The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชลบุรี
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sukanda_45, 2022-09-04 23:03:00

วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชลบุรี

วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชลบุรี
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจรญิ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เทศบาลเมอื งชลบุรีวารสารประชาสัมพันธ์ กรุณาสแกน
แบบสำ�รวจความพึงพอใจ
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๕ ประจ�ำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๕ www.chonburicity.go.th วารสารประชาสัมพันธ์ฯ

เทศบาลเมืองชลบุรีพบประชาชน

ปรับภมู ทิ ศั น์ ‘สวนตำ� หนักน้ำ� ’

เพื่อความสวยงาม ปลอดภัย

แก่ประชาชนทกุ กลมุ่ อายุ

สวัสดีค่ะ พบกับคอลัมน์เทศบาลเมืองชลบุรีพบประชาชน
ฉบับเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฉบับน้ีเราจะพาทุกท่าน
มาพบกบั เรอ่ื ง การปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั นส์ วนเฉลมิ พระเกยี รตพิ ระบาทสมเดจ็
พระเจา้ อยูห่ ัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (สวนตำ� หนักน้ำ� ) คะ่

นายสุติกรณ์ จ�ำเริญพานิช ออกกำ� ลงั กาย จำ� นวน ๑๑ ชดุ พรอ้ มทง้ั ระบบน้�ำประปา ระบบบ�ำบัดน้�ำเสีย
นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี ได้มอบ เทพนื้ ค.ส.ล.และตดิ ตง้ั พนื้ ยางสงั เคราะห์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
นโยบายให้ส�ำนักช่าง ด�ำเนินการ (EDPM) จ�ำนวน ๑๑ ฐาน ในส่วนของ และปรบั ปรงุ พน้ื ผนงั ฝา้ เพดานภายใน
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ ระบบไฟฟา้ แสงสวา่ ง มกี ารเปลยี่ นและ หอ้ งนำ�้ ใหส้ ามารถใชป้ ระโยชนไ์ ดอ้ ยา่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิม ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างและปรับปรุง เหมาะสมต่อไป
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (สวน ระบบกระจายเสียงภายในสวน สวนเฉลมิ พระเกยี รตพิ ระบาทสมเดจ็
ต�ำหนักน�้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจา้ อยหู่ วั เฉลมิ พระชนมพรรษา ๘๐
ให้สวนสาธารณะมีความสวยงาม พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา พรรษา (สวนต�ำหนักน�้ำ) เป็นสถานที่
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการ ๘๐ พรรษา (สวนตำ� หนกั นำ้� ) นอกจากน้ี พักผ่อนหย่อนใจ ออกก�ำลังกาย และ
ให้ประชาชนได้ออกก�ำลังกายอย่าง ได้วางแผนในการที่จะให้มีการสร้าง จดั กจิ กรรมนนั ทนาการตา่ งๆเปดิ ใหบ้ รกิ าร
เหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุ ท้ังนี้ ได้ท�ำ หอ้ งน�้ำเพิม่ เตมิ เพ่อื รองรบั ให้เพียงพอ ทกุ วนั ตงั้ แตเ่ วลา ๐๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
การปรบั ปรงุ พฒั นาสนามเดก็ เลน่ พรอ้ ม ส�ำหรับผู้ท่ีมาออกก�ำลังกายหรือผู้ท่ีมา พ่ีน้องประชาชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล
ติดตั้งเคร่ืองออกก�ำลังกาย เน่ืองจาก พักผ่อนหย่อนใจ ซ่งึ จะกอ่ สร้างบริเวณ เมืองชลบุรีหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงสามารถ
ใช้งานมาเป็นเวลานานและมีอุปกรณ์ มมุ สวนฝง่ั ทศิ ใต้ ถนนตำ� หนกั นำ้� และจะ มาออกก�ำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
เกิดการช�ำรุดเสียหาย จึงปรับปรุง ด�ำเนินการปรับปรุงห้องน้�ำเดิมท่ีมีอยู่ กนั ไดค้ ะ่ สำ� หรบั ฉบบั หนา้ เราพาไปพบกบั
งานสนามเดก็ เลน่ จำ� นวน ๗ ชดุ พรอ้ มทง้ั ให้เหมาะสม โดยการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ โครงการหรือกิจกรรมใดของทาง
ติดตั้งบล็อกกันขอบทรายและเททราย ภายในห้องน้�ำชาย หญิง ผู้พิการ เทศบาลเมืองชลบรุ ี อย่าลมื ติดตามกัน
ในสนามเด็กเล่น และงานชุดเครื่อง เปลี่ยนประตูผนังกั้นห้องน�้ำ ปรับปรุง นะคะ

2 วารสารประชาสัมพันธ์

สารบัญ

วารสารประชาสัมพนั ธ์

เทศบาลเมอื งชลบรุ ี ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๕ ประจ�ำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๕
www.chonburicity.go.th
เทศบาลเมอื งชลบุรีพบประชาชน ๒
สป.จ้อสาระ ๔
เรอื่ งเลา่ ชาวคลงั ๕
คุยกนั เก่ียวกบั เรอื่ งบา้ น ๖
๑๒ โฟกัสรกั ษ์โลกร้อน ๗
เจาะประเดน็ กองยุทธศาสตร์ฯ ๘
บอกเล่าขา่ วการศึกษา ๙
คุยฟงุ้ เรอื่ งชุมชน ๑๐
Healthy for you ๑๑
โครงการผบู้ ริหารพบประชาชนและประชมุ เวทีประชาคม ๑๒
ในเขตเทศบาลเมอื งชลบุรี ประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๔ / กจิ กรรม “รวมใจไทย ปลูกตน้ ไม้ เพอ่ื แผ่นดนิ ”

กิจกรรมจิตอาสา เราท�ำความดี ดว้ ยหวั ใจ ๑๓
กิจกรรมเน่ืองในวนั เฉลมิ พระชนมพรรษาสมเดจ็ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ี ๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๕ ๑๔
พิธเี ปดิ โครงการประมวลคุณภาพการศกึ ษา ประจ�ำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๕
/ พธิ ีเปิดโครงการโรงเรยี นผู้สงู อายุเทศบาลเมืองชลบรุ ี รุ่นท่ี ๔
โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อมปอ้ งกนั ไข้เลือดออก ๑๖
๑๕ พธิ ีเปิดโครงการพระราชดำ� รดิ ้านสาธารณสขุ ๑๗
กจิ กรรมเดนิ รณรงค์เนือ่ งในวันต่อต้านยาเสพตดิ โลก ๑๘
/ ลงพนื้ ท่ตี รวจเช็คระบบไฟฟา้ ในสวนสาธารณะ
ประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีวงิ่ ควายจงั หวดั ชลบรุ ี ประจ�ำปี ๒๕๖๕ ๑๙
/ ตอ้ นรบั คณะกรรมการ อนกุ รรมการและคณะท�ำงาน กองทนุ หลักประกนั สุขภาพเทศบาลเมอื งสคี ิ้ว
ประชุมพจิ ารณาจัดสรรงบลงทุน ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๐
/ ประชุมคณะกรรมการพฒั นาเทศบาลเมืองชลบรุ ี ครัง้ ท่ี ๒/๒๕๖๕
๑๘ ประชุมหารือแนวทางการแกไ้ ขปัญหาน�ำ้ ทว่ ม ๒๑
/ พธิ ีเปดิ กจิ กรรมบ�ำรงุ รักษาหมอ้ แปลงไฟฟ้า และจัดระเบยี บสายส่อื สารบนเสาไฟฟา้
กิจกรรมโรงเรยี นเทศบาลวัดกำ� แพง (อุดมพิทยากร) ๒๒
กิจกรรมโรงเรียนเทศบาลอนิ ทปัญญา วัดใหญอ่ ินทาราม ๒๓
กจิ กรรมโรงเรยี นเทศบาลวัดเนนิ สทุ ธาวาส (สุทธิพงษ์ประชานุกูล) ๒๔
กิจกรรมโรงเรียนเทศบาลชลราษฎรน์ ุเคราะห ์ ๒๕
กจิ กรรมโรงเรยี นเทศบาลวดั โพธ์ ิ ๒๖
๒๗ ตรวจประเมนิ Local Performance Assessment : LPA ประจำ� ปี ๒๕๖๕ / เบอร์ตดิ ต่อ ๒๗

คณะท�ำงาน นายพงศ์ชิต สหกิจชัชวาล รองปลัดเทศบาล หวั หน้าคณะทำ� งาน
นางณฐั ปภสั ร์ ชลวัฒนะธงชยั ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผูช้ ว่ ยหัวหนา้ คณะทำ� งาน
นายมานสั มาศริ ิ ผอ.ส�ำนักชา่ ง คณะท�ำงาน
นายสฤษด์พิ ร เกิดบญุ สง่ ผอ.สำ� นกั การศกึ ษา คณะท�ำงาน
นางสาวพิทยาดา ภรี ะ หวั หนา้ สำ� นักปลัดเทศบาล คณะท�ำงาน
นายจรินทร์ พิพิทย์โชติกลุ หัวหนา้ ฝา่ ยพัฒนาชุมชน คณะท�ำงาน
นางสาวนัยรัตน์ อธวิ ัฒนเ์ นตกิ ุล หวั หน้าฝา่ ยบรหิ ารงานคลงั คณะทำ� งาน
นางสาววาสนา ปานทอง หัวหนา้ ฝา่ ยบรหิ ารงานทัว่ ไป คณะทำ� งาน
นางสาวหฤทัย ฉายปาน พยาบาลวชิ าชีพชำ� นาญการ คณะทำ� งาน
นางประทีป ธรรมวาจา ครชู ำ� นาญการพิเศษ รร.เทศบาลอนิ ทปัญญา คณะท�ำงาน
นางศุภกานต์ แกว้ จนั ทร์ ครูช�ำนาญการพิเศษ รร.เทศบาลวดั ก�ำแพงฯ คณะทำ� งาน
นายกฤษฎา เอมเจริญ ครูชำ� นาญการพิเศษ รร.เทศบาลวดั โพธิ์ คณะท�ำงาน
นายนันทกุล โพธพ์ิ รหม ครู คศ. ๑ รร.เทศบาลชลราษฎรน์ เุ คราะห ์ คณะทำ� งาน
นางสาวโสรตั ยา อดุ มรตั น์ ผู้ชว่ ยครรู ร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส คณะทำ� งาน
นางวนิดา หุตะแพทย์ หวั หนา้ ฝา่ ยแผนงานและงบประมาณ คณะท�ำงาน/เลขานกุ าร
นางสาวนอิ ร จำ� เริญพานชิ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ผู้ชว่ ยเลขานกุ าร
นางกรกมลวรรณ ภเู่ พ็ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผชู้ ่วยเลขานกุ าร

Chonburi Town Municipality 3

สป. จ้อสาระ

ความรเู้ ก่ยี วกบั การแจ้งการย้ายที่อยู่
“และการย้ายออกจากทะเบียนบา้ นกลาง
สำ� นักทะเบียนกลาง ได้มีการตรวจสอบข้อมูลประชากรแต่ละจังหวัด
โดยวิธปี ระมวลผลจากรายการบคุ คลตามทะเบียนบ้าน ซึง่ ไมต่ รงกับ

ทีอ่ าศยั อย่จู รงิ มจี �ำนวนประชากรทอี่ าศยั อยจู่ รงิ มากกว่าจ�ำนวน

ประชากรตามหลกั ฐานทะเบียนบ้าน หรือทเี่ รยี กวา่ ‘ประชากรแฝง’

ในการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง หรือบุคคลท่ีมีช่ือ

“และรายการในทะเบียนไม่ตรงกับภูมิล�ำเนาท่ีอยู่ปัจจุบัน
เพือ่ มิใหไ้ ด้รบั ผลกระทบในดา้ นต่างๆ อาทิ การทีม่ ีชื่อและ
รายการบคุ คลไมต่ รงตามภมู ลิ ำ� เนาทอี่ าศยั อยู่ อาจถกู บคุ คล
อน่ื นำ� ชือ่ และรายการบุคคลไปทจุ ริตสวมชื่อตัว หรือนำ� ชือ่
และรายการบุคคลไปใชโ้ ดยมชิ อบด้วยกฎหมาย การรกั ษา
ความสงบเรียบร้อย และการให้บริการสาธารณะสามารถ
ดำ� เนินการได้ ดังน้ี
๑. การย้ายท่ีอยู่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐/๑
แหง่ พระราชบญั ญตั กิ ารทะเบยี นราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไ้ ข
เพม่ิ เตมิ โดยพระราชบญั ญตั กิ ารทะเบยี นราษฎร (ฉบบั ท่ี ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อผู้ท่ีมีช่ือและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้านมีเจตนาต้องการย้ายที่อยู่ หรือไปมี
ภูมิล�ำเนาเป็นหลักแหล่งอยู่ท่ีอ่ืน เช่น ไปประกอบอาชีพ ย้ายชื่อและรายการบุคคลดังกล่าวเข้าทะเบียนบ้านกลาง
ศึกษาเลา่ เรียน เปน็ ตน้ กรณนี เ้ี จ้าบ้านหรอื บุคคลดงั กลา่ ว อย่างไรก็ตามบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ทะเบียนบ้านกลางดังกล่าว
ควรจะแจ้งการย้ายท่ีอยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน สามารถแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อย้ายออกจาก
๑๕วนั นบั แตว่ นั ทยี่ า้ ยทอี่ ยอู่ อกจากบา้ นหรอื ภายใน๑๕วนั ทะเบียนบ้านกลางได้ ณ ส�ำนักทะเบียนท่ีผู้น้ันมีช่ืออยู่
นบั แตว่ นั ทไี่ ดเ้ ขา้ มาอยใู่ นบา้ น ในกรณที มี่ บี คุ คลใดเขา้ มาอยู่ ทะเบียนบ้านกลาง หรือ ณ ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ หรือ
ในอาคารหรอื สงิ่ ปลกู สรา้ งซง่ึ ใชส้ ำ� หรบั อยอู่ าศยั ใหเ้ จา้ บา้ น ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นอันเป็นที่ต้ังของบ้านท่ีผู้น้ันประสงค์
แจ้งการย้ายเข้าหรือให้ความยินยอมให้บุคคลดังกล่าว จะยา้ ยเขา้ กไ็ ด้ เวน้ แตก่ รณบี คุ คลทม่ี ชี อ่ื ในทะเบยี นบา้ นกลาง
ย้ายเข้า โดยการย้ายเข้าหรือยินยอมให้ย้ายเข้าน้ัน มิได้ เนอื่ งจากเปน็ ผทู้ อ่ี ยรู่ ะหวา่ งตดิ ตามตวั ตามหมายจบั จะตอ้ ง
แสดงว่าผู้ที่ยา้ ยเขา้ มสี ิทธิใดๆ ในบ้านดงั กลา่ ว ขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ ส�ำนักทะเบียน
๒. บคุ คลทม่ี ชี อื่ และรายการบคุ คลอยใู่ นทะเบยี นบา้ น ที่ผู้น้ันมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง พร้อมท้ังหลักฐาน
กลางโดยมาตรา ๓ แหง่ พระราชบญั ญตั กิ ารทะเบยี นราษฎร ที่แสดงว่าหมายจับนั้นได้ถูกเพิกถอนหรือได้มีการปฏิบัติ
พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไ้ ขเพมิ่ เตมิ โดยพระราชบญั ญตั กิ ารทะเบยี น ตามหมายจับแลว้ โดยอาศัยระเบยี บส�ำนกั ทะเบยี นกลาง
ราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�ำหนดว่าเมื่อบุคคลใด ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
ออกจากบ้านท่ีตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ท่ีอื่น เพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนบ้านกลางว่าด้วยการ
เกนิ ๑๘๐วนั และเจา้ บา้ นไมท่ ราบวา่ บคุ คลดงั กลา่ วไปอยทู่ ใ่ี ด จัดท�ำทะเบียนราษฎร (ฉบบั ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๙
ใหเ้ จา้ บา้ นแจง้ การยา้ ยออกตอ่ นายทะเบยี นผรู้ บั แจง้ ภายใน
๓๐ วนั นบั แตว่ นั ครบ ๑๘๐ วนั และใหน้ ายทะเบยี นผรู้ บั แจง้ ชุติญาภคั อุตทาพงษ์

นติ ิกรชำ� นาญการ สำ� นกั ปลัดเทศบาล

4 วารสารประชาสัมพันธ์

เรื่องเล่าชาวคลัง

การขยายก�ำหนดเวลาด�ำเนนิ การ

ตามพระราชบญั ญตั ิภาษีทีด่ ินและสงิ่ ปลกู สรา้ ง พ.ศ. ๒๕๖๒

Chonburi Town Municipality 5

คุยกันเก่ียวกับเร่ืองบ้าน

เทคนคิ ตรวจการปูกระเบ้ือง
“ปูเรยี บ ใช้ทน ตอ้ งดูยงั ไง?สวสั ดคี รับ... สาระดๆี ฉบับนสี้ ำ� นักช่างขอนำ� เสนอปัญหาเกีย่ วกบั พื้นกระเบอื้ ง
และเทคนคิ การตรวจสอบ ซงึ่ มักจะพบปัญหานเี้ สมอ
กรณเี ราไดช้ ่างทไี่ มค่ อ่ ยจะมฝี ีมอื หรือช่างมอื ใหมน่ นั่ เอง และเพื่อปอ้ งกนั ปัญหาดงั กล่าว

เรามีวธิ ีการตรวจสอบนะครับ เชญิ พบกับสาระดๆี กันไดเ้ ลยครับ…
ปัญหาท่ีพบมากของงานพ้ืนหรือผนังกระเบ้ือง คือ ๓. ความเรยี บเสมอระหวา่ งแผน่ กระเบอ้ื งการตรวจสอบ

“ชา่ งมกั นยิ มปกู ระเบอ้ื งแบบซาลาเปา โดยนำ� ปนู มาโปะลงท่ี แบบงา่ ยทส่ี ดุ คอื สงั เกตดว้ ยตาเปลา่ และใชม้ อื ลบู กระเบอ้ื ง
กระเบอื้ งเปน็ กอ้ นๆ แลว้ ปู ทำ� ใหเ้ นอื้ ปนู ไมเ่ ตม็ แผน่ กระเบอื้ ง ทุกแผ่นต้องเรียงอยู่ในระดับเสมอเท่ากันกับแผ่นข้างเคียง
หรอื ดา้ นใตก้ ระเบอื้ งเปน็ โพรง เวลาเคาะกระเบอ้ื งจะไดย้ นิ ถ้าเป็นกระเบ้ืองผนัง ตรวจสอบได้โดยการใช้มือลูบ
เสียงกลวงๆ ส่งผลให้กระเบ้อื งหลดุ ร่อนไดห้ รือแตกไดง้ า่ ย ถ้าเป็นกระเบ้ืองพื้น ตรวจสอบได้โดยการใช้เหรียญวาง
อกี ปัญหาท่พี บมากไม่แพก้ ัน คือ การปูกระเบือ้ งแบบ แนบลงระหว่างรอยต่อของแผ่นถ้าสามารถกดเหรียญแล้ว
ปูสด ซ่ึงจะปูกระเบ้ืองลงบนพ้ืนผิวปูนที่เทเสร็จใหม่ๆ กระดกได้ แสดงวา่ กระเบอ้ื ง ๒ แผน่ นนั้ ปไู มไ่ ดร้ ะดบั เสมอกนั
โดยอาศัยน�้ำปูนมาเป็นส่วนยึดเกาะกระเบื้องกับพื้นผิวปูน ๔. ตรวจรอ่ งยาแนวและสยี าแนว ระยะหา่ งของกระเบอ้ื ง
แตว่ ธิ นี กี้ ระเบอื้ งจะดดู นำ�้ ปนู ซเี มนตอ์ อกมาทำ� ใหก้ ระเบอื้ ง แต่ละแผ่นอย่างน้อย ๒-๓ มม. และช่องห่างนี้จะใช้
ทปี่ นู หลุดรอ่ นได้ อีกท้งั แรงยดึ เกาะของน้ำ� ปนู จะน้อยกวา่ ปูนยาแนวเป็นตัวปิด ปูนยาแนวท่ีใช้สีจะใกล้เคียงกับ
เมอื่ เทียบกบั การปูด้วยกาวซีเมนต์ สีกระเบ้ือง ในการตรวจยาแนวกระเบ้ืองน้ันต้องตรวจว่า
อยา่ งไรกต็ าม งานปกู ระเบอื้ งเปน็ ขนั้ ตอนทคี่ นซอ้ื บา้ น ยาแนวเต็มร่องกระเบ้ืองหรือไม่ และสียาแนวเหมือนกัน
ทวั่ ไปมกั ไมเ่ หน็ ไมส่ ามารถรไู้ ดว้ า่ ชา่ งปแู บบไหน ยงิ่ เปน็ บา้ น หรือไม่ ในส่วนกระเบื้องห้องน�้ำแนะน�ำให้ยาแนวชนิด
ทสี่ รา้ งเสรจ็ พรอ้ มขายยง่ิ ไมเ่ หน็ มโี อกาสเดยี ว คอื ในขน้ั ตอน กนั เชอื้ ราเท่านน้ั
ตรวจรบั บา้ นทต่ี อ้ งตรวจสอบทงั้ งานปพู นื้ และผนงั ใหล้ ะเอยี ด ๕. ความลาดเอียงของพื้น ส่วนนี้ใช้ตรวจสอบ
เรียกว่าเคาะกันครบทุกแผน่ ได้กด็ ี กระเบื้องในห้องน้�ำระเบียง หรือลานซักล้างท่ีต้องอาศัย
การลาดเอียงในการระบายน�้ำ วิธีทดสอบอย่างง่ายที่สุด
อปุ กรณ์เบือ้ งตน้ คือ น�ำถงั น้�ำใหญใ่ ส่น�้ำแลว้ ราดน�้ำลงพื้น เพื่อตรวจสอบว่า

ทีใ่ ชง้ านการตรวจสอบการปกู ระเบือ้ ง
๑. ไม้เคาะกระเบื้อง หรือถ้าไม่มีก็สามารถใช้เหรียญ น้�ำขงั หรอื ไม่
จะ ๕ บาท หรอื ๑๐ บาท ก็ได้ ทงั้ ๕ขน้ั ตอนเปน็ การตรวจสอบในเบอ้ื งตน้ เพอื่ ใหเ้ รา
๒. ถงั ใสน่ ้ำ� ไดร้ วู้ า่ กระเบอื้ งทช่ี า่ งไดป้ ใู หเ้ ราจะพรอ้ มสำ� หรบั การใชง้ าน
ขัน้ ตอนและวิธีการตรวจสอบงานปูกระเบอื้ ง และจะอยูก่ ับเราอีกนาน
๑. วธิ กี ารปกู ระเบอื้ ง เพอื่ จะใหท้ ราบวา่ ชา่ งไดป้ กู ระเบอื้ ง
ได้ตามมาตรฐานหรือไม่ เป็นโพรงหรือกลวงหรือเปล่า นายมานัส มาศิริ
วธิ งี า่ ยทสี่ ดุ คอื ใชไ้ มเ้ คาะ หรอื เหรยี ญ ๕ บาท หรอื ๑๐ บาท
ผูอ้ ำ� นวยการสำ� นกั ชา่ ง

เคาะลงไปทแี่ ผน่ กระเบอื้ งถา้ มเี สยี งกอ้ งและกลวงๆ แสดงวา่ Cr. Home.co.th/hometips

ปูไมด่ ี ปูนไม่เต็มหน้ากระเบ้อื ง ตอ้ งแก้ไขโดยการปูใหม่
๒. ความสวยงามของการปูกระเบื้อง ที่ใช้ต้องเป็น
ลอ็ ตเดยี วกนั เทา่ นนั้ การใชก้ ระเบอื้ งคนละลอ็ ตในหอ้ งเดยี ว
อาจได้กระเบื้องสีเพ้ียน สีไม่เหมือนกันได้ ที่ส�ำคัญคือ
ตรวจสอบว่ามีรอยบ่ิน แตก หรือมีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามี
ต้องให้เปลย่ี นใหม่

6 วารสารประชาสมั พันธ์

ลดการสร้างขยะโฟกัสรักษ์โลกร้อน

๓Rsดว้ ยแนวคดิ

สวัสดีค่ะ วันน้ีเราจะมาท�ำความรู้จักการจัดการขยะตามหลัก ๓Rs กันนะคะ การจัดการขยะ
ตามหลัก ๓Rs เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การน�ำกลับมาใช้ซ้�ำ และการน�ำขยะ
กลับมาใชใ้ หม่ (Reduce Reuse and Recycle : ๓Rs) โดยเรมิ่ ต้นทก่ี ารใชใ้ ห้น้อยลง ลดการใชว้ สั ดุ
ผลิตภัณฑ์ ทกี่ อ่ ใหเ้ กดิ ขยะเพ่ือลดปรมิ าณขยะท่เี กิดขึ้น (Reduce) การนำ� วัสดุ ผลติ ภัณฑ์ท่ียังสามารถ
ใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้�ำ (Reuse) และการน�ำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานแล้วมาแปรรูป เพ่ือน�ำกลับมา
ใช้ประโยชนใ์ หม่ หรอื รไี ซเคิล (Recycle)

Reduce ลดการใช้ (คดิ ก่อนใช้)

ควบคมุ ปรมิ าณการใชใ้ หอ้ ยใู่ นสดั สว่ นทพ่ี อเหมาะ โดยลดการใช้ การบรโิ ภคทรพั ยากรทไี่ มจ่ ำ� เปน็ ลง
จะช่วยให้เราลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นได้ ในข้ันตอนนี้เริ่มต้นโดยการส�ำรวจว่าเราจะลดการบริโภค
ที่ไม่จ�ำเป็นตรงไหนได้บ้าง เช่น ใช้ถุงผ้า ตะกร้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้ปิ่นโตหรือกล่องข้าว
แทนการใช้กลอ่ งโฟม ปฏิเสธการรับถงุ พลาสติกเมอ่ื ซื้อของชิ้นเลก็ หรือนอ้ ยชิน้

Reuse น�ำกลับมาใช้ซ้ำ� (ใช้แลว้ ใช้อกี )

การใชซ้ ำ�้ เปน็ การใชท้ รพั ยากรใหค้ มุ้ คา่ ทส่ี ดุ โดยการน�ำสง่ิ ของเครอ่ื งใชม้ าใชซ้ ำ้� ซงึ่ บางอยา่ งอาจใชซ้ ำ้�
ได้หลายๆ คร้ัง เช่น ใช้บรรจุภัณฑ์ซ�้ำหลายครั้งก่อนทิ้ง ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ�้ำได้ เลือกซื้อสินค้า
ทส่ี ามารถใชซ้ ำ�้ ได้ ซง่ึ นอกจากชว่ ยลดการเกดิ ขยะแลว้ ยงั ชว่ ยลดปรมิ าณการตดั ตน้ ไมไ้ ดเ้ ปน็ จำ� นวนมาก
เชน่ การใชก้ ระดาษ ๒ หนา้ เลือกใช้ถ่านไฟฉายแบบชารต์ ได้ นำ� เสื้อผ้าเก่ามาถพู ื้น

Recycle น�ำกลบั มาใชใ้ หม่

คดั แยกขยะมลู ฝอยแตล่ ะประเภท ทสี่ ามารถน�ำกลบั มาใชใ้ หมห่ มนุ เวยี นกลบั เขา้ สกู่ ระบวนการผลติ
ของแตล่ ะประเภท เช่น ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะตา่ งๆ เลือกซื้อสนิ ค้าที่นำ� กลับมารไี ซเคลิ ได้
หรือผลติ จากวสั ดุรีไซเคลิ

หากเราทกุ คนสามารถปฏบิ ตั ไิ ดค้ รบ
ทั้ง ๓Rs ก็จะสามารถลดปริมาณขยะที่
เกดิ ขนึ้ ในทกุ ๆ วนั แทนทจ่ี ะถกู ทงิ้ แลว้ นำ�
ไปกำ� จดั อกี ทงั้ ยงั ชว่ ยลดปรมิ าณการใช้
ทรพั ยากร ใชท้ รพั ยากรอยา่ งคมุ้ คา่ แลว้
ยังชว่ ยอนรุ กั ษ์สงิ่ แวดลอ้ มไดด้ ้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.greennetworkthailand.com 7
Chonburi Town Municipality

เจาะประเด็นกองยุทธศาสตร์ฯ

วธิ ปี อ้ งกนั และรับมือกบั

แกง๊ Call Center

ในชว่ งนที้ นี่ ้ำ� มนั ขนึ้ ราคา ทำ� ใหส้ นิ คา้ ตา่ งๆ มรี าคาขึน้ ตามไปดว้ ย และผลกระทบจากโรคโควดิ -๑๙
ระบาด มคี นวา่ งงานหรอื คนตกงานอกี จงึ ทำ� ใหม้ มี จิ ฉาชพี กลมุ่ หนง่ึ ทคี่ ดิ ฉวยโอกาสในชว่ งนที้ ำ� มาหากนิ
ดว้ ยการหลอกลวงผอู้ นื่ ในนาม “แกง๊ Call Center” แอบอา้ งเป็นหนว่ ยงานตา่ งๆ ใหโ้ อนเงนิ นัน่ เองคะ่
ซงึ่ มกุ ทมี่ จิ ฉาชพี อา้ งนนั้ มกั จะอา้ งวา่ เป็นเจา้ หนา้ ทจ่ี ากบรษิ ทั ขนสง่ พนกั งานธนาคาร หรอื หนว่ ยงานราชการ
ส�ำหรับใครที่มีสติรู้เท่าทันก็โชคดีไป แต่ถ้าเผลอเช่ือและโอนเงินไปให้แก๊งพวกน้ีก็ท�ำให้สูญเสียเงินไป
ไมม่ ากกน็ ้อย

วันน้ีเราเลยรวบรวม ๕ วิธีในการปอ้ งกันและรับมอื กับแกง๊ Call Center
เพื่อให้เงินทองของเราปลอดภยั กันคะ่

๑. โหลดแอปฯ Who’s call ส�ำหรับใครที่ไม่ชอบ ๔. เมอื่ มน่ั ใจวา่ ปลายสายเปน็ แกง๊ Call Center แนๆ่
รับสายเบอร์โทรศัพท์แปลกๆ หรือเบอร์ไม่คุ้นเคยล่ะก็... ก็ให้วางโทรศัพท์ปล่อยทิ้งไว้ ไม่ต้องพูดอะไร หากเพ่ือนๆ
ขอแนะนำ� วา่ ใหเ้ พอื่ นๆดาวนโ์ หลดแอปพลเิ คชนั Who’scall เผลอรับสายแปลกๆ และมั่นใจว่าปลายสายเปน็ แก๊ง Call
เพื่อติดต้ังส�ำหรับแจ้งเตือนก่อนรับสายโทรศัพท์ค่ะ Center แน่ๆ ล่ะก็... เราขอแนะน�ำว่าให้วางโทรศัพท์ทิง้ ไว้
ซึ่งแอปฯ Who’s call นี้มีประโยชน์มากมายเลย ไม่ว่า เฉยๆ ไม่ต้องพูดอะไร ปล่อยให้ปลายสายพูดพล่ามไป
จะเป็นการระบุหมายเลขที่ไม่รู้จักช่วยให้ทราบว่าใครโทร คนเดียว จะได้เสียค่าโทรไปฟรีๆ แม้ว่าจะเป็นการตอบโต้
มาทันที แถมยังสามารถบล็อกสายรบกวนอย่างหมายเลข ทดี่ กู วนประสาทไปซะหนอ่ ย แตก่ ช็ ว่ ยใหเ้ งนิ ของเราอยคู่ รบ
สแปมหรือหมายเลขมิจฉาชีพ และช่วยค้นหาหมายเลข และท�ำให้ปลายสายเสียเงินไปแบบฟรีๆ อีกด้วย งานน้ี
เพื่อใช้ส�ำหรับตัดสินใจในการโทรกลับในกรณีที่ไม่สะดวก มแี ต่ได้กบั ได้คะ่
รับสายขณะน้ันค่ะ ๕. ห้ามบอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการ
๒. ค้นหาหมายเลขโทรเข้าก่อนรับสายหรือโทรกลับ เงินเด็ดขาด รวมถึงห้ามโอนเงินตามค�ำบอกเล่า/กล่าวอ้าง
ในกรณีท่ีคุณไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน หรือใช้โทรศัพท์แค่ หากแก๊ง Call Center หลอกล่อมุกต่างๆ เพ่ือให้เรา
รบั สาย-โทรออก เราขอแนะนำ� วา่ ใหน้ ำ� เบอรโ์ ทรเขา้ ไปเสริ ช์ บอกข้อมูลส่วนตัวอย่างเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชนและ
ใน Google เพ่ือค้นหาว่าเป็นหมายเลขจากที่ใดค่ะ อาจ ขอ้ มลู ทางการเงนิ ตา่ งๆเชน่ ขอ้ มลู บตั รเครดติ ขอ้ มลู เลขบญั ชี
เสียเวลาสักเล็กน้อย แต่ก็ช่วยให้เราตกเป็นเหยื่อของ ขอ้ มลู ทำ� ธรุ กรรมออนไลน์ และรหสั OTP ทไี่ ดร้ บั ผา่ น SMS
แก๊งพวกนี้ได้น้อยลงค่ะ ซึ่งเราเองก็ใช้วิธีน้ีเหมือนกัน แล้วล่ะก็... ห้ามบอกเด็ดขาดเลยนะคะ เพราะแก๊งพวกน้ี
เวลามีเบอร์แปลกๆ โทรเข้ามา เมื่อเช็กแล้วว่าเบอร์ไม่น่า จะน�ำข้อมูลของเราที่ได้ไปปลอมแปลงเอกสาร หรือท�ำสิ่ง
จะมีปัญหากค็ ่อยรบั สายหรือโทรกลับคะ่ ทผี่ ดิ กฎหมาย เชน่ การเปดิ บญั ชปี ลอม การซอื้ ของออนไลน์
๓. หากจำ� เปน็ ตอ้ งรบั สายเบอรแ์ ปลกๆ ใหร้ บี ชงิ ถาม นนั่ เองคะ่ นอกจากนหี้ ากแกง๊ CallCenterตอ้ งการใหโ้ อนเงนิ
ปลายสายก่อนว่าโทรมาจากท่ีไหน บริษัทอะไร จากนั้นก็ ห้ามโอนเงินตามค�ำบอก เพียงแค่น้ีก็ช่วยให้เงินของเรา
รีบตรวจสอบข้อมูลทันทีว่าข้อมูลที่บอกน้ัน เป็นความจริง ปลอดภยั และอยู่ครบอยา่ งแน่นอนค่ะ
หรือไม่ อย่าเพิ่งหลงเชื่อข้อมูลทางโทรศัพท์อย่างเดียว
ซึ่งเพ่ือนๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากการติดต่อกลับ กรกมลวรรณ ภ่เู พ็ง
ถึงหนว่ ยงานทไี่ ดร้ บั อ้างถึงหรือโทร ๑๙๑ เพื่อยนื ยันข้อมูล
อีกครง้ั คะ่ ผ้ชู ว่ ยนักประชาสมั พันธ์
ขอขอบคุณขอ้ มลู จาก : https://news.trueid.net

8 วารสารประชาสมั พันธ์

บอกเล่าข่าวการศึกษา

ผู้ปกครอง นกั เรียน ครู

รว่ มเสริมการเรยี นรู้ สานฝันส่กู ารคน้ หาตนเองในอนาคต

“ โลกของการศึกษามีการพัฒนา
อยตู่ ลอดเวลา และการพัฒนา
ด้านการศึกษาในวันนี้ จะตอ้ ง
พัฒนาไปควบค่กู ับเทคโนโลยี
“และธุรกิจตา่ งๆ ในอนาคต
การพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนจะต้อง
มีความสอดคล้องกับแนวคิดในโลกปัจจุบันและในอนาคต
ท่ีใกล้จะมาถึง การที่เราจะต้องพัฒนาเด็กให้มีทักษะ
ในการใช้ชีวิต พัฒนาทักษะในการสร้างอาชีพและทักษะ
ในการบรหิ ารจดั การ แตส่ ง่ิ สำ� คญั คอื การพฒั นาองคค์ วามรู้
และความคิดในด้านต่างๆ ท่ีส�ำคัญมากไปกว่านั้น
การศึกษาจะต้องพัฒนาเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม ให้มี
ความศรัทธา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังน้ัน
การจะให้เด็กและเยาวชนประสบความส�ำเร็จ จะต้อง
ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และครู
ต้องท�ำหน้าท่ีร่วมกัน ผู้ปกครองจะต้องไม่บังคับเด็ก
ให้เป็นไปตามท่ีเราต้องการ เพราะชีวิตของเด็ก เด็กเป็น
เจา้ ของ ผปู้ กครองควรมหี นา้ ทใี่ นการสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ
ความฝันในเรื่องท่ีเด็กมีความถนัด มีความรักในส่ิงท่ีท�ำ
ส่วนครูก็ท�ำตามหน้าท่ีในการค้นหาและชี้ช่องทาง
การเดินทางของเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีเด็กมีความ
ถนัดและต้องการจะเป็น ส่วนส�ำคัญ คือ เด็กจะต้อง
คน้ หาตนเองใหพ้ บวา่ “ตนเองจะอยากเปน็ อะไรในอนาคต”
หากสามส่วนเหล่าน้ี คือ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน
สามารถประสานความร่วมมือและเดินไปพร้อมๆกัน
เด็กคนน้ันก็จะประสบความส�ำเร็จในทิศทางท่ีเขาต้องการ
และอยากจะเป็น ทุกคนก็จะประสบความส�ำเร็จร่วมกัน
อย่างแนน่ อน

นายสฤษดิพ์ ร เกดิ บุญส่ง 9

ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั การศกึ ษา

Chonburi Town Municipality

คุยฟุ ง้ เร่ืองชุมชน

กราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องชาวชมุ ชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีทุกท่าน

พบกับ คุยฟุง้ เร่อื งชุมชน และทีมงานช้างน้อยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชลบุรี
ประจำ� เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทีมงานช้างน้อย มขี า่ วสารมาฝากพ่อแม่
พ่ีนอ้ งชาวชุมชนเทศบาลเมืองชลบุรี กองสวัสดกิ ารสงั คม เทศบาลเมอื งชลบรุ ี ขอเชิญ
พ่อแมพ่ ี่นอ้ งชาวชมุ ชนเทศบาล เขา้ รว่ มโครงการศนู ยส์ ง่ เสรมิ อาชพี ประจำ� ปีงบประมาณ
๒๕๖๕

โครงการศนู ย์ส่งเสรมิ อาชพี เปิดอบรม ๘ สาขา
หลกั สตู รละ ๒๕ ทา่ น รายละเอียดการอบรมมีดงั น้ี

๑. การปักช�ำตน้ เงนิ ตน้ ทอง ต้นนาค และฮอรโ์ มนอาหารต้นไม้ ฝึกอบรม ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. การท�ำข้าวเกรยี บกุง้ ฝึกอบรม ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓. การทำ� ขนมอาลวั ฝึกอบรม ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔. การทำ� หมวกผ้าเย็บมอื ฝึกอบรม ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๕. การทำ� ขา้ วเหนยี วแดง ฝึกอบรม ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๖. การทำ� กาละแม ฝึกอบรม ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๗. ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ธรรมชาติ ฝึกอบรม ๑๕ - ๑๖ สงิ หาคม ๒๕๖๕
๘. โหราศาสตร์ไทย ฝึกอบรม ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผสู้ นใจเขา้ รบั การอบรมอาชพี และ มคี ณุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์
สามารถสมัครไดด้ ้วยตนเอง ตั้งแต่วนั ที่ ๒๗ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕ เป็นตน้ ไป

หลักเกณฑ์การลงทะเบยี น เพื่อขอรบั เบี้ยยงั ชพี ผสู้ ูงอายุ

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คุณสมบัติ

ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน ๒ กันยายน ๒๕๐๖
ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี
ไม่ได้เป็นผู้รับบ�ำนาญ เบี้ยหวัด บ�ำนาญพิเศษ บ�ำเหน็จรายเดือน
หรือสวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เอกสารหลักฐาน

๑. บตั รประชาชนตัวจรงิ
๒. ทะเบียนบา้ นตวั จริง

ระยะเวลาลงทะเบยี น

ตงั้ แตเ่ ดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๕

สอบถามข้อมลู เพิ่มเตมิ ได้ที่ กองสวัสดกิ ารสังคม เทศบาลเมอื งชลบุรี
โทร. ๐๓๘ - ๒๗๖๓๒๑

10 วารสารประชาสมั พันธ์

Healthy for you

จสขุาภกาพพฤดตีสิกรา้ รงรไมด้ การมีสุขภาพท่ีดีอาจไม่จ�ำเป็นต้องสร้าง
ดว้ ยพฤตกิ รรมทย่ี งิ่ ใหญ่ แตพ่ ฤตกิ รรมธรรมดา
เลก็ ๆ น้อยๆ ท่เี ราทำ� จนตดิ เป็นนิสยั บางอยา่ ง
สามารถสร้างสุขภาพท่ีดีได้ เช่น การด่ืมน้�ำ

ในชวี ิตประจำ�วัน หลังต่ืนนอน หรือการเค้ียวอาหารให้ละเอียด
ก่อนกลืน เพราะสุขภาพท่ีดีน้ัน เราสามารถ
สร้างให้เกิดเป็นนสิ ัยได้

๑. อยา่ ปลอ่ ยใหศ้ รี ษะรบั ความเยน็ เมอ่ื ตอ้ งออกนอกบา้ นในยามเชา้ ตรหู่ รอื วนั ทอี่ ากาศเยน็ ใหร้ กั ษาความอบอนุ่
บนศรี ษะ ดว้ ยการสวมหมวก หากไมใ่ หค้ วามอบอนุ่ แกบ่ รเิ วณศรี ษะในตอนเชา้ จะทำ� ใหเ้ กดิ โรคจากความเยน็ ทม่ี ากระทบได้
๒. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นนานๆ การอยู่ในห้องที่มีความเย็นและชื้นในระยะเวลานาน อย่างเช่น ห้องทึบ
ที่เปิดเคร่ืองปรับอากาศนานๆ หรือการนั่งในพื้นท่ีเปียกช้ืนเป็นเวลานาน จะท�ำให้ได้รับความเย็นชื้นมากเกินไป จึงควร
เปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดอ่อนๆ สาดส่องเข้ามาในห้องบ้าง
๓. เปล่ียนเส้ือผ้าทันทีที่ชุ่มเหงื่อ เม่ือรู้สึกว่าร่างกายชุ่มเหง่ือจนท�ำให้เสื้อผ้าเปียกชื้น ให้รีบเปลี่ยนชุดทันที
เพราะในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่�ำ จะส่งผลให้รูขุมขนเปิดกว้าง ซึ่งเปิดรับโรคจากภายนอกได้ง่ายย่ิงขึ้น ไม่เพียงแต่
ความชุ่มช้ืนจากเหงื่อเท่านั้น แต่การเปียกชื้นจากละอองน้�ำ เช่น เสื้อผ้าท่ีเปียกฝน แม้จะเป็นการเปียกชื้นเพียงเล็กน้อย
ก็ควรเปล่ียน
๔. อย่าสวมเสื้อผ้าที่ตากแดดหมาดๆ ความเย็นเกินไปท�ำให้ร่างกายเส่ียงโรค ความร้อนก็เช่นกัน ไม่ควร
สวมเส้ือผ้าที่ตากไว้กลางแดดทันที ควรรอให้ผ้าคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยสวมใส่ เพราะเสื้อผ้า ที่ผ่านความร้อนจาก
แสงแดดจัดๆ จะมีพิษร้อนสะสมอยู่ในเนื้อผ้า

๕. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟหรือจุดตะเกียง

เวลานอน การเปิดไฟ ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากธรรมชาติ
หรือแสงไฟจากหลอดไฟ รวมถึงแสงจากจอต่างๆ
ท่ีไม่ได้ปิดให้เรียบร้อย จะรบกวนสภาวะที่ร่างกายเปิดรับ
พลังงาน ท�ำให้มีผลต่อจิตใจขณะนอนหลับ และส่งผลต่อ
คุณภาพการนอนหลับ

จะเหน็ ไดว้ า่ ๕ นสิ ยั เลก็ ๆ ในชวี ติ ประจำ� วนั
เหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในชีวิต
ประจำ� วัน ของเราทัง้ นัน้ ทัง้ อณุ หภมู ิ อากาศ
และแสงสว่าง ซงึ่ สามารถปรับเปลยี่ นภายในที่
อยอู่ าศยั ไดไ้ มย่ ากเลย แถมยงั สง่ ผลตอ่ สขุ ภาพ
ของเราอยา่ งมหาศาล และไมไ่ ดม้ ผี ลดเี พียงแค่
ร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีจิตใจและ
อารมณท์ เี่ หมาะสมอกี ดว้ ย

โดย : หฤทยั ฉายปาน พยาบาลวิชาชพี ชำ� นาญการ กองการแพทย์

ขอบคณุ ข้อมูลจาก : http://www.thairath.co.th/โดยjutiporn wannasiri

Chonburi Town Municipality 11

โครงการผู้บริหารพบประชาชนและประชุมเวทีประชาคมฯ
กิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

โครงการผบู้ รหิ ารพบประชาชนและประชุมเวทปี ระชาคม

ในเขตเทศบาลเมืองชลบรุ ี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุติกรณ์ จ�ำเริญพานิช
นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
สงั คม เขา้ รว่ มประชมุ โครงการผบู้ รหิ ารพบประชาชนและประชมุ
เวทีประชาคมในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ช้ัน ๔ ส�ำนักงานเทศบาล
เมอื งชลบุรี

กิจกรรม “รวมใจไทย ปลกู ตน้ ไม้ เพ่ือแผน่ ดนิ ”

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุติกรณ์ จ�ำเริญพานิช
นายกเทศมนตรีเมืองชลบรุ ี มอบหมายให้นายวโิ รจน์ ชลธาร รองนายก
เทศมนตรี พรอ้ มดว้ ยสมาชกิ สภาเทศบาล ปลดั เทศบาล รองปลดั เทศบาล
หวั หนา้ ส่วนราชการและเจ้าหนา้ ท่ที ่ีเกี่ยวขอ้ ง เขา้ ร่วมกจิ กรรมวนั ตน้ ไม้
ประจ�ำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้ช่ือ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้
เพื่อแผ่นดิน” ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้ อยูห่ วั เฉลมิ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (สวนตำ� หนักนำ้� )

12 วารสารประชาสมั พันธ์

กิจกรรมจิตอาสา เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ

กจิ กรรมจิตอาสา เราท�ำความดี ดว้ ยหวั ใจ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางณฐั ย์รดา กติ ิตาล หวั หน้า
ฝ่ายปกครอง ส�ำนักปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเน่ืองใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๗) ประจ�ำปี ๒๕๖๕ ณ วัดเมืองใหม่ ต�ำบลเสม็ด
อำ� เภอเมอื งชลบรุ ี จังหวัดชลบุรี

วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี
รว่ มกจิ กรรมจติ อาสา “เราทำ� ความดี ดว้ ยหวั ใจ” เนอื่ งในวนั คลา้ ย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอฐั มรามาธบิ ดนิ ทรรชั กาลที่๘(วนั อานนั ทมหดิ ล)ณวดั สำ� นกั บก
ต�ำบลสำ� นักบก อำ� เภอเมอื งชลบุรี จงั หวดั ชลบรุ ี

Chonburi Town Municipality 13

กิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

กิจกรรมเนือ่ งในวันเฉลมิ พระชนมพรรษา

สมเดจ็ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ี ๓ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสฤษด์ิพร เกิดบุญส่ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษาและพนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี
ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อ�ำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ในช่วงสายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราท�ำความดี
ด้วยหัวใจ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประจำ� ปี๒๕๖๕ณศาลารมิ ทะเลตำ� บลบางทรายอำ� เภอเมอื งชลบรุ ี
จงั หวดั ชลบรุ ี และในชว่ งเยน็ รว่ มพธิ ถี วายเครอ่ื งราชสกั การะและ
วางพานพมุ่ และพธิ จี ดุ เทยี นถวายพระพรชยั มงคล เนอ่ื งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ
โรงเรยี นชลกนั ยานุกูล

14 วารสารประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการประมวลคุณภาพการศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชลบุรี รุ่นท่ี ๔

พิธีเปิดโครงการประมวลคณุ ภาพการศกึ ษา

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุติกรณ์ จ�ำเริญพานิช
นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด
โครงการประมวลคุณภาพการศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอ้ งเจพลาซา่ โรงแรมเจปารค์ ชลบรุ ี ตำ� บลนาปา่
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวดั ชลบุรี

พิธเี ปิดโครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายเุ ทศบาลเมอื งชลบรุ ี รุน่ ที่ ๔

วนั ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสตุ กิ รณ์ จำ� เรญิ พานชิ นายกเทศมนตรเี มอื งชลบรุ ี พรอ้ มดว้ ยรองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม
พธิ ีเปดิ โครงการโรงเรียนผสู้ ูงอายุเทศบาลเมืองชลบุรี รุน่ ที่ ๔ ณ ห้องประชมุ ใหญ่ ชั้น ๔ ส�ำนักงานเทศบาลเมืองชลบรุ ี

Chonburi Town Municipality 15

โครงการจิตอาสาพั ฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออก

โครงการจติ อาสาพัฒนาสิ่งแวดลอ้ ม

ปอ้ งกนั ไข้เลอื ดออก

นายสุติกรณ์ จ�ำเริญพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี
มอบหมายให้นายองอาจ ประเสริฐจิตต์ รองนายกเทศมนตรี
เมอื งชลบรุ ี พรอ้ มดว้ ยสมาชกิ สภาเทศบาล เจา้ หนา้ ทกี่ องสาธารณสขุ
และสิง่ แวดล้อม เจ้าหนา้ ที่ รพ.ชลบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ� หมบู่ า้ น รว่ มกจิ กรรมตามโครงการจติ อาสาพฒั นาสง่ิ แวดลอ้ ม
ปอ้ งกนั ไขเ้ ลอื ดออก โดยวนั ท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จดั กจิ กรรม
บรเิ วณวดั ตน้ สน วนั ที่ ๑๐ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕ บรเิ วณวดั นอ้ ย และ
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ บริเวณวัดนอก อ�ำเภอเมืองชลบุรี
จงั หวดั ชลบรุ ี

16 วารสารประชาสมั พันธ์

พิ ธีเปิดโครงการพระราชด�ำริด้านสาธารณสุข

พพิธีเรปิดะโครรางกชารด�ำริดา้ นสาธารณสุข

วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุติกรณ์ จ�ำเริญพานิช
นายกเทศมนตรเี มอื งชลบรุ ี พรอ้ มดว้ ยคณะผบู้ รหิ าร สมาชกิ สภา
เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
พระราชด�ำริด้านสาธารณสุข ได้แก่ โครงการตรวจสุขภาพ
โครงการคนื ดวงตาสดใสใสใ่ จผสู้ งู อายุ และโครงการตรวจรกั ษาฟนั
โดยตรวจสุขภาพระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ หอ้ งประชุมใหญ่ ช้นั ๔ ส�ำนกั งานเทศบาลเมืองชลบุรี

Chonburi Town Municipality 17

กิจกรรมเดินรณรงค์เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ลงพ้ืนท่ีตรวจเช็คระบบไฟฟา้ ในสวนสาธารณะ

กจิ กรรมเดนิ รณรงค์

เนือ่ งในวันต่อต้านยาเสพตดิ โลก

วันท่ี ๒๔ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕ นายธีรสุทธิ์ ธรี ว์ ฒั นานนท์ ปลัดเทศบาลเมือง
ชลบุรี พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงาน
เทศบาลเมอื งชลบรุ ี เขา้ รว่ มกจิ กรรมเดนิ รณรงคเ์ นื่องในวนั ตอ่ ตา้ นยาเสพติดโลก
(๒๖ มถิ ุนายน) ณ ท่ีว่าการอ�ำเภอเมอื งชลบรุ แี ละถนนวชิรปราการ อำ� เภอเมอื ง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตรวจเช็คระบบไฟฟา้ ในสวนสาธารณะ

วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุติกรณ์ จ�ำเริญพานิช นายกเทศมนตรี
เมืองชลบุรี มอบหมายให้นายองอาจ ประเสริฐจิตต์ รองนายกเทศมนตรี
เมอื งชลบรุ ี พรอ้ มดว้ ยสมาชกิ สภาเทศบาล รว่ มกบั เจา้ หนา้ ทกี่ ารไฟฟา้ สว่ นภมู ภิ าค
จงั หวดั ชลบรุ ี ลงพนื้ ทตี่ รวจเชค็ ระบบไฟฟา้ ในสวนสาธารณะ ณ สวนเฉลมิ พระเกยี รติ
พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอย่หู ัว รชั กาลที่ ๙

18 วารสารประชาสัมพันธ์

ประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจ�ำปี ๒๕๖๕
ต้อนรับคณะกรรมการ อนุกรรมการและคณะท�ำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

ประชมุ การเตรียมการจัดงาน

ประเพณวี ่ิงควายจงั หวัดชลบรุ ี ประจ�ำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุติกรณ์ จ�ำเริญพานิช นายกเทศมนตรี
เมืองชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงาน
ประเพณวี งิ่ ควายจงั หวดั ชลบรุ ี ประจำ� ปี ๒๕๖๕ ครง้ั ท่ี ๑๕๑ ณ หอ้ งประชมุ เลก็
ช้นั ๔ ส�ำนกั งานเทศบาลเมอื งชลบรุ ี
ตอ้ นรับคณะกรรมการ อนุกรรมการและคณะท�ำงาน

กองทนุ หลกั ประกนั สุขภาพ เทศบาลเมอื งสคี ้วิ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสตุ กิ รณ์ จำ� เริญพานิช นายกเทศมนตรี
เมืองชลบุรี พรอ้ มด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานกุ ารนายกเทศมนตรี สมาชกิ
สภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าท่ีกองการแพทย์ ต้อนรับคณะ
กรรมการ อนุกรรมการและคณะท�ำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมอื งสคี ้วิ จังหวัดนครราชสีมา ทเ่ี ดนิ ทางมาศกึ ษาดงู านด้านการบริหารจดั การ
กองทนุ และการสนบั สนนุ การจดั บรกิ ารดแู ลระยะยาวสำ� หรบั ผสู้ งู อายแุ ละบคุ คล
อนื่ ทม่ี ภี าวะพง่ึ พงิ (LTC) ณ หอ้ งประชมุ ใหญ่ ชนั้ ๔ สำ� นกั งานเทศบาลเมอื งชลบรุ ี

Chonburi Town Municipality 19

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบลงทุน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประชุมพิจารณาจดั สรรงบลงทุน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วนั ท่ี ๒๔ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕ นายสตุ กิ รณ์จำ� เรญิ พานชิ
นายกเทศมนตรเี มอื งชลบรุ ี พรอ้ มดว้ ยรองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนา้
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม
พจิ ารณาจดั สรรงบลงทนุ ประจำ� ปงี บประมาณพ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชมุ เล็ก ช้ัน ๔ สำ� นกั งานเทศบาลเมืองชลบรุ ี

ประชมุ คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมอื งชลบรุ ี ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุติกรณ์ จ�ำเริญพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่
ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕
ณ หอ้ งประชมุ เล็ก ชน้ั ๔ สำ� นักงานเทศบาลเมอื งชลบรุ ี

20 วารสารประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้�ำท่วม
พิธีเปิดกิจกรรมบ�ำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟา้ และจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟา้

ประชุมหารอื แนวทางการแกไ้ ขปัญหาน้ำ� ทว่ ม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย
นายสุติกรณ์ จ�ำเริญพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
บรเิ วณถนนพาสเภตราและถนนพระยาสัจจา ณ ส�ำนักงานเทศบาลเมืองชลบรุ ี

พิธเี ปิดกิจกรรมบำ� รุงรกั ษาหมอ้ แปลงไฟฟา้

และจัดระเบยี บสายสอื่ สารบนเสาไฟฟา้

วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสุติกรณ์ จ�ำเริญพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี พร้อมด้วยรองนายก
เทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบ�ำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้า และจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เกิดความปลอดภัย
ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานสุ าวรีย์ รชั กาลท่ี ๕ (หน้าศาล) อำ� เภอเมืองชลบุรี จังหวดั ชลบุรี

Chonburi Town Municipality 21

โรงเรียนเทศบาลวัดก�ำแพง (อุดมพิทยากร)

โรงเรียนเทศบาลวัดก�ำแพง (อดุ มพิ ทยากร)

พิธไี หว้ครู

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

วนั ที่ ๑๖ มถิ ุนายน ๒๕๖๕ โรงเรยี น
เทศบาลวัดก�ำแพง (อุดมพิทยากร)
จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ อาคารโดม โรงเรยี นเทศบาลวดั กำ� แพง
(อดุ มพทิ ยากร)

กจิ กรรมวนั สำ� คัญ กิจกรรมรำ� ลึกครกู ลอนสนุ ทรภู่

ทางพระพุ ทธศาสนา เชิดชูภาษาไทย

วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลวัดก�ำแพง วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลวัดก�ำแพง
(อดุ มพทิ ยากร) และคณะครกู ลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ งั คมศกึ ษาฯ (อดุ มพทิ ยากร) และคณะครกู ลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย
จดั กจิ กรรมวนั สำ� คญั ทางพระพทุ ธศาสนา โดยนำ� นกั เรยี น จดั กจิ กรรมรำ� ลกึ ครกู ลอนสนุ ทรภู่ เชดิ ชภู าษาไทย เปน็ การ
เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะในวันพระ ณ วัดนอก และ ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และมีทัศนคติที่ดี
วดั ก�ำแพง อ�ำเภอเมืองชลบรุ ี จงั หวดั ชลบรุ ี ต่อภาษาไทย ณ อาคารโดม โรงเรียนเทศบาลวัดก�ำแพง
(อดุ มพทิ ยากร)
22 วารสารประชาสมั พันธ์

โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม

โรงเรียนเทศบาลอนิ ทปญั ญา วัดใหญ่อินทาราม

อบรมโครงการพัฒนา โครงการฝึกอบรมลกู เสอื

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร วันท่ี ๑๔ - ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่
ครู โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่ อินทาราม ได้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับ
อินทาราม เขา้ ร่วมอบรมโครงการพฒั นาครู สถานศึกษา โดยมีนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี
และบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมที่ ๒) เป็นประธานในพธิ ี
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการน�ำร่อง
การน�ำหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่ห้องเรียน
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม
ขอแสดงความยนิ ดกี บั คณุ ครกู ลมุ่ สาระสงั คมศกึ ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และเด็กหญิงภัทร์ศุดา
วงศ์ทองดี ได้รบั รางวลั รองชนะเลศิ อันดับ ๒ ระดับ
ประเทศ โลพ่ ระราชทานสมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้
กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯสยามบรมราชกมุ ารี
จากการประกวดบรรยายธรรม เน่ืองในเทศกาล
วสิ าขบชู า วันส�ำคัญสากลของโลก ประจำ� ปี ๒๕๖๕

พิธไี หว้ครู กิจกรรมวนั สุนทรภู่

วนั ท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรยี นเทศบาลอนิ ทปัญญา วนั ท่ี ๒๔ มถิ ุนายน ๒๕๖๕ โรงเรยี นเทศบาลอินทปัญญา
วดั ใหญอ่ นิ ทาราม จดั พธิ ไี หวค้ รู และทำ� บญุ ถวายภตั ตาหารเพล วดั ใหญอ่ นิ ทาราม จดั กจิ กรรมวนั สนุ ทรภู่ โดยมนี ายสฤษดพ์ิ ร
แดพ่ ระสงฆ์ ณ พระปรยิ ตั ธิ รรม โดยมนี ายธนภทั ร ใจภกั ดี เกดิ บญุ สง่ ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั การศกึ ษา เทศบาลเมอื งชลบรุ ี
ผ้อู ำ� นวยการบรหิ ารส่วนการศกึ ษาเป็นประธานในพธิ ี เป็นประธานในพิธี

ตอ้ นรบั คณะศกึ ษาดูงาน Chonburi Town Municipality 23

วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรยี นเทศบาลอนิ ทปญั ญา
วัดใหญ่อินทาราม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก
เทศบาลตำ� บลโนนสงู จงั หวดั นครราชสมี าเพอ่ื ศกึ ษาดงู าน
การจัดท�ำหลักสูตรการศึกษา การจัดท�ำแผนพัฒนา
การศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส (สุทธิพงษ์ประชานุกูล)

โรงเรยี นเทศบาลวดั เนนิ สทุ ธาวาส (สทุ ธพิ งษ์ประชานุกูล)

วนั ไหวค้ รู ขอแสดงความยนิ ดี

วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลวัดเนิน ขอแสดงความยนิ ดีกบั เดก็ ชายการณุ จุลมณี นกั เรยี นช้นั
สุทธาวาส (สุทธิพงษ์ประชานุกูล) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ม.๑/๑ทไ่ี ดร้ บั ทนุ การศกึ ษาจากมลู นธิ พิ ระบรมราชานสุ รณ์
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และได้รับเกียรติจาก พระบาทสมเดจ็ พระปกเกลา้ เจา้ อยหู่ วั และสมเดจ็ พระนาง
นายสฤษดพ์ิ ร เกดิ บญุ สง่ ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั การศกึ ษา และ เจา้ รำ� ไพพรรณี สำ� หรบั นกั เรยี นระดบั ประถมศกึ ษาตอนปลาย
นายธนภัทร ใจภักดี ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ทสี่ นใจเรยี นทางสายวทิ ยาศาสตร์ ประจำ� ปี ๒๕๖๕ ซงึ่ ไดส้ ง่
เทศบาลเมอื งชลบรุ ี จงั หวดั ชลบรุ ี เปน็ ประธานในพธิ ไี หวค้ รู โครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด และติด ๑ ใน ๙
เจมิ หนงั สอื เพอ่ื ความเปน็ สริ มิ งคล และใหโ้ อวาสแกน่ กั เรยี น ของระดับประเทศ

ทนุ เสมอภาค กจิ กรรมวนั ร�ำลึกถงึ สุนทรภู่

เชิดชวู รรณศิลป์ ประจ�ำปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

วนั ท่ี ๒๔ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕คณะกรรมการกองทนุ เสมอภาค วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลวัดเนิน
เข้าตรวจเย่ียมนักเรียนยากจนและเรียนดี ท่ีได้รับทุน สทุ ธาวาส (สทุ ธพิ งษป์ ระชานกุ ลู ) ไดจ้ ดั กจิ กรรมวนั รำ� ลกึ ถงึ
เสมอภาค โดยมีการตรวจเย่ียมนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาล สนุ ทรภู่ เชดิ ชวู รรณศิลป์ ประจ�ำปีการศกึ ษา ๒๕๖๕ โดย
วดั เนนิ สทุ ธาวาสฯ และตรวจเยย่ี มบา้ นของเดก็ ชายปญั ญากร ได้รับเกียรติจาก นายสฤษด์ิพร เกิดบุญส่ง ผู้อ�ำนวยการ
ต�่ำพุทซา เพ่ือดูสภาพความเป็นอยู่ และดูผลการเรียน สำ� นกั การศกึ ษา เทศบาลเมอื งชลบรุ ี มาเปน็ ประธานในพธิ ี
โอกาสท่นี ักเรียนจะได้เรยี นตอ่ ในระดับทสี่ ูงข้นึ และมอบเกยี รตบิ ตั รใหก้ บั นกั เรยี นทเี่ ขา้ รว่ มการแขง่ ขนั ตา่ งๆ

24 วารสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

พิธไี หวค้ รู และมอบทุนการศึกษา กจิ กรรมเลือกตัง้ สภานักเรยี น
ประจ�ำปีการศกึ ษา ๒๕๖๕ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์ วนั ท่ี ๑๖ มถิ ุนายน ๒๕๖๕ โรงเรยี นเทศบาลชลราษฎร์
นุเคราะห์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน โดยมี
เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลไปจนถึงระดับ นกั เรยี นระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่๑-ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี๓
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แสดงความเคารพและสักการะ เข้าร่วมใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน
ต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนมอบทุนการศึกษา สภานกั เรยี นเขา้ มาท�ำหนา้ ที่ ตามหลกั ประชาธิปไตย
ให้แกน่ กั เรียนท่ีมีผลการเรียนดเี ดน่ ในแต่ละระดับช้นั
เผยแพรร่ ปู แบบการบริหารสถานศึกษา
กจิ กรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผ้เู รยี น โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นเุ คราะห์

กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ังคมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ ได้ท�ำการพัฒนา
นุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ –
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๒ เรือ่ ง คือ ๑. รปู แบบการพฒั นาโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
กิจกรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ชลราษฎรน์ เุ คราะห์ และ ๒. รปู แบบการบรหิ ารจดั การเรยี นรู้
ศาสนา และวฒั นธรรม ในสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ของโรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ เพ่ือเป็นการ
เผยแพรผ่ ลการวจิ ยั ดงั กลา่ ว โดยสามารถสแกน QR code

Chonburi Town Municipality 25

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธ์ิ

โรงเรียนเทศบาลวดั โพธ์ิ

ตอ้ นรับครูผชู้ ่วย กิจกรรมงานไหวค้ รู
ปฏิบตั ิหนา้ ทสี่ อนรายวชิ าคณติ ศาสตร์ ประจำ� ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒ มถิ ุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลวดั โพธ์ิ จัดกิจกรรมงานไหว้
ครู ประจำ� ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา พร้อมดว้ ยคณะครู
และนักเรยี นระดบั ชั้นอนุบาลปที ี่ ๑ - มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๓ เขา้ ร่วมกจิ กรรม
และร่วมถวายภตั ตาหารเพลแด่พระภิกษสุ งฆ์

วนั ที่ ๑ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕ วา่ ทเ่ี รอื ตรศี ภุ วฒั น์ พิธถี วายเครอื่ งราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล
เทียมศรีรัชนีกร ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับ สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนิ ี
นายวีระชัย ขันทองค�ำ บรรจุและแต่งต้ัง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ วนั ที่ ๒ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕ วา่ ทเ่ี รอื ตรศี ภุ วฒั น์ เทยี มศรรี ชั นกี ร ผอู้ ำ� นวยการ
บุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย สถานศกึ ษา พรอ้ มดว้ ยคณะครแู ละนกั เรยี น ทำ� พธิ ถี วายเครอ่ื งราชสกั การะ
ปฏิบตั ิหนา้ ท่สี อนรายวิชาคณิตศาสตร์ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน่ืองใน
วันเฉลมิ พระชนมพรรษา ประจ�ำปพี ทุ ธศักราช ๒๕๖๕
ลงพื้นทีน่ ิเทศติดตามนโยบาย
การศกึ ษาตามมาตรการ กิจกรรมการฝึกอบรม

การปอ้ งกันโรคโควิด-๑๙ ลูกเสอื จติ อาสาพระราชทาน

วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธนภัทร วันท่ี ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าท่ีเรือตรีศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกร
ใจภักดี ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูประจ�ำกลุ่ม จัดกิจกรรม
เทศบาลเมืองชลบรุ ี ลงพ้นื ทตี่ รวจเย่ยี มและ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชาฯ
ให้ก�ำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จังหวดั ชลบุรี
ทางการศึกษา พร้อมกันน้ีได้นิเทศติดตาม
นโยบายการศกึ ษาตามมาตรการการปอ้ งกนั
โรคโควดิ -๑๙ และรบั ทราบขอ้ มลู การจดั การ
เรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

26 วารสารประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมิน Local Performance Assessment : LPA ประจ�ำปี ๒๕๖๕
เบอร์ติดต่อ

ตรวจประเมนิ ประจ�ำปี ๒๕๖๕

LPALocal Performance Assessment

วนั ท่ี ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๕ นายสุตกิ รณ์ จำ� เริญพานิช นายกเทศมนตรี
เมืองชลบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
รองปลัดเทศบาล ตรวจเย่ียมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชนั้ ๔ ส�ำนักงานเทศบาลเมอื งชลบุรี

CONTACT US
ติดต่อเทศบาลเมอื งชลบรุ ี หมายเลขติดต่อภายใน ต่อ ๑๐๔ - ๑๐๗
ตอ่ ๑๐๘
๐๓๘ - ๒๘๓๔๔๙ ส�ำนกั ปลัดเทศบาล ต่อ ๒๐๑ - ๒๐๘
๐๓๘ - ๒๗๔๐๒๓ กองการเจ้าหนา้ ที่ ตอ่ ๓๐๑ - ๓๑๐
กองคลงั ตอ่ ๔๐๑ - ๔๐๕
ชอ่ งทางการตดิ ตามขา่ วสาร สำ� นกั ชา่ ง ต่อ ๕๐๑ - ๕๐๘
จากเทศบาลเมืองชลบุรี กองสาธารณสุขและสง่ิ แวดล้อม ตอ่ ๖๐๑ - ๖๐๗
สำ� นักการศึกษา ต่อ ๗๐๑ - ๗๐๒
www.chonburicity.go.th กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตอ่ ๑๒๑ - ๑๒๓
เทศบาลเมอื งชลบุรี กองสวสั ดกิ ารสงั คม
@choncity งานทะเบยี นราษฎร

วารสารประชาสัมพั นธ์ ศนู ย์บริการสาธารณสขุ กองการเเพทย์
เทศบาลเมอื งชลบรุ ี ราย ๒ เดือน โทร. ๐๓๘ - ๒๘๒๐๓๓
เสยี งตามสายเทศบาลเมอื งชลบุรี ศูนยไ์ ตเทียม เทศบาลเมอื งชลบรุ ี
รายการเทศบาลเมอื งชลบรุ พี บประชาชน โทร. ๐๓๘ - ๒๘๓๓๑๕
สถานีดับเพลิง ๑ (เฉลิมไทย)
ทาง CTV ชอ่ ง ๕๕ (ปดิ ปรบั ปรงุ )
ทกุ วนั เสาร์ เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. สถานดี ับเพลิง ๒ (พระยาสจั จา)
โทร. ๐๓๘ - ๒๘๕๑๔๔
แจ้งเหตุเพลิงไหม ้
โทร. ๑๙๙

Chonburi Town Municipality 27

โควิดยังอยู.่ ..
แต่เรา

พร้อมไปตอ่ ควรทำ� ยังไง
สวมหน้ากาก เมอื่ ไมส่ บาย เวน้ ไดใ้ หเ้ วน้ ระยะ ใช้ชอ้ นกลาง
หรือต้องไปที่แออัด เม่อื กินขา้ วร่วมกบั ผูอ้ น่ื

ลา้ งมอื ก่อนกินข้าว ตรวจ ATK ฉดี วัคซนี
เม่ือกลับถงึ บ้าน เมื่อรูส้ กึ ผิดปกติ ตามคำ� แนะน�ำแพทย์

เชญิ ติดตามข้อมลู ขา่ วดสาว้ รยเทคศวบาามลหเม่วืองงใชยลสบุขุรีภทาาพงขwอwงwท.ุกchทoา่ nนburicity.go.th
และรายกจาราเกทใศจบาลคเณมอื ะงผชู้บลรบหิรุ พี ารบแปรละะชสาชมนาชCิกTVสภชา่อเงท๕ศ๕บาทลุกเวมนั ือเสงารช์ ลเวบลรุา ี๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น.

ชช่ืออื่ แแลละะททอ่ี อี่ ยย่ผู ผู่ ูส้ ้สู ง่ ง่ // FFrroomm ชช�ำ�ำรระะคค่ำา่ ฝฝำากกสสง่ ง่ เเปป็นน็ รรำายยเเดดือือนน
ใใบบออนนญุ ุญำาตตเเลลขขทท่ี ี่ ๓๓๙๙//๒๒๕๕๒๒๔๔
สา�ำนกั งานเทศบาลเมืองชลบุรี
ถนนวชริ ปราการ ชบ ๒๐๐๐๐ ปป..ณณ..บบำางงปปลลำาสสรรอ้ ้อยย
ที่ ชบ ๕๒๐๐๖๕//
ชช่ืออื่ แแลละะทท่ีอี่อยยูผ่ ผู่ รู้ ู้รบั บั // TToo

กองยวทุชิ ธาศกาสรแตรล์แะลแะผงนบงปารนะมโาทณร. โ๐ท๓ร.๘๐-๓๒๘๘๓-๔๒๔๘๙๓๔ต๔่อ๙๖ต๐อ่๑-๖๖๐๐๑๗- ห๖ร๐ือ๗๐ห๓ร๘ือ-๐๒๓๘๘๕๙- ๑๒๐๘๕๙๑๐


Click to View FlipBook Version