The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mashitarasif, 2019-12-16 19:20:23

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKASM 2020

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKASM 2020

1

Bil Isi Kandungan Halaman

1.0 Doa 4
1.1 Kata-kata Aluan Pengetua 5
1.2 Surat Akujanji 6
1.3 Surat Penerimaan Jawatan 7-8
1.4 Falsafah Pendidikan Negara 9
1.5 Falsafah Pendidikan SMKA 9
1.6 Falsafah SMKA Sultan Muhammad 9
1.7 Visi, Misi 9
1.8 Matlamat, Objektif 9
1.9 Moto SMKA, Moto Sekolah 9
1.10 Piagam Pelanggan SMKA Sultan Muhammad, Melaka 10
1.11 Sejarah Sekolah 11-13
1.12 Senarai Nama Pengetua 14
1.13 Lencana Sekolah 15
1.14 Lagu Sekolah 16
1.15 Kemudahan Fizikal 17-18
1.16 Pelan Keseluruhan Sekolah 19
1.17 Perancangan Ujian & Peperiksaan 20-22
1.18 Takwim Aktiviti Sekolah 23-56
1.19 Takwim Persekolahan 57
1.19 Cuti Perayaan 58
1.20 Hari Kelepasan AM Melaka 59
1.21 Cuti Peristiwa dan Cuti Berganti 60

2.0 UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 62
2.1 Carta Organisasi Unit Pengurusan & Pentadbiran 63
2.2 Senarai Warga Pendidik SMKASM 64-65
2.3 Panduan Am Guru dan Staf Sokongan 66-72
2.4 Senarai Guru Tingkatan & Penyelaras Tingkatan 73-74
2.5 Tugas Guru Tingkatan 75-76
2.6 Tugas Penyelaras Tingkatan 77
2.7 Tugas Guru Mata Pelajaran 78
2.8 Senarai Warga Staf Sokongan 79
2.9 Carta Organisasi Warga Staf Sokongan 80
2.10 Jadual Guru Bertugas Mingguan 81-83
2.11 Tugas Guru Bertugas Mingguan/Harian 83
2.12 Senarai JKuasa Unit Pengurusan dan Pentadbiran 84-95

2

3.0 UNIT KURIKULUM 96
3.1 Carta Organisasi JK Kurikulum 97
3.2 Matlamat Program Kecemerlangan SMKASM 98
3.3 Sistem Permarkahan SMKASM 99
3.4 JK Unit Kurikulum dan Tugas 100-108

4.0 UNIT HEM 109

4.1 Carta Organisasi JK HEM 110

4.2 Carta Organisasi Transformasi Asrama SMKA Sultan Muhammad Tahun 2015 111

4.3 Visi Unit Hal Ehwal Murid 112

4.4 JK Unit HEM 113-118

5.0 UNIT KOKURIKULUM 119
5.1 Carta Organisasi Unit KOKU 120
5.2 JK Unit KOKU 121-129
5.3 Peraturan & Panduan Perlaksanaan Kegiatan Kokurikulum SMKASM 130-132
5.4 Pengurusan Kegiatan Kokurikulum 133-136
5.5 Dasar KOKU
5.6 Sasaran Kokurikulum SMKASM 137-140
5.7 Penilaian Kokurikulum 140-141
5.8 Prosedur Pengurusan Kewangan
142

6.0 PENGURUSAN T6 143
6.1 Carta Organisasi Pengurusan T6 144
6.2 JK Pengurusan & Pentadbiran T6 145
6.3 Struktur Pengurusan Kokurikulum T6
6.4 Pengurusan Kokurikulum T6 -148
149-151
8.0 LAMPIRAN
152-157

3

4

KATA-KATA ALUAN PENGETUA

Segala pujian bagi Allah s.w.t serta selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad
s.a.w kerana buku manual pengurusan kerja dan takwim 2019 SMKA Sultan Muhammad telah
berjaya dihasilkan. Saya rakamlan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada jawatankuasa
pentadbiran yang telah berusaha menyusun buku ini sebagai panduan semua warga SMKA Sultan
Muhammad. Saya berharap buku ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah ini dan
menjadikannya panduan dalam menyempurnakan tugas dan meningkatkan kualiti kerja.
Guru hari ini berdepan dengan cabaran dan tanggungjawab yang amat besar untuk
merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 sebagai agenda
penting Negara. Transformasi Pendidikan yang dilaksanakan ini mampu melahirkan modal insan
yang berkualiti.Dalam menyediakan Pendidikan yang berkualiti Kementerian Pendidikan Malaysia
(KPM) akan memastikan aspirasi murid dan aspirasi sistem dapat dilaksanakan dengan terancang
dan berkesan.Oleh itu, kita semua sebagai guru perlu memahami dan memberikan komitmen
yang tinggi dalam melaksanakan pendekatan ke arah usaha meningkatkan kualiti
Pendidikan.Peranan guru hari ini bukan lagi sebagai sumber pengetahuan kepada pelajar tetapi
sebagai pemudahcara , agen perubahan dan sumber inspirasi pelajar. Jesteru guru perlu lebih
kreatif dan inovatif supaya pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan lebih efektif,
menarik dan menyeronokkan serta menjadikan sekolah berkualiti dan berkesan.
Saya berharap agar semua warga sekolah menjadikan buku ini sebagai rujukan khususnya senarai
tugas yang disediakan agar segala amanah dapat diuruskan dengan terancang, teratur demi
meningkatkan kualiti kerja masing-masing. Bekerjalah dengan penuh keikhlasan kerana
keikhlasan bekerja akan menyerlahkan kemuliaan diri kita sebagai guru dan staf yang dicontohi
dan dihormati. Segala sumbangan kita akan terus menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang
tersohor, dibanggakan oleh para pelajar, para ibu bapa, semua “stakeholder” dan juga
masyarakat. Mudah-mudahan usaha murni kita mendapat keredhaan dan keberkatan daripada
Allah s.w.t.

Sekian, terima kasih. Wassalam.

MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT.
MENCAPAI SEKOLAH KECEMERLANGAN BAND 1 TAHUN 2022
Pengetua
SMKA Sultan Muhammad

5

AKU JANJI

6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAAN (A) SULTAN MUHAMMAD,
75350, BATU BERENDAM,
MELAKA
Kod Sekolah : MRA 2125

Telefon: 06-2325434 Faks : 06-2321675
Email: [email protected]

Tarikh:

Pengetua
SMKA Sultan Muhammad,
75350 Baru Berendam,
Melaka

Tuan,

PENERIMAAN PELANTIKAN SEBAGAI AJK PENGURUSAN & PENTADBIRAN, PENGURUSAN KURIKULUM,
HAL EHWAL MURID DAN KOKURIKULUM 2020

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan itu, saya bersetuju menerima tugasan berikut:

2.1 Bidang Pengurusan & Pentadbiran

2.1.1………………………………………………………….. 2.1.4…………………………………………………………….

2.1.2………………………………………………………….. 2.1.5…………………………………………………………….

2.1.3…………………………………………………………. 2.1.6…………………………………………………………….

2.2 Bidang Kurikulum 2.2.4……………………………………………………………….
2.2.1……………………………………………………….. 2.2.5………………………………………………………………..
2.2.2……………………………………………………….. 2.2.6………………………………………………………………..
2.2.3………………………………………………………..

7

2.3 Bidang Hal Ehwal Murid 2.3.2…………………………………………………………………
2.3.1……………………………………………………….. 2.3.4…………………………………………………………………
2.3.3………………………………………………………… 2.3.6…………………………………………………………………
2.3.5…………………………………………………………

2.4 Bidang Kokurikulum 2.4.2……………………………………………………………………
2.4.1………………………………………………………… 2.4.4……………………………………………………………………
2.4.3……………………………………………………….. 2.4.6……………………………………………………………………
2.4.5………………………………………………………..

3. Saya berazam dan berjanji akan melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepada saya dengan
penuh tanggungjawab. Saya juga akan memberikan komitmen yang terbaik terhadap tugas dan
tanggungjawab ini dan akan memastikan misi dan visi sekolah tercapai dengan gemilangnya seperti yang
dihasratkan.

Sekian, terima kasih

MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT
SMKA SULTAN MUHAMMAD MENCAPAI BAND 1 PADA TAHUN 2022

Saya yang menjalankan amanah,

………………………………………………….
()

8

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,

rohani emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

FALSAFAH PENDIDIKAN SMKA

Usaha yang terancang, terkawal dan berterusan berasakan panduan ilmu, iman dan amal soleh serta
budaya melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, seimbang, cemerlang, berakhlak mulia bertaqwa
dan bertanggungjawab untuk mengamalkan cara hidup islam serta mampu member sumbangan yang

bermanfaat kepada agama, diri, ummah dan negara.

FALSAFAH SMKA SULTAN MUHAMMAD

Satu usaha mendidik yang berterusan dan menggembelengkan potensi pelajar pada tahap yang
maksima berdasarkan penghayatan Islam sebagai ‘Nizamulhayah’ supaya dapat melahirkan insan yang

bertanggungjawab terhadap Islam, masyarakat dan negara.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT SEKOLAH
UNGGUL

dalam bidang

AKADEMIK, KOKURIKULUM, SAHSIAH, KEPIMPINAN dan INOVASI

HALATUJU
Mencapai Sekolah Kecemerlangan Band 1 Tahun 2022

OBJEKTIF SEKOLAH

1. Melahirkan pelajar cemerlang dalam bidang akademik, sahsiah dan kokurikulum.
2. Mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif selari dengan Pembelajaran Abad 21.
3. Mewujudkan iklim dini bagi melahirkan insan yang bertaqwa dan bersifat positif,berketerampilan,

berkepimpinan berteraskan Sahsiah Unggul Murid (SUMUR)
4. Mewujudkan budaya kerja cemerlang dikalangan Guru, Staf dan Pelajar.
5. Mengurus segala sumber dengan cekap dan berkesan.
6. Mewujudkan hubungan dalam kalangan warga sekolah, jalinan, jaringan bestari dalam dan luar

negara.

MOTO
AL-IQDAM
MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT

9

PIAGAM PELANGGAN

Bahawa kami Guru-Guru dan Anggota Kakitangan Sokongan SMKA Sultan Muhammad, Batu Berendam,
Melaka, dengan penuh kesedaran dan rasa tanggung jawab berikrar kepada pelanggan-pelanggan kami
akan :-
1. Memberikan perkhidmatan yang mesra,cekap dan berkesan.
2. Menyediakan dan mengemaskinikan kemudahan pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan

teknologi terkini selari dengan PAK 21.
3. Memastikan kelangsungan pengajaran dan pemudahcaraan memenuhi kehendak Falsafah

Pendidikan Negara.
4. Membentuk sahsiah dan kemenjadian murid berteraskan 6 Aspirasi Murid dalam Pelan

Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013 – 2025) secara bersepadu dan berterusan dalam
menyediakan pelajar yang seimbang dan mampu menghadapi cabaran Transformasi Pendidikan.
5. Bekerjasama dengan PIBG melalui Kumpulan Sarana Ibu bapa bagi menjayakan sesuatu
program sekolah.
6. Memperkasa jalinan dan jaringan dengan komuniti setempat, dalam dan luar negara.
7. Bersedia menerima sebarang cadangan dan teguran yang membina bagi meningkatkan prestasi
perkhidmatan kami di sekolah ini.
8. Mengurus dengan baik segala sumber yang ada untuk faedah pengajaran dan pembelajaran
murid-murid di sekolah ini.
9. Berusaha untuk menghasilkan pelajar cemerlang dalam semua bidang dengan memupuk bakat-
bakat yang ada pada murid-murid.
10. Menjadikan SMKA Sultan Muhammad sebagai sebuah sekolah cemerlang yang dapat memenuhi
aspirasi KPM, BPI,JPN,SPI,PPD, ibu bapa dan masyarakat.

10

SEJARAH SEKOLAH

1967 Sekolah ini telah ditubuhkan pada 1 Mei 1967 dengan diterajui oleh Ustaz Sabli bin Hj Mohamed
 sebagai Guru Besar, 2 orang guru, 3 orang pekerja dan 70 orang murid lelaki aliran agama.

Sekolah ini pada mulanya di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Melaka yang memakai
 nama Sekolah Menengah Sultan Muhammad (Menengah Tinggi Agama) mengambil sempena
gelaran Sultan Melaka iaitu Sri Maharaja.
Sekolah ini telah dirasmikan pembukaannya oleh DYMM Seri Paduka Baginda Tuanku Ismail
Nasharuddin Shah Ibnu Al-Marhum Sultan Zainal Abidin Yang Di Pertua Agung ke-4 pada 21
ogos 1967.

1969 Pada awal tahun 1969, seramai 99 orang murid perempuan dari berbagai sekolah agama rakyat
 telah diterima belajar di sekolah ini dan diserapkan terus ke Tingkatan 2. Semasa itu umur
murid-murid yang belajar di sekolah ini tidak dihadkan.

Bangunan sekolah pula mengandungi sebuah bilik pejabat, sebuah bilik guru, sebuah kantin, 8
buah bilik darjah dan 9 buah bilik asrama murid.

1974 Pada tahun 1974 bangunan tambahan telah dibina iaitu 2 buah bilik makmal, 1 blok asrama
 perempuan dua tingkat dan bilik perpustakaan.

1977 Pada tahun 1977 sekolah ini adalah di antara 13 buah sekolah agama negeri di seluruh
 Semenanjung Malaysia yang telah diambil alih oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan
menukar namanya kepada Sekolah Menengah Kebangsaan (Agama) Sultan Muhammad, Melaka.
Umur murid yang memasuki sekolah ini juga diselaraskan seperti pengambilan murid ke sekolah
menengah lain.Sekolah ini juga dikhaskan untuk murid lelaki sahaja.

1983 Pada awal tahun 1983, bangunan tambahan yang mengadungi 1 blok bangunan makmal dua
 tingkat Sains Tulen, 1 blok bangunan darjah dua tingkat, sebuah dewan makan asrama dan 1
blok asrama 4 tingkat dapat digunakan dengan menawarkan satu kelas 4 Sains Tulen. Bangunan
tambahan ini telah dirasmikan pembukaannya oleh Y.B Dato’Khalil Yaakub, Timbalan Menteri
Pelajaran Malaysia, pada 29 April 1984.

1985 Pada tahun 1985, kelas Tingkatan 6 rendah (Syariah) telah diwujudkan dengan muridnya
 seramai 19 orang yang ditawarkan dari kalangan pelajar-pelajar sekolah ini, Wilayah
Persekutuan dan Selangor.

1990 Pada tahun 1990, 1 blok dua tingkatan (bangunan KBSM) dan 1 blok bangunan Kemahiran
 Hidup dibina. Bangunan tersebut telah dapat digunakan pada akhir tahun 1990.

1993 Bagi menampung keselesaan pelajar asrama, pada tahun 1993 bangunan tambahan telah dibina
 iaitu 1 blok asrama 4 tingkat, dewan makan dan 1 blok bilik darjah 3 tingkat.1994
Penambahan 3 buah rumah guru untuk warden asrama.


1996
 Pada tahun 1996 mata pelajaran Rekacipta ditawarkan kepada Tingkatan 4.

11

 Makmal Komputer dimulakan dengan pembekalan 20 buah komputer daripada Kementerian
Pendidikan Khas untuk kegunaan mata pelajaran ini.
 Tingkatan 6 dibubarkan kerana ketiadaan calon.
1997
Pada tahun 1997 seorang Kaunselor sepenuh masa dihantar untuk berkhidmat di sekolah ini.
 Perkhidmatan Internet dimulakan di SMKA Sultan Muhammad.

1998 Pengubahsuaian 5 bangunan dibuat :
 1) Blok Pentadbiran yang mengandungi Pejabat AM, pejabat Pengetua, GPK , GPK HEM Guru-

 guru Kanan Mata Pelajaran, Bilik Gerakan/ Mesyuarat Bahasa Arab, Bilik Pendidikan Kendiri/
Self Access dan Bilik Percetakan.
1999 2) Bilik guru, Bilik Bimbingan & Kaunseling dan Bilik Peperiksaan.
 3) Pusat Sumber dan Kantin Sekolah.
 4) Kompleks Koperasi.
 5) Surau sekolah dinaikkan taraf kepada masjid.
Kelas komputer diwajibkan kepada murid Tingkatan satu dan ditawarkan kepada murid lain.
2000 Kelas ini diswastakan bawah anjuran Koperasi Sekolah.

 4 orang guru dihantar mengikut kursus Bestari selama 3 bulan.
 Dewan Sekolah diubah suaikan.
 Murid pertama, Abd. Rahman bin Abd.Rahim dari Tingkatan 5A, mencatat 10A SPM.

 Perkhidmatan ASTRO dimulakan di sekolah.Pusat Sumber sekolah dinaikkan taraf.
 Kantin sekolah diubahsuaikan untuk mengadakan Sudut Pidato.
 Sudut Kecemerlangan sekolah.
Televisyen dan video.
 Pembelian mesin risograph.
 3 orang lagi guru dihantar mengikut kursus Bestari selama 3 bulan.2004
2005 Bilik peperiksaan diubah suai menjadi Bilik Akademik sebagai pusat pengumpulan dokumentasi.
 10 buah komputer disediakan untuk kemudahan penyediaan dokumen sekolah dan bahan-
 bahan peperiksaan atau ujian.
Bilik ini juga dilengkapi dengan percetakan.
2006 Surau perempuan dipindahkan dari Bilik Peperiksaan ke Blok Makmal Sains Tulen.

Lantai Bilik Guru dinaikkan taraf dengan jubin dan pendingin hawa.
2007 Bilik Tayang, perpustakaan dan bilik kerja semuanya dilengkapi pendingin hawa.

 Dewan makan sekolah dinaik taraf dengan kelengkapan pendingin hawa.

 Pembinaan Dewan Bestari dengan perbelanjaan RM50 Ribu tajaan Kerajaan Negeri Melaka.
Pembinaan Bilik VIP untuk kemudahan dan keselesaan tetamu-tetamu yang hadir dalam majlis-
2008 majlis sekolah.
 Pelajar perempuan daripada aliran agama diterima masuk ke tingkatan 6.

 Dua orang pelajar mencatat 12 A dalam SPM 2007.
 Bilik guru dibesarkan untuk menampung jumlah guru yang semakin ramai.
Bangunan Sanggar Ilmu dirasmikan
Pemasangan Jubin di kaki lima bilik guru.

12

 Pasukan Bahas Ala Parlimen sekolah telah menjuarai pertandingan tersebut di peringkat
kebangsaan.
 Pasukan Forum Remaja sekolah telah mendapat tempat ketiga di peringkat kebangsaan.
 Penyertaan beberapa orang pelajar tingkatan empat yang mewakili belia Malaysia dalam
Program Dunia Melayu Dunia Islam.
 Pengubahsuaian Bilik GKMP dan GPK Kokurikulum.
2009
Sekolah mencatatkan pencapaian cemerlang dalam SPM. Pelajar memperolehi 11 A.
 Bangunan baharu iaitu Rumah Pengetua, Kuaters Guru, Rumah Warden dan Blok Asrama
 Lelaki siap dibina dan mendapat kelulusan sepenuhnya untuk digunakan pada pertengahan
tahun 2009. Bangunan -bangunan ini telah didiami pada kemasukan pelajar tahun 2010.
 Pengubahsuaian pejabat sekolah telah dilakukan.
2010
Penambahan 1 lagi bilik guru di bangunan pentadbiran sekolah khas untuk Guru Cemerlang.
 Naik taraf Bilik Bahasa dan Dewan Ibnu Batutta.

2011 Baik pulih bumbung blok A , B dan C telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan.
 Pihak sekolah telah memperoleh sebuah Van untuk kegunaan sekolah sumbangan KHUDUS

2014 Pada 26 Jun 2014 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama telah mendapat
 pengiktirafan dan dianugerahkan sebagai sekolah Kluster Kecemerlangan.

2015 Baik pulih dan penyelenggaraan pejabat, asrama, surau, bilik guru, makmal sains dan blok
 tingkatan 6 Rendah.

2016 Baik pulih dan penyelenggaraan pejabat, asrama, surau, bilik guru, tandas guru dan tandas
 pelajar serta Dewan Ibnu Battutah
Asrama Puteri Az-Zahra’ dan Bilik PAK 21 dirasmikan oleh Tan Sri Mohd Ali bin Rustam.

2017 Perasmian Pusat Khidmat “One Stop Centre” PIBG oleh Senator Tan Sri Mohd Ali bin Rustam.
Persaraan Pengetua ke 10, Tn Hj Muhd Hairi bin Tamam pada 2 Oktober 2017.
 Kehadiran Pengetua ke 11, Pn Hatina binti Yaakob pada 16 Oktober 2017, pengetua wanita
 pertama di SMKA Sultan Muhammad.
 Membaik pulih bumbung dan pentas Dewan Ibnu Battutah.

 Johan Kelab Doktior Muda HePILi Peringkat Negeri Melaka
2018 Johan Kategori Kajian & Pembangunan (R&D) Majlis anugerah Kecemerlangan Jalinan Sekolah
Kluster Kecemerlangan-Univesiti Awam Peringkat Kebangsaan KPM
 Anugerah Tokoh Nilam Peringkat Kebangsaan
 Anugerah Tokoh Nilam Peringkat Negeri
Johan Peringkat Kebangsaan Pertandingan Forum Bahasa Melayu dan Kawad Kaki Kreatif
 Sempena Gema AsSultan
 Johan AIREx (Apprentice Innovation Research Exhibition)
 Pingat Emas The 5th International Young Innentors Award
13

SENARAI NAMA PENGETUA YANG PERNAH BERTUGAS DI SULTAN MUHAMMAD

1. UST. SABLI BIN HJ MOHAMMED 1967 – 1976
2. UST. ABDUL KADIR BIN MOHD YASIN 1977 – 1985
3. TN. HJ. JAAFAR BIN ABDUL HAMID 1986 – 1994
4. TN. HJ. MD SALLEH BIN AHMADI 1994 – 2000
5. TN. HJ. KAMISAN BIN MOHD NOR 2000 – 2002
6. TN. HJ. DZIARUDDIN BIN ABDUL RAHMAN 2002 – 2005
7. TN. HJ. ABDULLAH BIN JUSOH 2005 – 2008
8. TN. HJ. MUHD HAIRI BIN TAMAM 2008 – 2009
9. TN. HJ. ARIFFIN BIN OMAR 2009 – 2011
10. TN. HJ. MUHD HAIRI BIN TAMAM 2012 – 2017
11. PN. HJH. HATINA BINTI YAAKOB 2017 – KINI

14

LENCANA SEKOLAH & BENDERA SEKOLAH

ALAT TULIS : PENDIDIKAN BESTARI
BULAN BINTANG : KEISLAMAN
OBOR : SEMANGAT JUANG YANG TINGGI
GELUNG BERCANTUM : RUKUN ISLAM, ROHANI, JASMANI, EMOSI, INTELEK
PERISAI : JAMINAN KESELAMATAN (SEMUA LAMBANG DIHIMPUN

MOTO DALAM PERISAI)
: ILMU PUNCA KEJAYAAN

MERAH HATI : MELAHIRKAN INTELEKTUAL PELBAGAI DISIPLIN
KEILMUAN BERTERAS INTEGRASI ISLAM DAN SAINS
KUNING
PUTIH : KEDAULATAN & UNDANG-UNDANG
HIJAU : LAMBANG KEIKHLASAN
MERAH : PENDIDIKAN BERPAKSIKAN AGAMA ISLAM
: KEYAKINAN MENERIMA CABARAN

15

16

KEMUDAHAN FIZIKAL

Bilangan Kelas Tingkatan 1 6 Kelas
Tingkatan 2 6 Kelas
Tingkatan 3 6 Kelas
Tingkatan 4 5 Kelas
Tingkatan 5 5 Kelas
Tingkatan 6 Bawah 3 Kelas
Tingkatan 6 Atas 3 Kelas

Jumlah Kelas 34 Kelas

KEMUDAHAN FIZIKAL

BIL JENIS JUMLAH

1 Balapan 200 meter

2 Bangunan

Blok A Dewan

Blok B Perpustakaan/Kantin

Blok C Makmal Sains Tulen

Blok D,E,F,H 4 Blok 2 Tingkat

Blok I,J,K 2 Blok 3 Tingkat

3 Bengkel Kemahiran Hidup 4 Bilik

4 Bilik Bimbingan dan Kounseling 1 Buah

5 Bilik Cetak 1 Buah

6 Bilik Darjah 40 Buah

7 Bilik Guru 2 Buah

8 Bilik Akademik 1 Buah

9 Bilik Tahfiz 1 Buah

10 Bilik Komputer Koperasi 1 Buah

11 Makmal Komputer 2 Bilik

12 Pusat Akses 1 Buah

13 Bilik Dokumentasi (Blok E) 1 Buah

14 Bilik Kebitaraan Bahasa Melayu (Blok E) 1 Buah

English Clinic (Blok F) 1 Buah

15 Bilik Disiplin 1 Buah

16 Makmal Reka Cipta 1 Buah

17 Pusat Khidmat PIBG (Blok B) 1 Buah

18 Bilik Pengurusan (Pejabat Am, Bilik Pengetua & GPK) 3 Buah

19 Bilik GKMP 1 Buah

20 Bilik SPBT 1 Buah

21 Bilik Pusat Sumber Sekolah 2 Buah

22 Bilik Stor 4 Buah

23 Bilik Tayang / Bilik PAK 21 1 Buah

24 Padang Bola 1 Buah

25 Gelanggang Futsal 1 Buah

26 Gelanggang Sepak Takraw 1 Buah

27 Gelanggang Bola Tampar 1 Buah

28 Tempat Memanah 20 Meter

29 Gelanggang Petanque 1 Buah

17

30 Kantin 1 Buah
31 Makmal Sains (Blok C, F) 6 Buah
32 Pondok Pengawal Keselamatan 1 Buah
1 Buah
33 Stor Sukan 4 Buah
34 Surau 1 Buah
1 Buah
35 Rumah Pengetua 8 Buah
1 Buah
36 Rumah Tetamu
37 Rumah Guru 4 Tingkat
4 Tingkat
38 Rumah Ketua Warden 4 Tingkat
39 Blok Asrama 1 Tingkat

A- Lelaki 1 Buah
B- Lelaki
C- Lelaki
Az-Zahra’ (asrama puteri)

40 Galeri Kadet Sekolah Pertahanan Awam (Blok C Asrama)

18

PELAN LOKA

19

ASI SEKOLAH

9

TAKWIM PERANCANGAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN TINGKATAN 1,2,3,4,5 DAN 6 2020

JENIS UJIAN (DALAMAN) TARIKH CATATAN

PENTAKSIRAN / UJIAN PENGESANAN 1 2 - 6 MAC 2020

PENTAKSIRAN / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN 4 - 19 MEI 2020 SEMUA
TAHUN TINGKATAN

PENTAKSIRAN / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 12 - 28 OKTOBER 2020

PENTAKSIRAN BERFOKUS PT3 3 - 12 OGOS 2020 TING 3

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 13 - 28 OGOS 2020 TING 5

20

HARI TARIKH DISEMBER 2019 (Rab

AHAD HIJRI MASIHI PENGURUSAN AKADEMIK
ISNIN
SELASA 4 Rabiulakhir 1-Dec-19
RABU
KHAMIS 5 Rabiulakhir 2-Dec-19
JUMAAT
SABTU 6 Rabiulakhir 3-Dec-19
AHAD
ISNIN 7 Rabiulakhir 4-Dec-19
SELASA
RABU 8 Rabiulakhir 5-Dec-19
KHAMIS
JUMAAT 9 Rabiulakhir 6-Dec-19
SABTU
AHAD 10 Rabiulakhir 7-Dec-19
ISNIN
SELASA 11 Rabiulakhir 8-Dec-19
RABU
KHAMIS 12 Rabiulakhir 9-Dec-19
JUMAAT
SABTU 13 Rabiulakhir 10-Dec-19
AHAD
ISNIN 14 Rabiulakhir 11-Dec-19
SELASA
RABU 15 Rabiulakhir 12-Dec-19
KHAMIS
16 Rabiulakhir 13-Dec-19

17 Rabiulakhir 14-Dec-19

18 Rabiulakhir 15-Dec-19

19 Rabiulakhir 16-Dec-19

20 Rabiulakhir 17-Dec-19

21 Rabiulakhir 18-Dec-19

22 Rabiulakhir 19-Dec-19

23 Rabiulakhir 20-Dec-19

24 Rabiulakhir 21-Dec-19

25 Rabiulakhir 22-Dec-19

26 Rabiulakhir 23-Dec-19

27 Rabiulakhir 24-Dec-19

28 Rabiulakhir 25-Dec-19

29 Rabiulakhir 26-Dec-19 MESYUARAT PENTADBIRAN KA

21

biulakhir - Jamadilawal) KOKU PRA U ASRAMA

AKTIVITI
HEM

PENYERAHAN PELAPORAN PT3

PERAYAAN HARI KRISMAS
ALI PERTAMA 2020 / MESYUARAT ASET & KEWANGAN KALI PERTAMA 2020

1

JUMAAT 30 Rabiulakhir 27-Dec-19
SABTU 1 Jamadilawal 28-Dec-19
AHAD 2 Jamadilawal 29-Dec-19
ISNIN 3 Jamadilawal 30-Dec-19
SELASA 4 Jamadilawal 31-Dec-19

JANUARI (Jamadila

HARI TARIKH
RABU
HIJRI MASIHI PENGURUSAN AKADEMIK

5 Jamadilawal 1-Jan-20 TAHUN BARU 20


 Perhimpunan  Mesyuarat Bidang
dan Panitia Bidang
KHAMIS 6 Jamadilawal 2-Jan-20 Rasmi dan TV 

Perutusan Tahun

Baru Pengarah

JUMAAT 7 Jamadilawal 3-Jan-20  Bacaan Al Kahfi 


SABTU 8 Jamadilawal 4-Jan-20
AHAD 9 Jamadilawal 5-Jan-20ISNIN 10 Jamadilawal 6-Jan-20  Perhimpunan  Mesyuarat Bidang 
Rasmi dan Panitia Bidang
Bahasa, PAIBA dan 
 Taklimat Sivik Sains Matematik 
(Kasih Sayang)

 Taklimat #3ASELASA 11 Jamadilawal 7-Jan-20  Mesyuarat Bidang 
dan Panitia Bidang 
Kemanusiaan 

22

MESYUARAT GURU KALI PERTAMA 2020

AUDIT DIRI MURID TING 5 2020

awal - Jamadilakhir)

AKTIVITI

HEM KOKU PRA U ASRAMA

020 Dan MAJLIS PENDAFTARAN MURID TING 1, 2, 3, 4, 5 & 6

Pengenalan guru  Taklimat Disiplin
kelas ting 6
Pengenalan exco
pengawas sekolah  Taklimat kerja
Minggu Orientasi Kursus Syariah
Ting 1 dan Ting 4

Ceramah PDRM
Minggu Orientasi
Ting 1 dan Ting 4

BALIK KAMPUNG

Agihan buku teks  Taklimat Umum  Mesyuarat
ting 1 & 4 Kokurikulum Kurikulum 1 / Kerja
Perasmian Kursus kali-1
pemantapan  Pendaftaran
disiplin Kokurikulum Ting.  Mesyuarat Panitia
Taklimat disiplin 1 B. Arab / Usuluddin
Minggu Orientasi / Syariah kali 1
Ting 1 dan Ting 4
 Mesyuarat Panitia
Taklimat & MUET / Sejarah /
Pemeriksaan Motor P.Am kali 1
dan kereta Pelajar
Penegasan
peraturan sekolah
Pemeriksaan motor
& kereta
Opp kekemasan
diri/anggun
peribadi

2

RABU 12 Jamadilawal 8-Jan-20 

KHAMIS 13 Jamadilawal 9-Jan-20 
JUMAAT 14 Jamadilawal 10-Jan-20  Bacaan Al Kahfi
SABTU 15 Jamadilawal 11-Jan-20 

 Ujian Diagnostik 
BA ting 1 

AHAD 16 Jamadilawal 12-Jan-20

ISNIN 17 Jamadilawal 13-Jan-20  Mesy Kelab Guru 
Kali 1 

SELASA 18 Jamadilawal 14-Jan-20 

RABU 19 Jamadilawal 15-Jan-20  Mesy 
Pentadbiran 1 

KHAMIS 20 Jamadilawal 16-Jan-20

23

Minggu orientasi  Perjumpaan 1:  Perjumpaan 1
tg 1 Mesyuarat Agung Rumah Sukan,
5 minit PPDa Rumah Sukan, Sukan &
Penegasan Sukan & Permainan
peraturan sekolah Permainan
Minggu orientasi  Perjumpaan 1
tg 1  Perjumpaan 1: Kelab & Persatuan
Mesyuarat Agung & Unit Uniform
Penegasan Kelab & Persatuan,
peraturan sekolah Unit Beruniform  Taklimat kerja
Ops kekemasan Kursus Pengajian
diri / anggun Am & Sejarah
peribadi
Minggu orientasi  Program Hala tuju
tg 1 ting 6 ”MAN ANA”
Penegasan  Pengurusan /
peraturan sekolah keceriaan dorm -
Kuliah dhuha : Sunday duty
Jauhi LGBT
Minggu orientasi  Perjumpaan 2 :
tg 1 Kelab & Persatuan
Gotong royong
perdana Bersama
PIBG - Sekolah
Minggu orientasi
tg 1

Program 5 minit  Perjumpaan 2 :
UBK Kelab & Persatuan
Penegasan
peraturan sekolah
Mesyuarat
pengawas 1

Mesyuarat PPDa
Penegasan
peraturan sekolah

Penegasan
peraturan sekolah

Ops ”Smart Cut” Tg
4 dan Tg 5
Mesyuarat PPDa

3
JUMAAT 21 Jamadilawal 17-Jan-20  Bacaan Al Kahfi 

SABTU 22 Jamadilawal 18-Jan-20
AHAD 23 Jamadilawal 19-Jan-20

ISNIN 24 Jamadilawal 20-Jan-20  Mesyuarat 
Kecemerlangan
SELASA 25 Jamadilawal 21-Jan-20 PT3 dan Prep 
Terancang 

 Program Speak Up

RABU 26 Jamadilawal 22-Jan-20 


KHAMIS 27 Jamadilawal 23-Jan-20
JUMAAT 28 Jamadilawal 24-Jan-20
SABTU 29 Jamadilawal 25-Jan-20
30 Jamadilawal 26-Jan-20
AHAD

ISNIN 1 Jamadilakhir 27-Jan-20  Pelancaran 
Tahbibul Lughah 
SELASA 2 Jamadilakhir 28-Jan-20
RABU 3 Jamadilakhir  Mula Kelas Tuisyen
KHAMIS 4 Jamadilakhir
 Program Speak Up

29-Jan-20  Mesy 
Pentadbiran 2

30-Jan-20 

JUMAAT 5 Jamadilakhir 31-Jan-20  Bacaan Al Kahfi  Audit Diri Ting 3


24

(UBK)  Mesyuarat
Penegasan pengurusan
peraturan sekolah asrama 1
Mesyuarat Induk
HEM & Disiplin

Usrah guru 1 BILIK
GERAKAN

BALIK KAMPUNG

Pelancaran sekolah  Perjumpaan 2 :  Perjumpaan 2 :
selamat bersama Unit Beruniform Unit Beruniform
PDRM
Taklimat
psikomatrik tg 3

Mesyuarat UBK 1
Ops kekemasan
diri / anggun
peribadi

Ops Segak
Ops Pemeriksaan
Kehadiran

CUTI TAHUN BARU CINA

Perasmian IMFree  Mesyuarat Pelantikan Guru Muda
Merentas Desa Semester 2 2020
Mesej 5 minit
bahaya rokok  Latihan Rumah  Perjumpaan 2 :
Sukan 1 (B & H) Sukan &
Mesej 5 minit Permainan
bahaya rokok  Perjumpaan 2 :
Sukan &
Mesej 5 minit Permainan
bahaya rokok
Sambutan hari lahir  Latihan Rumah
warga sultan bulan Sukan 1 (K & M)
Januari
Pelancaran Usrah

4HARI TARIKH FEBRUARI (Jama
SABTU
AHAD HIJRI MASIHI PENGURUSAN AKADEMIK

ISNIN 6 Jamadilakhir 1-Feb-20

SELASA 7 Jamadilakhir 2-Feb-20

8 Jamadilakhir 3-Feb-20  Perhimpunan 
Rasmi 

 Mesyuarat AJK 
Pelancaran
9 Jamadilakhir 4-Feb-20 Nilam & Google
Classroom

 Taklimat Sivik
(Hormat
Menghormati)

 Taklimat #3A
(Gaya Hidup
Sihat)

 Program Speak Up

RABU 10 Jamadilakhir 5-Feb-20  Mesyuarat Guru  MTQSS 
2 KHAMIS 11 Jamadilakhir 6-Feb-20  Bacaan Al Kahfi
JUMAAT 12 Jamadilakhir 7-Feb-20  Taklimat SIVIK

Bulan Februari

SABTU 13 Jamadilakhir 8-Feb-20  LADAP 1

25

(BADAR) / mentor- KOKU PRA U ASRAMA
mente dan SUMUR
(Jati Diri)
Pelantikan naqib
dan naqibah

adilakhir - Rejab)

AKTIVITI

HEM

BALIK KAMPUNG

Pelancaran guru  Tuisyen Asrama -
penyayang T3 & T5
Pelancaran SISKA
 Tuisyen Koperasi -
T1, T2 & T4

Ops kekemasan  Latihan Rumah  Perjumpaan 3 :
diri / anggun Sukan 2 (B & H) Kelab & Persatuan
peribadi /
kehadiran  Perjumpaan 3:
Kelab & Persatuan
5 minit PPDa
Ceramah anti  Latihan Rumah
rokok & dadah Sukan 2 (K & M)
Pameran anti rokok
& dadah

 Pengurusan Projek  Program warden
Kelab dan angkat
Persatuan : Kelab
Malaysiaku

5

AHAD 14 Jamadilakhir 9-Feb-20  Perhimpunan 
ISNIN 15 Jamadilakhir 10-Feb-20 Rasmi

 Pelancaran
Nilam & Google
Classroom

SELASA 16 Jamadilakhir 11-Feb-20  Program Speak Up 

RABU 17 Jamadilakhir 12-Feb-20  Mesy 
KHAMIS 18 Jamadilakhir 13-Feb-20 Pentadbiran 3  Lawatan Penanda
JUMAAT 19 Jamadilakhir 14-Feb-20
SABTU 20 Jamadilakhir 15-Feb-20  Perhimpunan  Pelancaran Minggu
AHAD 21 Jamadilakhir 16-Feb-20 Rasmi Bahasa Arab
22 Jamadilakhir 17-Feb-20
ISNIN

SELASA 23 Jamadilakhir 18-Feb-20  Program Speak Up

RABU 24 Jamadilakhir 19-Feb-20  Pemantapan BA 
Ting 2 

KHAMIS 25 Jamadilakhir 20-Feb-20

JUMAAT 26 Jamadilakhir 21-Feb-20 


SABTU 27 Jamadilakhir 22-Feb-20
AHAD 28 Jamadilakhir
23-Feb-20

ISNIN 29 Jamadilakhir 24-Feb-20  Perhimpunan  Ujian Diagnostik 
Rasmi Maths Ting 3

 Lawatan
Sekolah
Beprestasi
Tinggi Al Izzah
Indonesia

26

Perlantikan watikah
pemimpin sekolah

Pelancaran PPDa  Latihan Rumah  Perjumpaan 3 :
5 minit PPDa Sukan 3 : Merentas Unit Uniform
Desa 1 (B,H,K,M)

 Perjumpaan 3: Unit
Beruniform

 Merentas Desa

a Aras ke SMKA Ulul Albab Kerian & SMKA HJ HASSAN SAIL PEDAS
 Cuti Peristiwa 1

BALIK KAMPUNG

 Latihan Rumah  MESYUARAT POST
Sukan 5 (B & H) MORTEM STPM
SEM 1
5 minit PPDa  Perjumpaan 3:
Sukan &  Perjumpaan 3 :
Op kekemasan diri Permainan Sukan dan
/ anggun peribadi Permainan
/ kehadiran  Latihan Rumah
Mentor-mentee Sukan 5 (K & M)  Program Shifaul
Kursus kepimpinan ilmi
pelajar  Kursus Kepimpinan
Kokurikulum
 Pengurusan /
 Kursus Kepimpinan keceriaan dorm
Kokurikulum
 Pengurusan /
keceriaan dorm

Pelancaran  Program Galakan
Program sayangi Gemilang STPM
buku teks Semester 1

6

SELASA 1 Rejab 25-Feb-20  Program Speak Up 
RABU 2 Rejab / Mesy Karnival 
26-Feb-20  Mesy STEM 
KHAMIS 3 Rejab Pentadbiran 4
 Program Arabicara
T1, T2 & T3

27-Feb-20 

JUMAAT 4 Rejab 28-Feb-20  Bacaan Al Kahfi 
SABTU 5 Rejab 29-Feb-20
HARI PENGURUSAN MAC (Rejab
AHAD TARIKH
 Perhimpunan AKADEMIK
ISNIN HIJRI MASIHI Rasmi

SELASA 6 Rejab 1-Mar-20  Bulan Sains &
RABU Maths
KHAMIS  UJIAN 
JUMAAT  Taklimat Sivik PENGESANAN 1
7 Rejab 2-Mar-20 (Bertanggung
jawab)

 Taklimat #3A
(Kawalan
Kemarahan)

 UJIAN 
PENGESANAN 1
8 Rejab 3-Mar-20

9 Rejab 4-Mar-20  UJIAN
PENGESANAN 1

10 Rejab 5-Mar-20  UJIAN
11 Rejab PENGESANAN 1

6-Mar-20  Taklimat Sivik 
Bulan Mac 

27

5 minit PPDa  Latihan Rumah  UJIAN SEMESTER 2
Sukan 6 (B & H)  UJIAN SEMESTER 2

Latihan kebakaran  Perjumpaan 5:  PROGRAM
BAIATUL IMTIYAZ
sekolah Kelab & Persatuan
PRA U
Ops Pemeriksaan  Latihan Rumah
Kehadiran Sukan 6 (K & M)
Ops kekemasan
diri / anggun
peribadi /
kehadiran

Kursus kepimpinan
pengawas sekolah

BALIK KAMPUNG

b - Syaaban)

AKTIVITI

HEM KOKU ASRAMA

BALIK KAMPUNG

Ops kekemasan  PENGUMUMAN
diri / anggun STPM 2019
peribadi / uniform
 VIVA KERJA
KURSUS
PENGAJIAN AM

Ops kekemasan  VIVA KERJA
diri / anggun KURSUS
peribadi / uniform PENGAJIAN AM

Pelancaran SUMUR  VIVA KERJA
penampilan diri KURSUS
Sambutan hari lahir PENGAJIAN AM
warga sultan
 VIVA KERJA
7 KURSUS
PENGAJIAN AM

 VIVA KERJA
KURSUS SEJARAH

SABTU 12 Rejab 7-Mar-20

AHAD 13 Rejab 8-Mar-20
ISNIN 14 Rejab
9-Mar-20  Perhimpunan  Pelancaran Minggu 
SELASA 15 Rejab Rasmi 
Bahasa Arab
RABU 16 Rejab
10-Mar-20  Program Speak Up 
KHAMIS 17 Rejab 

JUMAAT 18 Rejab  Mesy 
Pentadbiran 5 
SABTU 19 Rejab
11-Mar-20
AHAD 20 Rejab
ISNIN 21 Rejab 12-Mar-20  POST MORTEM
SELASA 22 Rejab UJIAN
RABU 23 Rejab 13-Mar-20  Mesyuarat PENGESANAN 1 
KHAMIS 24 Rejab AGONG PIBG 
JUMAAT 25 Rejab  Imtiyaz 1
SABTU 26 Rejab
AHAD 27 Rejab 14-Mar-20  Imtiyaz 1
ISNIN 28 Rejab
15-Mar-20  Imtiyaz 1
 Minggu
16-Mar-20
17-Mar-20
18-Mar-20
19-Mar-20
20-Mar-20
21-Mar-20
22-Mar-20
23-Mar-20

28

 Pengurusan Projek  Pengurusan /
Unit Uniform keceriaan dorm

 Program As Sabtu  Pengurusan /
Assaied -1 keceriaan dorm

Ops ”Smart Cut”  VIVA KERJA
Kempen bebas KURSUS SEJARAH
rokok / vape
 Mesyuarat Post
Mesyuarat unit2  Latihan Rumah Mortem STPM P1
HEM 2 Sukan 7 (B & H) 2019
5 minit PPDa
 VIVA KERJA
KURSUS SEJARAH

Ops Segak  Perjumpaan 5 :  VIVA KERJA
Program Unit Beruniform, KURSUS SYARIAH
pemanduan Mesyuarat
selamat bersama Pengelolaan  VIVA KERJA
PDRM Temasya Sukan KURSUS SYARIAH

BKG  Latihan Rumah  Program Shifaul
Usrah guru / Usrah Sukan 7 (K & M) ilmi
Murid / Mentor
Mentee  VIVA KERJA  Balik Kampung
KURSUS SYARIAH

 Program NAILUL
IMTIYAZ (Teknik
Menjawab)

 Program NAILUL
IMTIYAZ (Teknik
Menjawab)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 Latihan Rumah

8

Pencerapan PdPc
Guru 1

SELASA 29 Rejab 24-Mar-20  Mesy Guru 2  Program Speak Up 

RABU 30 Rejab 25-Mar-20  Mesy
Pentadbiran 6
KHAMIS 1 Syaaban

JUMAAT 2 Syaaban
26-Mar-20  Dialog Prestasi 1
SABTU 3 Syaaban
AHAD 4 Syaaban 27-Mar-20  Bacaan Al-Kahfi  Program Bangkit 
ISNIN 5 Syaaban As-Sultan / Kelas 
Tahanan 1

28-Mar-20  Bengkel Guru
29-Mar-20 Muda SPM
30-Mar-20


SELASA 6 Syaaban 31-Mar-20  Program Speak Up

APRIL (Syaaba

HARI TARIKH
RABU
HIJRI MASIHI PENGURUSAN AKADEMIK
 Post Mortem SPM
7 Syaaban 1-Apr-20

29

5 minit PPDa Sukan 8 (B & H),  Latihan kebakaran
Ujian Tara Sukan asrama
Ops kekemasan 2020
diri / anggun  Latihan Rumah  PEPERIKSAAN
peribadi / uniform Sukan 8 (M & K), PERCUBAAN SEM 2
Sambutan israk Ujian Tara Sukan 2020
mikraj 2020
Ops kekemasan  Latihan Rumah  PEPERIKSAAN  Menyuarat
diri / anggun Sukan 9 (B & H), PERCUBAAN SEM 2 pengurusan
peribadi / uniform Ujian Tara Sukan 2020 asrama 2
2020
 Latihan Rumah
Sukan 9 (M & K),
Ujian Tara Sukan
2020

 Latihan Rumah
Sukan 10 (Semua
rumah), Ujian Tara
Sukan 2020

 PROGRAM
ASSABTU
ASSAIED-2

Mesyuarat  PEPERIKSAAN
pengawas 2 PERCUBAAN SEM 2
2020
 Latihan Rumah
Sukan 11: (Semua  PEPERIKSAAN
rumah), Saringan PERCUBAAN SEM 2
Sukan 1 2020

an - Ramadhan)  Mesyuarat
Kurikulum T6 kali-2
AKTIVITI
 Mesyuarat Post
HEM KOKU Mortem STPM ASRAMA

 Latihan Rumah  Mesyuarat Koku /
Sukan 12 (Semua Hem T6 kali-2

PRA U
 Perjumpaan 4 :

Kelab dan

9

KHAMIS 8 Syaaban 2-Apr-20
JUMAAT 9 Syaaban 3-Apr-20
SABTU 10 Syaaban 4-Apr-20
11 Syaaban 5-Apr-20
AHAD

ISNIN 12 Syaaban 6-Apr-20  Perhimpunan  Mesy. Penetapan 
Rasmi Target SPM 

 Taklimat Sivik  Bulan TEKVOK
(Kegembiraan) 

 Taklimat #3A
(Kebimbangan)

SELASA 13 Syaaban 7-Apr-20  LADAP / PLC  Mesyuarat Bidang 
dan Panitia Bidang 
Bahasa dan PAIBA
2 

RABU 14 Syaaban 8-Apr-20  Mesy  Mesyuarat Bidang
9-Apr-20 Pentadbiran 7 dan Panitia Bidang
KHAMIS 15 Syaaban 10-Apr-20 Sains & Maths 2 
11-Apr-20  Bacaan Al Kahfi
JUMAAT 16 Syaaban  Mesy Aset 2 /  Mesyuarat Bidang
dan Panitia Bidang
Kewangan 2 Kemanusiaan 2

SABTU 17 Syaaban  Mesyuarat Bidang
dan Panitia Bidang
Teknik &
Vokasional 2

 Karnival STEM
 Teknik Menjawab

Ekonomi 1
 Karnival STEM

30

Rumah) Persatuan
 Raptai Temasya

Sukan Kali Ke 28

TEMASYA SUKAN TAHUNAN KALI KE 28

CUTI PERISTIWA 2

BALIK KAMPUNG  Program
FASTABIQUU
Kemas kini fail
SPBT  Program
Sambutan hari lahir FASTABIQUU
bulan Mac
Pelancaran Taman  Program
Angkat / Tandas FASTABIQUU
Angkat (3K) Perjumpaan 4 :
Pemeriksaan motor Unit Uniform
& kereta
Ops kekemasan  Program
diri / anggun FASTABIQUU
peribadi
5 minit PPDa
Pemeriksaan buku
SPBT
Ops kekemasan
diri / anggun
peribadi /
kenderaan

 Perjumpaan 5 :
Sukan &
Permainan

Mesyuarat surau

 Program
FASTABIQUU

 PROGRAM
ASSABTU
ASSAIED-3

0

AHAD 18 Syaaban 12-Apr-20  Karnival STEMISNIN 19 Syaaban 13-Apr-20 

 Hari ANUGERAH 
Kecemerlangan 
PT3, SPM & STPM 
2019
SELASA 20 Syaaban 14-Apr-20

RABU 21 Syaaban 15-Apr-20 HARI PERIS
KHAMIS 22 Syaaban 16-Apr-20

17-Apr-20  Pertandingan 
18-Apr-20 Inovasi Murid
JUMAAT 23 Syaaban 19-Apr-20  Bacaan Al Kahfi
20-Apr-20
SABTU 24 Syaaban
AHAD 25 Syaaban 21-Apr-20  Ihya Ramadhan  Program Speak Up
ISNIN 26 Syaaban

SELASA 27 Syaaban

RABU 28 Syaaban 22-Apr-20  Mesy  Cemerlang BA T4
KHAMIS 29 Syaaban Pentadbiran 8

23-Apr-20  Program 
Cemerlang PT3 

JUMAAT 1 Ramadhan 24-Apr-20  Bulan PAIBA 
SABTU 2 Ramadhan 25-Apr-20  Program Speak Up 
AHAD 3 Ramadhan 26-Apr-20

ISNIN 4 Ramadhan 27-Apr-20

SELASA 5 Ramadhan 28-Apr-20

31

Ops pemeriksaan  Program
motosikal FASTABIQUU
Ops anti buli ting 1
&2  Program
Ops segak FASTABIQUU

5 minit PPDa
Ops kekemasan
diri / anggun
peribadi /
kenderaan

SYTIHARAN MELAKA SEBAGAI BANDARAYA BERSEJARAH

Pelancaran Ihyak  Program
Ramadan perdana FASTABIQUU
2020
 Program
FASTABIQUU

BALIK KAMPUNG

 Perjumpaan 6:  Program
Kelab & Persatuan FASTABIQUU

Mesyuarat Induk  Program
HEM & Disiplin FASTABIQUU
Ops kekemasan
diri / anggun  Perjumpaan 4:
peribadi / Sukan dan
kenderaan Permainan
Program
AWAL RAMADHAN 1441 H FASTABIQUU

 Program
FASTABIQUU

BALIK KAMPUNG  Program  Tarawih
FASTABIQUU  Tarawih
Tadarus / tazkirah
Tadarus / tazkirah  Program

1

RABU 6 Ramadhan 29-Apr-20 
KHAMIS 7 Ramadhan 30-Apr-20 

HARI TARIKH MEI (Ramad
JUMAAT
SABTU HIJRI MASIHI PENGURUSAN AKADEMIK

AHAD 8 Ramadhan 1-May-20  Perhimpunan
Rasmi
ISNIN 9 Ramadhan 2-May-20
 Taklimat Sivik
SELASA 10 Ramadhan 3-May-20 (Kasih Sayang)

11 Ramadhan 4-May-20  Taklimat #3A  PEPERIKSAAN 
(Kemurungan) PERTENGAHAN
TAHUN 

 Taklimat Sivik 
Bulan Mei
12 Ramadhan 5-May-20
 PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN

RABU 13 Ramadhan 6-May-20  PEPERIKSAAN 
PERTENGAHAN 
KHAMIS 14 Ramadhan 7-May-20 TAHUN

JUMAAT 15 Ramadhan 8-May-20  PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN

SABTU 16 Ramadhan 9-May-20
AHAD 17 Ramadhan 10-May-20

ISNIN 18 Ramadhan 11-May-20  PEPERIKSAAN 
PERTENGAHAN 
TAHUN


32

Tadarus / tazkirah  Perjumpaan 6: Unit  FASTABIQUU  Tarawih
Tadarus / tazkirah beruniform  Program  Tarawih
FASTABIQUU
dhan - Syawal) Program ASRAMA
FASTABIQUU
AKTIVITI
PRA U
HEM KOKU

HARI PEKERJA

BALIK KAMPUNG  PENDAFTARAN  Tarawih
TINGKATAN 6
Tadarus / tazkirah RENDAH DAN
MINGGU HALUAN
Tadarus / tazkirah SISWA
5 minit PPDa PRAUNIVERSITI
Ops kekemasan
diri / anggun  Majlis restu ilmu  Tarawih
peribadi / STPM
kehadiran /
uniform  PEPERIKSAAN  Tarawih
STPM SEMESTER 2
Tadarus / tazkirah 2020

HARI WESAK

Tadarus / tazkirah

BALIK KAMPUNG  Tarawih

Tadarus / tazkirah
Pertandingan
mencipta kad hari
ibu / guru
Ops kekemasan
diri

2

SELASA 19 Ramadhan 12-May-20  PEPERIKSAAN 
RABU 20 Ramadhan PERTENGAHAN 
KHAMIS 21 Ramadhan 13-May-20  Mesy TAHUN
Pentadbiran 9 
 PEPERIKSAAN
14-May-20 PERTENGAHAN 
TAHUN 

 PEPERIKSAAN 
PERTENGAHAN
TAHUN 

JUMAAT 22 Ramadhan 15-May-20  Mesy Pibg 2  PEPERIKSAAN 
PERTENGAHAN 
TAHUN

SABTU 23 Ramadhan 16-May-20  PEPERIKSAAN 
AHAD 24 Ramadhan 17-May-20 PERTENGAHAN
TAHUN
ISNIN 25 Ramadhan 18-May-20
 PEPERIKSAAN
SELASA 26 Ramadhan 19-May-20 PERTENGAHAN
TAHUN
RABU 27 Ramadhan
20-May-20  Iftar Perdana
KHAMIS 28 Ramdhan  Hantar Buku
JUMAAT 29 Ramdhan 21-May-20
SABTU 30 Ramdhan 22-May-20 Latihan utk
23-May-20 Pemeriksaan 2
AHAD 1 Syawal 24-May-20
ISNIN 2 Syawal 25-May-20
SELASA 3 Syawal 26-May-20
RABU 4 Syawal 27-May-20
KHAMIS 5 Syawal 28-May-20
JUMAAT 6 Syawal 29-May-20
SABTU 7 Syawal 30-May-20

33

Tadarus / tazkirah  PEPERIKSAAN  Tarawih
5 minit PPDa STPM SEMESTER 2  Tarawih
2020  Tarawih
Tadarus / tazkirah
 PEPERIKSAAN
Tadarus / tazkirah STPM SEMESTER 2
2020
Tadarus / tazkirah
Ceramah Nuzul  PEPERIKSAAN
quran STPM SEMESTER 2
Ops kekemasan 2020
diri / anggun
peribadi  TRIAL MUET  Tarawih
(SPEAKING)  Tarawih
BALIK KAMPUNG
 TRIAL MUET
Tadarus / tazkirah (SPEAKING)

Tadarus / tazkirah
Iftar perdana
Sumbangan anak
yatim / fakir miskin

Tadarus / tazkirah
5 minit PPDa

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 1441 H

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

3

AHAD 8 Syawal 31-May-20

HARI TARIKH JUN (Syawal
ISNIN
SELASA HIJRI MASIHI PENGURUSAN AKADEMIK
RABU
KHAMIS 9 Syawal 1-Jun-20  Perhimpunan
JUMAAT Rasmi
SABTU 10 Syawal 2-Jun-20
AHAD  Taklimat Sivik
11 Syawal 3-Jun-20 (Hormat
ISNIN Menghormati)
12 Syawal 4-Jun-20
SELASA  Taklimat #3A
13 Syawal 5-Jun-20 (Kekeluargaan)

14 Syawal 6-Jun-20

15 Syawal 7-Jun-20

16 Syawal 8-Jun-20 

17 Syawal 9-Jun-20  Mesy Guru 3  Program Speak Up 


RABU 18 Syawal 10-Jun-20  Mesy 
Pentadbiran 10

KHAMIS 19 Syawal 11-Jun-20 

JUMAAT 20 Syawal 12-Jun-20  Bacaan Al Kahfi
 Sambutan Hari 

Raya Peringkat
Sekolah 34

l - Zulkaedah) AKTIVITI

HEM KOKU PRA U ASRAMA

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Pelancaran DWEN  TRIAL MUET
(READING,
WRITING &
LISTENING)

Ops segak  Perjumpaan 7:  MUET (SPEAKING)
Hantar laporan Kelab & Persatuan
Penampilan Diri  MUET (SPEAKING)
(BADAR)  Mesyuarat

Ops semakan Kurikulum T6 kali-3
kehadiran  Mesyuarat Koku /

Pemeriksaan SPBT Hem T6 kali-3
5 minit PPDa  Perjumpaan 5:
Ops kekemasan
diri / anggun Kelab dan
peribadi Persatuan
Ceramah Daes
Mesyuarat asrama  MUET (SPEAKING)
ke 2  Perjumnpaan 5 :

Sukan Permainan

 Mesyuarat asrama
ke 2

4

SABTU 21 Syawal 13-Jun-20  Minggu 
AHAD 22 Syawal 14-Jun-20 Pencerapan PdPc 2

ISNIN 23 Syawal 15-Jun-20  Program Speak Up 

SELASA 24 Syawal 16-Jun-20

RABU 25 Syawal 17-Jun-20 

KHAMIS 26 Syawal 18-Jun-20  Dialog Prestasi
Peperiksaan
19-Jun-20 Pertengahan Tahun
20-Jun-20
JUMAAT 27 Syawal 21-Jun-20  Bacaan Al Kahfi 
22-Jun-20  Menggilap
SABTU 28 Syawal 23-Jun-20  Program Speak Up 
AHAD 29 Syawal 24-Jun-20 Permata
ISNIN 1 Zulkaedah
SELASA 2 Zulkaedah 25-Jun-20  LADAP / PLC
 Mesy
RABU 3 Zulkaedah 26-Jun-20
Pentadbiran 11
KHAMIS 4 Zulkaedah 
 Dialog Prestasi 
JUMAAT 5 Zulkaedah 3  Imtiyaz 

 Bacaan Al Kahfi
 Mesy Aset 3 /

Kewangan 3

SABTU 6 Zulkaedah 27-Jun-20  Imtiyaz 
28-Jun-20 

AHAD 7 Zulkaedah

35


Click to View FlipBook Version