The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการรักษ์ภาษาไทย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nopparat01147, 2021-09-09 04:06:12

โครงการรักษ์ภาษาไทย

โครงการรักษ์ภาษาไทย

โครงการรกั ษภ์ าษาไทย

จดั ทำโดย
นำย นพรัตน์ ทรำยทอง
รหสั ประจำตวั 64301020065
ระดบั ประกำศนียบตั รวชิ ำชีพช้นั สูง

ปวส.1(สทผใ64.2)
สำขำวชิ ำช่ำงกลโรงงำน

เสนอ
ครู ดำวสกำย พลเู กษ
วทิ ยำลยั เทคนิคกำแพงเพชร
รำยงำนเล่มน้ ีเป็ นส่วนหน่ึงของ
รำยงำนวิชำทกั ษะภำษำไทยเชิงวชิ ำชีพ
(รหสั วิชำ 30000-1101)
ภำคเรียนที่1 กำรศึกษำ256

ช่ือโครงกำร โครงกำรรักษภ์ ำษำไทย
ผรู้ ับผดิ ชอบกิจกรรม นำงสำวสุพรรษำ แสพลกรัง
1. หลกั กำรและเหตุผล

ภำษำไทยเป็นเอกลกั ษณ์ประจำชำติ เป็นสมบตั ิทำงวฒั นธรรมอนั ก่อใหเ้ กิดควำมเป็นเอกภำพ และเสริมสร้ำงบุคลิกภำพของคนใน
ชำติใหม้ ีควำมเป็นไทย เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อส่ือสำร เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ ใจและควำมสมั พนั ธอ์ นั ดีต่อกนั ทำใหส้ ำมำรถประกอบกิจ
ธุรกำรงำนและสำมำรถดำรงชีวิตร่วมกนั ในสงั คมประชำธิปไตยไดอ้ ยำ่ งสนั ติสุข ท้งั ยงั เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ ประสบกำรณ์จำก
แหล่งขอ้ มลู สำรสนเทศต่ำง ๆ เพื่อพฒั นำควำมรู้ ควำมคิดวเิ ครำะห์ วจิ ำรณ์ และสร้ำงสรรคใ์ หท้ นั ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสงั คมและ
ควำมกำ้ วหนำ้ ทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใชใ้ นกำรพฒั นำอำชีพใหม้ ีควำมมน่ั คงทำงสงั คมและเศรษฐกิจ เน่ืองจำกภำษำไทยเป็น
สมบตั ิของชำติท่ีควรคำ่ แก่กำรเรียนรู้ ท้งั ยงั เป็นกำรอนุรักษแ์ ละสืบสำนใหค้ งอยคู่ ู่ชำติไทยตลอดไป

2. วตั ถุประสงค์
1. เพื่อพฒั นำทกั ษะภำษำไทยของนกั เรียน
2. เพอ่ื สร้ำงเจตคติท่ีดีต่อภำษำไทย
3. เพ่อื ส่งเสริมควำมกลำ้ แสดงออกและสนุกสนำน

3. เป้ ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ร้อยละ 60 นกั เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. ร้อยละ 60 นกั เรียนมีควำมรู้จำกกำรเขำ้ ชมนิทรรศกำรภำษำไทย
เชิงคุณภำพ

1.นกั เรียนและบุคลำกรตระหนกั ถึงเขำ้ ร่วมกิจกรรม
2. นกั เรียนไดร้ ับควำมรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนภำษำไทย
3. นกั เรียนรักกำรเรียนรู้และมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู้ดว้ ยตนเองอยำ่ งต่อเน่ือง

4. เน้ือหำ

โครงกำรรักษภ์ ำษำไทย เป็นโครงกำรท่ีเก่ียวกบั กำรอนุรักษภ์ ำษำไทย โดยเรำจะสอดแทรกควำมรู้ต่ำงๆและจะสอนนกั เรียนโดยใช้
กิจกรรมเป็นตวั เช่ือม กิจกรรมท่ีจดั ข้ึนส่วนใหญ่ในงำนจะมีท้งั กำรแสดงควำมสำมำรถของนกั เรียนในแต่ละช้นั และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั วชิ ำ
ภำษำไทย จะมีท้งั สื่อกำรเรียนกำรสอนท่ีจดั ทำข้ึนเองหรือที่นกั เรียนช่วยกนั ทำข้ึนในชวั่ โมงเรียนต่ำงๆ และเกมฝึกสมองเพ่ือใหน้ กั เรียนไดท้ ดลอง
เลน่ ดว้ ย

5. วธิ ีดำเนินกำร / ข้นั ตอนดำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผรู้ ับผดิ ชอบ
กิจกรรมสำคญั
13 ธ.ค. 60 - สุพรรษำ
ข้นั เตรียมกำร(span>) 1.เสนอโครงกำร/กิจกรรมเพื่อขออนุมตั ิ 15 ธ.ค. 60 - คณะครู

2.แต่งต้งั คณะกรรมกำรดำเนินงำน คณะครู
ข้นั ดำเนินกำร(D)
3.ประชุมช้ีแจงทำควำมเขำ้ ใจข้นั ตอนกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม -
4. จดั กิจกรรม
300
- กิจกรรมกำรแสดง
- เล่นเกมแยกขยะ คณะครู
- กิจกรรมฐำนภำษำไทย คือ เกม bingo อกั ษรยอ่
13 ม.ค. 61
ต่อ jigsaw สำนวนชวนคิด และนิทำนมหำสนุก
- กิจกรรมฐำนภำษำองั กฤษ
- กิจกรรมฐำนคณิตศำสตร์
- กิจกรรมตอบคำถำม

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลำ งบประมำณ ผรู้ ับผดิ ชอบ
- แจกของรำงวลั ขนม

ข้นั ติดตำมและประเมินผล(C) คณะครู
6. ประเมินผลและติดตำมผลโครงกำร
13-20 ม.ค. 61 -
7. สรุปผล / รำยงำนผลกำรจดั ทำโครงกำร
สุพรรษำ

20 ม.ค. 61 -

ข้นั ปรับปรุงและพฒั นำ (A) - คณะครู
13 ธ.ค. 60 –

8. นำผลกำรปฏิบตั ิมำปรับปรุงและพฒั นำกิจกรรมแลว้ ใชเ้ ป็นตน้ แบบของโครงกำรต่อไป
20 ม.ค. 61

6. ระยะเวลำดำเนินกำร
13 ธนั วำคม 2560 – 20 มกรำคม 2561

7. งบประมำณท่ีใช้

งบเงินอุดหนุนค่ำใชจ้ ่ำยและงบกิจกรรมพฒั นำคุณภำพผเู้ รียน(โครงกำรเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยำ่ งมีคุณภำพ)โรงเรียนบำ้ นคนชุม
ปี งบประมำณ 2560 เป็นเงิน 1,500.-บำท ดงั มีรำยละเอียดประกอบกำรใชง้ บประมำณ ดงั น้ี

ท่ี กิจกรรม/รำยละเอียด งบประมำณที่ใชใ้ นกิจกรรม หมำยเหตุ

วสั ดุ-อุปกรณ์ในกำรจดั กิจกรรม

1 - อปุ กรณ์ท่ีใชท้ ำสื่อกำรเรียนรู้ 300

- อุปกรณ์ตกแต่งสถำนท่ี 700 ไดร้ ับบริจำคมำจำกผปู้ กครองของนกั เรียน
500
2 ของรำงวลั ของขวญั -
3 ขนม นม และน้ำด่ืม
รวม 1,500.-

• ขออนุมตั ิถวั จ่ำยทุกรำยกำร

8. หน่วยงำน / ผทู้ ่ีเกี่ยวขอ้ ง
8.1 นกั เรียนโรงเรียนบำ้ นคนชุม
8.2 คณะครูและบุคลำกรโรงเรียนบำ้ นคนชุม
8.3 ผปู้ กครองของนกั เรียน
8.4 ชำวบำ้ นในหมู่บำ้ นบำ้ นคนชุม

9. กำรประเมินผล

ตวั บ่งช้ีควำมสำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ

9.1 ร้อยละนกั เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม - สงั เกตกำรเขำ้ ร่วมกิจกรรม - แบบสงั เกตกำรเขำ้ ร่วมกิจกรรม

9.2 ร้อยละนกั เรียนมีควำมรู้จำกกำรเขำ้ ชมนิทรรศกำรภำษำไทย - สงั เกตกำรเขำ้ ร่วมกิจกรรม - แบบสงั เกตกำรเขำ้ ร่วมกิจกรรม

9.3 ร้อยละนกั เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมฐำนวชิ ำต่ำงๆ - สงั เกตกำรเขำ้ ร่วมกิจกรรม - แบบสงั เกตกำรเขำ้ ร่วมกิจกรรม

10. ผลท่ีคำดวำ่ จะไดร้ ับ

10.1 นกั เรียนสำมำรถแสดงออกดำ้ นควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีส่วนร่วมในกำรจดั กิจกรรม

10.2 นกั เรียนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกิจกรรมใหส้ ำเร็จตำมเป้ ำหมำย

10.3 นกั เรียนสำมำรถส่งเสริมและอนุรักษภ์ ำษำไทยใหเ้ ยำวชนทว่ั ไปไดร้ ู้ถึงคุณค่ำของภำษำประจำชำติ

อา้ งองิ
https://www.gotoknow.org/posts/647767


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SD Issue 6 Digital
Next Book
BUKU SKRAP SEJARAH KEMERDEKAAN MALAYSIA