The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิตยสาร อบจ.สงขลา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 สิงหาคม - กันยายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sukanda_45, 2021-11-03 22:20:11

นิตยสาร อบจ.สงขลา

นิตยสาร อบจ.สงขลา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 สิงหาคม - กันยายน 2564

ด้วยเกล้าดว้ ยกระหมอ่ ม ขอเดชะ
ขา้ พระพุทธเจา้ คณะผู้บรหิ าร สมาชิกสภาฯ ขา้ ราชการ บุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวดั สงขลา และพสกนกิ รจังหวดั สงขลา

ปที่ 20 ฉบับที่ 3 สงิ หาคม - กนั ยายน 2564

คอลมั น์พเิ ศษ

“สงขลาใตร้ ่มพระบารมี”

ย้อนรอย สมเด็จพระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง
ครง้ั ทรงเสดจ็ เยย่ี มเยยี นราษฎรจงั หวดั สงขลา

ยอ้ นกลบั ไป กวา่ ๖๐ ปที แี่ ลว้ นบั เปน็ พระมหากรณุ าธคิ ณุ อยา่ งยง่ิ ตอ่ ชาวสงขลา เมอื่ ครงั้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตามเสด็จ
พระราชด�ำเนินพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประพาส
ภาคใต้เป็นครั้งแรก เม่ือปี ๒๕๐๒ โดยทรงเสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ
และเย่ียมราษฎรจังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๒ นับเป็นภาพ
วันประวตั ิศาสตรแ์ ละความทรงจ�ำที่ไม่เคยจางหายจากหวั ใจชาวสงขลา จวบจนทุกวันนี้

2 นติ ยสารเพื่อการประชาสมั พันธ์

คอลัมน์พิเศษ

ปี ๒๕๐๒ ทรงเสดจ็ พระราชดำ� เนนิ สงขลา ครั้งแรก

๑๗ มีนาคม ๒๕๐๒ ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินมายัง ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๒ ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินไปยัง
อ�ำเภอรตั ภมู ิ ซึง่ เปน็ อำ� เภอรอยตอ่ จากจงั หวดั พทั ลงุ บรเิ วณ ศาลจงั หวดั สงขลา ทรงประทบั ฟงั การพจิ ารณาคดี ตอ่ จากนนั้
ทพี่ กั สงฆด์ อนขเ้ี หลก็ บา้ นพรพุ อ้ ต.คหู าใต้ อ.รตั ภมู ิ จ.สงขลา ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังสโมสรจังหวัดสงขลา
(ปัจจุบัน คือ วัดปฐมยาตราธรรมาราม) ทรงเยี่ยมทักทาย ประทบั ทอดพระเนตรการแสดงรำ� มโนราหข์ องโรงเรยี นสตรี
ราษฎรก่อนเสด็จพระราชด�ำเนินต่อไปยังที่ว่าการอ�ำเภอ ประจ�ำจังหวัด ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินต่อไปยังพลับพลา
รัตภูมิ ทรงหารือข้อราชการ เสด็จท่ีหน้ามุกต์ท่ีว่าการอ�ำเภอ ศาลากลางจังหวัดสงขลาเพ่อื เยี่ยมเยียนราษฎร และทรง
ทรงฉายพระรูปและโบกพระหัตถ์ทักทายราษฎร และ เสด็จพระราชด�ำเนินวัดมัชฌิมาวาส ทรงประกอบพระราช
ทรงเสดจ็ เยยี่ มราษฎรตอ่ ที่ อำ� เภอหาดใหญ่ ณ โรงเรยี นมธั ยม พิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระ
ชายประจำ� อ�ำเภอ (ปัจจุบัน คอื โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัย) ศรสี วรนิ ทริ าพระพนั วสั สาอยั ยกิ าเจา้ และสมเดจ็ พระราชบดิ า
และทรงเสด็จพระราชด�ำเนินต่อไปยัง อ�ำเภอเมืองสงขลา กรมหลวงสงขลานครนิ ทร์
เพื่อประทบั พกั ทตี่ ำ� หนกั เขานอ้ ย (ปจั จบุ นั คอื จวนผวู้ า่ ราชการ
จังหวัดสงขลา)

๒๐มนี าคม๒๕๐๒ ทรงเสดจ็ พระราชดำ� เนนิ ยงั หาดสมหิ ลา
เป็นการส่วนพระองค์

๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒ ทรงเสด็จไปยังท่าเรือเทศบาล ๒๒ มนี าคม ๒๕๐๒ ทรงเสดจ็ พระราชด�ำเนิน อ�ำเภอ
เมืองสงขลา พระราชด�ำเนินลงประทับเรือยนต์พัทลุง นาทวี ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร ณ ท่ีว่าการอ�ำเภอนาทวี
ทอดพระเนตรการแขง่ เรอื ของชาวประมง กอ่ นทจ่ี ะทรงเสดจ็ (ปัจจบุ นั คอื อาคารสำ� นกั งานเทศบาลตำ� บลนาทวี)
พระราชด�ำเนินเพือ่ ประกอบพระราชกรณียกิจ ท่ีค่ายเสนา
ณรงค์ อ�ำเภอหาดใหญ่ และทรงเสด็จพระราชด�ำเนินกลับ
ท่ีประทบั อำ� เภอเมอื งสงขลาในเวลาค่�ำ

Songkhla Provincial Administrative Organization 3

บทบรรณาธกิ าร

บทบรรณาธิการ ถงุ ละ 5 กก. จำ� นวน 233,468 ครวั เรอื น ที่ไดร้ บั ผลกระทบจาก
โรคโควดิ -19 ทง้ั น้ี เพอื่ เปน็ การบรรเทาความเดอื ดรอ้ นและลดคา่ ใชจ้ า่ ย
ให้กับประชาชนชาวจังหวัดสงขลาอีกทางหน่ึง ซึ่ง อบจ.สงขลา
ได้ใช้งบประมาณจัดซื้อ จ�ำนวน 72,580,610 บาท นอกจากนี้
ทาง อบจ.สงขลา ได้ส�ำรวจความพร้อมของ รพ.สนาม ในพ้ืนที่
อ.รตั ภมู ิ และ อ.ควนเนยี ง กอ่ นเปดิ ใหบ้ รกิ ารเพอ่ื รองรบั ผปู้ ว่ ยจาก
โรคโควดิ -19 และไดร้ ว่ มสนบั สนนุ เครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ สำ� หรบั ผูเ้ ขา้ พัก
รกั ษา เชน่ พดั ลม เบาะ หมอน มงุ้ เพอ่ื ความสะดวกและความพรอ้ ม
ในการเข้ารับการรกั ษา รวมถงึ ได้จัดซ้อื วัคซีน จำ� นวน 50,000 โดส
ใช้งบประมาณจัดซ้ือวัคซีนซิโนฟาร์ม จ�ำนวน 44,400,000 บาท
และจ่ายเป็นค่าฉีดวัคซนี และอ่นื ๆ อกี 3,000,000 บาท
ส�ำหรับนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ฉบับน้ี
มโี ครงการและกจิ กรรมตา่ ง ๆ อกี มากมายมานำ� เสนอใหป้ ระชาชน
ได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมด้านโควิด-19 เช่น กิจกรรม
Big Cleaning Day สนามกีฬาติณสูลานนท์ มอบถุงยังชีพให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
EDITORIAL ตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ เช่น ลงพื้นที่อ่างเก็บน�้ำพรุพลีควาย ต.พิจิตร

ท่ามกลางสถานการณ์ของโรคโควิด-19 นับเป็นช่วงเวลา อ.นาหมอ่ ม เพอ่ื ปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั น์ สำ� รวจสายทางถนน อบจ.สงขลา
อันยากล�ำบากของพ่ีน้องประชาชน ทุกวันนี้ทุกคนต้องใช้ชีวิต ต.ท่าหนิ - บ้านพะโคะ ต.ชมุ พล อ.สทิงพระ เพอ่ื จดั ทำ� โครงการ
กันอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว กอ่ สร้างและซ่อมแซมต่อไป ตลอดจนขบั เคลือ่ นนโยบาย “สงขลา
และสังคม ความเดือดร้อนได้แผ่ขยายไปทุกพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็น เมอื งกีฬา” ผา่ นการดำ� เนนิ โครงการกอ่ สรา้ งสระวา่ ยน้�ำสนามกฬี า
ผปู้ ระกอบการรายใหญ่ ไปจนถงึ คนหาเชา้ กนิ คำ่� ลว้ นไดร้ บั ผลกระทบ ติณสูลานนท์ ขนาด 50 เมตร ซึ่งขณะน้ี ได้อยู่ระหว่างข้ันตอน
ดว้ ยกนั ทง้ั สน้ิ และตวั เลขจากความสญู เสยี กป็ รากฏใหเ้ หน็ ในทกุ ๆวนั การก่อสร้างและมีความคืบหน้าในการก่อสร้างตามงวดงาน
เมอ่ื วนั ท่ี 6 ตลุ าคม 2564 ผตู้ ดิ เชอื้ ของจงั หวดั สงขลา มจี ำ� นวนมาก ทีก่ ำ� หนดแลว้
ถงึ 666 คน และน่าจะเปน็ สถติ สิ งู สดุ ของจงั หวัดสงขลานบั ตั้งแต่ ท้ังน้ี ผู้อ่านสามารถติดตามการด�ำเนินงาน รวมถึงข้อมูล
มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา ขา่ วสารตา่ งๆ ของอบจ.สงขลาผา่ นทางนติ ยสารเพอ่ื การประชาสมั พนั ธ์
และ ณ วนั ที่ 1 เมษายน 2564 - 6 ตลุ าคม 2564 มผี ้เู สียชวี ิต อบจ.สงขลา ทไี่ ดร้ วบรวมขอ้ มลู ขา่ วสาร กจิ กรรม และโครงการตา่ ง ๆ
รวม 158 คน ซ่ึง อบจ.สงขลา ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน ประจ�ำเดือนน้ัน ๆ เพ่ือน�ำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบถึง
และพยายามหาทางช่วยเหลือ และแก้ไขปญั หากนั อยา่ งเต็มที่ การดำ� เนนิ งาน คณะผู้บริหารและบคุ ลากรของ อบจ.สงขลา ทกุ คน
จังหวัดสงขลา ได้ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิว ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลารักษาสุขภาพตนเอง หลีกเลี่ยง
และมาตรการต่าง ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุม สถานทเี่ สย่ี ง เขา้ รบั การฉดี วคั ซนี และดแู ลคนในครอบครวั ใหผ้ า่ นพน้
โรคตดิ ตอ่ จงั หวดั สงขลา เพอื่ ควบคมุ การตดิ เชอ้ื ใหไ้ ดม้ ากทส่ี ดุ ทง้ั นี้ วิกฤตโควิด-19 น้ีไปด้วยกัน ขอส่งก�ำลังใจให้ทุกท่านจงปลอดภัย
อบจ.สงขลา ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อข้าวสารเพ่ือช่วยเหลือ และโชคดนี ะครบั ขอบคุณมากครับ

ประชาชน ตามท่อี งคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ (เทศบาลและอบต.)
ไดแ้ จง้ ความประสงคเ์ พอ่ื ให้ อบจ.สงขลา พจิ ารณาใหค้ วามชว่ ยเหลอื
ซง่ึ ทาง อบจ.สงขลา ไดจ้ ดั สรรขา้ วสารใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ (นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
รวม 134 แห่ง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ครัวเรือนละ 2 ถุง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

คณะผู้จัดท�ำ

ทีป่ รึกษา บรรณาธิการบรหิ าร กองบรรณาธิการ รก.ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษาฯ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นางเพ็ญไพสิฐ ธนกฤตย์ภัทร นางศิริพร ชูเกิด
นายก อบจ.สงขลา เลขานุการนายก อบจ.สงขลา เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ผอ.กองพัสดุฯ ผอ.กองการท่องเท่ียวและกีฬา
นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายนิพัฒน์ อุดมอักษร นายนิพัฒน์ อุดมอักษร นางบุญยืน อุบลสุวรรณ นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ
รองนายก อบจ.สงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผอ.โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ /
ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม รองปลัด อบจ.สงขลา หัวหน้าส�ำนักปลัดฯ นางอัญชลี แซ่อึ่ง รก.ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
นางสาวสุภาพร ก�ำเนิดผล นางเพ็ญไพสิฐ ธนกฤตย์ภัทร นายเศกสรรค์ สัจจศรี รก.ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง
ท่ีปรึกษานายก อบจ.สงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง ผอ.กองกิจการสภาฯ นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ รก.หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ หัวหน้าส�ำนักปลัด นายชัยวัฒน์ ชูเกิด รก.ผอ.กองกิจการขนส่ง นายยุทตชัย รุ่งเรือง
นายปรีชัย มาละวรรณโณ นายเศกสรรค์ สัจจศรี ผอ.กองแผนและงบประมาณ นายกิตติ ทองด้วง
นางพรเอื้อ เชื้อแหลม นางปะรินดา ปัญจะสุวรรณ ผอ.กองผังเมือง จดั ทำ� โดย
บรรณาธิการ ผอ.กองคลัง นางสาวภพภร ทองคณารักษ์
บรรณาธกิ ารอำ� นวยการ นางนรมล ศรีสุวรรณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�ำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัด อบจ.สงขลา รก.ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการช่าง
รองนายก อบจ.สงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ นายสุรกิจ กาญจนะ ออกแบบและจดั พมิ พ์
นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
หจก.เวิลด์มีเดีย กราฟฟิค 081-957-6716

4 นติ ยสารเพ่ือการประชาสมั พันธ์

สงขลาพรอ้ ม! นายกพบประชาชน

เดนิ หนา้ ต่อ สรา้ งความสขุ ในทุกดา้ น

สวสั ดคี รบั พนี่ อ้ งประชาชนจงั หวดั สงขลาทกุ ทา่ น เปน็ ระยะเวลา
เกือบ 2 ปีแล้วนะครับที่เราทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์
โรคโควิด-19 ซึ่งผมทราบดีว่าเป็นช่วงเวลาท่ียากล�ำบากส�ำหรับ
พี่น้องประชาชน ทั้งในเร่ืองของเศรษฐกิจ หน้าที่การงาน หรือ
ความเปน็ อยู่ และพ่นี อ้ งประชาชนทกุ ท่านเองกต็ ่างรว่ มกันปฏบิ ตั ิ
ตามมาตรการเพอ่ื รว่ มกนั ปอ้ งกนั โรคโควดิ -19 กนั มาอยา่ งเครง่ ครดั
ซ่ึงผมขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน
ส�ำหรับความร่วมมือร่วมใจตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา และ
แม้ขณะน้ีสถานการณ์โรคโควิด-19 ยังไม่มีท่าทีคล่ีคลายลง
ในวันนี้ จังหวัดสงขลาของเราได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19
มาฉีดเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่
พี่น้องประชาชน และ อบจ.สงขลา เราเองก็ไดท้ ำ� การจัดซอ้ื วัคซนี
ซโิ นฟารม์ มาเพอื่ รว่ มเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั และปอ้ งกนั โรคโควดิ -19 ใหแ้ ก่
พี่น้องประชาชนอีกทางเลือกหนึ่ง ซ่ึงส�ำหรับพี่น้องท่านใดที่ได้รับ
คิวส�ำหรับการฉีดวัคซีนแล้ว ขอให้พ่ีน้องเตรียมตัวตามข้อแนะน�ำ
ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้พร้อม เพ่ือลดผลข้างเคียงจากการ
ฉดี วัคซีนใหไ้ ด้มากท่สี ดุ
นอกจากนี้ อบจ.สงขลา เราได้ด�ำเนินงานพัฒนาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์
โรคโควิด-19 คลคี่ ลายลง ทั้งความพรอ้ มในด้านโครงสรา้ งพนื้ ฐาน
การส�ำรวจพ้ืนที่ชายหาดฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ อ.ระโนด - อ.เทพา
เพอื่ หาพนื้ ทท่ี เี่ หมาะสำ� หรบั จดั การแขง่ ขนั “กฬี ามาราธอนชายหาด” ทัง้ นี้ ผมและคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาฯ ขา้ ราชการ ตลอดจน
ซึ่งจะจัดข้ึนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตลอดจนการลงนาม พนกั งาน อบจ.สงขลา ทกุ คน ขอรว่ มเปน็ กำ� ลงั ใจใหพ้ น่ี อ้ งประชาชน
ความร่วมมือด�ำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตพืช ทุกทา่ นให้เราผ่านพน้ วิกฤตโควดิ -19 ครง้ั น้ีไปดว้ ยกัน เพือ่ สงขลา
จังหวัดสงขลา และการลงพื้นท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด บ้านเรากลับมาอยู่ในสภาพท่ีพร้อมด�ำรงชีวิตปกติและมีความสุข
แกพ่ น่ี อ้ งเกษตรกร เพอื่ เปน็ การชว่ ยเหลอื พนี่ อ้ งเกษตรกรในเบอื้ งตน้ อกี ครง้ั ...ผมขอใชโ้ อกาสนีเ้ ป็นกำ� ลงั ใจใหท้ กุ ท่านครบั
และเป็นการส�ำรวจแหล่งเพาะปลูก เพื่อน�ำไปสู่การส่งเสริม
และพัฒนาสินค้าเกษตรของจังหวัดสงขลาให้เป็นสินค้าระดับ
Premium เพื่อสร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ให้แก่พ่ีน้องประชาชน
อย่างยงั่ ยืนต่อไป (นายไพเจน มากสวุ รรณ์)
นายกองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั สงขลา

2-3 คอลัมน์พิเศษ 18-19 นายช่างลงพ้ืนที่
4 บทบรรณาธิการ 20-21 จากเขาสู่เขา
5 นายกพบประชาชน 22 คุยสบาย ๆ คลายเครียด
6-12 เร่ืองเด่นประจ�ำฉบับ 23 ของดีบ้านฉาน
13 คอลัมน์พิเศษ 24 สาระน่ารู้คู่สุขภาพ
14-15 ตามติดภารกิจ อบจ. 25 คอลัมน์พิเศษ
16-17 มุม ส.อบจ. 26-27 สงขลา...มาแลต๊ะ

Songkhla Provincial Administrative Organization 5

เร่ืองเด่นประจ�ำฉบบั

อบจ.สงขลา รวมพลงั รว่ มใจ สรา้ งสงั คมนา่ อยู่

ธรรมชาติสวยงาม ถวายเป็นพระราชกศุ ล เนอ่ื งในวนั แมแ่ หง่ ชาติ

กิจกรรม “รกั น�้ำ รักปา่ รกั ษาแผ่นดิน” ปลูกตน้ ไม้ เน่ืองในวนั แม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา พรอ้ มด้วย
คณะผูบ้ ริหาร สมาชกิ สภา อบจ.สงขลา ขา้ ราชการ และพนักงาน อบจ.สงขลา ร่วมกนั
ปลูกต้นทองอุไร จ�ำนวน 600 ต้น เพอื่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง
ณ ถ.ตณิ สลู านนท์ ต.พะวง อ.เมอื งสงขลา จ.สงขลา

กิจกรรม “ปล่อยพันธ์สุ ตั วน์ ำ�้ ตามโครงการ

ผลติ สัตวน์ ้�ำปลอ่ ยสแู่ หล่งน�้ำธรรมชาติ”

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.
สงขลา พรอ้ มด้วย คณะผู้บรหิ าร สมาชกิ สภา อบจ.สงขลา ข้าราชการ
และพนกั งาน อบจ.สงขลา รว่ มกนั ปลอ่ ยพนั ธป์ุ ลา จำ� นวน 320,000 ตวั
เพ่อื ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง
ณ คลองสำ� โรง หมทู่ ่ี 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

6 นิตยสารเพ่ือการประชาสมั พันธ์

เร่อื งเดน่ ประจ�ำฉบับ

อบจ.สงขลา ปลอ่ ยขบวนรถคาราวานข้าวสาร

และแจกจา่ ย ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยโควดิ -19 ในพื้นท่จี งั หวดั สงขลา

อบจ.สงขลา แจกข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่าย และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดสงขลา
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเมอื่ วันที่ 7 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา
น�ำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถคาราวานข้าวสาร ให้แก่
องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 134 แหง่ ณ ลานอเนกประสงค์ หนา้ อาคารศรเี กยี รตพิ ฒั น์ อบจ.สงขลา โดยมี นายจารวุ ฒั น์ เกลย้ี งเกลา
ผู้วา่ ราชการจังหวัดสงขลา เปน็ ประธานในพธิ ี นายเดชอศิ ม์ ขาวทอง ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เขต 5 จ.สงขลา และตัวแทนองค์กร
ปกครองสว่ นทอ้ งถ่ินใน จ.สงขลา เข้ารว่ มแจกขา้ วสาร

Songkhla Provincial Administrative Organization 7

เรอื่ งเดน่ ประจ�ำฉบับ

“นายกไพเจน” น�ำทมี ขึ้น ฮ.

บินสำ� รวจแนวชายฝง่ั อา่ วไทย

เรรอง่ งแรกบั ป้ กญั ารหแาขแง่ นขนัวชกาฬี ยาฝมงั่ารอาา่ ธวอไทนยชาแยลหะาเตดรคียรม้ังคแวรกามขอพงรไ้อทยม

วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสวุ รรณ์
นายก อบจ.สงขลาพรอ้ มดว้ ยนายนพิ ฒั น์อดุ มอกั ษร
เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และนายปรีชัย
มาละวรรณโณ ทปี่ รกึ ษานายก อบจ.สงขลา รว่ มบนิ
ส�ำรวจพ้ืนท่ีตลอดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
เ พื่ อ ส� ำ ร ว จ แ ล ะ ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า
ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทยในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา
ซ่ึงจะประสบปัญหาในเรื่องของน�้ำกัดเซาะชายฝั่ง
ทุกคร้ังเมื่อถึงฤดูมรสุม ท�ำให้เกิดความเสียหาย
แก่บ้านเรือน และสร้างความเดือดร้อนให้กับ
พ่ีน้องประชาชนในแนวชายฝั่งท่ีถูกน�้ำกัดเซาะ
อยู่ตลอดเวลา โดยมี นาวาเอกวรวุฒิ สุนทรวิจิตร
ผู้อ�ำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการ ทัพเรือ
ภาคที่ 2 (ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคท่ี 2)
ใหก้ ารตอ้ นรับ

8 นติ ยสารเพือ่ การประชาสัมพนั ธ์

เร่อื งเด่นประจำ� ฉบับ

พรอ้ มกันน้ี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา
ไดข้ อความอนุเคราะหก์ องพลพัฒนาที่ 4 เพื่อขึ้นบินส�ำรวจ
ชายหาดฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดสงขลา ต้ังแต่อ�ำเภอระโนด
ถึงอ�ำเภอเทพา เพ่ือส�ำรวจหาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
สำ� หรบั จดั การแขง่ ขนั “กฬี ามาราธอนชายหาด” ซง่ึ จะถอื เปน็
การจดั “กฬี ามาราธอนชายหาด” เปน็ แหง่ แรกของประเทศไทย
ส�ำหรับบริเวณแนวชายหาดท่ีได้รับผลกระทบในช่วง
ฤดูมรสุม อบจ.สงขลา ได้จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ
2564 และ 2565 ในการก่อสร้างเข่ือนกันคล่ืนกัดเซาะ
ในพ้ืนที่อ�ำเภอระโนด และได้มีการแจ้งประสานไปยัง
ห น ่ ว ย ง า น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง พ้ื น ที่ อ� ำ เ ภ อ ร ะ โ น ด แ ล ะ
อ�ำเภอกระแสสินธุ์ ให้ด�ำเนินการตามแนวคลองต่าง ๆ
ตอ่ ไป

Songkhla Provincial Administrative Organization 9

เรื่องเด่นประจ�ำฉบบั

นายก อบจ.สงขลา ลงพน้ื ทสี่ วนมงั คุด

ตำ� บลนำ้� ขาว พร้อมหาแนวทางชว่ ยเหลือเกษตรกร
เพ่ือดันราคามังคดุ ที่ตกต่ำ� ใหส้ ูงข้นึ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสวุ รรณ์ นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย
นายนิพัฒน์ อุดมอักษร นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา
และนายปรชี ัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ลงพน้ื ท่สี วนปลกู มังคดุ
ต.น้ำ� ขาว อ.จะนะ จ.สงขลา เพอ่ื รบั ฟงั ปัญหาจากเกษตรกร โดยมี นายสมยศ สริ ิพงษ์
นายก อบต.น้�ำขาว และคุณเฉลียว บุญทอง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด
ต.น้�ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกร รายงานสภาวการณ์
ของตลาดมังคุดในจังหวัดสงขลา และขอแนวทางในการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั สงขลา

“มังคุดนำ�้ ขาว มจี ุดเดน่ คือ เปลอื กบาง เนอ้ื ขาวใส และรสชาตหิ วาน เปน็ ท่ี
นิยมของลูกค้า แต่ในปีน้ีมังคุดมีผลผลิตจ�ำนวนมากท�ำให้ราคาตกต่�ำ ซึ่งต้อง
ขอขอบคุณ อบจ.สงขลา ทไี่ ดเ้ ขา้ มาชว่ ยรบั ซอ้ื มงั คดุ ถงึ 3,000 กก. ถอื วา่ ชว่ ยลด
ความเสยี หายของผลผลิตและสร้างกำ� ลงั ใจให้กับเกษตรกร ต.น้�ำขาว มากค่ะ”

เฉลยี ว บุญทอง

ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มังคดุ ต.นำ�้ ขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

10 นติ ยสารเพ่ือการประชาสมั พันธ์

เรอ่ื งเด่นประจ�ำฉบับ

ลงพนื้ ท่ี ช่วยเหลอื พ่ีนอ้ งเกษตรกร อ.นาทวี

แก้ไขปัญหาผลผลิตลน้ ตลาด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี
รมช. กระทรวงมหาดไทย พรอ้ มดว้ ย นายไพเจน มากสวุ รรณ์
นายก อบจ.สงขลา และนายปรีชัย มาละวรรณโณ
ท่ีปรึกษานายก อบจ.สงขลา ลงพื้นท่ีรับฟังปัญหาเรื่อง
ร้องเรยี นจากกลุ่มเกษตรกร อ.นาทวี โดยไดร้ บั ซ้อื ผลไม้
จากแหล่งปลูกในพ้ืนท่ี อ.นาทวี และร่วมประชุมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่ม
เกษตรกรที่ประสบปัญหาผลิตผลล้นตลาดและไม่มีแหล่ง
ระบายสินค้าทางการเกษตร ณ ท่ีท�ำการศูนย์คัดแยก

ส่งมอบผลไม้ ส่งต่อกำ� ลงั ใจแกบ่ คุ ลากรไมผ้ ลชมุ ชนนาทวีสำ� นกั งานเกษตรอำ� เภอนาทวีจ.สงขลา

ทางการแพทย์และผรู้ ับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และบคุ ลากร อบจ.สงขลา รว่ มกิจกรรม “คาราวาน ส่งมอบผลไมจ้ าก อบจ.สงขลา” ซง่ึ เปน็ ผลไม้ท่รี ับซื้อจากเกษตรกร อ.นาทวี
น�ำมาแจกจา่ ยเปน็ ก�ำลงั ใจใหบ้ ุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนจังหวดั สงขลาท่ไี ดร้ บั ผลกระทบจากโรคโควิด-19

Songkhla Provincial Administrative Organization 11

เรอ่ื งเด่นประจ�ำฉบับ

คนื ความอุดมสมบรู ณส์ ่ธู รรมชาติ

ในโครงการน้อมร�ำลกึ พระคณุ พอ่ ของแผ่นดิน (รชั กาลที่ 9) ปลานลิ สนิ ในน้�ำ

วนั ที่ 9 กนั ยายน 2564 นายไพเจน มากสวุ รรณ์ นายก อบจ.
สงขลา เปน็ ประธานในพธิ ี “รบั มอบพนั ธป์ุ ลานลิ และปลอ่ ยปลา
เบญจพรรณกนิ พชื 999,999 ตวั ” ในโครงการนอ้ มรำ� ลกึ พระคณุ
พอ่ ของแผน่ ดนิ (รชั กาลที่ 9) ปลานลิ สนิ ในนำ้� ซง่ึ ไดร้ บั เกยี รตจิ าก
ดร.คุณหญิงกลั ยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธกิ าร เปน็ ประธาน
ในพิธีเปิดโครงการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม
Zoom Cloud Meeting) โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา ตัวแทนอดตี รมช.คมนาคม
นายอ�ำเภอคลองหอยโข่ง ผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลยี้ งน�ำ้ จดื สงขลา ผู้บริหารวทิ ยาลัยประมงติณสูลานนท์
ผู้บริหารส�ำนักงานชลประทานที่ 16 ตัวแทนชุมชน และ
ประชาชนชาวจังหวดั สงขลา เขา้ ร่วม ณ อ่างเกบ็ น�้ำคลองหลา
อนั เนอื่ งมาจากพระราชดำ� ริ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

12 นติ ยสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์

จากวันวานท่ีพากเพียร คอลัมนพ์ เิ ศษ

สู่วันเกษยี ณท่งี ดงาม

อบจ.สงขลา ขอร่วมแสดงมุทิตาจติ แก่บคุ ลากรในสังกดั อบจ.สงขลา ท้งั 12 ทา่ น ทไ่ี ด้เกษยี ณอายรุ าชการในสิน้ ปีงบประมาณ 2564 น้ี

นางชยานนั ต์ พรหมแก้ว น.ส.สนิ นี าฎ พรอ้ มมูล

เจา้ พนกั งานธุรการชำ� นาญงาน เจา้ พนักงานธรุ การปฏิบัตงิ าน

นางเพ็ ญไพสฐิ ธนกฤตยภ์ ทั ร นางนันทณ์ ภสั ศรีสุวรรณ์ นางชวนพิ ศ สยมภาค

รองปลัด อบจ.สงขลา เจ้าพนกั งานการเงนิ และบัญชี เจ้าพนกั งานการเงินและบัญชี
ช�ำนาญงาน ชำ� นาญงาน

นายสมคั ร เกลาจนี นายสมมาถ สธุ ารัตน์

พนักงานขับเครอ่ื งจักรกลขนาดหนกั หัวหน้าฝ่ายส�ำรวจ

นายสมคิด แกว้ หมาย นางกชกร รอดชู

พนักงานขบั เครอ่ื งจกั รกลขนาดหนัก เจ้าพนกั งานธุรการช�ำนาญงาน

นายคำ� รน สุวรรณกาญจน์ นายกมล แสงอร่าม

พนักงานขับเครอ่ื งจกั รกลขนาดหนกั ครู คศ.2
โรงเรียนเกาะแตว้ พิทยาสรรค์
นางบุญศรี จันทรประทุม
Songkhla Provincial Administrative Organization 13
คนสวน

ตามติดภารกจิ อบจ.

นายก อบจ.สงขลา น�ำทีมส�ำรวจพื้นที่ รพ.สนาม

เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

วนั ท่ี 8 สงิ หาคม 2564 นายไพเจน มากสวุ รรณ์
นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าท่ี
อบจ.สงขลา ส�ำรวจพื้นที่โรงพยาบาลสนาม
รพ.รตั ภูมิ พรอ้ มสนับสนนุ เครื่องใช้ตา่ ง ๆ เพื่อ
รองรับผู้ติดเช้ือโควิด-19 เข้ามารักษา โดยมี
นายจารุวัฒน์ เกล้ียงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา รว่ มลงสำ� รวจพ้นื ท่ีในครัง้ นดี้ ว้ ย

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก
อบจ.สงขลา พรอ้ มด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผว้ รองนายก อบจ.
สงขลา และสมาชกิ สภา อบจ.สงขลา ลงพ้ืนที่ตรวจความพร้อม
ในการเปิดให้บริการโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนบ้านพังเภา
ต.จะทง้ิ พระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา พร้อมสง่ มอบชดุ เครอ่ื งนอน
จำ� นวน 60 ชดุ และหนา้ กากอนามยั โดยมี นายแพทยน์ ครนิ ทร์
ฉินตระกูลประดับ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ
เปน็ ผรู้ บั มอบ

14 นิตยสารเพือ่ การประชาสัมพนั ธ์

ตามติดภารกิจ อบจ.

ปฏิบัติการ Big Cleaning Day

สนามกีฬาติณสูลานนท์ สะอาด ลดเช้ือโรค เพ่ือคนสงขลา

วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา
เปน็ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยมี คณะผบู้ รหิ าร
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สงขลา รวมพลัง
ร่วมกิจกรรมท�ำความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณโรงยิมเนเซี่ยมและใต้อัฒจันทร์
สนามกีฬาติณสูลานนท์

ลงนาม MOU ความร่วมมือด�ำเนินกิจกรรม

ขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตพืชจังหวัดสงขลา

วนั ท่ี 12 สงิ หาคม 2564 นายไพเจน มากสวุ รรณ์ นายก
อบจ.สงขลา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง
“ความรว่ มมอื ดำ� เนนิ กจิ กรรมขบั เคลอ่ื นการพฒั นาการผลติ
พชื จงั หวดั สงขลา” ระหว่าง อบจ.สงขลา กบั สำ� นกั งานวจิ ยั
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สงขลา กรมวิชาการเกษตร
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร
คณะเภสชั ศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั สงขลานครนิ ทร์ และสมาพนั ธ์
เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา

Songkhla Provincial Administrative Organization 15

มมุ ส.อบจ.

ประชุมสภา อบจ.สงขลา สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

วนั ท่ี 3 กันยายน 2564 นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภา อบจ.สงขลา เปิดประชุมสภา อบจ.สงขลา สมยั สามัญ
สมยั ท่ี 2 ครง้ั ท่ี 2 ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 โดยมี สมาชิกสภาฯ ฝา่ ยบริหาร นำ� โดย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก
อบจ.สงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีวาระท่ีส�ำคัญในเรื่อง
การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 2 และวาระที่ 3) โดยทีป่ ระชมุ ฯ ได้มีมตเิ ห็นชอบงบประมาณ 1,304,100,000 บาท
อย่างเป็นเอกฉนั ท์ ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกยี รตพิ ัฒน์ ชั้น 2 องค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวดั สงขลา

16 นติ ยสารเพอื่ การประชาสัมพันธ์

มุม ส.อบจ.

ลงพื้นท่ีมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในเขต ต.เปียน และ ต.ประกอบ

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาฯ พร้อมด้วย นายศิริชัย
เอกพนั ธ์ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 นายทวศี ักด์ิ อรญั ดร รองประธานสภาฯ คนที่ 2 คณะผูบ้ รหิ าร
สมาชิกสภา อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควดิ -19 ที่ตอ้ งท�ำการกกั ตวั ในเขตพน้ื ท่ขี อง ต.เปยี น อ.สะบ้ายอ้ ย และ ต.ประกอบ
อ.นาทวี จ.สงขลา

ลงพื้นท่ีส่งมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาฯ พร้อมด้วย รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ
คณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา ส่งมอบข้าวสาร จ�ำนวน 9,290 ถุง ให้แก่เทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อน�ำไปมอบให้ประชาชน
ทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ อาคารอเนกประสงค์บา้ นคลองหวะ
(อนุสรณ์ก�ำนนั วร ทวีรตั น์)

Songkhla Provincial Administrative Organization 17

นายชา่ งลงพนื้ ท่ี

ทอ้ งถ่ินสงขลา เมืองตอ้ งดี โครงสร้างพ้ืนฐานต้องพร้อม

ตรวจรบั งานโครงการกอ่ สรา้ งสระว่ายนำ้� สนามกีฬาติณสลู านนท์
ขนาด 50 เมตร ตามงวดงานทีก่ �ำหนด

วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา ลงพื้นท่ีตรวจรับงาน
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้�ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ ขนาด 50 เมตร ซ่ึงขณะน้ี อยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนการกอ่ สรา้ งและมีความคบื หนา้ ตามงวดงานท่กี ำ� หนด

ลงพื้นทีส่ ำ� รวจพ้ืนผิวถนนท่ีชำ� รดุ เส้น ถ.วังโต้ - สะพานไมแ้ กน่
หมูท่ ่ี 6 บ้านคอกช้าง ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา

วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย
นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ จ.สงขลา นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์
สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อ.นาทวี เขต 1 ลงพ้ืนท่ีส�ำรวจพื้นผิวถนนที่ช�ำรุดเส้น
ถ.วังโต้ - สะพานไม้แกน่ หมูท่ ี่ 6 บ้านคอกชา้ ง ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา ซึง่ มสี ภาพ
ถนนเสียหายหนัก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมได้ส่ังการให้เจ้าหน้าที่เข้าด�ำเนินการ
ซอ่ มโดยเรง่ ดว่ น

18 นติ ยสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์

นายชา่ งลงพน้ื ที่

ลงพืน้ ทส่ี ำ� รวจสภาพสายทาง ถนนบา้ นหว้ ยลาด ต.ทา่ หิน - บ้านพะโคะ
ต.ชมุ พล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

วันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2564 นายชยั วุฒิ ผอ่ งแผ้ว
รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าท่ีส�ำนักการช่าง
ลงพน้ื ทีส่ ำ� รวจสภาพสายทาง ถนนบา้ นหว้ ยลาด ต.ท่าหิน
- บา้ นพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทงิ พระ จ.สงขลา ระยะทางรวม
24.400 กม. โดยมี นายประพนั ธ์ุศรสี วุ รรณ ปลดั อบจ.สงขลา
ร่วมลงพ้ืนที่สำ� รวจ เมอ่ื วันที่ 3 สงิ หาคม 2564

ลงพื้นทเี่ พอื่ ปรับภูมทิ ัศน์ อ่างเกบ็ น้ำ� พรุพลีควาย ต.พจิ ติ ร อ.นาหม่อม จ.สงขลา

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์
นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย น.ส.สุภาพร ก�ำเนิดผล
รองนายก อบจ.สงขลา นายเดชอศิ ม์ ขาวทอง ส.ส. พรรค
ประชาธิปัตย์ เขต 5 สงขลา และนายอาคม ประสมพงศ์
สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อ.นาหม่อม และผู้เก่ียวข้อง
ลงพื้นท่ีอ่างเก็บน้�ำพรุพลีควาย ต.พิจิตร อ.นาหม่อม
จ.สงขลา เพ่ือส�ำรวจและเตรียมความพร้อม ปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างเก็บน้�ำ ซ่ึงมีธรรมชาติสวยงาม
เหมาะแกก่ ารพักผอ่ นและท�ำกิจกรรมสนั ทนาการ

Songkhla Provincial Administrative Organization 19

จากเขาสเู่ ขา

บันทึกการเดนิ ท

จากเขาเล่ สู่

เร่ิมต้นเช้าวันใหม่น้ี ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม ถึงท่ีหมาย “อ่างเก็บน้�ำคลองสะเดา”
รองนายก อบจ.สงขลา พาเรามาชมแสงแรกของวนั บนยอด ธรรมชาติต้อนรับเรา ด้วยไออุ่นจากแสงแดด
“เขาหวั ลา้ น บนเขาเล่ อ.สะเดา” สมั ผสั อากาศเยน็ ทา่ มกลาง และทัศนียภาพของผืนน้�ำ สายหมอก
ไสกาลยจหนมเอหก็นยเขาตมแเชด้นา ปชรมะวเทิวศทมะาเลเลภเูเซขียาทแี่ยลาะววสิวุดเมลือูกงหสูละูกเตดาา และทิวเขา ทแ่ี ม้พ้นื ที่จะโล่งไร้ท่ีบดบังแสงแดด
ทคี่ ลายความเหนอ่ื ยล้าจากการเดินข้ึนไดเ้ ปน็ อย่างดี แตก่ ช็ า่ งอบอนุ่ เหมาะแกก่ ารนงั่ ดมื่ กาแฟยามเชา้
ดืม่ ดำ�่ กับทัศนียภาพเบือ้ งหน้า
ขอบคุณภาพเขาเล่จาก : เทศบาลเมืองสะเดา ลงจากเขาเล่ เราปั่นจักรยานกันไป
ต่อที่ “อ่างเก็บน�้ำคลองสะเดา” หรือ
20 นติ ยสารเพ่อื การประชาสมั พันธ์ เข่ือนคลองสะเดา แหล่งต้นน�้ำและ
ที่ กั ก เ ก็ บ น�้ ำ ส� ำ คั ญ แ ก ่ ห ล า ย อ� ำ เ ภ อ
ใน จ.สงขลา ซ่ึงตลอดเส้นทางท่ีปั่น
จักรยานมา เราจะพบภาพความ
น่ารักในวิถีชีวิตยามเช้าของชาวบ้าน
ทั้งกลับจากกรีดยาง นั่งเสวนาที่สภา
กาแฟ มีร้านค้าผลไม้ตลอดริมทาง
ทรี่ องอบั ดลรอหมาน เลา่ วา่ “ผลไมท้ นี่ ำ� มา
ขายนี้ เป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่ชาวบ้าน
ปลูกกันเอง คุณภาพดี สดใหม่จากสวน
และมรี าคาไม่แพง”

จากเขาสเู่ ขา

าง ปัน่ ทอ่ งธรรมชาติ

เขาน�้ำค้าง
คอลมั น์พิเศษ “จากเขาสเู่ ขา” ฉบับน้ี ไดร้ ับเกยี รติจาก ดร.อบั ดลรอหมาน
กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา น�ำทีมงานและผู้อ่านสายรักธรรมชาติและ
สาย Adventure มาปน่ั จกั รยานยามเชา้ ชมความงดงามของธรรมชาติ วถิ ชี วี ติ และ
เรอ่ื งราวประวตั ศิ าสตรอ์ นั ทรงคณุ คา่ ตลอดเสน้ ทางเขาเล่อ.สะเดา–เขาน้�ำคา้ งอ.นาทวี

ต่อมาในช่วงสาย เราปั่นจักรยานมาเติมเต็มความสดชื่น
กันต่อที่ “น้�ำตกโตนลาด” ซึ่งอยู่ภายในอุทยานเขาน�้ำค้าง
อตล.นอาดทปวี ี บเปรร็นยนา้�ำกตากศทโดี่มยีลรักอษบณปะกพคื้นลลุมาไปดสดว้วยยงพาันมธุ์ไมมีน้น�้ำาไนหาลพเยัน็นธุ์
ท่ีนอกจากจะให้ความร่มร่ืน ยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
อนั อุดมสมบูรณ์ดว้ ย

คใรใหนอวพ้าเหแสมรลมน้ ้องะาดทมหนงาาางแหกมเนขยใขคะาบิ อเนรจลงอำ�ักธ่ ยก–รรานัยรเกมขไาดมานชเ้นปีาขล�้ำตรึน้ ยคะยิมคส้าาา่ะงบมแกแเนชลาล้รี้ารว้ะว่ แณมปมบาน่ัก์ปบรันตีนว่นคาเม้ีขมะ่บไาเมนัสปย่ ้นทาน่ั ทกึ กจคาเักลงวรทายยมี่ราอเปนตงรรอะสียบัทัมมดบั ผตลใสััวจ-

จุดหมายสุดท้าย เรามาส้ินสุดทริปปั่นจักรยานกันที่ 21
“อุโมงค์ประวัติศาสตร์ เขาน�้ำค้าง” โดยมีไกด์กิตติมศักดิ์
อย่างอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มลายา เป็นผู้มา
ถา่ ยทอดเรอื่ งราวอดีตอันทรงคุณค่า และพาเราเรยี นรูแ้ ละ
ตามรอยประวตั ศิ าสตร์จากสถานที่จรงิ

Songkhla Provincial Administrative Organization

คยุ สบาย ๆ คลายเครียด

เเแปปบลน็รยี่ นงนาดนก์ สหลาัตนว้ ถย-กตพรราังมน-พีลราีเมี่ยม

โร้กันแล้วหม้าย! ว่าเท่ ม.9 บ้านหัวควาย เม่ือถึงเท่หมาย สมาชิกกลุ่มสัมมาชีพจักสาน
ผลติ ภณั ฑจ์ ากเชอื กกลว้ ยออกมาตอ้ นรบั และนงั่ แหลงใหฟ้ งั วา่
อ.หาดใหญ่ สงขลาบ้านเรานิ เขาโปลกกล้วยตานี กลว้ ยพงั ลาถอื เปน็ พชื ประจำ� ถนิ่ บา้ นหวั ควาย ชาวบา้ นกโ็ ปลก
(คนใต้เรียกกล้วยพังลา) กันทั้งหมู่บ้าน แล้วไซถึงโปลก กนั ทกุ บา้ น มลี ยุ แหมด็ แตแ่ รกตดั ใบกลว้ ยขายในหลาด หลงั ๆ
กันมากพันนี้ เห็นว่าเขาเอาเชือกกล้วยไปสร้างมูลค่า หน่วยงานรัฐก็เข้ามาสนับสนุนให้ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ เห็นว่า
เป็นเป้า ส่งไปขายไกลถึงญ่ีปุ่นนู้ อยากโร้พ่ีหลวงเฮ้อ กาบกลว้ ยพงั ลามคี วามเหนยี ว แขง็ แรง เหมาะกบั ทำ� เสน้ ใยถกั
ว่ากล้วยตานีมาเปลี่ยนเป็นงานหัตถกรรมได้พันพรื่อ ทำ� เปา้ ทำ� หมวก ชาวบา้ นกล็ องทำ� กนั ดจู นตอนนขี้ นึ้ ทะเบยี น
ฮั่นพาไปแลทีถิ เปน็ สนิ ค้าโอทอป และจดทะเบยี นเปน็ รัฐวสิ าหกิจชมุ ชน

ทมี งาน : อบจ.สงขลา
แล้ววิธีท�ำเป็นพนั พรือ่ คะ ช่วยเลา่ ใหฟ้ ังที

ประธานกล่มุ ฯ : นางชลดา แสงทอง รองนำ้� หอม รว่ มสบื สานผลติ ภณั ฑ์
กใ็ ช้ตน้ กล้วยทีอ่ อกปลแี ลว้ อายปุ ระมาณ 7 เดือน ลอกเอากาบดา้ นนอก ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของล�ำต้นเท่เป็นสีเขียวออก ใช้เฉพาะกาบช้ันในสีขาว แล้วลอกกาบสีขาว เก๋ไกใ๋ ส่กับชดุ ไหนกส็ วยคะ่
ออกมานำ� ไปกรดี เปน็ เสน้ ๆ ขนาดกวา้ งประมาณ 1 นวิ้ ถงึ กะพาไปตากแดด
4 - 5 วนั จนแห้งสนทิ แล้วเอาไปอบกำ� มะถนั ในโอ่ง 1 - 2 วนั เพื่อให้ได้
สขี าวนวลข้นึ หวาเดมิ และกนั เชอ้ื รา จากน้นั ก็ข้นึ รูปแลว้ จักสานไดเ้ ลย

ประชาสมั พันธ์กล่มุ : นายวนิ ัย ยางทอง
เปา้ ลกู นงึ ใช้ไดน้ านหนดั นิ เปน็ 10 หวาปี แต่ต้องใชโ้ หย๊ะ ๆ นะ ถ้าเซอ้ แล้วเอาไปตงั้ ทมุ่ ไว้จะข้นึ รา
ลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกกนั ปากต่อปาก งานมีให้ทำ� กนั ลุยนิ (หวั เราะ)

ฝา่ ยขาย : นางรตั นา ยางทอง
เปา้ มหี ลายทรงลกู บา่ วเหอ้ แลว้ แตล่ กู คา้ ชอบ อใิ หท้ ำ� ฝาชี ทำ� ถงั ไดเ้ พนิ ใครสนใจเปา้ จากกลมุ่
สมั มาชพี จักสานผลิตภณั ฑ์จากเชอื กกลว้ ย ม.9 บา้ นหวั ควาย ต.คูเตา่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์มาสอบถามได้เท่ 084-862-9602, 089-977-1677 รับรองว่าสวยโถกใจน!ิ

ชวนเพ่ือนแหลงใต้ บายใจน!ิ

โปลก = ปลกู หลาด = ตลาด
ไซ = ทำ� ไม เป้า = กระเปา๋
ลุย = มากมาย โหยะ๊ = บอ่ ย
โผก = ผกู ทุ่ม = ทงิ้

22 นติ ยสารเพื่อการประชาสัมพนั ธ์

ของดบี า้ นฉาน

หเครรอือ่ งยแแกงรใงต!้“สมใจนึก”

การันตรี สชาตแิ ละคุณภาพดว้ ยรางวลั The Best of Songkhla

เผ็ดอร่อย หอมเครื่องสมุนไพร คือ เอกลักษณ์

โดดเด่นของเคร่ืองแกงภาคใต้ท่ีมีรสชาติครบรส เข้มข้น
ถึงเครื่อง และหาไม่ได้จากพื้นที่ไหน ในคอลัมน์ของดีบ้านฉาน
ฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจาก ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม
รองนายก อบจ.สงขลา พามาแนะน�ำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์
“เครื่องแกงสมใจนึก” สินค้า OTOP 5 ดาวของ อ.สะเดา
ท่ีไม่ว่าจะซ้ือไปประกอบอาหารรับประทานเองภายในบ้าน หรือซ้ือเป็น
ของฝาก ก็รบั ประกนั ความถกู ใจใหผ้ ู้ซ้อื และผู้ไดร้ บั อย่างแน่นอน

นางสารภี อสิ โร เจ้าของกจิ การเคร่ืองแกงสมใจนึก พูดคุยถึงผลติ ภณั ฑ์ว่า “เครอ่ื งแกงสมใจนึก” เรามผี ลิตภณั ฑ์
เครื่องแกงขายท้ังหมด 10 ชนิด ได้แก่ น�้ำแกงส้ม น�้ำต้มย�ำ น�้ำต้มส้มโตนด น้�ำแกงส้มปรุงส�ำเร็จสูตรเผ็ดน้อย
น้�ำแกงส้มปรุงส�ำเร็จสูตรเผ็ดมาก เคร่ืองแกงคั่วกลิ้ง เครื่องแกงป่า เครื่องแกงผัดเผ็ด เครื่องแกงไตปลา และ
เครื่องแกงน้�ำยาขนมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีและได้รับความนิยมท่ีสุด ก็คือ น้�ำแกงส้มและเครื่องแกงค่ัวกล้ิง
โดยจดุ เดน่ ของเครอื่ งแกงสมใจนกึ คอื เราเนน้ ความสะอาด ปลอดภยั ใชว้ ตั ถดุ บิ ทมี่ คี ณุ ภาพ ไมใ่ ชว้ ตั ถกุ นั เสยี และ
สารแตง่ กลนิ่ เพอ่ื ใหไ้ ดร้ สชาตเิ ครอื่ งแกงปกั ษใ์ ตแ้ ท้ ๆ โดยเราไดพ้ ฒั นาและตอ่ ยอดผลติ ภณั ฑม์ าเรอ่ื ย ๆ จนไดร้ บั
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (GMP Codex) ได้รับรางวัล The Best of Songkhla ของดีสงขลาน่าซ้ือ
ผ่านการรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับมาตรฐานฮาลาล (Halal Food)
ส่งจำ� หนา่ ยไปไกลถงึ ต่างประเทศ
หัวใจสำ� คญั อีกอยา่ งหน่ึงของผลิตภณั ฑเ์ ครอื่ งแกงสมใจนึก คอื เราเป็นกลุม่ วสิ าหกจิ ชมุ ชน ท่มี ี
กระบวนการผลติ ตงั้ แตต่ น้ นำ�้ กลางนำ้� และปลายนำ�้ โดยคนในชมุ ชน ตง้ั แตข่ นั้ ตอนการปลกู วตั ถดุ บิ
ขน้ั ตอนการผลติ และขนั้ ตอนจัดจำ� หนา่ ย ทช่ี ว่ ยสร้างอาชพี สรา้ งรายได้ สร้างช่อื เสยี ง สรา้ งความ
มน่ั คงใหแ้ ก่คนในชมุ ชนได้ในหลายครวั เรือนคะ่ ”

กลมุ่ วิสาหกิจชุมชน เครือ่ งแกงสมใจนึก 82/15 23
ถ.กาญจนวณชิ ย์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
081-969-1543, 081-766-6305
สมใจนกึ เคร่อื งแกง

Songkhla Provincial Administrative Organization

สาระน่ารูค้ ู่สุขภาพ รู้ สู้ ได้

ดตวร้ วยจตโวัคเวอิดงงา่ ย ๆ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ียังคงทวีความรุนแรงอยู่ขณะน้ี การตรวจพบเชื้อโดยเร็ว

จงึ เปน็ อกี หนงึ่ ปราการสำ� คญั ทจี่ ะสามารถดำ� เนนิ การรกั ษา ปอ้ งกนั และควบคมุ การแพรร่ ะบาดไดโ้ ดยเรว็ และการทป่ี ระชาชนสามารถตรวจ
โควิดไดด้ ้วยตนเองนี้ กเ็ ปน็ ส่วนส�ำคัญท่ีชว่ ยควบคมุ การแพร่ระบาดและลดการสญู เสียจากโรคโควิด-19 ไดเ้ ปน็ อย่างดี คอลมั นส์ าระน่ารู้
คู่สุขภาพ ฉบับนี้ จึงขอเสนอชุดตรวจโควิด แบบ Antigen Test Kit และวิธีการตรวจโควิดด้วยตนเองแก่ผู้อ่านทุกท่าน เพื่อการใช้งาน
อย่างถกู ตอ้ งและปลอดภัย

วธิ กี ารใช้ Antigen Test Kit เบอื้ งต้น

1. เก็บส่งิ ส่งตรวจ 2. ขั้นตอนการทดสอบ

ให้วนบริเวณโพรงจมูกประมาณ 5 รอบ ให้จุ่มไม้ลงในหลอดที่มีน้�ำยาสกัด หมุนและบีบ อย่างน้อย 5 รอบก่อนท่ีจะน�ำไม้
เพือ่ ให้ไดส้ ารคัดหล่งั มากทสี่ ุด Swab ออก แลว้ ปดิ ฝาดว้ ยจกุ จากนน้ั หยดนำ้� ยาในตลบั ทดสอบตามจำ� นวนทชี่ ดุ ตรวจ

กำ� หนด รอประมาณ 15 - 30 นาที เพอ่ื อ่านผลตามคำ� แนะน�ำในคู่มอื

3. การอ่านและแปลผลการทดสอบ เช็กเลย!ส�ำหรับประชาชน ทชแบี่ดุ บผตA่าnรtนiวgeจอnโยTคe.sวแtิดลKiว้t

Negative Positive ให้สังเกตที่เส้นตัว C
C (ไม่พบเช้อื ) C (พบเชอื้ ) C หากเสน้ ไมข่ น้ึ วธิ กี าร
หากมีขีดเดียวตรง หากมี 2 ขดี ตรงตัว ตรวจไม่ถูกต้องควร
T อักษรตัว C แปลว่า T อักษร C และ T แปล T ต ร ว จ ห า เ ชื้ อ ใ ห ม ่

ไม่ติดเชอ้ื ว่าตดิ เชอ้ื อกี ครัง้

* Antigen test kit (แอนตเิ จน เทสต์ คทิ ) คอื ชุดตรวจทใี่ ช้ตรวจหาโปรตนี หรอื แอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2)
เรยี บเรยี งข้อมูลจาก: กองควบคมุ เคร่ืองมอื แพทย์ ส�ำนกั งานคณะกรรมการอาหารและยา

รายการวทิ ยุ รายการ “อบจ. ขอบอก” FM 90.50 MHz
ทกุ วนั เสาร์ 10.00 - 12.00 น.
เพ24ื่อพี่นโอ้ดงยปอรบะชจนิตาย.สชสารนงเพอ่ืคขกาลนรปราทะชาอ้ สัมงพันถธ์ ิน่ รายการ กระบอกเสยี ง อบจ. FM 90.50 MHz

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 10.00 - 12.00 น.
โทร. 074-330-292

คอลมั น์พเิ ศษ

รบั รางวัลองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน

อบจ.สงขลา ทม่ี ีการบริหารจัดการทีด่ ี ประจ�ำปี 2564

การนั ตกี ารทำ� งานอย่างโปรง่ ใส มปี ระสิทธภิ าพ ตรงตามหลกั ธรรมาภบิ าล

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์
นายก อบจ.สงขลา เขา้ รบั รางวลั องค์กรปกครองส่วน
ทอ้ งถน่ิ ทม่ี กี ารบรหิ ารจดั การทด่ี ี ประจำ� ปงี บประมาณ
2564 ประเภทองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ ขนาดใหญ่
รางวลั ชมเชย ประเภทโครงการโดดเดน่ ไดร้ บั โลร่ างวลั
และเงินรางวัล 1,000,000 บาท จากโครงการศูนย์
สร้างสุขชุมชน ที่ อบจ.สงขลา ส่งเข้ารับการประเมิน
พธิ รี บั รางวลั จดั โดย สำ� นกั งานปลดั สำ� นกั นายกรฐั มนตรี
โดยมี นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา
ขา้ ราชการ และเจา้ หนา้ ท่ี อบจ.สงขลา รว่ มเปน็ สกั ขพี ยาน

บาดเจ็บ ป่วยฉ1ุกเ6ฉ6ิน 9!! 24ศูนยบ์ ริการแพทยฉ์ กุ เฉินอบจ.สงขลา
โทร. ใหบ้ ริการฟรี ชม.Songkhla Provincial Administrative Organization 25

สงขลา...มาแลต๊ะ

คอลมั นส์ งขลา...มาแลตะ๊ ฉบบั นี้เราขอพาผอู้ า่ นทกุ ทา่ นไป
OneDayTripกนั ท ี่ “4อำ� เภอรมิ คาบสมทุ รสทงิ พระ”คอื อ.สงิ หนคร
อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และ อ.ระโนด เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม
ของคนพื้นถ่ิน และสัมผัสเสน่ห์อันเรียบง่ายของคาบสมุทรสทิงพระ
ที่เจ้าถิ่นอย่าง นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา ถึงกับ
ออกปากวา่ “ถา้ ใครไดม้ ากต็ อ้ งตกหลุมรักคาบสมทุ รสทงิ พระ”

สำ� หรบั ทรปิ ในวนั น้ี เราเรม่ิ ตน้ การเดนิ ทางโดยใชเ้ สน้ ทางสะพาน
ติณสูลานนท์ข้ามฝั่งจาก อ.เมืองสงขลา มายังฝั่ง อ.สิงหนคร
ซงึ่ สะพานตณิ สลู านนทน์ ้ี ขน้ึ ชอ่ื ว่าเปน็ สะพานคอนกรตี ทย่ี าวทส่ี ดุ
ในประเทศไทยและเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ยังคงอุดม
ไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและวิถีชีวิตประมงของชาวสงขลา
อันสมบูรณ์ ถึงฝั่ง อ.สิงหนคร เราสักการะสมเด็จเจ้าเกาะยอ
ทวี่ ดั แหลมพอ้ หรอื วดั พระนอนกนั และไปตอ่ ยงั วดั ปา่ ขาด ซง่ึ เปน็
วดั รมิ ทะเลทม่ี จี ดุ เดน่ คอื ตน้ ตาลทยี่ น่ื ออกไปในทะเล เปน็ อกี หนงึ่
สถานท่ียอดนิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะเวียนมาท�ำบุญและ จากนน้ั ขบั รถกนั ไปตอ่ ท่ี อ.สทงิ พระ ชมวถิ ชี วี ติ แบบ โหนด-นา-เล
ถา่ ยภาพสวย ๆ กนั และไมไ่ กลจากวดั มากนกั มาแวะถา่ ยภาพสวย ๆ ทศ่ี นู ยเ์ รยี นรวู้ ถิ โี หนด-นา-เล ในพน้ื ท่ี ต.ทา่ หนิ และสกั การะ “สมเดจ็
กันต่อที่ “แก้มลิงบ้านชะแล้” จุดกักเก็บน�้ำที่มีวิวอันสวยงาม เจ้าพะโคะ” วีรบุรุษวัฒนธรรม ที่วัดพะโคะ ก่อนที่จะไปต่อกันท่ี
และลมพดั เย็นตลอดทงั้ วัน อ.กระแสสินธุ์ เพ่ือสักการะ “สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่” เพื่อนเกลอ
กบั สมเดจ็ เจ้าเกาะยอและสมเดจ็ เจ้าพะโคะ ท่ีวดั เกาะใหญ่ พรอ้ ม
แวะทำ� บุญกนั ทวี่ ัดสงู เกาะใหญ่ วัดเอกเชิงแส และท่พี ลาดไมไ่ ดค้ ือ
สักการะบ่อน้�ำศักด์ิสิทธิ์ ที่วัดแหลมบ่อท่อ และขับรถกันไปต่อที่
อ.ระโนด แวะท�ำบุญที่วัดวารีปาโมกข์ พร้อมเดินชมบรรยากาศ
คาบสมุทรสทิงพระ และสักการะ “พ่อท่านปลอด” ที่วัดหัวป่า
ก่อนจะมาปดิ ทา้ ยทริป กนั ท่ี “สะพานเฉลิมพระเกยี รติ 80 พรรษา
5 ธนั วาคม 2550” ซ่ึงเปน็ สะพานที่ยาวท่สี ดุ ในประเทศไทย เช่ือม
การเดนิ ทางระหว่าง อ.ควนขนนุ จ.พัทลุง และ อ.ระโนด จ.สงขลา
มาแวะชิมไข่ปลาทอด ชมวิว ถ่ายภาพ ท่ีในยามพระอาทิตย์ใกล้
ตกดินแสงสีส้มสาดกระทบผิวสะพาน ขนาบข้างด้วยวิวทะเลสาบ
ไกลสุดลูกหูลกู ตา ควายน�ำ้ และนกนานาพันธ์ุ รวมเป็นภาพความ
งดงามของธรรมชาติ ทส่ี รา้ งความประทบั ใจ จบการเดนิ ทางไดอ้ ยา่ ง
นา่ หลงใหลในเสนห่ ์ของคาบสมุทรสทิงพระ

26 นิตยสารเพือ่ การประชาสัมพนั ธ์

สงขลา...มาแลต๊ะ

พัทลงุ วดั วารปี าโมกข์

วัดหวั ปา่
สะพานเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

วดั แหลมบ่อท่อ วดั พะโคะ
วดั เกาะใหญ่

ศนู ย์เรยี นรู้วถิ โี หนด-นา-เล ทา่ หนิ

แก้มลิงชะแล้
วดั ป่าขาด

วัดแหลมพ้อ เกาะยอ

สะพานติณสูลานนท์

สวนประวตั ิศาสตร์ อบจ.สงขลา

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

Songkhla Provincial Administrative Organization 27

รวมพลัง

ร่วมสร้างสขุ

สรา้ งภมู คิ ้มุ กนั หมู่
ฉีดวคั ซนี ซโิ นฟาร์ม

ใหช้ าวสงขลา

ช่อื และทีอ่ ยู่ผู้สง่ / From ชำ� ระค่าฝากสง่ เป็นรายเดอื น
ใบอนุญาตท่ี 33/2551
องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวัดสงขลา ปณ.พะวง
ถ.สงขลา - ระโนด ต.พะวง ในราชการองคก์ ารบริหารส่วนจังหวดั สงขลา
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 นามผู้รบั


Click to View FlipBook Version