The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสาร อบจ.ตรัง
ฉบับที่ 119 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sukanda_45, 2021-11-03 22:13:37

วารสาร อบจ.ตรัง

วารสาร อบจ.ตรัง
ฉบับที่ 119 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564

วารสาร

อบจ.ตรงั TRANGฉบับที่ 119 ประจ�ำเดือนสงิ หาคม - กันยายน 2564 WWW.TRANGPAO.GO.TH

2 รางวลั

ITA AWARDS 2021

หน่วยงานภาครัฐที่มีพัฒนาการสูงสุด
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในระดับ AA

บรรลุความส�ำเร็จ

ดใ้านนกคาุณรเปธร็นรหมนแ่วลยะงคาวนาตม้โนปแรบ่งบใส

บทบรรณาธกิ าร CONTENT
นายกพบประชาชน
รายงานข่าว อบจ.ตรงั (Trang PAO Report) 3
อบจ. รอบทิศ 4-8
ผู้บริหาร - ท�ำทนั ที
มมุ ส.อบจ. 9
เครอื ขา่ ย อบจ.ตรงั 10 - 11
บคุ คลต้นแบบ อบจ.ตรงั 12 - 13
ขา่ วประชาสมั พันธ์
สาระรอบร้ ู 14
เท่ียวตรัง ยังทั้งเพ 15
16
คณะผจู้ ัดทำ� 17
18 - 19

สวัสดีค่ะพ่ีน้องประชาชนชาวตรังที่เคารพทุกท่าน นนทรทรนนนทนเนนเเนลลลออี่ปาี่ีปป่าาาาาาาาขขขรงงยยยยยยยยยรราาาึกนนกกึกึบจลวโธสเนนนษชสาาอริษษเาะมนุ่กุุกกุายยนคนวรงมาาจาาาเกกคฒัดศึกห่นนลุนรรริตออก์ีนนนาา์ง้ นรหงงทายยสคทาาาคค์รลอกกคยยยงหโรีอบ์ก์กลมิบอองกกกงกีมงาารศส่ฉสออองงด้ินหรรหิาคคักถากงงงบบี ดนา ์ก์กคคคงดาลุรรรห ันาา์ก์ก์กพหิิห์ิส ว รร าาา่วาารบบา รรร รรนพ บบบรรสส จ ิพิหหิ รรร่วว่ ังิหิหหิาาิธนนหรร าาา จจวสสรรรงังัดั ่ว่ว สสสหห ตนนว่ว่ว่ ววรนนนจจดัดัังังงัจจจตตหหงัังงั รรหหหววังงั ัดดัวววตตดัดัดั รรตตตังังรรรงััังง
พบกบั วารสารเพอ่ื การประชาสมั พนั ธภ์ ารกจิ ตามอำ� นาจ บนปรลารงดั ณสอาุภงธคมกิ ์กาาาสรรบศรริหมารณส ี่วนจงั หวดั ตรัง
และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ฉบับ นผผนรเกนหนรรนรนรนผนหลกกกกกออออัววัักาาาาาาาขนททททงหหงยยยงงง...วากกกบนสขข.....ชิ จวสนนนหผผผผอออรวจาาาสกัำ�า้า้ รอ้อออูกุัวงงงกวญัฏรรณฝสันรหคสชาำ�...นาศกกกอ�ำ่ายนิ ตรน่าวตลนารอออนินยรงางทธสั ์งัวตา้าอี งงงงเักทิกดยศหรปรคหบยสกบพปาธ์ิกวก์ รนรราาทุนรปจสลจทุาัญาจี าอืรธ่ว.ธสูรังสรัดรศำ�บธายเะศขสกมอพนรกึตใตแมอาช์ังอณบจหษงู้เรชสคทาบมุงซติคภว้าสณรตมกนจง่ จต์าขุ รา.ศสย์แ์ ราอใลเสนจบะน้างภหาบานปยแ้าใลรทนะะี่ มวัฒาณนธรรม
ประจำ� เดอื นสงิ หาคม - กนั ยายน 2564 เขา้ สเู่ ดอื นตลุ าคมนี้ ผู้ช่วยกองบรรณาธกิ าร
พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดตรัง ได้ทยอยเข้ารับการ ฝ่ายส่งเสรมิ การท่องเทยี่ ว ส�ำนักปลัด อบจ.
ฉีดวคั ซีนป้องกนั โควิด-19 เขม็ แรกแล้วเกือบร้อยละ 70 ออกหแจบกบ.แเลวะลิ จดัด์มพีเมิดพีย์ กราฟฟิค 081-957-6716
ของจำ� นวนประชากรเปา้ หมาย 429,020 ราย ซง่ึ องคก์ าร
บรหิ ารสว่ นจงั หวดั ตรงั ไดเ้ ตมิ เตม็ วคั ซนี ซโิ นฟารม์ บรกิ าร
ฉดี ใหป้ ระชาชนจนครบ 44,000 คน เพอื่ สรา้ งภมู คิ มุ้ กนั หมู่
ให้กับประชาชนชาวจังหวัดตรังอีกทางหนึ่ง หวังฟื้นฟู
สภาพเศรษฐกจิ และสงั คมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
นอกจากนั้น ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผล
การประเมนิ คณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในการดำ� เนนิ งาน
ของหนว่ ยงานภาครฐั (ITA)ประจำ� ปงี บประมาณพ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้คะแนนเฉลี่ย 96.76
คะแนน อยู่ในระดับ AA สูงกวา่ ทกุ ปีท่ีผา่ นมา และได้รบั
2 รางวัล ITA AWARDS 2021 ประเภทหนว่ ยงานภาครัฐ
ท่ีมีพัฒนาการสูงสุด และหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการ
ประเมิน ในระดบั AA ถอื ว่าเปน็ อีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซ่ึงผู้อ่านทุกท่าน
สามารถตดิ ตามอา่ นรายละเอยี ดพรอ้ มขา่ วสารอนื่ ๆไดใ้ น
วารสารฉบบั น้ี และชอ่ งทางเวบ็ ไซต์ www.trangpao.go.th
เพจเฟซบกุ๊ : ประชาสมั พนั ธ์ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ตรงั
และโอกาสเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใน
การท�ำงาน ทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมและให้ก�ำลังใจ
จนประสบความส�ำเร็จในชีวิตการรับราชการด่ังท่ีตั้ง
ปณธิ านไว้
นางสุภมาส ศรมณี
ปลัดองค์การบรหิ ารสว่ นจังหวดั ตรัง

2 วารสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงั

นายกพบประชาชน

อบจ.ตรงั เดนิ หนา้ งาน
อยา่ งโปร่งใส

เพื่อทุก(ความ)สุขของพนี่ ้องชาวตรัง
สวสั ดคี รบั พนี่ อ้ งประชาชนชาวตรงั ทกุ ทา่ น ผา่ นพน้ อบจ.ตรัง เป็นอย่างยิ่ง และเป็นเสมือนก�ำลังใจ
กนั มาจนส้นิ สดุ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วนะครับ ให้แก่เราทุกคน ที่จะมุ่งม่ัน ต้ังใจท�ำงานอย่างมี
ซงึ่ เปน็ ทที่ ราบกนั ดวี า่ ตลอดทง้ั ปนี จ้ี งั หวดั ตรงั ยงั คงตอ้ ง คุณธรรม ความโปร่งใส เพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป
เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผมในฐานะผู้น�ำองค์กร ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน
เฉกเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบ ทุกแรงใจ ทุกความร่วมมือของพ่ีน้องประชาชน
ดา้ นสาธารณสุข แต่ยงั ไดข้ ยายผลกระทบเปน็ วงกวา้ ง และขอยืนยันว่า อบจ.ตรัง จะเป็นองค์กรปกครอง
ทง้ั ในด้านเศรษฐกิจและการด�ำเนินชีวติ ซงึ่ อบจ.ตรงั ส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งมั่นท�ำงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ไดด้ �ำเนนิ มาตรการต่าง ๆ เพือ่ ช่วยบรรเทาผลกระทบ ขับเคล่ือนจังหวัดตรังของเราให้ดีที่สุดและดียิ่งขึ้น
ของพ่ีน้องประชาชนให้มากท่ีสุด ตลอดจนจัดสรร ต่อไปครับ
งบประมาณจดั ซอื้ วคั ซีนซิโนฟาร์ม บริการฉดี ใหพ้ น่ี อ้ ง และส�ำหรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จะมาถงึ น้ี
ประชาชน 44,000 คน ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สภา อบจ.ตรัง ได้มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ
วัคซีนนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่พี่น้องประชาชน งบประมาณรายจ่ายประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
และสร้างความม่ันใจแก่นักท่องเที่ยว นักลงทุน จำ� นวนทงั้ สน้ิ 461,156,500 บาท ซง่ึ ทางคณะผบู้ รหิ าร
ที่จะเข้ามาสร้างเม็ดเงินซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการฟื้นฟู จะน�ำมาบริหารจัดการและจัดสรรเพ่ือด�ำเนินงาน
สภาพเศรษฐกจิ และสงั คมใหก้ ลบั สสู่ ภาวะปกตไิ ดโ้ ดยเรว็ โครงการและกิจกรรมพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตลอดจน
นอกจากนั้น ในปีน้ี อบจ.ตรัง ถูกจัดล�ำดับอยู่ จัดบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ในกลุ่มหน่วยงานที่มีคุณธรรมและการด�ำเนินงาน ความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุม
ของหนว่ ยงานรฐั ทดี่ ที ส่ี ดุ ในกลมุ่ AA จากการประเมนิ ทุกด้านอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน (ITA) ประชาชนใหไ้ ด้มากท่ีสุดครบั
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ซง่ึ นบั เปน็ ความภาคภมู ใิ จแกผ่ ม คณะผบู้ รหิ าร นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพพิ ธิ
สมาชิกสภา อบจ.ตรัง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี นายกองค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวัดตรัง

Trang Provincial Administrative Organization 3

รายงานขา่ ว อบจ.ตรัง (Trang PAO Report)

ฉดี วัคซนี ภาพบรรยากาศการให้บริการ

ฉดี วคั ซนี ซโิ นฟาร์ม
แก่พีน่ ้องประชาชน

รร.เรือรษั ฎา อ.เมอื งตรัง

อาคารอเนกประสงคเ์ ทศบาลต�ำบลนาโยงเหนอื อ.นาโยง

4 วารสาร องค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวัดตรัง

รายงานข่าว อบจ.ตรงั (Trang PAO Report)

ศาลาประชาคมอำ� เภอหว้ ยยอด

รพ.กันตัง อ.กนั ตัง

Trang Provincial Administrative Organization 5

รายงานขา่ ว อบจ.ตรงั (Trang PAO Report)

ศาลาประชาคมอ�ำเภอปะเหลยี น

ศาลาประชาคมอำ� เภอยา่ นตาขาว

6 วารสาร องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวัดตรัง

รายงานขา่ ว อบจ.ตรงั (Trang PAO Report)

ศาลาประชาคมอ�ำเภอวงั วเิ ศษ

รพ.สเิ กา อ.สเิ กา

Trang Provincial Administrative Organization 7

รายงานข่าว อบจ.ตรัง (Trang PAO Report)

รพ.รษั ฎา อ.รัษฎา

รพ.หาดสำ� ราญ อ.หาดสำ� ราญ

8 วารสาร องค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวัดตรัง

อบจ.รอบทศิ

อบจ.ตรัง แสดงมุทิตาจิต

ปลัด และข้าราชการ อบจ.ตรัง เกษียณอายุ

ขอบคุณในความร่วมมือท�ำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ขอให้ดูแลสุขภาพและได้ท�ำในส่ิงท่ีต้ังใจไว้หลังเกษียณ

วันท่ี 23 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมสภา Trang Provincial Administrative Organization
อบจ.ตรงั นายบนุ่ เลง้ โลส่ ถาพรพพิ ธิ นายก อบจ.ตรงั
พรอ้ มคณะผบู้ รหิ ารประธานสภาอบจ.ตรงั สมาชกิ สภา
อบจ.ตรงั หวั หนา้ สว่ นราชการ และบคุ ลากร อบจ.ตรงั
ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของท่ีระลึกให้กับ
ข้าราชการ อบจ.ตรัง จ�ำนวน 4 ท่าน ผเู้ กษียณอายุ
ราชการ ประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ ย
• นางสุภมาส ศรมณี ปลัด อบจ.
• นายเสงี่ยม จันทร์สุวรรณ หัวหน้าฝ่าย
การประชุม สำ� นักเลขานุการ อบจ.
• นายวรี ะพนั ธ์ผา่ พลูเจา้ พนกั งานพสั ดชุ ำ� นาญงาน
กองสวสั ดิการสังคม
• น.ส. อมั รา หมน้ั การ นกั วชิ าการเงนิ และบญั ชี
ช�ำนาญการ กองคลัง
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนภายใต้มาตรการ
ป้องกันโรคโควดิ -19 สวมหนา้ กากอนามยั เว้นระยะ
หา่ ง และไมม่ ีการเลีย้ งสังสรรค์

9

ผูบ้ รหิ าร - ทำ� ทนั ที

มุ่งเสริมสร้างความเป็นอยู่
ของประชาชนในจังหวัดตรังให้ดีข้ึน

นายธเนศ หลมิ สกุล วิสัยทัศน์การท�ำงาน ?
ทีป่ รึกษานายก อบจ.ตรงั
ผมมีความต้ังใจท่ีจะเป็นท่ีปรึกษา เพื่อช่วยเติมเต็ม
และเสริมงานพัฒนาท้องถ่ินจังหวัดตรังของนายก
อบจ.ตรัง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา “สานงานต่อ
กอ่ งานใหม่ เพ่อื ยกระดับคณุ ภาพชวี ติ ประชาชน สรา้ งคน
สรา้ งเมือง พร้อมดว้ ยเทคโนโลย”ี ใหด้ �ำเนนิ การไปอยา่ งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน
ให้มากท่สี ดุ ครบั

ภูมิล�ำเนา ความตั้งใจในการพัฒนาท้องถ่ิน จ.ตรัง
4 ปี ข้างหน้าน้ี ?
ต.กนั ตงั อ.กนั ตงั จ.ตรงั
ใน 4 ปีต่อจากนี้ ผมมุ่งม่ันสานงานตามนโยบาย
ประวัติการศึกษา ของ นายบนุ่ เลง้ โลส่ ถาพรพพิ ธิ นายก อบจ.ตรงั ทไี่ ดแ้ ถลง
ต่อสภา อบจ.ตรัง ให้เกิดผลมากท่ีสุด โดยอาศัยความ
ปวส. สาขาเกษตรกรรม วิทยาลยั เกษตรกรรม มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือจาก
ผิง ตง ประเทศไตห้ วัน ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความ
เป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดตรังให้ดีข้ึนอย่างเกิดผล
ประวัติการท�ำงาน และยง่ั ยืน

พ.ศ. 2528 สมาชิกสภาจงั หวัดตรงั (สจ.) ฝากถึงพ่ีน้องชาว จ.ตรัง ?
พ.ศ. 2533 สมาชิกสภาจังหวดั ตรงั (สจ.)
พ.ศ. 2543 ส.อบจ.ตรัง ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตรังท่ีให้ความ
พ.ศ. 2547 - 2554 รองนายก อบจ.ตรัง คนที่ 2 ไวว้ างใจทมี กิจปวงชน ภายใตก้ ารน�ำของ นายบนุ่ เล้ง
พ.ศ. 2561 - 2563 เลขานกุ ารนายก อบจ.ตรงั โล่สถาพรพพิ ิธ นายก อบจ.ตรัง ไดเ้ ขา้ มาบริหารงาน
พ.ศ. 2564 ทีป่ รกึ ษานายก อบจ.ตรัง ผมและทีมบริหารทุกคนจะร่วมกันพัฒนาจังหวัดตรัง
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ของพ่ีน้อง
0 81-895-6936 ประชาชน โดยเฉพาะสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ -19 ทยี่ งั มกี ารแพรร่ ะบาดตอ่ เนอื่ ง ทมี บรหิ าร
อบจ.ตรัง พร้อมเดินหน้าต่อสู้ไปกับชาวตรังทุกคน
ขอใหด้ แู ลรกั ษาสขุ ภาพ แมจ้ ะฉดี วคั ซนี ปอ้ งกนั โควดิ -19
แล้วกอ็ ย่าประมาท การด์ อยา่ ตกครบั

10 วารสาร องค์การบริหารส่วนจงั หวัดตรงั

ผบู้ รหิ าร - ทำ� ทันที

ยึดมั่นความซื่อสัตย์และกตัญญู
ต่อประชาชน ต่อผู้มีพระคุณ

นายสมจิตร คงฉาง วิสัยทัศน์การท�ำงาน ?
ที่ปรึกษานายก อบจ.ตรงั
ผมยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความกตัญญู
ภูมิล�ำเนา ต่อประชาชน ต่อผู้มีพระคุณ ผมจึงตั้งใจท่ีจะน�ำ
ประสบการณ์การท�ำงานท้ังหมดที่ผ่านมา ใช้ให้เกิด
ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ประโยชนเ์ พอื่ พฒั นาท้องถิน่ จังหวัดตรัง

ประวัติการศึกษา ความตั้งใจในการพัฒนาท้องถิ่น จ.ตรัง
4 ปี ข้างหน้านี้ ?
ปกศ. วทิ ยาลัยครูสงขลา
ป.ตรี คณะรฐั ประศาสนศาสตรบณั ฑติ (รป.บ.) ส�ำหรับการได้รับแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษานายก
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สงขลา อบจ.ตรัง ในคร้ังนี้ ผมมีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายก อบจ.ตรัง
ประวัติการท�ำงาน อย่างเต็มความสามารถ และน�ำเสนอข้อคิดเห็นจาก
พ่ีน้องประชาชน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาความ
พ.ศ. 2522 ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บา้ น หมทู่ ี่ 8 ต.นาหมื่นศรี เดอื ดรอ้ นของประชาชน พรอ้ มสนบั สนนุ การทำ� งานของ
อ.นาโยง นายก อบจ.ตรัง ให้ส�ำเร็จตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อ
พ.ศ. 2533 สมาชิกสภาจงั หวดั (สจ.) สภา อบจ.ตรัง ครับ
พ.ศ. 2538 สมาชกิ สภาจงั หวัด (สจ.)
และรองประธานสภา จ.ตรงั ฝากถึงพี่น้องชาว จ.ตรัง ?
พ.ศ. 2542 รองนายก อบจ.ตรงั
พ.ศ. 2543 ส.อบจ.ตรงั ผมขอขอบพระคณุ พน่ี อ้ งประชาชนชาวจงั หวดั ตรงั
พ.ศ. 2547 ส.อบจ.ตรัง และประธานสภา อบจ.ตรงั ทใ่ี หก้ ารสนบั สนนุ ผมมาโดยตลอด ขอบคณุ คณะผบู้ รหิ าร
พ.ศ. 2551 ท่ปี รึกษานายก อบจ.ตรงั อบจ.ตรัง ทุกทา่ น เพื่อนรว่ มงานฝ่ายสภา อบจ. ทงั้ ใน
พ.ศ. 2554 รองนายก อบจ.ตรงั อดตี และปจั จบุ นั และขา้ ราชการทกุ คน ซง่ึ เราจะรว่ มกนั
พ.ศ. 2555 - 2563 รองนายก อบจ.ตรงั ท�ำงานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่ีน้องประชาชนอย่าง
พ.ศ. 2564 ทีป่ รกึ ษานายก อบจ.ตรัง ซือ่ สัตย์ สจุ รติ โปรง่ ใส และถกู ตอ้ งตามกฎหมายครับ

081-676-4288 Trang Provincial Administrative Organization 11

มุม ส.อบจ

สภา อบจ.ตรงั ลงมตอิ นุมตั ิ

ประจ�ำปี 2563 และ 2564ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

กรณีมิไดก้ ่อหน้ผี กู พัน เพ่อื กันเงินไวเ้ บิกจ่ายในปงี บประมาณ 2565 จ�ำนวน 130 กวา่ ลา้ นบาท

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายกิตติเดช วรรณบวร
ประธานสภา อบจ.ตรัง เปิดการประชุมสภา อบจ.ตรัง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 3 ประจ�ำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา
อบจ.ตรัง มีสมาชิกสภา อบจ.ตรัง 26 เขต เข้าร่วม พร้อมด้วย
นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง คณะผู้บริหาร
เลขานุการฯ ที่ปรึกษาฯ ปลัด อบจ.ตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ
อบจ.ตรัง
การประชุมคร้ังนี้ มีระเบียบวาระการประชุม
ทั้งหมด 6 วาระ โดยมีระเบียบวาระท่ีน่าสนใจ คือ
วาระท ี่ 5 .1นายกอบจ.ตรงั เสนอญตั ติขออนมุ ตั ขิ ยายเวลา เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปี 2563 กรณีมิได้ก่อหน้ี ประจ�ำปี 2564 กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน เพื่อกันเงิน
ผูกพัน เพ่ือกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ไวเ้ บิกจา่ ยในปงี บประมาณ 2565 จ�ำนวน 4 รายการ
จำ� นวน 2 รายการ จำ� นวน 11 โครงการ งบประมาณ จำ� นวน 38 โครงการ งบประมาณรวม 112,003,400 บาท
รวม 26,856,000 บาท และวาระที่ 5.2 นายก อบจ.ตรงั โดยสภา อบจ.ตรงั ไดม้ มี ตอิ นมุ ตั ติ ามทนี่ ายก อบจ.ตรงั

เสนอเพื่อน�ำงบประมาณไปพัฒนาท้องถ่ินและแก้ไข
ปญั หาความเดือดรอ้ นของประชาชน

12 วารสาร องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวัดตรงั

มมุ ส.อบจ

2565สภงาบอปบระจม.าตณรงัรามยมี จตา่ ยิเหปน็ระชจอ�ำบปีงใหบต้ ปรราะขมอ้าณบัญพญ.ศตั .ิ
จำ� นวนกวา่ 461 ล้านบาท เพอ่ื จดั บริการสาธารณะใหส้ อดคล้อง
กบั ปญั หาและความต้องการของประชาชนและชุมชน

วันท่ี 23 กันยายน 2564 นายกิตติเดช วรรณบวร
ประธานสภา อบจ.ตรัง เปิดการประชุมสภา อบจ.ตรัง สมัยสามัญ
สมัยท่ี 2 คร้ังที่ 4 ประจ�ำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง
มีสมาชิกสภา อบจ.ตรัง 28 เขต เข้าร่วม พร้อมด้วย นายบุ่นเล้ง
โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง คณะผู้บริหาร เลขานุการฯ
ท่ีปรึกษาฯ ปลัด อบจ.ตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ตรัง วาระที่ 4.2 ญัตติ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
การประชมุ ครงั้ นี้ มรี ะเบยี บวาระการประชมุ ทง้ั หมด งบประมาณรายจ่ายประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
6 วาระ โดยมีระเบียบวาระส�ำคัญ คือ วาระท่ี 4 วาระท่ี 3 ซง่ึ ไม่มีการอภิปราย สมาชกิ สภา อบจ.ตรงั
เรื่องทีค่ ณะกรรมการที่สภา อบจ.ตรัง ตงั้ ขึ้นพจิ ารณา ลงมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เสรจ็ แล้ว ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ�ำนวนรวม
วาระท่ี 4.1 ญัตติ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ทงั้ ส้ิน 461,156,500 บาท
งบประมาณรายจ่ายประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 5 นายก อบจ.ตรัง เสนอญัตติ ขออนมุ ตั ิ
วาระที่ 2 มีนายอภิรักษ์ สังข์ทอง กรรมการและ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ พ.ศ. 2564 กรณมี ไิ ดก้ อ่ หนผ้ี กู พนั เพอ่ื กนั เงนิ ไวเ้ บกิ จา่ ย
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อสภา ในปงี บประมาณ 2565 จำ� นวน 20 โครงการ เป็นเงนิ
อบจ.ตรัง ซึ่งสภา อบจ.ตรัง ได้มีมติเห็นด้วยกับ ท้ังสน้ิ 59,768,400 บาท ซ่ึงสภา อบจ.ตรงั มมี ตอิ นมุ ัติ
ผลการพจิ ารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามท่ีนายก อบจ.ตรัง เสนอดังกลา่ ว

Trang Provincial Administrative Organization 13

เครอื ข่าย อบจ.ตรัง

ประสานงานในทุกบทบาท
ด้วยความตั้งใจ

เพอ่ื นำ� การพัฒนาสู่ท้องท่ี

สวสั ดพี น่ี อ้ งชาวตรงั ทกุ ทา่ นครบั ผมนายทวสี นิ รอดคนื
กำ� นนั ตำ� บลทา่ งวิ้ อ.หว้ ยยอด จ.ตรงั กลา่ วไดว้ า่ ตลอด 20 ปี
บนเส้นทางการท�ำงานพัฒนาท้องที่ ผมมีความตั้งใจ
ที่จะประสานงานพัฒนา สร้างความปรองดอง สมานฉนั ท์
เขา้ ใจ และเขา้ ถงึ คนในตำ� บล ทง้ั การประสานงานกบั ภาครฐั
และดูแลความสงบในพื้นท่ี จนได้รับฉายาจากท่านนายก
อบจ.ตรงั วา่ “ผปู้ ระสานงานสบิ ทศิ ” คอื ประสานงานใหเ้ กดิ
การพฒั นาและความเขา้ ใจรว่ มกนั กบั ทกุ ฝา่ ย และประสานงาน
สร้างความสงบปรองดองในพื้นท่ี และในปัจจุบันผมได้
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองประธานชมรมก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน
อ.ห้วยยอด ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และในปี 2563 ท่ีผ่านมา นับเป็นความ
อ.หว้ ยยอด ประธานกลมุ่ ออมทรพั ยเ์ พอ่ื การผลติ ม.8 ต.ทา่ งว้ิ ภาคภูมิใจในการท�ำงานของผมเป็นอย่างยิ่ง
และประธานสงิ่ แวดลอ้ ม จ.ตรัง อ.ห้วยยอด อีกดว้ ยครบั ท่ีได้รับรางวัลก�ำนันยอดเยี่ยม (แหนบทองค�ำ)
ส�ำหรับการพัฒนาท้องที่ ในปีนี้ ท่านนายก อบจ.ตรัง จากกระทรวงมหาดไทย ซงึ่ เปน็ เสมอื นเครอ่ื งเตอื นใจ
ได้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณพัฒนาโครงสร้าง ในการท�ำงานท่ีดีอยู่แล้ว ให้ดีย่ิง ๆ ข้ึนไป และ
พื้นฐาน ในการก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง และถนน ผมจะต้ังใจ มุ่งม่ัน ท�ำงานด้วยความซ่ือตรง
อีก 3 สาย และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของ ซอ่ื สตั ย์ และสจุ รติ เพอื่ ประโยชนส์ งู สดุ ของพนี่ อ้ ง
ต.ท่างิว้ ทใ่ี นหลวง ร.9 ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินมาในพ้นื ท่ี ประชาชน ต.ทา่ ง้วิ ตอ่ ไปครบั
และทรงมีพระราชด�ำริสร้างอ่างเก็บน�้ำคลองท่าง้ิวขึ้น
โดยทาง อบจ.ตรัง ก�ำลงั เข้ามาชว่ ยด�ำเนนิ การในเรอ่ื งของ
การกระจายน�้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ท้ัง 8 หมู่บ้าน เพื่อให้
ชาวบา้ นในพน้ื ทมี่ นี ำ้� ใชใ้ นการอปุ โภค บรโิ ภค และทำ� การเกษตร ทวีสนิ รอดคืน
ไดท้ วั่ ถงึ ซง่ึ อบจ.ตรงั ถอื เปน็ หนว่ ยงานหนง่ึ ทม่ี สี ว่ นสำ� คญั รองประธานชมรมก�ำนันผู้ใหญบ่ า้ น อ.หว้ ยยอด
ในการพัฒนา ต.ทา่ ง้ิว เปน็ อยา่ งมาก กำ� นันต�ำบลทา่ งว้ิ

14 วารสาร องค์การบริหารส่วนจงั หวดั ตรงั

“ครูกิจ”ยกยอ่ ง บุคคลตน้ แบบ อบจ.ตรัง

เปน็ บคุ คลต้นแบบ
ด้านการเมืองทอ้ งถิน่ ขยนั - ซอื่ สตั ย์ - โปร่งใส - ครองใจประชาชน

(ต่อจากฉบบั ที่แล้ว) ต�ำนานชื่อบ้าน จึงเป็นเสน่ห์ของเร่ืองเล่าอดีต
ท่ีทุกคนต้องจดจ�ำไว้ให้สืบไป เพื่อเชื่อมต่อไปยังเร่ือง
นายกิจ หลีกภัย อดตี นายก อบจ.ตรัง เคยเป็นนักเรยี นทุน ในอนาคต
ทโ่ี รงเรยี นเพาะชา่ ง กรงุ เทพฯ ไดร้ บั ประกาศนยี บตั รประโยคครู
มัธยมการชา่ ง (ป.ม.ช.) ดา้ นศิลปะ กอ่ นที่จะไปเรียนต่อระดบั ท่านกิจ ฝากก�ำลังใจถึงนายก อบจ.ตรัง “บุ่นเล้ง
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช โล่สถาพรพิพิธ” ซึ่งเข้ามาท�ำงานสมัยแรกว่า “โกเล้ง
และนั่นคือพื้นฐานด้านศิลปะ ซึ่งเห็นชัดท้ังในอดีตและปัจจุบัน เปน็ คนดี เป็นคนตั้งใจทำ� งาน ถา้ ทำ� ทมี งานใหร้ ว่ มมือ
ที่ท่านกิจเป็นผู้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านงานเขียน ช่วยกันพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ จังหวัดตรัง
ไดอ้ ย่างสละสลวย ศลิ ปะไมใ่ ช่แค่การวาดรูป ถา่ ยรูป แต่ศิลปะ จะก้าวหน้าขน้ึ ”
ยังถา่ ยทอดออกมาเป็นตวั อกั ษรได้ ทกุ วนั น้ี แมจ้ ะเดนิ ออกจากเสน้ ทางการเมอื งทอ้ งถน่ิ
อย่างถาวรในวัย 87 ปี ท่านกิจ หลีกภัย ยังลงพ้ืนท่ี
สมยั ท่ยี งั ท�ำงานการเมืองทอ้ งถ่ิน ท่านกิจ ไดเ้ ขยี น ไปพบปะชาวบา้ น ไมเ่ คยก�ำหนดวันหยุด และไม่รสู้ กึ
วารสาร อบจ.ตรัง และรายงานผลงานของ อบจ.ตรัง เหน็ดเหนื่อย ยังเดินหน้าสานต่องานเพื่อสังคม
ด้วยตนเอง เพราะความชื่นชอบงานเขียน และถนัด ดว้ ยความเปน็ หว่ งเปน็ ใย เชน่ ชว่ งนำ�้ ทว่ มไดเ้ ปน็ ผแู้ ทน
การถา่ ยภาพ หากไดต้ ดิ ตามวารสาร อบจ.ตรงั สมยั นนั้ ของทา่ นชวน หลกี ภยั ประธานรฐั สภา ไปมอบถงุ ยงั ชพี
มีคอลัมน์ประจ�ำที่ท่านกิจ ได้เขียนไว้อย่างยาวนาน ให้ประชาชนที่เดือดร้อน สถานการณ์การแพร่ระบาด
คือ “ต�ำนานชอื่ บ้าน” ของโรคโควิด-19 ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับ
“การลงพ้นื ท่ไี ดถ้ ามสารทุกขส์ ุขดิบกับชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป เป็นบุคคลที่ท�ำงานรับใช้สังคมมาทั้งชีวิต
ไดพ้ ดู คยุ กบั ผหู้ ลกั ผใู้ หญ่ คนในพน้ื ทด่ี ง้ั เดมิ ถงึ ทม่ี า หรือนี่จะเปน็ บุคคลทไี่ ม่เคยลมื ชาวบา้ น อยา่ งแทจ้ รงิ
ของช่ือบ้านท่ีต้องเป็นเหตุเป็นผล แล้วน�ำมาเขียน
ลงวารสาร อบจ.ตรงั เพ่อื ไมใ่ หค้ นร่นุ หลังลืมเลอื น Trang Provincial Administrative Organization 15
หลายคนไม่เคยรู้ท่ีมาท่ีไป รู้แล้วจะมีเรื่องเล่า
บอกปากตอ่ ปาก”
ตวั อย่างความหมายของช่ือบ้าน “บ้านหลมุ พอราร่า”
ต.บา้ นโพธิ์ อ.เมืองตรัง อดตี ผู้ใหญ่บ้านละออง ศรีสขุ
หมทู่ ี่ 2 เลา่ วา่ เดมิ ทกี ลางหมบู่ า้ นมไี มห้ ลมุ พอตน้ ใหญ่
แผก่ งิ่ กา้ นสาขาไปรอบตน้ ลำ� ตน้ สงู หลายเมตร ชาวบา้ น
เรยี กตามภาษาถน่ิ วา่ กงิ่ กา้ นรารา่ (รารา่ ในภาษาถน่ิ ใต้
หมายถึงรุ่มร่าม รุงรัง) แต่ต้นหลุมพอได้ยืนต้นตาย
ไปนานแลว้

ขา่ วประชาสมั พนั ธ์

อบจ.ตรัง ITA AWARDS 2021
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีพัฒนาการสูงสุด
AA หคุณน่วธยรงรามนแภลาะคครวัฐาทม่ีมโปีผรล่งกใสาฯรปใรนะรเมะินดับ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�ำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย อบจ.ตรงั ได้รับผลการประเมนิ คะแนน
เฉล่ยี 96.76 คะแนน อยูใ่ นระดบั AA ซ่ึงถือวา่ สูงกว่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 คะแนนเฉลย่ี 62.92 คะแนน เมอื่ ปี พ.ศ. 2562 ได้คะแนน
เฉล่ีย 85.91 คะแนน และถือเป็นคะแนนสูงสุดในรอบ 3 ปี ต้ังแต่
การเขา้ รว่ มประเมินในปี 2562

สำ� หรับเกณฑ์การประเมินของ ITA จะครอบคลมุ 10 ด้าน โดยใน

ส่วนของ อบจ.ตรัง อยู่ในประเภท อปท. และ อปท. รูปแบบพิเศษ
พืน้ ท่ภี าค 9 ได้รบั การประเมิน

100 คะแนนเต็ม ในด้านการเปิดเผยข้อมูลและด้านการป้องกันการ

ทุจริต รองลงมา คือ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.83 คะแนน
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 98.70 คะแนน ด้านการใช้อ�ำนาจ 98.70 คะแนน
ดา้ นการใชง้ บประมาณ 98.19 คะแนน ดา้ นการใชท้ รพั ยส์ นิ ของราชการ 96.95
คะแนน ด้านคุณภาพการด�ำเนินงาน 93.71 คะแนน ด้านประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 91.42 คะแนน และด้านการปรับปรุงระบบการท�ำงาน 88.22 คะแนน

ท้งั น้ี จังหวัดตรัง มีหนว่ ยงานภาครัฐเข้ารว่ มประเมินท้งั สนิ้ 101 หนว่ ยงาน
โดยอบจ.ตรงั มผี ลคะแนนอยใู่ นลำ� ดบั ท่ี3ของจงั หวดั ตรงั (ลำ� ดบั ท่ี1อบต.คลองปาง
98.12 คะแนน และล�ำดับที่ 2 อบต.โคกยาง 97.29 คะแนน) และ อบจ.ตรงั
จดั อย่ใู นลำ� ดับที่ 3 ของ อบจ.ภาคใต้ ที่เขา้ รับการประเมิน

ได้ที่ติดตามรายละเอียดประกาศผลการประเมินฯ
และรายชื่อหนว่ ยงานท่ไี ดร้ ับรางวลั

16 วารสาร องค์การบริหารสว่ นจังหวัดตรงั

ตอ้ งปลอดสารภะรอบยัรู้

เปดิ เมอื ง ออกนอกบ้านกนั อย่างไร

แมข้ ณะน้ี จังหวัดตรงั ไดม้ กี ารทยอย

ให้หา่ งไกลโควดิ -19 ?ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่

พี่นอ้ งประชาชน และมกี ารดำ� เนนิ มาตรการปอ้ งกนั
โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แต่ด้วยความห่วงใยและความปลอดภัยของทุกท่าน วารสาร อบจ.ตรัง
จงึ ขอเสนอวธิ กี ารปอ้ งกนั ตนเองงา่ ย ๆ เวลาออกนอกบา้ น เพื่อความปลอดภยั และหา่ งไกลจากโรคโควดิ -19

ศนู ยก์ ารคา้
วางแผนและจดรายการของท่ีตอ้ งซอ้ื ไวล้ ่วงหนา้
เพอื่ ใชเ้ วลาในหา้ งใหส้ นั้ ทสี่ ุด

งดพบปะสงั สรรค์กบั เพอื่ นตามหา้ งสรรพสนิ ค้า
เลือกไปศนู ย์การค้าท่มี มี าตรการป้องกันโรคท่เี ข้มงวด
ใชม้ ือขา้ งทไี่ มถ่ นัดจบั สิ่งของ
หลกี เลย่ี งการลองเสอ้ื ผ้าและเครื่องส�ำอาง
ชำ� ระเงนิ แบบไรก้ ารสมั ผัส หากใช้เงนิ สดให้พยายาม
จา่ ยพอดเี พอ่ื ไม่ตอ้ งรบั เงนิ ทอน

ร้านอาหาร
เลือกรา้ นอาหารทีม่ ีมาตรการป้องกนั โรคท่เี ข้มงวด
เลอื กร้านอาหารท่มี ลี ักษณะพนื้ ท่ีระบายอากาศ
ไม่ใชช้ ้อน ส้อม หรือเคร่อื งปรงุ ทีจ่ ดั วางไวบ้ นโต๊ะ
เลือกร้านอาหารท่ีมั่นใจในความสะอาด อาหารปรงุ สุกใหม่

สวนสาธารณะ
รักษาระยะห่างจากผูอ้ ่ืน อย่างนอ้ ย 2 เมตร
หากว่ิงควรรักษาระยะหา่ ง 10 เมตร
ไม่ควรสวมหนา้ กากอนามยั ขณะวง่ิ
แนะน�ำให้เดนิ ออกก�ำลังกาย 30 นาที แทนการวง่ิ
และสวมหน้ากากผ้าไว้ตลอดเวลา
ไมร่ วมกลมุ่ พดู คยุ ใกลช้ ดิ กับผ้อู ื่น
ไม่จับต้องส่ิงของในสวนสาธารณะ
รา้ นทำ�ผมหรอื ร้านทำ�เลบ็
เลอื กร้านทมี่ กี ารท�ำความสะอาดรา้ น ทนี่ ง่ั รวมถงึ
อปุ กรณท์ ุกชน้ิ ทกุ คร้งั หลังใช้
พนักงานสวมหน้ากากอนามัย ลา้ งมือ หรือสวมถงุ มือ
กอ่ นสัมผสั ลกู ค้า
สวมหน้ากากอนามยั ตลอดเวลาท่ีอยู่ในรา้ นและจำ� กดั
การพดู คยุ กับพนกั งานให้น้อยที่สุด

เรียบเรยี งเนื้อหาจาก https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/may-2020/after-lockdown-stay-safe 17
Trang Provincial Administrative Organization

เที่ยวตรงั ยงั ทั้งเพ
วารสารฉบับนี้ จะพาผอู้ า่ นไปเพม่ิ Energy ด้านดี ๆ
ให้กับชีวิต ด้วยการท�ำกิจกรรมสุดมันส์ช่วงหน้าฝน
พรอ้ มออกไปสมั ผสั ประสบการณพ์ กั ผอ่ นแบบลยุ ๆในแบบ
Adventure ในกจิ กรรมลอ่ งแกง่ และสมั ผสั มนตเ์ สนห่ ข์ อง
การทอ่ งเท่ยี ววิถชี มุ ชน ที่ตอ้ งแชร์และบอกให้ทุกคนรู้ว่า
จ.ตรงั นน้ั สวยแค่ไหน
โศรญา วนิ สน หรอื ผใู้ หญก่ กิ๊ ผใู้ หญบ่ า้ นม.7 ต.ลำ� ภรู า ออกจากวัดก็แวะต่อท่ีเหมืองตาลา ซ่ึงเป็นเหมืองที่มี
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลา หน้าผาสูงชัน เมื่อแสงกระทบภูเขาจะเป็นสีทองและ
นครนิ ทร์ วทิ ยาเขตตรงั ดำ� เนนิ การสง่ เสรมิ การทอ่ งเทยี่ ว นำ้� จะเปน็ สมี รกต จากนน้ั ไปตอ่ ทที่ า่ ไสนาว ซง่ึ เปน็ ทา่ ลงเรอื
ต.ล�ำภูรา เพราะในพ้ืนที่มีทั้งเหมือง วัดถ้�ำโสราษฎร์ เพ่ือล่องแก่ง ซงึ่ พน้ื ทสี่ ว่ นนจี้ ะโอบลอ้ มไปดว้ ยธรรมชาติ
ฟาร์มแพะ ร้านอาหารเจา้ ดัง และสนิ ค้าชมุ ชน ฯลฯ มฟี ารม์ แพะ ซึ่งก่อนจะลอ่ งแกง่ ก็สามารถให้นมแพะได้

“แกง่ ลำ� ภูราไม่ค่อยมโี ขดหนิ ชว่ งด้านหน้าฝายก้ันนำ�้ การลอ่ งแกง่ ลำ� ภรู า จะมสี องชว่ ง คอื ลอ่ งจากตอนบน
จะลกึ แตช่ ว่ งระหวา่ งทางนำ้� จะไมล่ กึ เดก็ ๆ สามารถเลน่ เหนอื ฝายล�ำภรู า จากทา่ ไสนาว-ท่าต�ำแรดแซบนัว และ
น้ำ� ได้ สองฝ่ังคลองถกู โอบกอดด้วยธรรมชาติ ดา้ นความ ล่องจากท่าต�ำแรดแซบนัว-ท่าที่วัดล�ำภูรา ช่วงระหว่าง
ปลอดภัยนั้นเราจะมีสตาร์ฟไปกับนักท่องเท่ียวทุกรอบ กึ่งกลางที่ล่องแก่ง จะมีจุดแวะพักรับประทานอาหาร
สตารฟ์ นำ� หนา้ หนงึ่ ชดุ สตารฟ์ ปดิ ทา้ ยหนง่ึ ชดุ ซงึ่ สตารฟ์ และมีสินค้าชุมชนมาวางจ�ำหน่าย...และหากมีโอกาส
ก็เป็นเยาวชนในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่าง ได้มาเยือน จ.ตรัง อยา่ ลมื นกึ ถึงล่องแกง่
ให้เกิดประโยชนแ์ ละมีรายไดเ้ สรมิ ล�ำภูรากันนะคะ ขอบคณุ คะ่ ”
สำ� หรบั โปรแกรมการทอ่ งเทยี่ ว เรมิ่ ตน้ ดว้ ยการไปชม
เหมอื งมรกต ซง่ึ สมยั กอ่ นชาวบา้ นมกี ารวางระเบดิ หนิ เพอ่ื ผ้ใู หญ่ คนละ 200 บ. เดก็ คนละ 150 บ.
นำ� ไปขาย ทำ� ใหน้ ำ้� ในเหมอื งลกึ เมอ่ื แสงแดดกระทบภเู ขา
นำ้� จะเป็นสีเขียวมรกตสวยงาม จากนั้นไปวดั ถ้�ำโสราษฎร์ ฟรี บริการรถรับ-สง่ อาหารวา่ งและนำ้� ด่มื
ชมหินงอกหินย้อยและสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิภายในถ้ำ
: ลอ่ งแกง่ ลำ� ภรู า วันเดอร์แลนด์ ม.7
18 วารสาร องค์การบริหารสว่ นจังหวัดตรัง ต.ล�ำภรู า อ.หว้ ยยอด จ.ตรัง
: ล่องแก่งล�ำภูรา วันเดอรแ์ ลนด์ : 080-1460085

เท่ียวตรัง ยงั ทั้งเพ

วารสาร อบจ.ตรัง ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอร้าน “แสนดี คุณวิลดา สุพิทักษ์ หรือ คุณหน่อย เจ้าของร้าน
ณ หว้ ยยอดมหานคร” รา้ นกาแฟน้องใหม่ของ อ.หว้ ยยอด ไดเ้ ลา่ วา่ “พเ่ี ปดิ รา้ นนด้ี ว้ ยความสนกุ มพี นกั งาน 3 คน ตงั้ ใจ
จ.ตรัง ที่ให้บริการในรูปแบบของ Café & Restaurant ให้เป็นร้านกาแฟท่ีทุกคนสามารถซ้ือได้ ในราคาไม่แพง
ทีส่ ร้างสรรค์พื้นที่ให้เปน็ เหมือน Community เลก็ ๆ และ แต่มีคณุ ภาพดี โดยร้านเรามพี น้ื ทท่ี ้งั หมด 2 ช้ัน ชน้ั ที่ 1
เป็นพื้นท่ีของทุกคน ด้วยบริการท่ีพร้อมเสิร์ฟความแสนดี เปิดให้บริการน่ังทานกาแฟ ทานอาหาร มีเคาท์เตอร์
เพือ่ สร้างความประทับใจแก่ลกู ค้า ทำ� กาแฟและบารข์ นม ใหบ้ รรยากาศของการนง่ั รา้ นกาแฟ
ส่วนชั้นท่ี 2 เราเปิดพื้นที่ให้เป็น Co-Working Space
“มาลองชิมรสชาตทิ ีแ่ สนดี เปน็ พืน้ ทส่ี �ำหรับทุกคน เด็กสามารถมานงั่ เรยี นออนไลน์
กนั ค่ะ ยืนยันวา่ ของถกู และ นงั่ ทำ� การบา้ น ผใู้ หญเ่ องกส็ ามารถนดั มาประชมุ งาน หรอื
นัง่ เปลยี่ นบรรยากาศทำ� งานได้เช่นกัน
ดมี ีอยู่จริง” นอกจากพื้นที่ที่ทางร้านสร้างสรรค์เป็นอย่างดี
ให้ลูกค้าแล้ว ในส่วนของอาหารและเคร่ืองด่ืม เรามี
บรกิ ารทงั้ เครอ่ื งดม่ื อาหารคาว-หวาน และมผี ลติ ภณั ฑ์
ของชาวบ้านในพ้ืนท่ีมาวางขายในร้านอีกด้วย โดยเมนู
อาหารและเครื่องดื่มนอกจากจะมีอาหารใต้และกาแฟ
ใหบ้ รกิ ารแลว้ เราสรา้ งสรรคเ์ มนแู ปลกใหมข่ น้ึ มาเรอื่ ย ๆ
ตามฤดกู าลเพอ่ื ไมใ่ หเ้ กดิ ความจำ� เจ อยา่ งทขี่ ายดตี อนนี้
กค็ อื นำ้� มะปลงิ ปน่ั และนำ้� ตะลงิ ปลงิ ปน่ั ทง้ั น้ี รา้ นของเรา
ยังให้ความส�ำคัญในเร่ืองของความสะอาด โดยเฉพาะ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ขณะน้ี เราไดม้ กี ารพน่ นำ้� ยาฆา่ เชอื้ ภายในรา้ น
เปน็ ประจำ� เพือ่ สรา้ งความมัน่ ใจและเสิรฟ์
ทกุ ความแสนดใี หแ้ ก่ลูกคา้ ”

: 45 ถ.รชั ชูปการ ต.ห้วยยอด อ.หว้ ยยอด จ.ตรัง 92130 19
: แสนดี ณ หว้ ยยอดมหานคร
: 094 503 3222

Trang Provincial Administrative Organization

อบร่วมกจับ พ.ตอ.รสังว.จังหวัดตรัง

บูรณาการเครือข่ายทางการแพทย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

เติมเต็มป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มคนเปราะบางถึงบ้าน

เมอ่ื วนั ที่8กนั ยายน2564อบจ.ตรงั รว่ มกบั พอ.สว.
จังหวัดตรัง บูรณาการเครือข่ายทางการแพทย์
ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเติมเต็มป้องกันโรคโควิด-19
ให้กับกลุ่มคนเปราะบาง ประกอบด้วย ผู้พิการ
ผปู้ ว่ ยตดิ เตยี งผสู้ งู อายุ70ปขี นึ้ ไปและผดู้ อ้ ยโอกาส
จำ� นวน 105 คน จำ� นวน 210 โดส เพอ่ื ใหไ้ ดร้ บั วคั ซนี
ปอ้ งกันโควดิ -19 อย่างทวั่ ถึง โดยมีผ้มู ารับบริการ
ฉดี วคั ซนี ทจ่ี ดุ บรกิ าร ณ อาคารรมิ สระกะพงั สรุ นิ ทร์
และบรกิ ารฉีดวัคซีนให้กบั ผปู้ ่วยตดิ เตยี งถงึ บ้าน

ขอความร่วมมือ ท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร อบจ.ตรัง


Click to View FlipBook Version