melibatkan indeks pecahan bagi:
Melakukan pengiraan yang a) nombor
melibatkan hukum indeks. b) sebutan algebra

m

(vi) Menentukan nilai a n

Murid akan dapat:

(i) Melakukan pendaraban,
pembahagian, yang dikuasakan atau
gabungan operasi tersebut ke atas
beberapa nombor yang diungkapkan
dalam tatatanda indeks.

(ii) Melakukan gabungan operasi darab,
bahagi dan yang dikuasakan yang
melibatkan indeks positif, negatif dan
pecahan.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 6 : UNGKAPAN ALGEBRA III Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 6.1  Kaitkan dengan contoh konkrit. (i) Menentukan kembangan yang Mulakan dengan sebutan
14 – 16 Memahami dan menggunakan  Meneroka menggunakan perisian melibatkan ungkapan algebra dalam algebra linear.
konsep kembangan. satu tanda kurung. Hadkan kepada ungkapan
komputer. linear.
(ii) Menentukan kembangan yang
02.04.2018 melibatkan ungkapan algebra dalam Tegaskan:
- dua tanda kurung.
a  ba  b a  b2
20.04.2018 Murid akan dapat:
Termasuk:
(a + b)(a + b)
(a – b)(a – b)
(a + b)(a – b)
(a – b)(a + b)

Murid akan diajar untuk:  Meneroka menggunakan bahan konkrit (i) Menyatakan faktor bagi suatu sebutan Tegaskan hubungan antara
dan perisian komputer. algebra. kembangan dan pemfaktoran.
6.2 Ambil perhatian bahawa “1”
Memahami dan menggunakan (ii) Menyatakan faktor sepunya dan adalah faktor bagi semua
konsep pemfaktoran ungkapan FSTB bagi beberapa sebutan sebutan algebra.
algebra untuk menyelesaikan algebra.
masalah.

(iii) Memfaktorkan ungkapan algebra Beza antara dua sebutan
menggunakan kuasa dua bermakna:
a) faktor sepunya. a2 – b2 = (a + b)(a − b) atau
b) beza antara dua sebutan kuasa (a − b)(a + b)
dua.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 6 : UNGKAPAN ALGEBRA III Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 6.2 Hadkan kepada empat
Memahami dan menggunakan sebutan algebra.
14 – 16 konsep pemfaktoran ungkapan ab – ac = a(b – c)
algebra untuk menyelesaikan e2 – f2 = (e + f)(e – f)
02.04.2018 masalah.
- x2 + 2xy + y2 = (x + y)2
hadkan jawapan kepada
20.04.2018 (ax + by)2

ab + ac + bd + cd
= (b + c)(a + d)

 Meneroka menggunakan perisian (iv) Memfaktor dan mempermudahkan Mulakan dengan ungkapan
komputer. pecahan algebra. satu sebutan untuk pengangka
dan penyebut.

Hadkan kepada pemfaktoran
yang melibatkan faktor
sepunya dan beza antara dua
sebutan kuasa dua.

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

6.3  Meneroka menggunakan perisian (i) Menambah atau menolak dua Konsep GSTK mungkin
Melakukan penambahan dan komputer. pecahan algebra yang mempunyai digunakan.
penolakan ke atas pecahan penyebut yang sama. Hadkan penyebut kepada satu
algebra.  Mengaitkan dengan situasi kehidupan sebutan algebra.
sebenar. (ii) Menambah atau menolak dua
pecahan algebra yang penyebut satu
pecahan adalah gandaan bagi
penyebut pecahan yang lain.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 6 : UNGKAPAN ALGEBRA III Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk: (iii) Menambah atau menolak dua
pecahan algebra yang penyebut
MINGGU 6.3 pecahan tersebut
Melakukan penambahan dan a) tidak mempunyai faktor
14 – 16 penolakan ke atas pecahan sepunya.
algebra. b) mempunyai faktor sepunya.
02.04.2018
-

20.04.2018

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

6.4  Meneroka menggunakan perisian (i) Mendarab dua pecahan algebra yang Mulakan dengan pendaraban
Melakukan pendaraban dan komputer. melibatkan penyebut dengan: dan pembahagian yang tanpa
pembahagian ke atas pecahan a) satu sebutan. pemudahan diikuti dengan
algebra. b) dua sebutan. pendaraban dan pembahagian
yang ada pemudahan.
(ii) Membahagi dua pecahan algebra
yang melibatkan penyebut dengan
a) satu sebutan.
b) dua sebutan.

(iii) Melakukan pendaraban dan
pembahagian bagi dua pecahan
algebra menggunakan pemfaktoran
yang melibatkan faktor sepunya dan
beza antara dua sebutan kuasa dua.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 7 : RUMUS ALGEBRA Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 7.1  Menggunakan contoh situasi harian (i) Menentukan sama ada suatu kuantiti Pembolehubah termasuk
17-18 Memahami konsep pembolehubah untuk menerangkan pembolehubah dalam situasi yang diberi ialah integer, pecahan dan
dan pemalar. pembolehubah atau pemalar. perpuluhan.
dan pemalar.
23.04.2018
- (ii) Menentukan pembolehubah dalam
situasi yang diberi dan mewakilkan
04.05.2018 pembolehubah tersebut dengan
simbol huruf.

(iii) Menentukan nilai yang mungkin bagi
suatu pembolehubah dalam situasi
yang diberi.

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:
7.2
Memahami konsep rumus untuk (i) Menulis rumus berdasarkan Simbol yang mewakili suatu
menyelesaikan masalah. a) pernyataan kuantiti dalam rumus mesti
b) situasi dinyatakan dengan jelas.

yang diberi.

(ii) Mengenal pasti perkara rumus.

(iii) Mengungkapkan pembolehubah
tertentu sebagai perkara rumus
dengan melibatkan
a) satu daripada operasi asas: +, -,
×, ÷
b) kuasa atau punca kuasa.
c) gabungan operasi asas dan
kuasa atau punca kuasa.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 7 : RUMUS ALGEBRA Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 7.2 (iv) Menentukan nilai suatu Libatkan rumus saintifik.
17-18 Memahami konsep rumus untuk pembolehubah apabila
menyelesaikan masalah. pembolehubah tersebut:
a) ialah perkara rumus
23.04.2018 b) bukan perkara rumus
-
(v) Menyelesaikan masalah yang
04.05.2018 melibatkan rumus.

MINGGU ULANGKAJI BAB 1 – BAB 7 DAN SEMUA TOPIK TINGKATAN 1 DAN 2.
19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU
20

BAB 8 : PEPEJAL GEOMETRI III Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 8.1  Menggunakan model konkrit untuk (i) Menerbitkan rumus isipadu bagi Prisma dan silinder masing-
Memahami dan menggunakan menerbitkan rumus. a) prisma. masing merujuk kepada
21 – 22 konsep isipadu prisma tegak dan b) silinder. prisma tegak dan silinder
silinder membulat tegak untuk  Mengaitkan isipadu prisma tegak membulat tegak.
21.05.2018 menyelesaikan masalah. dengan isipadu silinder membulat (ii) Mengira isipadu prisma tegak dalam Hadkan tapak kepada bentuk
- tegak. unit padu apabila diberi tinggi dan segitiga dan sisi empat.
a) luas tapak.
01.06.2018 b) dimensi tapak.

(iii) Mengira tinggi prisma apabila isipadu
dan luas tapak diberi.

(iv) Mengira luas tapak prisma apabila
isipadu dan tinggi diberi.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 8 : PEPEJAL GEOMETRI III Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 8.1 (v) Mengira isipadu silinder dalam unit
Memahami dan menggunakan padu apabila diberi:
21 – 22 konsep isipadu prisma tegak dan a) luas tapak dan tinggi.
silinder membulat tegak untuk b) jejari tapak dan tinggi.
21.05.2018 menyelesaikan masalah.
-
(vi) Mengira tinggi silinder apabila isipadu
01.06.2018 dan jejari tapak diberi.

(vii) Mengira jejari tapak silinder apabila Hadkan bentuk bekas kepada
isipadu dan tinggi diberi. silinder membulat tegak dan

(viii) Menukarkan isipadu dalam satu unit prisma tegak.
metrik kepada unit yang lain:
a) mm3,cm3 dan m3
b) cm3,ml dan l

(ix) Mengira isipadu cecair dalam suatu
bekas.

(x) Menyelesaikan masalah yang

melibatkan isipadu prisma dan
silinder.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 8 : PEPEJAL GEOMETRI III Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 8.2  Menggunakan model konkrit untuk (i) Menerbitkan rumus isipadu bagi Libatkan tapak poligon yang
menerbitkan rumus. a) piramid. berlainan jenis.
21 – 22 Memahami dan menggunakan b) kon.
konsep isipadu piramid tegak dan  Membuat perkaitan antara isipadu
21.05.2018 kon membulat tegak untuk piramid dengan isipadu prisma serta (ii) Mengira isipadu piramid dalam unit
- menyelesaikan masalah. isipadu kon dengan isipadu silinder. mm3, cm3 dan m3 apabila diberi
tinggi dan
01.06.2018 a) luas tapak.
b) dimensi tapak.

(iii) Mengira tinggi piramid apabila
isipadu dan dimensi tapak diberi.

(iv) Mengira luas tapak piramid apabila
isipadu dan tinggi diberi.

(v) Mengira isipadu kon dalam unit mm3,
cm3 dan m3 apabila tinggi dan jejari
tapak diberi.

(vi) Mengira tinggi kon apabila isipadu
dan jejari tapak diberi.

(vii) Mengira jejari tapak kon apabila
isipadu dan tinggi diberi.

(viii) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan isipadu piramid dan kon.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 8 : PEPEJAL GEOMETRI III Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 8.3 (i) Mengira isipadu sfera apabila jejari Termasuk hemisfera.
Memahami dan menggunakan diberi.
21 – 22 konsep isipadu sfera untuk
menyelesaikan masalah. (ii) Mengira jejari sfera apabila isipadu
21.05.2018 diberi.
-
(iii) Menyelesaikan masalah yang
01.06.2018 melibatkan isipadu sfera.

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

8.4  Menggunakan model konkrit untuk (i) Mengira isipadu pepejal gubahan. Pepejal gubahan adalah
Mengaplikasikan konsep isipadu membentukkan pepejal gubahan. gabungan pepejal geometri.
untuk menyelesaikan masalah yang
melibatkan pepejal gubahan.  Menggunakan contoh situasi (ii) Menyelesaikan masalah yang
kehidupan sebenar. melibatkan isipadu pepejal gubahan.

BAB 9 : LUKISAN BERSKALA Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk: (i) Melakarkan bentuk yang
a) sama saiz dengan objek
MINGGU 9.1  Meneroka lukisan berskala b) lebih kecil daripada objek Hadkan objek kepada
23 Memahami konsep lukisan menggunakan perisian geometri c) lebih besar daripada objek sebarang bentuk dua dimensi.
berskala. dinamik, kertas grid, geobod atau menggunakan kertas grid.
kertas graf.
04.06.2018
-  Mengaitkan dengan peta, grafik dan

08.06.2018 lukisan senibina.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 9 : LUKISAN BERSKALA Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 9.1 (ii) Melukis bentuk geometri mengikut Tegaskan kejituan lukisan.
23 Memahami konsep lukisan skala 1 : n , apabila:
berskala. n 1,2,3, 1 , 1 Libatkan grid yang berlainan
2 10 saiz .
04.06.2018
- (iii) Melukis bentuk gabungan mengikut Tegaskan bahawa grid perlu
skala yang diberi menggunakan dilukis pada bentuk asal.
08.06.2018 a) kertas grid.
b) kertas kosong.

(iv) Melukis semula bentuk pada kertas
grid yang berlainan saiz.

(v) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan lukisan berskala.

MINGGU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24 -25 Murid akan dapat:

BAB 10 : PENJELMAAN II

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 10.1  Melibatkan contoh situasi harian. (i) Mengenal pasti sama ada bentuk yang Tegaskan bahawa apabila
26 Memahami dan menggunakan diberi adalah serupa . sudut sepadan segitiga adalah
konsep keserupaan. sama maka sisi sepadan
(ii) Mengira panjang sisi yang tidak adalah berkadaran .
25.06.2018 diketahui bagi dua bentuk yang
- serupa.

29.06.2018

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 10 : PENJELMAAN II Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 10.2  Meneroka konsep pembesaran (i) Mengenal pasti suatu pembesaran.
26 Memahami dan menggunakan menggunakan kertas grid, bahan
konsep pembesaran. konkrit, lukisan, geobod dan perisian (ii) Menentukan faktor skala, diberi objek
geometri dinamik. dan imej pembesaran apabila
25.06.2018 a) faktor skala > 0.
-  Mengaitkan pembesaran dengan
keserupaan bentuk. b) faktor skala < 0.
29.06.2018
 Menggunakan kertas grid dan perisian
geometri dinamik untuk meneroka (iii) Menentukan pusat pembesaran
hubungan antara luas imej dan luas apabila objek dan imej diberi.
objek.
(iv) Menentukan imej objek apabila pusat
pembesaran dan faktor skala diberi.

(v) Menentukan ciri-ciri suatu
pembesaran

(vi) Mengira
a) faktor skala
b) panjang sisi imej
c) panjang sisi objek suatu
pembesaran.

(vii) Menentukan hubungan antara luas Libatkan faktor skala negatif.
imej dan luas objek.

(viii) Mengira
a) luas imej
b) luas objek
c) faktor skala
di bawah suatu pembesaran.

(ix) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan pembesaran

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 11 : PERSAMAAN LINEAR II Murid akan dapat:

MINGGU Murid akan diajar untuk:

27 11.1  Menerbitkan persamaan linear dalam (i) Menentukan sama ada suatu
Memahami dan menggunakan dua pembolehubah yang berkaitan persamaan adalah persamaan linear
02.07.2018 konsep persamaan linear dalam dengan situasi kehidupan sebenar. dalam dua pembolehubah.
- dua pembolehubah.
 Meneroka menggunakan kalkulator (ii) Menulis persamaan linear dalam dua
06.07.2018 grafik, perisian geometri dinamik dan pembolehubah daripada maklumat
hamparan elektronik untuk yang diberi.

menyelesaikan persamaan linear dan (iii) Menentukan nilai satu pembolehubah
persamaan linear serentak. apabila diberi nilai pembolehubah
yang lain.

(iv) Menentukan penyelesaian yang
mungkin bagi persamaan linear
dalam dua pembolehubah.

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

11.2  Menggunakan kaedah cuba-jaya. (i) Menentukan sama ada dua Libatkan simbol huruf selain
Memahami dan menggunakan  Menggunakan contoh daripada situasi persamaan yang diberi adalah daripada x dan y untuk
konsep persamaan linear persamaan linear serentak. mewakili pembolehubah.
serentak dalam dua kehidupan sebenar.
pembolehubah untuk
menyelesaikan masalah (ii) Menyelesaikan dua persamaan linear
serentak dalam dua pembolehubah
dengan
a) kaedah penggantian.
b) kaedah penghapusan.

(iii) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan dua persamaan linear
serentak dalam dua pembolehubah.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 12 : KETAKSAMAAN LINEAR Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 12.1  Menggunakan situasi harian untuk (i) Mengenal pasti hubungan Tegaskan bahawa a > b
28 Memahami dan menggunakan menggambarkan hubungan a) lebih besar daripada adalah setara dengan b < a.
konsep ketaksamaan. ketaksamaan dan seterusnya b) kurang daripada “ >” disebut sebagai “lebih
penggunaan simbol “ > ”, “ < ”, “ ≥ ” besar daripada”.
09.07.2018 dan “ ≤ ”. berdasarkan situasi yang diberi. “ < ” disebut sebagai “kurang
- daripada”.
(ii) Menulis hubungan antara dua nombor “ ≥” disebut sebagai “lebih
13.07.2018 yang diberi menggunakan simbol “ > ” besar daripada atau sama
atau “ < ”. dengan”.
“ ≤ ” disebut sebagai “kurang
(iii) Mengenal pasti hubungan daripada atau sama dengan”.
a) lebih besar daripada atau sama
dengan
b) kurang daripada atau sama
dengan berdasarkan situasi
yang diberi.

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat: h ialah pemalar, x ialah
integer.
12.2 (i) Menentukan sama ada hubungan
Memahami dan menggunakan yang diberi adalah suatu
konsep ketaksamaan linear dalam ketaksamaan linear.
satu pembolehubah.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 12 : KETAKSAMAAN LINEAR Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk: (ii) Menentukan penyelesaian yang
mungkin bagi ketaksamaan linear
MINGGU 12.2  Melibatkan contoh situasi harian. dalam satu pembolehubah yang
Memahami dan menggunakan diberi:
28 konsep ketaksamaan linear dalam a) x > h;
satu pembolehubah. b) x < h;
09.07.2018 c) x ≥ h;
- d) x ≤ h.

13.07.2018 (iii) Mewakilkan ketaksamaan
linear:
a) x > h;
b) x < h;
c) x ≥ h;
d) x ≤ h.
pada garis nombor dan begitu juga
sebaliknya.

(iv) Membina ketaksamaan linear
menggunakan simbol:
a) “ > ” atau “ < ”
b) “ ≥ ” atau “ ≤ ”
daripada maklumat yang diberi.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 12 : KETAKSAMAAN LINEAR Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 12.3 (i) Menyatakan ketaksamaan yang Tegaskan bahawa keadaan
Melaksanakan pengiraan yang terhasil apabila suatu nombor ketaksamaan tidak berubah.
28 melibatkan penambahan, a) ditambah kepada
penolakan, pendaraban dan b) ditolak daripada Tegaskan bahawa apabila
09.07.2018 pembahagian ke atas kedua-dua belah ketaksamaan yang pendaraban atau
- ketaksamaan linear. diberi. pembahagian dilakukan pada
kedua-dua belah ketaksamaan
13.07.2018 (ii) Menyatakan ketaksamaan yang dengan nombor negatif yang
terhasil apabila kedua-dua belah sama, keadaan ketaksamaan
ketaksamaan yang diberi dibalikkan.
a) didarab dengan satu nombor. Maklumat diberi daripada
b) dibahagi dengan satu nombor. situasi kehidupan sebenar.
Libatkan “<”,“ ≥” dan “ ≤ .
(iii) Membina ketaksamaan

Murid akan diajar untuk: daripada maklumat yang diberi.
Murid akan dapat:
12.4
Melaksanakan pengiraan untuk  Meneroka menggunakan perisian (i) Menyelesaikan ketaksamaan linear Tegaskan bahawa bagi suatu
menyelesaikan ketaksamaan geometri dinamik dan kalkulator grafik. dengan: penyelesaian, pembolehubah
dalam satu pembolehubah. a) menambah satu nombor ditulis pada sebelah kiri
kepada ketaksamaan.
b) menolak satu nombor daripada
kedua-dua belah ketaksamaan.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 12 : KETAKSAMAAN LINEAR Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 12.4 (ii) Menyelesaikan ketaksamaan linear
Melaksanakan pengiraan untuk dengan:
28 menyelesaikan ketaksamaan a) mendarab
dalam satu pembolehubah. b) membahagi
09.07.2018 satu nombor pada kedua-dua belah
- ketaksamaan.

13.07.2018 (iii) Menyelesaikan ketaksamaan linear
dalam satu pembolehubah
Murid akan diajar untuk: menggunakan gabungan operasi

12.5 Murid akan dapat:
Memahami konsep ketaksamaan
linear serentak dalam satu (i) Mewakilkan nilai sepunya bagi dua Tegaskan makna
pembolehubah. ketaksamaan linear serentak pada ketaksamaan seperti:
garis nombor.
a<x<b
(ii) Menentukan ketaksamaan setara bagi a≤x≤b
dua ketaksamaan linear yang diberi. a≤x<b
a<x≤b

(iii) Menyelesaikan dua ketaksamaan Tegaskan bentuk seperti:
linear serentak. a>x<b
a<x≥b
a<x>b

tidak diterima.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
 Meneroka dengan “mesin fungsi”.
BAB 13 : GRAF FUNGSI Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 13.1 (i) Menyatakan hubungan antara dua Libatkan fungsi seperti:
29 Memahami dan menggunakan pembolehubah berdasarkan maklumat y = 2x + 3
konsep fungsi. yang diberi. p = 3q2 + 4q – 5
A = B3
16.07.2018 (ii) Mengenal pasti pembolehubah
- bersandar dan pembolehubah tidak
bersandar dalam satu hubungan yang
20.07.2018 melibatkan dua pembolehubah.

(iii) Mengira nilai pembolehubah
bersandar, apabila nilai
pembolehubah tidak bersandar diberi.

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

13.2 (i) Membina jadual nilai bagi fungsi yang Hadkan kepada fungsi linear,
Melukis dan menggunakan graf diberi. kuadratik dan kubik.
fungsi.

(ii) Melukis graf fungsi dengan skala Libatkan kes-kes apabila skala
yang tidak diberi.

diberi.

(iii) Menentukan nilai y daripada graf
apabila nilai x diberi dan begitu juga
sebaliknya.

(iv) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan graf fungsi.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 14 : NISBAH, KADAR & KADARAN II Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 14.1  Menggunakan situasi kehidupan (i) Menentukan kadar dalam situasi yang Tegaskan penggunaan unit
Memahami konsep kadar dan sebenar yang melibatkan kadar. diberi dan mengenal pasti dua kuantiti dalam pengiraan.
30 melaksanakan pengiraan yang yang terlibat.
melibatkan kadar.
23.07.2018 (ii) Mengira kadar apabila nilai dua
- kuantiti yang berbeza diberi.

27.07.2018 (iii) Mengira nilai kuantiti tertentu apabila
kadar dan nilai kuantiti yang lain
Murid akan diajar untuk: diberi.

14.2 (iv) Menukar kadar daripada satu unit
Memahami dan menggunakan ukuran kepada unit ukuran yang lain.
konsep laju.
(v) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan kadar.

Murid akan dapat:

 Menggunakan contoh situasi harian. (i) Mengenal pasti dua kuantiti yang Nilai murni yang berkaitan
terlibat dalam laju. dengan peraturan lalu lintas
perlu dibincangkan.
(ii) Mengira dan mentafsirkan laju. Libatkan penggunaan graf.

(iii) Mengira
a) jarak, apabila laju dan masa
diberi.
b) masa, apabila laju dan jarak
diberi.

(iv) Menukar daripada satu unit laju
kepada unit laju yang lain.

(v) Membezakan antara laju seragam
dan laju tidak seragam.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 14 : NISBAH, KADAR & KADARAN II Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk: (i) Mengira laju purata dalam pelbagai
situasi.
MINGGU 14.3  Menggunakan contoh situasi harian.
30 Memahami dan menggunakan  Membincangkan perbezaan antara (ii) Mengira
konsep laju purata. a) jarak, apabila laju purata dan
laju purata dan kelajuan min. masa diberi.
23.07.2018 b) masa, apabila laju purata dan
- jarak diberi.

29.07.2018 (iii) Menyelesaikam masalah yang
melibatkan laju dan laju purata.
Murid akan diajar untuk: Libatkan kes nyah-pecutan.
14.4 Murid akan dapat:
Memahami dan menggunakan Gunakan segitiga bersudut
konsep pecutan. (i) Mengenal pasti dua kuantiti yang tegak sahaja.
terlibat dalam pecutan. Tangen Ө boleh ditulis
sebagai tan Ө.
(ii) Mengira dan mentafsirkan pecutan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (18/8/18- 26/8/18)

BAB 15 : TRIGONOMETRI Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 15.1  Menggunakan segitiga bersudut tegak (i) Mengenal pasti:
Memahami dan menggunakan yang mempunyai ukuran sebenar dan a) hipotenus
31 tangen bagi sudut tirus dalam perkembangkan melalui aktiviti. b) sisi bertentangan dan sisi
segitiga bersudut tegak. sebelah terhadap salah satu
30.07.2018  Membincangkan nisbah sisi sudut tirus.
- bertentangan kepada sisi sebelah

03.08.2018 apabila sudut menghampiri 900 .

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 15 : TRIGONOMETRI Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 15.1  Meneroka tangen bagi sudut yang (ii) Menentukan tangen bagi suatu Tegaskan bahawa tangen
Memahami dan menggunakan diberi apabila: sudut. adalah suatu nisbah.
31 tangen bagi sudut tirus dalam
 (c) Saiz segitiga berubah secara (iii) Mengira tangen bagi suatu sudut Hadkan kepada sisi
30.07.2018 segitiga bersudut tegak. berkadaran. apabila panjang sisi segitiga diberi. bertentangan dan sisi sebelah.
-
 (d) Saiz sudut berubah. (iv) Mengira panjang sisi pada suatu Libatkan kes yang
03.08.2018 segitiga apabila nilai tangen dan memerlukan penggunaan
panjang sisi yang lain diberi. Teorem Pythagoras

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

15.2  Meneroka sinus bagi sudut yang diberi (i) Menentukan sinus bagi suatu segitiga. Sinus Ө boleh ditulis sebagai
Memahami dan menggunakan apabila: sin Ө.
sinus bagi sudut tirus dalam a) Saiz segitiga berubah secara (ii) Mengira sinus bagi suatu sudut Libatkan kes yang
segitiga bersudut tegak. berkadaran. apabila panjang sisi segitiga diberi. memerlukan penggunaan

b) Saiz sudut berubah. (iii) Mengira panjang sisi pada suatu Teorem Pythagoras.
segitiga apabila nilai sinus dan
panjang sisi yang lain diberi.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 15 : TRIGONOMETRI Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk:

MINGGU 15.3  Meneroka kosinus bagi sudut yang (i) Menentukan kosinus bagi suatu sudut. Kosinus Ө boleh ditulis
Memahami dan menggunakan sebagai kos Ө.
31 kosinus bagi sudut tirus dalam diberi apabila: (ii) Mengira kosinus bagi sudut apabila
segitiga bersudut tegak. a) Saiz segitiga berubah secara panjang sisi segitiga diberi.
30.07.2018
- berkadaran.
b) Saiz sudut berubah
03.08.2018
(iii) Mengira panjang sisi bagi segitiga Libatkan kes yang
apabila nilai kosinus dan panjang sisi memerlukan penggunaan
yang lain diberi. Teorem Pythagoras.

Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:
15.4
Menggunakan nilai tangen, sinus (i) Mengira nilai nisbah trigonometri yang
dan kosinus untuk menyelesaikan lain apabila nilai suatu nisbah
masalah. trigonometri diberi.

(ii) Menukar unit sudut daripada:
a) darjah kepada darjah dan minit.
b) darjah dan minit kepada darjah.

(iii) Menentukan nilai: Libatkan sudut yang
a) tangen dinyatakan dalam:
b) sinus i) darjah
c) kosinus ii) darjah dan minit.
bagi 300, 450 dan 600 tanpa
menggunakan kalkulator saintifik.

(iv) Menentukan nilai:
a) tangen
b) sinus
c) kosinus

menggunakan kalkulator saintifik.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

BAB 15 : TRIGONOMETRI Murid akan dapat:

Murid akan diajar untuk: (v) Menentukan saiz sudut apabila diberi
nilai:
MINGGU 15.4 a) tangen
Menggunakan nilai tangen, sinus b) sinus
31 dan kosinus untuk menyelesaikan c) kosinus
masalah. menggunakan kalkulator saintifik.
30.07.2018
- (vi) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan nisbah trigonometri.
03.08.2018
PERCUBAAN PT3
MINGGU
32 ULANGKAJI DAN PROGRAM LATIH TUBI

MINGGU PT3 2018
33 – 39 (1/10/18- 3/1/0/18)

MINGGU PROGRAM SELEPAS PT3
40 CUTI AKHIR TAHUN 2018

MINGGU 24 NOVEMBER 2018– 31 DISEMBER 2018
41 – 47


Click to View FlipBook Version