The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสาร อบจ.ตรัง
ฉบับที่ 118 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sukanda_45, 2021-11-03 22:06:49

วารสาร อบจ.ตรัง

วารสาร อบจ.ตรัง
ฉบับที่ 118 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564

วารสาร

อบจ.ตรังTRANGฉบบั ที่ 118 ประจ�ำเดอื นมิถนุ ายน - กรกฎาคม 2564 WWW.TRANGPAO.GO.TH

จกอดั บวสจา่ ร.รต5งรบ0งั ป0ระลมาา้ ณนบาท

พฒั นาทอ้ งถิ่น และ

จดั ซอ้ื วคั ซนี ป้องกนั โควิด-19

บรกิ ารฉีดให้พีน่ ้องประชาชน

บทบรรณาธกิ าร CONTENT 3
นายกพบประชาชน 4-7
สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวตรังที่เคารพทุกท่าน รายงานขา่ ว อบจ.ตรงั (Trang PAO Report)
พบกบั วารสารเพอื่ การประชาสมั พนั ธภ์ ารกจิ ตามอำ� นาจ อบจ. รอบทิศ 8
และหนา้ ทข่ี ององคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ตรงั ฉบบั ประจำ� ผู้บริหาร - ท�ำทนั ที 9 - 11
เดอื นมิถนุ ายน - กรกฎาคม 2564 ในหว้ งเวลาที่ผ่านมา มุม ส.อบจ. 12 - 13
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนการด�ำเนิน เครือขา่ ยอบจ.ตรัง
งานเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาโรคโควดิ -19 รว่ มกบั บคุ คลตน้ แบบ อบจ.ตรัง 14
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ 15
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง (ศบค.ตรัง) ในทุกมิติ สาระรอบร้ ู 16
โดยเฉพาะการจดั ทำ� โครงการจดั ซอื้ และใหบ้ รกิ ารฉดี วคั ซนี เที่ยวตรงั ยังทงั้ เพ 17
ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 18 - 19
ใหก้ บั กลมุ่ เปา้ หมายประชาชนในพนื้ ทจี่ งั หวดั ตรงั 44,000 คน คณะผู้จดั ทำ�
ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติ
โดยเรว็ โดยวคั ซนี ทจี่ ดั ซอื้ คอื “ซโิ นฟารม์ ” เปน็ การจองซอื้ เนเททนนนนรนนรทนเนลลลออ่ปีาปีป่่ีาาาาาาาาขขขรงงยยยยยยยยยรราาาึกนนกกึกึจสเลบโวธนนนษชสาาอิรษษเาะมุน่กุุกุกายยนคนวรงมาาจาาาเกกคฒัดศกึห่นนลนุรรรติ ออ์กีนนนาา้ง์ นรหงงทายยสคทาาาคค์รลอกกคยยยงหโรีอบ์ก์กลิมบอองกกกงีกมงาารศ่สฉสออองงด้นิหรริหาคคักถากงงงบบี ดนา ก์ก์คคคงดาลุรรรห นัาากก์์ก์พิหิห์ิส ว รร าาาว่าารบบา รรร รรนพ บบบรรสส จ ิพิหหิ รรร่ว่วังิหหิิหาาิธนนหรร าาา จจวสสรรรังังัด่วว่ สสสหห ตนนว่่ว่วววรนนนจจดัดัังังงัจจจตตหหงงัังั รรหหหววงัังดััดวววตตดััดัดรรตตตังงั รรรงงังัั
กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรง ซ่ึงได้จัดสรรวัคซีน นปบรลารงดั ณสอาภุ งธคมิก์กาาาสรรบศรรหิ มารณสี ่วนจงั หวัดตรัง
ระยะท่ี 1 จำ� นวน 12,811 คน ประชาชนชาวตรังทยอย ผรเกนหรนหผนรนนผรนนรนลกกกกกออออััววกัาาาาาาาขทททนทงหหยงยยงงง...วากกกบสขขน.....ิชวสจนนนผผผอออรวจหผาาาสกั�ำ้าา้รออู้อุกงงงกวญัฏอรวัรณฝสันรคชสา�ำ..นาศกกหอ.ำ�่ายินตรน่าวตลการออินนยรนงางทธัส์ังวตอาอีงงงเักทกิ้าดยศรปรงคหบสกบพหปา์ธิกวกย์รรราานรปจสนลจทุาญัาทุีจาอืรธ.ูสรงัสรัดร่วศำ�บธธาเะขสกมอยพนรศกึตใแมอ์ชงัอตณบจหาษงเู้ชคทาบุมงซรสติคภ้าสณรมกนจวง่ตต์าขุาจ.ศยร์รสาแ์ใเอสนจลนบ้าะหงาภบนาแปย้าลทใระนะี่ วมฒั าณนาธรรม
เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ต้ังแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผูช้ ว่ ยกองบรรณาธกิ าร
เป็นต้นไป และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทยอยจัดสรร ฝ่ายส่งเสริมการทอ่ งเท่ยี ว ส�ำนกั ปลัด อบจ.
เพิ่มในระยะต่อไป ออกหแจบกบ.แเลวะลิ จดัดม์ พเี มิดพยี ์ กราฟฟคิ 081-957-6716
นอกจากน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้รับ
การพจิ ารณาคดั เลอื กและประเมนิ เปน็ “องคก์ รคณุ ธรรม
ต้นแบบ” ระดับจังหวัด โดยดิฉันได้รับมอบหมาย
จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เข้ารับโล่
และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ท่ีผ่านมา
ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรัง ซ่ึงผู้อ่านทุกท่านสามารถติดตามอ่าน
รายละเอียด พร้อมข่าวสารอื่นๆ ได้ในวารสารฉบับน้ี
และช่องทางเว็บไซต์ www.trangpao.go.th เพจเฟซบกุ๊
: ประชาสัมพนั ธ์ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ตรัง

นางสุภมาส ศรมณี

ปลดั องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดตรัง

2 วารสาร องคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวดั ตรัง

นายกพบประชาชน

คนตรังไม่ท้ิงกัน
จดั สรรงบประมาณเร่งด่วน
ชว่ ยเหลอื พี่น้องชาวตรงั

สวัสดีครับพี่น้องชาวตรังทุกท่าน สถานการณ์การ ในนามเพื่อนอาสา อบจ.ตรัง สนับสนุนการท�ำงาน
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีเราก�ำลังเผชิญร่วมกัน ของ ศบค.ตรงั “ภารกจิ รบั คนตรังกลบั บ้าน” โดยการ
อยขู่ ณะนี้ ยงั คงทวคี วามรนุ แรงและขยายวงการแพรร่ ะบาด ช่วยประสานและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มากข้นึ เร่อื ย ๆ ด้วยสายพนั ธ์ใุ หม่ทแ่ี พรร่ ะบาดเข้ามา ไปรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาล
องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ตรงั ทราบดถี งึ ความยากลำ� บาก ในจังหวัดตรัง เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเตียงรักษาผู้
และผลกระทบท่ีพ่ีน้องทุกท่านต้องเผชิญ จึงได้เสนอ ป่วยไม่เพียงพอในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ขออนมุ ตั จิ า่ ยขาดเงนิ สะสม จำ� นวน 526,072,000 บาท (สีแดงเข้ม) เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล
แบ่งใช้ 2 รายการหลัก คือ งบประมาณเพื่อด�ำเนิน โดยการด�ำเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณ
โครงการจัดซ้ือวคั ซีนโควดิ -19 บริการฟรีแกป่ ระชาชน ของทางราชการ และถือเป็นอีกหน่ึงภารกิจ
44,000 คน จำ� นวน 80,880,000 บาท และงบประมาณ ทแ่ี สดงถงึ ความหว่ งใยจากใจของพ่นี ้องชาวตรงั ทุกคน
ส�ำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใหก้ บั ผปู้ ่วยโควิด-19 สมกบั คำ� ขวัญประจำ� จังหวัดตรัง
ด้านโครงสรา้ งพนื้ ฐาน จ�ำนวน 445,181,000 บาท ท่ีว่า “ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี” โดยผมขอใช้
นอกจากนนั้ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ตรงั ทง้ั ฝา่ ย โอกาสน้ี ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีร่วมด้วยช่วยกัน
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง แกป้ ญั หาโรคโควิด-19
ไดร้ ว่ มกบั สมาชกิ สภาผแู้ ทนราษฎร จงั หวดั ตรงั องคก์ ร นายบนุ่ เล้ง โล่สถาพรพิพิธ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาชน และเอกชน นายกองค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดตรัง

Trang Provincial Administrative Organization 3

รายงานข่าว อบจ.ตรัง (Trang PAO Report)

นายก อบจ.ตรัง พรอ้ มคณะ ปล่อยรถ “รับคนตรงั ทป่ี ว่ ยโควิด-19 กลับบ้าน”
ยำ�้ ชัด เตยี งไม่พอรกั ษาในพื้นทีส่ แี ดงเข้ม ตอ้ งไม่กระทบลูกหลานคนตรงั

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 และท่ีประชุม
มีมติรับในหลักการ จัดท�ำแนวทางการรับผู้ป่วย และ
เปิดศูนย์ประสานรับผู้ติดเช้ือ/กลุ่มเสี่ยงโควิด-19
กลับบ้าน ทสี่ ำ� นักงานสาธารณสขุ จ.ตรงั ฝ่ายบริหาร
อบจ.ตรงั ประธานสภา อบจ.ตรงั สมาชกิ สภาอบจ.ตรงั
และส.ส. เขต 3 จ.ตรัง พร้อมเพื่อนอาสา อบจ.ตรัง
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน
เอกชน บุคลากรทางการศึกษา พระสงฆ์ ได้ขับเคลื่อน
เรื่องนี้ ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณด้านหน้า ไปรับผู้ป่วยโควิด-19 ทันที โดยไม่ใช้งบประมาณ
ส�ำนักงาน อบจ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ของทางราชการ และไมค่ ดิ คา่ ใชจ้ า่ ยกบั ผปู้ ว่ ยโควดิ -19
ภารกจิ ดงั กลา่ วดำ� เนนิ การตง้ั แตว่ นั ที่10ก.ค.-9ส.ค.
นายก อบจ.ตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา 2564 รวม 30 วัน ใชร้ ถตู้ของมูลนิธิกู้ภัยสวา่ งภักดตี รงั
อบจ.ตรัง ปลัด อบจ.ตรัง และสมาชิกสภา อบจ.ตรัง และเครือขา่ ยว่ิงรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควดิ -19 ตามมาตรการ
เขตอ�ำเภอเมืองตรัง ปล่อยรถกู้ภัย ซ่ึงเป็นของมูลนิธิ ท่ีเข้มงวดรัดกุม ของ ศบค.ตรัง จ�ำนวน 84 เที่ยว
สวา่ งภกั ดตี รงั จำ� นวน 1 คนั เพอ่ื ไปรบั ผปู้ ว่ ยโควดิ -19 ยนื ยนั เป็นจ�ำนวนเงินรวมกว่า 1 ล้านบาท รับคนมารักษา
จากกรงุ เทพฯ และปรมิ ณฑล จำ� นวน 8 ราย ที่ไมม่ เี ตยี งรกั ษา จำ� นวน 336 คน ซงึ่ หายปว่ ยโควดิ -19 แลว้ กวา่ 100 คน
กลบั มารักษาตวั ท่ีรพ.สนามใน จ.ตรัง

นายก อบจ.ตรัง กล่าวว่า ได้รับการประสานจาก
คนตรังท่ีป่วยโควิด-19 ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด (สีแดงเข้ม) เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ว่าใช้ชีวิตอย่างล�ำบาก เฝ้ารอเข้ารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลแต่ไร้ว่ีแวว และเริ่มมีอาการน่าเป็นห่วง
และอยากมารักษาตัวท่ีบ้าน นายโชคดี คีรีก้ิน
รองนายก อบจ.ตรงั ไดเ้ สนอแนวคดิ จดั หารถไปรบั เพอ่ื
กลบั มารกั ษาตวั ที่ จ.ตรงั และไดห้ ารอื กบั นางสาวสณุ ฐั ชา
โลส่ ถาพรพิพิธ ส.ส. เขต 3 จ.ตรงั ในการผลกั ดันเร่ืองนี้

4 วารสาร องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดตรงั

รายงานขา่ ว อบจ.ตรงั (Trang PAO Report)

อบจ.ตรัง ได้รับการพจิ ารณาเป็นองคก์ รคณุ ธรรมตน้ แบบ ระดบั จังหวัด
รับโล่และเกยี รตบิ ัตรพรอ้ มเงินรางวัล

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 นายบุน่ เล้ง โล่สถาพรพพิ ิธ นายก อบจ.ตรงั กล่าววา่
จังหวัดตรังได้ด�ำเนินการโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
ปี 2564 กจิ กรรมการยกยอ่ งเชดิ ชเู กยี รตอิ งคก์ รคณุ ธรรม โดยมวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอ่ื
พิจารณาคัดเลือกและยกย่องหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนและด�ำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม อันก่อให้เกิดประโยซน์ความคุ้มค่าและ
ความภาคภูมิใจแก่องค์กรและประชาชนท่ัวไป บัดนี้ คณะกรรมการ
พจิ ารณาคัดเลือกและประเมนิ องค์กรคุณธรรมจังหวัดตรัง ไดด้ ำ� เนินการ
พิจารณาคัดเลือกองค์กรคุณธรรม เรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลการ
พจิ ารณาคัดเลอื กฯ ดังน้ี
โดยเมอื่ วนั ท่ี 20 กรกฎาคม 2564 นางศภุ มาส ศรมณี
ปลดั อบจ.ตรงั เปน็ ผแู้ ทนนายก อบจ.ตรงั เขา้ รบั มอบโล่
และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล “องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ” ระดับจังหวัด จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง
ชั้น 1 อ�ำเภอเมืองตรัง และร่วมอภิปรายหัวข้อ
“การขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมสู่จังหวัดคุณธรรม”
เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
สง่ เสรมิ คณุ ธรรม ยกยอ่ งหนว่ ยงาน/องคก์ รทสี่ นบั สนนุ
การด�ำเนนิ งานด้านการสง่ เสริมคุณธรรม และเป็นเวที
กลางให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนได้แลกเปล่ียน
รางวลั ชนะเลศิ เรียนรู้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สำ� นกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 ในระดบั องคก์ รตอ่ ไป

รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 1
องค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ตรงั
รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2
โรงเรียนสามคั คีศึกษา อำ� เภอห้วยยอด
และรางวัลชมเชย มี 4 รางวลั

Trang Provincial Administrative Organization 5

รายงานข่าว อบจ.ตรงั (Trang PAO Report)

อบจ.ตรัง ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านส่อื อิเล็กทรอนิกส์

วนั ท่ี 17 กรกฎาคม 2564 ท่หี อ้ งประชมุ อบจ.ตรัง เงินอุดหนุนท่ัวไป จ�ำนวน 71,786,700 บาท
ช้ัน 2 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ จ�ำนวน 32,357,000 บาท ซึง่ จะ
พรอ้ มด้วย นายกเทศมนตรนี ครตรัง นายกเทศมนตรี ไดน้ ำ� งบประมาณไปจดั บรกิ ารสาธารณะของ อบจ.ตรงั
เมอื งกนั ตงั และเจา้ หนา้ ทท่ี เ่ี กยี่ วขอ้ ง รว่ มประชมุ ชแี้ จง ให้เป็นไปอย่างมีประสทิ ธิภาพ ตามมาตรฐานของทาง
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราชการ การจดั กจิ กรรมสาธารณะสอดคลอ้ งกบั ปญั หา
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจให้แก่ ความต้องการของประชาชนและชมุ ชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอ่ มา เมอ่ื วนั ท่ี 23 กรกฎาคม 2564 นายก อบจ.ตรงั
(ZOOM) กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง และผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ
พระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจำ� ปงี บประมาณ รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะ
พ.ศ. 2565 สภาผแู้ ทนราษฎร ท้งั น้ี อบจ.ตรงั เทศบาล อนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหาร
นครตรงั และเทศบาลเมอื งกนั ตงั จดั อยใู่ นองคก์ รปกครอง ส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และพัทยา ในคณะ
สว่ นทอ้ งถนิ่ กลมุ่ ภาคใตฝ้ ัง่ อนั ดามนั ซึ่งประกอบดว้ ย กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อบจ. 6 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง และเทศบาลเมอื ง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 แหง่ โดยอบจ.ตรงั ขอรบั จดั สรรงบประมาณรายจา่ ยฯ สภาผแู้ ทนราษฎร ผา่ นสอื่ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ณ หอ้ งประชมุ
ทั้งส้ิน จ�ำนวน 104,143,700 บาท จ�ำแนกเป็น อบจ.ตรงั ชน้ั 2 โดยทปี่ ระชมุ มมี ติ ไมป่ รบั ลด/ไมต่ ดั ลด
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2565 ของอบจ.
14 จงั หวัดภาคใต้

6 วารสาร องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดตรงั

รายงานขา่ ว อบจ.ตรัง (Trang PAO Report)

ประชมุ คณะกรรมการพฒั นาและบริหารท่าเทยี บเรือบา้ นนาเกลือ คร้ังท่ี 1/2564

วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ
นายก อบจ.ตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ครั้งที่
1/2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ. ชั้น 2 เพ่ือบริหาร
จัดการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ
เพ่ือเป็นข้อมูลในการประชุม ครั้งต่อไป

นายก อบจ.ตรัง และคณะผบู้ รหิ าร ปลดั อบจ.
รว่ มพธิ เี ปดิ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย”

วันท่ี 17 มิถุนายน 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง พร้อมคณะเข้าร่วมมอบอาหารปรุงสุกให้แก่
ผู้แทนจาก อ.เมืองตรัง จ�ำนวน 4,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายไปยังประชาชนผู้กักตนเองที่มีความเส่ียงสูง ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยกิจกรรมดังกล่าว
ด�ำเนินการ 10 วัน ใน 10 อ�ำเภอ

ประชมุ การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รบั ผลกระทบจากการแพรร่ ะบาด
ของไวรสั โคโรนา 2019 (โควิด-19) ของอบจ.ตรัง ครั้งท่ี 2/2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายโชคดี คีรีกิ้น
รองนายก อบจ.ตรัง เป็นประธานการประชุมการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ
อบจ.ตรัง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.
ตรัง ชั้น 2 โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีมติอนุมัติ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.ตรัง กับ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามโครงการจัดซื้อและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�ำนาจหน้าท่ีของ อปท.

Trang Provincial Administrative Organization 7

อบจ.รอบทศิ

เปิด ภารกจิ วคั ซนี

TIMELINE “ซิโนฟาร์ม”

อบจ.ตรงั

13 มิ.ย. 2564 1

อบจ.ตรัง จัดท�ำโครงการจัดซ้ือและให้บริการ นายก อบจ.ตรงั แถลงขา่ วร่วมกับ ศบค.ตรงั
ฉดี วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคโควดิ -19 ใหบ้ รกิ ารประชาชน เตรียมพรอ้ มจองซ้ือวัคซีนกบั ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ในพื้นท่ีจังหวัดตรงั รวมจำ� นวนทั้งส้นิ 44,000 คน 14 มิ.ย. 2564 2
เพอื่ สรา้ งภมู คิ มุ้ กนั โรคโควดิ -19 ใหก้ บั กลมุ่ เปา้ หมาย
ฟน้ื ฟสู ภาพเศรษฐกจิ และสงั คมใหก้ ลบั สสู่ ภาวะปกติ อบจ.ตรงั จองซื้อวคั ซนี จ�ำนวน 88,000 โดส
โดยเรว็ และสนบั สนนุ การทำ� งานของคณะกรรมการ สำ� หรบั ประชาชนตามกลมุ่ เปา้ หมาย จำ� นวน 44,000 คน

โรคตดิ ตอ่ จงั หวดั ตรงั ในการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาด 21 - 23 มิ.ย. 2564 3
ของโรคโควิด-19 ซงึ่ การดำ� เนนิ โครงการฯ อยู่ภาย
ใต้การบูรณาการการท�ำงานกับ คณะกรรมการ อบจ.ตรัง เปดิ ใหป้ ระชาชนลงทะเบยี นรับวคั ซนี
โรคติดต่อจังหวัดตรัง ที่ได้ให้ความเห็นชอบ 2 ช่องทาง คือ สแกนควิ อารโ์ คด้ และผา่ นหน่วยงาน

ในการด�ำเนินงานทกุ ระยะ 24 - 28 ม.ิ ย. 2564 4

30 ม.ิ ย. 2564 5 อบจ.ตรงั ตรวจสอบขอ้ มลู ประชาชนตามกลมุ่ เปา้ หมาย
มผี ลู้ งทะเบยี นแจง้ ความประสงคร์ บั วคั ซนี กวา่ 70,000 คน
สภา อบจ.ตรัง อนุมัติงบจ่ายขาดเงินสะสม
จำ� นวน 80,880,000 บาท เพอ่ื ด�ำเนนิ โครงการ
จดั ซอ้ื และใหบ้ รกิ ารฉดี วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคโควดิ -19 5 - 7 ก.ค. 2564 6

อบจ.ตรงั เปดิ ระบบใหป้ ระชาชนตรวจสอบรายชื่อและ
ยนื ยนั สทิ ธิพ์ ร้อมเลอื กรพ.ท่ีจะฉดี
8 ก.ค. 2564 เปน็ ตน้ ไป 7 ผ่าน www.ตรงั ส้.ู com จ�ำนวน 44,000 คน

อบจ.ตรงั เตรยี มความพรอ้ มดา้ นเอกสาร หลกั ฐาน 8
และประสานรพ.10แหง่ รอโอนเงนิ ใหร้ าชวทิ ยาลยั ฯ
และนดั ฉีดวคั ซนี 17 ก.ค. 2564
ราชวทิ ยาลยั ฯแจง้ การจดั สรรวคั ซนี รอบแรกให้อบจ.ตรงั
จ�ำนวน 12,811 คน 3 กลุ่ม คือ องค์กรการศึกษา /
9 ด้านการแพทย์ สาธารณสุข / พระ นกั บวช
20 ก.ค. 2564
อบจ.ตรัง โอนเงินจ�ำนวน 22,752,336 บาท
ให้ราชวิทยาลัยฯ เพ่ือยืนยันการรับวัคซีนตาม 23 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป 10

แผนจัดสรร รอบแรก พร้อมอัปโหลดรายช่ือ อบจ.ตรัง ประกาศรายชื่อ พร้อมวนั เวลา สถานท่นี ัด
ประชาชน ฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์
สถานวี ทิ ยุ รถแหป่ ระชาสมั พนั ธเ์ คลอื่ นท่ี และทส่ี ำ� นกั งาน
อบจ.ตรงั

2-6ส.ค.64 อบจ.ตรงั รว่ มกบั รพ.และภาคสว่ นทเี่ กยี่ วขอ้ งบรกิ ารฉดี วคั ซนี ใหก้ บั ประชาชน 11

รอบแรก 12,811 คน ครอบคลุม 10 อ�ำเภอ

8 วารสาร องค์การบริหารสว่ นจังหวัดตรงั

ผู้บริหาร - ทำ� ทันที

ผมเช่ือมั่นในทุกคน
เชื่อม่ันในทุกพลัง

ที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกคน

นายเสนห่ ์ ทองศักดิ์ วิสัยทัศน์การท�ำงาน ?
เลขานกุ ารนายกองค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวัดตรัง
ผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตรังให้
ภูมิล�ำเนา มีความก้าวหน้า ทันยุค ทันสมัย พัฒนาเทียบเท่ากับ
จงั หวดั อ่ืน ๆ พัฒนา อบจ.ตรัง ให้เป็นองค์กรปกครอง
ต.เขากอบ อ.หว้ ยยอด จ.ตรัง ส่วนท้องถ่ินที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน มุ่งการท�ำงาน
พัฒนาและบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนและตอบ
ประวัติการศึกษา สนองความตอ้ งการภายใตก้ รอบการบรกิ ารขององคก์ ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อบจ.ตรัง อย่างถูกต้อง โดยให้
ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ความส�ำคัญและส่งเสริมกับการมีส่วนร่วมของภาค
มหาวิทยาลยั ราชภัฏสวนดสุ ติ ประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา
ศูนยก์ ารศึกษานอกทีต่ ้ัง ตรงั ต่าง ๆ และเข้ามาร่วมพัฒนาท้องถ่ินจังหวัด ของเรา
ป.โท รัฐศาสตรมหาบณั ฑิต (รป.ม.) ใหม้ ีความก้าวหนา้ ทันสมยั น่าอยู่ และตรงตามความ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ตอ้ งการของพีน่ ้องประชาชนครบั

ประวัติการท�ำงาน ความต้ังใจในการพัฒนาท้องถิ่น จ.ตรัง
4 ปี ข้างหน้าน้ี ?
ประกอบอาชีพ
อตุ สาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราสง่ ออก ผมเช่ือวา่ อบจ.ตรงั ภายใต้การนำ� ของนายบุ่นเล้ง
อดตี นายก อบต.เขากอบ โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง และการด�ำเนินงาน
อดีต รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ตรงั พัฒนาท้องถ่ินจังหวัดตรัง ใน 4 ปีข้างหน้าต่อจากน้ี
ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ คณะผ้บู ริหารจะรว่ มมือ รว่ มใจ กับสมาชกิ สภา อบจ.
อตุ สาหกรรมไมย้ างพารา จ.ตรงั ทกุ คน ขา้ ราชการ พนกั งาน และพนกั งานจา้ ง อบจ.ตรงั
เลขานกุ ารนายก อบจ.ตรงั ในการขบั เคล่อื นงาน และน�ำนโยบายของท่านนายกฯ
ไปสู่การปฏิบัติเป็นโครงการพัฒนาที่เกิดประโยชน์
081-894-4698 แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงผมเอง
เสน่ห์ ทองศกั ดิ์ ในฐานะเลขานุการ นายก อบจ.ตรัง ก็จะมุ่งมั่น
ต้ั ง ใ จ ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ต า ม ที่ ไ ด ้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
ท่านนายกฯ ในการแบง่ เบางานภารกจิ อยา่ งเต็มก�ำลงั
ความสามารถ เพื่อพี่น้องประชาชนครบั

ฝากถึงพ่ีน้องชาว จ.ตรัง?

ผมขอขอบคุณส�ำหรับความไว้วางใจของพี่น้อง
ประชาชนชาวตรงั ทกุ ทา่ น ทม่ี ใี หแ้ กท่ มี กจิ ปวงชน ภายใต้
การนำ� ของนายบนุ่ เลง้ โลส่ ถาพรพพิ ธิ นายก อบจ.ตรงั
ผมในฐานะคณะผู้บริหาร อบจ.ตรัง และหนึ่งในทีม
งานกิจปวงชน จะมุง่ มั่นท�ำงานการพัฒนาจังหวัดตรัง
อย่างเต็มท่ี และอย่างต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของพ่ีน้องประชาชน และให้สมกับความไว้วางใจของ
ทุกทา่ นที่มอบให้ครบั

Trang Provincial Administrative Organization 9

ผ้บู ริหาร - ทำ� ทันที

ผสานงานทุกฝ่าย
เพ่ือประโยชน์ท่ีเป็นจริง

แก่พี่น้องประชาชน

นายวิรวฒั น์ หมาดหวา วิสัยทัศน์การท�ำงาน ?
เลขานุการนายกองคก์ ารบริหารส่วนจังหวัดตรงั
เลขานุการนายก อบจ. เป็นเสมือนโซข่ ้อกลางระหว่าง
พี่น้องประชาชนและนายก อบจ. ท�ำหน้าที่สนับสนุน
และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้บริหารในทุก ๆ
ดา้ น และชว่ ยเหลอื ให้การบริหารราชการของนายก อบจ.
ส�ำเร็จลุล่วงอย่างมืออาชีพ ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้อง
ประชาชนในทกุ ดา้ น

ภูมิล�ำเนา ความต้ังใจในการพัฒนาท้องถ่ิน จ.ตรัง
4 ปี ข้างหน้าน้ี ?
ต.กนั ตงั ใต้ อ.กันตงั จ.ตรงั
ผมในฐานะฝ่ายบริหาร อบจ.ตรัง ภายใต้การน�ำของ
ประวัติการศึกษา นายบุน่ เล้ง โล่สถาพรพิพธิ นายก อบจ.ตรัง มีความต้ังใจ
ท่ีจะท�ำงานร่วมกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสภา อบจ.
ป.ตรี รฐั ประศาสนศาสตรบณั ฑติ (รป.บ.) ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนหน่วยงาน
มหาวิทยาลยั ราชภฏั สงขลา ทเ่ี กย่ี วข้องต่าง ๆ เพอ่ื รว่ มกันขบั เคลอ่ื นงานตามนโยบาย
ป.โท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ท่ีท่านนายกฯ ได้แถลงต่อสภา อบจ. ให้ส�ำเร็จ เกิดผล
มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนและท้องถ่ิน
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ จังหวัดตรงั ครับ

ประวัติการท�ำงาน ฝากถึงพี่น้องชาว จ.ตรัง?

กอ่ นไดร้ บั การเลอื กตง้ั ประกอบอาชพี ธรุ กจิ สว่ นตวั ผมตอ้ งขอบคณุ พนี่ อ้ งประชาชนชาวตรงั ทใี่ หค้ วาม
พ.ศ. 2548 ส.อบต. หมู่ 4 ต.กันตงั ใต้ อ.กนั ตัง ไวว้ างใจ แกท่ มี กจิ ปวงชน ภายใตก้ ารนำ� ของนายบนุ่ เลง้
จ.ตรัง โล่สถาพรพิพธิ นายก อบจ.ตรงั ได้เขา้ มาบรหิ ารงาน
พ.ศ. 2552 รองประธานสภา อบต.กนั ตงั ใต้ เราจะมงุ่ มนั่ ทำ� งานใหส้ มกบั ความไวว้ างใจของทกุ ทา่ น
พ.ศ. 2556 รองนายก อบต.กนั ตงั ใต้ เพอ่ื ใหจ้ งั หวดั ตรงั มกี ารพฒั นาอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง เพอ่ื แกไ้ ข
พ.ศ. 2564 เลขานุการนายก อบจ.ตรัง ปญั หาความเดอื ดร้อนของประชาชน และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนชาวตรังอย่างท่ัวถึงและ
086-266-9055, 064-051-7276 เป็นธรรมครับ
บงั มอแนเกาะเคยี่ ม

10 วารสาร องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั ตรงั

ผู้บริหาร - ท�ำทันที

รับฟังทุกปัญหา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

นายละมนุ สงบดี วิสัยทัศน์การท�ำงาน ?
เลขานกุ ารนายกองคก์ ารบริหารส่วนจังหวัดตรงั
ตลอดการท�ำงานท่ีผ่านมาและในอนาคตผมอยาก
ภูมิล�ำเนา เห็นศักยภาพขององค์ปกครองส่วนถ่ินได้ขับเคลื่อนอย่าง
มีอิสระและเอกภาพในการท�ำงานและการพัฒนาท้องถิ่น
ต.ทา่ สะบา้ อ.วงั วิเศษ จ.ตรงั โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ และระเบียบข้อกฎหมายมาประยุกต์ใช้ให้เข้า
ประวัติการศึกษา อัตลกั ษณ์และวัฒนธรรมของพนี่ ้องชาวตรัง
ด้วยจุดเร่ิมต้นผมได้เห็นความล�ำบากของท้องถ่ินใน
ประกาศนยี บตั รวชิ าชีพ (ปวช.) ช่างกอ่ สร้าง สมยั กอ่ นทมี่ คี วามเหลอื่ มลำ้� ในการพฒั นาเลยเกดิ ความคดิ
วทิ ยาลัยเทคนคิ ตรัง อยากชว่ ยชาวบา้ นและพน่ี อ้ งชาวชนบทไดพ้ ฒั นาเทา่ เทยี ม
ป.ตรี คณะรฐั ศาสตร์ สาขาบรหิ ารรฐั กิจ (ร.บ.) กับชมุ ชนเมือง
มหาวิทยาลัยรามคำ� แหง
ความต้ังใจในการพัฒนาท้องถ่ิน จ.ตรัง
ประวัติการท�ำงาน 4 ปี ข้างหน้าน้ี ?

พ.ศ. 2538 ส.อบจ.ตรงั เขต อ.วงั วิเศษ ความตั้งใจของผมในการพัฒนาท้องถิ่น จ.ตรัง
พ.ศ. 2551 ส.อบจ.ตรัง เขต อ.วงั วิเศษ ต่อจากน้ี คือ การด�ำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
พ.ศ. 2564 เลขานกุ ารนายก อบจ.ตรงั จากท่านนายกฯ ให้ดีท่ีสุด ตลอดจนผลักดันงานด้าน
สาธารณสุข ก่อสรา้ งศูนยฟ์ อกไต อบจ.ตรัง ให้มกี ารจัดตั้ง
065-034-1392 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการท่องเที่ยว
โดยได้ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อการพัฒนา
หาดปากเมง ใหเ้ ปน็ สถานทที่ อ่ งเทย่ี วของจงั หวดั ตรงั และ
จดั ตง้ั ระบบ Smart City

ฝากถึงพี่น้องชาว จ.ตรัง?

ผมในนามทีมคณะผู้บริหาร อบจ.ตรัง ในฐานะ
ดำ� รงตำ� แหนง่ เลขานกุ าร นายก อบจ.ตรงั จะนำ� ประสบการณ์
แนวคิดและความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่นายก อบจ.
มอบหมายจะท�ำหน้าที่เต็มความสามารถเท่าที่มีอยู่
และจะพฒั นา อบจ.ตรงั ทกุ รปู แบบเพอื่ ความเทา่ เทยี ม
ของประชาชน

Trang Provincial Administrative Organization 11

มุม ส.อบจ

นายจารกึ ตะหมงั

รองประธานสภา อบจ.ตรัง คนที่ 2

วิสัยทัศน์การท�ำงาน ?
ตลอดการท�ำงานเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ในเขตพืน้ ท่ี ผมยดึ หลกั ความจริงใจในการทำ� งาน และ
ประสานงานผ่านเครือข่ายต่าง ๆ เช่น ผู้น�ำท้องถ่ิน
ทอ้ งท่ี โดยเรอื่ งไหนทเี่ ปน็ ปญั หาความเดอื ดรอ้ น พนี่ อ้ ง
ประชาชนต้องการให้ช่วยเหลอื ดูแล และอยู่ในอำ� นาจ
หน้าที่ของ อบจ.ตรัง ผมก็จะช่วยประสานให้เกิดข้ึน
ไดจ้ รงิ เพอื่ ใหพ้ นื้ ทเ่ี กดิ การพฒั นา และตอบสนองความ
ต้องการของพี่น้อง แต่หากเร่ืองไหนอยู่นอกเหนือ “พรอ้ มน�ำปญั หาความต้องการ
อำ� นาจหนา้ ทขี่ อง อบจ.ตรงั กต็ อ้ งบอกกลา่ วชาวบา้ นไป ของพนี่ ้องประชาชนมาเสนอ
ตามขอ้ เท็จจริง และชว่ ยประสานหนว่ ยงานท่เี กี่ยวขอ้ ง
ต่อไป ผลกั ดนั การก�ำหนดนโยบาย
ความตั้งใจในการท�ำงานในหน้าที่ ส.อบจ. ? การพฒั นาท้องถนิ่ ของนายก อบจ.ตรัง”

ผมในฐานะ ส.อบจ.ตรัง ถือเป็นบุคลากรทางการ
เ มื อ ง ท่ี มี บ ท บ า ท ห น ้ า ท่ี เ ป ็ น ตั ว แ ท น ข อ ง พี่ น ้ อ ง
ประชาชนที่ได้รับเลือกต้ัง จะต้องเข้ามาก�ำกับดูแล ภูมิล�ำเนา
ตรวจสอบการบรหิ ารงานของฝา่ ยบรหิ าร ใหด้ ำ� เนนิ การ ต.นาบนิ หลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ไปอย่างถูกต้อง และผมมีความใกล้ชิดกับพ่ีน้อง
ประชาชน สามารถรบั ทราบและนำ� ปญั หาความตอ้ งการ ประวัติการศึกษา
ของพ่ีน้องประชาชนมาเสนอ ผลักดันการก�ำหนด
นโยบายการพัฒนาท้องถ่ินของนายก อบจ.ตรัง ป.ตรี : รฐั ประศาสนศาสตรบณั ฑิต (รป.บ.)
เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างท่ัวถึง มหาวิทยาลยั เวสเทิรน์
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การบริหาร
ประวัติการท�ำงาน

ส.อบจ.ตรัง เขต อ.เมืองตรัง 5 สมัย
งบประมาณของอบจ.ตรัง เกดิ ความคมุ้ ค่า เพื่อให้เกิด ก่อนได้รับการเลอื กต้ัง ประกอบอาชีพธุรกจิ ส่วนตัว
การบริการสาธารณะประโยชน์อย่างแท้จริง พ.ศ. 2533 ส.จ. (เดิม)
ปจั จบุ นั สมาชกิ สภา อบจ.ตรงั ทั้ง 30 คน ไดม้ กี าร พ.ศ. 2547 ส.อบจ.ตรงั
ประชุมหารือทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี อบจ.ตรัง พ.ศ. 2551 ส.อบจ.ตรัง
เพอื่ พดู คยุ แลกเปลย่ี นปญั หา อปุ สรรค การดำ� เนนิ งาน พ.ศ. 2555 ส.อบจ.ตรัง
ในพน้ื ที่ และบรู ณาการการทำ� งานรว่ มกนั เพอ่ื เดนิ หนา้ พ.ศ. 2564 รองประธานสภา อบจ.ตรัง และ ส.อบจ.ตรงั
พฒั นาจงั หวดั ตรงั บนพน้ื ฐานการมสี ว่ นรว่ ม คอื รว่ มคดิ
ร่วมท�ำ รว่ มประสานของทุกภาคสว่ น
086-946-9894

ฝากถึงพ่ีน้องชาว จ.ตรัง?

“ผมมโี อกาสดำ� รงตำ� แหนง่ รองประธานสภา อบจ.ตรงั คนท่ี 2 เพอื่ มาชว่ ยเสรมิ งานของประธานสภา อบจ.ตรงั
ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพมากขน้ึ โดยผมจะท�ำงานท้ัง 2 บทบาทอยา่ งเต็มที่ แกไ้ ขความเดือดรอ้ น ความต้องการของ
ประชาชน และชว่ ยประสานงานดา้ นตา่ งๆ รว่ มกบั สมาชกิ สภา อบจ.ตรงั ทกุ ทา่ น และในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาด
ของโรคโควิด-19 ผมห่วงใยพ่ีน้องประชาชนชาวตรัง ขอให้ทุกคนดูแลตนเองอย่างเต็มก�ำลัง ภายใต้มาตรการ
ส�ำคัญ ประกาศของภาครัฐ และของจังหวดั ตรงั แล้วเราจะผา่ นวิกฤตนิ ีไ้ ปดว้ ยกนั ”

12 วารสาร องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดตรัง

มุม ส.อบจ

สภา อบจ.ตรงั อนุมตั ิจ่ายขาดเงนิ สะสมกวา่ 500 ล้านบาท

เพือ่ พัฒนาทอ้ งถนิ่ ตามนโยบายรัฐบาลดา้ นโครงสร้างพ้ืนฐาน
และซ้ือวคั ซีนตวั เลือกสร้างภูมคิ ้มุ กันหมู่ให้ชาวตรงั

วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2564 นายกติ ติเดช วรรณบวร
ประธานสภาอบจ.ตรงั เปิดการประชุมสภา อบจ.ตรงั
สมยั วสิ ามญั สมัยท่ี 1 ประจำ� ปี 2564 ณ ห้องประชุม
สภา อบจ.ตรงั มสี มาชกิ สภา อบจ.ตรงั 30 เขต เขา้ รว่ ม
พรอ้ มดว้ ยนายบ่นุ เลง้ โลส่ ถาพรพพิ ธิ นายก อบจ.ตรงั
คณะผ้บู ริหาร เลขานกุ ารฯ ท่ปี รกึ ษาฯ ปลัด อบจ.ตรัง
และหัวหน้าสว่ นราชการ อบจ.ตรัง
การประชุมคร้ังนี้ มีระเบียบวาระการประชุม
ทั้งหมด 6 วาระ โดยมีระเบียบวาระส�ำคัญ คือ
นายก อบจ.ตรัง เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม จ�ำนวน 3 รายการ งบประมาณท้ังหมด
จ�ำนวน 526,072,000 บาท แยกเป็นงบประมาณ
จ�ำนวน 445,181,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในท้องถ่ินและสนับสนุนการ
ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านโครงสร้าง
พ้นื ฐาน จ�ำนวน 75 โครงการ งบประมาณ จำ� นวน
80,880,000 บาท เพอ่ื ดำ� เนินงานตามโครงการจัดซ้ือ
และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมี แบบพาราเคพซีล สายบ้านใหม่-ทุ่งโพธ์ิ (ตอน 2)
วตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ สรา้ งภมู คิ มุ้ กนั โรคโควดิ -19 ใหก้ บั กลมุ่ หมทู่ ี่ 7 ต.บอ่ หนิ อ.สเิ กา-ต.วงั มะปราง อ.วงั วเิ ศษ จ.ตรงั
เป้าหมายประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 44,000 คน เนื่องจากประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการ
ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติ ดงั กลา่ ว ทง้ั น้ี สภา อบจ.ตรงั ไดม้ มี ตอิ นมุ ตั ใิ หจ้ า่ ยขาด
โดยเร็ว และสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการ เงินสะสมจ�ำนวนดังกล่าว ตามท่ีนายก อบจ.ตรัง
โรคตดิ ตอ่ จงั หวดั ตรงั ในการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรค เสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โควดิ -19และงบประมาณจำ� นวน11,000บาทเพอื่ จา่ ยคนื พัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และซื้อวัคซีน
ให้แก่ผู้ซ้ือแบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สร้างภูมคิ ุม้ กันหมู่ใหช้ าวจงั หวัดตรัง

Trang Provincial Administrative Organization 13

เครือข่าย อบจ.ตรัง

ยดึ หลักคณุ ธรรม
จริยธรรม ความถกู ตอ้ ง

สร้างความสามคั คีแกท่ ้องที่

สวัสดีครับ ผมอานนท์ บิลลาติฟ ก�ำนันต�ำบลบ้าหวี อานนท์ บลิ ลาติฟ
อ.หาดส�ำราญ จ.ตรัง เป็นหน่ึงในคณะกรรมการบริหาร
สมาคมกำ� นนั ผใู้ หญบ่ า้ นจงั หวดั ตรงั ทำ� หนา้ ทฝี่ า่ ยตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
งานด้านบญั ชีของทางสมาคมฯ ดแู ลตรวจสอบงบประมาณ สมาคมกำ� นนั ผู้ใหญ่บา้ นจังหวดั ตรงั
ตา่ ง ๆ ของสมาคมฯ รวมถงึ เปน็ ประธานชมรมกำ� นนั ผใู้ หญบ่ า้ น ประธานชมรมก�ำนนั ผู้ใหญบ่ ้าน อ.หาดส�ำราญ
อ.หาดสำ� ราญ ซงึ่ ทง้ั 2 บทบาทมหี นา้ ทส่ี ำ� คญั คลา้ ยกนั ในการ
ดูแลเรื่องสวัสดิการและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับ ก�ำนันต�ำบลบ้าหวี
สมาชิกเช่นเดียวกัน ซึ่ง อบจ.ตรัง เป็นองค์การปกครอง
สว่ นทอ้ งถน่ิ ใหค้ วามสำ� คญั ตอ่ บคุ ลากรในทอ้ งท่ี อยา่ งกำ� นนั
และผใู้ หญ่บ้าน เสมอมา โดยเฉพาะสนับสนนุ งบประมาณ
และจัดหาวิทยากรในการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้แก่ทางสมาคมฯ เป็นประจำ� ทุกปี
ทง้ั นใี้ นสว่ นของการดทู อ้ งทนี่ น้ั ตำ� บลบา้ หวี ประกอบดว้ ย
4 หมูบ่ ้าน แบ่งหลกั ๆ เป็นพ่ีนอ้ งมุสลมิ 2 หมู่บา้ น และ
พี่น้องไทยพุทธ 2 หมูบ่ า้ น ประกอบอาชพี ด้านการเกษตร
ท�ำสวนยาง ปาล์มน�้ำมัน และประมงพื้นฐาน ตามล�ำดับ
ในด้านเศรษฐกิจ อบจ.ตรัง ได้เข้ามามีส่วนส�ำคัญในการ
จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เช่น
โครงการลับมีดกรีดยาง พัฒนาถนนและไฟฟ้าส่องสว่าง
แก่เส้นทางไปหินเขาช้าง สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญภายใน
ชุมชน เป็นต้น ด้านสังคม ผมมีความตั้งใจที่ดูแลลูกบ้าน
ทกุ คนโดยการหลกั การประนปี ระนอม หากมปี ญั หาภายใน
ชุมชน ก็จะใช้วิธีเจรจาไกล่เกล่ียกัน การพูดคุยกันแบบ
พนี่ อ้ ง ดแู ลใหค้ วามเปน็ ธรรมกบั ทกุ ฝา่ ย รวมถงึ จดั กจิ กรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมของแต่ละศาสนา
อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลท้องท่ีให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยครับ ซึ่งผมยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ความถกู ตอ้ งเปน็ หลกั ในการดแู ลทอ้ งท่ี เพอ่ื ใหต้ ำ� บลบา้ หวี
เป็นชุมชนนา่ อยู่ น่าเท่ยี ว และมีความสามคั คีครบั

14 วารสาร องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั ตรงั

“ครูกจิ ”ยกย่อง บุคคลตน้ แบบ อบจ.ตรงั

เป็นบคุ คลต้นแบบ
ดา้ นการเมอื งท้องถิน่ ขยนั - ซ่ือสัตย์ - โปร่งใส - ครองใจประชาชน

(ต่อจากฉบบั ท่แี ล้ว) มีมติเอกฉันท์ให้มีการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรัง
ณ บา้ นนานนิ ต.ทงุ่ กระบอื อ.ยา่ นตาขาว น�ำไปสู่การ
หากจะพดู ถงึ การทำ� งานของ“นายกจิ หลกี ภยั ” อดตี นายก ขอใชท้ ดี่ นิ จากจงั หวดั และนายก อบจ.ตรงั ซอื้ ทด่ี นิ เพม่ิ
อบจ.ตรงั ว่าเป็นคนท�ำงานเพื่องานน้นั ยอ่ มไมต่ ะขิดตะขวงใจ เพื่อรองรับการปรับภูมิทัศน์ มีการวางทิศกิบละห์
แนน่ อน เพราะตลอดเวลาที่รับราชการท้ังในสายอาชีพครู และ การยกโดม และตกแตง่ อาคารสถานทใ่ี หเ้ กดิ ความสวยงาม
นักการเมืองท้องถิ่น เป็นข้าราชการที่ห่างไกลค�ำว่าเช้าชาม เพอื่ ใหช้ าวมสุ ลมิ มาร่วมละหมาด และปฏบิ ัติศาสนกิจ
เย็นชามอย่างแท้จรงิ และถงึ แมจ้ ะยุติบทบาททางการเมอื งแล้ว ในวนั สำ� คญั ตา่ งๆ ทางศาสนา ซง่ึ จะเปน็ ศนู ยร์ วมจติ ใจ
ยังมผี ลงานเปน็ ทจ่ี ดจ�ำหลายโครงการ เชน่ และรวมความศรทั ธา
โครงการเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อประชาชนชาวตรัง
งานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ริเร่ิมมาตั้งแต่ หรือโครงการเจาะเลือด เริ่มข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2544 มีการชักพระ การประกวดเรือพระ ซง่ึ รว่ มกบั สำ� นกั งานสาธารณสขุ จ.ตรงั และ รพ.ศนู ยต์ รงั
หลงั ออกพรรษาของทกุ ปี เพอื่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน
ในการสืบสานวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ กลุ่มเป้าหมาย ฟรีทุกหมู่บ้าน เป็นโครงการที่ประสบ
และอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ินของ จ.ตรัง ซึ่งแต่ละปี ความส�ำเร็จมากท่ีสุดโครงการหนึ่งของ อบจ.ตรัง
มีประชาชน นักท่องเท่ียวเดินทางมาชมเรือพระและ ช่วยป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพ
รว่ มทำ� บญุ จำ� นวนมาก จดุ เดน่ คอื ไมใ่ หน้ ำ� โฟมทำ� เรอื พระ ร่างกายและกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เพือ่ มาร่วมงานเดด็ ขาด ในการป้องกันโรคตา่ งๆ
การจดั ต้ัง “เครอื ขา่ ยรอ้ ยองคก์ ร” สูโ่ ครงการถนน “แมไ้ ม่ได้อยใู่ นตำ� แหนง่ แล้ว กเ็ ป็นห่วงโครงการ
ผสมยางพารา เรมิ่ เมอ่ื ปี พ.ศ.2546สมาชกิ ประกอบดว้ ย ตา่ งๆ ทเ่ี คยทำ� ไว้ การรเิ รมิ่ โครงการเปน็ ความรว่ มมอื
อบจ.เทศบาล และอบต.ในจ.ตรงั จำ� นวน 100 องค์กร กับชาวบ้าน ทำ� เพ่อื ประโยชนข์ องชาวตรัง จงึ ขอให้
งานเด่น คือ การสมทบงบประมาณระหว่างองค์กร ท�ำงานโดยนึกถึงผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นหลัก
ท่เี ป็นสมาชิกเพื่อสรา้ งโครงสร้างพื้นฐาน ทำ� ใหม้ ีถนน เป็นนักการเมืองต้องไม่ลืมชาวบ้าน อันน้ีส�ำคัญ
ลาดยางในชนบทเพมิ่ มากขนึ้ ปจั จบุ นั ตอ้ งยตุ ลิ งเพราะ มาก” อดตี นายก อบจ.ตรัง ย�ำ้ ชัดเรื่องการท�ำงานเพ่อื
ระเบยี บทเี่ กยี่ วขอ้ ง และเมอ่ื เกดิ ปญั หาราคายางพารา ประชาชน
ตกต่ำ� อบจ.ตรงั เป็นท้องถ่ินแหง่ แรกๆในประเทศไทย ผลงานทง้ั หลายเหลา่ น้ี เปน็ เพยี งสว่ นหนงึ่ ทท่ี า่ นกจิ
ได้น�ำน�้ำยางพาราสด เป็นส่วนผสมท�ำถนน เพ่ือ หลีกภัย อดีตนายก อบจ.ตรัง ได้วางรากฐานไว้และ
ช่วยเหลือชาวสวนยางพาราโดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ ยงั คงอย่ใู นภาพจ�ำของพี่นอ้ งประชาชนชาวตรัง
ปี พ.ศ. 2558 - 2563 จำ� นวน 492 โครงการ รวมระยะ โปรดตดิ ตามฉบบั หนา้ …
ทางกวา่ 500 กิโลเมตร
มัสยิดกลางประจ�ำจังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2547 Trang Provincial Administrative Organization 15
คณะกรรมการอิสลามและผู้น�ำศาสนาใน จ.ตรัง

ขา่ วประชาสัมพันธ์

การทอ่ งเทย่ี วแหง่ ประเทศไทย (ททท.) รว่ มมอื กบั กระทรวงสาธารณสขุ และหนว่ ยงานภาครฐั และภาคเอกชน
ในอตุ สาหกรรมทอ่ งเทย่ี ว สรา้ งความมนั่ ใจใหก้ บั นกั ทอ่ งเทย่ี วทผ่ี า่ นการรบั รองมาตรฐานความปลอดภยั ดา้ นสขุ
อนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA ใหแ้ ก่สถานประกอบการและธรุ กจิ ท่ี
เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยว 10 ประเภท ที่มีการด�ำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ
รวมท้ังด้านสุขอนามัย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างถูกต้องตามมาตรการของ

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 18 แห่งในจังหวัดตรัง นนั ทนาการและสถานทท่ี อ่ งเทย่ี ว จำ� นวน 9 แหง่
ท่ีไดร้ บั มาตรฐาน SHA ในจังหวดั ตรงั ทไี่ ดร้ ับมาตรฐาน SHA
1. สีฟ้า ไลฟส์ ไตลฟ์ ู้ด 1. หลาดนดั ลูกลม @นาหมืน่ ศรี
2. ร้านหมยู า่ งแมย่ ิ้น (สาขา 2 ทา่ ปาบ) 2. วิสาหกจิ ชุมชนล่องแพบ้านน�้ำราบ
3. ร้านพงษโ์ อชา 2 3. สวนพฤกษศาสตรท์ ุง่ คา่ ย
4. โรงกาแฟมาเจอน่ี 4. วสิ าหกจิ ชมุ ชนท่องเทีย่ วกนั ตงั
5. สเวนเซน่ ส์ โรบินสันตรัง 5. วิสาหกจิ ชุมชนผา้ ทอนาหม่ืนศรี
6. สเวนเซ่นส์ สริ บิ รรณ ตรงั 6. ทา่ มะปราง พาราไดซ์
7. เดอะ พซิ ซ่า คอมปะนี โรบินสันตรงั 7. เขาไมแ้ กว้ พสิ ดาร
8. ล่อคุ้ง 8. วิสาหกจิ เลย้ี งปลาในกระชงั บ้านพรจุ ดู
9. มหาสมุทรคาเฟ่ซีฟ้ดู (บ่อหนิ ฟารม์ สเตย์)
10. รา้ นพงษ์โอชา 3 9. วิสาหกจิ ชมุ ชนลอ่ งแกง่ บ้านเขาหลกั
11. เดอะ พิซซา่ คอมปะนี สิริบรรณตรงั
12. รา้ นพงษ์โอชา 1 ติดตามรายละเอียดสถานประกอบ
13. ห้องอาหาร กะช่องฮิลล์ เต็นท์ รสี อร์ท การภายในจงั หวดั ตรงั ทไ่ี ดก้ ารรบั รอง
14. กาแฟสวนจันทร์ มาตรฐาน SHA เพ่ิมเติมไดท้ ี่
15. กวนนโิ ต
16. ต�ำระเบดิ ปาก
17. บารบ์ ิควิ พลาซ่า โรบินสนั ตรงั
18. ไลออนส์ เทล ตรงั

*SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีช่ือเตม็ ในภาษาไทยว่า โครงการยกระดบั อตุ สาหกรรมท่องเท่ยี วไทย
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสขุ อนามัย

16 วารสาร องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวัดตรงั

สาระรอบรู้

ปลอดภัยไวก้ อ่ น!

เฝ้าระวัง สังเกตอาการขา้ งเคียง
หลังฉดี วัคซีนโควิด-19

ทราบกนั ดวี า่ การฉดี วคั ซนี โควดิ -19 เปน็ สงิ่ สำ� คญั ทอี่ นั ดบั ตน้ ๆ ในการปอ้ งกนั โรคโควดิ -19 ซงึ่ หลายคน
ก็มีความกังวลต่อผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้น คอลัมน์สาระรอบรู้ฉบับนี้ จึงเผยแพร่อาการข้างเคียง
หลงั จากฉดี วคั ซนี โควดิ -19 แตล่ ะระดบั ใหผ้ อู้ า่ นไดเ้ ฝา้ สงั เกตอาการของตนเองและคนใกลช้ ดิ อยา่ งถกู ตอ้ ง
เพื่อจะได้รับการรกั ษาอยา่ งทันท่วงที หากมอี าการรุนแรง

อาการขา้ งเคยี งไมร่ นุ แรง

อ่อนเพลีย
ปวดศรี ษะ มีไขต้ ่�ำ ๆ
คล่ืนไส้
ปวดเมื่อยกล้ามเน้อื และขอ้

อาการขา้ งเคียงรุนแรง

เวยี นศีรษะ มนึ งง ใจสั่น อาการแพ้วคั ซีน
ปวดท้อง
อาเจยี น มีไขส้ งู ปวดศีรษะรุนแรง
มีไข้ ไอ เจบ็ คอ น�ำ้ มกู ไหล ความดันตก
ปากเบี้ยว กลา้ มเน้อื อ่อนแรง หลอดลมตีบ หายใจลำ� บาก
ชกั หมดสติ มีผน่ื ขน้ึ ตามตัว

ควรเฝ้าระวังสงั เกตอาการหลงั ฉดี วัคซีนโควิด-19
จนครบ 30 นาที อย่างเครง่ ครดั

หากพบว่ามอี าการรุนแรงควรพบแพทยท์ ันที

Trang Provincial Administrative Organization 17

เที่ยวตรัง ยงั ทั้งเพ

“บ้านน�้ำราบ” ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ นีค่ อื มนตเ์ สนห่ ข์ องบา้ นนำ้� ราบ ทีม่ ที ั้ง ถ�ำ้ ภูเขา เกาะ
และทะเล มีบริการนั่งเรือและล่องแพ มีอาหารทะเล
ที่เป็นแนวรอยต่อใกล้กับเกาะลิบงและ ที่สดใหม่ และเน้นการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ธรรมชาติ
เกาะมุก และด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ผา่ นกจิ กรรมทใี่ หน้ กั ทอ่ งเทยี่ วปลอ่ ยพนั ธส์ุ ตั วน์ ำ้� ปลกู หญา้
ท่ีอดุ มสมบรู ณ์ ชาวบ้านในพ้ืนที่ไม่อยาก ทะเล หรือปลกู ต้นโกงกาง และกจิ กรรมขน้ึ เขา หากใคร
ใหบ้ า้ นนำ้� ราบเปน็ แคท่ างผา่ น จงึ ไดร้ เิ รมิ่ พกแกว้ นำ้� มากจ็ ะไดข้ องทรี่ ะลกึ จากทางกลมุ่ เหมอื นเปน็
ก่อต้ังเป็น “วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้าน แรงจูงใจให้ลดการใช้พลาสติกอีกด้วย สมาชิกในกลุ่มก็
นำ้� ราบ จ.ตรงั ” ทผี่ า่ นการรบั รอง SHA (Amazing Thailand มีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้าง
Safety & Health Administration) โครงการยกระดับ อาชีพใหค้ นในพ้ืนท่ี และมอบความสุขให้คนทีม่ าเยือน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภัย อีกหนึ่งความภูมิใจ คือ วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้าน
ด้านสุขอนามยั น�ำ้ ราบ จ.ตรัง ผา่ นเขา้ รอบ 10 ทมี สุดทา้ ย โครงการ TAT
GYM 2021 (นวตั กรรมสรา้ งสรรคอ์ ตุ สาหกรรมทอ่ งเทย่ี ว)
ฝากชาวตรงั รว่ มเปน็ กำ� ลงั ใจ และอยากเชญิ ชวนใหท้ กุ คน
ได้มาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของที่น่ี ท้ังในด้านความ
หลากหลายทางชวี ภาพและดา้ นอาหารทะเลพ่ีๆในชมุ ชน
พรอ้ มยินดีต้อนรบั

นายกมล บุญนวน ประธานวิสาหกิจชุมชน : 62/3 ม.4 ต.บางสัก อ.กนั ตงั จ.ตรงั 92110
ดร.อภิชาติ ชุมคง และ น.ส.ศิริภัธร ศิริกุลพิทักษ์ : บา้ นนำ้� ราบ จ.ตรงั , วสิ าหกจิ ชมุ ชนลอ่ งแพบา้ น
ทปี่ รกึ ษาวสิ าหกจิ ชมุ ชน และผปู้ ระกวดนวตั กรรมลอ่ งแพ นำ้� ราบ จ.ตรงั
บ้านน�้ำราบ จ.ตรัง เล่าถึงมนต์เสน่ห์ของบ้านน้�ำราบว่า : 083-240-6335
บ้านน้�ำราบมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไฮไลท์
ของท่นี ี่มดี ้วยกนั 4 จุด ไดแ้ ก่

1 ลอ่ งเรอื ชมอุโมงคป์ ่าโกงกางและถำ�้ เขาตีนแรด
2 เขาจมปา่ เปน็ ปา่ โกงกางทส่ี ลบั กบั ลำ� นำ�้ ทค่ี ดเคย้ี ว

เปรยี บเสมอื นป่าอเมซอน
3 เกาะรปู หัวใจ ตัง้ อยู่กลางแมน่ ำ�้ ทีร่ ายลอ้ มไปดว้ ย

ต้นโกงกาง
4 ทะเลแหวก ที่ไดเ้ หน็ ปลาดาวนบั ร้อยตัว

18 วารสาร องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัดตรัง

“ลอ่ คงุ้ ” เทีย่ วตรังยังทง้ั เพ

อรอ่ ย ไมต่ อ้ งปรงุ เพมิ่

หากพูดถึงราดหน้าร้านดังใน จ.ตรงั ชาวตรังสว่ นใหญก่ ค็ งลงคะแนน
เปน็ เสยี งเดยี วกนั วา่ ตอ้ ง “รา้ นลอ่ คงุ้ ” ราดหนา้ ทมี่ กี งุ้ ตวั โต เลอื กใชว้ ตั ถดุ บิ
คณุ ภาพ ซ่ึงเปน็ ร้านเดด็ เจา้ ดัง ทม่ี ีรายการโทรทศั น์มาถ่ายทำ� มากมาย

สมศักดิ์ ทักษิโณรส หรือ โกสุ่น เจ้าของร้านล่อคุ้ง เล่าถึงร้านที่
เปิดมากว่า 58 ปี ว่า “ร้านเป็นกิจการท่ีสืบทอดมาจากพ่อกับแม่ ซึ่งผม
เปน็ รนุ่ ท่ี 2 ร้านเรามอี าหารตามสง่ั ครบทุกรปู แบบ ไม่วา่ จะเปน็ ตม้ ยำ�
ผดั เผด็ ข้าวผัดปู ผดั พรกิ ทรี่ ้านมคี รบหมด และซิกเนเจอร์ของร้าน
คือ ‘ราดหน้าซุปเปอร์กุ้ง’ ท่ีมีกุ้งตัวโต กระเพาะปลา ลูกช้ิน
ปลา ปลาหมึก เนื้อปลา เน้ือปู ความโดดเดน่ คอื รสชาติท่ี
กลมกล่อม ลูกค้าไม่ต้องปรุงเพิ่ม เส้นจะออกไหม้ ๆ
ตดิ กระทะนดิ หนอ่ ย เนอ่ื งจากเราพถิ พี ถิ นั ในการผดั เสน้ ในสว่ น
ของนำ้� ราดหนา้ เราจะใชน้ ำ�้ ซปุ ไก่ เพอ่ื ลกู คา้ มสุ ลมิ สามารถ
ทานได้ และปรุงด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน นอกจากน้ี
ยังมี ฮอ่ ยจอ๊ ปู ย�ำเก๊ียวปลา เกี๊ยวปลาลวกจ้มิ ซึ่งเปน็ เมนู
ทานเล่นก่อนทานราดหน้า และยังมี เส้นเหลืองผัดซีอ๊ิว
กุง้ สามรส กงุ้ มะขามเปยี ก ย�ำปนู ่มิ กรอบ ปลาราดซีอวิ๊
ญปี่ นุ่ เปน็ เมนเู ดด็ ทลี่ กู คา้ มาแลว้ ตอ้ งสงั่ ทกุ เมนเู ราเลอื ก
ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ซ้ือและคัดไซส์ด้วยตัวเองจากแพ
ปลาในท้องถ่ิน ด้วยรสชาติอาหาร วัตถุดิบที่มีความสด
และราคาไมส่ งู นเี่ ปน็ จดุ สำ� คญั ทท่ี ำ� ใหร้ า้ นของเราครองใจ
ลูกคา้ มายาวนาน
นอกจากจะครองใจลกู คา้ แลว้ รา้ นยงั ผา่ นการรบั รอง
มาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health
Administration) โครงการยกระดบั อตุ สาหกรรมทอ่ งเทย่ี ว
ไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอีกด้วย
ทางรา้ นลอ่ คงุ้ ขอเชญิ ชวนลกู คา้ ทกุ ทา่ น ลองมาลมิ้ รสชมิ : ถ.รษั ฎา ต.กันตงั อ.กนั ตัง
อาหารทรี่ า้ นลอ่ คงุ้ มเี มนตู า่ ง ๆ ใหเ้ ลอื กมากมาย ทางรา้ น : 10.00 – 15.00 น. และ 17.00 – 20.00 น.
ยินดตี ้อนรับและดแู ลลูกคา้ ครับ” : 089-588-1875, 075-251-888

Trang Provincial Administrative Organization 19

อบจ.ตรังkick off

ฉดี วัคซีนซิโนฟาร์ม

ใหพ้ ี่น้องประชาชนครอบคลุม 10 อำ� เภอ


Click to View FlipBook Version