The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sukanda, 2022-04-09 05:01:18

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต

Phuket Reporters ASSOSIATION

สมาคมผู้ส่ือข่าวภูเก็ต

5G

Phuket Reporters
ASSOCIATION

ถนนนรศิ ร ต�ำบลตลาดใหญ่ อำ� เภอเมือง จงั หวดั ภูเก็ต 83000 076-240925
[email protected] สมาคมผ้สู ่อื ข่าวภเู ก็ต Phuket Reporters Association

2 Phuket Reporters Association

สมาคมผ้สู ื่อขา่ วภูเกต็ 3

ขอแสดงความยนิ ดี
วนั สอ่ื สารมวลชนแหง่ ชาติ 5 มนี าคม 2563

บริษัท พรทพิ ย(์ ภเู กต็ ) จ�ำกัด

4 Phuket Reporters Association

สมาคมผ้สู ื่อขา่ วภูเกต็ 5

6 Phuket Reporters Association

สมาคมผ้สู ื่อขา่ วภูเกต็ 7

ื่ ั ั์

ู็
ิ่

8 Phuket Reporters Association

ลากนู า ภูเก็ต

รว มแสดงความยนิ ดี
เน่ืองในวันส่อื สารมวลชนแหงชาติ ประจำป 2563

Angsana Laguna Phuket • Angsana Villas Resort Phuket • Banyan Tree Phuket • Cassia Phuket • Dusit Thani Laguna Phuket
• Laguna Holiday Club Phuket Resort • Outrigger Laguna Phuket Beach Resort • Laguna Golf Phuket

LagunaPhuket LagunaPhuketResort www.lagunaphuket.com

สมาคมผู้สือ่ ขา่ วภเู ก็ต 9

10 Phuket Reporters Association

สมาคมผู้สือ่ ขา่ วภูเกต็ 11

12 Phuket Reporters Association

สมาคมผู้สือ่ ขา่ วภูเกต็ 13

14 Phuket Reporters Association

สมาคมผู้สือ่ ขา่ วภูเกต็ 15

16 Phuket Reporters Association

เนือ่ งในโอกาส “วนั นกั ขาว” หรือ “วนั สอ่ื สารมวลชนแหง ชาต”ิ
ทางสมาคมอสังหารมิ ทรัพย ขอแสดงความยนิ ดี
และขออวยพรใหม ีความเจรญิ รงุ เรือง
ประสบความสำเร็จย่ิงๆขึ้นไป

สมาคมผสู้ ือ่ ข่าวภเู ก็ต 17

18 Phuket Reporters Association

สมาคมผู้สือ่ ขา่ วภูเกต็ 19

20 Phuket Reporters Association

คณะกรรมการบรหิ าร
สมาคมผู้ส่ือขา่ วภูเกต็ ประจ�ำปี 2563

ชนนาะยถกนสอมมาศคกัมดิ ์ สาอลุปนิ นี าปยรกาบ อำ� นอวุปยนาทยอกงสม

ปิยอะุปแนสางยแกกว้ จอมอนุปภนาาอยุทกชั กุล ศรณั เลยข์ ามนติ ุกราารรตั น์

อรวเรหรรณญั พญลูกิ วงษ์ จนั ทรนาาพยรทเะพเบชยีรจนำ� นงค์ ดนปยั ฏสคิ มมผดุ

กนปิษระฐชาาจสนัมั ทพรนั ใ์ หธ์ม่ กรรมวกาาสรน(าฝถา่ ยนตอ่ามงศปกั รดะเิ์ทศ) กรกรมฤกษาฎรา(ฝหา่มยน่ื สหวาสั วดงกิ ศา์ ร)
21

คณะกรรมการบรหิ าร
สมาคมผู้ส่ือขา่ วภูเกต็ ประจ�ำปี 2563

กรรขมอกขาวรญั (ฝอา่ ยนิ กสจิวกา่ งรรม) ปกรระรมมขุ กาทรพิ (ยฝว์า่ มิยลโสมตาศ) กรภรามณกุามราศ(ฝพา่ ยมิ ไาอนท)ี

ท่ีปรึกษา สมาคมผสู้ ่ือข่าวภเู กต็

ประเสรฐิ เฟ่ืองฟู ยงยศ พฤกษารกั ษ์ จนั จริ า สติ บศุ ย์

นิรจุ น์ สารยิ า ณรงคศ์ กั ดิ ์แสงสดี ำ�

22

สารแสดงความยินดี

เนอ่ื งในวนั สื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจ�ำปี 2563

เนอ่ื งในโอกาสวนั ท่ี 5 มีนาคม อนั เป็นวันสือ่ สารมวลชนแห่งชาติ ซ่งึ ตรงกับ
วันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แหง่ ประเทศไทยในปัจจบุ ัน ได้เวยี นมาบรรจบอีกวาระหน่ึง กระผมขอแสดงความ
ชื่นชมและขอขอบคุณบรรดาพนี่ อ้ งสอ่ื มวลชนทไี่ ด้เสยี สละ อดทน รว่ มมือ รว่ มใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถเพ่ือพี่น้องประชาชน ชุมชน และ
ประเทศชาติ

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของสังคมอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ ท่ีมีความเจริญ
ก้าวหน้าและทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
สอ่ื มวลชนจำ�เป็นตอ้ งปรบั ตัวใหเ้ ขา้ กบั สถานการณ์ท่ีเปล่ยี นแปลงไปในบริบทของ
ประเทศไทยและของโลก ทงั้ ในมมุ มองของการด�ำ รงตน การท�ำ งาน และการเสนอ
ขา่ วทีร่ วดเรว็ ทันสมัย ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ การท�ำ งานแข่งกบั เวลา
เนอื่ งจาก ปัจจุบันขอ้ มูลขา่ วสาร ได้กลายเปน็ สิ่งส�ำ คัญ และมคี วามจำ�เป็นต่อการ
ดำ�รงชีวิตของประชาชน ซ่ึงความสำ�คัญและความจำ�เป็นนั้นไม่ใช่เน้ือหาข่าวสาร
อยา่ งเดยี วเทา่ นนั้ คนท�ำ ขา่ วยอ่ มมคี วามส�ำ คญั ในฐานะคนกลาง ทที่ �ำ หนา้ ทสี่ ง่ ผา่ น
ขอ้ มูลขา่ วสาร ท่ถี กู ต้อง ครบถ้วน ไปยงั ประชาชนด้วย

เนื่องในวันส่ือสารมวลชนแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 กระผมและราชการ
ทกุ ภาคสว่ น ขอแสดงความยนิ ดใี นโอกาสวนั ส�ำ คญั น้ี และขอสง่ ความปรารถนาดไี ป
ยังพน่ี ้องสื่อมวลชนทุกท่าน ทกุ สาขา ให้มีความเจรญิ ก้าวหนา้ รุ่งเรอื ง มกี �ำ ลงั กาย
และกำ�ลังใจที่เข้มแข็ง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นส่ือกลางให้ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างสูงสดุ สืบไป

นายภคั พงศ์ ทวิพัฒน์

ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั ภเู ก็ต

23

สารแสดงความยนิ ดี
เนอ่ื งในวันสื่อสารมวลชนแหง่ ชาติ

“สอ่ื มวลชน” เปน็ สถาบนั ทางสงั คมสถาบนั หนง่ึ ทมี่ บี ทบาทสำ�คญั ยง่ิ ตอ่ การ
พฒั นาสงั คม ประชาธปิ ไตย ดว้ ยเหตทุ เ่ี ปน็ สอ่ื กลางในการถา่ ยทอดขอ้ มลู ขา่ วสาร
เหตุการณต์ ่างๆ ท่เี กดิ ข้นึ เพื่อสง่ ต่อไปยังประชาชน ด้วยเหตุนี้ ส่ือมวลชนจงึ ต้อง
มเี สรีภาพในการปฏบิ ตั หิ น้าท่ี มจี ติ สำ�นึกทดี่ ขี องการเปน็ ผ้ถู า่ ยทอด รวมทัง้ ต้องมี
จรรยาบรรณและความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คมสว่ นรวม เพอ่ื ใหผ้ รู้ บั ขา่ วสารไดร้ บั ทราบ
ในข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน และรอบด้าน เป็นกลาง บนพื้นฐานจรรยาบรรณของ
สอ่ื มวลชนทร่ี ับผิดชอบน�ำ เสนอส่ิงทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ สงั คม

เน่ืองในโอกาสวันสื่อสารมวลชน ประจำ�ปี 2563 ผมขอแสดงความยินดี
และขอส่งความปรารถนาดีมายังสื่อสารมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย
ความจรงิ ใจ

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาอ�ำ นาจแหง่ คณุ พระศรรี ตั นตรยั และสง่ิ ศกั ดส์ิ ทิ ธิ์
ท้ังหลายท่ีทุกท่านให้ความเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ส่ือสารมวลชน และ
ผทู้ เี่ กยี่ วขอ้ งทกุ ทา่ นจงประสบแตค่ วามสขุ ความเจรญิ มสี ขุ ภาพพลานามยั แขง็ แรง
สมบูรณ์ เพื่อทำ�หน้าท่ีสื่อมวลชนท่ีดีอันจะมีผลต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เจริญ
ยงั่ ยืนสบื ไป

นายนรา เมธาธราธปิ

ผูพ้ ิพากษาหวั หนา้ ศาลจงั หวดั ภูเกต็

24

ถอ้ ยแถลงนายกสมาคมผ้สู ื่อข่าวภูเกต็

5 มนี าคม เปน็ “วนั นกั ขา่ ว” หรอื “วนั สอื่ สารมวลชนแหง่ ชาต”ิ ซึง่ เป็นวนั ที่
ผู้ประกอบอาชีพนักข่าวได้มีเวลาพักผ่อน 1 วัน เพื่อจะได้มาน่ังสังสรรค์พูดคุย
ปรึกษาหารือในเรื่องการนำ�เสนอด้านข่าวสาร อีกท้ังจะได้มีการพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบในการนำ�เสนอข่าว เพราะในโลกปัจจุบันกระแสข่าวสารโลกโซเชียล
มกี ารสอื่ สารขา่ วออนไลนก์ นั อยา่ งรวดเรว็ ซงึ่ เราในฐานะผปู้ ระกอบอาชพี ผสู้ อื่ ขา่ ว
จึงต้องรู้ทันต่อเหตุการณ์ และพร้อมแข่งขันกับโลกโซเชียล ณ ปัจจุบันน้ี
ได้มีนักข่าวภาคประชาชน ท่ีนำ�เสนอข่าวและภาพเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านทางโลก
โซเชยี ลกันกอ่ นนักขา่ วตวั จริง และบางครัง้ ขอ้ มูลของนักข่าวภาคประชาชนอาจจะ
น�ำ เสนอไมถ่ ูกต้อง แต่ด้วยคำ�ว่าโลกออนไลนท์ ำ�ใหข้ ่าวเหล่านนั้ ได้มกี ารเผยแพร่
กันไปอยา่ งรวดเร็ว จนท�ำ ให้เกดิ ความสบั สนแกผ่ รู้ ับขา่ วสาร

ดังนนั้ ผมคิดว่าผู้ทจี่ ะมาประกอบอาชพี ด้านสือ่ มวลชนทุกแขนง จะต้องมี
ความรู้ รวดเรว็ และชดั เจน ในขอ้ มลู ขา่ วสาร และมจี รรยาบรรณ ในการน�ำ เสนอขา่ ว
อย่างถูกต้องให้กับสังคมและผู้ท่ีได้รับข่าวสาร ผมในฐานะนายกสมาคมผู้ส่ือข่าว
ภูเก็ต และเป็นเจ้าของผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ ที่ได้มีการผ่านร้อนผ่านหนาว
มายาวนานเป็นระยะเวลา 40 ปี กบั การประกอบอาชพี ผสู้ ือ่ ขา่ ว จะขอทำ�หนา้ ที่
กับอาชีพผู้ส่ือข่าว “ท่ีดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีจรรยาบรรณ” ต่อสังคม
เพื่อร่วมกันดูแลและสร้างสรรค์ด้านผลงานข่าวท่ีดีตลอดไป เพราะพวกเราคือ
“สมาคมผ้สู อ่ื ขา่ วภูเกต็ ”

นายชนะ ถนอมศักดิ์

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภเู กต็

25

ทีป่ รึกษากติ ติมศกั ด์ิ สมาคมผู้สื่อขา่ วภเู กต็

ประมุขพสิ ฐิ อจั ฉริยะฉาย ธรรมวรรธ วงศเ์ จริญยศ อมร อนิ ทรเจรญิ

ภูมกิ ติ ต์ิ รักแต่งาม ณัชนก สจุ ริตกลุ ธนูศักดิ์ พึ่งเดช

ปรีชาวฒุ ิ กสี่ ิ้น ชัยยศ ปญั ญาไวย บุษยา ใจเปยี่ ม

ธ�ำรงค์ งานทวี วริ วฒั น์ เปย่ี มววิ ตั กิ ุล สมบตั ิ อติเศรษฐ์

26

สมาชิกสามัญ ผู้ส่ือข่าว / ช่างภาพ

กนษิ ฐา จนั ทร์ใหม่

สังกัด : นิตยสาร Open Phuket Magazine
ตำ� แหนง่ : บรรณาธิการบริหาร

บจก. เอริ ์ธ มีเดีย แพลนเนอร์ 74/253 - 254 ถ.พนู ผล ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

09-8012-0987, 0-7621-5226
[email protected]

กรณ์ มแี กว้ น้อย

สังกดั : TAT GURU Travel Around Thailand
ต�ำแหนง่ : เจา้ ของ / บรรณาธิการ

98/51 ม.4 ต.เกาะแก้ว อ.เมอื ง จ.ภูเกต็ 83000
06-1949-1641
[email protected]
0810810681

กรวิทย์ จนั ทรพ์ ลู

สงั กัด : สถานวี ิทยโุ ทรทศั นแ์ ห่งประเทศไทย
ตำ� แหนง่ : นักส่อื สารมวลชนปฏบิ ตั กิ าร

87/4 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมอื ง จ.ภูเกต็ 83000
08-0715-4767
[email protected]
0807154767

กฤษฎา หมน่ื หาวงศ์

สังกดั : หนงั สอื พิมพข์ า่ วเศรษฐกิจธรุ กิจ
ตำ� แหน่ง : ผสู้ อ่ื ข่าว

35/7 ถ.ด�ำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภูเก็ต 83000
08-3643-6322, 0-7624-1281
[email protected], [email protected]
0836436322

27

สมาชิกสามัญ ผู้ส่ือข่าว / ช่างภาพ

กิตติ วงศร์ ตั นาวธุ

สงั กัด : หนงั สือพิมพ์ปกั ษ์ใตท้ เู ดย์
ตำ� แหน่ง : เจา้ ของ / บรรณาธิการ

90/51 ซ.บ.ข.ส.โคกกลอย (เกา่ ) อ.ตะก่ัวทงุ่ จ.พงั งา 82140
08-1676-4179
[email protected]
kitti4031

ขอขวญั อนิ สวา่ ง

สังกัด : Andaman Channel
ต�ำแหน่ง : ผสู้ อ่ื ข่าว / ชา่ งภาพ

บจก. พเี อ บิสสเิ นส ภูเก็ต 206, 208 ถ.พระบารมี ต.ปา่ ตอง
อ.กะทู้ จ.ภูเกต็

08-3634-8881
[email protected] khokwan2535

เขมวนั ต์ เหมราช
สงั กดั : สถานีวิทยอุ นั ดามันฮติ สเตชนั่
FM. 97.75 MHz
ตำ� แหนง่ : ฝา่ ยขา่ ว / นกั จดั รายการ
55/742 ภูเกต็ วลิ ลา่ ดาวรุง่ ม.2 ถ.เจา้ ฟ้าตะวนั ออก ต.วิชติ อ.เมือง

จ.ภเู กต็ 83000

08-1370-2885 949494k

[email protected], [email protected]

จอมนภา อุทชั กลุ

สงั กัด : Phuketindex.com
ต�ำแหนง่ : บรรณาธกิ าร / ผสู้ อื่ ข่าว

บจก. ไกดว์ ิช่ัน 9/98 ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภเู กต็ 83000
09-9391-4056
[email protected]

28

สมาชิกสามัญ ผู้สื่อข่าว / ช่างภาพ

จันจริ า สิตบศุ ย์

สังกดั : หนงั สอื พมิ พผ์ จู้ ดั การ 360 องศา
www.manager.co.th/south
ต�ำแหน่ง : ผสู้ ่อื ข่าว

35/5 ถ.ด�ำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000
08-1370-6625, 0-7635-3199
[email protected], [email protected]
junjira2512

จันทราพร เพชรจ�ำนงค์

สงั กัด : บินหลาเรดิโอ FM 96.25 MHz.
ตำ� แหนง่ : นักจดั รายการวิทยุ / ผูส้ อื่ ข่าว

95/17 ม.2 ซ.หัวพรุ ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมอื ง จ.ภเู ก็ต 83000
08-0389-1334
[email protected]
pangchantra

จิราภรณ์ โฮ่สกุล

สังกัด : หนงั สอื อินไซดภ์ ูเก็ต
ต�ำแหน่ง : เจา้ ของ / บรรณาธกิ าร

124/291 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมอื ง จ.ภเู ก็ต 83000
06-2592-6915, 0-7653-0675
[email protected]

จฑุ ารตั น์ เปลรนิ ทร์

สงั กัด : หนงั สอื พิมพ์ข่าวภูเก็ต
ตำ� แหนง่ : บรรณาธิการขา่ ว

บจก. คลาสแอค็ มเี ดยี 99/7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภเู ก็ต 83120
0-7661-2550
[email protected]
khaophuketeditor

29

สมาชิกสามัญ ผู้สื่อข่าว/ช่างภาพ

ชนะ ถนอมศักดิ์

สังกดั : หนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธรุ กจิ
ตำ� แหนง่ : เจา้ ของ / บรรณาธิการ

35/7 ถ.ด�ำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000
08-9873-2239
[email protected]
0898732239

ชาญ ม่วงศรี

สังกดั : NBT ภูเก็ต
ตำ� แหน่ง : ชา่ งภาพ

87/4 ถ.คอซมิ บ้ี ต.รษั ฎา อ.เมอื ง จ.ภูเกต็ 83000
0-7621-1555
[email protected]
0831819059

ชาตรี นกแก้ว

สังกดั : หนังสอื พมิ พ์มติใต้
ตำ� แหน่ง : เจ้าของ / บรรณาธิการ

2/4 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภูเก็ต 83000
08-4051-3901
[email protected]
kokeaw2507

ชเู กยี รติ ครรชิตะวาณชิ

สงั กัด : หนงั สือพิมพอ์ าณาจักรนิวส์ (www.arnajaknews.net)
ตำ� แหน่ง : เจา้ ของ / บรรณาธกิ าร

61/5 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมอื ง จ.ภูเกต็ 83000
0-7652-8555
[email protected]
KIATNEWS

30

สมาชิกสามัญ ผู้ส่ือข่าว / ช่างภาพ

ณรงคศ์ กั ดิ์ แสงสีด�ำ

สังกดั : ส�ำนกั งานประชาสัมพันธจ์ งั หวัดภเู ก็ต
ต�ำแหนง่ : ผูส้ ื่อขา่ ว

ส�ำนักงานประชาสมั พันธจ์ งั หวดั ภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

08-1843-2983
[email protected]
0818432983

ณฐั ภรณ์ สวุ รรณภาณุ

สังกดั : ภเู กต็ ทวี ี (www.phukettv.tv)
ต�ำแหน่ง : บรรณาธกิ าร

5 ซ.ทวิ สน ถ.หงษห์ ยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภเู ก็ต 83000
08-4745-4497
[email protected]
paewtato2629

ดนยั สมผุด

สังกดั : Phuket 7 days
ต�ำแหน่ง : ผสู้ ือ่ ข่าว

บจก. เอริ ธ์ มเี ดยี แพลนเนอร์ 74/253-254 ถ.พนู ผล ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภเู ก็ต 83000

08-0300-4771, 0-7621-5226
[email protected]

ดวงพร สุเดน็

สังกัด : ส�ำนักข่าว CNTV
ตำ� แหนง่ : ผู้ส่ือข่าว / ผปู้ ระกาศขา่ ว

9/3 ม.6 ต.วิชิต อ.เมอื ง จ.ภูเกต็ 83000
08-7893-3006
[email protected]
teety2029

31

สมาชิกสามัญ ผู้สื่อข่าว / ช่างภาพ

นริ ุจน์ สารยิ า

สงั กัด : กมลาดจิ ิตอลเคเบิล้ ทวี ี
ตำ� แหน่ง : หวั หนา้ ฝ่ายขา่ ว

18/7 ม.2 ถ.บางหวาน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภเู กต็ 83150
08-9646-1862
[email protected]
nirujphuket

นวลละออ สบายจติ ร

สงั กดั : หนงั สือพมิ พ์เสียงทกั ษิณ
ต�ำแหน่ง : เจา้ ของ / บรรณาธกิ าร

363 ถ.ภูเกต็ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภูเก็ต 83000
08-6739-3239
[email protected], [email protected]
Krunuan / 0867393239

ประมขุ ทพิ ย์วมิ ลมาศ

สังกดั : หนังสือพิมพเ์ สยี งทกั ษณิ
ตำ� แหน่ง : ช่างภาพ / ผ้สู ่ือขา่ ว

56/54 ม.1 ต.วิชติ อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000
08-9161-1934
[email protected]
0805263726

ปารฉิ ตั ร กสิบาล

สงั กดั : นิตยสาร Open Phuket (www.openphuketmag.com)
ตำ� แหน่ง : ชา่ งภาพ / IT support

บจก. เอริ ์ธ มีเดีย แพลนเนอร ์ 74/253-254 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนอื
อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000

09-3630-4649
[email protected]
platong05

32

สมาชิกสามัญ ผู้ส่ือข่าว / ช่างภาพ

ประเสริฐ เฟอื่ งฟู

สงั กัด : หนังสอื พิมพ์ผ้จู ดั การรายวนั 360 องศา
ต�ำแหน่ง : หัวหนา้ ศนู ยข์ า่ วภเู กต็

35/5 ถ.ด�ำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
08-1978-7810, 0-7635-3199
[email protected]

ปยิ ะ แสงแก้ว

สงั กดั : หนงั สอื พมิ พ์เสยี งใต้
ต�ำแหนง่ : หัวหน้าขา่ ว นสพ.เสียงใต้

1/25 ซ.เสียงใต้ ถ.เทพกระษตั รี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000
0-7621-2949
[email protected]

พฤกษา สุขเกษม

สงั กัด : นติ ยสาร Window on Phuket / Where to Eat in Phuket
ตำ� แหนง่ : บรรณาธกิ าร

image asia events co.,ltd. 99/7 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภเู กต็ 83120
06-5091-7753, 0-7661-2550
[email protected], [email protected]
fon-preuksa

ภาณมุ าศ พมิ าน

สงั กดั : DC CABLE TV
ตำ� แหน่ง : ช่างภาพ / ผสู้ อ่ื ข่าว

100/16 ม.5 ถ.ศรสี นุ ทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภเู ก็ต
08-8442-8425
[email protected]

33

สมาชิกสามัญ ผู้สื่อข่าว / ช่างภาพ

มารุตพงษ์ เลือ่ นนำ้�

สงั กดั : City News
ต�ำแหนง่ : ชา่ งภาพ / ผูส้ ื่อขา่ ว

100/7 ม.5 ต.รษั ฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
08-2283-1795
[email protected]
marutpong1985

ยงยศ พฤกษารกั ษ์

สงั กดั : หนังสือพิมพ์ภูเกต็ โพสต ์ / ThaiPBS
ต�ำแหน่ง : ผสู้ ่อื ข่าว

69/64 ร่วมพัฒนา ซ.1 ถ.ร่วมพัฒนา ม.3 ต.รษั ฎา อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

08-1891-2095
[email protected]

ยศวดี อนนั ธชยั

สังกดั : หนงั สอื พิมพป์ กั ษ์ใตท้ เู ดย์
ต�ำแหนง่ : หวั หน้ากองบรรณาธิการ

90/51 ซ.บขส.โคกกลอย (เกา่ ) ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง
จ.พังงา 82140

08-9723-2219
[email protected]

รินรดารมย์ กณั ฐกิ าณฐั กุล

สังกัด : DC CABLE TV
ต�ำแหน่ง : ผูส้ อ่ื ข่าว

100/16 ม.5 ต.เชงิ ทะเล อ.ถลาง จ.ภเู ก็ต
0-7632-5999, 09-7962-2241
[email protected]
nicky5280

34

สมาชิกสามัญ ผู้สื่อข่าว / ช่างภาพ

รัตนาวรรณ ทองเตม็

สงั กัด : สถานวี ิทยุโทรทัศน์แหง่ ประเทศไทย จงั หวดั ภเู ก็ต
ตำ� แหน่ง : นักสอ่ื สารมวลชนปฏบิ ตั ิการ

87/4 ถ.คอซมิ บี้ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภเู ก็ต 83000
08-6685-4028
[email protected]
0866854028

ลัดดาวลั ย์ มงคลสถติ ย์พร

สงั กัด : PHUKET GUIDE BY PHUKHAO
ตำ� แหน่ง : ช่างภาพ / ผสู้ ื่อข่าว

96/11-12 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเกต็ 83120
08-9649-0605
[email protected]
bumm2298

วชั ระ โส๊ะขาว

สงั กัด : สถานีวิทยโุ ทรทศั นแ์ หง่ ประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
ตำ� แหนง่ : ชา่ งภาพ

87/4 ถ.คอซิมบ้ี ต.รัษฎา อ.เมอื ง จ.ภเู ก็ต 83000
08-3103-0216
[email protected]

วาสนา ถนอมศักดิ์

สงั กดั : www.phuketprice.com และ นสพ.ขา่ วเศรษฐกิจธรุ กจิ
ตำ� แหน่ง : บรรณาธิการ / ผูส้ ือ่ ขา่ ว

35/7 ถ.ด�ำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภเู ก็ต 83000
08-5139-5862
[email protected]
bueafiesta

35

สมาชิกสามัญ ผู้สื่อข่าว/ช่างภาพ

วีระชาติ จนั ทรพ์ ฒุ

สังกัด : ส�ำนกั ขา่ วไทย ช่อง 9 อสมท.
ตำ� แหน่ง : ช่างภาพอาวุโส

20/45 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนอื อ.เมอื ง จ.ภูเกต็ 83000
09-4480-2997
[email protected]
jaybomb1425

วรพงษ์ ยูระหมาน

สังกดั : หนังสือพิมพอ์ ินไซดภ์ เู กต็
ตำ� แหนง่ : ผู้ส่ือขา่ ว / บรรณาธกิ าร

124/291 ม.5 ต.รษั ฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7653-0675
[email protected]

ศรณั ย์ มิตรารตั น์

สงั กัด : Lifestyle In Thailand (www. Lifestyleinthailand.com)
ตำ� แหนง่ : ผู้สอ่ื ขา่ ว / บรรณาธกิ าร

199/14 ม.5 หม่บู า้ นวจิ ติ ร ต.ศรีสนุ ทร อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 83110
08-1987-6144
[email protected]
tartness

สารภี ศรธี รรมรตั น์

สงั กัด : หนงั สอื พมิ พเ์ สยี งใต้ (www.siangtai.com)
ต�ำแหน่ง : ผู้สอ่ื ขา่ ว / ช่างภาพ

1/25 ซ.เสียงใต้ ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
08-7268-6539

36

สมาชิกสามัญ ผู้สื่อข่าว / ช่างภาพ

สาลนิ ี ปราบ

สังกดั : ส�ำนกั ขา่ วเนชน่ั / ภูเก็ตธุรกจิ ออนไลน์
ตำ� แหน่ง : ผสู้ ื่อขา่ ว

69/64 รว่ มพฒั นา ซ.1 ถ.รว่ มพฒั นา ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000
08-1970-9140
[email protected]
salineeprab

สิริสวรรค์ เหมทานนท์

สงั กดั : Phuketindex.com (Guidevision)
ตำ� แหนง่ : ช่างภาพ / ผู้ส่ือข่าว

9/98 ม.3 หมบู่ า้ นพนาสนธิ์ กกู้ ู ถ.รัษฎานสุ รณ์ ต.รษั ฎา อ.เมอื ง
จ.ภเู ก็ต 83000

08-1087-2140
[email protected]

au_foto

สิวลี เที่ยงธรรม

สังกัด : สถานวี ทิ ยุ 99.5 plus radio
ตำ� แหนง่ : ผสู้ ่ือข่าว

113/52 ถ.รตั นโกสินทร์ 200 ปี ม.1 ต.วชิ ติ อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
08-1569-1374
[email protected]
numtafar2525

อภชิ าต ิ อภนิ ันทนากร

สงั กดั : หนังสอื พมิ พภ์ เู กจ็ อนั ดามัน / ขา่ วสด
ต�ำแหนง่ : เจ้าของ / บรรณาธกิ าร

109/239 ต.วิชติ อ.เมือง จ.ภเู ก็ต 83000
08-9909-9878
[email protected]
phuketandamannews

37

สมาชิกสามัญ ผู้สื่อข่าว/ช่างภาพ

อรวรรณ พลู วงษ์

สังกดั : บจก. โปร-แอด กรุ๊ป (1989)
FM 89.75 Radio Trip
ตำ� แหนง่ : ผู้สอ่ื ข่าว

63/248 ถ.วิรชั หงส์หยก 3 ต.วิชติ อ.เมือง จ.ภเู ก็ต 83000
08-7091-4008
[email protected]

เอกภพ ทองทบั

สังกดั : เดลินิวส์ / ข่าวภเู ก็ต / CH7
ตำ� แหน่ง : ผสู้ ื่อข่าว

55/59 ม.1 ต.ศรสี นุ ทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
06-2506-9061
[email protected]
eak300

อำ� นวย ทองสม

สงั กัด : หนงั สอื พิมพผ์ ูจ้ ดั การ, ผจู้ ัดการออนไลน์ภาคใต้
ต�ำแหน่ง : ผู้สอ่ื ข่าว

35/5 ถ.ด�ำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
08-1817-3538, 08-9874-0092
[email protected]
nuayastv

สมาชิกวิสามัญ
ผู้ส่ือข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ออนไลน์ โทรทัศน์

กันต์ อนันต์ธนวฒั น์

สังกัด : Andaman Channel
ตำ� แหน่ง : หวั หน้าฝา่ ยผลิตรายการและข่าว

206, 208 บจก. พเี อ บิสสิเนส ภูเก็ต ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

08-1787-1999
[email protected]
achilis
38

สมาชิกวิสามัญ
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ออนไลน์ โทรทัศน์

จเร ประแจ

สังกดั : ส�ำนกั ข่าวไทย ช่อง 9 อสมท.
ต�ำแหน่ง : ผ้ชู ว่ ยชา่ งภาพ

9 ซ.12/1 ถ.อนุภาษภเู ก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
09-9309-9916
[email protected]
raymcot9

จารุวัลย์ อ่อนคง
สงั กดั : หนงั สอื พิมพ์ภูเก็ตนวิ สฉ์ บบั ออนไลน์
ตำ� แหนง่ : บรรณาธกิ ารข่าวธุรกิจ
23/53 ซ.เนตรทพิ ย์ ถ.ศักดิเดช ม.1 ต.วชิ ิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
09-6361-5922
[email protected] 0963615922

จินตนา จติ รหลงั

สังกัด : หนงั สอื พิมพ์ขา่ วเศรษฐกจิ ธุรกจิ
ตำ� แหนง่ : กราฟฟกิ

35/7 ถ.ด�ำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภเู ก็ต 83000
08-4841-8448
[email protected]

จิรศกั ดิ์ สบื กระพนั ธ์

สงั กัด : หนงั สือพิมพภ์ ูเก็ตก้าวหน้า / อนั ดามันโพสต์
ตำ� แหน่ง : ผูส้ ่ือข่าว / ช่างภาพ

74/203 ถ.รว่ มพัฒนา ต.รัษฎา อ.เมอื ง จ.ภูเกต็ 83000
0-7660-8836
[email protected]

ณฏั ฐา เทพบำ� รุง
สงั กัด : The Quide Phuket (www.thequidephuket.com)
ตำ� แหน่ง : เจ้าของ / บรรณาธกิ าร
144/159 ซ.10 หมบู่ า้ น The Plant โครงการพฤกษาอเวนวิ ต.กะทู้
อ.กะทู้ จ.ภเู ก็ต 83120
09-5039-3582
[email protected] missnattha

39

สมาชิกวิสามัญ
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ออนไลน์ โทรทัศน์

ทติ ิธิ ถนอมศักด์ิ

สังกดั : หนังสอื พิมพ์ขา่ วเศรษฐกิจธรุ กิจ
ตำ� แหนง่ : ผสู้ อ่ื ขา่ ว

35/7 ถ.ด�ำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000
06-2493-2564
[email protected], [email protected]

ธนวรรธน์ วาสิการ

สงั กัด : Destination Asia
ต�ำแหนง่ : ผู้สอื่ ขา่ ว

35/785 หมบู่ ้านเจา้ ฟา้ การ์เด้นโฮม ซ.28/2 ต.เกาะแกว้
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

09-5423-6386
[email protected]
sammy3636

ธวัช ศรสี ชุ นม์

สงั กัด : หนังสอื พิมพ์ภเู ก็ตก้าวหน้า / อันดามันโพสต์
ตำ� แหน่ง : รองกรรมการบรหิ าร / ผูส้ อ่ื ขา่ ว

74/203 ถ.ร่วมพฒั นา ต.รษั ฎา อ.เมอื ง จ.ภูเก็ต 83000
0-7660-8836
[email protected]

นรงั สันติ์ ฤทธิไกร

สงั กัด : หนังสอื พิมพอ์ าณาจกั รนวิ ส์ (www.arnajaknews.net)
ตำ� แหน่ง : ชา่ งภาพ / ผ้สู ่อื ข่าว

61/5 ถ.ประชาสามัคคี ต.รษั ฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7652-8555
[email protected]
40

สมาชิกวิสามัญ
ผู้ส่ือข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ออนไลน์ โทรทัศน์

ปนดั ดา ไตรเพม่ิ

สงั กดั : หนังสือพิมพข์ ่าวเศรษฐกจิ ธรุ กจิ
ต�ำแหน่ง : กราฟฟกิ

35/7 ถ.ด�ำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
09-0501-0588
[email protected]

ปยิ ะ เพชรประทุม

สงั กัด : นอกสนามมเี ดีย (www.noksanarm.com)
ตำ� แหนง่ : ชา่ งภาพ / webmaster

73/106 ปณ.27 ถ.พระภเู กต็ แก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภเู ก็ต 83120
09-8145-1463
[email protected], [email protected]
ninja_pat

พงศ์ปณพ บัวแก้ว

สงั กัด : นอกสนามมีเดยี (www.noksanarm.com)
ตำ� แหน่ง : ผสู้ ่อื ข่าวกีฬา

56/2 หมบู่ ้านศุภลยั ซติ ี้รสี อรท์ ซ.พัชน-ี บางชเี หล้า ต.รัษฎา
อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83110

08-6564-1539
[email protected]
vetaalbook

ภัทราทิพย์ สกุลชิต

สังกดั : หนงั สือพิมพ์อินไซด์ภูเกต็
ต�ำแหนง่ : ผ้สู ือ่ ขา่ ว

124/291 ม.5 ต.รษั ฎา อ.เมอื ง จ.ภเู ก็ต 83000
08-4962-2825, 0-7653-0675
[email protected]
dreamdiary1

41

สมาชิกวิสามัญ
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ออนไลน์ โทรทัศน์

รณกร บญุ ราม

สงั กัด : สถานีวทิ ยโุ ทรทัศน์แห่งประเทศไทย จงั หวดั ภเู กต็
ต�ำแหนง่ : ผู้สือ่ ขา่ ว

87/4 ม.5 ต.รษั ฎา อ.เมอื ง จ.ภเู ก็ต 83000
06-3594-1938
[email protected]
kao_rnk9

วรารัตน์ ไพศาลวิทย์

สังกดั : Phuket Guide by Phukhao
ตำ� แหนง่ : ผ้จู ดั การเพจออนไลน์

ภูเขาแอดเวอร์ไทซง่ิ 96/11 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภเู ก็ต 83120
0-7630-4191
[email protected]
0874159696

วิชัย รักษาวงษ์

สงั กัด : สถานีวิทยุโทรทศั น์แห่งประเทศไทย
ตำ� แหนง่ : ชา่ งภาพ

87/4 ถ.คอซิมบ้ี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภเู กต็ 83000
0-7621-1555-6
0896482757

วุฒชิ ยั ทำ� ชอบ

สงั กัด : Lifestyle In Thailand
ต�ำแหน่ง : ชา่ งภาพ

199/14 ม.5 หมบู่ ้านวิจิตร ต.ศรสี นุ ทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
0-7637-9804
[email protected]
42

สมาชิกวิสามัญ
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ออนไลน์ โทรทัศน์

วัชรชิ ร์ วงศส์ ะกลุ ดี

สังกัด : ช่อง 3
ตำ� แหนง่ : ผู้ชว่ ยผูส้ ่ือข่าว

3/2 ถ.ตรัง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
08-6767-8887
[email protected]

ศุภวัฒน์ ฉิมฉ�่ำ

สังกดั : หนงั สือพมิ พ์ภูเก็ตกา้ วหนา้ / อนั ดามนั โพสต ์
ต�ำแหนง่ : ช่างภาพ / ตดั ต่อ

74/203 ถ.ร่วมพัฒนา ต.รษั ฎา อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
0-7660-8836
[email protected]

สายฝน จ้านสกลุ

สังกัด : Andaman Chanel
ตำ� แหน่ง : บรรณาธิการ

206, 208 บรษิ ัทพเี อ บสิ สเิ นส ภเู ก็ต จ�ำกดั ถ.พระบารมี ต.ปา่ ตอง
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

08-1892-5072
[email protected]

สญั ญา คณุ านนทกร

สังกัด : หนังสอื พิมพภ์ เู ก็จอันดามนั
ต�ำแหนง่ : ช่างภาพ / ผูส้ ือ่ ข่าว

109/239 ต.วิชิต อ.เมอื ง จ.ภูเกต็ 83000
[email protected], [email protected]
yotthong2519

43

สมาชิกวิสามัญ
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ออนไลน์ โทรทัศน์

สนั ติสุข ชกู ลนิ่

สงั กดั : หนงั สอื พมิ พภ์ ูเกต็ ก้าวหนา้ / อนั ดามนั โพสต์
ตำ� แหนง่ : ผ้สู ่อื ข่าว / ชา่ งภาพ

74/203 ถ.รว่ มพฒั นา ต.รัษฎา อ.เมอื ง จ.ภูเกต็ 83000
0-7660-8836
[email protected]

สุทธดิ า จติ รหลงั

สงั กดั : หนังสือพิมพข์ า่ วเศรษฐกจิ ธรุ กิจ
ต�ำแหน่ง : กราฟฟิก

35/7 ถ.ด�ำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
09-0168-3970
[email protected]

อภชิ าติ ชา้ งกลาง

สงั กดั : สถานีวิทยุโทรทศั น์แห่งประเทศไทย จังหวัดภเู กต็
ตำ� แหน่ง : นายช่างไฟฟ้า / ชา่ งภาพ

87/4 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
08-7383-4746
[email protected]
pat0873834746

สมาชิกวิสามัญ นักจัดรายการวิทยุ

กฤษฎิช์ นาพัฒน์ แกว้ ไชโย
สังกัด : บจก. โปร-แอด กรุป๊ (1989)
สถานวี ทิ ยุ 89.75 Radio Trip FM 89.75 MHz.
ตำ� แหน่ง : กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. โปร-แอด กร๊ปุ (1989) 63/248 ม.4 ต.วชิ ิต
อ.ภเู ก็ต จ.ภเู ก็ต 83000
09-5356-5642
[email protected] winpantawee

44

สมาชิกวิสามัญ นักจัดรายการวิทยุ

กญั ญารัตน์ โจนส์

สังกดั : สถานีวทิ ยภุ ูเกต็ ไอส์แลนด์ เรดิโอ FM 91.50 MHz.
ตำ� แหนง่ : เจ้าของ

113/167 หมบู่ ้านอนภุ าษกอล์ฟวิว ม.7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภเู ก็ต 83120
08-9000-4040
[email protected]
kanyaratjones

ญาณวุฒิ นลจติ ต์

สังกัด : บจก. นยิ ามีเดยี FM 107.75 MHz.
ตำ� แหนง่ : นกั จดั รายการวทิ ยุ

72/1 ม.2 ต.เชงิ ทะเล ถ.ถลาง อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83110
0-7623-3362
[email protected]
0654499145

วิเชียร ณ ถลาง
สงั กดั : สถานีวทิ ยุกองทัพบก หน่วยบญั ชาการรักษาดินแดน
FM 102.25 MHz.
ต�ำแหน่ง : ผสู้ ่อื ข่าว / นักจดั รายการวทิ ยุ
สถานวี ทิ ยุกองทัพบก หน่วยบญั ชาการรกั ษาดินแดน
FM 102.25 MHz. ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
08-1958-1025
[email protected] anda1025

สุนทร ย่งั ยนื

สังกัด : บจก. นิยามีเดยี FM 97.00 MHz.
ตำ� แหน่ง : ผู้สอ่ื ขา่ ววทิ ยุ / นกั จดั รายการ

โรงแรมรอยลั ภเู ก็ตซติ ้ี ถ.พงั งา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
0-7623-3363
[email protected]
kaysuntornman

45

สมาชิกวิสามัญ นักจัดรายการวิทยุ

สุเมธ รักษาดี

สังกัด : บจก. เอิร์ธ มเี ดีย แพลนเนอร ์ FM 107.5 MHz.
ต�ำแหนง่ : ผู้ดำ� เนินรายการวิทยุ

74/253-254 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนอื อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
09-5629-7369
[email protected]
luckymemee

เสาวลกั ษณ์ บลอ๊ ก

สงั กดั : สถานวี ทิ ยภุ ูเกต็ กระจายเสยี งกรมอตุ ุนิยมวทิ ยา
FM 107.25 MHz.
ตำ� แหนง่ : นักจดั รายการ / ผ้ปู ระกาศ

168 ถ.ถลาง อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
08-2424-1347, 0-7635-5338
[email protected]
sevesmom

สมาชิกวิสามัญ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

กมล จยุ้ เรกิ

สังกัด : องคก์ ารบริหารสว่ นจังหวัดภเู กต็
ต�ำแหนง่ : นกั พฒั นาการท่องเท่ยี วช�ำนาญการ

5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภูเก็ต 83000
08-6277-9122
[email protected]

กาญจนา รศั มอี รา่ มวงศ์

สงั กดั : โรงพยาบาลกรงุ เทพภูเกต็
ตำ� แหนง่ : หวั หน้าแผนกสือ่ สารการตลาด

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทศิ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภเู ก็ต 83000
06-2964-8222
[email protected]
fon0908
46

สมาชิกวิสามัญ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

กุลชาดา สืบสอาด

สงั กัด : สแปลชบีชรสี อร์ท ไม้ขาว ภเู กต็
ต�ำแหนง่ : ผ้อู ำ� นวยการฝา่ ยตลาด

65 ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 83110
0-7637-2000
[email protected]
fann_kulchada

กณั ญาภคั จันทะเหลา

สงั กดั : โรงพยาบาลกรงุ เทพสิริโรจน์
ต�ำแหนง่ : Corporate Marketing Officer

44 ถ.เฉลิมพระเกยี รติ ร.9 ต.วิชิต อ.เมอื ง จ.ภูเกต็ 83000
09-0975-8290
[email protected]
marchae

จนั ทิมา เตี๋ยวสกลุ

สังกดั : โรงพยาบาลกรงุ เทพสริ ิโรจน์
ตำ� แหน่ง : หัวหน้าแผนกการตลาดภายในประเทศ (ไทย)

44 ถ.เฉลิมพระเกยี รติ ร.9 ต.วชิ ิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
08-1537-9899
[email protected]
sales.bpi

ชนัตถ์ แนวณรงค์

สงั กัด : บจก. อนิ ฟนิ ติ ้ี คอมมวิ นิเคชน่ั ส์แอนด์คอนซัลแทนส์
ตำ� แหน่ง : กรรมการผูจ้ ดั การ

3/93 ม.5 หมบู่ ้านสินสุขธานี ต.ศรสี นุ ทร อ.ถลาง จ.ภเู ก็ต 83130
09-2554-4149
[email protected]
supertummeng

47

สมาชิกวิสามัญ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ชุตมิ านัตถ์ บัวพรหม

สงั กดั : โรงแรมดับเบิล้ ทรี บาย ฮิลตัน
ต�ำแหนง่ : รองผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารการตลาด

94 ถ.ทววี งศ์ ต.ป่าตอง อ.ถลาง จ.ภเู ก็ต 83150
0-7634-0850 ตอ่ 894
[email protected]
jangnajang

นพดล วาหะรกั ษ์

สังกดั : บจก. ภเู กต็ เอเจนซี่ แอนด์ มเี ดีย
ต�ำแหนง่ : ชา่ งภาพ / ผู้สื่อขา่ ว

55/751 ม.2 ถ.เจ้าฟา้ ตะวันออก ต.วชิ ิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
08-2418-4904
[email protected]
stepry_145

นยิ มพงษ์ ตอ่ วงศ์

สังกดั : โรงพยาบาลกรงุ เทพภูเก็ต
ต�ำแหนง่ : ผู้จดั การฝ่ายการตลาด

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
08-1894-1230
[email protected]
tal_phuket

นชั คส์ วฒุ ิ ทวสี ุวรรณ

สังกดั : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ต�ำแหน่ง : Event & Media Officer

44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วชิ ติ อ.เมอื ง จ.ภูเก็ต 83000
08-7383-7541
[email protected]
vespathawesuwan
48

สมาชิกวิสามัญ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

นันทนี ชว่ ยชู

สังกัด : ลากูน่าภูเก็ต
ต�ำแหน่ง : ผ้จู ัดการฝ่ายกจิ กรรมองค์กร

390/1 ม.1 ถ.ศรีสนุ ทร ต.เชงิ ทะเล อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 83110
0-7636-2300 ตอ่ 1417
[email protected]
ha_mee_mam

ประภา เหมมินทร์

สังกัด : ลากูน่าภูเก็ต
ต�ำแหนง่ : ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกจิ กรรมและองคก์ รสมั พันธ์

390/1 ม.1 ถ.ศรสี นุ ทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภเู ก็ต 83110
0-7636-2300 ต่อ 1401
[email protected]
prapa8887

พิมณฏั ฐา องั ศยิ านนท์

สงั กดั : Phuket 4 Seasons
ต�ำแหน่ง : ผอู้ ำ� นวยการฝ่ายขาย

50/21 ม.4 ถ.เจ้าฟา้ ตะวันตก ต.วชิ ิต อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
08-3644-6595
[email protected]
nuchies

ภาวตั ไถ้ทอง

สงั กัด : โรงพยาบาลกรุงเทพภเู กต็
ต�ำแหน่ง : เจา้ หนา้ ทส่ี อ่ื สารการตลาด

2/1 ถ.หงษห์ ยกอทุ ิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000
08-1958-0848
[email protected]
pawatoho

49

สมาชิกวิสามัญ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

มนชยา สืบพงษ์

สังกัด : องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวัดภูเก็ต
ตำ� แหน่ง : ผ้สู อ่ื ข่าว อบจ.ภเู กต็

องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภเู กต็ 83000
09-1163-4446
[email protected]
ole_mon

มพี ร เอย๋ี วสกลุ

สังกดั : โรงแรมโนโวเทลภูเกต็ โภคธี รา
ตำ� แหน่ง : ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดและส่ือสารองค์กร

40/5 ถ.ชนะเจรญิ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภูเกต็ 83000
08-1811-1436
[email protected]
nancy.meeporn

วรยิ า จิณณธนพงษ์

สงั กดั : ศนู ยพฒั นาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภเู ก็ต สะพานหิน
ตำ� แหน่ง : นกั ประชาสัมพนั ธ์ / นักจัดรายการวทิ ยุ

ศนู ยพัฒนาทกั ษะและการเรียนรู้ CIC ภูเกต็ สะพานหิน ถ.ภเู กต็
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอื ง จ.ภูเก็ต 83000

08-1829-6165, 0-7637-9012
[email protected]
nooojin

วรนุช เพช็ รดี

สงั กัด : Central Phuket
ตำ� แหน่ง : Senior Officer, Branch Marketing

ศูนยก์ ารคา้ เซน็ ทรลั ภเู กต็ 199 ม.4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000
09-5072-9291
[email protected]
0woranut0
50


Click to View FlipBook Version